Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECŢIE

1.Date de identificare
Clasa : a VIII-a
Aria curriculară : Om şi societate
Disciplina : Religie ortodoxă
Profesor : Borcea Alexandru – Vlăduț
Data: 14.01.2020- 21.01.2020
2. Conţinut
Unitatea de învăţare: „Exprimarea învățăturii creștine”
Titlul: „Biserica, locaș de închinare”
Tipul lecţiei : de transmitere si însușire a cunoștințelor
3. Finalităţi educative
Obiective generale/Competenţe generale: Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei
Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
Obiective de referinţă/Competenţe specifice: Să înţeleagă şi să prezinte
importanţa picturii bisericeşti.

Obiective operaţionale:
O1- să recunoască dispunerea picturii bisericeşti, în urma prezentărilor,
numind cel puţin două caracteristici;
O2- să explice dispunerea icoanelor pe iconostas, în urma prezentărilor,
numind cel puţin două icoane reprezentative;
O3- să aprecieze importanţa picturii bisericeşti, numindu-i cel puţin o
funcţie.

4.Strategii de instruire
Metode şi procedee didactice: explicația (M1), expunerea (M2), conversația (M3),
problematizarea (M4).
Mijloace didactice / de învăţământ : prezentare power- point.
Tipuri de activitate: frontală, individuală.
5. Strategii de evaluare
Metode de evaluare: distincte.
Mijloace de evaluare : aprecieri verbale.
6. Scenariul didactic

Evenimentele Activitatea Profesorului Activitatea Elevilor


Instruirii
1. Moment Salutul. Răspund la salut.
organizatoric Rugăciunea. Spun rugăciunea.
Asigurarea condițiilor materiale, tehnice, Se pregătesc pentru lecție.
psihologice pentru începerea lecției.
2. Profesorul verifica oral elevii. Elevii răspund:
Reactualizare - Ce este sfânta Liturghie? - Sfânta Liturghie este
a cea mai importanta
cunoștințelor slujba a Bisericii.
învăţate - Unde se tine Sfânta Liturghie? - Sfânta Liturghie se
ţine în Biserică.
- Ce este Biserica? - Biserica este casa lui
Dumnezeu, locaş de
închinare pentru
creştini.
3. Enunțarea Vom învăţa astăzi despre pictura bisericească,
temei despre cum e ea dispusă în biserică, despre Elevii notează în caiete.
pictarea iconostasului şi vom vedea cât de
pregnantă este funcţia didactică a picturii
bisericeşti.

4. Profesorul prezintă elevilor un material pregătit în Elevii asculta explicațiile


Transmiterea power- point despre Pictura Bisericească. şi răspund la întrebările
noilor profesorului.
cunoștințe  Icoana este mijloc de întâlnire cu
Dumnezeu şi cu sfinţii.
M1  Prin sfinţire, icoana primeşte har şi putere.
 Pictura bisericească este un auxiliar preţios
al Sfintei Scripturi.
 Bisericile Ortodoxe sunt zugrăvite după o
anumită rânduială, în funcţie de arhitectura
bisericii, destinaţia şi semnificaţia ei.
M2  Există un program, tipic iconografic care
alcătuieşte un ansamblu logic şi unitar.
ALTARUL
 Este partea cea mai tainică şi mai sfântă a
locaşului de cult, este locul Jertfei Sfintei
Liturghii.
 În locul central deasupra Sfintei Mese se
zugrăveşte chipul Maicii Domnului, care
tronează la hotarul dintre cer şi pământ, ca
mijlocitoare între Dumnezeu şi oameni.
M1  Este înfăţişată ca Împărăteasă sau ca
Rugătoare cu Pruncul Iisus pe genunchi,
înconjurată de îngeri şi sfinţi.
Pe pereţii altarului sunt zugrăvite scenele:
 Liturghia Îngerească;
M2  Împărtăşirea Apostolilor sau Cina cea de
Taină;

Mari ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul


Grigorie Dialogul, Sfântul Ioan Gură de Aur şi
Sfântul Arhidiacon Ştefan.

M1 ICONOSTASUL
 Este zidul sau peretele acoperit de icoane,
care desparte altarul de naos.
 Are trei uşi, cele centrale numindu-se uşi
împărăteşti iar cele laterale, diaconeşti sau
îngereşti.
 Partea de sus a iconostasului are 3 rânduri
M2 orizontale de câte 13 icoane.
 În primul rând sunt reprezentate praznicele
împărăteşti, cu Cina cea de Taină în mijloc.
 Pe al doilea rând sunt reprezentaţi cei 12
Apostoli, având în mijloc icoana
Mântuitorului.
 În ultimul rând sunt zugrăviţi 12 dintre
proorocii Vechiului Testament, având in
mijloc icoana Maicii Domnului.
 Deasupra iconostasului, în mijloc, se înalţă
crucea.
 Iconostasul pune în faţa noastră o
recapitulare a istoriei mântuirii.

•Pe uşile împărăteşti se pictează de obicei


scena Bunei Vestiri iar pe cele laterale,
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.
NAOSUL
 Este partea centrală a Bisericii Ortodoxe.
 În cupola din Naos (turla cea mare), sunt
zugrăviţi locuitorii cerului: Dumnezeu
Pantocrator, înconjurat de serafimi şi
heruvimi, cei 12 Apostoli, prooroci, iar la
baza turlei cei 4 evanghelişti, în fiecare colţ
pe pandantivi.
 Pereţii laterali ai naosului sunt zugrăviţi cu
scene care ilustrează sărbătorile mari ale
Ortodoxiei, sfinţii martiri, sfinţi militari,
sfinţi călugări, marii pustnici.
PRONAOSUL

 Este partea de intrare in Biserică, care în


vechime era separată de naos printr-un zid
cu uşi de comunicare. Aici stăteau
odinioară catehumenii.
 Pe bolţi se zugrăveşte scena numită
TOATĂ SUFLAREA (un cer în mijlocul
căruia tronează Hristos înconjurat de îngeri
şi sfinţi).
 Pereţii sunt pictaţi cu scene din viaţa şi
pătimirea sfinţilor mucenici.
Pictura Exterioara

 Pridvorul Bisericii este ocupat de Scena


celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos sau
a Judecăţii de apoi şi tema Vămile
Văzduhului.
 Pictura exterioară se face de obicei în şiruri
de panouri sau medalioane rotunde aşezate
imediat sub streaşina bisericii. În aceste
panouri sunt reprezentate chipuri şi scene
din Vechiul Testament, vieţile sfinţilor,
evenimente din istoria bisericii etc.

5. Obținerea Cum sunt dispuse picturile in Biserică? În altar este pictată


performantei Fecioara Maria, în naos
sunt prezentate marile
O1 sărbători ale
creştinismului.
Ce este reprezentat pe iconostas? Iconostasul are 3 şiruri a
O2 câte 13 icoane unde sunt
reprezentate marile
praznice împărăteşti,
apostolii, profeții,
O3 Fecioara Maria si Hristos.
Ce funcţie are pictura bisericească? Pictura bisericească are
funcţie didactică şi cultică.
6. 1. Corabie/Arca-Noe(potop) (forma)=Biserica
Sistematizare, străbate marea vieții pentru a duce în Împărăția
consolidare si Cerurilor pe credincioși.
fixare. 2. Cruce (forma)= Domnul Hristos Și-a întemeiat
Biserica prin jertfa Sa pe cruce.
3. Turla= „deget” ridicat către cer - locașul este
Casa Tatălui Ceresc.
4. Crucea (turla)= iubirea sfântă a lui Hristos care a
împăcat cerul cu pământul.
5. Biserica/ Sf. Altar/ Răsărit= lumina adusă de
Hristos în lume prin venirea Sa.
6. Pronaosul (lumea dinaintea Întrupării Domnului
- Vechiul Testament)= prima încăpere/se săvârșesc
unele slujbe/ păstrează cristelnița (vas botez).
7. Naosul= stau credincioșii la slujbe/ în mijlocul
lui - policandru mare (=lumina divină ce se
pogoară din cer peste credincioși).
8. Catapeteasma (iconostasul)= istoria mântuirii
neamului omenesc.
9. Sf. Altar (Împărăția lui Dumnezeu/ Biserica
triumfătoare)= cea mai importantă parte din
Biserică. Se săvârşeşte Sf. Liturghie de preot în
timpul căreia primim Sf. Împărtăşanie – Trupul şi
Sângele Domnului Hristos.
10. Proscomidiarul (mormântul Domnului)= se
află în Sf. Altar, în stânga, este locul în care sunt
pregătite pâinea și vinul care vor fi sfințite de preot
în timpul Sf. Liturghii și transformate de Duhul
Sfânt în Trupul și Sângele Domnului
Hristos. La Proscomidiar  se află: Sf. Potir, Sf.
Disc, Steluţa şi Linguriţa.
11. Sfânta Masă = obiectul cel mai sfânt din
biserică. În timpul Sf. Liturghii, pâinea şi vinul
puse pe Sf. Masă se prefac, la rugăciunea preotului
şi a întregii biserici în Trupul şi Sângele
Domnului;
12. Sf. Antimis= bucată de pânză dreptunghiulară
pe care e pictată Icoana Așezării în mormânt a
Mântuitorului. În partea de sus - părticica din
moaștele unui sfânt. Fără Sf. Antimis nu se poate
săvârși Sf. Liturghie.
13. Sf. Evanghelie= carte de slujbă, cuprinde
fragmente din Biblie (4 Evanghelii: Matei, Marcu,
Luca, Ioan)- viața și învățătura Mântuitorului. La
fiecare Sf. Liturghie se citeşte din această carte.
14. Sf. Cruce= înfățișează Răstignirea Domnului,
amintește de Jertfa Sa mântuitoare.
15. Sf. Chivot= obiect în formă de bisericuță. Aici
se păstrează Sf. Împărtășanie necesară pentru
copii/bolnavi/bătrâni.
16. Sfeșnicele (cu lumânări)= lumina lui Hristos
care luminează tuturor. (1,2,3,7 brațe).
17. Crucea Răstignirii= cruce mare, din lemn, pe
care e pictată Răstignirea Domnului. (Se scoate din
Sf. Altar în Săptămâna Patimilor)
18. Sf. Potir= Vasul din care se împărtășesc
credincioșii cu Trupul și Sângele Domnului.
19. Sf. Disc= se pregătesc pe el darurile de pâine
pentru Sf. Liturghie.
7. Evaluare și Profesorul notează pe elevii care au răspuns și le
apreciere apreciază participarea.
8. Profesorul le spune elevilor ca au de învățat lecția
Recomandări precizând ca fiecare dintre noi trebuie să încerce
cât mai mult să se apropie de Dumnezeu.
9. Încheiere Rugăciunea. Rugăciunea.
Salutul. Salutul.

7. Bibliografia
Ene Braniște – „Dicționar de cunoștințe religioase”;
Carmen Muha – „Caiet de religie ortodoxa pentru clasa a VIII-a”;
Prof. Ana Danciu – „Metodica predării religiei”;
Sebastian Șebu – „Metodica predării religiei”.

S-ar putea să vă placă și