Sunteți pe pagina 1din 7

SARAH

PINBOROUGH

PRIN
OCHII EI
Traducere din limba englezd gi note
ADRIANA BADESCU

@*
Bucuregti
2019
I
ATU\ICI
Mi ciupesc gi spun SUNT TREAZA o dati pe ori.
Mi uit la miinile mele. imi numir degetele.
Mi uit la ceas (la cel de perete sau la cel de mini),
lntorc capul, mi uit inapoi.
Sunt calmi gi concentrati.
Mi gindesc la o ugi.
2 8
1\4Ar rAnznr ACT]1\4

Era aproape lumini cind in sfdrgit se terminase. ADELE


_
O tugi cenugie pe fundalul cerului. Frunze uscate gi
noroi i se lipiseri de blugi, iar trupul slibit il durea in inci mai am pimint sub unghii cind David ajunge
v_reme ce transpirafia ii inghefa in aerul rece gi
umed. in sfArgit acasi. il simt infepindu-mi pielea iritatl,
Ceea ce fusese ficut nu mai putea fi desficut.
Un act adinc in carne.'Mi se intoarce stomacul, storcindu-mi
cumplit de necesar. Un sfirgit gi un inceput contopite
de alli nervi, cAnd uga de la intrare se inchide, gi pen-
acum pentru totdeauna. Se agteptase ca tonurile lumii
tru o clipi stim doar gi ne uitim unul la altul din
din jur si reflecte acest lucru, dir cerurile p;maniui capetele opuse ale coridorului lung al noii noastre
;i
igi plstraseri nuanlele terne, iar dinspre copaci
nu se case victoriene, cu o figie de parchet perfect lustruit
simlea nici un tremur de minie. Nu se auzeavreun
intre noi, inainte ca el si se intoarci gi si porneasci,
g-uiertinguitor al vintului. Nici o sireni nu urla in leginindu-se ugor, spre camera de zi. Trag adinc aer in
depirtare. Pidurea era doar pidure, iar
firina era doar piept gi-l urmez, tresirind de fiecare datl cind tocurile
!5rini. Expiri adAnc, lung, gi constati.i .ra o senzagie mele lovesc sonor podeaua. Nu trebuie sI mi tem.
surprinzitor de plicuti. De curati. Zorinoi. O noui zi.
Trebuie si repar totul. Trebuie sirepardm totul.
Porni in ticere spre resturile casei. Firi si se uite
in urmi. -Am pregitit cina, spun gi incerc si nu par prea
stiruitoare. Doar un Stroganoff. Pot si-l pistrez pentru
miine, daci ai mincat deja.
El sti cu spatele la mine gi se uiti la rafturile pe care
cei de la firma de mutiri le-au umplut deja cu ci4ile
din cutii. incerc si nu mi gAndesc ci a lipsit prea mult.
Am strAns resturile de sticli sparti, am frecat podeaua
gi m-am ocupat de gridini. Toate dovezile furiei trecute
au fost indepirtate. Mi-am clitit gura dupi fiecare
pahar de vin pe care l-am biut in lipsa lui, ca si nu-i
14 | SAMH PrNBoRoucH
PRIN OCHTI Er | 15

simti mirosul. Nu-i place si beau. Doar un pahar sau


doui, cind avem lume in jur. Niciodati singuri. Dar sI pistrez mAncarea pentru mAine. Va avea un gust
r{u, cu amintirea zilei de azi. Cina e distrusi. Noi doi
in seara asta nu m-am putut abgine.
suntem distrugi. Uneori mi intreb daci nu cumva
Chiar daci nu mi-am scos inci tot pimintul de sub
vrea si mi omoare gi si termine cu totul. Si scape de
unghii, am ficut dug, m-am schimbat intr_o rochie
pletroiul care-i atArni de git. Poate ci gi o parte din
albastri-cenugie, cu pantofi asortafi, gi m_am fardat.
mine vrea si-l omoare.
S-au dus urmele lacrimilor gi ale certurilor. Vreau si
Sunt tentati si beau inci un pahar din vinul inter-
gtergem totul. Asta e noul nostru inceput. Trebuie
si fie. zls, dar rezist. Sunt oricum in pragul lacrimilor gi
-Nu mi-e foame. n-ag putea si fac fafi unei alte confruntiri. poate ci
Se intoarce cu fafa la mine gi vid in ochii lui un
mAine-dimineafi o si fiu iarigi bine. O si inlocuiesc
dispref ticut; imi reprim nevoia subiti de a plAnge.
sticla, iar el n-o si-gi dea seama ci am biut.
cred ci goliciunea asta din privirea rui e mai rea deJat
Privesc o clipi in gridini, dupi care sting luminile
furia. Totul, toate lucrurile pe care m-am striduit atit
de afari gi mi uit la reflexia mea in fereastri. Sunt o
de tare si le construiesc se niruiesc acum. Nu_mi pasi
femeie frumoasi. Am griji de mine. El de ce nu poate
ci e beat din nou. Vreau doar si mi iubeasci aga cum si mi mai iubeascS? De ce viafa noastri nu poate si
mi iubea inainte. Nici micar nu observi eforturile pe fie aga cum am sperat, a$a cum am vrut, dupi tot ce
care le-am ficut dupi ce a plecat. CAt de ocupati
arn am ficut pentru el? Bani avem o sumedenie. El are
fost. Cum arit. Cit am tncercat. cariera la care a visat. Eu n-am ficut decit si incerc
-Mi duc si mi culc, imi spune. si fiu sofia perfecti gi s5-i ofer o viali perfecti. El de
Nu mi privegte in ochi gi gtiu ci se referi la camera ce nu poate lisa trecutul si dispari?
de oaspefi. Au trecut doui zile de la noul nostru ince_ imi permit alte citeva minute de autocompitimire
put, iar el nu vrea si doarmi cu mine. Simt cum fisu_ in timp ce gterg gi lustruiesc blaturile din granit, iar
rile dintre noi se lirgesc iar. in curind nu vom mai pe urmi inspir adinc gi mi adun. Trebuie si dorm.
putea ajunge unul la celilalt peste ele. Mi ocolegte
cu Si dorm bine. O si iau o pastili gi o si uit de mine.
griji gi vreau si-i ating braful, dar mi_e prea teami Miine va fi altceva. Trebuie si fie altceva. O si-l iert.
de reaclia lui. Pare dezgustat de mine. SJu poate ci intotdeauna o fac.
dezgustul lui fali de sine insugi radiazi rpr. --irr.. imi iubesc soful. L-am iubit din clipa in care l-am
-Te iubesc, ii spun incet. vizut gi niciodati n-o si mi se stingi dragostea pentru el.
Mi detest pentru asta, iar el nu rispunde; urci La asta n-o si renun!. Nu pot.
scara nesigur, ca gi cind eu nici n_ag fi acolo. ii
aud
paqii indepirtindu-se gi apoi o ugi care se inchide.
Dupi o clipi in care mi holbez in gol, la locul in
care el nu mai e, gi-mi aud inima petlciti frAngAn_
du-se, mi intorc in bucitirie gi inchid cuptorul. N_o
PRrN OCHrr Er | 17

-Adevirat.
$tiam ci Sophie avea si mi ajute si mi simt mai bine.
Ne distrim cind suntem impreuni. Ridem. E actrili
de meserie - degi niciodati nu discutim despre faptul
ci de ani buni n-a iucat decit in doui produclii TV
4 defuncte - gi, in ciuda aventurilor ei amoroase, e miri-
tati parci dintotdeauna cu un producitor muzical.
LOUISE Ne-am cunoscut la cursurile prenatale gi, cu toate
ci vielile noastre sunt cum nu se poate mai diferite,
ne-am inleles bine. Iar acum, gapte ani mai tirziu,
-,,Firi nume, bine? Firi slujbe. Firi disculii anoste inci mai bem vin impreunS.
despre viafi. Hai si vorbim despre lucruri reale.,, -Dar acum ai ajuns gi tu ca mine, adaugi ea, ficin-
-Chiar asta ai zis? du-mi cu ochiul. Te culci cu un birbat insurat. Deja
- Da. Mi rog, nu chiar, rispund eu. El a zis_o. nu mai am o pirere chiar atit de proasti despre pro-
Simt cum imi ard obrajii. Chestia asta sunase ro_ pria-mi persoani.
mantic la ora patru gi jumitate dupi-amiaza cu doui -Nu m-am culcat cu el. $i nu gtiam ci e insurat.
zile in urmi, cu primul cocktail Negroni ilicit al zilei, Ultima parte nu e tocmai adevirati. La sfArgitul
insi acum pare ceva extras dintr-otragicomedie ro_ serii incepusem deja si binuiesc. Apisarea insistenti
mantici de duzinS. Femeie de treizeci gi patru de ani a trupului lui pe al meu cind ne-am sirutat, amelili
intri intr-un bar gi e vrijiti de birbatul visurilor ei, de gin. Apoi retragerea brusci. Privirea vinovati din
care se dovedegte a fi noul ei pef. Oh, Doamne, imi ochii lui. Scuzele. ,,Nu pot si fac asta." Toate indiciile
vine si mor de cit de jalnic suni. Ce aiureali! erau acolo.
-Sigur ci el a zis-o! exclami Sophie rizind, dupi -in reguli, Albi-ca-Zipada. Mi bucur gi eu ci a
care incearci imediat si se stipineasci. de acfiune. Cit a trecut deja?
,,Firi discuiii fost cAt pe-aci si ai parte
anoste despre viafi." Cum ar fi, de pildi, micul detaliu
- Chiar nu vreau si mi gindesc la asta. Si fiu gi mai
ci sunt insurat. Scuze, adaugi ea, vizAndu-mi expresia. deprimati n-o si-mi fie de aiutor in situafia de acum,
$tiu ci nu e tocmai amuzant, dar intr-un fel e. ii gtiu replic eu gi mai iau o inghilituri de vin.
ci !i-ai iegit din mini cind vine vorba despre UirUaEi, Am nevoie de o figari. Adam e in pat deja, dormind dus,
dar cum a fost posibil si nu-fi dai seamj ilin repli'ca gi n-o si faci ochi inainte de micul deiun gi de gcoali.
asta ci e insurat?! De chestia cu geful cel nou, hii, te
Pot si mi relaxez, deci. Nu are cogmaruri, nu e som-
iert. Asta a fost, pur gi simplu, ghinion.
nambul. Slavi Domnului ci mai existi gi mici fericiri!
- Chiar nu e amuzant, ripostez elt, zimbind totugi.
- $i, oricum, vina e numai a Michaelei, reiau eu.
Oricum, birbafii insurali sunt specialitatea ta, nu Daci ar fi anulat inainte si ajung acolo, nimic din
a mea.
toate astea nu s-ar fi intimplat.
18 I SAMH PTNBOROUGH
PRrN OCHrr Er I 19

Dar pe undeva Sophie are dreptate. A trecut mult


Spre deosebire de Sophie, care nu gtiu cum, dar
timp de cind nici micar n-am mai flirtat, nicidecum
lzbutegte si rimini pe jumitate adolescenti, si fumez
si mi cherchelesc Ai si sirut un birbat. Viafa ei e cu
marijuana nu face parte din programul meu obignuit
totul altfel. E inconjurati mereu de oameni noi gi inte_
de viali - n-ai nici timp, nici bani pentru asta cind
resanli - genul creativ, indivizi care se simt mai liberi,
trebuie si te descurci de una singuri -, dar rAsul e mai
beau pini la ore tirzii gi triiesc ca nigte adolescenli.
bun decAt plAnsul, aga ci trag cu sete in piept fumul
Faptul ci sunt o maml singuri care abia_9i cdgtigi
dulce gi interzis.
piinea in Londra ca secretari a unui psihiatiu
,rr_riri - Numai lie putea si ;i se intAmple una ca asta, zice
oferi cine gtie cite ocazii si uit de precaulie gi si ies
ca. Te-ai ascuns?
in orag in fiecare seari cu speran;a ci voiinialni pe
incuviinlez din cap gi zimbesc la umorul amintirii
cineva - pe oricine, nu neapirat pe
,,EI,,; iar de Tinder vizute prin ochii altcuiva.
sau Match, ori de alte site-uri de matrimoniale
putea si mi apropii. M-am cam obignuit
n_as - Nu mi-a venit in minte nimic altceva. Am fugit
si triiesc in toaleti gi m-am inchis acolo. Cind am iegit, el ple-
pe cont propriu. gi si las paitea cealalti
in agteptare case deja. Abia de miine incepe. Venise doar pentru
deocamdati. Un deocamdati care se transformi
treptat ca doctorul Sykes si-i prezinte clinica.
intr-un mod de viali ales nu tocmai chibzuit.
Sophie scoate un joint din buzunarul de sus -impreuni cu sofia.
al - Mda, impreuni cu sofia.
jachetei de velur rogu.
imi amintesc cit de bine aritau impreuni in
-Asta o si te inveseleasci. Asculti_mi pe mine, momentul acela oribil in care mi-am dat seama. Un
totul o si fi se pari mult mai amuzant dupi ce o si
cuplu splendid.
ne afumim. $i apoi, vizdndu_mi expresia ezitanti,
zdmbegte larg gi adaugi: Haide, Lou! E o ocazie -$i cit ai stat acolo, in toaleti?
ciali. Te-ai descurcat excelent. Te-ai mozolit cu nour
spe_ - Douizeci de minute.
tiu ;ef insurat. Chestia asta e geniali! Ar trebui si -Oh, Lou!
gisesc pe cineva care si faci un film
Urmeazi o pauzi, dupi care ne hlizim amAndoui,
dupi ea. pot amelite de vin gi de iarb5, iar o vreme nu mai pot si
si joc eu rolul tiu.
.- Bine. Tot o si am nevoie de bani c6nd
mI opresc.
o si fiu -Ag vrea si-!i fi vizut mutra atunci! exclami ea in
concediati.
ccle din urmi.
Nu pot si-i rezist lui Sophie gi nici nu vreau, aga
ci in scurt timp stim amindoui pe balconul mic al - Mda, ei bine, eu nu-mi doresc si vid ce mutri o
si faci eI cind o s-o vadi pe a mea.
apartamentului meu qi mai mic, cu vin, chipsuri gi
Sophie ridici din umeri.
ligiri la picioare, trecAndu-ne iarba de la una la alia - Dar el e cel cisitoritl Lui trebuie si-i fie rugine.
qi chicotind.
fie nu-!i poate reproga nimic.
20 | SAMH PINBOROUGH PRIN OCHrr Er | 21

Mi absolvi ea de vini, dar eu tot o simt agilati de e si simfi ceva. Ca femeie. M-a ficut si mi simt vie.
mine, impreuni cu stupefacfia. Lovitura in plex pe Mi-a trecut chiar prin minte si mi intorc la barul
care am simfit-o cind am zirit-o pe femeia de lingi el .Ila ca si vid daci el a venit si mi caute. Dar sigur
inainte s-o zbughesc si mi ascund. Superba lui s6;ie. ci viafa nu-i o comedie romantici. Iar el e insurat. $i
ElegantS. Bruneti, cu tenul misliniu) la Angelina
cu am fost o proasti. Nu sunt sarcastici, sunt doar
Jolie. Cu un aer de mister. Extraordinar de zvelti, La tristi. $i nu pot si-i spun lui Sophie nimic din toate
polul opus fali de mine. Imaginea ei mi s-a intipirit astea, fiindci pe urmi m-ar compitimi ;i nu weau afa
in minte. Pe ea nu mi-o pot inchipui panicAndu_se gi ccva; in plus, e mai ugor daci iau totul in ris. Fiindci
ascunzindu-se de cineva intr-o toaleti. Chestia asla r de rAs. Doar nu stau acasi gi-mi pling singuritatea
m-a usturat aga cum n-ar fi trebuit si mi usture _ in fiecare seari, de parci nici o femeie n-ar putea fi
nu dupi o dupi-amiazi de befie, gi nu doar fiindci intreagi firi un birbat. in general, sunt destul de
increderea in mine imi atinsese cele mai joase cote.
rnulfumiti. Sunt maturi. Ag fi putut nimeri mult mai
Chestia e ci tipul mi-a plicut - chiar mi_a plicut. gi riu. A fost o gregeali gi trebuie si mi-o asum.
nu pot s5-i povestesc lui Sophie despre asta. Ci n_am Iau o mini de Doritos, iar Sophie face la fel.
mai vorbit de multi weme cu cineva a$a cum am vorbit
- Rotunjimile sunt noua suplefe, decretim la unison
cu el. ce bine m-am simlit flirtind cu cineva care frirta
inainte de a ne indesa chipsurile in guri, cit pe ce si
cu mine qi cum uitasem ce incitanti e emolia aceea rre inecim de ris.
a ceva potenfial nou. Viala mea e, ca reguli generali,
Mi gindesc la mine ascunzindu-mi de el in toaleti,
o abureali de rutini nesfirgiti. il trezesc pe Adam panicati gi nevenindu-mi si cred. Chiar e amuzant.
$i-l duc la gcoali. Daci e zi de lucru gi vreau si incep 'l'otul e amuzant. Poate ci nu va mai fi la fel de amu-
devreme, il duc si ia micul dejun in clasi. Daci nu zant miine-dimineali, cind va trebui si dau ochii cu
lucrez, imi petrec o ori sau doui colindind magazinele
rcalitatea, dar deocamdati pot si fac haz. Daci nu de
cu pre! redus dupi haine de designer la mina a doua
lrropriile gafe, atunci de ce mai pofi si rizi?
care si faci fali cerinfelor de gic subtil costisitor ale
- De ce*o faci? o intreb mai tArziu, cind sticla de
clinicii. Pe urmi gitesc, fac curat gi ceva cumpirituri vin zace goali intre noi gi seara se apropie de sfirgit.
pini cAnd vine Adam acasi, dupi care urm.aii teme, l)e ce iegi cu allii? Nu egti fericiti cu Jay?
ceai, baie, poveste de seari, culcat pentru el, vin gi un
- Ba sigur ci sunt. il iubesc. $i doar n-o fac tot
somn neodihnitor pentru mine. Iar cind el merge la
Iimpull
tatil lui in weekend, sunt prea obositi ca si fac altieva Chestia asta e probabil adevirati. La urma urmei,
decit si zac in pat gi si mi uit la tAmpenii la televi_ e actrifi; uneori exagereazi doar aga, pentru efectul
zor. Ideea ci asta ar putea fi viala mea pdni cind va
tlramatic.
implini Adam cincisprezece ani sau ceva pe acolo mi
- Dar de ce-o faci totugi?
ingrozegte atAt de tare, incit nu mi gAndesc la ea. Dar
in mod ciudat, Ssta nu e un subiect despre care si
intilnirea cu tipul de la bar mi-a reimintit ce grozav [i vorbit prea mult. Ea gtie ci mi simt stinjeniti, nu