Sunteți pe pagina 1din 11

TEMA 6: CREAREA UNEI ÎNTREPRINDERI 1

6.1. Legea Republicii Moldova Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 1
6.2. Forme organizatorico-juridice ale activității de antreprenoriat................................................3
6.3. Procesul de înregistrare a întreprinderilor în Republica Moldova...........................................6

Tema 6: Crearea unei întreprinderi

6.1. Legea Republicii Moldova Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Legea stabileşte agenţii economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare
activitate de antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice, organizatorice şi
economice ale acestei activităţi.
Legea nu se extinde asupra persoanelor juridice şi asupra persoanelor fizice care desfăşoară o altă
activitate decât cea de antreprenoriat.
Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor,
desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe
riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
Forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat este întreprinderea.
Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie înfiinţată de antreprenor în
modul stabilit de legislaţie.
Întreprinderea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul:
 să practice, sub firmă proprie, activitate de antreprenoriat;
 să procure (să atragă) de la alte persoane juridice şi persoane fizice bunuri şi drepturi patrimoniale
(inclusiv asupra proprietăţii intelectuale) în scopul practicării activităţii de antreprenoriat;
 să participe cu patrimoniul său la activitatea altor agenţi economici;
 să utilizeze, în cadrul activităţii sale, orice resurse, inclusiv naturale, informative şi intelectuale;
 să-şi stabilească, în mod independent, genurile de activitate, să-şi formeze programul de producţie,
să-şi aleagă furnizorii şi beneficiarii producţiei fabricate (lucrărilor şi serviciilor prestate), să execute,
pe bază de contract, lucrări la comanda statului;
 să stabilească, preţurile şi tarifele la producţia fabricată (lucrările şi serviciile prestate);
 să deschidă conturi la bancă în scopul efectuării tuturor genurilor de operaţiuni de decontare,
creditare, încasare etc.;
 să angajeze lucrători pe bază de contract (acord) şi în alte condiţii şi să concedieze lucrătorii
încadraţi;
 să stabilească, în mod independent, formele, cuantumul retribuirii muncii şi alte tipuri de venituri ale
persoanelor angajate;
 să fie agent al relaţiilor economice externe;
 să efectueze operaţiuni valutare;
 să dispună liber de beneficiul (venitul) obţinut de pe urma activităţii de antreprenoriat, care rămîne
după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii;
 să beneficieze de orice venit personal;
 să se folosească de serviciile sistemului asistenţei sociale de stat al asigurării medicale şi sociale;
 să atace în instanţa judecătorească competentă acţiunile autorităţilor ale administraţiei publice şi ale
altor organe care îi lezează drepturile sau interesele legitime.
1
Întreprinderea în conformitate cu legislaţia în vigoare, este obligată:
 să respecte regulile de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere, drepturile şi interesele
legitime ale consumatorilor să asigure calitatea cuvenită a mărfurilor fabricate (a lucrărilor şi
serviciilor prestate);
 să obţină licenţe pentru genurile de activitate care se desfăşoară în bază de licenţă;
 să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii pe care îi angajează la lucru, după caz, şi
contracte colective cu sindicatele care reprezintă interesele colectivelor de muncă. Întreprinderea nu
are dreptul de a se opune asocierii în sindicate a lucrătorilor angajaţi pentru a-şi apăra drepturile şi
interesele social-economice;
 să păstreze mijloacele băneşti în instituţii financiare şi să se achite cu bugetul public naţional,
angajaţii, creditorii, precum şi să onoreze celelalte obligaţii de plată prin sistemul financiar-bancar, în
modul stabilit de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
 să remunereze lucrătorii angajaţi la un nivel care să nu fie inferior salariului minim stabilit pe
republică;
 să asigure în conformitate cu contractele (acordurile) de muncă încheiate, crearea unor condiţii
normale de muncă, respectarea tehnicii securităţii, normelor de producţie şi sanitare, ale securităţii anti
incendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător;
 să efectueze asigurarea socială şi alte tipuri de asigurare obligatorie a lucrătorilor angajaţi;
 să păstreze, conform termenelor stabilite, documentele create în procesul activităţii sale, iar în caz de
încetare a activităţii, să transmită în arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic al
Republicii Moldova şi documentele privind personalul scriptic.
Document de constituire a întreprinderii individuale este hotărârea cu privire la înfiinţarea
întreprinderii, semnată de către fondator (fondatori), incluzând:
a) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naşterii, cetăţenia, domiciliul cetăţeanului-
fondator (fondatorilor-membri ai familiei);
b) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naşterii, domiciliul şefului (directorului) de
întreprindere - în cazul în care acesta nu este fondator;
c) firma întreprinderii inclusiv abreviată;
d) sediul întreprinderii;
e) data înfiinţării întreprinderii;
f) genul (genurile) de activitate a întreprinderii;
g) condiţiile reorganizării şi lichidării întreprinderii.
În hotărârea cu privire la înfiinţarea întreprinderii pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin
legislaţiei în vigoare.

6.2. Forme organizatorico-juridice ale activității de antreprenoriat


Întreprinderea este unitate economică producătoare, care se caracterizează printr-un gen specific de
activitate, printr-o funcționalitate și organizare tehnologică, prin capacitatea de a produce anumite bunuri, de
a se conduce și gestiona rațional, precum și prin autonomia sa financiară. Scopul întreprinderii este de a
obține profit din activitatea sa.
Clasificarea întreprinderilor este determinată de mai mulți factori.
Se pot face analize aprofundate privind dezechilibrul și disfuncțiile existente la un anumit moment în
economie. Se identifică caracteristicile și modalităţile de conducere în întreprindere.
Putem clasifica întreprinderile după următoarele criterii:
În funcţie de forma de proprietate:
 De stat;
2
 Private;
După forma asupra patrimoniului care-l deține:
 Întreprindere familială;
 Întreprindere asociativă;
 Întreprindere cu proprietate mixtă;
După natura activităţii:
 Întreprindere agricole;
 Întreprinderi industriale;
 De servicii (bănci, asigurări, transport, comunicații);
 Întreprinderi de distribuție (intermediari, magazinele, etc);
După timpul de lucru în cadrul anului calendaristic:
 Care lucrează anul împrejur;
 Sezoniere;
În raport cu nivelul de specializare:
 Specializate;
 Universale;
 Mixte;
În funcţie de tipul producției:
 Producţie individuală;
 Producţie în serie (serie mică, mijlocie, mare);
 Producţie în masă;
După numărul de personal a întreprinderii:
 Mici (1-19 oameni);
 Mijlocii (20-75);
 Mari (>75);
După forma organizatoric-juridică:
 Întreprindere Individuală (II).
 Societate în nume colectiv (Societate cu răspundere nelimitată).
 Societate în comandită (SC).
 Societate cu răspundere limitată (SRL).
 Societate pe acţiuni (SA).
 Cooperativele de producţie (COOP)
 Întreprindere de arendă.
 Întreprindere de stat și municipală.

Formele organizatoric-juridice ale întreprinderii


Întreprinderea individuală
Caracteristicile principale:
 persoană fizică;
 existența unui singur proprietar, el deține întregul capital și conduce singur întreprinderea,
răspunzând cu întreaga sa avere;
 ușurința demarării, desfăşurării și lichidării afacerii în comparație cu altele;
 libertatea relativă de acţiune și control a proprietarului;
Avantaje:

3
 capital redus pentru înființare;
 profitul revine în întregime proprietarului;
 libertate decizională a proprietarului largă și poate influenţa rapid;
 proprietarul se găseşte în relaţii nemijlocite cu furnizorii și clienții;
Dezavantaje:
 capitalul disponibil e limitat;
 răspunderea pentru datoriile întreprinderii e nelimitată;
 obținerea de credite e dificilă;
 sunt posibilități reduse de a introduce progresul tehnico-ştiinţific;
 piața întreprinderii e limitată;
 existența legală a afacerii se încheie cu decesul proprietarului;
Societate cu răspundere limitată S.R.L.
Caracteristicile principale:
 e o persoană juridică;
 membrii ei pot fi persoane juridice și fizice;
 SRL îşi achită datoria cu toată averea, iar fiecare membru cu cota parte în capitalul societăţii;
 membru ce și-a achitat toată cota parte nu mai are nici o răspundere față de această
întreprindere;
 pentru Republica Moldova capitalul minim pentru a înființa SRL-ul e de 5400 lei;
 managerii sunt numiți de membrii societăţii la adunarea generală pentru un termen nelimitat;
Avantaje:
 permite de a însuma resursele financiare a persoanelor parteneri, sporind astfel șansele de
majorare a capitalului disponibil;
 oferă posibilitatea de a împărți responsabilitățile managerilor între parteneri;
 procedura de constituire/înregistrare e simplă și comparativ ieftină și rapidă;
 darea de seamă bilanțul e mai mic față de alte forme și astfel concurenții nu capătă informaţii
despre activitatea întreprinderii;
 structura organizatorică și administrativă e mai simplă (ca la S.A.- nu există comisia de
cenzori, consiliul de observatori);
 se bazează pe cunoştinţele, abilitățile, experienţele persoanelor parteneri;
Dezavantaje:
 fiecare partener e responsabil pentru deciziile și acţiunile celorlalţi parteneri
 pot apărea neînțelegeri esenţiale între parteneri în ceea ce priveşte problemele de afaceri
Societatea pe acţiuni S.A.
Societatea pe acțiuni – e o întreprindere ce dispune de capital statutar divizat în acţiuni.
 participanții S.A numiți acționari poartă răspundere pentru obligațiile S.A. în limitele costului
acţiunilor ce le aparţin;
 e persoană juridică;
 acționarii pot fi persoane fizice și juridice, din RM, din alte state, apatrizi precum și
organizațiile internaționale;
 S.A.- poartă răspundere pentru îndeplinirea obligațiilor cu toate bunurile disponibile;
 ea emite 2 tipuri de hîrtie de valoare: acţiuni, obligaţii;
Avantaje:
 permite colectarea economiilor cetățenilor şi contribuabililor în capitatul SA;
 răspunderea fiecărui proprietar pentru datoriile societăţii e limitată de capitalul propriu investit;
4
 viaţa societăţii nu e afectată de pierderea unui acționat;
 permite atingerea unui vot apreciabil al capitalului;
Dezavantaje:
 este organizație mare (un număr mare de acționari);
 procedurile care trebuie respectate la creare şi pe parcursul dezvoltării sunt complexe;
 rapoartele și declarațiile către administrația publică sunt numeroase şi complexe.

6.3. Procesul de înregistrare a întreprinderilor în Republica Moldova


Principiile înregistrării:
1. Întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele şi reprezentanţele (denumite în
continuare întreprinderi), înfiinţate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea
activităţii lor economice, în conformitate cu Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la
înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
Venitul provenit din activitatea întreprinderii neînregistrate se percepe prin hotărâre judecătorească şi
se varsă la bugetul de stat.
2. Întreprinderea se înregistrează de structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice la locul unde
se află sediul întreprinderii.
Sediul întreprinderii se consideră locul unde se află organele ei de conducere.
3. Întreprinderea se înregistrează, în mod obligatoriu, la Serviciul Fiscal de Stat pentru a i se atribui
codul fiscal în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 28. Procedura înregistrării
1. Pentru înregistrare, întreprinderea prezintă actele specificate la articolul 11 din Legea cu privire la
înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
2. Pentru înregistrare, întreprinderile înfiinţate în urma reorganizării întreprinderilor de stat şi
întreprinderile în al căror capital social statul deţine o cotă-parte prezintă autorizaţia organului central de
specialitate respectiv.
La reînregistrarea întreprinderii în legătură cu reorganizarea ei, cu excepţia societăţilor pe acţiuni,
taxa de timbru stabilită se încasează numai din diferenţa dintre cuantumul capitalului social al întreprinderii
(întreprinderilor) nou-înfiinţate şi cuantumul capitalului social al întreprinderii (întreprinderilor)
reorganizate. La majorarea capitalului social în urma reevaluării bunurilor întreprinderii în temeiul deciziei
Guvernului, taxa de timbru nu se achită.
3. Agenția Servicii Publice, în termen de 15 zile de la data înregistrării întreprinderii, va expedia
autorităţii administraţiei publice locale respective, Serviciului Fiscal de Stat, organului de statistică,
Serviciului de Stat de Arhivă şi organului de asigurare socială câte o copie de pe hotărârea de înregistrare a
întreprinderii, iar în cazul înregistrării întreprinderii în al cărei capital social statul deţine o cotă-parte - şi
organului central de specialitate respectiv.
Articolul 29. Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire
Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire se efectuează în conformitate cu
articolul 18 din Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
Articolul 30. Suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii
1. Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar
activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public
naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național
se obține de către organul înregistrării de stat de la Serviciul Fiscal de Stat din sistemul informațional
automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de
interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului.

5
2. Decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea activităţii întreprinderii, cu indicarea
termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Persoanele responsabile de
suspendarea activităţii întreprinderii sânt obligate, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în
scris despre aceasta creditorii întreprinderii. În termen de o lună de la data publicării avizului de suspendare
a activităţii, creditorii vor înainta întreprinderii şi structurii teritoriale a Agenției Servicii Publice creanţele
lor.
3. Suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii urmează a fi înregistrată, în baza cererii
fondatorului/adunării generale, la structura teritorială a Agenției Servicii Publice, cu înscrierea menţiunii
respective în Registrul de stat al întreprinderilor şi cu înştiinţarea despre aceasta a Serviciului Fiscal de Stat
de către structura teritorială a Agenției Servicii Publice.
Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:
1) prezentării de către fondator/adunarea generală a certificatelor de la instituţiile financiare privind
închiderea convenţională a conturilor;
2) predării ştampilelor spre păstrare structurii teritoriale a Agenției Servicii Publice, în cazul în care
întreprinderea deține ștampilă;
3) expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.
4. O dată cu înscrierea în Registrul de stat al întreprinderilor a menţiunii privind suspendarea/reluarea
activităţii de întreprinzător, pe documentele de constituire ale întreprinderii se aplică menţiunea "Activitatea
este suspendată de la_______ până la__________"/"Activitatea este reluată de la_______ ."
5. Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea dărilor
de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile
imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz,
plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare.
6. Fondatorul/adunarea generală poate oricând anula decizia de suspendare a activităţii, solicitând
organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor menţiunea privind reluarea
activităţii întreprinderii.
7. Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de
întreprinzător.
8. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii întreprinderii, fără
înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în vigoare, răspunderea pentru practicarea
ilegală a activităţii de întreprinzător.
9. În cazul în care, după declararea suspendării temporare a activităţii întreprinderii, se constată
vreun creditor, Agenția Servicii Publice va anula suspendarea.
Reguli comune pentru înregistrarea persoanelor juridice

Reglementare normativă: art.2, art.5, art.7-15 din Legea 220/2007, art.55-67 din Codul Civil.
Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, se efectuează în zi
lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au
fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi
reprezentanţelor acestora, la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.
Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă:
 buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură
autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice;
 cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma
juridică de organizare, în două exemplare;

6
 avizul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare - pentru societăţile de asigurare, fondurile
nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut;
 documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, la cererea de înregistrare,
suplimentar, se vor anexa:
 extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și
legalizat notarial;
 actele de constituire ale persoanei juridice străine.
Documentele enumerate la pct. 1-2 se prezintă în original sau în copii autentificate notarial şi
legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse în limba de stat.
Actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea
cerinţei supra legalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, şi la care Republica
Moldova este parte, pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie, se acceptă la
înregistrare fără supra legalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi cu privire la extrasele şi copiile
de pe aceste acte.
Excepţie fac doar documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre a C.S.I., României,
Lituaniei, Letoniei, Cehiei, Slovaciei, Azerbaidjan, Turciei, Ungariei cu care Republica Moldova a încheiat
tratate în domeniu, conform cărora actele oficiale respective se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova
fără apostilare şi supra legalizare.
Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul
înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură
autentificată în modul stabilit de lege.
La înscrierea în registrul de stat al persoanelor juridice a datelor despre persoana juridică se va
verifica:
1. denumirea persoanei juridice;
2. fondatori, persoane fizice:
buletinele de identitate;
dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional
sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;
cetăţenii străini şi apatrizii, care au intrat în Republica Moldova pe un termen de până la 90 de zile,
prezintă copiile actelor de identitate naţionale ale acestora, care urmează să conţină menţiunea Poliţia de
Frontieră cu privire la trecerea frontierei de stat;
cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un termen de peste 90 de zile
urmează să prezinte şi permisele de şedere sau buletinele de identitate pentru apatrizi;
3. administratori, persoane fizice:
buletinele de identitate;
administratorul cu cetăţenie străină prezintă copia paşaportului, care urmează să conţină menţiunea
Poliţia de Frontieră cu privire la trecerea frontierei de stat;
cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un termen de peste 90 de zile
urmează să prezinte şi permisele de şedere sau buletinele de identitate pentru apatrizi;
4. fondatori persoane juridice:
la constituirea unei noi persoane juridice - decizia fondatorilor,
dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional
sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;
5. împuterniciţi – procura specială şi autentică;

7
6. pentru obiectul de activitate – se va utiliza „Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei”
(CAEM) şi Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Genurile de activitate prevăzute la art.10 alin.3 al Legii 845/1992 se exercită în mod exclusiv de către
întreprinderile de stat.
7. sediul persoanei juridice - să fie real, ceea ce impune existenţa unui imobil sau spaţiu din imobil
clar determinat pe care persoana juridică îl deţine legal în folosinţă sau proprietate; proprietarul imobilului
să fie cunoscut şi să accepte faptul că persoana juridică foloseşte adresa sa în calitate de sediu; datele cu
privire la adresa sediului să nu fie nedeterminate şi inexistente;
8. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
După efectuarea înregistrărilor în Registrul de stat administratorului ori împuternicitului său i se
eliberează, după caz, următoarele documente:
decizia organului înregistrării de stat;
actele de constituire;
extrasul din Registrul de stat;
ştampila.
Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice este considerat şi cod fiscal.
Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.
* ”înregistrare de stat” – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului
constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, filialelor şi
reprezentanţelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice,
înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea şi încetarea capacităţii juridice a
persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual.
La înregistrarea de stat organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător,
printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi
înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice,
perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum
şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără
implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi
Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală,
statistică, medicală şi socială.
Serviciile de înregistrare a unui SRL timp de 24 de ore – 1149 lei, 4 ore – 4596 lei. Serviciile de
înregistrare a unei ÎI timp de 24 de ore – 364 de lei, 4 ore – 1456 lei.
Inițierea unei afaceri, pornește în baza unei decizii argumentate, bine cântărite și care trebuie să
parcurgă câteva sub etape. Acestea sunt următoarele:
Sub etapa I. Ne adresăm la Instituția Publică Agenția Servicii Publice, sau la reprezentanțele sale
teritoriale cu un singur document – buletinul de identitate. În momentul când facem aceasta este bine să
avem în minte câteva variante pentru denumirea firmei şi domeniile de activitate. Totodată este necesar de a
indica și sediul viitoarei întreprinderi, iar legislația națională la momentul actual ne permite de a indica ca
sediu și adresă juridică domiciliul personal, lucru care facilitează cu mult inițierea noilor afaceri. Conform
legislației, la înregistrare putem prezenta mai multe domenii de activitate, fapt care ne asigură un orizont mai
larg în activitatea pe care o vom desfășura. Ulterior înregistrării vom putea face modificări şi adăugări în
acest sens. Registrul de stat face verificarea dacă nu avem datorii către Inspectoratul Fiscal. Acesta va oferi
un certificat pentru deschiderea unui cont bancar temporar şi o notă privind data vizitei următoare. Procesul
de înregistrare optim durează 7 zile.
Sub etapa II. Apare necesitatea deschiderii unui cont provizoriu în banca în care decidem de a ne
deschide și celelalte conturi. Pentru asta vom avea nevoie de buletinul de identitate şi copia acestuia şi
desigur certificatul de la Instituția Publică Agenția Servicii Publice. Scriem o nouă cerere de deschidere a
8
contului şi plătim fondul statutar minim de 5400 lei. Dacă firma are mai mulți asociați (de exemplu am
implicat în afacere pe un membru al familiei sau prieten), este permis de a investi doar 40 % din suma
necesară.
Sub etapa III. Revenim la Instituția Publică Agenția Servicii Publice. Primim pachetul de
documente, în care se găsesc: Decizia despre înregistrare, extrasul din Registru, certificat de înregistrare,
decizia personală de înființare a firmei (dacă este un fondator unic) sau Procesul Verbal al adunării
asociaților (dacă sunt mai mulți fondatori). De obicei actele, precum Statutul firmei, sunt întocmite de
lucrătorii Instituției. Pe ultima pagină se descrie pas cu pas unde va trebui să mergem pentru a fi luați la
evidenţă și unde se duc documentele. Pentru orice eventualitate facem 5 copii a tuturor documentelor şi un
Dosar pentru păstrare, pentru a preveni dificultățile în caz de pierdere a dosarului.
Sub etapa IV. Emitem un ordin de angajare a unui contabil şi împreună cu el mergem la
inspectoratul fiscal teritorial, luând cu noi toate documentele şi copiile acestora unde acestea sunt perfectate.
Sub etapa V. Revenim la Bancă – contul provizoriu trebuie convertit în unul permanent. Pentru asta
împreuna cu contabilul (şi cu asociații dacă este cazul), va trebui să vizăm în specimene semnăturile. Este
foarte importantă prezența fizică a tuturor părților, care au tangență cu firma. Pentru serviciile băncii la
întreținerea contului vom achita circa 35 lei lunar.
Sub etapa VI. În termen de 10 zile, trebuie să mergem la Casa Naţională de Asigurări Sociale
teritoriale. Însă dacă nu avem nici un angajat la momentul respectiv, fie că am hotărât să angajăm doar după
luarea la evidență și atunci când vom începe activitatea concretă, fie că suntem apți de a îndeplini funcția de
contabil, atunci nu este obligatoriu în timp de 10 zile, se poate și timp de o lună calendaristică.
Sub etapa VII. Apoi în termen de o lună trebuie să mergem la Biroul de Statistică pentru a perfecta
actele ca ulterior a prezenta rapoartele.
Sub etapa VIII. Mergem la Casa Naţională de Asigurări Medicale, ne înregistrăm și aceasta este
punctul final în procesul de înregistrare și punere la evidență a unei noi întreprinderi.
În afara de consumul timpului, vom cheltui la această etapă o oarecare sumă care o vom stabili ca
capital statutar și o vom plasa pe conturile întreprinderii și 1110 lei pentru perfectarea actelor de constituire
și a ștampilei principale. Desigur, că pentru ștampilele auxiliare vom achita o altă sumă, în jur de 500 de lei.
Deci cheltuielile totale la inițierea întreprinderii vor fi de variază după posibilitățile fondatorilor, dar nu mai
puțin de 1600 lei.
Conform legislației în vigoare, licențierea întreprinderilor de transport este efectuată în conformitate
cu prevederile Agenției Naționale a Transportatorilor Auto. Transportul rutier de mărfuri este efectuat de
către operatorii de transport rutieri, care îşi organizează activitatea de sine stătător, pornind de la cererea şi
oferta privind serviciile transport rutier de mărfuri.
În corespundere cu prevederile art. 16 al Codul transporturilor rutiere, adoptat prin Legea nr. 150 din
17.07.2014, Monitorul Oficial nr. 247-248/568 din 15.08.2014, au acces la prestarea transporturilor rutiere
contra cost întreprinderile care sunt supuse regimului de licenţiere dacă întrunesc cumulativ condiţiile
privind:
a) existenţa unei baze tehnico-materiale;
b) buna reputaţie;
c) capacitatea financiară;
d) competenţa profesională.
Astfel, operatorii de transport rutier primesc mărfurile pentru transport în baza contractelor de
transport rutier, încheiate cu expeditorii de mărfuri, destinatarii mărfurilor sau reprezentanţii legali ai
acestora şi asigură transportarea mărfurilor prevăzute în contract, cu excepţia cazurilor de calamităţi
naturale, catastrofe, avarii şi forţă majoră.
Model de cerere și extras:

9
I.P. „Agenţia Servicii Publice”
Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept
<DataDepunerii>

CERERE
de înregistrare a persoanei juridice
“<DenumireCompleta>”

Solicităm înregistrarea persoanei juridice şi înscrierea ei în Registrul de stat al persoanelor juridice,


pentru care fapt comunicăm următoarele date:

1.Denumirea completă: <DenumireCompleta>


prescurtată: “<DenumirePrescurtata>”
2. Forma juridică de organizare a persoanei juridice: <FormaJuridică>
3. Termenul de activitate a persoanei juridice:
4. Sediul persoanei juridice: <AdresaJuridica>
5. Componenţa nominală a organului de conducere:
Administratorul: <AdministratorNume, numit pe termen nelimitat/ pe perioada
6. Componenţa nominală a organului de supraveghere:
7. Componenţa nominală a organului de control:
8. Genurile principale de activitate:
- <GenuriList>
9. Capitalul social: <CapitalSocial> lei
10. Fondator(i):
<FondatorCotaList>

Întru susţinerea cererii prezentăm următoarele acte:


1. <ActeList>

Exprim(ăm) consimţământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Notă:
1) Fondatorul (asociatul) şi administratorul poartă răspundere civilă, administrativă sau penală,
conform legislaţiei, pentru prezentarea la înregistrare a datelor şi documentelor false, precum şi pentru
activitatea frauduloasă a persoanei juridice sau folosirea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de
legislaţie sau actele de constituire.
2) În caz de modificare a datelor din actele de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat,
fondatorul (asociatul) se obligă să le înregistreze la structura teritorială a I.P. „Agenţia Servicii Publice” în
termen de 30 zile.
Fondator(i): Semnătura:

<FondatorLista> ______________

10
11