Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE CĂLINESCU”

ONEŞTI – JUD. BACĂU

Comisie metodică

Data: 22.03.2019

Învăţătoare: Pavăl Monalisa Delia

Clasa:a II-a B

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Tema: “Vrăjitorul din Oz” după Lyman Frank Baum (ora a III a)

Tipul lecţiei: lecţie mixtă

Forma de realizare: Abordare integrată

Discipline integrate: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea


mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare, Arte
vizuale şi abilităţi practice

Scopul lecţiei: -formarea deprinderii de citire corectă, conştientă, fluentă şi


expresivă;
-dezvoltarea capacităţii de exprimare şi argumentare a propriilor
păreri
-dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral şi scris
-dezvoltarea gustului pentru activităţile integrate
Competenţe generale:
- CLR:
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare
cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
- MEM:
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
- DP:
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
- MM:
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
- AVAP:
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici
elementare diverse

Competenţe specifice:
- CLR :
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din
universul cunoscut
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
- MEM:
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x;
a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări
schematice
- DP:
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
- MM:
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv
- AVAP:
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de
prelucrat şi tehnici accesibile

Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
a)Cognitive:
OC1 – să citească scrisoarea dată;
OC2 – să rostească vraja din scrisoare;
OC3 – să realizeze Harta textului;
OC4 – să scrie corect şi lizibil.
OC5 – să citească corect, conştient şi expresiv textul;
OC6 – să povestească oral textul citit;
OC7 – să formuleze întrebări pe baza textului;
OC8 – să rezolve problema dată;
OC9 – să completeze proverbele cu cuvintele date;
OC10 – să enumere trei calităţi ale unui prieten adevărat;
OC11 – să lucreze fişa de evaluare;
OC12 – să realizeze o vrăjitoare;
OC13 – să identifice mesajul textului;
OC14 – să reflecteze la tema dată.

b)Afective:
OA1 – să manifeste interes şi motivaţie pentru oră;
OA2 – să manifeste comportament adecvat în activitatea pe grupe, pe echipe;
OA3 – să participle cu interes la jocul de mişcare;
OA4 – să exprime prin desen emoţia trăită pe parcursul lecţiei.

c)Psiho-motorii:
OM1- să mânuiască corect ustensilele de lucru;
OM2- să-şi reprime tendinţa de efectuare a unor acţiuni inutile în timpul activităţii;
OM3- să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite;
OM4- să realizeze mişcările corecte în timpul dansului;
OM5- să adopte poziţia corectă a corpului în timpul scrisului şi pe parcursul orei.

Strategia didactică:
1. Resurse procedurale :
a)Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, activitatea independentă,
dramatizarea, exerciţiul, citirea în lanţ, povestirea orală,
Explozia stelară, problematizarea, joc de mişcare, tema
pentru acasă.
b)Forme de organizare : individual, pe grupe, pe echipe, frontal.

2. Resurse materiale: scrisori, costumaţii, pălării, prezentare PawerPoint,


videoproiector, laptop, tabla, caiete, fişe de lucru, manual,
căţel de pluş, fişe de evaluare, recompense, materiale
decupate, lipici, creioane colorate/carioci, cărţi etc.

3. Forme şi tehnici de evalure : observarea sistematică, aprecieri verbale,


evaluare orală, autoevaluare, proba scrisă.

4. Bibliografice:
a) oficiale
 Programe şcolare pentru clasa a III a.
b) pedagogice
 Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi
gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
 Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2003.
c) metodico – didactice
 Şeredean I., Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1991;

5. Resurse temporale : 50 minute


SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Resurse
Momentele Ob. Demersul didactic Metode Mijloace Forme de Evaluare
lecţiei op. organizare
Captarea OC1 Asigurarea condiţiilor necesare Conversaţia Scrisoare Activitate Observare
atenţiei şi OC2 bunei desfăşurări a lecţiei. Observaţia Costumaţie/ frontală şi sistematică
OA1
organizarea Verificarea materialelor necesare, Activitatea Pălării individuală
lecţiei stabilirea liniştii şi a ordinii. independentă de vrăjitoare
(5 min.) Captarea atenţiei se va realiza cu Dramatizarea Laptop
ajutorul unei scrisori pe care Videoproiec-
învăţătoarea o adresează elevilor tor
(Anexa 1 - CLR), cu apariţia Prezentare
doamnei învăţătoare costumată în PawerPoint
Vrăjitoarea de la Miazănoapte şi
introducerea elevilor în Lumea
minunată a basmelor,
transformându-i în ajutoare de
vrăjitoare.
Enunţarea OA1 Se anunţă tema şi obiectivele. Se Conversaţia Tabla Activitate Observare
temei şi a scrie la tablă şi pe caiete titlul şi Caiete frontală sistematică
obiectivelor autorul lecţiei – Vrăjitorul din Oz
(2 min.) după Lyman Frank Baum
Actualizarea OC3 Pentru ca elevii (micile vrăjitoare) Conversaţia Harta Activitate Observare
cunoştinţelor OC4 să facă cunoştinţă cu primul Exerciţiul textului - fişă frontală şi sistematică
OA1
(5 min.) personaj din poveste trebuie să Activitatea Laptop individuală Aprecieri
completeteze Harta textului independentă Videoproiec- frontale
(exerciţiul 1, Anexa 2 - CLR). tor Autoeva-
Se verifică, oral, corectitudinea Prezentare luare
rezolvării sarcinii. PawerPoint
Prezentarea OA1 Va apărea primul personaj, Observaţia Costumaţie Activitate Observare
conţinutului Dorothy şi le va da elevilor Conversaţia Dorothy frontală sistematică
(2 min.) următoarea sarcină: să citească Dramatizarea
textul şi să-l povestească oral.
Dirijarea OC5 Se va citi lecţia în lanţ, din manual Citirea în lanţ Manual Activitate Observare
învăţării OC6 sau de la videoproiector. Povestirea Videoproiec- frontală sistematică
OA1
(8 min.) Se va povesti oral lecţia. orală tor şi Evaluare
Dorothy îl va prezenta pe Conversaţia Prezentare individuală orală
următorul personaj, căţeluşul PawerPoint
Toto. Căţel pluş
Obţinerea OC4 Cu ajutorul Vrăjitoarei de la Conversaţia Fişă de Activitate pe Observare
performanţei OC7 Miazănoapte, căţeluşul Toto le va Exerciţiul lucru – grupe sistematică
OC8
(10 min.) da micilor vrăjitoare următoarea Explozia Explozia Evaluare
OA1
OA2 sarcină: să formuleze, pe grupe, stelară stelară orală
întrebări pe baza textului şi să Laptop
completeze fişa Explozia stelară Videoproiec-
(Anexa 3 - CLR). tor
Se vor citi întrebările formulate. Prezentare
Căţeluşul Toto îl va chema pe Dramatizarea PawerPoint Activitate pe Autoeva-
următorul personaj, Sperie Ciori. Problematiza- Căţel pluş echipe luare
Acesta se va prezenta şi le va da rea Costumaţie
elevilor să rezolve o problemă, în Sperie Ciori
echipă, pe Fişa de lucru (Anexa 4 Fişă de
– MEM). lucru cu
Se va citi rezolvarea corectă a problemă
problemei.
Feedback-ul OC9 Sperie Ciori îl va chema pe Omul Dramatizarea Fişă de Activitate Observare
(6 min.) OC10 de Tinichea. Acesta se va Conversaţia lucru – frontală sistematică
OA3
prezenta şi îi va ruga pe elevi să Exerciţiul proverbe şi Evaluare
completeze proverbele despre Activitatea Laptop individuală orală
prieteni (exerciţiul 2, Anexa 2 - independentă Videoproiec-
DP). Joc de tor
Se vor citi proverbele completate mişcare Prezentare
cu cuvintele corecte. PawerPoint
Dorothy îl va unge pe Omul de Dansul
Tinichea. Pentru ca acesta să Prieteniei
invite următorul personaj, trebuie Costumaţie
ca micile vrăjitoare să găsească 3 Omul de
calităţi pe care le are un prieten tinichea şi
adevărat. Leu
Va intra Leul care se va prezenta
şi le va cere elevilor să danseze
împreună Dansul Prieteniei, apoi
le va spune secretul său şi pentru
ce doreşte să ajungă la Vrăjitorul
din Oz. - MM
Evaluarea OC11 Vrăjitorul din Oz va purta un Dramatizarea Fişă de Activitate Proba
(5 min.) OA1 dialog cu personajele, apoi le va Conversaţia evaluare frontală scrisă
da elevilor ca sarcină să rezolve Exerciţiul Costumaţie şi Aprecieri
Fişa de evaluare (Anexa 5 – Activitatea Vrăjitor individuală verbale
CLR). independentă Videoproiec-
După aprecierea verbală, tor
Vrăjitorul va răsplăti personajele, Prezentare
dându-i fiecăruia ceea ce-şi PawerPoint
doreşte, iar elevilor le va da Recompen-
dulciuri. se
Retenţia OC12 Vrăjitoarea de la Miazănoapte Dramatizarea Materiale Activitate Observare
(5 min.) OC13 poartă un dialog cu Dorothy, prin Conversaţia decupate frontală sistematică
OA1
care îi promite că o va ajuta să se Exerciţiul pentru şi
întoarcă acasă, dacă va Activitatea vrăjitoare individuală
confecţiona vrăjitoare din independentă Lipici
materialele realizate la AVAP Problematiza- Creioane
(Anexa 7 şi 8) împreună cu rea colorate/
ajutoarele sale şi va descoperi Carioci
mesajul textului. Vrăjitoarele Laptop
confecţionate trebuie să exprime Videoproiec-
emoţia trăită de fiecare copil pe tor
parcursul acestei ore - DP. Prezentare
Dorothy va prezenta mesajul PawerPoint
textului şi va citi vraja de pe
scrisoarea dată de Vrăjitoare,
astfel, elevii se vor întoarce în
lumea reală.
Transferul OC14 Tema pentru acasă: Conversaţia Cărţi cu Activitate
(2 min.) OA1 - De citit întreaga poveste Tema pentru textul frontală
Vrăjitorul din Oz. acasă Vrăjitorul din
Temă de reflecţie: Oz
- Dacă te-ai întâlni cu Vrăjitorul din
Oz tu ce i-ai cere?  
ANEXA 1
Oneşti, 22 martie 2019

Dragi elevi,

Astăzi la ora de CLR vom face o călătorie în LUMEA POVEŞTILOR.


Pentru asta, voi trebuie să respectaţi următoarele REGULI:

1. SĂ FIŢI ATENŢI LA LECŢIE !

2. SĂ REZOLVAŢI CORECT SARCINILE PRIMITE !

3. SĂ RASPUNDEŢI DOAR CÂND SUNTEŢI NUMIŢI !

4. SĂ DAŢI RĂSPUNSUL ÎN PROPOZIŢII !

5. SĂ COLABORAŢI CU COLEGII CÂND E NEVOIE !

6. SĂ PĂSTRAŢI LINIŞTEA PE TOT PARCURSUL LECŢIEI !

Ca să putem călători, în astă lume minunată, trebuie să rostiţi cu toţi odată,


vraja de voi învăţată :

Ghilibi, ghilibor, flori de măr


Urcăm fiecare pe-un nor
Și așa vom călători ușor
În lumea minunată a poveștilor.
Vom ateriza neapărat
În Ținutul Oz cel îndepărtat.
Hocus, pocus!

Cu drag,
Doamna voastră învăţătoare
ANEXA 2
FIŞĂ DE LUCRU
 1. Completează Harta textului:

AUTORUL: LOCUL ACŢIUNII:

TITLUL

PERSONAJELE CE APAR ÎN TEXTUL PLANUL DE IDEI:


DIN MANUAL:
1.

2.

3.

 2. Completează următoarele proverbe despre prieteni cu cuvintele potrivite


scrise în coloana din dreapta :

 Cine caută un prieten fără defecte va rămâne ……………… nevoie


 Prietenul adevărat la …………………….. se cunoaşte. singur

 Iubeşte-ţi …………………………. cu defectele lui. prietenul


ANEXA 3

Vrăjitorul din Oz
după Lyman Frank Baum

CINE? UNDE?

CÂND?
CE?

DE CE?
ANEXA 4

FIŞĂ DE LUCRU

 Rezolvă împreună cu colegul/colega de bancă, următoarea problemă :

Într-o dimineaţă Sperie Ciori a alungat 10 păsărele. La prânz a


alungat triplul numărului de dimineaţă, iar seara a alungat tot atâtea
păsărele ca dimineaţă.
Câte păsărele a alungat sperietoarea în acea zi?

Rezolvare

1. ……………………………………………………………………………….
……………………..

2. ………………………………………………………………………………
………………………

Răspuns : ………………….
ANEXA 5

FIŞĂ DE EVALUARE

 Ce îşi dorea fiecare personaj? Scrie pe scurt!

Dorothy
............................................................................
............................................................................

Omul de Tinichea Leul


.......................................................... ..........................................................
.....................................................…. ...............................................……....

Sperie Ciori
............................................................................
............................................................................
ANEXA 6

Oneşti, 22 martie 2019

Dragă Dorothy,

Ca să te întorci acasă, rosteşte tare, vraja dată :

Ghilibi, ghilibor, floare de cală


Pluteşte uşor prin astă sală
Şi du-ne pe toţi în lumea reală.
Hocus, pocus!

Cu drag,
Vrăjitoarea de la Miazănoapte
ANEXA 7
ANEXA 8