Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul/a............................................................,domicilat/ă în
Bucureşti, str........................................., nr............, bl...........,
sc............,et............, ap.......... sector 5, telefon ......................................
legitimat cu B.I/C.I., seria.........., nr......................, eliberat la data
de............................., de către......................, vă rog să binevoiți a-mi aproba
ocuparea unui loc de parcare pentru autoturismul proprietate personală, cu
nr. auto ............................................., în parcajul aferent blocului în care
locuiesc.

Anexez în copie: - Buletin de Identitate/ Carte de Identitate;


- Certificat de Inmatriculare(auto).
- Contract de leasing auto/Contract de
comodat auto(unde este cazul)

Data Semnatura
....................... .........................................

CEREREA VA FI VALABILĂ DOAR PE ANUL IN CURS – PÂNA LA 31.12.2020

Noi, Asociația de Locatari/Proprietari, certifică prin prezenta că


domnul/a ..............................................................., locuieşte la adresa
menționată.
Mențiuni(dacă este cazul): ...........................................................

ADMINISTRATOR/PREŞEDINTE(IMOBIL)
NUME, PRENUME..........................................
SEMNATURA..................................................

ŞTAMPILA ASOCIAȚIEI ...............................