Sunteți pe pagina 1din 3

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 1 ORA

Nr.înregistrare: 2513/18.09.2019 Avizat


Responsabil comisie metodica,
Prof. Dănilă Valentin

Avizat
Director,
Prof. Cerchez Oana-Iuliana

Instituţia de învăţământ.LICEUL TEHNOLOGIC , SAT PUIEȘTI


Disciplina de studiu CHIMIE
Numele şi prenumele cadrului didactic: BRUNCHI DOINA
An şcolar 2019-2020
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a X-a, filiera tehnologică,1 oră pe săptămână
10A,10B, 10C
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I - 15 ore
Nr. Unitatea de învaţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Saptăm Obser
U.Î. specifice ore â vaţii
vizate alocate na
NOŢIUNI Test initial
1 S1
INTRODUCTIVE Norme de protectie a muncii in laboratorul de chimie
1 INTRODUCERE ÎN 1.2;3.1;3.2 Obiectul chimiei organice, elemente organogene
STUDIUL CHIMIEI 3.3;4.2 Legături chimice
5 S2–6
ORGANICE Tipuri de catene de atomi de carbon.Tipuri de atomi de carbon
Formule moleculare şi de structură plane
2. ALCANI 1.1;1.2.;2.2 Serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi de poziţie
3.1;3.2;3.3 Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice: clorurarea metanului,
2 S7–8
4.1 izomerizarea butanului, cracarea şi dehidrogenarea butanului,
arderea.
3. ALCHENE 1.1;1.2.;2.2 Definiţie, serie omoloagă, structură, izomerie de catenă şi de poziţie. 3 S9–11
3.1;3.2;3.3 Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice:adiţia H2, X2, HX, H2O,

Page 1 of 3
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 1 ORA
polimerizarea.
4. ALCHINE 1.1;1.2.;2.1 Definiţie, serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi
2.2;3.1;3.3 de poziţie
3 S12-15
Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice: adiţia H2, X2, HX, H2O la
acetilenă, arderea.
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL II - 18 ore

Page 2 of 3
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 1 ORA
Nr. Unitatea de învaţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î. specifice ore na vaţii
vizate alocate

5. ARENE 1.1;1.2.;2.2 Structura benzenului. Clasificarea hidrocarburilor aromatice


3 S16-18
3.1;3.3 Proprietăţi chimice: halogenare, nitrare la benzen, toluen, naftalină
6 PETROLUL 3.3;4.1;4.2 Petrolul–sursă de materii prime organice. Chimizarea petrolului–
COMBUSTIBILI FOSILI 5.1;5.2 cracarea
2 S19–20
ŞI SURSE DE MATERII Combustibili: metanul, fracţiuni petroliere, cărbuni.
PRIME ORGANICE
7 COMPUŞI ORGANICI 1.1;1.2;2.1 Denumire. Structura alcoolilor. Proprietăţi fizice
MONOFUNCŢIONALI – 2.2;3.2,4.2 Alcooli cu importanţă practică şi biologică,. Metanolul, etanolul,
2 S21–22
ALCOOLI glicerina

8. ACIZI CARBOXILICI 1.1;1.2,2.1 Denumire. Structura acizilor. Proprietăţi fizice


2.2,3.1;3.2 Acid acetic–reacţii cu metale reactive, oxizi metalici, hidroxizi 2 S23–24
4.2;5.2 alcalini, carbonaţi
9. COMPUŞI ORGANICI CU 1.1;1.2;2.1 Grăsimi - stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă S27
IMPORTANTA 2.2;3.1;3.2 Proteine-stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă „Scoala
S25–26,
BIOLOGICĂ 4.2;5.2 Glucide-stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă 3 altfel”
S28
Vitamine–clasificare în funcţie de solubilitate, rol fiziologic,
avitaminoze.
10. COMPUŞI ORGANICI CU 1.1;2.2;4.1 Săpunuri si detergenţi
IMPORTANŢĂ 4.2;5.1 Cauciucul natural si sintetic–proprietăţi fizice, importanta.
PRACTICĂ Mase plastice proprietăţi fizice, importanta.
Fibre naturale, artificiale si sintetice–materie prima comparaţii,
higroscopicitate, utilizări.
Coloranţi naturali si sintetici–coloranţi pentru fibre si coloranţi 6 S29–34
alimentari. Vopsele–compoziţie
Arome, esenţe, parfumuri–utilizări.
Medicamente: sulfamide, antibiotice, aspirina–acţiune asupra
organismului
Droguri–acţiune nocivă asupra organismului

Page 3 of 3