Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

I.Date generale:
Instituţia: Grupul Şcolar „Sfântul Nicolae”, Deta.
Profesor: ALINA-IULIANA POPESCU
Obiectul: Limba si literatura română
Subiectul : Curentele literare pentru examenul de bacalaureat: Romantismul, Simbolismul,
Modernismul, Tradiționalismul, Neomodernismul
Tipul lectiei: Lecţie de recapitulare și de sistematizare a cunoștințelor
Scopul lecţiei: Recapitularea unor cunoştinţe generale, cu privire la o operă, un curent, o
epocă (perioadă literară).
Clasa: a XII-a Uman (Filologie)
Durata: 45 min.

A) Competenţe generale:
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor
3. Situarea în context a textelor studiate, prin raportare la epocă sau la curente
culturale/literare

B) Valori şi atitudini:
- Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în
domeniul literaturii.
- Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice, în raport u diversele mesaje
receptate.
- Formarea unor reprezentări culturale, privind evoluţia şi valorile literaturii române.
-
C) Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora:
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor:
2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării
personalizate;
2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau
despre artă, reflectate în textele studiate;
2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici
literari.
3. Situarea în context a textelor studiate, prin raportarea la epocă sau la curente
culturale/literare:
3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta;
3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română, într-o viziune coerentă asupra culturii
româneşti;
3.3.Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;
3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi de cercetare a unei teme.
D) Strategii didactice:
a) METODE DIDACTICE: conversaţia euristică, metoda R.A.I. (Răspunde Aruncă
Întreabă), explicaţia, lectura expresivă, brainstorming-ul,
„ciorchinele”, problematizarea, dialogul, exemplul,
exerciţiul, învăţarea prin acţiune, munca independentă.

b) MIJLOACE DIDACTICE: fişiere audio cu poezii recitate de Nichita


Stănescu, laptop, fişe cu textul-suport, tabla, cretă colorată, maculatoarele elevilor, portofoliul
elevilor, volume de poezii de Nichita Stănescu, volume de critică literară a poeziei, stănesciene,
coli de hârtie albe tip A4
c) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală

EVALUARE: orală curentă, scrisă, autoevaluare


DURATA: 50 minute

BIBLIOGRAFIE:
1. 1. ***, Programa şcolară pentru disciplina Limba şi Literatura Română, clasa a XII - a,
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a – XII – a.
2. Bădărău, G., Neomodernismul românesc, Iaşi, Editura Institutul European, 2007;
3. Bocoş, M., D. Jucan, Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării.
Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Piteşti, Editura Paralela 45,
2007;
4. Cojocăreanu, G., A. Vâlceanu, Didactica specialităţii limba şi literatura română – liceu,
Craiova, Editura ARVES, 2007;
5. Goia, V., Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca,
Editura DACIA, 2002;
6. Martin, M. (coord.), E. Lăsconi-Roşca, C.L. Rădulescu, R. Zane, Limba şi literatura
română. Manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti, Bucureşti, 2007;
7. Mutoiu, L., Alchimia textului poetic, Bucureşti, Editura VERSUS, 2008;
8. Onofrei, M., Română. BAC – Eseuri, Bucureşti, Editura Booklet, 2008;
9. Paicu, L., M. Lazăr, Literatura română pentru examenul de bacalaureat. Eseul,
Bucureşti, Grup Editorial ART, 2007;
10. Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ, Iaşi, Editura POLIROM, 1999;
11. Soare, H., G. Soare, Limba şi literatura română: clasa a XI-a. Dramaturgia. Poezia.
Îndrumător pentru manualele alternative, Piteşti, Editura CARMINIS, 2003;
12. www.youtube.com
II. Scenariul didactic

1. Captarea atenţiei şi momentul organizatoric


2. Anunţarea temei şi a obiectivelor
3. Prezentarea noilor conţinuturi
- Notarea absenţelor;
- Reactualizarea cunoştinţelor despre curentele literare studiate anterior Romantismul,
Simbolismul, Modernismul, Tradiţionalismul, Neomodernismul
- Se va cita introductiv, din Ana Blandiana, una dintre reprezentantele Neomodernismului
românesc: „Acest poem,
de Ana Blandiana
Acest poem durează doar atâta
Cât îl citeşti:
Data viitoare când îl vei citi
Va fi altul
Pentru că tu vei fi altul
Şi, bineînţeles, va fi complet diferit
Atunci când îl va citi altcineva.

El există doar în clipita


Stării tale de spirit
Pe care a construit-o
Din ce-a găsit în tine –

Trecătoare operă
Ca o foaie de hârtie
Pe o apă curgând
Mereu în altă direcţie,
Neavând nicio importanţă
Cine a pus hârtia acolo
Şi dacă a scris ceva pe ea.” Ana Blandiana, Acest poem
Pleadoarie despre poezie și despre limbaj poetic
Videoproiectarea și împărțirea unor fișe de lucru, conținând cinci texte poetice (Povestea
codrului, Mihai Eminescu, Decor, George Bacovia, Către cititori, Lucian Blaga, Cămara
cu fructe, Ion Pillat, Necuvintele, Nichita Stănescu), pe baza cărora elevii vor tre ui să își
reamintească trăsăturile principalelor curente literare studiate anterior.
4. Dirijarea învăţării
- se realizează un brainstorming pornind de la cuvintele „artă poetică, curent literar-
artistic”. Se notează pe tablă toate ideile elevilor, realizându-se un „ciorchine”;
- având în vedere toate conexiunile identificate de elevi în legătură cu lexemele „artă
poetică, curent literar-artistic”, li se solicită identificarea temei poeziilor și a minimum
două trăsături, care să explice încadrarea poeziilor într-unul dintre curentele amintite,
elemente de structură și de conținut;
- vor fi comentate, în paralel, secvenţele celor cinci poezii, identificându-se şi analizându-
se procedeele şi imaginile artistice utilizate de poet;
5. Obţinerea performanţei
- se analizează poezia: Timbru, Ion Barbu, structură, elemente de prozodie și de
versificație, teme, motive, titlu, şi se realizează o schemă pe tablă, pe care elevii şi-o
notează în maculatoare;
- se discută despre modul de redare a subiectivităţii în poezie şi despre procedeele
moderniste utilizate de poet;
- se reiau etapele de comentare a unui text poetic
6. Feedback-ul
- având în vedere suma discuţiilor realizate pe baza textului poetic, se cere elevilor să
realizeze o concluzie privitoate la sensul poeziei analizate;
7. Evaluarea
- elevii vor realiza un „eseu de 5 minute” constând într-un desen reprezentând un obiect
concret pe care fiecare îl asociază sentimentului transmis de poezia lui Ion Barbu.
- vor fi ascultaţi 2-3 dintre elevi, care îşi vor prezenta desenul şi vor motiva alegerea
făcută, aceştia fiind apreciaţi verbal de colegii lor şi de către profesor;
- elevii vor fi apreciaţi verbal şi notaţi pentru participarea la lecţie;
8. Retenţia şi transferul
- elevii vor primi tema pentru acasă