Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi Aviz Director, Prof.

Mihaela Miron
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a V – a A, B şi C Aviz responsabil comisie metodică, Prof. Aruștei
Liliana
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA
Nr. de înregistrare _________ din _____________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ


Competenţe generale:
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor, cu instrumente şi metode ştiinţifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice şi a creativităţii
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii

Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul TOTAL


crt. ÎNCADRAREA MATERIEI II ORE
1. Laboratorul de biologie – metode şi instrumente de investigare a 2 ------- 2
mediului înconjurător
2. Vieţuitoarele din mediul apropiat şi mai îndepărtat (grădina / parcul / livada, 7 ------- 7
pajiştea, pădurea, ape curgătoare / ape stătătoare)
3. Alte medii de viaţă din ţara noastră (peştera, Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei, 3 ------- 3
Marea Neagră) şi din alte zone ale Planetei
4. Grupe de vieţuitoare - bacterii, protiste, ciuperci, plante (muşchi, ferigi, ------- 11 11
gimnosperme, angiosperme), animale (spongieri, celenterate, viermi, moluşte,
artropode, peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) – caractere generale
5. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
6. Recapitulare - Evaluare 5 5 10
TOTAL ORE 17 17 34
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina BIOLOGIE, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a V – a A, B şi C
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I


Nr Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţii
. învăţare ore
crt
.
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a Test initial 1 S1
1. Laboratoru fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice Recapitulare (Sem. II 2019-2020) 2 S2 - S3
l de 1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, Laboratorul de biologie 1 S4
biologie scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor Metode şi instrumente de investigare a 1 S5
sisteme biologice, a unor procese şi fenomene. mediului înconjurător
2. Ecosisteme 1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a Ecosistem – biotop şi biocenoză. Factorii 1 S6
terestre fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice de mediu şi variaţia lor
1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, Parcul (caracteristici generale şi relaţii 1 S7
scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor între vieţuitoare)
sisteme biologice, a unor procese şi fenomene. Pajiştea (caracteristici generale şi relaţii 1 S8
1.2. Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare între vieţuitoare)
pe baza unor fişe de lucru date. Pădurea (caracteristici generale şi relaţii 1 S9
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi între vieţuitoare)
sociale Peştera 1 S10
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat Tundra. Savana. Deşertul 1 S11
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în Recapitulare - Evaluare 1 S12
3. Ecosisteme comunicarea orală şi scrisă. Lacul şi balta (caracteristici generale 1 S13
acvatice 3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie, pe baza şi relaţii între vieţuitoare)
gândirii logice şi a creativităţii Râul şi fluviul Dunărea (caracteristici 1 S14
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza generale şi relaţii între vieţuitoare)
modelelor. Delta Dunării. Marea Neagră / 1 S15
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii
Oceanele (complexe de ecosisteme –
vii.
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu biomi)
natural propice vieţii Locul omului şi impactul său asupra 1 S16
4.1. Utilizarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa mediului
cotidiană. Recapitulare - Evaluare 1 S17
4.2. Recunoaşterea consecințelor activităților umane şi ale
propriului comportament asupra mediului înconjurător.
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2020 – 2021
Clasa: a V – a A, B şi C
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a Bacterii. Protiste 1 S1
fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice Ciuperci 1 S2
4. De la bacterii 1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, Plante – muşchi şi ferigi 1 S3
la angiosperme desene, scheme, ca surse pentru identificarea Gimnosperme şi Angiosperme 1 S4
caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi Lecţie recapitulativă 1 S5
fenomene. Probă de evaluare 1 S6
1.2. Realizarea dirijată a unor activităţi simple de Animale nevertebrate:
investigare pe baza unor fişe de lucru date.  Spongieri. Celenterate 1 S7
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice  Viermi. Moluşte 1 S8
şi sociale  Artropode 1 S9
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei Animale vertebrate:
5. Animale în comunicarea orală şi scrisă.  Peşti. Amfibieni 1 S10
nevertebrate şi  Reptile. Păsări 1 S11
vertebrate 3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie, pe  Mamifere 1 S12
baza gândirii logice şi a creativităţii
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe Importanţa vieţuitoarelor pentru 1 S13
baza modelelor. om şi natură
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea Lecţie recapitulativă 1 S14
lumii vii. Şcoala altfel * - proiect 1 S15
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu educaţional
natural propice vieţii 1 S16
4.1. Utilizarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa Probă de evaluare 1 S17
cotidiană. Recapitulare - Evaluare finală
4.2. Recunoaşterea consecințelor activităților umane şi ale
propriului comportament asupra mediului înconjurător.
* Săptămâna 27 – 31.05.2021 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.