Sunteți pe pagina 1din 132

Wolters Kluwer România

Această aplicație este dezvoltată


și finanțată integral de
Wolters Kluwer România ROLII

Despre noi
Linkuri utile
Baze de date înrudite
Contribuitori
Membri fondatori
Știri
Contact

Acasă Căutare 327/2020

327/2020
10-08-2020
fond funciar
Judecatoria HATEG

ROMÂNIA

JUDECATORIA HATEG, JUDETUL H________

Dosar nr. 1 XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 327 /2020

Ședința publică din data de 10 august 2020

Instanța constituită din :

PREȘEDINTE: M______ C_____-N_______

Grefier: M_____ M____


Pe rol se află solu ționarea cauzei civile privind pe reclamanta A_______ R_____ împotriva pârâților:
K_______ M____, P_______ E________, ______________, C______ JUDEȚEANA H________ P_____
S_________ D________ DE P__________ ASUPRA TERENURILOR, INSTITUȚIA P__________ JUDEȚULU
I H________ având ca obiect fond funciar, cereri de intervenție principale formulate de intervenient
S_____ R____ – PRIN M_________ FINANȚELOR PUBLICE, C______ L_____ P_____ S_________
D________ DE P__________ PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR R__ DE M___, COMUN A SÎNTÂMĂRIA
O____, ASOCIAȚIA C____________ BĂRĂȘTEANA, U.A.T. - ___________________________ de
intervenție accesorie formulată de intervenientul P______ M_____ N_____, având ca obiect fond
funciar.

Mersul dezbaterilor și susținerile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din
data de 27 iulie 2020, dată la care s-a amânat pronunțarea p_____ astăzi în vedere depunerii de
concluzii scrise, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentință.

INSTANTA,

Prin acțiunea civilă înaintată acestei instanțe la data de 18.12.2009, înregistrată sub nr.
XXXXXXXXXXXXX reclamanta A_______ R_____ cu sediul în București, Calea V________ nr.125
sector 1 ,cod poștal xxxxxx, C.U.I./C.F.xxxxxxx a chemat în judecată pe pârâtele K_______ M____,
domiciliată in Austria, Burgerspitalgasse 1, Viena, identificată cu Pașaport tip P _________ C nr.
xxxxxxx 2, eliberat de Bundespolizeidirection Wien BPK Neubau; P_______ E________ (E________),
născută K_______, domiciliată în Au stria, Keilgasse 10, 1030 Viena, posesoarea documentului de ide
Pașaport nr. A xxxxxxx, emis de Bundespolizeidirektion Wien Landstrasse, la data de 29.02.1996,
Viena, Austria; C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra
terenurilor - Județul H________, cu sediul in municipiul D___ 1 Decembrie 1918, nr. 28, Jud.
H________ și Instituția P__________ - Județul H________, cu sediul in mun. D___,
_____________________, nr. 28, Jud. H________. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronun ța: să
se constate nulitatea absolută, desființarea parțială și modificarea titlului de p__________ nr.
xxxxx/646 și a anexei, pagina 1-3 emise la 06.12.2006 în favoarea pârâtelor K_______ M____ și
P_______ E________ p_____ suprafața totală de 6029 ha și 9000 mp teren cu vegetație forestieră
aflate pe raza Ocolului Silvic Retezat, structurată și amplasată conform celor menționate în anexa la
titlul sus menționat și conform punerii în posesie realizată prin procesul verbal nr. 2460/29.11.2011,
titlul de p__________ xxxxx/647 emis la data de 06.12.2006 și a anexei la acesta, p_____
suprafața de 3679 ha și 9400 mp și înscrierea în C.F. a d________ de p__________ în indiviziune, a
Statului R____ asupra imobilelor susmenționate.
În motivarea acțiunii, reclamanta arată că: prin cererea înregistrată sub nr. 320/24.11.2005 pârâtele
K_______ M____ și P_______ E________ în calitate de moștenitoare ale lui K_______ G____ (zis
G_____ sau G______ ) și K_______ L____ (Ludo vic ) prin mandatar P_______ Vilmoș au solicitat
Comisiei p_____ s_________ d________ de p__________ de pe lângă Primăria R__ de M___,
reconstituirea d________ de p__________, punerea în posesie și eliberarea titlului de p__________
asupra terenur ilor înscrise în C.F. 921 Rîu de M___ – în suprafață totală de 8.393.782 mp,
proprietar tabular K_______ S_____ ( născută Banffy); C.F. 545 Rîu de M___- în suprafață de 2757 mp,
proprietar tabular Banffy S_____ ( măritată K_______), C.F. 757 Rîu de M___ - în suprafață de 67.281
mp, proprietar tabular K_______ G____; C.F. 383 Rîu de M___ – în suprafață de 271.093 mp,
proprietar tabular K_______ S_____ ( născută Banffy), înscrise în CF R__ de M___ A.2-24, în suprafață
de 8698 ha și 488 mp- proprieta r tabular K_______ G____, cu cota de ½ și K_______ L____ cu cota de
½; imobilele înscrise în CF Clopotiva nr. cadastral 6005/1 pășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr.
Cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de 8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 p ădure Steria, în
suprafață de 5.157.254 mp, nr. Cadastral 6019 pășune Steria, în suprafață de 32.159 mp, nr. Cadastral
6020, pășune Steria, în suprafață de 37.266 mp, nr. Cadastral 6022 pârâu Steria, în suprafață de 6000
mp; nr. cadastral 6024 pârâu Steria , în suprafață de 10.748 mp, proprietar tabular K_______ G_____.

La data de 29.05.2006 a avut loc, la sediul Instituției P__________ Județului H________, prima
analiza a documentelor depuse de pârâte, C______ Județeană p_____ aplicarea Legii 18/1991,
validând cererea și fiind emise titlurile de p__________ .

Reclamanta arată că a fost comisă o eroare gravă, întrucât parte din fosta moșie K_______ în
suprafață totală de 10.571,3 ha din care 9.407,23 ha pădure c e s-a retrocedat pârâtelor face parte
din Parcul N_______ Retezat, arie protejată de interes național și internațional, rezervație a biosferei
din rețeaua UNESCO structurată într-o zonă centrală -în suprafață de 16.866 ha și zona tampon – în
supra față de 19.551 ha, fiind inclusă în aceasta și Rezervația Științifică Gemenele - în suprafață de
1630 ha.

Raportat la suprafața de 10.571,3 ha ce a fost reconstituită , reclamanta arată că aceasta a fost


proprietatea în devălmășie în cot e egale a Statului R____ și nu se putea reconstitui dreptul de
p__________ asupra întregii suprafețe ci numai asuprea cotei de 1/2 din aceasta moștenită de la
G_____ K_______ .

Ca un scurt istoric, reclamanta arată că proprietatea „ Domeniul Retezat „ a fost inițial proprietatea
comună în devălmășie, în cote egale, a fraților L______ și G______ K_______, iar în baza art. 6 lit.c
din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș (1921) L______
K_______ a fo st declarat absenteist, iar prin Hotărârea Comitatului Agrar nr. 293/1924 partea
acestuia s-a expropriat definitiv p_____ cauză de utilitate națională pe seama Statului R____ .

Se arată că p_____ a se ajunge aici, într-o primă fază, conform proce durii speciale stabilită de lege,
prin Hotărârea nr. 752/18.12.1922 a comisiei de ocol p_____ expropriere Hațeg, s-a expropriat cota
parte din p__________ în indiviziune, aparținând lui K_______ L______; în urma apelului părților
interesate, prin Hotărâr ea nr. 3/02.01.1923 a Comisiei județene H________, s-a reformat hotărârea
primei comisii, admițându-se partajul făcut de cei doi frați în 1919 și întreaga moșie a comunei R__ de
M___ a fost declarată ca aparținând în întregime lui K_______ G_____. Cererea de revizuire a Casei
pădurilor a fost admisă prin Hotărârea nr. 293/15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar care a reformat
hotărârea Comisiei Județene, în sensul desființării sale, respingerii apelului și menținerii ca temeinică
și legală a hotărârii Comisie de ocol Hațeg, expropriindu-se definitiv cota deținută de K_______
L______. Totodată, s-a stabilit că, după ce se satisfăceau cererile comunelor învecinate p_____ păduri
și pășuni, suprafețele rămase fie în indiviziune, fie ale absenteistului L______ K____ ffy, constituie
patrimoniul statului, în indiviziune cu proprietarii respectivi, inclusiv a Pădurii Retezat.

Prin procesul verbal din 28.05.1925, reprezentanții casei Pădurilor au descris amănunțit proprietățile
indivize – stat și G_____ K_______- și s -au predat pe seama șefului de ocol silvic Hațeg, de asemenea,
pe teren, s-a stabilit hotarul de despărțire între proprietatea indiviză și restul proprietarilor.

În urma a cestei constatări, s-a propus defalcarea din domeniul indiviz „ S_____ r____ și G. K endeffy
din Retezatul o porțiune de pădure în suprafață de 357 ha, care s-a atașat le proprietatea Susanei
Banffy ( căsătorită K_______). Prin Hotărârea nr. 86 din 26.06.1925 a Comisiei Județene de exproprieri,
sa luat act de aceste lucrări și s-a decis li nia despărțitoare a proprietății S K_______ de domeniul
indiviz S_____ r____ și G. K_______ este creasta topografică a Dâlmei Gorganului și s-a dispus
intabularea de defalcare, în vederea executării Hotărârii Comitetului Agrar nr. 293/1924., iar prin înc
heierea nr. xxxxxxx.12.1931 a Judecătoriei mixte Hațeg, secția Carte Funduară s-a dispus modificarea
înscrierilor în cartea funduară a comunei R__ de M___, potrivit dispozițiilor Hotărârii nr,. 86/1925 a
Comisiei județene și pe baza procesului - verbal de punere în posesie faptică luat la data de
12.12.1931 și intabularea d________ de p__________ a suprafeței rezultate, pe numele G. K_______
și L. K_______, în favoarea lui S_____ K_______, cu titlu de drept, rectificare de cartea funciară.

Prin încheier ea nr. 494 din 01.05.1934 a Tribunalului H________, s-a constatat că, cu ocazia
defalcării, s-au comis greșeli grave și s-a ordonat executarea acesteia fără luarea în considerare a
hotărârii nr. 86/1925 a Comisiei Județene și potrivit dispozițiilor hotărâr ii nr. 293/15.04.1924.

Ulterior, în dosarul nr. 1259 /1935 al Curții de Apel Cluj, s-a solicitat de comun acord amânarea
dezbaterii în vederea încheierii unei tranzacții pe cale pașnică, însă în realitatea ieșirea din indiviziune
a fost amânată sine die, iar evoluția a făcut ca procesul să nu fie finalizat niciodată.

Reclamanta precizează și prezintă pe scurt, succesiunea evenimentelor și modalitatea prin care


printr-o _________ acte K_______ L______ a fost despăgubit p_____ suprafața total ă de 13.777
iugăre și 150 stânjeni pătrați și susține că tribunalul Arbitral a hotărât la data de 12 iulie 1933
condamnarea Fondului agrar la plata către L. K_______ a sumei de 856.211, 50 coroane – aur cu titlu
de reparație a prejudiciului principal suferit suma producând dobândă de 4, 5% pe an începând cu
data de 01.01.1923, data medie a expropriere și aceasta cu titlu de indemnizare p_____ privarea de
folosință, de asemenea, Fondul a fost obligat să plătească și 105 din suma de 148.439,50 coroane a ur
cu titlu de indemnizare p_____ daunele ocazionate prin dezorganizarea exploatării sale, precum și
cheltuieli judiciare.

Se precizează că, în mod nelegal, au fost emise titluri de p__________ p_____ întreaga suprafață
de teren ce a aparțin ut familiei K_______, în favoarea pârâtelor, în condițiile în care încă din 1924
partea ideală de 1/2 din dreptul de p__________ a lui K_______ L____ a trecut în proprietatea
statului R____, prin expropriere p_____ cauză de utilitate națională și cu just ă și prealabilă
despăgubire.Ca atare, în mod greșit a fost reconstituit dreptul de p__________ p_____ suprafața de
10.571,3 ha teren situat în Parcul N_______ Retezat, întrucât numai cota ideală de ½ aparținea
autorului K_______ G_____, cealaltă parte fiin d în proprietatea Statului R____.

Se precizează de asemenea, că în speță devin incidente prevederile art.III din Legea nr.
169/1997 și A_______ R_____ justifică interesul legitim în promovarea prezentei acțiuni .

În drept, au fost invocate art.6 lit. c din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat,
Crișana și Maramureș, art. 39 din Legea nr. 18/199, art. III alin.1 lit. a punctul IV lit. b alin.2 din
Legea 169/1997, codul Civil de la 1864.

La dosar , s-au depus acte scrise : documentați e de întabulare, ac te de stare civilă, extr a se de
carte funciară, certifi c at de legatar și alte înscrisuri.

Pârâta C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor


de pe lângă Prefectura H________, prin întâmpinare, soli cită respingerea acțiunii reclamantei: în
principal, p_____ lipsa calității procesuale active a acesteia și lipsa calității procesuale pasive a
Instituției P__________ H________, iar în subsidiar, se solicită respingerea acțiunii, ca nefondată.

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale active pârâta arată că A_______ R_____ nu este
enumerată la art. III alin.2 din legea 169/xxxxx, iar Hotărârea de Guvern 1705/2006 a fost
publicată după emiterea titlurilor de propriet ate.

Se precizează că pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ au formulat cereri de


reconstituire a d________ de p__________ p_____ localitățile P______, P__, S____________,
Sântămărie- O____, R__ de M___, cererile intrând sub incidența art. 6 l it l din HG. 890 din 2005, în
sensul că potrivit textului de lege invocat, Comisiile Județene preiau și analizează cererile depuse în
conformitate cu prevederile legii, îndeplinind corespunzător și atribuțiile prevăzute de lit. b, c, d și h
din art. 6 a HG 890/2005.

Pârâta mai arată că potrivit anexei 1 la Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național secțiunea III a Parcului N_______ Retezat apare cu o suprafață de
38.047 ha, iar în anexa G pag.3 din Hot ărârea 1705/2006 sub nr. inventar MF xxxxx reclamanta
apare că are în administrare Parcul N_______ Retezat - Rezervație Științifică, Punct de cercetare,
observar, control 10.000 ha, nefiind identificat terenul ca fiind cu vegetație forestieră.

Responsabilitatea administrării Parcului N_______ Retezat revine potrivit art.6 din Regulamentul
Parcului N_______, Administrației Parcului N_______ Retezat Subunitatea Direcției Silvice D___.

Raportat la lipsa calității procesuale pasive a pârâtei Instituția P__________ se arată că titlurile
de p__________ au fost emise de către C______ Județeană conform art.52 din Legea 18/1991.

În subsidiar, pârâta precizează că în urma cererii de reconstituire nr.329/24.11.2005 pârâtel e


K_______ M____ și P_______ E________ au solicitat reconstituirea d________ de p__________
p_____ terenurile ce au aparținut anterior anului 1945 familiei K_______ și așa cum rezultă din
C.F. 921 R__ de M___ proprietatea ar fi a lui G____ K_______ și K_______ L____, într-o singură
poziție fiind notată exproprierea care ulterior a fost rectificată; C.F. 545 R__ de M___ în care ultimul
proprietar tabular apare Banffy S_____; C.F.757 R__ de M___ proprietar K_______ G____, iar
notarea exproprierii a fost parțial modificată C.F. 383 R__ de M___ proprietatea a suferit
numeroase modificări prin transcrieri și retranscrieri în care proprietar figurează K_______
S_____; C.F. 474 R__ de M___ în care figurează propr ietari tabulari cei doi frați K_______,
respectiv G____ și L____, unde la poziția B11 este notată exproprierea și C.F 1852 Clopotiva în care
apare proprietar K_______ G____ exproprierea de la nr. crt. 2 fiind radiată .

Raportat la identificarea t erenurilor cu vegetație forestieră pârâta arată că aceasta s-a efectuat
de un expert topograf autorizat în baza evidentelor înscrise în Cărțile Funciare iar reconstituirea s-
a efectuat cu respectarea prevederilor art.24 din Legea 1/2000 .

La termenul din data de 04.03.2010 reclamanta și-a întregit și modificat cererea inițială de
chemare în judecată în sensul că solicită a se dispune:

- rectificarea notarii din 16 dece mbrie 1931 No. 2826, de sub B 6 din Cartea Funciara nr. 921 a
comunei R__ de M___, județul H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub A+2 în
Cartea Funciară nr. 921 a comunei R__ de M___, județul H________ și radierii intabulării imobilelor
transnotate aici din cărțile funduare No 38 2 și 747 sub A+3 -17 din CF 921 a comunei R__ de M___,
județul H________ cu titlul de drept rectificare în favoarea lui K_______ S_____, născută Banffy
Zsuzsanna, căsătorită K_______, pe temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938, res
pectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată;

- rectificarea notării din 22 ianuarie 1942 No. 81 de sub B 12 din Cartea Funciară nr. 545 a comunei
R__ de M___, județul H________, în sensul radierii intabul ării imobilului notat sub A+l-4 în Cartea
Funciară nr. 545 a comunei R__ de M___, precum si asupra imobilului de sub No. 386, cu titlul de
drept rectificare pe baza posesiunii de fapt in favoarea lui Banffy S_____ căsătorită K_______ pe
temeiul prevederil or art. 39 din Decretul Lege nr.115/1938 , respectiv art.33 alin.(1) ,(2),(4) art.34
pct.1 ,art.36 din Legea 7/1996 actualizată;

- radierea notărilor din Cartea Funciară nr.757 a comunei R__ de M___, județul H________ de sub
B4 și B6 în favoare a proprietarului K_______ G____ și readnotarea imobilelor de sub nr.de ordine
A+4 și A+5 în favoarea proprietarului de sub B 2, adică a Statului R____, pe temeiul prevederilor
art.39 din Decretul Lege nr.115 /1938, respectiv art.33 alin (1) (2), (4), art 34 pct.1 , art.36 din Legea
7/1996 actualizată; .

- rectificarea notării de sub B4 si B5 din Cartea Funciară nr.1852 a comunei Clopotiva, județul
H________, in sensul radierii intabulării imobilului notat sub nr. de ordine A+4-10, cu titlul d e drept
scutit de sub expropriere în favoarea lui K_______ G_____, pe temeiul prevederilor art. 39 din
Decretul-lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr.
7/1996 actualizată;

- radierea notărilor din Cartea Funciară nr. 474 a comunei R__ de M___, județul H________, de sub
B12, făcute în favoarea lui S_____ K_______, cu privire la imobilele de sub A+l și A+15 și transnotate în
C.F.nr. 921 și readnotarea acestor imobilelor în favoarea proprietarului de sub B 11 adică a Statului
R____, pe temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2),
(4) , art. 34 pct. 1 , art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată;
- constatarea nulității absolute, desființarea parțială și m odificarea în consecință a: titlului de
p__________ nr. xxxxx/646, pag. I, Cod xxxxx, titlul de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 2, Cod xxxxx,
titlul de p__________ nr. xxxxx/646 pag. 3, Cod xxxxx, toate din data de 06.12.2006, și a anexei la
aceasta, emise de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra
terenurilor - Județul H________ în favoarea persoanelor fizice K_______ M____ și P_______
E________, domiciliate în Austria, p_____ suprafața totală de 6029 ha și 9000 m2, teren cu vegetație
forestieră situat pe raza Ocolului Silvic „Retezat", Jud. H________, structurată și amplasată conform
celor menționate în anexa la titlurile sus-menționate și conform punerii în posesie realizate prin
procesul-verbal nr. 2460/29.11.2006; titlu lui de p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006, cod xxxxx
și a anexei la acesta, emis de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de
p__________ asupra terenurilor - Județul H________ în favoarea persoanelor fizice K_______ M____
și P_______ El isabeth, domiciliate în Austria, p_____ suprafața totală de 3679 ha și 9400 m2, situat pe
teritoriul satului R__ de M___, județul H________, în structura descrisă în anexa acestui titlu în sensul
excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor în scrise în C.F. 757 R__ de M___, nr.
cadastral 770/2 fânaț și grădină în suprafață de 19.220 m2; nr. cadastral 771 = 5321 m2; nr. cadastral
113/1= 68 m2; nr. cadastral 114 = 119 m ; nr. cadastral 115 = 148 m2; nr. cadastral 112/1/2 fânaț și
grădină intravil an în suprafață de 42.405 m2; excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor
înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha și 488 m2; a
excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor înscrise î n C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral
6005/1 pășune Steria, în suprafață de 28.132 m2; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de
8.871.094 m2; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de 5.157.254 m2; nr. cadastral 6019
pășune Steria, în supr afață de 32.159 m2; nr. cadastral 6020 pășune Steria, în suprafață de 37.266 m2;
nr. cadastral 6022 pârâu Steria, în suprafață de 6000 m2; nr. cadastral 6024 pârâu Steria, în suprafață
de 10.748 m; a excluderii din aceste titluri de p__________ a cotei ind ivize de ½ a Statului R____
asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral 3774 fânaț fața runcului, în
suprafață de 35.970 m2; nr. cadastral 3775 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 m2; nr. cadastral
3776 fanat fata runcului în suprafață de 21.585 m ; nr. cadastral 3777 fanat fața runcului în suprafață
de 14.390 m2; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în suprafață de 951.289 m2; nr. cadastral
3805 pădure fața runcului, în suprafață de 794.190 m2 ; nr. cadastral 380 6 pădure fața runcului, în
suprafață de 378.571 m2; nr. cadastral 3807 pădure fața runcului, în suprafață de 284.018 m2; nr.
cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață de 189.470 m2; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului,
în suprafață de 71.940 m2; nr. cadastral 3810 fânaț fața runcului, în suprafață de 83.932 m2; nr.
cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 m2; nr. cadastral 3812 fânaț fața runcului, în
suprafață de 21.585 m2; nr. cadastral 3813 , fânaț fața runcului, în suprafață de 14.390 m2; nr.
cadastral 144 curte intravilan, în suprafață de 227 m ; nr. cadastral 146 moară, în suprafață de 18 m ;
nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 m ; nr. cadastral 3783 fânaț fața runcului, în
suprafață de 1152 m2; nr. cad astral 3784-3785 fânaț, în suprafață de 2268 m2; nr. cadastral 3790-
3791 fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 m2; nr. cadastral 3792-3793 fânaț fața runcului, în
suprafață de 5969 m2; nr. cadastral 3794-3795 fânaț fața runcului, în suprafață de 4277 m2; nr.
cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului, în suprafață de 4536m2; nr. cadastral 3800 fânaț
fața runcului, în suprafață de 21.437 m2; nr. cadastral 3801-3802 fanat fata runcului, în suprafață de
8577 m ; nr. cadastral 3803 fânaț fața runcu lui, în suprafață de 1714 m2; nr. cadastral 3789 fânaț fața
runcului, în suprafață de 49.640 m2; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în suprafață de 1.590.094
m2; nr. cadastral 3817 stâncă Brădățel, în suprafață de 167.824 m2; nr. cadastral 3836 pădu re
Brădățel, în suprafață de 29.527 m2; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață de 635.390 m2;
nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 m2; nr. cadastral 3840 stâncă Brădățel, în
suprafață de 196.345 m2; nr. cadastral 3841 stânc ă Brădățel, în suprafață de 67.143 m ; nr. cadastral
3842 stâncă Brădățel, în suprafață de 50.356 m2; nr. cadastral 3843 stâncă Brădățel, în suprafață de
33.574 m2; nr. cadastral3814 pășune Brădățel, în suprafață de 1.485.719 m2; nr. cadastral 3815/1
stânc ă Brădățel, în suprafață de 345.300 m2; a excluderii din aceste titluri de p__________ a cotei
indivize de ½ a Statului R____ asupra imobilelor înscrise în C.F. nr.545 R__ de M___, nr. cadastral 118
grădină intravilan în suprafață de 624 m; nr. cadastral 1 20/2 grădină intravilan în suprafață de 755 m;
nr. cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 m; nr. cadastral 120/1/a grădină în suprafață de 536
m și nr. cadastral 151 casă și curte în suprafață de 730 m2; să se dispună intabularea în cărțile funcia re
a d________ de p__________ a Statului R____, după cum urmează: a cotei de 1/1 asupra imobilelor
înscrise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadastral 770/2 fanat și grădină în suprafață de 19.220 m2; nr.
cadastral 771 = 5321 m2; nr. cadastral 113/1= 68 m2; nr . cadastral 114 = 119 m2; nr. cadastral 115 =
148 m2; nr. cadastral 112/1/2 fânaț și grădină intravilan în suprafață de 42.405 m2; a cotei de 1/1
asupra imobilelor înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698
ha și 48 8 mp; a cotei de 1/1 asupra a imobilelor înscrise în C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral 6005/1
pășune Steria, în suprafață de 28.132 m2; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de
8.871.094 m2; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de 5.15 7.254 m; nr. cadastral 6019
pășune Steria, în suprafață de 32.159 m2; nr. cadastral 6020 pășune Steria, în suprafață de 37.266 m2;
nr. cadastral 6022 pârâu Steria, în suprafață de 6000 m2; nr. cadastral 6024 pârâu Steria, în suprafață
de 10.748 mp; a cotei indivize de ½ asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 921 R__ de M___, nr.
cadastral 3774 fanat fata runcului, în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fânaț fața runcului, în
suprafață de 28.775 m2; nr. cadastral 3776 fânaț fața runcului în suprafaț ă de 21.585 m2; nr. cadastral
3777 fanat fața runcului în suprafață de 14.390 m2; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în
suprafață de 951.289 m2; nr. cadastral xxxxx pădure fața runcului, în suprafață de 794.190 m; nr.
cadastral 3806 pădure fața runcului, în suprafață de 378.571 mp; nr. cadastral 3807 pădure fața
runcului, în suprafață de 284.018 mp; nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață de 189.470
mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului, în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastra l 3810 fânaț în fața
runcului în suprafața de 83.932 mp, nr. cadastral 3811 fânaț în fața runcului în suprafața de 28.775
mp, nr, cadastral 3812 fânaț în fața runcului în suprafață de 21.585 mp, nr. cadastral 3813 fânaț în
fața runcului în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 144 curte intravilan in suprafața de 227 mp;
nr. cadastral 146, moară în suprafață de 18 mp, nr cadastral 147 teren neproductiv în suprafață de
875 mp; nr cadastral 3783 fânaț în fața runcului în suprafață de 11 52 mp; nr cadastral 3784 -3785
fânaț în suprafață de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791 fânaț în fața runcului în suprafață de 17.395
mp; nr. cadastral 3792-3793 fânaț în fața runcului în suprafața de 5969 mp, nr cadastral 3794-3795
fânaț în fața runcului în suprafață de 4277 mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț în fața
runcului în suprafața de 4536 mp; nr. cadastral 3800 fânaț în fața runcului, în suprafață de 21.437
mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț în fața runcului în sup rafața de 8577 mp; nr cadastral 3803
fânaț în fața runcului în suprafața de1714 mp; nr. cadastral 3789 fânaț fața runcului, în suprafață de
49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în suprafață de 1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stâncă
Brădățe l, în suprafață de 167.824 mp; nr. cadastral 3836 pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp
cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață de 635.390 mp; nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în
suprafață de 307.791 mp; nr. cadastral 3840 stâncă Brădățel, în suprafață de 196.345 mp cadastral
3841 stâncă Brădățel, în suprafață de 67.143 mp; nr. cadastral 3842 stâncă Brădățel, în suprafață de
50.356 mp cadastral 3843 stâncă Brădățel, în suprafață de 33.574 mp cadastral 3814 pășune Brădățel,
în suprafață de 1.485 .719 mp cadastral 3815/1 stâncă Brădățel, în suprafață de 345.300 mp; a cotei
indivize de ½ asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 545 R__ de M___, nr. cadastral 118 grădină
intravilan în suprafață de 624 mp; nr. cadastral 120/2 grădină intravilan în supr afață de 755 mp; nr.
cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 mp; nr. cadastral 120/1/a grădină în suprafață de 536
mp și nr. cadastral 151 casă și curte în suprafață de 730 mp;

- obligarea Comisiei Județene p_____ s_________ d________ de propriet ate asupra terenurilor -
Județul H________ sa desființeze titlurile de p__________ emise în favoarea persoanelor fizice,
K_______ M____ și P_______ E________ și să le înlocuiască cu alte titluri de p__________ conform
hotărârii judecătorești definitive, po trivit dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 18/1991, republicată și
modificată

În motivarea acestei cereri, reclamanta arată că: prin cererea înregistrată sub nr. 320 /24.11.2005
P_______ E________ și K_______ M____ în calitate de moștenitoare al e numiților

K_______ G____ (zis și G_____ sau G______) și K_______ L____ (L______ ), prin mandatar P_______
Vilmos, au solicitat Comisiei p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor de pe
lângă Primăria comunei R__ de M___ din Județul H________, în baza prevederilor Legii nr.18/1991 (cu
modificările ulterioare), reconstituirea d________ de p__________, punerea în posesie și eliberarea
titlului de p__________ p_____ imobilele (terenuri agricole și forestiere, inclusiv construcții acces orii
acestora pe vechile amplasamente) după cum urmează: - imobilele înscris în C.F. nr. 921 R__ de M___,
nr. cadastral 3774 fanat fața runcului, în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fanat fața runcului,
în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral 3 776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585 mp; nr.
cadastral 3777 fanat fața runcului în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața
runcului, în suprafață de 951.289 mp; nr. cadastral 3805 pădure fața runcului, în suprafață de 794.190
mp; nr. cadastral 3806 pădure fața runcului, în suprafață de 378.571 mp; nr. cadastral 3807 pădure
fața runcului, în suprafață de 284.018 mp; nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață de
189.470 mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului, în s uprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810 fanat
fața runcului, în suprafață de 83.932 mp; nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775
mp; nr. cadastral 3812 fanat fata runcului, în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 fânaț fața ru
ncului, în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 144 curte intravilan, suprafață de 227 mp; nr. cadastral
146 moară, în suprafață de 18 mp; nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 mp; nr.
cadastral 3783 fânaț fața runcului, în suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în suprafață
de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791 fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr. cadastral 3792-
3793 fânaț fața runcului, în suprafață de 5969 mp; nr. cadastral 3794-3795 fanat fața runcului, în
suprafață de 4277 mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului, în suprafață de 4536 mp;
nr. cadastral 3800 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț fața
runcului, în suprafață de 8577 mp; nr. cadastral 380 3 fânaț fața runcului, în suprafață de 1714 mp; nr.
cadastral 3789 fânaț fața runcului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în
suprafață de 1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stâncă Brădățel, în suprafață de 167.824 mp; nr. cadastr
al 3836 pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață
de 635.390 mp; nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 mp; nr. cadastral 3840
stâncă Brădățel, în suprafață de 196.345 mp; nr cadastral 3841 stâncă Brădățel, în suprafață de 67.143
mp; nr. cadastral 3842 stâncă Brădățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral 3843 stâncă Brădățel,
în suprafață de 33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune Brădățel, în suprafață de 1.485.719 mp; nr.
cadastral 3815/1 stâncă Brădățel, în suprafață de 345.300 mp, proprietar tabular sub B 6 K_______
S_____, născută Banffy; imobilele înscrise în C.F. nr. 545 R__ de M___, nr. cadastral 118 grădină
intravilan în suprafață de 624 mp; nr. cadastral 120/2 grădină intrav ilan în suprafață de 755 mp; nr.
cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 mp; nr. cadastral 120/1/a grădină în suprafață de 536
mp și nr. cadastral 151 casă și curte în suprafață de 730 mp, proprietar tabular sub B 12 Banffy S_____,
măritată Kendeff y; imobilele înscrise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadastral 770/2 fânaț și grădină în
suprafață de 19.220 mp (de sub B4); nr. cadastral 771 = 5321 mp (B4); nr. cadastral 113/1= 68 mp(B6);
nr. cadastral 114 = 119 mp(B6); nr. cadastral 115 = 148 mp (B6); nr . cadastral 112/1/2 fânaț și grădină
intravilan în suprafață de 42.405 mp (de sub B6) proprietar tabular K_______ G____; imobilele înscrise
în C.F. 383 R__ de M___, A 68 nr. cadastral 1011/2 și 1012/2 fanat și grădină Câmpul M___, arător
Câmpul M___, în su prafață de 271.093 mp, proprietar tabular K_______ S_____, născută Banffy, sub
B 24; imobilele înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha și
488 mp proprietar tabular K_______ G____ cu cota de ½ (B7 și 9) și Kend effy L____ cu cota de ½
parte (B8 și 10); imobilele înscrise în C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral 6005/1 pășune Steria, în
suprafață de 28.132 m ; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de 8.871.094 mp; nr. cadastral
6016 pădure Steria, în supra față de 5.157.254 mp; nr. cadastral 6019 pășune Steria, în suprafață de
32.159 mp; nr. cadastral 6020 pășune Steria, în suprafață de 37.266 mp; nr. cadastral 6022 pârâu
Steria, în suprafață de 6.000 mp; nr. cadastral 6024 pârâu Steria, în suprafața de 10 .748 mp
proprietar tabular K_______ G_____ de sub B.5.

La data de 29.05.2006 a avut loc la sediul Insitutiei P__________ Jud. H________ prima analiză a
documentelor depuse de proprietari, în 07.06.2006, C______ Județeană H________ p_____ aplicarea
Legii nr. 18/1991 a validat cererea, invocându-se prevederile art. 3 alin. 3, art. 24, art. 30 din Legea nr.
1/2000 cu modificările ulterioare, art. 3 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005 și ale art. 6, art. 41 și art. 61
din H.G. nr. 890/2005 cu modificări le și completările iar in baza acestei hotărâri s-au emis cele două
titluri de p__________ a căror nulitate absolută parțială se solicită.

Reclamanta arată că s-a comis o gravă eroare de fapt și s-au încălcat norme imperative ale legii,
p_____ urmă toarele motive: - partea din fosta moșie K_______ în suprafață totală de 10.571,3 ha din
care 9.407,23 ha de pădure, care s-a retrocedat prin cele două titluri menționate mai sus, face parte în
prezent din Parcul N_______ Retezat, arie protejată de interes național și internațional, rezervație a
biosferei din rețeaua UNESCO, încadrat, conform clasificării IUCN, în categoria I (parc național),
structurată într-o zonă centrală (în suprafață de 16.866 ha) și o zonă tampon (de 19.551 ha). Tot aici se
află și re zervația științifică Gemenele (categoria I - IUCN) de 1630 ha.

Suprafața de 10.571,3 ha (Domeniul Retezat) a fost proprietatea în devălmășie, în cote egale, a


Statului R____ (dobândită prin expropriere, în baza art. 6 lit. c din Legea p_____ reforma ag rară din
Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș din 1921 a părții numitului L____ K_______), astfel dreptul
de p__________ al pârâtelor K_______ M____ și P_______ E________ neputând fi reconstituit în
mod legal asupra întregii suprafețe, ci numai asupra cotei ideale de ½ din aceasta, moștenită de la
G_____ K_______, cu excepția suprafețelor ce au fost expropriate, cu despăgubire, inclusiv de la
G_____ (G____) K_______.

Domeniul Retezat a fost, inițial, proprietatea în devălmășie în cote egale, a fr aților L______ și
G______ K_______; în baza disp.art.6 lit.c din Legea p_____ reformă agrară din Transilvania, Banat,
Crișana și Maramureș (1921), L______ K_______ fiind declarat absenteist, prin hotărârea Comitetului
Agrar nr.293 din 13 aprilie 1924, par tea acestuia, jumătatea indiviză, s-a expropriat definitiv p_____
cauză de utilitate națională pe seama statului r____. P_____ a se ajunge aici, într-o primă fază,
conform procedurii speciale stabilită de lege, prin hotărârea nr.752/18 decembrie 1922 (anex a nr.l) a
Comisiei de ocol p_____ expropriere Hațeg, s-a expropriat cota parte din proprietatea în indiviziune
aparținând lui L______ K_______; în urma apelului părților interesate, prin hotărârea nr.3/2.01.1923
(anexa nr.2) a Comisiei județene H________ ( D___), s-a reformat hotărârea primei comisii, admițându
-se partajul făcut de cei doi frați în 1919 și, în consecință, întreaga moșie din hotarul comunei R__ de
M___ a fost declarată ca aparținând în întregime lui G_____ K_______.

Cererea de revizuir e a Casei Pădurilor a fost admisă prin hotărârea nr.293/15 aprilie 1924 a
Comitetului Agrar, care a reformat hotărârea Comisiei județene, în sensul desființării sale, respingerii
apelului și menținerii ca temeinică și legală a hotărârii Comisiei de Ocol Ha țeg, astfel expropriindu-se
definitiv pe seama statului, partea din domeniu care îi aparținu-se absenteistului L______ K_______.

Totodată, s-a stabilit că, după ce se satisfăceau cererile comunelor învecinate p_____ păduri și
pășuni, suprafețele rămase fie în indiviziune, fie indivize ale absenteistului L.K_______ constituie
patrimoniul statului, în indiviziune cu proprietarii respectivi, inclusiv în privința pădurii Retezat.

Prin procesul-verbal din 28 mai 1925, reprezentanții Casei Pădurilor„a u descris amănunțit
proprietățile indivize - stat și G_____ K_______ - și s-au predat - pe seama șefului de ocol silvic Hațeg";
de asemenea, pe teren, la 21 iunie 1924 s-a stabilit „hotarul de despărțire între proprietatea indiviză și
restul proprietarilor ".

În urma acestei constatări, s-a propus defalcarea din domeniul indiviz „S_____ r____ și G. K_______
din Retezatul" o porțiune de pădure în suprafață de circa 357 ha, care s-a atașat la proprietatea
Susanei Banffy (căsătorită K_______). Prin hotărâre a nr.86/26 iunie 1925 (anexa nr.6) a Comisiei
județene de exproprieri s-a luat act de aceste lucrări, s-a decis că linia despărțitoare a proprietății S.
Banffy (K_______) de domeniul indiviz „S_____ R____ și G_____ K_______ din Retezatul" este creasta
topo grafică a Dâlmei Gorganului și s-a dispus intabularea de defalcare, în vederea executării hotărârii
Comitetului Agrar nr.293/1924.

Prin încheierea nr. 2826/12 decembrie 1931 a Judecătoriei mixte Hațeg, secția Cartea Funduară, s-
a dispus notificarea înscrierilor în cartea funduară a comunei Râul-de-M___ potrivit dispozițiilor
hotărârii nr.86/1925 a Comisiei județene și pe baza Procesului-verbal de punere în posesie faptică luat
Ia 12 decembrie 1931 și intabularea d________ de p__________ a suprafeței astfel rezultate, pe
numele G.K_______ și L.K_______, în favoarea Susanei K_______ (Banffy), sub titlul de drept,
rectificare de carte funciară.

Atât hotărârea nr.86/1925 a Comisiei județene p_____ expropriere, cât și încheierea nr.2826/1931 a
Judecă toriei Hațeg - secția de carte funciară nu au fost apelate în termen.

Între timp, Inspectoratul cadastral A___, procedând la ridicarea în plan a moșiei expropriate, a
provocat o ________ contestații din partea interesaților, astfel că problema a ajuns în fața justiției. Cu
această ocazie, prin încheierea nr.494/1 mai 1934 a Tribunalului H________ - secția I-a s-a constatat
că, cu ocazia defalcării, s-au comis greșeli grave, și în consecință, s-a ordonat executarea acesteia fără
luarea în considerare a hotă rârii nr.86/1925 a Comisiei județene si potrivit dispozițiilor hotărârii nr.293
din 15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar.
Recursurile lui G. și L. K_______ și S. Banffy (căs. Kendeffi) împotriva încheierii Tribunalului
H________ nr.494/1 mai 1934 au fost respinse ca inadmisibile și tardive prin decizia nr.
449/935/civ/26.03.1935 a Curții de Apel Cluj, secția a II a. Împotriva lucrărilor de defalcare efectuate
de inginerul delegat al cadastrului au introdus contestație atât reprezentanții statului, cât și K_______
G_____. Contestația acestuia din urmă a fost respinsă prin sentința civilă nr.237/23 mai 1934, fiind
admisă, în schimb, cea formulată de M_________ Agriculturii și Domeniilor, dispunându-se o nouă
defalcare a terenului expropriat, ținând se amă de exproprierile confirmate prin hotărârea Comitetului
Agrar nr.293/1924 și de lămurirea dispozitivului încheierii Tribunalului H________ nr.494/1934.

Contra acestei sentințe civile au declarat recurs în primul rând proprietarii contestatori , dar ș i Casa
Pădurilor, aceasta din urmă solicitând ca ieșirea din indiviziune să nu se facă pe suprafețe egale, ci pe
valoare egală, baza formând-o măsurătoarea și estimarea propriu-zisă. Î_ cadrul procesului ce a format
obiectul dosarului nr.1259/1935 al Curți i de Apel Cluj, Secția IlI-a, reprezentanții părților au cerut, de
comun acord, amânarea dezbaterii în vederea încheierii unei tranzacții extraprocesuale, atitudine
întemeiată pe considerentul că ieșirea din indiviziune „pe cale pașnică", având în vedere l ucrările de
estimare și măsurătorile, ar fi fost mult mai sigură și mai rapidă decât cea pe cale judecătorească, în
cadrul căreia sentința tribunalului nu era definitivă și care dispunea o nouă defalcare, la rândul său
posibilă de contestare, ceea ce ar fi însemnat o ________ procese interminabile .

În realitate însă, astfel, ieșirea din indiviziune a fost amânată sine die și cele două părți - S_____, prin
Casa Pădurilor și contele G. K_______ - au propus mai multe formule de a sista comunitatea de aver e
dintre ei, pe calea partajului voluntar, dar niciuna nu a fost acceptată pe deplin, formulându-se
numeroase obiecții la expertizele realizate în cauză. După acordarea mai multor termene la cererea de
amânare comună și în cele din urmă, și la cererea de c omun acord a recurenților instanța a dispus
suspendarea procesului. La sfârșitul anului 1942 Casa Pădurilor a cerut repunerea pe rol a dosarului și
a solicitat, „în bună înțelegere cu G. K_______" recalcularea valorii pădurilor în baza unei noi împărțiri
a suprafețelor, după clasa de fertilități. Lucrările au trenat și evoluția ulterioară a evenimentelor
istorice a făcut ca procesul judiciar de ieșire din indiviziune și partaj să nu se termine niciodată.

Dreptul de p__________ dobândit prin expropriere d e utilitate națională al Statului R____ a fost
înscris în cărțile funciare, după cu urmează: în Cartea Funciară nr. 921 __________________,
secțiunea B, partea I, titlul de p__________, la poziția 5, rezultă următoarele: "Prezentat la 7
octombrie 1921, sub nr. 1404, în baza art. 66 al. 2 din Legea Reformei Agrare, se notează dreptul de
expropriere în favoarea Statului R____ asupra imobilului de sub A+2; în Cartea Funciară nr. 545
__________________, secțiunea B, poziția 11, se notează dreptul de exproprier e în favoarea Statului
R____, astfel: "prezentat la 7 octombrie 1921, nr. 1404, în baza art. 66 al. 2 din Legea Reformei Agrare,
se notează dreptul de expropriere în favoarea Statului R____ asupra imobilelor indicate sub nr. ord.
A+l-4"; în Cartea Funciară nr. 545 __________________, secțiunea B, poziția 13, se menționează:
"prezentat la 14 decembrie 1971, nr. 1427.cf - în baza adresei cu numărul 1973/1971 din 25 noiembrie
1971 a Consiliului Popular __________________, se intabulează dreptul de p__________ pe imobilele
înscrise în partea I sub nr. ord. A+l.2.3.4.5, în baza Decretului nr. 111/1950, în favoarea Statului R____
în administrarea operativă a Consiliului Popular al Comunei R__ de M___; în Cartea Funciară nr. 757
__________________, secțiunea B, pct . B2, se menționează: "prezentat la 7 octombrie 1921, nr. 1404
- în baza art. 66 al. 2 din Legea Reformei Agrare, se notează dreptul de expropriere în favorul Statului
R____ asupra imobilelor indicate sub nr. ord. A+1-3; în Cartea Funciară nr. 757 ______________ M___,
secțiunea B, pct. B7, se menționează ca imobilele care se renotează în Partea I-a sub Nr. Ordine A+6.7
se retranscriu in C.F. Nr. 1252 nou înființată în favoarea Statului R____; în Cartea funciară nr. 783
__________________, secțiunea B21, se notează: "prezentat la 8 octombrie 1921, nr. 1403 - în baza
art. 66 al. 2 din Legea Reformei Agrare se notează dreptul de expropriere în favorul Statului R____
asupra imobilelor indicate sub nr. ord. A+41.42.45-54.55.57-67; în CF 783 R__ de M___, sub B25 se
notează: "prezentat la 12 noiembrie 1971, nr. 1315.cf - în baza încheierii cu nr. de mai sus, -imobilul
înscris în partea I sub nr. ord. A+57 cu nr. top. 153 și 158, se transcrie în CF nr. 1229 în favoarea Statului
R____; în CF 474 R__ de M___, sub B 11 se notează: "prezentat la 7 octombrie 1921, nr. 1404 - în baza
art. 66 al. 2 din Legea Reformei Agrare, se notează dreptul de expropriere în favoarea Statului R____
asupra imobilului indicat sub nr. ord. A+23"; în CF 1852 _________________________________ ra,
sub B2, se notează: "prezentat la 7 octombrie 1921, nr. 1404, în baza art. 66 al. 2 din Legea Reformei
Agrare, se notează dreptul de expropriere în favoarea Statului R____ asupra imobilelor indicate sub nr.
ord. A+l-3. Sub B3 se notează: "prezentat la 29 octombrie 1943, nr. 911CF - în baza adresei
Judecătoriei de pace rurală Sarmizegetusa nr. 7286 din 29 octombrie 1943 dosar nr. 864/1943 RA a
lucrărilor tehnice, planurilor parcelare, registrelor de CF cadastrală , registrului alfabetic al comunei
Clopo tiva ramase definitive , imobilele înscrise sub nr. ord. A+1-3 se notează acest CF și se rectifică
suprafețele parcelelor cu nr. top 6000/1 de la 4 iugăre la 26 iugăre, nr. top 6003/1 de la 1 iugăr la
379 iugăre 1097 stânjeni, nr. top 6005/1 d e la 12 iugăre la 4 iugăre 1420 stânjeni , nr. top 6006/1 de
la 10 iugăre la 1541 iugăre 733 stânjeni, nr. top 6009/1 de la 3 iugăre la 43 iugăre 450 stânjeni , nr.
top 6007/2 de la 8 iugăre la 52 iugăre 630 stânjeni , nr. top 6026 de la 864 iugăre 1 100 stânjeni, la
798 iugăre 1090 stânjeni, nr. top 6027 de la 4 iugăre 900 stânjeni la 40 iugăre 1427 stânjeni, apoi
aceste imobile se transnotează în CF 489 în favoarea Statului R____", p_____ ca sub CF 1852
___________________________________, ca urmar e a mențiunilor înregistrate sub B3, sub B4, să se
radieze notațiunea de expropriere notată sub B2".

Este de menționat că, indiferent dacă dreptul de p__________ al Statului R____ a fost sau nu
intabulat, acesta fiind dobândit prin expropriere, în virtutea legii, potrivit art. 26 din Decretul-Lege nr.
115 din 27 aprilie 1938 p_____ unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, intabularea nu
avea caracter constitutiv, ci doar, în absenta sa, titularul "nu putea însă dispune de ele prin carte
funciară, decât după ce s-a făcut înscrierea"

Se susține că potrivit legislației speciale, la solicitarea lui L______ (L____) K_______ s-a declanșat
procedura internă de acordare a despăgubirilor p_____ suprafața totală expropriată de 13.777 iug ăre
și 150 stânjeni pătrați, din care pădure - 8173 iugăre - 1148 stânjeni pătrați după ce prin hotărârea
nr.725/11.02.1926 a Curții de Apel Cluj, rămasă definitivă s-a fixat prețul de expropriere pe jugăr de
pădure și de pășune, prin decizii ale instanțe lor judecătorești competente (judecătoriile de ocol) s-au
seriat creanțele, iar apoi tot prin hotărâri judecătorești s-au eliberat recipisele și s-a ordonat Casei de
Depuneri și Consemnațiuni să achite contravaloarea proprietății expropriate.

În para lel, în plan internațional, s-a declanșat așa-numitul „proces al optanților unguri", în cadrul
căruia foștii proprietari funciari din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, care optaseră p_____
cetățenia maghiară și fiind declarați absenteiști fuseseră expropriați p_____ cauză de utilitate
națională, se solicitau despăgubiri din partea statului r____.

După mai multe negocieri purtate din partea României de către N. T________ și din cea a Ungariei
de contele Aponny, în cele din urmă s-a ajuns la un Acord încheiat și semnat la Haga și Paris, în sensul
că optanții unguri expropriați în Ardeal să fie despăgubiți de către Fondul Agrar din Basel (Elveția),
scop în care s_____ r____ plătea o anumită anuitate direct la Fondul A. în consecință, depozitele d e
rentă constituite în țară la Casa de depuneri și Consemnațiuni urmau a fi anulate, ceea ce s-a
întâmplat și în cazul lui L. K_______.

Printr-o cerere înregistrată la Tribunalul arbitral mixt româno-maghiar din Paris la 24 iunie 1924
(cauza nr. 124) L. K_______ a introdus acțiune contra Statului r____, solicitând acordarea unei
indemnizații p_____ prejudiciul suferit prin faptul exproprierii bunurilor sale din Transilvania, în
aplicarea legilor românești privind reforma agrară.

Nevărsând tri bunalului taxa cuvenită, procedura nu s-a declanșat imediat, astfel că Statului r____ i
s-a notificat cererea abia la 14 aprilie 1932, însoțită de un memoriu suplimentar, după satisfacerea
respectivei cerințe și în condițiile evoluțiilor judiciare care avu seseră loc între timp. D____ urmare,
Tribunalul arbitral, după ce la 8 aprilie 1933 a declarat cererea admisibilă și a invitat Fondul agrar să
verifice, prin autoritățile române competente, afirmațiile reclamantului conținute în suplimentul la
Memoriu comp lementar, a hotărât, pe fond, la 12 iulie 1933, condamnarea Fondului agrar la plata
către L. K_______ a sumei de 856.211,50 de coroane - aur cu titlu de reparație a prejudiciului principal
suferit, suma respectivă producând dobândă de 4,5% pe an începând c u 1 ianuarie 1923, data medie
a exproprierii și aceasta cu titlu de indemnizare p_____ privare de folosință; de asemenea, Fondul era
obligat să plătească și 10% din suma de 148.439,50 coroane aur cu titlu de indemnizare p_____
daunele ocazionate prin dezor ganizarea exploatării sale, precum și cheltuieli judiciare.

Reclamanta arată că în mod nelegal prin cele două titluri de p__________ atacate, cu încălcarea
normelor imperative ale legii, s-a reconstituit dreptul de p__________ în favoarea numitelor P ongracz
E________ și K_______ M____ asupra Domeniului Retezat, în calitate de moștenitoare a numiților
K_______ L____ (zis L______) și K_______ G____ (G______ sau G_____), asupra întregii suprafețe de
10.571,3 ha (din care pădure în suprafață de 9.407,23 h a, inclusiv curțile și clădirile moșiei), în
condițiile în care, încă din 1924, partea ideală de1/2 din dreptul de p__________ a lui K_______ Laios
trecuse în proprietatea Statului R____, prin expropriere p_____ cauză de de utilitate națională și cu
justă și prealabilă despăgubire.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 18/1991 (republicată), fac obiectul reconstituirii d________ de
p__________ privată terenurile care au fost trecute în proprietatea statului prin exproprierile abuzive
de după 1945, respec tiv prin efectul Decretului nr. 83/1948, precum și al oricăror alte acte normative
de expropriere cu caracter abuziv din acea perioadă, iar, în cazul de față, este vorba de o expropriere
p_____ cauză de utilitate națională pe seama Statului R____, efectuat ă în baza Legii p_____ reforma
agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș din 1921, realizată prin justă și prealabilă
despăgubire. Mai mult decât atât, efectele acestei legi de expropriere au fost validate printr-un tratat
internațional, respect iv acordul încheiat între România și Ungaria privind despăgubirea optanților
unguri expropriați în Ardeal prin intermediul Fondului agrar.

Pârâtele persoane fizice M____ K_______ si E________ P_______ (născuta K_______) nu puteau
solicita si nu erau îndreptățite la reconstituirea d________ de p__________ p_____ suprafețele de
3679 ha și 9400 m.p., respectiv 6029 ha si 9000 m.p. , pe teritoriul comunei Rau de M___ , în cota de
1/1, deoarece: p_____ imobilele înscrise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadas tral 770/2 fânaț și grădină
în suprafață de 19.220 mp (de sub B4); nr. cadastral 771 = 5321 mp (B4); nr. cadastral 113/1= 68 mp
(B6); nr. cadastral 114 = 119 mp (B6); nr. cadastral 115 = 148 mp (B6); nr. cadastral 112/1/2 fânaț și
grădină intravilan în sup rafață de 42.405 mp (de sub B6) proprietar tabular K_______ G____, s-a plătit
de către S_____ R____ o justă despăgubire proprietarului expropriat G____ (G_____) K_______, iar
prin Ordonanța Judecătoriei Mixte Hațeg Secția Cărți Funduare, din 31 iulie 1928, s-a eliberat recipisa
nr. xxxxx _________ cu data de 9 aprilie 1928 și s-a ordonat Casei de Depuneri și Consemnațiuni s-a
achite contravaloarea recipisei în efecte în suma de 14.582.200 lei „la mana domnului B___ C__ ca
reprezentant legal al proprietarul ui expropriat G_____ K_______".

În raport de acest mijloc de probă solicită a fi admis capătul de cerere privind radierea notărilor din
Cartea Funciară nr. 757 a comunei R__ de M___, județul H________, de sub B 4 si B6 în favoarea
proprietarului K____ ffy G____ și readnotarea imobilelor de sub nr. de ordine A+4 si A+5 în favoarea
proprietarului de sub B 2 adică a Statului R____, pe temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-lege nr.
115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1 , art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizata, cât
si excluderea acestui imobil din titlurile de p__________ menționate; p_____ imobilele înscrise în C.F.
474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha și 488 mp proprietar tabular
K_______ Gab or cu cota de ½ (B7 și 9) și K_______ L____ cu cota de ½ parte (B8 și 10) rezultă că
acestea sunt proprietatea Statului R____, deoarece S_____ R____ a plătit o justă despăgubire
proprietarului expropriat G____ (G_____) K_______, prin ORDONANȚA Judecător iei Mixte Hațeg
Secția Cărți Funduare, din 31 iulie 1928, iar p_____ cota de 1/2 parte a lui K_______ L____ (L______)
s-a plătit o justă despăgubire acestui proprietar expropriat prin încheierea Judecătoriei Petroșani, din
13 octombrie 1928, in suma de 1.3 17.900 lei și recipisa nr. xxxxx/1928 în valoare de xxxxx lei si 34
bani, sume ce au fost înmânate reprezentantului proprietarului B___ Cech, cât și prin condamnarea
Fondului agrar la plata către L. K_______ a sumei de 856.211,50 de coroane - aur cu titlu de reparație
a prejudiciului principal suferit, suma respectivă producând dobândă de 4,5% pe an începând cu 1
ianuarie 1923, conform celor menționate mai sus și se solicită a fi admis capătul de cerere privind
excluderea acestui imobil din titlurile de pr oprietate menționate; p_____ imobilele înscris în C.F. 1852
Clopotiva nr. cadastral 6005/1 pășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral 6006/1 pădure
Steria, în suprafață de'8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de 5.157.2 54 m2;
nr. cadastral 6019 pășune Steria, în suprafață de 32.159 mp; nr. cadastral 6020 pășune Steria, în
suprafață de 37.266 mp; nr. cadastral 6022 pârâu Steria, în suprafață de 6000 mp; nr. cadastral 6024
pârâu Steria, în suprafață de 10.748 mp; proprieta r tabular K_______ G_____ de sub B 5, cerute prin
cererea de reconstituire a d________ de p__________, se solicită a fi excluse din titlurile de
p__________ menționate deoarece acestea sunt proprietatea Statului R____, iar S_____ R____ a
plătit o justă des păgubire proprietarului expropriat G____ (G_____) K_______, prin Ordonanța
Judecătoriei Mixtă Hațeg Secția Cărți Funduare, din 31 iulie 1928, urmează a fi admisă si cererea de
rectificarea notării de sub B4 si B 5 din Cartea Funciară nr.1852 a comunei Clopotiva, județul
H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub nr. de ordine A+4-10, cu titlul de drept
scutit de sub expropriere în favoarea lui K_______ G_____, pe temeiul prevederilor art. 39 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1 , art. 36 din Legea nr.
7/1996 actualizata; referitor la imobilele înscrise în C.F. nr. 921 R__ de M___, nr cadastral 3774 fânaț
fața runcului, în suprafață de 35.970 mp cadastral 3775 fânaț fața runcului, în s uprafață de 28.775 mp;
cadastral 3776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585 mp; cadastral 3777 fanat fața runcului în
suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în suprafață de 951.289 mp; nr.
cadastral 3805 pădure fața r uncului, în suprafață de 794.190 mp; nr.cadastral 3806 pădure fața
runcului în suprafața de 378.571 mp; nr.cadastral 3807 pădure fața runcului în suprafață de
284.018m2 nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, in suprafață de 189.470 mp; nr. cadastral 3 809
fânaț fața runcului, în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810 fânaț fața runcului, în suprafață de
83.932 mp; nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral 3812 fânaț
fața runcului, în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 fânaț fața runcului, în suprafață de 14.390
mp; nr. cadastral 144 curte intravilan, în suprafață de 227 mp; nr. cadastral 146 moară, în suprafață de
18 mp; nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 mp; nr. cadastral 3783 fâna ț fața
runcului, în suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în suprafață de 2268 mp; nr.
cadastral 3790-3791 fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr. cadastral 3792-3793 fânaț fața
runcului, în suprafață de 5969 mp; nr. cadastral 3 794-3795 fânaț fața runcului, în suprafață de 4277
mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului, în suprafață de 4536 mp; nr. cadastral 3800
fânaț fața runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț fața runcului, în supraf
ață de 8577 mp; nr. cadastral 3803 fânaț fața runcului, în suprafață de 1714 mp; nr. cadastral 3789
fânaț fața runcului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în suprafață de
1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stâncă Brădățel, în sup rafață de 167.824 mp; nr. cadastral 3836
pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață de
635.390 mp; nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 mp; nr. cadastral 3840 stâncă
Brădățel, în supr afață de 196.345 mp; nr. cadastral 3841 stâncă Brădățel, în suprafață de 67.143 mp;
nr. cadastral 3842 stâncă Brădățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral 3843 stâncă Brădățel, în
suprafață in 33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune Brădățel, în supraf ață de 485.719 mp; nr. cadastral
3815/1 stâncă Brădățel, în suprafață de 145.300 mp, proprietar tabular sub B 6 K_______ S_____,
născută Banffy, cerute prin cererea de reconstituire a d________ de p__________, se solicită ca
acestea să fie excluse din tit lurile de p__________ menționate, p_____ cota de 1/2 deoarece cota
indiviză de ½ din aceste mobile este proprietatea Statului R____, iar S_____ R____ a plătit justa
despăgubire proprietarului expropriat L______ (L____ ) K_______ ,exproprierea acestei cote indivize
de 1/2 fiind realizată în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. 2 din Legea Reformei Agrare

Prin încheierea nr.494/1 mai 1934 a Tribunalului H________ - secția I-a s-a constatat că s-au comis
greșeli grave, cu ocazia defalcării și în consec ință, s-a ordonat executarea lucrărilor de defalcare
_________________________________, p_____ cota sa de 1/2 dobândită prin expropriere conform
prevederilor art. 66 alin. 2 din Legea Reformei Agrare, expropriere acestei cote de la L____ K_______
fiind rea lizată cu plată, si cota indiviză de 1/2 ce a rămas în proprietatea lui G____ K_______, fără
luarea în considerare a hotărârii nr.86/1925 a Comisiei județene și potrivit dispozițiilor hotărârii nr.293
din 15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar, deci fără luar ea în considerare a notarii de sub B 6 din C.F. 921
R__ de M___.

Recursurile lui G.și L.K_______ și S. Banffy (căs. Kendeffi) împotriva încheierii Tribunalului H________
nr.494/1 mai 1934 au fost respinse, ca inadmisibile și tardive prin decizia nr.44 9/935 civ/26.03.1935 a
Curții de Apel Cluj, secția a II-a, iar reclamanta arată că este întemeiată și cererea formulata de
rectificarea notarii din 16 decembrie 1931 No. 2826 , de sub B 6 din Cartea Funciara nr. 921 a comunei
R__ de M___, județul H________ , în sensul radierii intabulării imobilului notat sub A+2 în Cartea
Funciară nr. 921 a comunei R__ de M___, județul H________, si radierii intabulării imobilelor
transnotate aici din cărțile funduare No. 382 si 747 sub A+3-17 in C.F. 921 a comunei R__ de M ori ,
județul H________, cu titlul de drept rectificare in favoarea lui K_______ S_____, născută Bânffy
Zsuzsânna, căsătorită K_______, pe temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1 , art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; respectiv
p_____ imobilele înscrise în C.F. nr. 545 R__ de M___, nr. cadastral 118 grădină intravilan în suprafață
de 624 mp; nr. cadastral 120/2 grădină intravilan în suprafață de 755 mp; nr. cadastral 119 casă ș i
curte în suprafață de 122 mp; nr. cadastral 120/1/a grădină în suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151
casă și curte în suprafață de 730 mp, proprietar tabular sub B 9 și B10 au fost în cote indivize de1/2
fiecare K_______ G____ si K_______ L____, iar l a B l1, la data de 7 octombrie 1921 No. 1404 este
notat dreptul de expropriere în favoarea Statului R____ asupra imobilelor indicate sub nr. ord. A+l-4 pe
temeiul prevederilor art. 66 alin. 2 din Legea Reformei Agrare, întrucât a plătit prețul imobilelor e
xpropriate, respectiv către proprietarul expropriat L____ (L______) K_______, prin modalitățile mai
sus menționate, fiind proprietar în indiviziune în cota de ½ asupra acestor imobile

Referitor la cererea privind rectificarea notării din 22 ianuarie 1 942 No. 81 de sub B 12 din Cartea
Funciară nr. 545 a comunei R__ de M___, județul H________, în sensul radierii intabulării imobilului
notat sub A+l-4 în Cartea Funciara nr. 545 a comunei R__ de M___, precum și asupra imobilului de sub
No. 386, cu titlul d e drept rectificare pe baza posesiunii de fapt în favoarea lui Banffy S_____,
căsătorita K_______ pe temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938 ,respectiv art.33
alin 1 , 2 ,4 ,art.34 pct.1 , art.36 din Legea nr.7/1996 actualizată, recl amanta arată că este
îndreptățită să ceară rectificarea notărilor pe temeiul prevederilor art..39 din Decretul lege nr.
115/1938, deoarece notările menționate în petitul acțiunii nu au fost ori au încetat să fie exacte,
iar acțiunea este imp rescriptibilă. .

În ceea ce privește titlurile de p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006, cod xxxxx emis de către
C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul
H________ si nr. xxxxx/646, pag. I, Cod xxxxx, Titlul de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 2, Cod xxxxx,
Titlul de p__________ nr. xxxxx/646 pag. 3, Cod xxxxx, toate din data de 06.12.2006, emise de către
C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul
H________ se menționează că sunt lovite de nulitate absolută și se impune desființarea parțială și
modificarea acestora deoarece: incorporează imobile ce aparțin domeniului public al Statului R____,
iar bunurile p__________ publică sunt inalienabile, conform preved erilor art. 136 alin. 2, 3 și 4 din
Constituția României; s-au inculcat dispozițiile imperative ale art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998; au
fost incluse imobile proprietatea Statului R____ dobândite prin expropriere conform prevederilor art.
6 lit. c si art. 66 alin. 2 din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș
(1921);conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 18/1991, republicată în M. Of, Partea I nr. 1 din
05.01.1998, în caz de încălcare a d________ de p__________ pu blica sau privată a statului, acestuia
nu ii sunt opozabile hotărârile date de C______ Județeană H________ de aplicare a Legii nr.18/1991;

Ca atare, în mod greșit și nelegal C______ Județeană a p_____ s_________ d________ de


p__________ a Județului Hune doara a reconstituit dreptul de p__________ în favoarea numitelor
K_______ M____ și P_______ E________ prin titlurile xxxxx/647 - cod xxxxx și nr. xxxxx/646 - cod
xxxxx din 06.12.2006 pe suprafața de 10.571,3 ha, situată în Parcul N_______ Retezat, prin în călcarea
d________ de p__________ a Statului R____.

Reclamanta mai precizează că în conformitate cu art. III alin. 2 indice 1 din Legea nr. 169/27.10.1997,
p_____ modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și comple tările
aduse prin Legea nr. 247/2005, în privința titlurilor de p__________, "Nulitatea poate fi invocată de
primar, prefect, Autoritatea Națională p_____ Restituirea Proprietăților și de alte persoane care
justifică un interes legitim , iar soluționarea cererilor este de competența instanțelor judecătorești
de drept comun.
Se susține, de asemenea, că A_______ R_____ justifică un interes legitim întrucât, potrivit, art. 4(1)
lit. b din Legea nr. 752/2001, din patrimoniul său fac parte și "bunuri m obile și imobile, p__________
publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribute în administrare sau în
folosință în condițiile legii". Ca "instituție de interes public național de cercetare în domeniile
fundamentale ale șt iinței, autonomă, cu personalitate de drept public" (art. 1 alin. 3 din Legea nr.
752/2001), A_______ R_____ are în administrare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006,
imobilul cu nr. M.F. xxxxx - Cod clasificare - 08.07.01 -în Parcul N_______ Reteza t 10.000 ha. De
asemenea, potrivit art. 5 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, A_______ R_____ avizează modificarea și
completarea categoriilor de arii n aturale protejate de interes național, printre care se află și Parcul
N_______ Retezat, care, în calitate de rezervație a biosferei, este și de interes internațional.

În drept, au fost invocate p revederile art. 6 lit. c din Legea p_____ reforma ag rară din
Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș (1921), art. 39 din Legea nr. 18/1991 (republicată), art. III
alin. 1 lit. a pct. IV lit. b, art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997, art. 480 Cod civil, art. 61 , art. 62 din
Legea nr. 18/1991, republicat a in M. Of., Partea I nr. 1 din 05.01.1998; art.42 indice 4 din Legea nr. 1
din 11.01.2000, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 213/1998.

La termenul din data de 28 04 2010 S_____ R____ . prin M_________ Finanțelor Public e a
formulat cerere de intervenție în interes propriu împotriva pârâților: K_______ M____, domiciliată
în Austria, Burgerspitalgasse 1, Viena, identificată cu Pașaport tip P _________ C nr. xxxxxxx 2, eliberat
de Bundespolizeidirection Wien BPK Ne ubau; P_______ E________ (E________), născută K_______,
domiciliată în Austria, Keilgasse 10, 1030 Viena, posesoarea documentului de ide Pașaport nr.A
xxxxxxx, emis de Bundespolizeidirektion Wien Landstrasse, la data de 29.02.1996, Viena, Austria;
C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul
H________, cu sediul in municipiul D___ 1 Decembrie 1918, nr. 28, Jud. H________ și Instituția
P__________ - Județul H________, cu sediul in mur D___, _____________________, nr. 28, Jud.
H________ și a solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să se dispună: constatarea
nulității absolute, desființarea parțială și modificarea titlurilor de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 1,
Cod xxxxx, pag. 2, Cod xxxxx, pag. 3, Cod xxxxx, din data de 06.12.2006, și a Anexei la acesta, emise de
către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul
H________ în favoarea persoanelor fizice K_______ M____ și P_______ E________, domiciliate în
Austria, p_____ suprafața totală de 6029 ha și 9000 mp, teren cu vegetație forestieră situat pe raza
Ocolului Silvic „Retezat", jud. H________, structurată și amplasată conform celor menționate în Anexa
la titlurile sus-menționate și conform punerii in posesie-realizate prin procesul-verbal nr.
2460/29.11.2006, a titlului de p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006, cod xxxxx și a Anexei la
acesta, emis de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra
terenurilor - Județul Hu nedoara în favoarea persoanelor fizice K_______ M____ și P_______
E________, domiciliate în Austria, p_____ suprafața totală de 3679 ha și 9400 mp, situată pe teritoriul
satului R__ de M___, județul H________, în structura descrisă în anexa acestui titlu, în sensul:
excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor înscrise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadastral
770/2 fânaț si gradină în suprafață de 19.220 mp; nr. cadastral 771 = 5321 mp; nr. cadastral 113/1 = 68
mp; nr. cadastral 114 = 119 mp; nr. cadastral 115 = 148 mp; nr. cadastral 112/1/2 fânaț și gradină
intravilan în suprafață de 42.405 mp; a excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor
înscrise in C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha si 488 mp; a
excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor înscrise în C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral
6005/1 pășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de
8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steri a, în suprafață de 5.157.254 mp; nr. cadastral 6019
pășune Steria, în suprafață de 32.159 mp; nr. cadastral 6020 pășune Steria, în suprafață de 37.266 mp;
nr. cadastral 6022 pârău Steria, în suprafață de 6000 mp; nr. cadastral 6024 pârâu Steria, în suprafa ță
de 10.748 mp; a excluderii din aceste titluri de p__________ a cotei indivize de ½ a Statului R____
asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral 3774 fânaț fața runcului, în
suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral
3776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3777 fânaț fața runcului în suprafață
de 14.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în suprafața de 951.289 mp; nr. cadast ral
3805 pădure fața runcului, în suprafață de 794.190 mp; nr. cadastral 3806 pădure fața runcului, în
suprafață de 378.571 mp; nr. cadastral 3807 pădure fața runcului, în suprafață de 284.018 mp; nr.
cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață de 18 9.470 mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața
runcului, în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810 fânaț fața runcului, în suprafață de 83.932 mp;
nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral 3812 fânaț fața runcului,
în su prafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 fânaț fața runcului, în suprafață de 14.390 mp; nr.
cadastral 144 curte intravilan, în suprafață de 227 mp; nr. cadastral 146 moara, în suprafață de 18 mp;
nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 mp ; nr. cadastral 3783 fânaț fața runcului, în
suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în suprafață de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791
fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr. cadastral 3792-3793 fânaț fața runcului, în suprafață
de 5969 mp; nr. cadastral 3794-3795 fânaț fața runcului, în suprafață de 4277 mp; nr. cadastral
xxxxxxxxxxxxxx^3799 fânaț fața runcului, în suprafață de 4536 mp; nr. cadastral 3800 fânaț fața
runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț fața runcului, în suprafață de 8577
mp; nr. cadastral 3803 fânaț fața runcului, în suprafață de 1714 mp; nr. cadastral 3789 fânaț fața
runcului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în suprafață de 1.590.094 mp;
nr. cadastral 3817 stânca Brădățel, în suprafață de 167.824 mp; nr. cadastral 3836 pădure Brădățel, în
suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață de 635.390 mp; nr. cadastral
3839 pădure Brădățel, în suprafața de 307.791 mp; nr. cadastral 3840 stânca Brădățel, în suprafață de
196.345 mp; nr. cadastral 3841 stâncă Brădățel, în suprafața de 67.143 mp; nr. cadastral 3842 stânca
Brădățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral 3843 stânca Brădățel, în suprafață de 33.574 mp; nr.
cadastral 3814 păș une Brădățel, în suprafață de 1.485.719 mp; nr. cadastral 3815/1 stânca Brădățel ,
în suprafață de 345.300 mp; a excluderii din aceste titluri de p__________ a cotei indivize de 1/2 a
Statului R____ asupra imobilelor înscrise in C.F. nr. 545 R__ de M___, n r. cadastral 118 gradină
intravilan în suprafață de 624 mp; nr. cadastral 120/2 gradină intravilan în suprafață de 755 mp; nr.
cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 mp; nr. cadastral 120/1 la gradină în suprafață de 536
mp și nr. cadastral 151 ca să și curte în suprafață de 730 mp; obligarea Comisiei Județene p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - județul H________ să desființeze titlurile
de p__________ emise în favoarea persoanelor fizice K_______ M____ și P_______ Elisab eth și să le
înlocuiască cu alte titluri de p__________ conform hotărârii judecătorești definitive, potrivit
dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată și completată; rectificarea notării din
16 decembrie 1931 No. 2826, de sub B 6 din Cartea Funciară nr. 921 a comunei R__ de M___, județul
H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub A+2 în Cartea Funciară nr. 921 a comunei
R__ de M___, județul H________, și radierii intabulării imobilelor transnotate aici din cărț ile funciare
No. 382 si 747 sub A+3-17 in C.F. 921 a comunei R__ de M___, județul H________, cu titlul de drept
rectificare în favoarea lui K_______ S_____, născută Banffy Zsuzsanna, căsătorită K_______, în temeiul
prevederilor art. 39 din Decretul-lege nr . 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1,
art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; rectificarea notării din 22 ianuarie 1942 No. 81 de sub B 12 din
Cartea Funciară nr. 545 a comunei R__ de M___, județul H________, în sensul radier ii intabulării
imobilului notat sub A+1-4 în Cartea Funciară nr. 545 a comunei R__ de M___, precum și asupra
imobilului de sub No. 386, cu titlul de drept rectificare pe baza posesiunii de fapt în favoarea lui Banffy
S_____, căsătorită K_______, în temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv
art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; radierea notarilor din
Cartea Funciara nr. 757 a comunei R__ de M___, județul H________, de sub B 4 si B6 în favoarea
proprietarului K_______ G____ și readnotarea imobilelor de sub nr. de ordine A+4 si A+5 în favoarea
proprietarului de sub B 2, respectiv a Statului R____, în temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată;
rectificarea notării de sub B4 si B 5 din Cartea Funciară nr. 1852 a comunei Clopotiva, județul
H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub nr. de ordine A+4-10, cu titlul de drept
scutit de sub expropriere în favoarea lui K_______ G_____, în temeiul prevederilor art. 39 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr.
7/1996 actualizată; radierea notărilor din Cartea Funciară nr. 474 a comunei R__ de M___, județul
H________, de sub B12, făcute în favoarea lui S_____ K_______, cu privire la imobilele de sub A+1 si
A+15 și transnotate în C.F. nr. 921 și readnotarea acestor imobile în favoarea proprietarului de sub B
11, respectiv a Statului R____, in temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1 , art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; intabularea în
cărțile funciare a d________ de propriet ate a Statului R____, după cum urmează: în cotă de 1/1
asupra imobilelor înscrise în C.F. 757 Rau de M___, nr. cadastral 770/2 fânaț și gradină în suprafață de
19.220 mp; nr. cadastral 771 = 5321 mp; nr. cadastral 113/1= 68 mp; nr. cadastral 114 = 119 mp; nr.
cadastral 115 = 148 mp; nr. cadastral 112/1/2 fânaț și gradină intravilan în suprafață de 42.405 mp;
cota de 1/1 asupra imobilelor înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață
totală de 8.698 ha si 488 mp; cota de 1/1 asupra imob ilelor înscrise în C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral
6005/1
pășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de
8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de 5.157.254 mp; nr. cadastral 6019
pășun e Steria, în suprafață de 32.159 mp; nr. cadastral 6020 pășune Steria, în suprafață de 37.266 mp;
nr. cadastral 6022 pârău Steria, în suprafață de 6000 mp; nr. cadastral 6024 pârău Steria, în suprafață
de 10.748 mp; cota indiviză de 1/2 asupra imobilelor î nscrise în C.F. nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral
3774 fânaț fața runcului, în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fânaț fața runcului, în suprafața
de 28.775 m2; nr. cadastral 3776 fanat fata runcului in suprafața de 21.585 m2; nr. cadastral 3777
fânaț fața runcului în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în
suprafață de 951.289 mp; nr. cadastral 3805 pădure fața runcului, în suprafață de 794.190 mp; nr.
cadastral 3806 pădure fața runcului, în suprafață de 378.571 mp; nr. cadastral 3807 pădure fața
runcului, în suprafață de 284.018 mp; nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață de 189.470
mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului, în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810 fânaț fața
runcului, în sup rafață de 83.932 mp; nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp;
nr. cadastral 3812 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 fânaț fața runcului,
în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 144 curte intravilan , în suprafață de 227 mp; nr. cadastral 146
moara, în suprafață de 18 mp; nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 mp; nr.
cadastral 3783 fânaț fața runcului, în suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în suprafață
de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791 fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr. cadastral 3792-
3793 fânaț fața runcului, în suprafață de 5969 mp; nr. cadastral 3794-3795 fânaț fața runcului, în
suprafață de 4277 mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului, în suprafață de 4536 mp;
nr. cadastral 3800 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț fața
runcului, în suprafață de 8577 mp; nr. cadastral 3803 fânaț fața runcului, în suprafață de 1714 mp; nr.
cadastral 3789 fânaț fața runcului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în
suprafață de 1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stânca Brădățel, în suprafață de 167.824 mp; nr.
cadastral 3836 pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în
suprafață de 635.390 mp; nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 mp; nr. cadastral
3840 stânca Brădățel, în suprafață de 196.345 m2; nr. cadastral 3841 stanca Bradatel, in suprafața de
67.143 m2; nr. cadastral 3 842 stânca Brădățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral 3843 stânca
Brădățel, în suprafață de 33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune Brădățel, în suprafață de 1.485.719 mp;
nr. cadastral 3815/1 stânca Brădățel, în suprafață de 345.300 mp; cota indiviză de 1/2 asupra
imobilelor înscrise în C.F. nr. 545 R__ de M___, nr. cadastral 118 gradină intravilan in suprafața de 624
mp; nr. cadastral 120/2 gradină intravilan în suprafață de 755 mp; nr. cadastral 119 casă și curte în
suprafață de 122 mp; nr. cadastra l 120/1/a gradină în suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151 casă și
curte în suprafață de 730 mp.

În motivarea cererii intervenientul arată că: prin cererea înregistrată sub nr. 320/24.11.2005,
pârâtele P_______ E________ și K_______ M____, în cali tate de moștenitoare ale numiților
K_______ G____ (zis si G_____ sau G______) și K_______ L____ (L______), prin mandatar P_______
Vilmos, au solicitat Comisiei p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor de pe
lângă Primăria comunei R__ d e M___ din județul H________, în baza prevederilor Legii nr.18/1991, cu
modificările și completările ulterioare, reconstituirea d________ de p__________, punerea în posesie
și eliberarea titlului de p__________ p_____ imobilele (terenuri agricole si forest iere, inclusiv
construcții accesorii acestora pe vechile amplasamente) după cum urmează: imobilele înscrise în C.F.
nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral 3774 fânaț fața runcului, în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral
3775 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral 3776 fânaț fața runcului în suprafață
de 21.585 mp; nr. cadastral 3777 fânaț fața runcului în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 3804
pădure fânaț fața runcului, în suprafață de 951.289 mp; nr. cadastral 3805 pădure fața run cului, în
suprafață de 794.190 mp; nr. cadastral 3806 pădure fața runcului, în suprafață de 378.571 mp; nr.
cadastral 3807 pădure fața runcului, în suprafață de 284.018 mp; nr. cadastral 3808 pădure fața
runcului, în suprafață de 189.470 mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului, în suprafață de 71.940
mp; nr. cadastral 3810 fânaț fața runcului, în suprafață de 83.932 mp; nr. cadastral 3811 fânaț fața
runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral 3812 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.585 mp;
nr . cadastral 3813 fânaț fața runcului, în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 144 curte intravilan, în
suprafață de 227 mp; nr. cadastral 146 moară, în suprafață de 18 mp; nr. cadastral 147 teren
neproductiv, în suprafață de 875 mp; nr. cadastral 3783 fân aț fața runcului, în suprafață de 1152 mp;
nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în suprafață de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791 fânaț fața runcului, în
suprafață de 17.395 mp; nr. cadastral 3792-3793 fânaț fața runcului, în suprafață de 5969 mp; nr.
cadastral 3794-3795 fânaț fața runcului, în suprafață de 4277 mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799
fânaț fața runcului, în suprafață de 4536 mp; nr. cadastral 3800 fânaț fața runcului, în suprafață de
21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț fața runcului, în supr afață de 8577 mp; nr. cadastral 3803
fânaț fața runcului, în suprafață de 1714 mp; nr. cadastral 3789 fânaț fața runcului, în suprafață de
49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în suprafață de 1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stânca
Brădățel, în s uprafața de 167.824 mp; nr. cadastral 3836 pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp;
nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață de 635.390 m2; nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, in
suprafața de 307.791 mp; nr. cadastral 3840 stânca Brădățel, în su prafață de 196.345 mp; nr. cadastral
3841 stânca Brădățel, in suprafață de 67.143 mp; nr. cadastral 3842 stânca Brădățel, în suprafața de
50.356 mp; nr. cadastral 3843 stânca Brădățel, în suprafață de 33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune
Brădățel, în supr afață de 1.485.719 mp; nr. cadastral 3815/1 stânca Brădățel, în suprafață de 345.300
mp, proprietar tabular sub B 6 K_______ Ssusana, născută Banffy; imobilele înscrise in C.F. nr. 545 R__
de M___, nr. cadastral 118 gradină intravilan în suprafață de 624 m p; nr. cadastral 120/2 gradină
intravilan în suprafață de 755 mp; nr. cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 mp; nr. cadastral
120/1/a gradină în suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151 casă și curte în suprafață de 730 mp,
proprietar tabular su b B 12 Banffy S_____, căsătorită K_______; imobilele înscrise în C.F. 757 R__ de
M___, nr. cadastral 770/2 fânaț și gradină în suprafață de 19.220 mp (de sub B4); nr. cadastral 771
=5321 mp (B4); nr. cadastral 113/1= 68 mp (B6); nr. cadastral 114 = 119 mp (B6); nr. cadastral 115 =
148 mp (B6); nr. cadastral 112/1/2 fânaț și gradină intravilan în suprafață de 42.405 mp (de sub B6)
proprietar tabular K_______ G____; imobilele înscrise în C.F. 383 R__ de M___, A 68 nr. cadastral
1011/2 și 1012/2 fânaț și gradi nă Câmpul M___, arător Câmpul M___, în suprafață de 271.093 mp,
proprietar tabular K_______ S_____, născută Banffy, sub B 24; imobilele înscrise in CF 474 R__ de
M___ de sub A 2-14 , 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha și 488 mp, proprietar tabu lar
K_______ G____ cu cota de ½ (B7 și 9) și K_______ L____ cu cota de 1/2 parte (B8 și 10); imobilele
înscrise în C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral 6005/1 pășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr.
cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de 8 .871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în
suprafață de 5.157.254 mp; nr. cadastral 6019 pășune Steria, în suprafață de 32.159 mp; nr. cadastral
6020 pășune Steria, în suprafață de 37.266 mp; nr. cadastral 6022 părău Steria, în suprafață de 6000
mp; nr. cadastral 6024 părău Steria, în suprafața de 10.748 mp, proprietar tabular K_______ G_____
de sub B 5.

La data de 29.05.2006, la sediul Instituției P__________ - județul H________ a avut loc prima
analiza a documentelor depuse de solicitanți. La data de 07.06.2006, C______ Județeană H________
p_____ aplicarea Legii nr. 18/1991 a validat cererea, invocând prevederile art. 3 alin. 3, art. 24, art. 30
din Legea nr. 4/2000 cu modificările ulterioare, ale art. 3 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005 s i ale art. 6,
art. 41 si art. 61 din H.G. nr. 890/2005 cu modificările si completările ulterioare, iar in baza acestei
hotărâri s-au emis cele două titluri de p__________ a căror nulitate absoluta parțială se solicită.

Intervenientul arată că partea din fosta moșie K_______, în suprafață totală de 10.571,3 ha, din care
9407,23 ha de pădure, care s-a retrocedat prin cele două titluri menționate mai sus, face parte în
prezent din Parcul N_______ Retezat, arie protejată de interes național și internațion al, rezervație a
biosferei din rețeaua UNESCO, încadrat, conform clasificării IUCN, în categoria I (parc național),
structurata într-o zonă centrală (în suprafață de 16.866 ha) și o zonă tampon (de 19.551 ha). Tot aici se
afla și rezervația științifică Gem enele (categoria I - IUCN) de 1630 ha.

Suprafața de 10.571,3 ha (Domeniul Retezat) a fost proprietatea, în devălmășie, în cote egale, a


Statului R____ (dobândită prin expropriere, în baza art. 6 lit. c din Legea p_____ reforma agrară din
Transil vania, Banat, Crișana și Maramureș din 1921 a părții numitului Laios K_______), astfel dreptul
de p__________ al paratelor K_______ M____ și P_______ E________ nu putea fi reconstituit în mod
legal, asupra întregii suprafețe, ci numai asupra cotei ideale d e ½ din aceasta, moștenită de la G_____
K_______, cu excepția suprafețelor ce au fost expropriate, cu despăgubire, inclusiv de la G_____
(G____ K_______.

Domeniul Retezat a fost inițial, proprietatea în devălmășie, în cote egale, a fraților Lu dov ic și
G______ K_______, iar în baza dispozițiilor art. 6 lit. c din Legea p_____ reforma agrară din
Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș (1921), L______ K_______ a fost declarat absenteist, prin
hotărârea Comitetului Agrar nr.293 din 13 aprilie 192 4, partea acestuia, jumătatea indiviză, s-a
expropriat definitiv p_____ cauza de utilitate națională pe seama Statului r____. P_____ a se ajunge
aici, într-o primă fază, conform procedurii speciale stabilită de lege, prin hotărârea nr.752/18
decembrie 1922 a Comisiei de ocol p_____ expropriere Hațeg, s-a expropriat cota parte din
proprietatea în indiviziune aparținând lui L______ K_______; iar în urma apelului părților interesate,
prin hotărârea nr. 3/2.01.1923 a Comisiei județene H________ (D___), s-a refo rmat hotărârea primei
comisii, fiind admis partajul făcut de cei doi frați în 1919, iar în consecință, întreaga moșie din hotarul
comunei R__ de M___ a fost declarată ca aparținând în întregime lui G_____ K_______.

Cererea de revizuire a Casei Păduril or a fost admisă prin hotărârea nr. 293/15 aprilie 1924 a
Comitetului Agrar, care a reformat hotărârea Comisiei județene, în sensul desființării sale, respingerii
apelului și menținerii ca temeinică și legală a hotărârii Comisiei de Ocol Hațeg, astfel expr opriindu-se
definitiv pe seama statului, partea din domeniu care ii aparținuse absenteistului L______ K_______.

Totodată, s-a stabilit că, după ce se satisfăceau cererile comunelor învecinate p_____ păduri și
pășuni, suprafețele rămase fie în indiviziu ne, fie indivize ale absenteistului L______ K_______
constituie patrimoniul statului, în indiviziune cu proprietarii respectivi, inclusiv în privința pădurii
Retezat.

Prin procesul-verbal din 28 mai 1925, reprezentanții Casei Pădurilor „au descris a mănunțit
proprietățile indivize - Stat și G_____ K_______ și s-au predat pe seama șefului de ocol silvic Hațeg";
iar pe teren, la 21 iunie 1924 s-a stabilit „hotarul de despărțire între proprietatea indiviză și restul
proprietarilor".

În urma acestei c onstatări, s-a propus defalcarea din domeniul indiviz „S_____ r____ și G. K_______
din Retezatul" o porțiune de pădure în suprafața de circa 357 ha, care s-a atașat la proprietatea
Susanei Banffy (căsătorita K_______). Prin hotărârea nr. 86/26 iunie 1925 a Comisiei județene de
exproprieri, s-a luat act de aceste lucrări, s-a decis ca linia despărțitoare a proprietății S. Banffy
(K_______) de domeniul indiviz „S_____ R____ si G_____ K_______ din Retezatul" este creasta
topografică a Dâlmei Gorganului și s-a dispus intabularea de defalcare, în vederea executării hotărârii
Comitetului Agrar nr. 293/1924.

Prin încheierea nr. 2826/12 decembrie 1931 a Judecătoriei mixte Hațeg, secția Cartea Funduară, s-a
dispus notificarea înscrierilor în cartea funduară a co munei Râul-de-M___ potrivit dispozițiilor
hotărârii nr.86/1925 a Comisiei Județene și pe baza Procesului-verbal de punere în posesie faptică
luat la 12 decembrie 1931 și intabularea d________ de p__________ a suprafeței astfel rezultate, pe
numele G. Ke ndeffy și L. K_______, în favoarea Susanei K_______ (Banffy), sub titlul de drept,
rectificare de carte funciară.

Atât hotărârea nr. 86/1925 a Comisiei județene p_____ expropriere, cât și încheierea nr. 2826/1931
a Judecătoriei Hațeg - secția de carte funciară nu au fost apelate în termen, însă între timp,
Inspectoratul cadastral A___, a procedat la ridicarea în plan a moșiei expropriate și a provocat o
________ contestații din partea interesaților, astfel că problema a ajuns în fața justiției, iar pr in
încheierea nr. 494/1 mai 1934 a Tribunalului H________ - secția l-a s-a constatat că, cu ocazia
defalcării, s-au comis greșeli grave, și în consecință, s-a ordonat executarea acesteia fără luarea în
considerare a hotărârii nr. 86/1925 a Comisiei județen e și potrivit dispozițiilor hotărârii nr. 293 din 15
aprilie 1924 a Comitetului Agrar.

Recursurile lui G. și L .K_______ și S. Banffy (cas. Kendeffi) împotriva încheierii Tribunalului


H________ nr. 494/1 mai 1934 au fost respinse, ca inadmisibile și t ardive prin decizia nr. 449/935
civ/26.03.1935 a Curții de Apel Cluj, secția a ll-a.

Împotriva lucrărilor de defalcare efectuate de inginerul delegat al cadastrului s-a introdus contestație
atât reprezentanții statului, cât și de către K_______ G_____, contestația acestuia din urmă a fost
respinsă prin sentința civilă nr. 237/23 mai 1934, și a fost admisă, cea formulată de M_________
Agriculturii și Domeniilor, dispunându-se o nouă defalcare a terenului expropriat, ținând seama de
exproprierile confirm ate prin hotărârea Comitetului Agrar nr. 293/1924 și de lămurirea dispozitivului
încheierii Tribunalului H________ nr. 494/1934.

Împotriva acestei sentințe civile au declarat recurs proprietarii contestatori, dar și Casa Pădurilor,
aceasta din urma sol icitând ca ieșirea din indiviziune să nu se facă pe suprafețe egale, ci pe valoare
egală, baza formând-o măsurătoarea și estimarea propriu-zisă.

În cadrul procesului ce a format obiectul dosarului nr. 1259/1935 al Curții de Apel Cluj, Secția IIl-a, re
prezentanții părților au cerut, de comun acord, amânarea dezbaterii in vederea încheierii unei
tranzacții extraprocesuale, atitudine întemeiată pe considerentul că ieșirea din indiviziune „pe cale
pașnică", având în vedere lucrările de estimare și măsurăto rile și ar fi fost mult mai sigură și mai
rapidă decât cea pe cale judecătorească, în cadrul căreia sentința tribunalului nu era definitivă și care
dispunea o noua defalcare, la rândul său posibilă de contestare, ceea ce ar fi însemnat o ________
procese interminabile.

În realitate, ieșirea din indiviziune a fost amânată sine die, iar cele două părti - S_____, prin Casa
Pădurilor și contele G. K_______ – au propus mai multe formule de a sista comunitatea de avere
dintre ei pe calea partajului volun tar, însă niciuna nu a fost acceptată pe deplin și s-au formulat
numeroase obiecții la expertizele realizate în cauză, iar după acordarea mai nultor termene la
cererea de amânare comună și în cele din urmă și la cererea de comun acord a recurenți lor, instanța
a dispus suspendarea procesului. La sfârșitul anului 1942, Casa Pădurilor a cerut repunerea pe rol a
dosarului și a solicitat, „în bună înțelegere cu G. K_______", recalcularea valorii pădurilor în baza unei
noi împărțiri a suprafețelor, după clasa de fertilități. Lucrările au trenat si evoluția ulterioară a
evenimentelor istorice a făcut ca procesul judiciar de ieșire din indiviziune și partaj să nu se termine
niciodată.

Dreptul de p roprietate dobândit prin expropriere de utilitate na țională al Statului R____ a fost
înscris în cărțile funciare nr. 921 __________________, secțiunea B, partea I, titlul de p__________, la
poziția 5; nr. 545 __________________, secțiunea B, poziția 11 și 13; nr. 757 __________________,
secțiunea B, pct. B 2 și B7; C.F. Nr. 1252 nou înființată in favoarea Statului R____; în Cartea funciară nr.
783 __________________, secțiunea B21 și B25, nr.

CF 474 Rau de M___, sub B11 în CF 1852 ________________________, B3 și B4.


Se menționează că indiferent dacă dreptul de p__________ al Statului R____ a fost sau nu intabulat,
acesta fiind dobândit prin expropriere, în virtutea legii, potrivit art. 26 din Decretul-Lege nr. 115 din 27
aprilie 1938 p_____ unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, int abularea nu avea caracter
constitutiv, ci doar în absenta sa, titularul "nu putea însă dispune de ele prin carte funciară, decât
după ce s-a făcut 'înscrierea", iar potrivit legislației speciale, la solicitarea lui L______ (L____)
K_______ s-a declanșat pr ocedura internă de acordare despăgubirilor p_____ suprafața totală
expropriată de 13.777 iugăre și 150 stânjeni pătrați, din care pădure - 8173 iugăre - 1148 stânjeni
pătrați, iar prin hotărârea nr. 725/11.02.1926 a Curții de Apel Cluj, rămasa definitivă s -a fixat prețul
de expropriere pe iugăr de pădure și de pășune și prin decizii ale instanțelor judecătorești
competente (judecătoriile de ocol ) s-au seriat creanțele, iar apoi tot prin hotărâri judecătorești s-au
eliberat recipisele și s-a ordon at Casei de Depuneri din Consemnațiuni să achite contravaloarea
proprietății expropriate.

În paralel, în plan internațional s-a declanșat așa-numitul „proces al optantilor unguri", în cadrul
căruia foștii proprietari funciari din Transilvania, Banat , Crișana și Maramureș, care optaseră p_____
cetățenia maghiară și au fost declarați absenteisti și fuseseră expropriați p_____ cauză de utilitate
națională, solicitau despăgubiri din partea statului r____.

După mai multe negocieri purtate din partea României de către N. T________ si din cea a Ungariei de
contele Aponny, în cele din urma s-a ajuns la un Acord încheiat și semnat la Haga și Paris, în sensul ca
optantii unguri expropriați în Ardeal să fie despăgubiți de către Fondul Agrar din Basel (Elveț ia), scop
în care s_____ r____ plătea o anumită anuitate direct la Fondul Agrar, iar depozitele de rentă
constituite în țară la Casa de Depuneri și Consemnațiuni urmau a fi anulate, ceea ce s-a întâmplat și in
cazul lui L. K_______.

Printr-o cerere înr egistrată la Tribunalul arbitral mixt romano-maghiar din Paris la 24 iunie 1924
(cauza nr.124) L. K_______ a introdus acțiune contra Statului r____, și a solicitat acordarea unei
indemnizații p_____ prejudiciul suferit prin faptul exproprierii bunurilor sa le din Transilvania, în
aplicarea legilor românești privind reforma agrară, procedura nu s-a declanșat imediat, astfel că
Statului r____ i s-a notificat cererea abia la 14 aprilie 1932, însoțită de un memoriu suplimentar, după
achitarea taxei cuvenite de c ătre L. K_______ și în condițiile evoluțiilor judiciare care avuseseră loc
între timp, Tribunalul Arbitral, după ce la 8 aprilie 1933 a declarat cererea admisibilă și a invitat Fondul
agrar să verifice, prin autoritățile române competente, susținerile recl amantului conținute în
suplimentul la Memoriu complementar, a hotărât, pe fond, la 12 iulie 1933, condamnarea Fondului
Agrar la plata către L. K_______ a sumei de 856.211,50 de coroane - aur cu titlu de reparație a
prejudiciului principal suferit, suma res pectivă producând dobândă de 4,5% pe an începând cu 1
ianuarie 1923, data medie a exproprierii și aceasta cu titlu de indemnizare p_____ privare de folosință;
de asemenea, Fondul era obligat să plătească si 10% din suma de 148.439,50 coroane -aur cu titlu de
indemnizare p_____ daunele ocazionate prin dezorganizarea exploatării sale, precum și cheltuieli
judiciare.

Intervenientul arată că în mod nelegal, prin cele două titluri de p__________ atacate, cu încălcarea
normelor imperative ale legii, s-a re constituit dreptul de p__________ în favoarea numitelor
P_______ E________ și K_______ M____ asupra Domeniului Retezat, în calitate de moștenitoare ale
numiților K_______ Layos (zis L______) și K_______ G____ (G______ sau G_____), asupra întregii
suprafe țe de 10.571,3 ha (din care pădure în suprafață de 9.407,23 ha, inclusiv curțile și clădirile
moșiei), în condițiile în care, încă din anul 1924 partea ideală de 1/2 din dreptul de p__________ a lui
K_______ Laios a trecut în proprietatea Statului R____, p rin expropriere p_____ cauză de utilitate
națională și cu justă și prealabilă despăgubire, sens în care a invocat art. 39 din Legea nr. 18/1991
(republicata),prin care se menționează că fac obiectul reconstituirii d________ de p__________
privată terenuri le care au fost trecute în proprietatea statului prin exproprierile abuzive de după 1945,
respectiv prin efectul Decretului nr. 83/1948, precum și al oricăror alte acte normative de expropriere
cu caracter abuziv din acea perioadă.

În cazul de față, e ste vorba de o expropriere p_____ cauză de utilitate națională pe seama Statului
R____, efectuată în baza Legii p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș din
anul 1921, realizată prin justa și prealabilă despăgubire, iar efectele acestei legi de expropriere au fost
validate printr-un tratat internațional, respectiv acordul încheiat ________________________ privind
despăgubirea optanților unguri expropriați în Ardeal prin intermediul Fondului Agrar.

Astfel, paratele p ersoane fizice K_______ M____ și P_______ E________ (născută K_______)
nu puteau solicita și nu erau îndreptățite la reconstituirea d________ de p__________ p_____
suprafețele de 3679 ha și 9400 m.p, respectiv. 6029 ha si 9000 m.p. pe teritoriul comunei R âu de
M___, în cotă de 1/1, deoarece: p_____ imobilele înscrise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadastral 770/2
fânaț și gradină în suprafață de 19.220 mp (de sub B4); nr. cadastral 771 = 5321 mp (B4); nr. cadastral
113/1= 68 mp (B6); nr. cadastral 114 = 119 mp (B6); nr. cadastral 115 = 148 mp (B6); nr. cadastral
112/1/2 fânaț și gradină intravilan în suprafață de 42.405 mp (de sub B6) proprietar tabular K_______
G____, s-a plătit de către S_____ R____ o justă despăgubire proprietarului expropriat G____ (G____ l)
K_______, iar prin Ordonanța Judecătoriei Mixtă Hațeg Secția Cărți Funduare, din 31 iulie 1928, s-a
eliberat recipisa nr. xxxxx, _________ cu data de 9 aprilie 1928 și s-a ordonat Casei de Depuneri și
Consemnațiuni să achite contravaloarea recipisei în efecte în suma de 14.582.200 lei ,,la mana
domnului B___ C__ ca reprezentant legal al proprietarului expropriat G_____ K_______".

Astfel, pârâtele persoane fizice K_______ M____ și P_______ E________ (născuta K_______) nu
puteau solicita și nu erau îndreptățite la reconstituirea d________ de p__________ p_____
suprafețele de 3679 ha și 9400 m.p., respectiv, 6029 ha și 9000 m.p. pe teritoriul comunei R__ de
M___, în cotă de 1/1.

Referitor la tit lurile de p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006, cod xxxxx și nr. xxxxx/646, pag. I,
Cod xxxxx, nr. xxxxx/646, pag. 2, Cod xxxxx, nr. xxxxx/646 pag. 3, Cod xxxxx, toate din data de
06.12.2006, emise de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor - județul Hunedoa ra se precizează că sunt lovite de nulitate absolută și se impune
desființarea parțială și modificarea acestora deoarece: incorporează imobile ce aparțin domeniului
public al Statului R____, iar bunurile p__________ publică sunt inalienabile, conform preve derilor art.
136 alin. 2, 3 si 4 din Constituția României; s-au încălcat dispozițiile imperative ale art. 10 alin. 2 din
Legea nr. 213/1998; au fost incluse imobile proprietatea Statului R____ dobândite prin expropriere
conform prevederilor art. 6 lit. c s i art. 66 alin. 2 din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania,
Banat, Crișana și Maramureș (1921);conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 18/1991, republicată in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05.01.1998, în caz de încălcare a d________ de p roprietate publică
sau privată a statului, acestuia nu ii sunt opozabile hotărârile date de C______ Județeană H________
de aplicare a Legii nr. 18/1991.
Se arată că, în mod greșit și nelegal, C______ Județeană p_____ s_________ d________ de propriet
ate a județului H________ a reconstituit dreptul de p__________ in favoarea numitelor K_______
M____ și P_______ E________ prin titlurile xxxxx/647 și nr. xxxxx/646 din 06.12.2006 p_____
suprafața de 10.571,3 ha, situată in Parcul N_______ Retezat, prin încăl carea d________ de
p__________ a Statului R____, iar conform art.III alin.2 1 din Legea nr.169/1997 p_____ modificarea
și completarea Legii fondului funciarnr.18/1991 cu modificările și completările aduse prin Legea
nr.247/2005 în privința titluril or de p__________ „Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect,
Autoritatea Națională p_____ Restituirea Proprietăților și de alte persoane care justifică un interes
legitim, iar soluționarea cererilor este de competenta instanțelor judecăt orești de drept comun.

Prin cererea de interventie în interes propriu M_________ Finantelor Publice, în calitate de


reprezentant al Statului R____, arată că întelege să apere drepturile dobândite de S_____ R____
asupra imobilelor menționat e în petitul cererii de interventie, sens în care solicită încuviințarea
în principiu.

În drept, au fost invocate: dispozițiile art. 6 lit. c din Legea p_____ reforma agrara din Transilvania,
Banat, Crișana și Maramureș (1921), art. 39 din Legea nr. 18/1991 (republicata), art. III alin. 1 lit. a pct.
IV lit. b, art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997, art. 480 Cod civil, art. 61, art. 62 din Legea nr. 18/1991,
republicata in Monitorul Oficial, Pa rtea I nr. 1 din 05.01.1998; art. 424 din Legea nr. 1 din 11.01.2000,
cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 213/1998.

La termenul din data de 19.06.2019, acest intervenient a depus note scrise prin care indică motive
suplimentare ce susțin teza nulității absolute a titlurilor de prop rietate și arată că pârâtele M____
K_______ și E________ P_______ nu au calitatea de persoane îndreptățite la reconstituirea
d________ de p__________.

În ceea ce o privește pe pârâta M____ K_______, se susține că dispozițiile art.8 și 13 din Legea nr.
18/1991 fac trimitere la condițiile legii civile, iar Legea nr. 18/1991 are în vedere atât moștenirea legală
cât și cea testamentară, fără să extindă această instituție și la alte ipoteze.

Astfel, sunt chemate la moștenire în temeiul legii — și deci a u vocație succesorală legală —
persoanele care sunt în legătură de familie cu defunctul, adică rudele defunctului — din căsătorie, din
afara căsătoriei și în anumite condiții din adopție — și, alături de acestea soțul supraviețuitor al
defunctului.

Pot rivit legii, rudenia este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau
pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Întrucât legăturile de rudenie pot fi foarte
îndepărtate, legea a limitat pe linie colaterală vocația su ccesorală legală la gradul al IV-lea inclusiv
potrivit prevederilor art.676 Cod civil.

Având în. vedere faptul că M____ K_______ are calitatea de afin de gradul I față de K_______ G____
(socrul său) și de gradul al III-lea față de K_______ L______, aceasta nu are vocație la succesiunea
defuncților menționați mai sus, întrucât afinii nu vin la moștenire decât dacă au căpătat vocație
succesorală printr-un testament și aceasta nu a prezentat niciun testament care să-i confere vocație la
succesiunea defunctului K_______ G____ sau la cea a lui K_______ L______.
Intervenientul mai susține că prin legile adoptate în materia fondului funciar se conferă calitatea de
persoană îndreptățită moștenitorilor fostului proprietar, în speță moștenitorilor defuncților Ke ndeffy
G____ și K_______ L______.

În ceea ce o privește pe pârâta P_______ E________, se precizează că aceasta nu are calitatea de


persoană îndreptățită la reconstituirea d________ de p__________, întrucât potrivit certificatului
constatator emis de Ambasada României la Viena, a dobândit cetățenia r_____ la data de 09.09.2009,
la peste trei ani de la data emiterii titlurilor de p__________, și la peste patru ani de la data depunerii
cererilor de reconstituire a d________ de p__________ în speță, fiind incidente prevederile art.48 din
Legea nr. 18/1991 ”Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și foștii cetățeni români care
și-au redobândit cetățenia r_____, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în tară, pot face
cerere de recons tituire a d________ de p__________ p_____ suprafețele de terenuri agricole sau
terenuri cu destinație forestieră, prevăzute la art. 45, care le-au aparținut în p__________, dar numai
până la limita prevăzută la an. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de fami lie, p_____ terenurile agricole,
și nu mai mult de 30 ha de familie, p_____ terenurile cu destinație forestieră, în termenul, cu
procedura și în condițiile prevăzute la an. 9 alin.

La data emiteri i actelor de reconstituire a d________ de proprietat e, Constituția României


prevedea interdicția p_____ cetățenii străini și apatrizi de a dobândi dreptul de p__________ asupra
terenurilor, iar art. 3 alin. 1 din Legea nr. 54/1998 (în perioada 1998 — 2005) statua identic.
Persoanele fizice care dețineau cet ățenie r_____ și domiciliul în străinătate puteau dobândi în
România, prin acte juridice între vii și prin moștenire, terenuri de orice fel. Persoanele juridice străine
nu puteau dobândi terenuri în România prin acte juridice între vii sau p_____ cauză de moarte.

Se arată că în considerentele Deciziei nr. 1011/07.10.2008, Curtea Constituțională a reținut


următoarele „dispozițiile Legii nr. 18/1991 au ca scop reconstituirea d________ de p__________ sau
constituirea acestuia în favoarea foștilor cooperato ri, a moștenitorilor acestora și a altor persoane
care la data intrării în vigoare a legii nu aveau calitatea de proprietari, asupra terenurilor care
constituie fondul funciar al României; având în vedere obiectul de reglementare al legii - proprietatea
fu nciară - și scopul declarat al acesteia retrocedarea către foștii proprietari sau moștenitorii acestora a
d________ de p__________ asupra terenurilor preluate de cooperativele agricole de producție sau de
către stat -, reglementarea condițiilor în care ope rează această retrocedare, inclusiv sub aspectul
persoanelor îndreptățite, constituie opțiunea legiuitorului; este pe deplin constituțională
condiționarea exercitării d________ de a formula cerere de reconstituire a d________ de
p__________ asupra terenuri lor de calitatea de cetățean r____; dispozițiile ąrt._44 alin. (2) teza a
doua din Constituție, deși nu mai prevăd in terminis interdicția dobândirii d________ de p__________
asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, nu o înlătură, ci doar precizează cazurile și
condițiile în care aceștia pot dobândi un asemenea drept, restrângând astfel sfera de aplicare a acestei
incapacități speciale; una dintre modalitățile de dobândire a d________ de p__________ asupra
terenurilor de către cetățenii st răini sau apatrizi este moștenirea -legală, ceea ce presupune că
aceștia, după anul 2003, pot dobândi terenuri în condițiile d________ comun (art. 650 din Codul civil
și următoarele), Legea nr. 18/1991, republicată, fiind o lege specială care are ca destin atari doar pe
cetățenii români. '

Se mai arată că urmare a exercitării controlului de constituționalitate, prin decizia nr, 153/2011, a
statuat asupra conformității acestor prevederi legale cu dispozițiile legii fundamentale, textul art. 48 a
constituit obiect al excepției de neconstituționalitate, instanța constituțională reținând faptul că,
dispozițiile Legii nr. 18/1991 au ca scop reconstituirea d________ de p__________ sau constituirea
acestuia, în favoarea foștilor proprietari asupra terenurilor car e constituie fondul funciar al României.

Dreptul de p__________ al acestor persoane este reconstituit sau, după caz, constituit în temeiul și
în condițiile legii.

În acest context, legea prevede categoriile de persoane îndreptățite a formula cerere de


reconstituire a d________ de p__________, dispozițiile art. 48 stabilind posibilitatea de a solicita
reconstituirea și p_____ cetățenii români cu domiciliul în străinătate și p_____ foștii cetățeni români
care și-au redobândit cetățenia r_____, indifer ent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în tară.

Așadar, având în vedere obiectul de reglementare a legii — fondul funciar al României — și scopul
declarat al acestuia — retrocedarea către foștii proprietari sau moștenitorilor acestora a d________ d
e p__________ asupra terenurilor preluate de CAP sau de către stat — reglementarea condițiilor în
care operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptățite, constituie opțiunea
legiuitorului, în acord cu politica economică a s_____ ui în această materie și cu finalitatea reparatorie
a legii.

Condiționarea exercitării d________ de a formula cerere de reconstituire a d________ de


p__________ asupra terenurilor de calitatea de cetățean r____ reprezintă o astfel de opțiune, care
este pe deplin constituțională.

Astfel, dispozițiile art. 44 alin. (2) teza a doua din Constituție, deși nu mai prevăd in terminis interdicția
dobândirii d________ de p__________ asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, nu o
înlătură, ci doar precizează cazurile și condițiile în care aceștia pot dobândi un asemenea drept,
restrângând astfel sfera de aplicare a acestei incapacități speciale. Potrivit normei constituționale, una
dintre modificările de dobândire a d________ de p__________ asupra terenurilor de către cetățenii
străini sau apatrizi este moștenirea legală, ceea ce presupune că aceștia, după anul 2003, pot dobândi
terenuri în condițiile d________ comun (art. 650 și următoarele din Codul civil), Legea nr. 18/1991
republicată, fiind o l ege specială care are ca destinatari doar pe cetățenii români.

Condiția existenței cetățeniei române la data formulării cererii de reconstituire este o condiție de
fond care trebuia îndeplinită la momentul depunerii cererii. Or, în cauză această condiți e nu este
îndeplinită. Aceste aspecte au fost reținute de Tribunalul M____ în considerentele Deciziei
nr.572/R/2013.

Față de aspectele menționate mai sus, în speță devin incidente prevederile art. III din Legea nr.
169/1997, cu modificările ulterioare, c onform cărora: ”sunt lovite de nulitate absolută, potrivit
dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu
încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 p_____ recons tituirea
d________ de p__________ asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările
ulterioare și ale prezentei legi: a) actele de reconstituire sau de constituire a d________ de
p__________, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri
sau constituiri, cum sunt: (i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut nic
iodată teren în p__________ predat la cooperativa agricolă de producție sau la stat sau care nu au
moștenit asemenea terenuri; (ii) actele de reconstituire și constituire în favoarea altor persoane
asupra vechilor amplasamente ale foștilor proprietari, sol icitate de către aceștia, în termen legal,
libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 p_____ terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 și a
prezentei legi, precum și actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;(ii i)
actele de reconstituire și constituire a d________ de p__________ în favoarea altor persoane asupra
terenurilor proprietarilor care nu au fost înscriși în cooperativa agricolă de producție, nu au predat
terenurile statului sau acestea nu au fost preluat e de stat prin acte translative de p__________;(iv)
actele de reconstituire sau constituire a d________ de p__________ emise după eliberarea titlului de
p__________ fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripțiuni și in
scripțiuni sau, după caz, intabulat în caftea funciară, precum și actele de înstrăinare efectuate în baza
lor; (v) actele de reconstituire și constituire a d________ de p__________ în măsura în care au depășit
limitele de suprafață stabilite de an. 24 alin . (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;(vi) actele de
reconstituire a d________ de p__________ asupra unor terenuri forestiere p_____ persoanele care nu
au deținut anterior în p__________ astfel de terenuri. ”

Pârâtele P_______ E________ si H____ e Karolyi, au solicitat a se respinge toate argumentele


suplimentare invocate de intervenient, întrucât aspectele învederate nu sunt aspecte noi, ci sunt
aspecte care au fost invocate, ori de A_______ ori de M_________ Finanțelor.

Referitor la împrejurar ea că defuncta M____ K_______ nu ar fi avut vocație la succesiune, arată că


cererile de reconstituire au fost depuse de M____ K_______: moștenitoare a K_______ G____ (zis și
G______ sau G_____) și K_______ S_____ născută Banffy, în calitate de soție suprav iețuitoare al
defunctului Nicolaus (M_____) K_______ (fiu lui K_______ G____ și K_______ S_____), și având în
vedere dispozițiile legale prev. de art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991„ în lipsa unui certificat de
moștenitor, ori în lipsa unei hotărâri jude cătorești, dar terenurile p_____ care depuseseră cereri de
reconstituire nu erau în circuitul civil, nici în anul 1958 și nici în anul 1962, prin efectul legii, deci al art.
13 alin. 2 din legea nr. 18/1991 au fost repuși de drept în termenul de acceptare , fiind considerați că
acceptaseră moștenirea prin cererea pe care au făcut -o comisiei.

Nefiind altă persoană care să fi depus cerere de reconstituie, este clar că acceptarea moștenirii era în
cotă de 1/1/ parte, pe deasupra, fiind soție supraviețuitoa re a Iui Nicolaus K_______, întreaga avere a
acestuia revenea lui K_______ M____, în această calitate, deci pe cale de consecință, defuncta
K_______ M____ era persoană îndreptățită

Dispozițiile Legii nr. 18/1991 și ale Legii 1/2000 trebuie să fie inte rpretate în sensul în care aceste legi
au fost adoptate, în plus în așa fel încât rezultatul reconstituirii să aibă drept consecință repunerea
părților în situația anterioară apariției legilor din perioada comunistă, deci ca și cum aceste terenuri nu
ar fi fost naționalizate niciodată. Într-o atare situație, în lipsa unui certificat de moștenitor, ori în lipsa
unei hotărâri judecătorești, pe calea moștenirii legale, tot lui K_______ M____ ar fi revenit întreaga
avere potrivit art. f lit. 2) al Legii nr. 31 9 din 10 iunie 1944 p_____ dreptul de moștenire al soțului
supraviețuitor publicată în Monitorul Oficial nr 133 din 10 iunie 1944.

Se solicită a se observa că defuncta M____ K_______ avea vocație succesorală și asupra averii lui
K_______ L______, fiindc ă rudele de până la gradul al 4-lea moștenesc de la defunct pe calea
moștenirii legale, în condițiile în care K_______ L______ a decedat în anul 1958, iar K_______ G____
în anul 1962, deci și sub vechea reglementare și sub nou reglementare: defuncta M____ K_______
avea vocație succesorală și era persoană îndreptățită, la data depunerii cererilor de reconstituire, de
asemenea, potrivit Codului civil din 1864, întreaga avere, în baza alin. 2 al art. 13 din Legea nr.
18/1991 revenea defunctei M____ K_______.

În ce privește chestiunea cetățeniei, potrivit înscrisurilor depuse de autoritățile austriece, la cererea


Academiei Române, privind certitudinea asupra cetățeniei pârâtei M____ K_______, născută la data
de 25 iunie 1920, și așa cum reiese din aceste însc risuri, aceasta avea cetățenia r_____ atât la data
depunerii cererilor de reconstituire a d________ de p__________, cât și la data emiterii titlurilor de
p__________, așa cum a reieșit din Adeverința nr. 4312 din 20 decembrie 2005 emisă de Ambasada
Românie i de la Wien, Austria, cetățenie pusă la îndoială, la vremea respectivă de presă și de
reclamanta A_______ R_____.

De altfel, chiar dacă se încearcă să se acrediteze ideea că nici cetățenii români cu domiciliul în
străinătate nu puteau depune cereri de reconstituire, totuși este de remarcat că opinia de atunci a
Autorității Naționale p_____ Restituirea Proprietăților — Direcția p_____ Coordonarea și Controlul
aplicării legislației din domeniul restituirii proprietății funciare, organ abilitat prin lege Titlul V' din
Legea Nr. 247/2005, privind aplicarea și interpretarea dispozițiilor legale în materie în raport de
Constituția României, era că „dacă un cetățean străin solicită reconstituirea d________ de
p__________ privată asupra unor terenuri plecând de la calitatea sa de moștenitor legal al autorului
lui, dovedindu -și în condițiile legii, această calitate, apreciază că într-un asemenea caz se impune doar
verificarea calității de moștenitor legal și nu condiționarea ca solicitantul să fie cetățean r____ .

Se mai susține că în adresa respectivă se menționează că: „văzând normele legale (art. 13 din Legea
nr. 18/1991 a fondului funciar, modificată) apreciem că solicitarea cetățenilor străini moștenitori legali
ai autorilor care erau/sunt îndreptățiți la reconstituirea d________ de p__________ privată asupra
unor terenuri, trebuie reținută și rezolvată, în sensul că se poate reconstitui acest drept în numele și
p_____ o persoană cu cetățenie străină".

Autoritatea Națională p_____ Reconstituirea Prop rietăților, prin Cabinetul Vicepreședintelui, a


formulat un răspuns prin adresa nr. xxxxx din 23.10.2006 la o cerere arătând că art. 1 și 2 din Legea
312/2005 privind dobândirea d________ de p__________ privată asupra terenurilor de către cetățenii
străi ni și apatrizi, precum și de persoanele juridice lege are ca obiect reglementarea dobândirii
d________ de p__________ privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și
de către persoanele juridice străine; 2) Prevederile preze ntei legi nu se aplică în cazul dobândirii
d________ de p__________ asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi prin moștenire
legală.

În ce privește practica Curții Constituționale, arată că toate deciziile invocate de reclamantă sunt dat
ate după emiterea titlurilor de p__________, de altfel, prima dată asupra respingerii excepției de
neconstituționalitate a art. 48 din Legea nr. 18/1991, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr. 630/2007
publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din august 2007.

Se precizează că au beneficiat de reconstituirea d________ de p__________ asupra -terenurilor


forestiere în baza legii și solicită respingerea acestor motive noi de nulitate a titlurilor de
p__________, oricum aspectele invocate 'la pct. 2 devin fără re levantă juridică, din moment ce
E________ P_______ avea cetățenie r_____ la data introducerii cererii de reconstituirea, calitatea de
cetățean r____ o avea defuncta M____ K_______.

Se mai invocă faptul că toate cererile de reconstituire a d________ de p roprietate privată, s-au făcut
asupra terenurilor p_____- care evidentele de carte funciară arătau drept proprietari pe membrii
familiei K_______, antecesorii lor, ca proprietari înscrisi în- cartea funciară, știind că toate că foile
funciare au fost desch ise cu antecesori, pe nunele de K_______, nu numai p_____ aceste terenuri, ci
și p_____ terenuri ce însumează un total peste 200.000 ha și după ce S_____ r____ ca efect al Legii
reformei agrare, și- a intabulat dreptul său de p__________, baza unor închei eri de carte funciară
care nu au fost atacate, antecesorii lor și-au intabulat dreptul lor de p__________, ori în situația în
care ar fi fost acordate despăgubiri p_____ așa-zisele exproprieri p_____ terenuri forestiere, niciodată
nu s -ar fi respins cerer ile de înscriere a d________ de p__________ al antecesorilor.

La termenul din data de 28.04.2010 reclamanta A_______ R_____ și- a precizat cererea de
chemare în judecată în contradictoriu cu: K_______ M____, P_______ E________ (E________),
_________________________ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul
H________, cu sediul în Mun. D___, _____________________, nr. 28, .lud. H________; Instituția
P__________ Județului H________ și __________________ și înlocuiește în tot alitate cererea de
chemare în judecată inițială, cât și întâmpinarea depusă la termenul din 4 martie 2010, în sensul că
solicită ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: constatarea nulității absolute, desființarea
totală a titlului de p__________ e liberat de către C______ Județeană p_____ s_________ d________
de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având cod nr. xxxxx, eliberat la data de
06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului H________ nr. 39/1 februarie 2006, p_____ :
terenuri cu vegetație forestieră, în suprafață de 3.105.200 nr, situate in extravilanul localității P__,
județul H________, înscris în sistemul de evidență funciară, de carte funciară, în Cartea funciară nr.
101 N - P__, sub nr. cadastral 412 (sub nr. pa rcelă 401, 407, 415); constatarea nulității absolute,
desființarea totală a titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/647, având cod nr.
xxxxx, e liberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului n-efectului județului H________ nr. 39/1
februarie 2006, p_____ terenuri pășuni în extravilan, alte terenuri neagricole în extravilan, în suprafață
totală de 36.799.400 m2, situate în extravilanul localități i R__ de M___, jud. H________, înscrise în
sistemul de evidență funciară de carte funciară, în Cărțile funciare nr.: 108N R__ de M___, sub nr.
cadastral 474 (nr. parcelă 1420), în suprafață de 1.500.000 mp 109N R__ de M___. sub nr. cadastral
475 (nr. parce lă 1416), în suprafață de 22.417.300 mp; 110N R__ de M___, sub nr. cadastral 476 (nr.
___________________________ de 12.882.100 mp; constatarea nulității absolute, desființarea totală
a titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ sta bilirea d________ de
p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, vând cod nr. xxxxx, eliberat la data de
06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului H________ nr. 39/1 februarie 2006, cuprinzând
6 pagini, p_____: terenuri cu vegetație f orestieră, în suprafață de 60.299.000 mp, situate în
extravilanul localității R__ de M___, Jud. H________, înscrise în sistemul de evidență funciară de carte
funciară, în Cărțile funciare nr.: 111 N R__ de M___, sub nr. cadastral 473 (număr parcelă 831/2), în
suprafață de 111.166 mp ; 112 N R__ de M___, nr. cadastral 472 (nr. parcelă 831/1), în suprafață de
28.836 mp: 113N R__ de M___, sub nr. cadastral 471 (număr parcelă 846 ) în suprafață de 370.337
mp; 114 N R__ de M___ nr cadastral 470 (număr ______________ ) în suprafață de 11.942.661 mp;
115 N R__ de M___, sub nr cadastral 477 (număr _____________________________ de 7.299.174
mp; 116 N R__ de M___ sub nr. cadastral 478 (număr ___________________________ de 9.774 mp;
117 N R__ de M___. nr- cadast ral 1479 (număr parcelă 1536), în suprafață de 11.195 mp; 120N R__
de M___, sub nr. cadastral 481 (număr parcelă 987) în suprafață de 29.257.602 mp; 123N R__ de
M___, sub nr. cadastral 485 (număr parcelă 1105), în suprafață de 2.848.000 mp; 122N R__ de Mor i,
sub nr. cadastral 484 (număr parcelă 1102), în suprafață de 105.517 mp; 124N R__ de M___, sub nr.
cadastral 486 (număr parcelă 1l38). în suprafață de 438.000 mp; 119N R__ de M___. sub nr. cadastral
482 (număr parcelă 1367), în suprafață de 50.672 mp; 11 8N R__ de M___, sub nr. cadastral 480
(număr parcelă 1535), în suprafață de 12.857mp; 121N R__ de M___, sub nr. cadastral 483 (număr
parcelă 1218), în suprafață de 7.813.209 mp; obligarea Comisiei Județene p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul H________ să desființeze titlurile de etate
emise în favoarea persoanelor fizice Kendeffv M____ și P_______ Elisabelh și să le înlocuiască cu alte
titluri de p__________ conform hotărârii judecătorești definitive, potrivit dispozițiil or art. 58 din ir.
18/1991, republicată, modificată și completată; constatarea nulității absolute, desființarea totală și
modificarea titlului de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 1, Cod xxxxx, titlul de p__________ nr.
xxxxx/646, pag. 2, Cod xxxxx, titlul de p__________ nr. 46 pag. 3, Cod xxxxx, toate din data de
06.12.2006, și a Anexei la acesta emise de către C______ Județeană p_____ s_________ d________
de p__________ asupra terenurilor - Județul H________ în favoarea persoanelor K_______ M____ și
Pong racz E________, p_____ suprafața totală de 6029 ha și 9000 mp teren cu vegetație forestieră
situat pe Ocolului Silvic „Retezat", Jud. H________, structurată și amplasată celor menționate în Anexa
la titlurile sus-menționate și conform punerii în posesie realizate prin procesul-verbal nr.
2460/29.11..2006, titlului de p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006, cod xxxxx și a anexei la
acesta, emis de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ p__________ asupra
terenurilor - Județul H________ în favoarea persoanelor K_______ M____ și P_______ E________,
p_____ suprafața totală de 3679 ha și 9400 mp, situat pe teritoriul satului R__ de M___, H________,
în structura descrisă în anexa acestui titlu, în sensul: excluderii din aceste titluri de propri etate a
imobilelor înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha și 488
mp; excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor înscrise în C.F. 1852 Clopotiva nr.
cadastral 6005/1 pășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în
suprafață de 8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de 5.157.254 mp; nr.
cadastral pășune Steria, în suprafață de 32.159 mp; nr. cadastral pășune Steria, în suprafață de 37.266
mp, nr. cadastral 6022 pârâu Steria, în suprafață de 6000 mp; nr. cadastral 6024 pârâu Steria, în
suprafață de 10.748 mp; excluderii din aceste titluri de p__________ a cotei indivize de a Statului
R____ asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral 3774 fânaț fața runcului, în
suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral
3776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3777 fânaț fața runcului în suprafață
de 1 4.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în suprafață de 951.289 mp; nr. cadastral
3805 pădure fața runcului, în suprafață de 794.190 mp; nr. cadastral 3806 pădure fața runcului în
suprafața de 378.571 mp; nr. cadastral 3807 pădure fața run cului, în suprafață de 284.018 mp; nr.
cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață de 189.470 mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului,
în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810 fânaț fața runcului, în suprafață de 83.932 mp; nr.
cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral 3812 fânaț fata runcului, în
suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 fânaț fața runcului, în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral
144 curte intravilan, în suprafață de 227 mp; nr. cadastral 146 moară, în suprafață de 18 mp; nr.
cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 mp; nr. cadastral 3783 fânaț fața runcului, în
suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în suprafață de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791
fânaț fața runc ului, în suprafață de 17.395 mp; nr. cadastral 3792- fânaț fața runcului, în suprafață de
5969 mp; nr. cadastral 3794-3795 fânaț fața runcului, în suprafață de 4277 mp; nr. cadastral
xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului în suprafață de 4536 mp; nr. cadastral 3800 fânaț fața
runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț fața runcului, în suprafață de 8577
mp; nr. cadastral 3803 fanat fața runcului în suprafață de 1714 mp; nr. cadastral 3789 fânaț fața
runcului, în suprafață de 49. 640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în suprafață de 1.590.094
mp; nr. cadastral 3817 stâncă Brădățel, în suprafață de 167.824 mp; nr. cadastral 3836 pădure
Brădățel, în suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață de 63 5.390 mp;
nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 mp; nr. cadastral 3840 stâncă Brădățel, în
suprafață de 196.345 mp; nr. cadastral 3841 stâncă Brădățel, în suprafață de 67.143 mp; nr. cadastral
3842 stâncă Brădățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral 3843 stâncă Brădățel, în-suprafață de
33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune Brădățel, în suprafață de 1.485.719 mp; nr. cadastral 3815/1
stâncă Brădățel, în suprafață de 345.300 mp; excluderii din aceste titluri de p__________ a c otei
indivize de 1/2 a Statului R____ asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 545 R__ de M___, nr. cadastral
118 grădină intravilan în suprafață de 624 mp; nr. cadastral 120/2 grădină intravilan în suprafață de
755 mp; nr. cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 mp; nr. cadastral 120/1/a grădină în
suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151 casă și curte în suprafață de 730 mp; intabularea în cărțile
funciare a d________ de p__________ a Statului R____, după cum urmează : în cotă de 1/1 asupra
imob ilelor înscrise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadastral 770/2 fânaț și grădină în suprafață de 19.220
mp; nr. cadastral 771 = 5321 mp; nr. cadastral 113/1= 68 mp; nr. cadastral 114 = 1 19 mp; nr. cadastral
115= 148 mp; nr. cadastral 112/1/2 fânaț și grădină intravilan în suprafață de 42.405 mp; în cotă de
1/1 asupra Imobilele înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de
8.698 ha și 488 mp; în cotă de 1/1 asupra imobilelor înscrise în
C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral 6005/1 p ășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral
6006/1 pădure Steria. în suprafață de 8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steria. în suprafață de
5.157.254 mp; nr. cadastral 6022 parau Steria. în suprafață de 6000 mp; nr. cadastral 6024 pârâu St
eria, în suprafață de 1 0.748 mp; în cotă indiviză de 1/1 asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 921 R__
de M___, nr. cadastral 3774 fânaț fața runcului, în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fânaț
fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. ca dastral 3776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585
mp; nr. cadastral 3777 fanat fața runcului în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț
fața runcului, în suprafață de 951.289 mp; nr. cadastral 3805 pădure fața runcului, în suprafaț ă de
794.190 mp; nr. cadastral 3806 pădure fața runcului, în suprafață de 378.571 mp; nr. cadastral 3807
pădure fața runcului, în suprafață de 284.018 mp; nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață
de 189.470 mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața ru ncului, în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810
fânaț fața runcului, în suprafață de 83.932 mp; nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de
28.775 mp; nr. cadastral 3812 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 f ânaț
fața runcului, în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 144 curte intravilan, în suprafață de 227 mp; nr.
cadastral 146 moară, în suprafață de 18 mp; nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875
mp; nr. cadastral 3783 fânaț fața runcului, în suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în
suprafață de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791 fânaț-fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr.
cadastral 3792-3793 fânaț fața runcului, în suprafață de 5969 mp; nr. cadastral 3794-3795 fânaț faț a
runcului, în suprafață de 4277 mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului, în suprafață
de 4536 mp; nr. cadastral 3800 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802
fânaț fața runcului, în suprafață de 8577 mp ; n r. cadastral 3803 fânaț fața runcului, în suprafață de
1714 mp; nr. cadastral 3789 fânaț fața runcului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure
Brădățel, în suprafață de 1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stâncă Brădățel, în suprafață de 167.824 m;
nr. cadastral 3836 pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în
suprafață de 635.390 mp; nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 mp; nr. cadastral
3840 stâncă Brădățel, în suprafață de 196.345 mp; nr. cadastral 3841 stâncă Brădățel, în suprafață de
67.143 mp; nr. cadastral 3842 stâncă Brădățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral 3843 stâncă
Brădățel, în suprafață de 33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune Brădățel, în suprafață de 1.485.719 mp;
nr. cadastral 3815/1 stâncă Brădățel, în suprafață de 345.300 mp; cota indiviză de 1/1 asupra
imobilelor înscrise în Cf 545 R__ de M___ nr cadastral 118 gradină intravilan; nr. cadastral 120/2
grădină intravilan în suprafață de 755 mp; nr. cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 mp; nr.
cadastral 120/a grădină în suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151 casă și curte în suprafață de 730
mp; rectificarea notării din 16 decembrie 1931 No. 2826, de sub B 6 din Cartea Funciară nr. 921 a
comunei Râ u de M___, județul H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub A+2 în
Cartea Funciară nr. 921 a comunei R__ de M___, județul H________ și radierii intabulării imobilelor
transnotate aici din cărțile funduare No. 382 si 747 sub A+3-17 în C.F. 921 a comunei R__ de M___,
județul H________, cu titlul de drept rectificare în favoarea lui K_______ S_____, născută Banffy
Zsuzsânna, căsătorită K_______, pe temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1 , art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; rectificarea
notării din 22 ianuarie 1942 No. 81 de sub B 12 din Cartea Funciară nr. 545 a comunei R__ de M___ ,
județul H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub A +l-4 in Cartea Funciară nr. 545 a
comunei R__ de M___, precum și asupra imobilului de sub No.386, cu titlul de drept rectificare pe
baza posesiunii de fapt în favoarea lui Banffy S_____, căsătorită K_______, pe temeiul prevederilor
art. 39 din Decretul-leg e nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1 , art. 36 din
Legea nr. 7/1996 actualizată; radierea notărilor din Cartea Funciară nr. 757 a comunei R__ de M___,
județul H________, de sub B 4 si B6 in favoarea proprietarului K_______ G____ și readnotarea
imobilelor de sub nr. ordine A+4 și A+5 în favoarea proprietarului de sub B 2 adică a Statului R____, pe
temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34
pct. 1 , art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; rectificarea notarii de sub B4 si B 5 din Cartea Funciară
nr. 1852 a comunei Clopotiva, județul H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub nr.
de ordine A+4-10, cu titlul de drept scutit de sub expropriere în favoarea lui K_______ G_____, pe
temeiul prevederilor art. 39 din Decretul- Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art.
34pct. 1 , art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; radierea notărilor din Cartea Funciară 474 a
comunei R__ d e M___, județul H________, de sub B 12, în favoarea lui S_____

K_______, cu privire la imobilele de sub A+l si A+15 și transnotate în C.F. nr. 921 și readnotarea acestor
imobilelor în favoarea proprietarului de sub B 11, adică a Statului R____, pe temeiul prevederilor art.
39 din Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 341, art. 36 din Legea nr.
7/1996 actualizată.

În fapt: prin cererea înregistrată sub nr. 320/24.11.2005, P_______ Elisabcth și K_______ M____, în
calitate d e moștenitoare ale numiților K_______ G____ (/îs și G_____ sau G______) și K_______
L____ (L______), prin mandatar P_______ Vilmos, au solicitat Comisiei p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor de pe lângă Primăria comunici R__ de Mor i din
Județul H________, în baza prevederilor Legii nr. 18/1991 (cu modificările ulterioare), reconstituirea
d________ de p__________, punerea în posesie și eliberarea titlului de p__________ p_____
imobilele (terenuri agricole și forestiere, inclusiv construcții accesorii acestora pe vechile
amplasamente).

În sinteză, se susține că titlurile de p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006 și nr. xxxxx/646 din
06.12.2006 emise în favoarea pârâtelor K_______ M____ și P_______ E________ sunt lovite de
nulitate absolută și se impune desființarea lor, deoarece: incorporează imobile ce aparțin domeniului
public al Statului R____, bunuri p__________ publică care sunt inalienabile, conform art. 136 alin. 2,3
și 4 din Constituția României; au fost încălcate dispozițiile imperative ale art. 10 alin. 2 din Legea
213/1998; au fost incluse imobile proprietatea Statului R____ dobândite prin expropriere conform art.
6 lit, c și art. 66 alin. 2 din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și M___ mureș
(1921).

Se menționează că pârâtele au formulat cereri de reconstituire a d________ de p__________, în


calitate de moștenitoare a defuncților K_______ C____, K_______ G____, K_______ S_____ și
K_______ L____, în timp ce acestea nu au moștenit nim ic de pe urma: numitului Kedeffy L____ ( cota
sa de ½ din întreaga moșie K_______, în suprafață de 36.933 jugăre și 974 stânjeni pătrați, fiind
expropriată cu plată); a numitului K_______ G____ ( G_____) căruia i s-a expropriat în favoarea
Statului R____ suprafața de 6516 jugăre și 1232 stânjeni pătrați, prin hotărârea nr.752/16 decembrie
1922 a Comisiunii de ocol p_____ expropriere și împroprietărire Hațeg, plătindu-se valoarea stabilită
ca preț al exproprierii, în perioada 1922-1945; restul de ½ din supr afața totală de xxxxx jugăre din
moșia K_______, rămas în proprietatea lui G_____ K_______ a rămas în indiviziune cu S_____ R____,
imobilele fiind cu destinație forestieră și localizate în Parcul N_______ Retezat, se află sub incidența
art. 136 din Constit uția României, art. 10 alin. 2 din Legea 213/1998 și nu pot fi incidente art. 24 din
legea 1/2000.

Reclamanta susține că nu sunt opozabile statului, conform art. 62 din Legea 18/1991 hotărârile date
de C______ Județeană cu încălcarea d________ de pro prietate publică. Chiar G_____ K_______
recunoaște printr-o petiție semnată olograf din 17.03.1937 adresată Ministerului Agriculturii și
Domeniilor, că se află în indiviziune cu S_____ R____ în urma exproprierii fratelui său și a formulat o
propunere de i eșire din indiviziune care a fost înaintată Curții de Apel, însă acest partaj nu s-a
realizat , fapt p_____ este inaplicabil art. 24 din Legea 1/2000.

Referitor la calitatea procesuală pasivă a ______________, reclamanta arată că pârâtele K_______


Mar ia și P_______ E________ au subscris în capital social al acestei societăți terenurile cu vegetație
forestieră la data de 02.08.2007, fapt p_____ care această pârâtă are calitate procesual pasivă în
cauză.

Reclamanta mai menționează că există o gravă neco ncordanță între suprafețele menționate în noile
cărți funciare, întocmite după eliberarea titlurilor de p__________, respectiv 3.105.200 mp;
36.799.400 mp și 60.299.000 mp care dau un total de 10.020,36 ha înscrisă ca aport social și
suprafața de 6029 ha 9000 mp din titlul nr. xxxxxx/646 respectiv cea de 3679 ha 9400 mp din titlul nr.
xxxxx/647 situație ce justifică cererea în constatarea nulității titlului de p__________.

Referitor la interesul legitim, reclamanta arată că Parcul N_______ Retezat face parte din categoria
ariilor protejate de interes național și internațional, și face parte din patrimoniul său prin Legea
752/2001, OUG nr. 57/2007 și Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 114/1954., iar asupra acestui parc
nu se pot realiza reconstituiri ale d________ de p__________.

În drept, au fost invocate art.6 lit. c din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat,
Crișana și Maramureș, art. III alin.1 lit. a punctul IV lit. b alin.2 din Legea 169/1997, art. 61și 62
din Legea 18/1991, art. 3,24,30,41,42 din Legea 1/2000, art. 136 din Constituția României; art. 10 din
Legea 213/1998, HG 1705/2006, titlu VI din legea 247/2005 , art. 61 din Hg 890/2005 și Legea 5/2000.

C______ Județeană p_____ S_________ dre ptului de p__________ privată asupra


terenurilor - Instituția P__________ H________ a depus întâmpinare la precizarea de acțiune
formulată de reclamanta A_______ R_____, prin care își menține punctul de vedere exprimat în
întâmpinarea formulată la acți unea inițială în principal, pe invocarea excepției lipsei calității
procesuale active a reclamantei din această cauză și a excepției lipsei calității procesuale pasive a
Instituției P__________ județului H________, iar, în subsidiar, pe fondul cauzei, a s olicitat
respingerea acțiunii formulate ca fiind nefondată, față de capetele de cerere de la 1-5 privind
constatarea nulității absolute, desființarea totală a titlului de p__________ nr. xxxxx/646/06.12.2006
p_____ suprafața de 6029 ha și 9000 mp, teren cu vegetație situat pe raza Ocolului Silvic „Retezat" și
respectiv a titlului de p__________ nr.xxxxx/647/06.12.2006, p_____ suprafața de 3679 ha și 9400 mp
situat pe teritoriul satului R__ de M___, emise moștenitorilor familiei K_______, numitelor K_______
M____ și Pongraz E________, precum și a titlului de p__________ nr. xxxxx/901/2006, p_____
suprafață de 3.105.200 mp emis acelorași pârâte, teren situat pe teritoriul comunei P__.

Cu totul subsidiar arată că nu se opune acțiunii formulate de constatar e a nulității titlurilor în


situația admiterii rectificărilor cărților funciare menționate de intervenientul S_____ R____, a radierii
intabulărilor efectuate și a rednotării și intabulării imobilelor terenuri menționate în favoarea statului
r____, așa cum au fost acestea formulate la capetele de cerere 6-11, în considerentul că față de aceste
capete de cerere nu au calitate procesuală pasivă fiind chemați în judecată doar p_____ opozabilitate
.

În întâmpinarea formulată la acțiunea inițială, se a rată că a invocat în principal, excepția lipsei


calității procesuale active a reclamantei din această cauză și a excepția lipsei calității procesuale pasive
a Instituției P__________ județului H________, excepții pe care le invocă și față de precizarea de
acțiune a reclamantului pe aceleași motive precizate în întâmpinare

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acțiunii formulate ca fiind nefondată, față de capetele de
cerere de la 1-5 privind constatarea nulității absolute, desființarea parția lă și modificarea în
consecință a titlului de p__________ nr. xxxxx/646/06.12.2006 p_____ suprafața de 6029 ha și 9000
mp, teren cu vegetație situat pe raza Ocolului Silvic „Retezat" și respectiv a titlului de p__________
nr.xxxxx/647/06.12.2006, p_____ su prafața de 3679 ha și 9400 mp situat pe teritoriul satului R__ de
M___, emise moștenitorilor familiei K_______, numitelor K_______ M____ și Pongraz E________,
precum și a titlului de p__________ nr. xxxxx/901/2006, p_____ suprafață de 3.105.200 mp emis ace
lorași pârâte, teren situat pe teritoriul comunei P__

Față de înscrisurile depuse în dosarul reconstituirii d________ de p__________ de beneficiarele


reconstituirii d________ de p__________, cărțile funciare în extenso 921, 545, 757, 383, 474 R__ de
Mo ri și 1852, Clopotiva, precizează că nu putea proceda altfel decât la validarea și reconstituirea
d________ de p__________ p_____ cele două pârâte din această cauză, motiv p_____ care consideră
că se impune respingerea acțiunii ca fiind nefondată.

În c eea ce privește înscrisurile: statistici generale, copii conformate cu originalul de către Direcția
Silvică H________; referatele privind exproprierile efectuate de pe moșia K_______, referatele privind
măsurătorile cadastrale din anii 1921-1924, procesele verbale ale Direcției Silvice din anul 1936,
hotărârile judecătorești din 1924 depuse de către reclamant, în dosarul cauzei ca probatoriu p_____
precizarea acțiunii, consideră că nu au aceeași forță probantă ca și înscrisurile de care s-a ținut cont la
re constituirea d________ de p__________.

Pârâta arată că extrasele cărților funciare depuse în probațiune de intervenient, sunt identice cu
cele după care s-a efectuat reconstituirea d________ de p__________, respectiv: cărțile funciare în
extens o: 921, 545, 757, 383, 474 R__ de M___ și 1852 Clopotiva, în care apar ca proprietari tabulari
antecesorii pârâtelor, beneficiare ale titlurilor de p__________, iar potrivit art.6, alin. (1A4) din Legea
nr.1/ 2000 p_____ reconstituirea d________ de propri etate asupra terenurilor agricole și celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997:
„ Orice probă dovedind dreptul de p__________ al foștilor proprietari poate fi înlăturată numai
printr-o probă de aceeași forță propusă de către deținătorul actual al terenului sau de către terți,
tăgăduind dreptul de p__________”.

Referitor la constatarea nulității absolute a titlului de p__________ nr.xxxxx /901/2006, p_____ s


up rafața de 3.105.200 mp emis acelorași pârâte, situat pe teritoriul comunei P__, deși reclamanta
susține la primul capăt de cerere constatarea nulității absolute, desființarea totală a acestui titlu,
atunci când trece la motivarea acțiunii sale uită de aces ta, astfel încât nu cunoaște motivele p_____
care s-a solicitat constatarea nulității absolute a acestuia, situație în care solicită respingerea precizării
de acțiune și p_____ acest titlu, precizarea ca fiind nefondată pe probe.

Pe fondul cauzei , nu se opune acțiunii formulate în situația - admiterii rectificărilor cărților funciare
menționate de intervenient, a radierii intabulărilor efectuate și a readnotării și intabulării imobilelor
terenuri menționate în favoarea Statului r____, așa cum au fost acestea formulate la capetele de
cerere 6-11, pe considerentul că față de aceste capete de cerere nu are calitate procesuală pasivă
fiind chemată în judecată doar p_____ opozabilitate, iar p_____ efectuarea acestor operațiuni este
necesar a se respec ta prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată
cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia înscrierea în cartea funciară a actelor și
faptelor juridice referitoare la imobilele în același teritoriu ad ministrativ și se realizează de către
oficiile teritoriale p_____ imobilele situate în raza de activitate a acestora.

În drept, au fost invocate Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

La termenul din data de 22.09. 2010 intervenientul S_____ R____ prin M_________ Finanțelor
Publice a depus cerere completatoare a cererii de intervenție în interes propriu prin care a
solicitat: extinderea cadrului procesual și completarea obiectului cererii de intervenție in in teres
propriu prin introducerea în cauză, în calitate de pârât, a __________________., cu sediul in
Miercurea C___, P-ța Libertății nr. 8, jud. Harghita, urmând ca cererea de intervenție în interes propriu
să se soluționeze în contradictoriu și cu pârâții : K_______ M____, născută Gerliczy, cetățean r____,
domiciliată în Austria, Burgerspitalgasse 1, 1060 Viena, identificată cu Pașaport tip P _________ C nr.
xxxxxxx 2, eliberat de Bundespolizeidirection Wien BPK Neubau, la data de 08.01.1998, in Wien, născu
tă la 25.06.1920, în Budapesta, Republica Ungară; P_______ E________ (E________), născută
K_______, cetățean austriac, domiciliată în Austria, Keilgasse 10, 1030 Viena, posesoarea
documentului de identitate Pașaport nr. P xxxxxxx, emis de Magistrat Wien, M BA 3, la data de
16.11.2006, Viena, Austria, născută la 14.01.1943 în Sibiu, România; C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul H________, cu sediul in
municipiul D___, _____________________, nr. 28, Jud. Hun edoara; Instituția P__________ - Județul
H________, cu sediul în municipiul D___, ____________________, nr.28, Jud. H________;
__________________., cu sediul în Miercurea C___, P-ta Libertății nr. 8, jud. Harghita, înmatriculată la
Oficiul N_______ al Regi strului Comerțului sub nr. J/XXXXXXXXXXX, cod unic de înregistrare
R22102770 și a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună: constatarea nulității
absolute, desființarea totală a titlului de p__________ eliberat de C______ Județeană pent ru
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având cod nr.
xxxxx, din data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului H________ nr. 39/1 februarie
2006, p_____: terenuri cu vegetație forestieră, în suprafaț ă de 3.105.200 mp, situate în extravilanul
localității P__, județul H________, înscris în sistemul de evidență funciară, în Cartea funciară nr. 101N -
P__, sub nr. cadastral 412 (sub nr. _____________________); constatarea nulității absolute,
desființarea totală a titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/647, având cod nr. xxxxx, eliberat
la data de 06.12.2006, în baza Ordinului

p__________ județului Hunedoa ra nr. 39/1 februarie 2006, p_____ terenuri pășuni în extravilan, alte
terenuri neagricole în extravilan, în suprafață totală de 36.799.400 mp, situate in extravilanul localității
R__ de M___, jud. H________, înscrise în sistemul de evidență funciară, în C ărțile funciare nr.: 108N
R__ de M___, sub nr. cadastral 474 (nr. ___________________________ de 1.500.000 mp; 109N R__
de M___, sub nr. cadastral 475 (nr. ___________________________ de 22.417.300 mp; 110N R__ de
M___, sub nr. cadastral 476 (nr. __________________ suprafață de 12.882.100 mp; constatarea
nulității absolute, desființarea totală a titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană
p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având
cod nr. 9090 3 din data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului H________ nr.39/01
februarie 2006, cuprinzând 6 pagini, p_____: terenuri cu vegetație forestieră, în suprafață de
60.299.000 mp, situate în extravilanul localității R__ de M___, Jud. Hunedoa ra, înscrise în sistemul de
evidența funciară, în Cărțile funciare nr.: 111 N R__ de M___, sub nr. cadastral 473 (număr
__________________ suprafață de 111.166 mp; 112 N R__ de M___, nr. cadastral 472 (nr.
__________________ suprafață de 28.836 mp; 113 N R âu de M___, sub nr. cadastral 471 (număr
__________________________ de 370.337 mp; 114 N R__ de M___, sub nr. cadastral 470 (număr
__________________ suprafață de 11.942.661 mp; 115 N R__ de M___, sub nr. cadastral 477 (număr
___________________________ de 7.299.174 mp; 116 N R__ de M___, sub nr. cadastral 478 (număr
___________________________ de 9.774 mp; 117 N R__ de M___, sub nr. cadastral 1479 (număr
___________________________ de 11.195 mp; 120 N R__ de M___, sub nr. cadastral 481 (număr
__________________________ de 29.257.602 mp; 123 N R__ de M___, sub nr. cadastral 485 (număr
___________________________ de 2.848.000 mp; 122 N R__ de M___, sub nr. cadastral 484 (număr
___________________________ de 105.517 mp; 124 N R__ de M___, sub nr. cadastral 486 (număr
___________________________ de 438.000 mp; 119 N R__ de M___, sub nr. cadastral 482 (număr
___________________________ de 50.672 mp; 118 N R__ de M___, sub nr. cadastral 480 (număr
parcelă 1535), în suprafață de 12.857 mp; 121 N R__ de M___, sub nr . cadastral 483 (număr
___________________________ de 7.813.209 mp; obligarea Comisiei Județene p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor - județul H________ să desființeze titlurile de
p__________ emise în favoarea persoanelor fizice K endeffy M____ și P_______ E________ și să le
inlocuiască cu alte titluri deproprietate conform hotărârii judecătorești definitive, potrivit dispozițiilor
art. 58 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată și completată; constatarea nulității absolute,
desființarea totală și modificarea titlului de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 1, Cod xxxxx, titlul de
p__________ nr. xxxxx/646, pag. 2, Cod xxxxx, titlul de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 3, Cod xxxxx,
toate din data de 06.12.2006, și a Anexei la acest ea, emise de către C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul H________ în favoarea pârâtelor
K_______ M____ și P_______ E________, domiciliate în Austria, p_____ suprafața totală de 6029 ha
si 9000 mp, teren cu vegetație forestieră situat pe raza Ocolului Silvic „Retezat", jud. H________,
structurată și amplasată conform celor menționate în Anexa la titlurile sus-menționate și conform
punerii în posesie realizate prin procesul-verbal nr. 2460/29.11.2006, a tit lului de p__________ nr.
xxxxx/647 din 06.12.2006, cod xxxxx și a Anexei la acesta, emis de către C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Județul H________ în favoarea pârâtelor
K_______ M____ și P_______ E________ , p_____ suprafața totală de 3679 ha și 9400 mp, situate pe
teritoriul satului R__ de M___, județul H________, în structura descrisă în anexa acestui titlu, în
sensul: excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor înscrise în C.F. 757 R__ de Mo ri, nr.
cadastral 770/2 fânaț și gradină în suprafață de 19.220 mp; nr. cadastral 771 = 5321 mp; nr. cadastral
113/1 = 68 mp; nr. cadastral 114 = 119 mp; nr. cadastral 115 = 148 mp; nr. cadastral 112/1/2 fânaț și
gradină intravilan în suprafață de 42.405 m p; a excluderii din aceste titluri de p__________ a
imobilelor înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha si 488
mp; a excluderii din aceste titluri de p__________ a imobilelor înscrise în C.F. 1852 Clopotiva nr.
cadastral 6005/1 pășune Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în
suprafață de 8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de 5.157.254 mp; nr.
cadastral 6019 pășune Steria, în suprafață de 32.159 mp; nr. c adastral 6020 pășune Steria, în
suprafață de 37.266 mp; nr. cadastral 6022 pârâu Steria, în suprafață de 6000 mp; nr. cadastral 6024
pârâu Steria, în suprafață de 10.748 mp; a excluderii din aceste titluri de p__________ a cotei indivize
de 1/2 a Statului R____ asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral 3774 fânaț
fața runcului, în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775
mp; nr. cadastral 3776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.58 5 mp; nr. cadastral 3777 fânaț fața
runcului în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în suprafață de
951.289 mp; nr. cadastral 3805 pădure fața runcului, în suprafață de 794.190 mp; nr. cadastral 3806
pădure fața runcului, în suprafață de 378.571 mp; nr. cadastral 3807 pădure fața runcului, în suprafață
de 284.018 mp; nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață de 189.470 mp; nr. cadastral 3809
fânaț fața runcului, în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810 fân aț fața runcului, în suprafață de
83.932 mp; nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. cadastral 3812 fânaț
fața runcului, în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 fânaț fața runcului, în suprafață de 14.390
mp; nr. cadast ral 144 curte intravilan, în suprafață de 227 mp; nr. cadastral 146 moară, în suprafață de
18 mp; nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 mp; nr. cadastral 3783 fânaț fața
runcului, în suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, î n suprafață de 2268 mp; nr.
cadastral 3790-3791 fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr. cadastral 3792-3793 fânaț fața
runcului, în suprafața de 5969 mp; nr. cadastral 3794-3795 fânaț fața runcului, în suprafață de 4277
mp; nr. cadastral 3796-3 xxxxxxxxxxxxx fânaț fața runcului, în suprafață de 4536 mp; nr. cadastral 3800
fânaț fața runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802 fânaț fața runcului, în suprafață
de 8577 mp; nr. cadastral 3803 fânaț fața runcului, în suprafață de 171 4 mp; nr. cadastral 3789 fânaț
fața runcului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure Brădățel, în suprafață de 1.590.094
mp; nr. cadastral 3817 stânca Brădățel, în suprafață de 167.824 mp; nr. cadastral 3836 pădure
Brădățel, în suprafață de 2 9.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Brădățel, în suprafață de 635.390 mp;
nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafața de 307.791 mp; nr. cadastral 3840 stânca Brădățel, în
suprafață de 196.345 mp; nr. cadastral 3841 stânca Brădățel, în suprafața de 67 .143 mp; nr. cadastral
3842 stânca Brădățel, în suprafața de 50.356 mp; nr. cadastral 3843 stânca Brădățel, în suprafață de
33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune Brădățel, în suprafață de 1.485.719 mp; nr. cadastral 3815/1
stânca Brădățel, în suprafață de 3 45.300 mp; a excluderii din aceste titluri de p__________ a cotei
indivize de 1/2 a Statului R____ asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 545 R__ de M___, nr. cadastral
118 gradină intravilan în suprafață de 624 mp; nr. cadastral 120/2 gradină intravilan î n suprafața de
755 mp; nr. cadastral 119 casă și curte în suprafață de 122 mp; nr. cadastral 120/1/a gradină în
suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151 casă și curte în suprafață de 730 mp; întabularea în cărțile
funciare a d________ de p__________ a Sta tului R____, după cum urmează: cota de 1/1 asupra
imobilelor înscrise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadastral 770/2 fânaț și gradină în suprafață de 19.220
mp; nr. cadastral 771 = 5321 mp; nr. cadastral 113/1= 68 mp; nr. cadastral 114 = 119 mp; nr. cadastra l
115 = 148 mp; nr. cadastral 112/1/2 fânaț și gradină intravilan în suprafață de 42.405 mp; cota de 1/1
asupra imobilelor înscrise în C.F. 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 in suprafața totala de 8.698
ha si 488 mp; cota de 1/1 asupra imobilelor înscr ise în C.F. 1852 Clopotiva nr. cadastral 6005/1 pășune
Steria, în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral 6006/1 pădure Steria, în suprafață de 8.871.094 mp; nr.
cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de 5.157.254 mp; nr. cadastral 6019 pășune Steria, în
suprafață de 32.159 mp nr. cadastral 6020 pășune Steria, în suprafață de 37.266 mp; nr. cadastral 6022
părău Steria, în suprafață de 6000 mp; nr. cadastral 6024 părău Steria, în suprafață de 10.748 mp; cota
indiviză de 1/1 asupra imobilelor înscrise in C. F. nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral 3774 fânaț fața
runcului, în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral 3775 fânaț fața runcului, în suprafață de 28.775 mp;
nr. cadastral 3776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3777 fânaț fața ru ncului
în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 3804 pădure fânaț fața runcului, în suprafață de 951.289 mp;
nr. cadastral 3805 pădure fața runcului, în suprafață de 794.190 mp; nr. cadastral 3806 pădure fața
runcului, în suprafață de 378.571 mp; nr. cadas tral 3807 pădure fața runcului, în suprafață de 284.018
mp; nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață
de 189.470 mp; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului, în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral 3810
fânaț fața runcului, în suprafață de 83.9 32 mp; nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de
28.775 mp; nr. cadastral 3812 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral 3813 fânaț
fața runcului, în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral 144 curte intravilan, în suprafață de 227 mp; nr.
cadastral 146 moară, în suprafață de 18 mp; nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875
mp; nr. cadastral 3783 fânaț fața runcului, în suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784-3785 fânaț, în
suprafață de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791 fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr.
cadastral 3792-3793 fânaț fața runcului, în suprafață de 5969 mp; nr. cadastral 3794-3795 fânaț fața
runcului, în suprafață de 4277 mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului, în suprafață
de 4536 mp; nr. cadastral 3800 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802
fânaț fața runcului, în suprafață de 8577 mp; nr. cadastral 3803 fânaț fața runcului, în suprafață de
1714 mp; nr. cadastral 3789 fânaț fața ru ncului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure
Brădățel, în suprafață de 1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stânca Brădățel, în suprafață de 167.824
mp; nr. cadastral 3836 pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral 3837 pădure Br
ădățel, în suprafață de 635.390 mp; nr. cadastral 3839 pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 mp;
nr. cadastral 3840 stânca Brădățel, în suprafață de 196.345 mp; nr. cadastral 3841 stânca Brădățel, în
suprafață de 67.143 mp; nr. cadastral 3842 stânca Bră dățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral
3843 stânca Brădățel, în suprafață de 33.574 mp; nr. cadastral 3814 pășune Brădățel, în suprafață de
1.485.719 mp; nr. cadastral 3815/1 stânca Brădățel, în suprafață de 345.300 mp; cota indiviză de 1/1
asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 545 R__ de M___, nr. cadastral 118 grădină intravilan în suprafață
de 624 mp; nr. cadastral 120/2 grădină intravilan în suprafață de 755 mp; nr. cadastral 119 casa și curte
în suprafață de 122 mp; nr. cadastral 120/1/a gră dină în suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151 casa
și curte în suprafață de 730 mp; rectificarea notării din 16 decembrie 1931 No. 2826, de sub B 6 din
Cartea Funciară nr. 921 a comunei R__ de M___, județul H________, în sensul radierii intabulării imob
ilului notat sub A+2 și radierii intabulării imobilelor transnotate aici din cărțile funciare No. 382 si 747
sub A+3-17 în C.F. 921 R__ de M___, cu titlul de drept rectificare în favoarea lui K_______ S_____,
născută Banffy Zsuzsanna, căsătorită K_______, în temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr.
115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată;
rectificarea notării din 22 ianuarie 1942 No. 81 de sub B 12 din Cartea Funciară nr. 545 a comu nei R__
de M___, județul H________, în sensul radierii intabularii imobilului notat sub A+1-4, precum și
asupra imobilului de sub No. 386, cu titlul de drept rectificare pe baza posesiunii de fapt în favoarea lui
Banffy S_____, căsătorită K_______, în teme iul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; radierea
notărilor din Cartea Funciară nr. 757 R__ de M___, de sub B 4 și B6 în favoarea proprietarulu i
K_______ G____ și readnotarea imobilelor de sub nr. de ordine A+4 și A+5 în favoarea proprietarului
de sub B 2, respectiv a Statului R____, în temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct . 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; rectificarea
notării de sub B4 si B 5 din Cartea Funciară nr. 1852 Clopotiva, în sensul radierii intabulării imobilului
notat sub nr. de ordine A+4-10, cu titlul de drept scutit de sub expropriere în favoarea lui K_______
G_____, în temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2),
(4), art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; radierea notarilor din Cartea Funciară nr.
474 R__ de M___, de sub B12, făcute in favoarea lui S_____ K_______, cu privire la imobilele A+1 și
A+15 și transnotate în CF 921 și readnotarea acestora in favoarea proprietarului de sub B11, respectiv
S_____ R____

În motivarea acestei cereri, se precizează că: titlurile de propri etate nr. xxxxx/647 din 06.12.2006,
cod xxxxx si nr. xxxxx/646, pag. I, Cod xxxxx, pag. 2, Cod xxxxx pag. 3, Cod xxxxx, din data de
06.12.2006, emise de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor - Județul Hunedoa ra sunt lovite de nulitate absolută și se impune desființarea
totală a acestora, deoarece: incorporează imobile ce aparțin domeniului public al Statului R____, iar
bunurile p__________ publică sunt inalienabile, conform prevederilor art. 136 alin. (2), (3 ) si (4) din
Constituția României; s-au încălcat dispozițiile imperative ale art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998; au
fost incluse imobile proprietatea Statului R____ dobândite prin expropriere, conform prevederilor art.
6 lit. c si art. 66 alin. 2 din L egea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș
(1921);

Cererea de reconstituire a d________ de p__________ p_____ localitățile P______, P__,


Sarmizegetusa, Sântămărie - O____, R__ de M___, depuse de către paratele K____ ffy M____ și
P_______ E________ au fost formulate de acestea în calitate de moștenitoare ale defuncților
K_______ C____, K_______ G____, K_______ S_____ și K_______ L____, în timp ce nu au moștenit
nimic în urma numitului K_______ Laios, cota sa de proprie tate de 1/2 din întreaga moșie K_______
de 36.933 jugăre si 974 stânjeni pătrați, din care suprafața de 29.282 jugăre se găsea în hotarul
comunei R__ de M___ și se află in indiviziune între frații K_______ G____ și K_______ L____, iar restul
moșiei, în sup rafață de 7651 jugăre și 622 stânjeni pătrați, situată în hotarul comunelor Clopotiva,
Săcel, Sântămărie, Ciopea, Nălațvad, Subcetate, Poieni, Valea Dâljii, Unciuc, aparține exclusiv
proprietarului K_______ G____, a fost expropriată cu plată, conform preve derilor art. 6 lit. c) din
Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș din 1921, exproprierea
operandu-se p_____ cauză de utilitate națională pe seama Statului r____. În consecință, suprafața de
1/2 din 29.282 jugăre, transpus ă în cele doua titluri de p__________, nu poate fi inclusă în acestea
decât cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 6 lit. c din Legea reformei agrare din 1921, lege
care are forța juridică obligatorie față de prevederile art. 24 din Legea nr. 1/200 0, în condițiile în care
exproprierea a operat cu plată.

Se mai susține că pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ nu au moștenit de pe urma


autorului lor G_____ (G____) K_______ suprafața de 6516 jugăre și 1232 stânjeni pătrați, deoarece
prin Ho tărârea nr. 752/16 decembrie 1922 a Comisiunii I de ocol p_____ expropriere și
împroprietărire Hațeg, pronunțată la sediul moșiei proprietarului G_____ K_______, în
_________________________________, în virtutea legii, respectiv a art. 8 din Legea agrară d in 1921,
s-a expropriat în folosul Statului R____ o suprafață de 6516 iugăre și 1232 stânjeni pătrați din moșia
proprietarului G_____ K_______, pământ cultivabil, arător, fânețe, pășune si goluri de munte
pășunabile, situate în hotarele comunelor Clopotiva , Sântămărie, Ciopeia, Nălațvad, Subcetate, Poieni
și R__ de M___; si p_____ aceasta suprafață s-a plătit valoarea stabilită ca preț al exproprierii, în
intervalul 1922-1945, iar p_____ restul suprafeței de 1/2 din suprafața totală de 29.282 iugăre din m
oșia K_______, rămasă în proprietatea numitului G_____ K_______, acesta a rămas în stare de
indiviziune cu S_____ R____, acest imobil cu destinația de terenuri forestiere fiind localizat în Parcul
N_______ Retezat, parc aflat sub incidența normelor juridic e imperative care ocrotesc proprietatea
publică, cuprinse in dispozițiile art. 136 alin. 2, 3 si 4 din Constituția României și ale art. 10 alin. 2 din
Legea nr. 213/1998.

Fiind în stare de indiviziu ne, terenul respectiv nu poate fi localizat, ca atar e nu pot fi incidente
dispozițiile art. 24 din Legea 1/2000 (Alin.1: „Reconstituirea d________ de p__________ asupra
terenurilor forestiere, p_____ diferența dintre suprafața primita prin aplicarea legilor fondului funciar
si cea avuta in p__________, pers oanelor fizice si juridice sau, du pa caz, moștenitorilor acestora, se
face pe vechile amplasamente.") și rezultă că art. 24 alin. (1) din Legea 1/2000 este inaplicabil și
titlurile emise de C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ priv ată asupra
terenurilor - Jud. H________ cu nr. 90.878/647 din 06.12.2006, nr. 90.878/646, pag. 1, cod xxxxx, titlul
de p__________ nr. 90.878/646 pag. 2, cod xxxxx, titlul de p__________ 90.878/646 pag. 3, cod xxxxx,
sunt lovite de nulitate absolută, într ucât acest text de lege este inaplicabil cât timp nu se dispune
ieșirea din indiviziune dintre S_____ R____ și succesorii lui G_____ K_______, și nu se localizează unde
se găsește aceasta suprafață, decât printr-o expertiza topo-cadastrală complexă care să țină seama de
măsurile dispuse prin Hotărârea 293/15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar, cât și de Hotărârea nr. 752
din 16 decembrie 1922 a Comisiunii I de Ocol p_____ exproprierea si împroprietărire Hațeg, prin care
s-au expropriat cotele de 1/2 din supra fața de 29.313 jugăre și 1245 stânjeni pătrați și s-a expropriat
în cota de 1/1 suprafața de 6516 jugăre si 1232 stânjeni pătrați din moșia proprietarului G_____
K_______.

Se mai susține că în conformitate prevederilor art. 62 di n Legea nr. 18/1991 rep ublicată, în caz de
încălcare a d________ de p__________ publică sau privată a statului, acestuia nu î i sunt opozabile
hotărârile date de C______ Județeană H________ de aplicare a Legii nr.18/1991 și în mod greșit și
nelegal C______ Județeană p_____ stabil irea d________ de p__________ a Județului H________ a
reconstituit dreptul de p__________ in favoarea numitelor K_______ M____ si P_______ E________
prin titlurile xxxxx/647 - cod xxxxx si nr. xxxxx/646 - cod xxxxx din 06.12.2006 pe suprafața de 10.571,3
h a, situată în Parcul N_______ Retezat, prin încălcarea d________ de p__________ a Statului R____.
Intervenientul arată că G_____ K_______, prin Petiția semnată olograf la 17 martie

1937, adresată Ministerului Agricu lturii și Domeniilor, înregistrată sub nr.xxxxx/18 martie 1937,
recunoaște că se află în stare de coproprietate cu S_____ R____, cu privire la moșia compusă din
păduri, pășuni alpine, stânci, terenuri neproductive și jipi, în cotă de 1/2 ca urmare a exproprierii cotei
fratelui său L______ K endeffy, absenteist, și a formulat o propunere de ieșire din indiviziune,
solicitând ministerului să se pronunțe asupra liniei de

defalcare propuse de către el, ca apoi să fie înaintată Curții de Apel o propunere de partaj, urmând ca
prin hotărâre judecăt orească să se stabilească linia de defalcare acceptată de părți și să se dispună
intabularea d________ de p__________ în urma partajului, înaintând ministerului și schițele cu linia
de defalcare propusă.

Cum partajul și ieșirea din indiviziune nu s- au realizat, art. 24 alin. (1) din Legea 1/2000 este
inaplicabil, iar titlurile de p__________ menționate sunt lovite de nulitate absolută.

__________________. are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză, deoarece pârâtele


K_______ M____ și P ongracz E________ au subscris, în capitalul social al acestei societăți, terenurile
cu vegetație forestieră dobândite conform titlurilor de p__________ nr. 90.538/901, cod nr. xxxxx,
eliberat la 6 decembrie 2006, titlul de p__________ nr. xxxxx/647, cod nr . xxxxx, eliberat la 6
decembrie 2006, titlul de p__________ nr. xxxxx/646, cod nr. xxxxx, eliberat la 6 decembrie 2006, așa
cum rezultă din Actul constitutiv al __________________., semnat de M____ K_______ la 2 august
2007 și de E________ P_______ tot la 2 august 2007 și a cererii de înmatriculare la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita cu nr. xxxxx din 25 iunie 2007.De asemenea, hotărârea ce
se va pronunța în cauză urmează să-si producă efectele și asupra capitalului social al a cestei societăți,
deoarece există o grava neconcordanță între suprafețele menționate în noile Cărți funciare, întocmite
după eliberarea Titlurilor de p__________ menționate, respectiv între suprafețele de 3.105.200 mp,
36.799.400 mp si 60.299.000 mp, care dau un total de 10.020,36 ha, înscrisă ca aport în capitalul
social al __________________., în raport de suprafețele de 6029 ha 9000 mp, cuprinsă in titlul de
p__________ nr. xxxxx/646, respectiv suprafața de 3679 ha 9400 mp, cuprinsă în titlul de propriet ate
nr. xxxxx/647, situație ce justifică cererea de constatare a nulității absolute a titlurilor de p__________
menționate, atât în structura cuprinsă în anexele la aceste titluri, cât și în structura noilor Cărți
funciare, menționate în actul constitutiv al __________________.

Pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ prin întâmpinare, au solicitat respingerea


acțiunii introductive, a cererii de completare la acțiune și a cererii de intervenție în nume propriu
a Ministerului Finanțel or Publice, ca neîntemeiate.

Pe cale reconvențională, au solicitat în contradictoriu cu Instituția P__________ H________


C______ Județeană a se dispune următoarele: întocmirea documentației p_____ punerea în posesie
și emiterea titlurilor de p__________ p_____ suprafața de teren înscris în CF. 718 Federi, în suprafață
de 3.166.970 mp, proprietar tabular K_______ G_____, întocmirea documentației p_____ punerea în
posesie și p_____ emiterea titlurilor de p__________ p_____ diferența de suprafaț ă dintre cea
acordată potrivit titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având codul nr. xxxxx,
eliberat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr. 39/1
februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în sistemul de evidență funciară de carte funciară, în
cartea funciară nr. 101N P__, sub nr. cadastral 412, (sub nr. parcelă 401, 407, 415), p_____ suprafața
de 3.105. 200 mp de teren forestier în raza comunei P__, înscris în CF 716 Federi și cel înscris efectiv în
cartea funciară până la suprafața de 4.156.786,89 mp., deci p_____ suprafața de 1.051 586,89 mp; în
subsidiar, dacă instanța va admite acțiunea introductivă, au solicitat ca în baza prev. art. 24 alin. 1/2
din Legea nr. 1/2000, republicată, să fie obligată C______ județeană de stabilire a drepturilor de
p__________ asupra terenurilor să elaboreze documentația p_____ atribuirea unei suprafețe de teren
forestie r egală cu terenurile ce constituie obiectul titlurilor de p__________ nr. xxxxx/646, respectiv
xxxxx/647.

În motivarea cererii reconvenționale, se arată următoarele: înainte de prezentarea excepției privind


lipsa de interes al Academiei Române, arat ă că acțiunea nu este motivată în drept, este eronat
motivată în fapt și, nu în ultimul rând, acțiunea nu este dovedită, susținându- se că reclamanta și
intervenienta ar trebui să mai depună o precizare privind finalitatea și scopul urmărit prin acțiune și
cererea de intervenție fiindcă petitul acțiunii nu este în concordanță cu motivarea acțiunii. Pârâtele
solicită a se preciza dacă se urmărește doar înscrierea d________ de p__________ asupra Statului pe
1/2 parte din suprafețele înscrise în CF. 474 R__ de M___, ori celor înscrise în CF 921 R__ de M___,
fiindcă de restul terenurilor nu poate fi vorba după distincțiile de mai jos.

Referitor la acțiunea fiind introdusă de A_______ R_____, respectiv M_________ Finanțelor


Publice, pârâtele consideră că în speță, este vorba de o nouă încercare de naționalizare a d________
de p__________ privată asupra terenurilor, având în vedere natura acțiunii și scopul urmărit.

Se arată că acțiunea nu este motivată în drept, raportat ă la cazurile concrete de nulitate a titlurilor
de p__________, întrucât art. III din Legea nr. 169/1997 conține mai multe cazuri de nulitate a
titlurilor de p__________, fiecare fiind reglementat de sine stătător și cu un regim juridic propriu, iar
fără o arătare a motivelor de nulitate a titlului de p__________ dobândit, nici pârâtele reclamante
reconvenționale nu pot formula apărările pe fond și solicită anularea acțiunii.

În ce privește lipsa interesului juridic al Academiei Române și Ministerului Finanțelor Pu blice, această
excepție de procedură se manifestă oarecum diferențiat față de cele două instituții, arătându - se
următoarele: potrivit legii fondului funciar, Academiei Române sunt consacrate două articole din lege
care prevăd modalitățile de reconstituire a dr eptului de p__________ asupra terenurilor ce le-a
aparținut, și anume: art. 9 alin. 4 din legea nr. 1/2000 care prevede că "Reconstituirea d________ de
p__________ asupra terenurilor agricole care au aparținut Academiei Române se face prin comasarea
terenu rilor de către Agenția Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române dacă nu se afectează
vechile amplasamente ale foștilor proprietari și cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001, privind
organizare și funcționarea Academiei Române, cu completări le ulterioare și art. 29 alin. 1 din Legea nr.
1/2000 prevede că "în aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunerile de reconstituire a d________ de
p__________ pen tru terenurile forestiere și eliberarea titlurilor de p__________ se vor face pe
numele parohiei, schitului, mănăstirii, instituției de cultură și învățământ, Academiei Române în limita
suprafețelor pe care le-au avut în p__________, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor
localități sau județe.
Din aceste două articole de lege se desprind trei principii fundamentale, dar care exclud
interesul juridic al Academiei Române în ce privește promovarea acțiunii în anulare a titluril or de
p__________ privată asupra terenurilor ce au fost emise, respectiv: dreptul la reconstituire al
Academiei Române se naște dacă aceasta a depus cerere de reconstituire( drept care este recunoscut
doar asupra terenurilor asupra cărora A_______ fusese p roprietar în anul 1945), acest drept oricum
este subsidiar celor care pe vechiul amplasament și-au reconstituit dreptul lor de p__________.

Referitor la lipsa de interes, pârâtele arată că aceasta se mai manifestă prin aceea că A_______
R_____: nu a d epus cerere de reconstituire a d________ de p__________ nici la c______ l_____ și
nici la Agenția Domeniilor Statului și nu este proprietar și nu a fost niciodată proprietar asupra
terenurilor p_____ care s-au emis titlurile de p__________.

Cele două pârât e mai susțin că terenurile de la Clopotiva și de la P__ nu fac parte din Parcul N_______
Retezat și atunci p_____ aceste terenuri nu există un interes formal să se solicite anularea titlurilor de
p__________.

Nu în ultimul rând, potrivit prev. Art. III alin. 2) din legea nr. 169/1997, nulitatea poate fi invocată de
primar, prefect, Autoritatea Națională p_____ Restituirea Proprietăților și de alte persoane care
justifică un interes legitim. Așa cum s-a stabilit în practica judiciară și în literatura jur idică acest interes
legitim poate fi determinat de două lucruri: persoana respectivă să fie depus cerere de reconstituire a
d________ de p__________ în termen legal; să fi avut și să aibă orice titlu de p__________ de același
rang sau de rang diferit de ce l care obținuse în baza titlului său titlul de p__________ atacat.

Referitor la acest text de lege pârâtele susțin că rațiunea legiuitorului era ca în cazul în care s-ar da
câștig de cauză unei persoane care nu își justifică interesul prin cele două e lemente, acesta nu ar
câștiga nimic fiindcă oricum terenul nu ar reveni în proprietatea sa. P_____ respectarea legalității
titlurilor emise, sunt celelalte trei instituții care răspund de legalitatea titlurilor emise.

Raportat la netemeinicia ac țiunii, în privința așa-ziselor înscrisuri se arată că, în înțelesul codului
de procedură civilă nu s-a depus la dosarul cauzei niciun înscris, drept probă, iar hârtiile depuse, drept
anexă la acțiunea introductivă nu au forța probantă dovedirii d________ de p__________, iar dacă
încearcă să definească, în sens academic, înscrisurile, atunci arătă că "prin înscris se înțelege orice
declarație, despre un act juridic sau fapt juridic în sens restrâns, făcută prin scriere de mână,
dactilografiere, litografier e, imprimare pe hârtie sau pe orice alte material".

Se susține că legea și literatura juridică enumeră printre înscrisuri, înscrisurile autentice, înscrisurile
sub semnătură privată, alte înscrisuri cum sunt răboajele, registrele, în special cele prev . de art. 1185,
1186 cod civil, dar toate au ceva în comut și anume faptul că trebuie să fie semnate de autor, ori acel
referat depus la dosar din care s-au copiat exact motivele acțiunii și a cererii de intervenție din partea
celor două instituții de bază din România, A_______ R_____, respectiv M_________ Finanțelor
Publice nu poate avea caracterul unui înscris și ca atare acțiunea nu este motivată și nici dovedită.

Se mai susține că acțiunea nu este motivată în drept, întrucât lipse ște și interesul j uridic al
Academiei Române, deci acțiunea nu este dovedită.
Cu privire la identificarea cărților funciare asupra terenurilor p_____ care au depus cereri de
reconstituire a d________ p__________, pârâtele solicită excluderea câtorva suprafețe de teren din
obiectul acțiunii introductive fiindcă acestea nu sunt incluse în dovada academică depusă la dosar
(fără dată, fără emitent și fără referire la vreun text de lege) și faptul că reclamanta se află în eroare
rezultă și din suprafața menționată în acțiune și din amplasamentul despre care se face vorbire,
reclamanta nu cunoaște unde s-a reconstituit dreptul de p__________, în primul rând fiindcă nu
10.000 de ha este suprafața Parcului N_______ Retezat și nu 10.000 Ha avea familia K_______ în
proprie tate, ci dacă vorbim de perioada de dinainte de Reforma Agrară atunci a avut în jur de 240.000
Ha, iar după implementarea reformei agrare avea peste 80.000 ha, o mare parte fiind transferată ca
zestre, către alte familii, Andrassy, Toroczkay, iar după 194 5 a rămas o suprafață de cca. 40.000 ha, iar
ele au depus cerere de reconstituire a d________ de p__________.

Pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ susțin că din monografia depusă la dosar rezultă
că p_____ terenul care se consideră că aparține Academiei Române, la Nord este învecinat cu
proprietățile lui Toroczkay, Banffy S_____, respectiv K_______ G____, iar la Vest cu proprietățile D-lui
conte K_______ G____, iar suprafața de teren de cca. 300 ha se află în zona localității P__ și a fost reve
ndicată de ele, fiind situată la cca. 35 de km de Parcul N_______ Retezat și aparținea tot antecesorilor
lor, în condițiile în care K_______ G____ nu achiziționa diferite parcele de terenuri forestiere, ci familia
le deținea în p__________, numai că în tre cut, vremurile se mai schimbau și din întreg se mai vindea,
se mai distribuia către localnici, a venit reforma agrară și s-au mai expropriat, pe nedrept.

Cele două pârâte susțin că acțiunea este netemeinică, în ceea ce privește dreptul de pro prietate
asupra terenurile forestiere în anul 1945 și au depus cerere de reconstituire asupra terenurilor
forestiere p_____ care au reușit să obțină extrase de carte funciară cu ultima înscriere pe numele
antecesorilor lor, cum sunt K_______ G____, ori/si Kendef fy S_____, născută Banffy, iar p_____ CF.
474 R__ de M___ și p_____ K_______ L______.

Se arată că au fost depuse cereri de reconstituire a d________ de p__________


p_____ următoarele suprafețe de teren: înscrise în CF nr. 921 R__ de M___, nr. cadastral: - 3774
fânaț fața runcului în suprafață de 35.970 mp; nr. cadastral: - 3775 fânaț fața r uncului în suprafață de
28.775 mp; nr. cadastral: - 3776 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral: - 3777
fânaț fața runcului în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral: - 3804 pădure fața runcului în suprafață de
951.289 mp; nr. cadastral: - 3805 pădure fața runcului în suprafață de 794.1 90 mp; nr. cadastral: -
3806 pădure fața runcului în suprafața de 378.571 mp; nr. cadastral: - 3807 pădure fața runcului în
suprafață de 284.018 mp; nr. cadastral: - 3808 pădure fața runcului în suprafață de 189.470 mp; nr.
cadastral: - 3809 fânaț fața run cului în suprafață de 71.940 mp; nr. cadastral: - 3810 fânaț fața runcului
în suprafață de 83.932 mp; nr. cadastral: - 3811 fânaț fața runcului în suprafață de 28.775 mp; nr.
cadastral: - 3812 fânaț fața runcului în suprafață de 21.585 mp; nr. cadastral: - 3813 fânaț fața runcului
în suprafață de 14.390 mp; nr. cadastral: - 144 curte intravilan în suprafață de 227 mp; nr. cadastral:
146 moară, în suprafață de 18 mp; nr. cadastral 147 teren neproductiv, în suprafață de 875 mp; nr.
cadastral 3783 fânaț fața ru ncului, în suprafață de 1152 mp; nr. cadastral 3784 -3785 fânaț, în
suprafață de 2268 mp; nr. cadastral 3790-3791 fânaț fața runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr.
cadastral 3792-3793 fânaț fața runcului, în suprafață de 5968 mp; nr. cadastral 3794-3795 fânaț fața
runcului, în suprafață de 4277 mp; nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxx-3799 fânaț fața runcului, în suprafață
de 4536 mp; nr. cadastral 3800 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. cadastral 3801-3802
fânaț fața runcului, în suprafață de 85 77 mp; nr. cadastral 3803 fânaț fața runcului, în suprafață de
1714 mp; nr. cadastral 3789 fânaț fața runcului, în suprafață de 49.640 mp; nr. cadastral 3816 pădure
Brădățel, în suprafață de 1.590.094 mp; nr. cadastral 3817 stâncă Brădățel, în suprafață de 67.824 mp;
nr. cadastral 3836 pădure Brădățel, în suprafață de 29.527 mp; nr. cadastral: -3837 pădure Brădățel în
suprafață de 635.390 mp; nr. cadastral 3838 pădure Brădățel în suprafață de 476.529 mp; nr. cadastral
3839 pădure Brădățel în suprafață de 30 7.791 mp; nr. cadastral 3840 stâncă Brădățel în suprafață de
196.345 mp; nr. cadastral 3841 stâncă Brădățel în suprafață de 67.143 mp; nr. cadastral. - 3842 stâncă
Brădățel în suprafață de 50.356 mp; nr. cadastral: -3843 stâncă Brădățel în suprafață de 33. 574 mp.;
nr. cadastral: - 3814 pășune Brădețel, în suprafață de 1.485.719 mp; nr. cadastral: - 3815/1 stâncă
Brădețel în suprafață de 345.300 mp, proprietar tabular sub B 6 K_______ S_____, născută Banffy,
cele înscrise în CF. nr. 545 R__ de M___, nr. cad astral 118 grădină intravilan în suprafață de 624 mp;
nr. cadastral 120/2 grădină intravilan în suprafață de 755 mp; nr. cadastral: - 119 casă și curte în
suprafață de 122 mp; nr. cadastral: -120/1/a grădină în suprafață de 536 mp și nr. cadastral 151 casă și
curte în suprafață de 730 mp, proprietar tabular sub B 12 Banffy S_____, mărită K_______, imobilele
înscrise în CF. 757 R__ de M___, nr. cadastral: - 770/2 fânaț și grădină în suprafață de 19.220 mp ( de
sub B4); nr. cadastral: - 112/1/2 fânaț și grădi nă intravilan în suprafață de 42.405 mp ( de sub B6)
proprietar tabular K_______ G____, imobilele înscrise în CF 383 R__ de M___, A 68 nr. cadastral:
1011/2 și 1012/2 fânaț și grădină Câmpul M___, arător Câmpul M___, în suprafață de 271.093 mp,
proprietar tabular K_______ S_____, născută Banffy sub B 24; imobilele înscrise în C.F. 474 R__ de
M___ de sub A. 2-14, 16-22 în suprafață totală de 8.698 ha și 488 mp. proprietar tabular K_______
G____ cu cota de ½ (B7și 9) și K_______ L____ cu cota de 1/2 parte (B8 și 10); imobilele înscrise în C.F.
1852 Clopotiva nr. cadastral 6005/1 pășune Steria în suprafață de 28.132 mp; nr. cadastral 6006/1
pădure Steria, în suprafață de 8.871.094 mp; nr. cadastral 6016 pădure Steria, în suprafață de
5.157.254mp;nr. cadastral 6 019 pășune Steria, în suprafață de 32.159 mp; nr. cadastral 6020 pășune
Steria, în suprafață de 37.266 mp; nr. cadastral 6022 pârâu Steria, în suprafață de 6.000 mp; nr.
cadastral 6024 pârâu Steria, în suprafață de xxxxx mp proprietar tabular K_______ Gavr il de sub B 5,
cota de 1/2 parte din imobilele înscrise în C.F. nr. 716 Federi, nr. cadastral: - 1500 pășune în Pădurea
M___, în suprafață de 18.129 mp; nr. cadastral: - 1506 P_____ în Pădurea M___ în suprafață de 67.113
mp; nr. cadastral: - 1511/2 pășune în Pădurea M___ în suprafață de 194.660 mp; nr. cadastral: -
1516/2 P_____ în Pădurea M___ în suprafață de 24.806 mp; nr. cadastral: - 1621/2 pădure în

Pădurea M___ în suprafață de 157.735 mp; nr. cadastral: - 1621/3 pășune în Pădurea M___ în
suprafață de 15.006 mp; nr. cadastral: - 1621/6/1 pădure în Pădurea M___ în suprafață de 105.628
mp; nr. cadastral: - 1621/7/1 pășune în Pădurea M___ în suprafață de 18.705 mp; nr. cadastral: -
1621/67 pădure în Pădurea M___ în suprafață de 8.466 mp ; nr. cadastral: - 1621/68 pădure în
Pădurea M___, 119.532 mp; nr. cadastral: - 1621/71 pădure în Pădurea M___ în suprafață de 169.170
mp; nr. cadastral: - 1621/73 pădure în Pădurea M___ în suprafață de 1.353.908 mp; nr. cadastral: -
1621/75 pășune în Pădurea M___ în

suprafa ță de 1883 mp; nr. cadastral: - 1621/76 pășune în Pădurea M___, în suprafață de 3.510 mp; nr.
cadastral: - 1621/78 pășune în Pădurea M___ în suprafață de 3.330 mp; nr. cadastral: 1621/79 pădure
în Pădurea M___, în suprafață de 933.174 mp; nr. cadastral 162 1/82 pădure în Pădurea M___, în
suprafață de 420.088 mp; nr. cadastral 1621/83 pădure în Pădurea M___, în suprafață de 238.079 mp;
nr. cadastral 1621/84 pădure în Pădurea M___, în suprafață de 290.450 mp; nr. cadastral 1671/3/2
pășune în Pădurea M___, în suprafață de 13.720 mp., proprietar tabular sub B 2 K_______ G_____;
cota de 1/2 parte din imobilele înscrise în C.F. nr. 716 Federi, nr. cadastral: - 1500 pășune în Pădurea
M___, în suprafață de 18.129 mp; nr. cadastral: - 1506 P_____ în Pădurea M___ în s uprafață de
67.113 mp; nr. cadastral: - 1511/2 pășune în Pădurea M___ în suprafață de 194.660 mp; nr. cadastral: -
1516/2 P_____ în Pădurea M___ în suprafață de 24.806 mp; nr. cadastral: - 1621/2 pădure în Pădurea
M___ în suprafață de 157.735 mp; nr. cadas tral: - 1621/3 pășune în Pădurea M___ în suprafață de
15.006 mp; nr. cadastral: - 1621/6/1 pădure în Pădurea M___ în suprafață de 105.628 mp; nr.
cadastral: - 1621/7/1 pășune în Pădurea M___ în suprafață de 18.705 mp; nr. cadastral: - 1621/67
pădure în Păd urea M___ în suprafață de 8.466 mp ; nr. cadastral: - 1621/68 pădure în Pădurea M___,
119.532 mp; nr. cadastral: - 1621/71 pădure în Pădurea M___ în suprafață de 169.170 mp; nr.
cadastral: - 1621/73 pădure în Pădurea M___ în suprafață de 1.353.908 mp; nr. cadastral: - 1621/75
pășune în Pădurea M___ în suprafață de 1883 mp; nr. cadastral: - 1621/76 pășune în Pădurea M___, în
suprafață de 3.510 mp; nr. cadastral: - 1621/78 pășune în Pădurea M___ în suprafață de 3.330 mp; nr.
cadastral : 1621/79 pădure în Pădu rea M___, în suprafață de 933.174 mp; nr. cadastral 1621/82
pădure în Pădurea M___, în suprafață de 420.088 mp; nr. cadastral 1621/83 pădure în Pădurea M___,
în suprafață de 238.079 mp; nr. cadastral 1621/84 pădure în Pădurea M___, în suprafață de 290.450
mp; nr. cadastral 1671/3/2 pășune în Pădurea M___, , în suprafață de 13.720 mp., proprietar tabular
sub B 3 K_______ L______; cota de 1/1 din Imobilele înscrise în C.F 718 Federi, nr. cadastral 1508
P_____ în Pădurea M___, în suprafață de 48.308 mp, nr. ca dastral 1621/16 P_____ în Pădurea M___,
în 167.266 mp., nr. cadastral 1621/17 P_____ în Pădurea M___, în 189.326 mp.; nr. cadastral 1621/18
P_____ în Pădurea M___, în 19.547 mp.; nr. cadastral 1621/86 P_____ în Pădurea M___, în suprafață
de 97.167 mp.; nr. cadastral 1621/88 P_____ în Pădurea M___, în suprafață de 1.440 mp; nr. cadastral
1621/89 P_____ în Pădurea M___, în suprafață de 298.779 mp.; nr. cadastral 1621/91 P_____ în
Pădurea M___, în suprafață de 474.091 mp.; nr. cadastral 1621/92 P_____ în Pădur ea M___, în
suprafață de 227.847 mp. nr. cadastral 1621/94 P_____ în Pădurea M___, în suprafață de 964.933 mp,
nr. cadastral 1621/96 P_____ în Pădurea M___, în 274.049 mp. nr. cadastral 1621/98 P_____ în
Pădurea M___, în 411.809 mp, proprietar tabular Kend effy G_____.

Referitor la susținerea din acțiunea introductivă, potrivit monografiei, că terenurile au aparținut lui
K_______ G____ și K_______ L______ și partea lui K_______ L______ ar fost expropriată, se
menționează că reclamanta trebuie să observe că tot ce s-a reconstituit provine de la K_______ G____
ori/și de la Banffy S_____, doar terenurile înscrise în C.F. nr. 474 R__ de M___ provin de la K_______
G____ și K_______ L______, în cotă nedeterminată.

Cu privire la titlurile de p__________ se arată că au fost obținute în felul următor: terenuri de


vegetație forestieră, în suprafață de 3.105.200 mp, situate în extravilanul localității P__, județul
H________, în baza și conform titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având codul nr.
xxxxx, eliberat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr.
39/1 februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în siste mul de evidență funciară de carte funciară,
în cartea funciară nr. 101N P__, sub nr. cadastral 412, (sub nr. parcelă 401, 407, 415); terenuri pășuni
în extravilan, alte terenuri neagricole în extravilan, în suprafață totală de 36.799.400 mp, situate în ext
ravilanul localității R__ de M___, județul H________, stăpânite în baza și conform titlului de
p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/647, având codul nr. xxxxx, eli berat la data de 6 decembrie
2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr. 39/1 februarie 2006 (cuprinzând 1
pagină), înscrise în sistemul de evidență funciară de carte funciară, în cărțile funciare nr.:108N R__ de
M___, sub nr. cadastral 474 (sub nr. parcelă 1420), în suprafață de 1.500.000 mp; 109N R__ de M___,
sub nr. cadastral 475 (sub nr. parcelă 1416), în suprafață de 22.417.300 mp;110N R__ de M___, sub nr.
cadastral 476 (sub nr. parcelă 1338), în suprafață de 12.882.100 mp, respectiv te renuri de vegetație
forestieră, în suprafață de 6.029 Ha și 9000 mp, situate în extravilanul localității R__ de M___, județul
H________, stăpânite în baza și conform titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană
p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având
codul nr. xxxxx, eliberat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 (cuprinzând 6 pagini), înscrise în sistemul de evidență funciară de
carte funciară, în cărțile funciare nr.: 111N R__ de M___, sub nr. cadastral 473 (sub nr. parcelă 831/2),
în suprafață de 111.166 mp; 112N R__ de M___, sub nr. cadastral 472 (sub nr. parcelă 831/1), în
suprafață de 28.836 mp; 113N R__ de M___, sub nr. cadastral 471 (sub nr. parcelă 846), în suprafață
de 370.337 mp; 114N R__ de M___, sub nr. cadastral 470 (sub nr. parcelă 856/2), în suprafață de
11.942.661 mp; 115N R__ de M___, sub nr. cadastral 477 (sub nr. parcelă 1502), în suprafață de
7.299.174 mp;11 6N R__ de M___, sub nr. cadastral 478 (sub nr. parcelă 1538), în suprafață de 9.774
mp;117N R__ de M___, sub nr. cadastral 479 (sub nr. parcelă 1536), în suprafață de 11.195 mp; 120N
R__ de M___, sub nr. cadastral 481 (sub nr. parcelă 987), în suprafață de 29.257.602 mp; 123N R__ de
M___, sub nr. cadastral 485 (sub nr. parcelă 1105), în suprafață de 2.848.000 mp; 122N R__ de M___,
sub nr. cadastral 484 (sub nr. parcelă 1102), în suprafață de 105.517 mp;124N R__ de M___, sub nr.
cadastral 486 (sub nr. parcel ă 1138), în suprafață de 438.000 mp;119N R__ de M___, sub nr. cadastral
482 (sub nr. parcelă 1367), în suprafață de 50.672 mp; 118N R__ de M___, sub nr. cadastral 480 (sub
nr. parcelă 1535), în suprafață de 12.857 mp;-121N R__ de M___, sub nr. cadastral 48 3 (sub nr.
parcelă 1218), în suprafață de 7.813.209 mp,

Se mai arată că după expropriere și notarea actului de expropriere a urmat procedura reînscrierii
d________ de p__________ între anii 1931 - 1948, prin radierea notărilor privind exproprierea și pr in
reînscrierea d________ de p__________ pe numele K_______ G____, ori K_______ S_____, născută
Banffy.

Referitor la terenul de la Clopotiva, înscris inițial în C.F. nr. 1852 Clopotiva și cel de la P__, înscris
inițial în C.F. nr. 716 Federi se mențio nează că nu pot face parte din petitul acțiunii fiindcă aceste
terenuri nu sunt administrate de A_______ R_____ și nici nu fac parte din Parcul N_______ Retezat,
pe de o parte, iar pe de altă parte, p_____ aceste două suprafețe de teren nici nu s-a făcut r eferire în
motivarea acțiunii sau în monografia la nivel academic depuse la dosar, din care s-a extras motivarea
acțiunii, deci în afară de faptul că nici reclamanta și nici intervenienta nu au interes juridic, nici nu s-a
dovedit și nici nu s-a motivat ni mic pe marginea acestor suprafețe de teren.

În privința titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________


d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901,având codul nr. xxxxx,
eliberat la data de 6 decem brie 2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr. 39/1
februarie 2006 se arată că nu este atacat și cu toate acestea se fac referiri cu privire la aceste terenuri.

De asemenea, pârâtele precizează că nu s-au făcut referiri în motivarea ac țiunii și nici în așa zisele
dovezi, cu privire la terenurile înscrise în C.F. nr. 545, 757, 383 R__ de M___, si au solicitat să se
respingă cererea reclamantei cu privire la aceste terenuri.

Referitor la afirmația, cum că partea lui K_______ L______ nu putea să fie moștenită deloc, au
precizat că reînscrierea d________ de p__________ a lui K_______ G____ și K_______ L______ în
C.F. este mai puternică în ce privește redobândirea d________ de p__________ asupra terenurilor,
fiindcă în această situație nu se mai poate invoca că S_____ este proprietar indiferent că și-a intabulat
sau nu dreptul de p__________, fiindcă ca urmare a reînscrierii d________ de p__________, S_____
nu se mai poate prevala de această prevedere, fiindcă a pierdut orice drept de p roprietate asupra
terenurilor.

Pârâtele reclamante- reconvenționale susțin că au vocație succesorală asupra averii lui K_______
Ludovc, fiindcă rudele de până la gradul al 4-lea moștenesc de la defunct pe calea moștenirii legale, în
condițiile în care L______ a decedat un 1958, iar K_______ G____ in anul 1962.

Referitor la cererea de rectificare, pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ menționează că


este inadmisibilă cu motivarea că: la data la care a apărut Legea nr. 18/1991, după care Lege a nr.
1/2000 și toate modificările, au considerat că legea apare p_____ reconstituirea d________ de
p__________, având în vedere că S_____ R____ comunist le-a luat de la proprietari și reconstituirea
se face de la stat nu de la privați și prin această acți une se constată că S_____ R____ schimbă istoria și
revendică tot de la privați ca și cum privații le-ar fi expropriat proprietățile, iar reclamanta și
intervenienta trebuie să facă distincție dintre situațiile în care înscrierea se face în baza unei hotărâ ri
judecătorești, ori s-au efectuat în baza unui acte juridic translative de p__________ și din moment ce
se dorește rectificarea unor înscrieri în baza unor hotărâri judecătorești, rectificarea este imposibilă,
fiindcă în acest mod s-ar putea răsturna toa te înscrierile c.f. efectuate în baza unor hotărâri
judecătorești definitive și irevocabile sau definitive dar neatacate la vremea respectivă, ceea ce ar
contraveni principiului stabilității hotărârilor judecătorești, ceea ce se pronunță și astăzi de către
instanțe.

Pârâtele susțin că nici A_______ R_____, și nici M_________ Finanțelor Publice nu pot critica astăzi
temeinicia unor hotărâri judecătorești pronunțate la vremea respectivă, p_____ simplul fapt că deja
intraseră în puterea lucrului judecat ș i în acțiunea lor introductivă nici nu s-au cerut aceste rectificări,
ci întâmpinarea Instituției Prefecturii le-a trezit ideea că aceste hotărâri judecătorești din anii 1931-
1946 în baza cărora s-au efectuat reînscrierile în c.f. a drepturilor de propriet ate le va fi cel mai
puternic obstacol în a adjudeca în interes personal, Parcul N_______ Retezat.

Pârâtele menționează că p_____ a proba acțiunea de rectificare a cărții funciare, trebuie să se facă
dovada existenței hotărârii judecătorești prin care s-a dispus anularea sau constatarea nulității actului
în temeiul căruia s-a făcut înscrierea ori constatarea nulității înscrierii sau a încheierii prin care s-a
dispus înscrierea vătămătoare, respectiv hotărârea prin care s-a constatat că dreptul îns cris a fost
greșit calificat, că nu mai sunt întrunite condițiile de existență a d________ înscris sau au încetat
efectele actului juridic în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea ori înscrierea în cartea funciară nu mai
este în concordanță cu situația re ală actuală a imobilului, susținând că toate reînscrierile d________
de p__________ aparținând antecesorilor lor au fost rezultatul unor hotărâri judecătorești adoptate la
vremea respectivă, ori în astfel de situații nu se poate solicita și admite o cerer e de rectificare a cărții
funciare, fiindcă într-o asemenea situație s-ar submina autoritatea de lucru judecat a hotărârilor
judecătorești, ci numai în situația inversă s-ar putea solicita rectificarea cărților funciare, când ar
promova o acțiune dacă ar d ispune de hotărârile judecătorești prin care s-au dispus reînscrierea
d________ de p__________ în cartea funciară dar acestea nu ar fi fost înscrise în c.f., însă S_____
R____ ar fi proprietar tabular înscris, însă ar dispune de o hotărâre judecătorească c are reînscrie
dreptul. într-o asemenea situație s-ar putea promova o acțiune de rectificare a c.f.
Cele două pârâte precizează că rectificarea cărții funciare presupune întotdeauna o verificare de
fond al d________ înscris, care se realizează în cursu l cercetărilor judecătorești, fiindcă această
operațiune juridică nu se poate dispune decât în baza unei hotărâri prin care se soluționează litigiul
privitor la dreptul înscris, spre deosebire de plângere împotriva înscrierii în carte funciară care are ca
scop verificarea condițiilor formale ale actului în baza căruia s-a dispus operațiunea.

Din această cauză, în practică s-a conturat că acțiunea în rectificare de carte funciară poate fi
promovată pe cale principală, atunci când printr-o hotărâre judec ătorească definitivă și irevocabilă
anterioară, s-a constatat că înscrierea sau actului în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost
valabilă, sau acțiunea în rectificare se poate solicita și pe cale accesorie, însă grefată pe o cerere
principală av ând ca obiect anularea titlului de p__________, iar în speță, reclamanta A_______
R_____ nu a obținut în prealabil, anularea titlului de p__________, în baza căruia s-a efectuat
înscrierea a cărei anulare se solicită, și ca atare, nu putea înainta o acțiun e în rectificare pe cale
principală, dar nici pe cale accesorie fiindcă nu ceruse nulitatea reînscrierilor d________ de
p__________ a lui K_______ G____, Banffy S_____, etc, în cadrul unei acțiuni având ca obiect
constatare nulității reînscrierilor din ani i 1931, 1945, 1948, 1971, etc.

Este adevărat că articolul 36 din Legea nr.7/1996 prevede, în privința rectificării, posibilitatea oricărei
persoane interesate de a formula asemenea pretenții, doar dacă printr-o hotărâre judecătorească
definitivă și ire vocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu
a fost valabilă, dreptul înscris a fost greșit calificat, nu mai sunt întrunite condițiile de existență a
d________ înscris sau au încetat toate efectele actului ju ridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea sau
această înscriere din carte funciară nu mai este în concordanță cu situația reală actuală a imobilului.

Pârâtele susțin că din dispozițiile art.36 al legii nr.7/1996, rezultă că rectificarea mențiunilor din carte
funciară poate fi cerută doar dacă anterior a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă și
irevocabilă prin care să se fi constatat vreuna din cele 4 situații enumerate de textul de lege, iar
nulitatea mențiunilor din încheierea de ca rte funciară prin care s-a dispus intabularea d________ de
p__________ al reclamantei asupra terenului poate fi invocată doar în măsura în care judecătorul
delegat nu a respectat și nu a verificat întrunirea condițiilor prevăzute de art. 50 alin. 1 din Leg ea
nr.7/1996, ceea ce nu este cazul.

În ce privește cerere reconvențională, se arată următoarele: cu toate că prin cererea inițială


adresată comisiilor locale de stabilire a drepturilor de p__________ privată asupra terenurilor au
formulat, cerere d e reconstituire a d________ de p__________, C______ județeană a omis să
reconstituie dreptul de p__________ asupra terenurilor din petitul cererii reconvenționale, astfel că
solicită ca aceasta să fie obligată la întocmirea documentației p_____ punerea în posesie și emiterea
titlurilor de p__________ p_____ suprafața de teren înscris în C.F. 718 Federi, în suprafață de
3.166.970 mp, proprietar tabular K_______ G_____, respectiv p_____ întocmirea documentației
p_____ punerea în posesie și p_____ emiterea tit lurilor de p__________ p_____ diferența de
suprafață dintre cel acordat potrivit titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană
p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având
codul nr. xxxxx, elibe rat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în sistemul de evidență funciară de
carte funciară, în cartea funciară nr. 101N P__, sub nr. cadastral 412, (sub nr. parcelă 401, 407, 415),
p_____ suprafața de 3.105.200 mp de teren forestier în raza comunei P__, înscris în C.F. 716 Federi și
cel înscris efectiv în cartea funciară până la suprafața de 4.156.786,89 mp., deci p_____ suprafața de
1.xxxxxx,89 mp. Aceste c ereri se regăsesc în arhiva Comisiei Județene iar dreptul de p__________
al antecesorilor lor poate fi dovedit prin extrasul CF p_____ aceste terenuri .

În ce privește cererea subsidiară, în cazul în care instanța de fond ar admite acțiunea introductivă,
pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ solicită ca în baza prev. art. 24 alin.1/2din Legea nr.
1/2000, republicată, să fie obligată C______ județeană de stabilire a drepturilor de p__________
asupra terenurilor ca să elaboreze docume ntația p_____ atribuirea unei suprafețe de teren forestier
egală cu terenurile ce constituie obiectul titlurilor de p__________ nr. xxxxx/646, respectiv xxxxx/647.

În drept, își întemeiază întâmpinarea și cererea reconvențională pe prevederile art. 11 5, 119 din
cpc.de la 1864 și dispozițiile de drept material invocate în motivarea acestora.

Pârâta __________________, a formulat întâmpinare prin care a solicitat ca prin sentința ce se va


pronunța să se dispună respingerea acțiunii introductive, a ce rerii de completare la acțiune și a cererii
de intervenție în nume propriu a Ministerului Finanțelor Publice, ca fiind neîntemeiate și a solicitat
obligarea reclamantei și a intervenientului la plata cheltuielilor de judecată.

Ca excepții, a invocat: n ecompetenței materiale a Judecătoriei Hațeg; excepția lipsei de interes a


Academiei Române și excepția puterii lucrului judecat a chestiunilor supuse judecății la pct. 7-11 din
cererea completatoare.

În ce privește excepția necompetenței materiale a Ju decătoriei Hațeg, se susține că terenurile cu


vegetație forestieră, în suprafață de 3.105.200 mp, situate în extravilanul localității P__, județul
H________, stăpânite în baza și conform titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană
p_____ st abilirea d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având
codul nr. xxxxx, eliberat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în sistemul de evidență funciară de
carte funciară, în cartea funciară nr. 101N P__, sub nr. cadastral 412, (sub nr. parcelă 401, 407,
415);stăpânite în baza și conform titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____
s_________ d________ de proprie tate asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/647, având codul nr.
xxxxx, eliberat Ia data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr.
39/1 februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în sistemul de evidență funciară de cart e funciară,
în cărțile funciare nr.:108N R__ de M___, sub nr. cadastral 474 (sub nr. parcelă xxxxx în suprafață de
1.500.000 mp; 109N R__ de M___, sub nr. cadastral 475 (sub nr. parcelă 1416), în suprafață de
22.417.300 mp; 110N R__ de M___, sub nr. cadast ral 476 (sub nr. parcelă 1338), în suprafață de
12.882.100 mp, respectiv terenurile cu vegetație forestieră, în suprafață de 6.029 Ha și 9000 mp,
situate în extravilanul localității R__ de M___, județul H________, stăpânite în baza și conform titlului
de p roprietate eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având codul nr. xxxxx, eliberat la data de 6 decembrie
2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr. 39/1 f ebruarie 2006 (cuprinzând 6
pagini), înscrise în sistemul de evidență funciară de carte funciară, în cărțile funciare nr.: IUN R__ de
M___, sub nr. cadastral 473 (sub nr. parcelă 831/2), în suprafață de 111.166 mp; 112N R__ de M___,
sub nr. cadastral 472 (sub nr. parcelă 831/1), în suprafață de 28.836 mp; U3N Râw de M___, sub nr.
cadastral 471 (sub nr. parcelă 846), în suprafață de 370.337 mp; 114N R__ de M___, sub nr. cadastral
470 (sub nr. parcelă 856/2), în suprafață de 11.942.661 mp; 115N R__ de M___, sub nr. cadastral 477
(sub nr. parcelă 1502), în suprafață de 7.299.174 mp;116N R__ de M___, sub nr. cadastral 478 (sub nr.
parcelă 1538), în suprafață de 9.774 mp;117N R__ de M___, sub nr. cadastral 479 (sub nr. parcelă
1536), în suprafață de 11.195 mp; 120N R__ de M___, sub nr. cadastral 481 (sub nr. parcelă 987), în
suprafață de 29.257.602 mp; 123N R__ de M___, sub nr. cadastral 485 (sub nr. parcelă 1105), în
suprafață de 2.848.000 mp; 122N R__ de M___, sub nr. cadastral 484 (sub nr. parcelă 1102), în s
uprafață de 105.517 mp;124N R__ de M___, sub nr. cadastral 486 (sub nr. parcelă 1138), în suprafață
de 438.000 mp;119N R__ de M___, sub nr. cadastral 482 (sub nr. parcelă 1367), în suprafață de 50.672
mp; 118N R__ de M___, sub nr. cadastral 480 (sub nr. pa rcelă 1535), în suprafață de 12.857 mp;-121N
R__ de M___, sub nr. cadastral 483 (sub nr. parcelă 1218), în suprafață de 7.813.209 mp, în prezent,
sunt înscrise în cartea funciară pe numele societății comerciale, __________________. Miercurea-
C___.

Ter enurile din titlurile de p__________ atacate constituie aport în natură al lui M____ K_______, în
__________________., cu sediul în Miercurea C___, P-ta Libertății, nr. 8, județul Harghita, iar în
prezent aceste părți sociale sunt deținute de alte persoane și nu de M____ K_______, cea care
obținuse titlurile de p__________ atacate.

Prin urmare, dacă terenurile din litigiu fac parte din fondul de comerț al firmei
__________________., atunci atacarea acestui fond de comerț excede competenta materială a aces
tei instanțe, urmând să se atribuie o altă natură litigiului, sens în care solicită declinarea competenței
de soluționare a acestei cauze la Tribunalul H________.

Art. III din Legea nr. 169/1997 prevede mai multe cazuri de nulitate a titlurilor de prop rietate, pe
care fiind reglementat sine stătător și cu un regim juridic propriu, deci acțiunea trebuie motivată în
baza acestor cazuri de nulități, la modul concret și nu la modul

g ener al.

Referitor la motivele de nulitate expres prevăzu te la art. III, pârâta susține că acestea nu sunt
indicate clar în cererile părților, și fără o arătare a motivelor de nulitate a titlurilor de p__________
dobândite, nu poate prezenta instanței apărările pe fond și solicită anularea acțiunii.

În ce p rivește lipsa interesului juridic al Academiei Române și Ministerului Finanțelor Publice, se


arată că această excepție de procedură se manifestă oarecum diferențiat față de cele două instituții; în
ce privește lipsa de interes al Academiei Române, se susț ine că potrivit legii fondului funciar,
Academiei Române îi sunt consacrate două articole din lege care prevăd modalitățile de reconstituire a
d________ de p__________ asupra terenurilor ce le-a aparținut, și anume: art. 9 alin. 4 din Legea nr.
1/2000 care prevede că: "Reconstituirea d________ de p__________ asupra terenurilor agricole care
au aparținut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Agenția Domeniilor
Statului, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasam ente ale foștilor
proprietari și cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001, privind organizare și funcționarea
Academiei Române, cu completările ulterioare" și art. 29 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 prevede că " în
aplicarea prevederilor art. 47 din Leg ea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, propunerile de reconstituire a d________ de p__________ p_____ terenurile
forestiere și eliberarea titlurilor de p__________ se vor face pe numele parohiei, schitului , mănăstirii,
instituției de cultură și învățământ, Academiei Române în limita suprafețelor pe care le-au avut în
p__________, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localități sau județe".

Pârâta menționează că din aceste două articole de lege se desprind trei principii fundamentale, dar
care exclud interesul juridic al Academiei Române în ce privește promovarea acțiunii în anulare a
titlurilor de p__________ privată asupra terenurilor ce le-au fost emise.

Cu privire la lipsa de inte res se mai manifestă prin aceea că A_______ R_____, ______________
susține că aceasta nu a depus cerere de reconstituire a d________ de p__________ nici la c______
l_____ și nici la Agenția Domeniilor Statului, A_______ R_____ nu este proprietar și nu a fo st
niciodată proprietar asupra terenurilor p_____ care s-au emis titlurile de p__________, terenurile de
la Clopotiva și de la P__ nu fac parte din Parcul N_______ Retezat și atunci p_____ aceste terenuri
reclamanta nu are nici măcar un interes formal ca s ă solicite anularea titlurilor de p__________.

Pârâta mai precizează că potrivit prev. art. III alin. 2) din Legea nr. 169/1997, nulitatea poate fi
invocată de primar, prefect, Autoritatea Națională p_____ Restituirea Proprietăților și de alte persoane
care justifică un interes legitim.

Se invocă faptul că, în practica judiciară și în literatura juridică, interesul legitim poate fi determinat
de două lucruri: persoana respectivă să fi depus cerere de reconstituire a d________ de p__________
în termen legal; să fi avut și să aibă orice titlu de p__________ de același rang sau de rang diferit de
cel care obținuse în baza titlului său titlul de p__________ atacat, iar rațiunea legiuitorului era ca în
cazul în care s-ar da câștig de cauză unei persoane ca re nu își justifică interesul prin cele două
elemente, aceasta nu ar câștiga nimic fiindcă oricum terenul nu ar reveni în proprietatea sa. P_____
respectarea legalității titlurilor emise, există celelalte trei instituții care răspund de legalitatea titluri lor
emise, A_______ R_____ neavând atribuții privind verificarea legalității emiterii titlurilor de
p__________.

Pârâta susține că nu s-a depus la dosarul cauzei niciun înscris, drept probă, în sensul legii, iar hârtiile
depuse, drept anexă la acțiunea in troductivă nu au forța probantă dovedirii d________ de
p__________, iar dacă încearcă să definească în sens academic înscrisurile, atunci arată că "prin
înscris se înțelege orice declarație, despre un act juridic sau fapt juridic în sens restrâns, făcută prin
scriere de mână, dactilografiere, litografiere, imprimare pe hârtie sau pe orice alt material".

Astfel, legea și literatura juridică enumera printre înscrisuri: înscrisurile autentice, înscrisurile sub
semnătură privată, alte înscrisuri cum sunt răboajele, registrele, în special cele prev. de art. 1185, 1186
Cod civil, dar toate au ceva în comun, si anume faptul că trebuie să fie semnate de autor, ori acel
referat depus Ia dosar din care s-au copiat exact motivele acțiunii și a cererii de interven ție din partea
celor două instituții de bază din România, A_______ R_____, respectiv M_________ Finanțelor
Publice, nu poate avea caracterul unui înscris și ca atare acțiunea nu este motivată și nici dovedită.

Pârâta ______________, p_____ a arăta ins tanței că A_______ R_____ este în eroare profundă în ce
privește proprietățile asupra cărora are doar un drept formal de administrare, formal fiindcă din anii
60 nu mai desfășoară nicio activitate de cercetare în zonă, arată că pe suportul de hârtie anexat cererii
se arată următoarele proprietăți ce sunt incluse în cele două titluri de p__________ atacate: terenurile
înscrise în CF. nr. 921 R__ de M___; terenurile înscrise în CF. nr. 474 R__ de M___, care dacă s-ar
compara cu identificarea cărților funciare asupra terenurilor p_____ care s-au depus cereri de
reconstituire a d________ p__________, din start ar trebuie să se excludă câteva suprafețe de teren
din obiectul acțiunii introductive fiindcă acestea nu sunt incluse în dovada academică depusă la dosar
(fără dată, fără emitent și fără referire la vreun text de lege).

Referitor la netemeinicia acțiunii privind unele suprafețe de teren care nu sunt incluse în petitul
acțiunii și în referatul de care se servește reclamanta, ori intervenienta, și anume do cumentul fără
dată și fără semnătură, pârâta menționează că terenurile, cel de la Clopotiva, înscris inițial în CF nr.
1852 Clopotiva și cel de Ia P__, înscris inițial în CF nr.716 Federi, nu pot face parte din petitul acțiunii
fiindcă aceste terenuri nu s unt administrate de A_______ R_____ si nici nu fac parte din Parcul
N_______ Retezat, pe de o parte, iar pe de altă parte, p_____ aceste două suprafețe de teren nici nu
s-a făcut referire în motivarea acțiunii sau în monografia la nivel academic depus la d osar, din care s-a
extras motivarea acțiunii, deci în afară de faptul că nici reclamanta și nici intervenienta nu au interes
juridic, nici nu s-a dovedit și nici nu s-a motivat nimic pe marginea acestor suprafețe de teren.

Pârâta susține că reclamant a și intervenienta trebuie să facă distincție între situațiile în care
înscrierea se face în baza unei hotărâri judecătorești, ori s-a efectuat în baza unui act juridic translativ
de p__________, iar din moment ce se dorește rectificarea unor înscrieri în baza unor hotărâri
judecătorești, rectificarea este imposibilă, fiindcă în acest mod s-ar putea răsturna toate înscrierile din
cărțile funciare efectuate în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sau definitive dar
neatacate la vremea respectivă, ceea ce ar contraveni principiului stabilității hotărârilor judecătorești.

Pârâta mai precizează că nici A_______ R_____ și nici M_________ Finanțelor Publice nu poate
critica astăzi temeinicia unor hotărâri judecătorești pronunțate la vr emea respectivă, p_____ simplul
fapt că deja intraseră în puterea lucrului judecat.

Se arată că în acțiunea lor introductivă, nici nu s-au cerut aceste rectificări de carte funciară, iar
rectificarea înscrierilor echivalează cu invocarea nulității ac estor înscrieri, instanța va trebui să
respingă din start cererile privitoare la rectificările de carte funciară p_____ acele suprafețe p_____
care nici reclamanta și nici intervenienta nu au un interes juridic, și nu fac parte din petitul acțiunii, și
an ume C.F. 1852 și p_____ a proba acțiunea de rectificare a cărții funciare, reclamanta/intervenientul
trebuie să facă dovada existenței hotărârii judecătorești prin care s-a dispus anularea sau constatarea
nulității actului în temeiul căruia s-a făcut înscr ierea ori constatarea nulității înscrierii sau a încheierii
prin care s-a dispus înscrierea vătămătoare, respectiv hotărârea prin care s-a constatat că dreptul
înscris a fost greșit calificat, că nu mai sunt întrunite condițiile de existență a d________ în scris sau au
încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea ori înscrierea în cartea funciară
nu mai este în concordanță cu situația reală actuală a imobilului.

Pârâta mai menționează că toate reînscrierile d________ de pro prietate aparținând antecesorilor
lui M____ K_______ și E________ Pongraczi au fost rezultatul unor hotărâri judecătorești adoptate la
vremea respectivă, ori în astfel de situații nu se poate solicita și admite o cerere de rectificare a cărții
funciare, fi indcă într-o asemenea situație s-ar submina autoritatea de lucru judecat a hotărârilor
judecătorești și numai în situația inversă s-ar putea solicita rectificare cărților funciare, când pârâtele
ar promova o asemenea acțiune dacă ar dispune de hotărârile j udecătorești prin care s-au dispus
reînscrierea d________ de p__________ în cartea funciară dar acestea nu ar fi fost înscrise în CF, încă
S_____ r____ ar fi proprietar tabular înscris, însă ele ar dispune de o hotărâre judecătorească care
reînscrie dreptu l de p__________..

Faptul că reclamantei și intervenientului nu le convin situația cărților funciare în care s-au reînscris
drepturile de p__________ ale antecesorilor pârâtelor, nu poate constitui temei p_____ promovarea
unei asemenea acțiuni, pur și simplu cele două instituții, dacă respectă cât de cât principiile statului de
drept și astfel recunosc și efectele hotărârilor judecătorești, atunci situația cărților funciare existente la
data introducerii cererilor de reconstituire a drepturilor de pr oprietate trebuie să fie acceptate și chiar
Legea reformei agrare prevedea o ________ excepții de la expropriere, excepții care în final au fost
recunoscute de instanțele de judecată.

Pârâta menționează că reclamanta A_______ R_____ nu a obținut în p realabil, anularea titlului de


p__________, în baza căruia s-a efectuat înscrierea a cărei anulare se solicită, și ca atare, nu putea
înainta o acțiune în rectificare pe cale principală, dar nici pe cale accesorie, fiindcă nu ceruse nulitatea
reînscrierilo r d________ de p__________ a lui K_______ G____, Banffy S_____ etc., în cadrul unei
acțiuni având ca obiect constatare nulității reînscrierilor din anii 1931, 1945, 1948, 1971 etc. .

Cu toate că articolul 36 din Legea nr. 7/1996 prevede, în privința rectificării, posibilitatea oricărei
persoane interesate de a formula asemenea pretenții, doar dacă printr-o hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu
a fost valabil ă, dreptul înscris a fost greșit calificat, nu mai sunt întrunite condițiile de existență a
d________ înscris sau au încetat toate efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea sau
această înscriere din carte funciară nu mai este în conco rdanță cu situația reală actuală a imobilului.

Din dispozițiile art.36 al Legii nr.7/1996, rezultă că rectificarea mențiunilor din carte funciară poate fi
cerută doar dacă anterior a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă p rin
care să se fi constatat vreuna din cele 4 situații enumerate de textul de lege.

Nulitatea mențiunilor din încheierea de carte funciară prin care s-a dispus intabularea d________ de
p__________ al reclamantei asupra terenului poate fi invocată doar în măsura în care judecătorul
delegat nu a respectat și nu a verificat întrunirea condițiilor prevăzute de art. 50 din Legea 7/1996.

P_____ aceste motive solicită să se constate că hotărârile judecătorești prin care s-a reînscris
dreptul de propriet ate asupra terenurilor în urma exproprierilor, au intrat în puterea lucrului judecat
și acele hotărâri beneficiază de prezumția de adevăr judiciar.

De asemenea, invocă buna credință în dobândirea terenurilor respective, respectiv titlul de


proprietat e fiind transcris în cartea funciară, iar la data înscrierii în C.F. a d________ de p__________
nu era notat niciun proces de anulare, de revendicare sau de altă natură care ar fi știrbit buna credință
în dobândirea proprietăților.

Referitor la cerere a privind notarea în CF a litigiului dintre părți, pârâta solicită respingerea acestei
cereri, în primul rând fiindcă nu aceasta este procedura de urmat și nu încheierea din acest dosar ar
putea dispune notarea unui litigiu, ci există o altă procedură neco ntencioasă, dar cu drept de apel, ce
trebuie urmată.
În drept, au fost invocate: art. 115, 119 din C.proc.civ., Legea nr. 18/1991 și celelalte acte
modificatoare, Legea nr. 7/1996.

C______ l_____ R__ de M___ p_____ s_________ d________ d e p__________ asupra


terenurilor a formulat cerere de intervenție în interesul pârâtelor K_______ M____ și P_______
E________ și S.C. R______ S.A. solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună
respingerea acțiunii reclamantei, ca neîntemeiată.

În motivarea cererii se arată că: raportat la titlurile de p__________ emise pe numele pârâtelor
K_______ M____ și E________ P_______, inițial cererile de reconstituire a d________ de
p__________ privata asupra terenurilor s-au d epus la C______ Locala de fond funciar constituită la
nivelul Comunei R__ de M___, în termen legal, care conform atribuțiilor ce-i revin, în urma analizării
cererii și a actelor anexate, din punct de vedere a calității persoanelor care au depus cererea din
punct de vedere a amplasamentului terenurilor, în principal forestiere și datorită faptului că
terenurile aparținând familiei K_______ se întindeau pe raza mai multor comune administrative, a
transmis Comisiei Județene de fond funciar cererile ele reconstituire, cu propunerea de validare a
cererii, tocmai datorita faptului că petenții de atunci erau persoane îndreptățite la reconstituirea
d________ de p__________ și terenurile făceau parte din categoria terenurilor forestiere, pe vechiul
amplasamen t, retrocedabile.

După emiterea titlurilor de p__________ pe numele lui K_______ M____ și P_______


E________, A_______ R_____ a solicitat si ea terenuri forestiere care erau în raza Parcului N_______
Retezat pe bază de constituire de drept de p__________, dar nu a putut fi onorată cererea, doar
parțial, fiindcă pe alte suprafețe, în speță p_____ care s-au eliberat anterior titlurile de p__________
pe numele lui K_______ M____ si P_______ E________, nu se mai puteau emite titluri p_____
A_______ R_____, deși Parcul N_______ Retezat din punct de vedere științific, era administrat de
A_______ R_____, dar din punct de vedere al regimului silvic de Regia Națională a Pădurilor Romsilva,
prin Ocolul Silvic Retezat.

În prezent terenurile forestier e asupra cărora s-a dispus reconstituirea pe numele lui K_______
M____ și P_______ E________ sunt deținute de __________________. cu mențiunea că, încă de la
data reconstituirii d________ de p__________, regimul silvic al terenurilor este respectat întocma i de
familia K_______ si de __________________, .fiind respectate astfel prevederile art. 25 alin. 2 din
Legea 1/2000.

Intervenienta C______ L_____ R__ de M___ p_____ s_________ d________ de p__________


asupra terenurilor susține că dacă s-ar admite acț iunea, s-ar răsturna un principiu de bază a aplicării
legii fondului funciar și anume cel potrivit căruia, terenurile se reconstituie persoanelor îndreptățite pe
vechiul amplasament, înscris în art.24 alin. 2 din Legea 1/2000.

În ceea ce privește cererea reconvențională, în cazul în care totuși s-ar admite acțiunea, atunci,
în raport și de poziția Comisiei Județene de stabilire a d________ de p__________ asupra terenurilor,
solicită să se admită aceasta cerere, în baza prevederilor art.24 alin. VI din Legea nr. 1/2000,
republicată, dat fiind faptul că cele două persoane fac parte din categoria persoanelor îndreptățite, iar
familia K_______, incontestabil avea în p__________ terenuri forestiere în suprafețe mult mai mari
decât cele p_____ care a ope rat reconstituirea.
Raportat la cererea Academiei Romane, intervenienta susține că o consideră neavenită, motivat de
considerentul că această instituție nu deținea în p__________ terenuri forestiere pe raza Comunei R__
de M___ și înainte de reconstitu ire, terenurile se aflau în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
Romsilva și din acest motiv dispozițiile legii fondului funciar sunt clare: - art. 9 alin. 4 din Legea nr.
1/2000 care prevede ca "Reconstituirea d________ de p__________ asupra terenur ilor agricole care
au aparținut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de către Agenția Domeniilor
Statului, la cererea Academiei Romane dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foștilor
proprietari și cu respectarea prevederilor Legii752 /2001, privind organizarea și funcționarea
Academiei Române, cu modificările și completările ulterioare" art.29 alin.1 din Legea 1/2000 care
prevede că „ în aplicarea prevederilor art.47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu
modificăril e și completările ulterioare, propunerile de reconstituire a d________ de p__________
p_____ terenurile forestiere și eliberarea titlurilor de p__________ se vor face pe numele parohiei,
schitului, mănăstirii, instituției de cultură și învățământ, Academie i Române în limita suprafețelor pe
care le-au avut in p__________, chiar dacă terenurile sunt pe raza mai multor localități sau județe ".

Referitor la înscrisurile depuse de A_______ R_____ la dosarul cauzei, o mare parte din aceste
înscrisuri erau cunoscute de către C______ L_____ de fond funciar și de C______ Județeană de
stabilire a drepturilor de p__________ asupra terenurilor, dar ceea ce era relevant cu ocazia
propunerii de validare era dreptul de p__________ înscris în cărțile funciare la data intrării in vigoare a
Legii 18/1991, și nu înscrisuri ce nu erau opozabile pârâților, acest lucru fiind sprijinit și de un text de
lege în aplicarea legislației privind fondul funciar și anume art.6. alin. 1/4 din Legea nr. 1/2000.

Raportat la catego ria terenurilor forestiere care fac parte din ariile naturale protejate, se
menționează că la data emiterii titlurilor de p__________, acest lucru era posibil și legal, potrivit
art.24 alin 12 din Legea nr. 1/2000, care prevede următoarele: „ terenurile d in ariile naturale
protejate, constituite și declarate astfel potrivit legii, arboratele constituite ca unități – sursă p_____
producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama p_____
producția de butași, înscrise î n catalogul național al materialelor de bază, se restituie foștilor
proprietari sau moștenitorilor acestora, cu obligația de a le păstra destinația și de a le asigura
administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta p_____ atri buirea unei
suprafețe echivalente din fondul forestier p__________ de stat”, alin.13: „ în cazul terenurilor
defrișate după 1ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta p_____ restituirea pe vechiul
amplasament”, iar conform alin.14: „În cazul in care pe ve chiul amplasament se afla păduri încadrate
în grupa I funcțională conform prevederilor Legii nr.26/1996 - Codul silvic, cu modificările și
completările ulterioare, fostul proprietar sau moștenitorii acestuia trebuie să respecte destinația
acestora și să pe rmită lucrările de intervenție necesare sau pot opta p_____ restituirea unui alt teren,
situate în apropierea vechiului amplasament".

C______ l_____ susține că anterior acestei reglementari, aceste terenuri erau exceptate, potrivit art.
24 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 1/2000 , abrogate prin prevederilor Titlului VI din Legea nr. 24/2005.

La termenul din 16.07.2014, ___________________________ formulat cerere de intervenție în


interes propriu, în contradictoriu cu: K_______ M____, P_______ E________, S.C .R______ S.A.,
C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor și C______
L_____ R__ de M___ solicitând a se dispune: nulitatea absolută parțială a titlului de p__________
nr. xxxxx/646 pag.1, 2 și 3 având ca titular pe K_______ M____, P_______ E________ p_____
suprafața de 228 ha înscrisă la nr. cadastral 475 din C.F.109 R__ de M___ suprafață ce se suprapune
cu C.F. 315/1 R__ de M___, nr. top 3890/1, 3894/1 ce are ca proprietar Comu na Sântămărie O____
(C.F.xxxxx provenit prin conversia pe hârtie a C.F. 315/1 R__ de M___ ) suprafața de 523 ha
înscrisă la nr. cadastral 476 din CF 110 N R__ de M___, suprafață ce se suprapune cu C.F. 315/1
R__ de M___ ( C.F. xxxxx prov enită din conversia pe hârtie a C.F. 315/1 nr. top 4047/1 și 4050/1
având ca proprietari pe intervenientă, teren pășune alpină, cunoscut sub denumirea populară
„ Slăveiu”, anularea documentației de intabulare a nr. cadastral 476 din CF 109 N Râ u de M___
p_____ suprafața de 228 ha și a nr. cadastral 476 din CF 110 N R__ de M___ p_____ suprafața
de 523 ha.

În motivarea cererii de intervenție se arată că: _____________________________ proprietară


tabulară a suprafeței de 228 ha înscrisă în CF 315/1 R__ de M___ (CF xxxxx) nr top 3890/1 și 3894/1
și a suprafeței de 523 ha înscrisă în CF 315/1 (CF xxxxx ) nr. top 4047/1, 4048/1 și 4050/1, iar
pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ au primit titluri de p__________ în care au fost
incluse și aceste terenuri.

Intervenienta mai arată că emiterea titlului de p__________ nr.xxxxx/646 s-a făcut cu


încălcarea Legii 18/1991, a Legii 169/1997, a Legii 1/2000 și a Legii 247/2005, deoarece punerea î n
posesie și emiterea titlului de p__________ nu se putea face la data la care exista Ordinul
P__________.

Referitor la documentația de intabulare a titlului de p__________ nr.xxxxx/646 intervenienta arată


că aceasta s-a făcut cu încăl carea normelor legale prevăzute de Ordinul 633/2006 și Ordinul
634/2006, în sensul că nu s-a făcut o suprapunere a celor două numere cadastrale cu vechile
numere topografice.

Pârâta __________________ prin întâmpinarea depusă la cererea de intervenție în nume propriu


formulată de __________________________ solicitat respingerea acesteia, ca nelegală și
netemeinică, cu obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale de excepție, pârâta a invocat excepția necompetent ei materiale a Judecătoriei Hațeg,


întrucât terenurile din titlurile de p__________ atacate constituie aport în natură al lui M____
K_______, în __________________., cu sediul în Miercurea C___, P-ța Libertății, nr. 8, județul
Harghita, iar în prezent aces te părți sociale sunt deținute de alte persoane și nu de M____ K_______,
cea care obținuse titlurile de p__________ atacate.

Prin urmare, dacă terenurile din litigiu fac parte din fondul de comerț al firmei
__________________., atunci atacarea acestui fond de comerț excede competența materială a acestei
instanțe, urmând să se atribuie o altă natură litigiului, sens în care solicităm declinarea competenței de
soluționare a acestei cauze la Tribunalul H________.

A invocat excepția lipsei calității pro cesuale și a lipsei de interes a intervenientei Comunei
S_________-O____, întrucât nu a făcut dovada că terenurile despre care face vorbire ar face parte din
patrimoniul său, cererea nu este motivată în drept, raportat la cazurile concrete de nulitate a titlurilor
de p__________ deoarece art. 111 din Legea nr. 169/1997 prevede mai multe cazuri de nulitate a
titlurilor de p__________, fiecare fiind reglementat sine stătător și cu un regim juridic propriu, deci
acțiunea trebuie motivată în baza acestor cazu ri de nulități, la modul concret și nu la modul general.

Se menționează că sediul materiei privind anularea titlului de p__________ se regăsește în Legea nr.
169 din 27 octombrie 1997 cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 247/ 2005, și
nu în Legea nr. 18/1991 și în cadrul prevederilor Legii nr. 169/1997 trebuie indicat exact textul legal de
la art. III și cazul de nulitate absolută, iar fără o arătare a motivelor de nulitate a titlurilor de
p__________ dobândite, nu poate prezen ta instanței apărările pe fond și solicită anularea acțiunii.

Pe fondul cauzei, pârâta susține că acțiunea este nefondată, dar nu poate face referiri în concret,
întrucât nu s-a depus la dosarul cauzei niciun înscris, drept probă, în sensul legii.

De asemenea, înțelege să invoce buna credință în dobândirea terenurilor respective, titlul său de
p__________ fiind transcris în cartea funciară. iar la data înscrierii în cartea funciară a d________ de
nu era notat niciun proces de anulare, de revendica re sau de altă natură care ar fi știrbit buna
credință în dobândirea proprietăților.

În drept, au fost invocate: art. 115, 119 din C.proc.civ., Legea nr. 18/1991 cu modif., Legea nr. 7/1996
s.a. .

Pârâtele K_______ M____ și P_______ E________, prin întâmpinarea la cererea de intervenție în


nume propriu înaintată de ___________________________ solicitat respingerea cererii, ca nefondată.

Cu titlu de chestiuni prealabile, pârâtele arată că după lecturarea înscrisurilor anexate la cererea de
interve nție, au observat că intervenienta nu a depus la dosarul cauzei titlul său de p__________ în
baza căruia și-a intabulat dreptul de p__________, și anume adresa nr. 438 din 17.05.2000 emisă de
Primăria S_________ O____, iar o ”adresă” nu poate constitui tem ei p_____ înscrierea d________ de
p__________ în cartea funciară, ci numai un act translativ de p__________ sau un titlu de
p__________ emis în baza Legii fondului funciar.

În ce privește motivele referitoare la respingerea cererii de intervenție invoc ă excepția lipsei de


interes a Comunei S_________ O____, având în vedere că esența reconstituirii d________ de
p__________ este trecerea terenurilor din p__________ statului în p__________ privată și nu invers,
ori atât acțiunea principală, cât și cererea de intervenție a Statului R____ și a Comunei S_________
O____ se solicită, prin intervenția instanțelor de judecată, trecerea terenurilor forestiere din
p__________ privată în p__________ statului, indiferent dacă este vorba de p__________ publică sau
prop rietate privată a statului sau a unității administrativ teritoriale.

Pârâtele susțin că aceste încercări contravin prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, fiindcă
nici S_____ R____ și nici __________________________ aveau teren pe vechiul amplasament, ci
familia lor avea terenurile p_____ care s-au reconstituit dreptul de p__________ privată asupra
terenurilor.

Cu toate că aparent, ar exista o suprapunere între cărțile funciare depuse la dosar, este exclus ca
intervenienta să fi obținut un titlu de p__________ asupra acelor terenuri, și nici nu și-ar fi putut
adjudeca pe numele său aceste terenuri prin cuprinderea acestora în p__________ sa privată, din
moment ce din niciun document nu a reieșit că aceste terenuri cândva, dinainte de 194 6 ar fi
aparținut comunei Sântămărie – O____, iar datele de carte funciară nu confirmă faptul că autoritatea
publică l_____ ar fi avut în acel loc teren.

Pârâtele susțin că suprafața de teren p_____ care solicită anularea parțială a d________ de propri
etate p_____ _________________________________ numai din acte și nu există măsurători pe teren
cu privire la acele terenuri, care de altfel sunt pășuni alpine și ca atare nu există nicio certitudine în ce
privește corectitudinea și exactitatea înscrierii d reptului de p__________ asupra celor două suprafețe
de teren.

Referitor la poziția Ministerului Finanțelor Public, care în numele Statului R____ a depus întâmpinare
la dosarul cauzei, se observă că poziția sa de admitere a cererii de intervenție a
___________________________ contravine poziției sale de până acum prin care se solicită admiterea
cererii sale de intervenție, atâta timp cât reclamanta și intervenienta trebuie să se decidă dacă terenul
este în p__________ publică a Statului R____ sau în pro prietatea privată a unității administrativ
teritoriale.

Dacă însă S_____ R____ si A_______ R_____ susțin că terenurile se află în p__________ publică a
Statului R____, atunci intabularea pe numele Comunei Sântămărie- O____ este total greșită, care nici
printr-o adresă și nici printr-un ordin nu puteau obține dreptul de p__________ asupra acestor
terenuri.

Se susține că niciunul din intervenienți nu are interes juridic p_____ promovarea acestor cereri și la
fel, nici A_______ R_____ care la rândul să u nu a depus cerere de reconstituie p_____ acele terenuri,
drept urmare solicită respingerea cererii de intervenție, ca nefondată.

Reclamanta A_______ R_____ a solicitat admiterea in principiu a „Cererii de intervenție in interes


propriu formulata de că tre _________________________________>

La termenul din data de 19.11.2014 s-a formulat cererea de intervenție în interes propriu de către
Asociația C____________ - Bărășteana prin care în contradictoriu cu pârâtele: K_______ M____,
P_______ E________, _______________, C______ județeană p_____ s_________ d________ de
p__________ asupra terenurilor din cadrul Prefecturii H________, C______ L_____ de fond funciar
R__ de M___ și __________________________ solicitat: să se constate nulitatea absolută parțială a
titlul ui de p__________ nr.xxxxx/646 pag. având ca titular pe K_______ M____ și P_______
E________ p_____ suprafața de 181 ha înscrisă în nr. Cadastral 476 din CF 110 N R__ de M___,
suprafață ce se suprapune cu Cartea Funciară nr.315/1 R__ de M___ (CF xxxxx pro venita din conversia
pe hârtie a CF 315/1 R__ de M___ nr. top. 4047/1 și 4050/1 având ca proprietar prin Ordinul
P__________, pe intervenienta _______________________________ categoria pășune alpină
cunoscută sub denumirea populară „ Slăveiu”, să se dispun ă anularea parțială a documentației de
intabulare a numărului cadastral 476 din

CF 110 N R__ de M___, p_____ suprafața de 181 ha.

În motivarea cererii, se arată că: prin cererea formulată în dosar nr.XXXXXXXXXXXX în prezent
suspendat, la cererea interv enientei în interes propriu ____________________________ solicitat
punerea în posesie cu suprafața de 181 ha, în locul numit Slăveiu, de către C______ L_____ R__ de
M___ conform Hotărârii nr.104/2001 a Comisiei Județene prin care a fost validată cu această
suprafață.

Cu ocazia introducerii în cauză a Comunei Sântămărie- O____ - prin Primar a aflat că aceasta a
încercat să se intabuleze și a fost respinsă cererea de intabulare motivat de existenta titlului contestat
în acest dosar, și p_____ a nu mai e fectua noi cheltuieli de identificare și având în vedere și cererea
Comunei Sântămărie – O____ și că dosarul nr. XXXXXXXXXXXX a fost suspendat a formulat prezenta
cerere.

Intervenienta susține că nu are certitudinea că după anularea titlului va fi pus ă în posesie cu terenul
solicitat, acesta fiind cerut pe calea intervenției proprii, de ____________________________ decis să
intervină și să își apere drepturile.

Referitor la emiterea titlurilor de p__________ pe numele pârâtelor, se susține că nu s -a ținut cont


de cererile de revendicare depuse la C______ l_____ R__ de M___ de alți foști proprietari persoane
private sau forme asociative.

Titlurile emise sunt nelegale, susține intervenienta, întrucât foștii proprietari familia .Kendefy au fost
de spăgubiți financiar de S_____ R____ odată cu exproprierea, iar la data emiterii Ordinului
P__________, nu existau modificările de la Legea nr. 1/2000 privind punerea în posesie a formelor
asociative pe vechile amplasamente ale proprietăților deținute în pe rioada interbelică până în 1945.

A_______ R_____, a depus întâmpinare prin care a solicitat: respingerea excepției necompetentei
materiale a Judecătoriei Hațeg, invocată de către __________________. la termenul de judecata din
15.10.2014, deoarece comp etența de prima instanță în anularea titlurilor de p__________ emise de
către pârâta C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor
— Județul H________, în favoarea pârâtelor K_______ M____ și P_______ E________ revine Jud
ecătoriei Hațeg, conform art. 1 alin. pct. art.13 alin. 1. din Codul de procedura civilă în vigoare la data
introducerii acțiunii și art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991care prevede că „ Cererea p_____ anularea
unor titluri de p__________ emise în baza L egii nr. 18/1991 este de competența judecătoriei în a cărei
rază teritorială se află terenul este competentă să soluționeze plângerile împotriva hotărârii comisiei
județene, a judecătoriei în raza teritorială este situat terenul.

Reclamanta susține c ă ceste dispoziții se aplică prin analogie și în situația acțiunilor în anularea
titlurilor de p__________ emise de comisiile județene, cum este cazul în speță.

Referitor la intervenienta în interes propriu ____________________________________ susțin e că


aceasta si-a dovedit interesul, calitatea procesuală și dreptul său deoarece a solicitat să se constate
nulitatea absolută parțială a titlului de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 1,2 si 3, iar în motivarea
acestei cereri a arătat că acest titlu de pro prietate se suprapune p_____ suprafața de 228 ha înscrisă
la nr. cadastral 475 din C.F. nr. 109 R__ de M___, suprafața ce se suprapune cu Cartea Funciară
nr.315/1 R__ de M___, nr. top. 3890/1, 3894/1 ce are ca proprietar ____________________________
peste suprafața de 523 ha înscrisă in C.F. 110 N, nr. cadastral 476 R__ de M___, ce se suprapune cu C.F.
nr. 315/1 Rau de M___, proprietatea intervenientei.
În legătură cu cazul de nulitate absolută parțială a titlului de p__________ nr. xxxxx/646, pag. I ,2 si 3
invocat de intervenienta ______________________________ descrierea situației de fapt, reclamanta
susține că acesta este cel reglementat de art. III-(1) lit. a pct. (vi) din Legea 169/1997, modificată prin
Legea 247/2005.

Intervenienta Asociația C omposesorală Bărășteana și-a precizat cererea de intervenție în sensul că a


chemat în judecată pe paratele C______ L_____ p_____ aplicarea legilor fondului funciar din cadrul
Primăriei R__ de M___, C______ Județeană p_____ s_________ d________ de proprieta te din cadrul
prefecturii H________ și ________________________________ primar solicitând ca prin hotărârea ce
se va pronunța: să se constate nulitatea absolută a Ordinului P__________ nr. 163/1993 și a
mențiunilor înscrise în CF 315 R__ de M___ și anular ea intabulărilor din CF 315/1 R__ de M___ nr.
top 3890/1-3899/1, 3922/1, 3925/1-3940/1, 4047/1-4048/1, 4050/1, 4058/1 p_____ suprafața de 181
ha de pe teritoriul comunei Sântămărie - O____ și revenirea la situația anterioară de CF; să se dispună
obligarea Comisiei Locale de fond Funciar din cadrul Primăriei R__ de M___ să facă punerea in posesie
conform Hotărârii nr. 104/2001 a Comisiei Județene p_____ s_________ d________ de p__________
privată asupra terenurilor din cadrul Prefecturii H________ și a Comi siei Județene să emită titlu de
p__________ p_____ suprafața în litigiu de 181 ha; cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de
judecată.

Se solicită să se constate că pârâta C______ L_____ de fond funciar din cadrul Primăriei Sântămărie-
O____ nu ma i are calitate procesuală pasivă, întrucât prin emiterea în cursul procesului, a titlului de
p__________ nr.223 /23.10.2012 p_____ suprafața de 229 ha si 6040 mp din suprafața p_____ care a
solicitat prin acțiune punerea în posesie nu mai dorește să se jud ece cu aceasta si înțelege să renunțe
la judecată cu privire la capetele de cerere trecute în acțiunea inițială.

În motivarea cererii, se arată că: prin hotărârea Comisiei Județene nr. 104/2001 a fost validată
Asociația C____________ Bărășteana cu suprafața de 410 ha pășune și urma ca pârâta C______
L_____ să întocmească documentele p_____ punerea in posesie efectivă și eliberarea titlului de
p__________ p_____ aceste terenuri.

Nici până în prezent nu au fost întocmite toate documentele necesare p_____ punerea în posesie,
dar datorită faptului că a folosit aceste terenuri netulburați și a plătit impozit p_____ teren nu a
acționat pe cei vinovați p_____ tergiversare.

În cursul procesului C______ Locala Sântămărie - O____ a făcut punerea în pos esie p_____ suprafața
de 229 ha și 6040 mp, a întocmit documentația și a eliberat titlul de p__________ la data de
23.10.2012 și nu mai are nicio pretenție de la c______ l_____ menționată .

Cu privire la Ordinul P__________ nr. 163/1993 conside ră că este lovit de nulitate având în vedere
modificările la L. 18/1991 apărute și celelalte legi cu caracter reparatoriu apărute după emiterea
acestuia L.1/2000, L247/2005 și Regulamentele de aplicare ale legilor fondului funciar.

Intervenienta arată că în acest moment, dorește să fie pusă în posesie și să fie întocmită
documentația în vederea emiterii titlului de p__________ p_____ suprafața de 181 ha, teren aflat pe
raza comunei R__ de M___, pretențiile sale fiind față de aceasta Comisie L_____, car e prin
întâmpinare nu s-a opus admiterii acțiunii.
În drept, au fost invocate disp. L.247/2005, L.7/1996 și L. 165/2013 cu modificările și completările la
zi (inclusiv Regulamentele de aplicare a Legilor fondului funciar ).

Pârâta S.C. R______ S.R. L. a depus întâmpinare la cererea de intervenție formulată de Asociația
C____________ „Bărășteana” și a solicitat să respingerea cererii de intervenție în nume propriu, ca
nelegală și netemeinică, cu obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de jude cată.

Pârâta a invocat din nou excepția necompetenței materiale, motivat de faptul că terenurile din
titlurile de p__________ atacate constituie aport în natură al lui M____ K_______, în
__________________, iar în prezent aceste părți sociale sunt deținu te de alte persoane și nu de
M____ K_______, cea care obținuse titlurile de p__________ atacate.

Prin urmare, dacă terenurile din litigiu fac parte din fondul de comerț al firmei __________________,
atunci atacarea acestui fond de comerț excede compete nței materiale a Judecătoriei Hațeg și
urmează să se atribuie o altă natură litigiului, sens în care solicită declinarea competenței de
soluționare a acestei cauze la Tribunalul H________

De asemenea, a invocat excepția lipsei de interes a intervenie ntei a AC. „Bărășteana”, întrucât nu a
făcut dovada că terenurile despre cave face vorbire ar face parte din patrimoniul său, dar nici că
aceste terenuri ar aparține asociației composesorale.

Pârâta susține că acțiunea nu este motivată pe cazurile con crete de nulitate a titlurilor de
p__________ și art. III din Legea nr. 169/1997 prevede mai multe cazuri de nulitate a titlurilor de
p__________, fiecare fiind reglementat sine stătător și cu un regim juridic propriu, deci acțiunea
trebuie motivată în baz a acestor cazuri de nulități, la modul concret și nu la modul general.

Pe fondul cauzei, se susține că cererea este nefondată dar nu poate face referiri în concret, întrucât la
dosarul cauzei nu s-a depus niciun înscris drept probă, în sensul legii și c hiar intervenienta nu a făcut
referire la un litigiu cu UAT ________________________________ aceleași terenuri.

La termenul din data de 14.01.2015, P______ M_____ –N_____ a formulat cerere de intervenție în
interes accesorie și cerere de intervenție in interes propriu în contradictoriu cu: K_______ M____,
P_______ E________, ________________, C______ Județeană p_____ S_________ D________ de
P__________ din cadrul Prefecturii județului H________, C______ L_____ de Fond Funciar din cadrul
Primăriei Comunei R__ de M___.

Cererea de intervenție accesorie înțelege să o formuleze în susținerea cererii de intervenție în interes


propriu fo rmulată de către _____________________________ sensul constatării nulității absolute.
parțială a titlului de p__________ nr. xxxxx/646 pag 1, 2 și 3 emis pe numele pârâtelor K_______
M____ și P_______ E________ privind suprafața de 228 ha, nr. cadastral 4 75 din CF nr. 109 R__ de
M___, suprafață ce se suprapune cu cartea funciară nr. 315 / 1 R__ de M___, nr. 3890/1, 3894/1 ce
are ca proprietar pe intervenienta ____________________________. nr. xxxxx - conversie CF. nr.
315/1 R__ de M___ ); suprafața de 523 ha înscrise în nr. cadastral 476 din CF nr. 110 N R__ de M___ se
suprapune cu CF. nr. 315/1 R__ de M___ ( CF xxxxx provenit din conversia CF nr. 315/1 nr.top 4047/1 și
4050/1) având ca proprietar pe intervenienta ______________________________ pășune alpin ă
cunoscută sub denumirea "Slăveiu” , anularea parțială a documentației de intabulare privind
intabularea acestor imobile cu nr. cadastral 475 din CF nr. 109/N R__ de M___ privind suprafața de
228 ha și a nr. cadastral 476 din CF nr. 110/N R__ de M___ pent ru suprafața de 523 ha.

În motivarea cererii de intervenție, se arată că: este beneficiarul contractului de arendare nr.50/66
din data de 14.05.2012 încheiat cu Consiliul Local al comunei Sântămărie – O____.

Prin adresa nr. xxxxx din 24.11.2014 APIA – Direcția de Control și Autorizare Plăți H________, la
anunțat că blocul fizic 412 R__ de M___ se suprapune pe suprafața de proprietarilor K_______ M____
și P_______ E________, nr. cadastrale 476 și 475 înscrise în titlul de p__________ nr. xxxxx/647 din
06.12.2006.

Intervenientul susține că s-a dispus sistarea de la plată p_____ întreaga suprafață de 151,61 ha pe care
o deține în baza contractului de arendare.

Referitor la titlul de p__________, intervenientul susține că aceste a fost emis cu încălca rea
prevederilor legale, întrucât din extrasele de carte funciară rezultă că terenul este proprietatea
Asociației Composesorale Bărăști și ulterior, a Comunei Sântămărie – O____.

Intervenientul a invocat excepția lipsei calității de persoană îndreptăți tă la reconstituirea


d________ de p__________ în baza Legii nr. 247/2005 fiind incidente în acest sens prevederile art. 48
din Legea 18/1991, în sensul că pârâții nu sunt cetățeni români, iar reconstituirea d________ de
p__________ se realizează doar cetăț enilor români cu domiciliul în străinătate, precum și foștilor
cetățeni români care și-au redobândit cetățenia r_____.

Se susține faptul că pârâtele nu aveau dreptul la reconstituirea d________ de p__________ și


invocă deciziile 879/2010 și 153/2011 ALE Curții Constituționale, precum și art. 44 din Constituția
României.

O altă excepție invocată de intervenient, privește lipsa calității de persoană îndreptățită la


reconstituirea d________ de p__________ datorită aplicării Legii Reformei Agrare din data de
30.07.1921, susținând că în cazul în care se va constata din înscrisurile de la dosar sau din expertiza
topografică că aceste terenuri au făcut obiectul exproprierii din anul 1921 pârâții nu sunt îndreptățiți
la reconstituirea d________ de prop rietate .

În drept, au fost invocate prevederile art. 61, art. 62, art. 63 C.Proc.civ. și Legea nr. 247/2005 .

Pârâtele M____ K_______ și E________ P_______, au depus întâmpinare la cererile de intervenție


formulate de Asociația Composesor ală Bărășteana și de P______ M_____ - N_____, solicitând a se
respinge prin încheiere, aceste cereri, având în vedere că Asociația și nici intervenientul nu au interes
juridic actual p_____ promovarea acestor două cereri, cu atât mai puțin intervenientul P etresc
M_____ N_____, care invocă un drept de arendare, și nu unul de p__________.

Pârâtele susțin că toate cererile lor de reconstituire a d________ de p__________ erau depuse pe
vechiul amplasament, dovedite prin extrase de carte funciară și identi ficate prin expertize topografice,
fiind exclus ca alte persoane sau entități să fi avut pe vechiul lor amplasament terenuri forestiere, ori
pășuni sau terenuri neproductive, p_____ simplul motiv că familia lor de la sfârșitul secolului XIX deja
deținea te renuri, conform extraselor de carte funciare depuse la dosarul cauzei de reclamata
A_______ Româna, exact pe vechiul amplasament, situație juridică chiar nemodificată până la
promulgarea Legii nr. 18/1991.

Referitor la Asociația C____________ Bărăște na, pârâtele au invocat faptul că potrivit art. 26 alin 2
din Legea nr. 1/2000, ”Formelor asociative li se va restitui în întregime suprafața avută în
p__________", ceea ce înseamnă că formelor asociative, li se putea restitui doar suprafața de teren pe
ca re o aveau în p__________.

Pârâtele susțin că vechiul amplasament este al lor, nemodificat, nici de regimul B_______, nici de
A________, nici de P____ G____ sau G________ D__, dar nici de regimul C________, regimuri despre
care se face vorbire în do meniul reconstituirilor d________ de p__________ asupra terenurilor
forestiere și nimeni nu poate pretinde că avea vechiul amplasament pe terenul lor.

Pârâtele susțin că sunt foarte importante în speță, prevederile art. 46 alin. 4 din Legea nr. 18/199 1,
republicată, și așa cum a rezultat din practica instanțelor de fond funciar: „ Asociația C____________,
ca formă asociativă, putea solicita reconstituirea d________ de p__________ numai în situația în care
dovedea că a fost titulara d________ de proprie tate asupra terenului sau succesorul în drepturi al
fostului composesorat, de la care s-a preluat terenul. Aceasta rezultă din dispozițiile art. 46 alin. 4 din
Legea nr. 18/1991, republicată, care se referă la terenurile care au aparținut composesoratelor,
statuând că cererea de reconstituire se face de fiecare dintre ele, și din cuprinsul art. 63 din H.G. nr.
890/2005, potrivit căruia reconstituirea d________ de p__________ p_____ formele asociative de
p__________ asociative de p__________ asupra terenuril or cu vegetație forestieră, composesorate,
păduri urbariale se face pe vechile amplasamente, restituindu-se în întregime suprafața avută în
p__________". Într-o altă soluție de speță,, s-a concluzionat că ”potrivit art. 6 din legea 1/2000, la
s_________, p rin reconstituire, a d________ de p__________ p_____ terenurile agricole și forestiere,
în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orășenești, municipale și comisiile
județene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existența actelor doveditoare prevăzute
la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum si pertinența, verosimilitatea,
autenticitatea și concludenta acestor acte, ținându-se seama și de dispozițiile art. 11 alin. (1) și (2) din
aceeași leg e. Consemnările efectuate între anii 1945 si 1990 în registrele agricole, cererile de intrare
în fostele cooperative agricole de producție, documentele existente la arhivele statului referitoare la
proprietatea terenurilor, neînsoțite de titlurile de propr ietate, au valoare declarativă cu privire la
p__________.”

Cum numai ele dispuneau p_____ această perioadă de un drept de p__________ înscris în cartea
funciară, nimeni altul nu putea revendica vreun drept de p__________ și documentele din Arhiva
Națion ală nu pot avea relevanță, în condițiile în care acele documente se aflau depozitate și arhivate
sub regimul B_______ sau cel al lui T________ tot la Arhiva Națională și în perioada 1946-1990, la fel
și totuși nici în perioada de referință nu s-a modificat situația acestor cărți funciare.

Pârâta __________________. a depus întâmpinare la cererea de intervenție formulată de P______


M_____ N_____ și a solicitat să respingerea cererii de intervenție, ca nelegală și netemeinică, cu
obligarea intervenientulu i la plata cheltuielilor de judecată.
Pârâta a invocat din nou excepția necompetenței materiale, motivat de faptul că terenurile din
titlurile de p__________ atacate constituie aport în natură al lui M____ K_______, în
__________________, iar în prezen t aceste părți sociale sunt deținute de alte persoane și nu de
M____ K_______, cea care obținuse titlurile de p__________ atacate.

Prin urmare, dacă terenurile din litigiu fac parte din fondul de comerț al firmei __________________,
atunci atacarea aces tui fond de comerț excede competenței materiale a Judecătoriei Hațeg și
urmează să se atribuie o altă natură litigiului, sens în care solicită declinarea competenței de
soluționare a acestei cauze la Tribunalul H________

De asemenea, a invocat excepția lipsei de interes a intervenientului, întrucât nu a făcut dovada că


terenurile despre care face vorbire ar face parte din patrimoniul său, dar nici că aceste terenuri ar
aparține intervenientului.

Pârâta susține că acțiunea nu este motivată pe cazu rile concrete de nulitate a titlurilor de
p__________ și art. III din Legea nr. 169/1997 prevede mai multe cazuri de nulitate a titlurilor de
p__________, fiecare fiind reglementat sine stătător și cu un regim juridic propriu, deci acțiunea
trebuie motivat ă în baza acestor cazuri de nulități, la modul concret și nu la modul general.

Pe fondul cauzei, se susține că cererea este nefondată dar nu poate face referiri în concret, întrucât la
dosarul cauzei nu s-a depus niciun înscris drept probă, în sensul le gii și chiar intervenienta nu a făcut
referire la un litigiu cu A.P.I.A, situație care nu are legătură cu cauza de față.

La termenul din 17.05.2017 S_____ R____ prin M_________ Finanțelor Publice, a formulat o cerere
completatoare a cererii de interven ție în interes propriu în contradictoriu cu: K_______ M____,
născută Gerliczy; P_______ E________ (E________), născută K_______; C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor — Județul H________; Instituția
P__________ Jud ețului H________ și __________________. solicitând ca prin hotărârea
judecătorească: să se constate lipsa capacității de exercițiu a pârâtei K_______ M____ la data
depunerii cererii nr.320/24.11.2005 la C______ l_____ p_____ s_________ d________ de proprie tate
privată asupra terenurilor a Comunei R__ de M___ și la primăriile din P______, P__, Sarmizegetusa,
Sântămărie-O____ în baza Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 și Legii nr.247/2005 p_____
reconstituirea d________ de p__________, punerea în posesie și eliberarea titlurilor de p__________
p_____ terenuri situate pe raza acestor localități și la data de 17 noiembrie 2005 — data întocmirii
Procurii speciale B.Z. nr. xxxxxxxxx din 17 noiembrie 2005, autentificată la Biroul notarului public
Rupert Brix din Wiena, Austria, p_____ mandatarul Vilmos P_______, conform dispozițiilor art. 5 alin.
3, art. 11 din Decretul 31/1954, ce își au corespondent în dispozițiile art. 37, art. 43 din Legea nr.
xxxxxxxx - Noul Cod Civit, p_____ lipsa discernământului paratei Ke ndeffy M____; să se constate
nulitatea absolută a cererii nr.320/24.11.2006 depusă la C______ l_____ p_____ s_________
d________ de p__________ privată asupra terenurilor a Comunei R__ de M___ și a cererilor depuse
la primăriile din P______, P__, Sarmizeg etusa, S_________ O____ în baza Legii nr. 18/1991, Legii nr.
1/2000 și Legii nr,247/2005 p_____ reconstituirea d________ de p__________, punerea în posesie și
eliberarea titlurilor de p__________ p_____ terenuri situate pe raza acestor localități, în numel e
paratei K_______ M____ și nulitatea absolută a Procurii speciale B.Z. nr, xxxxxxxxx din 17 noiembrie
2005, autentificată la Biroul notarului public Rupert Brix din Wiena, Austria, p_____ mandatarul
Vilmos P_______, pe temeiul dispozițiilor art. 5 alin. 3 , art. 11 din Decretul 31/1954, ce își au
corespondent în dispozițiile art. 37, art. 43 din Legea nr. xxxxxxxx - Noul Cod Civil, p_____ lipsa
discernământului paratei K_______ M____.

În motivarea cererii, se arată că a luat la cunoștință de înscrisul obținut prin c______ rogatorie
administrată în Republica Austria cu nr. AV din 12.12.2016, 29 HC 1/16, aflat în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Hațeg, în limba germană, tradus în limba romană, din care rezultă că
pârâta M____ K_______ (Gerlicz- născută la 25 iunie 1920, la Budapesta) se afla internată în Casa
Malta-centru de bătrâni al organizației Malteser, iar doamna M____ K_______ „nu recunoaște
aproape deloc sau absolut deloc", circumstanță în care se pune problema determinării existenței d
iscernământului și a capacității de exercițiu a pârâtei K_______ M____ la data depunerii cererii
nr.320/24.11.2005 la C______ l_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privata asupra
terenurilor a Comunei R__ de M___ și la primăriile din P______, P ui, Sarmizegetusa, S_________
O____ în baza Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 și Legii nr.247/2005 p_____ reconstituirea d________
de p__________, punerea în posesie și eliberarea titlurilor de p__________ p_____ terenuri situate
pe raza acestor localită ți și la data de 17 noiembrie 2006 — data Întocmirii Procurii speciale BZ. nr.
2005/8721 din 17 noiembrie 2005, autentificată la Biroul notarului public Rupert Brix din Wiena,
Austria, p_____ mandatarul Vilmos P_______.

În lipsa discernământulu i acestei pârâte sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. 3, art. 1 1 din Decretul
31/1954, ce își au corespondent în dispozițiile art. 37, art. 43 din Legea nr. 287/2009-Noul Cod Civili
actele respective fiind lovite de nulitate absolută p_____ lipsa disc ernământului pârâtei K_______
M____ și susține cererea de comisie rogatorie depusă de A_______ R_____ la 8 martie și 12 aprilie
2017 și înaintarea acesteia către instanța competentă din Austria spre a se lămuri problema
discernământului pârâtei K_______ Ma ria la data formulării cererilor menționate și a emiterii
mandatului p_____ P_______ Vilmos.

C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor a


depus întâmpinare la cererea precizatoare depusă de intervenientul St atul R____ prin care a arătat că
este de acord cu efectuarea comisiei rogatorii p_____ a se lămuri problema discernământului pârâtei
K_______ M____.

La termenul din data de 21.06.2017, UAT ______________________ formulat cerere de intervenție


princip ală în contradictoriu cu pârâții K_______ M____, P_______ E________, C______ L_____ de
Fond Funciar din cadrul Primăriei Comunei R__ de M___ și C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ solicitând ca prin sentința ce se va pronunța să se constate nulitatea
absolută a titlului de p__________ nr. xxxxx/647 având Cod nr. xxxxx eliberat la data de 06.12.2006 de
către C______ Județeană, pe numele paratelor privind terenurile ce au fost reconstituite din CF nr. 474
R__ de M___ reprezentând numerele topografice 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3985, 3986, precum
și a CF nr.382 cu nr. topografic 3962, prin care __________________________________ Rele )
actualmente ______________________ fost împroprietărită prin actul de expropriere și împropriet
ărire din 8 Decembrie 1923 cu nr. 2086/923 și Hotărârea nr. 293 /15 Aprilie 1924 a Comitetului Agrar -
din cadrul Ministerului Agriculturii; să se constate nulitatea documentației de intabulare și a radierii
din cărțile funciare CF N 124/N cu nr. cadastral nou 486, CF N 119, xxxxx R__ de M___, CF 121/N, xxxxx
R__ de M___ , CF N 108, xxxxx R__ de M___, CF N 109, xxxxx R__ de M___, CF N 110, xxxxx R__ de
M___, imobile ce au fost reconstituite pârâtelor din CF 474 si CF 382 (reconstituit sau prin intabulare )
și care au aparținut și aparțin Comunei B_____ R_____; să se dispună intabularea în cartea funciară a
Comunei B_____ R_____, proprietară prin Hotărârea de expropriere și împroprietărire nr. 2086/923
din 8 Decembrie 1923 și Hotărârea nr. 293 din 15 Aprilie 1924 emise de Comitetul Agrar din cadrul
Ministerului Agriculturii.

În motivarea cererii, se arată că în anul 1923 și 1924 în baza exproprierii și împroprietăririi


M_________ Agriculturii, prin Comisiile de specialitate din teritoriu, a propus și a dispus exproprierea
și împroprietărirea mai multor comune din Ț___ Hațegului privind imobilele ce au aparținut familiei
K_______ L______ si K_______ G_____.

Astfel imobilele din CF 474 cu numerele topografice enumerate mai sus, cât și imobilul din CF 3 82 cu
nr. top 3962 au fost expropriate și împroprietărite Comunele Vâlcelele Bune și Vâlcelele Rele,
actualmente __________________________ p_____ care consideră că reconstituirea d________ de
p__________ este nulă de drept p_____ faptul că aceste terenuri au fost expropriate până în anul
1946.

Potrivit legislației în materie de fond funciar ce reglementează cazurile de nulitate absolută a actelor
emise cu încălcarea prevederilor Legii nr. 18/1991 (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 169/1997 ) actele de
recon stituire sau constituire a d________ de p__________ în favoarea persoanelor fizice care nu erau
îndreptățite potrivit legii la astfel de reconstituiri sau c onstituiri sunt lovite de nulitate absoluta .

În drept, au fost invocate: Legea nr. 18/1991, Lege a nr. 169/1997, Legea nr. 247/2005, art. 62
C.Proc.civ. s.a.

C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor a


depus întâmpinare la cererea de intervenție depusă de UAT _________________________ care a
arătat că este de acord cu cererea și nu se opune admiterii acesteia.

În cursul procesului, pârâta K_______ M____ a decedat, moștenitoarele acesteia fiind conform
actului intitulat „ Decizie de Împărțire” emis de Judecătoria de district a centrului orașului Vie na,
pârâta P_______ E________ și Karolyi Helene, în calitate de fiice, cu cota de câte ½ din moștenire.

De menționat, că raportat la prevederile art. 63 din Regulamentului (UE) nr. 650/2012 al


Parlamentului European și al Consiliului din 04.07.2012 c are prevede că: ”scopul certificatului este
destinat utilizării de către moștenitori, de către legatari cu drepturi directe la succesiune și de către
executori testamentari sau administratori ai patrimoniului succesoral care trebuie să își dovedească
într- un alt stat membru statutul sau să își exercite dreptul respectiv de moștenitor sau legatar și/sau
atribuțiile de executor testamentar sau administrator la patrimoniului succesoral”, pârâtele aveau
obligația depunerii certificatului european de moștenitor, însă conform legislației române, apreciem că
este îndestulătoare și depunerea „deciziei de împărțire” care dovedește calitatea de fiice – a pârâtelor
menționate mai sus.

Prin întâmpinarea la cererea de intervenție formulată de UAT- _____________________, pârâtele:


P_______ E________ si Helene Karolyi, au solicitat respingerea cererii de intervenție principală —
acțiunea civilă formulată de UAT _____________________________ H________, ca inadmisibilă, în
principal și respingerea cererii de intervenți e ca fiind introdusă de o persoană lipsită de interes în mod
cu totul și totul subsidiar.
Se susține că intervenienta ______________________________ Bune și Vâlcelele Rele, nu a depus
nicio dovadă în acest sens, respectiv că s-au expropriat conform ac telor depuse, dar înainte de
reînscrierea d________ de p__________ pe numele de K_______, doar următoarele suprafețe de
teren prin Decizia nr. 2086 din 8 decembrie 1923 în baza Reformei agrare: terenuri forestiere: nr. top.
3974 în suprafață de 287.750 mp plus 2404,8 mp; nr. top. 3975 în suprafață de 143.875 mp plus
1202,4 mp; nr. top. 3976 în suprafață de 1 15.100 mp plus 954 mp; nr. top. 3977 în suprafață de
86.325 mp plus 720 mp; nr. top. 3978 în suprafață de 57.550 mp plus 478 mp, însumând un total de 6
96.359,2 mp; pășune în suprafață de 1.818.580 mp sub nr. top. 3985 și teren neproductiv în suprafață
de 3.649.030 mp. sub nr. top. 3986, total : 5.467.610 mp.

Pârâtele susțin că din cererea de intervenție rezultă că se solicită constatarea nulității ab solute a
titlului de p__________ nr. xxxxx/647 având codul nr. xxxxx, privind terenurile ce au fost reconstituite
din CF nr. 474 R__ de M___ reprezentând numerele topografice: 3974, 3975, 976, 3977, 3978, terenuri
forestiere, în schimb terenurile de sub nr . 3985 și 3986 ca si teren pășune respectiv teren
neproductiv, iar pe terenul din C. F. Nr 382 cu nr. topografic 3962, nu s-a reconstituit dreptul lor de
p__________, p_____ simplul motiv că p_____ această suprafață nu au depus cerere de reconstituire,
însă ulterior s-a recunoscut că terenurile forestiere proprietatea persoanelor fizice nu au constituit
obiect Reformei Agrare și din această cauză a fost posibilă reînscrierea d________ de p__________ a
lui K_______ G____(G_____), mai mult, partea ce nu s -a expropriat a rămas în p__________ acestuia,
și din această cauză a intervenit acea situație de indiviziune despre care se vorbește la finalul Hotărârii
de expropriere, dar cu toate acestea și partea S_____ a fost radiat și a rămas ca proprietar tabular
K_______ G_____.

Cererea de intervenție principală este inadmisibilă, deoarece, prin ocolirea procedurilor speciale
instituite prin Legile fondului funciar nr. 18/1991 până la aplicabilitatea Legii nr.165/2013 nu se poate
reconstitui dreptul de p roprietate nici pe terenurile intravilane și nici pe terenurile extravilane, ori
terenuri forestiere, printr-o acțiune de drept comun.

_______________________ a depus la dosarul cauzei, copia cererii de reconstituire a d________


de p__________, deoa rece nu poate cere anularea titlului de p__________ nici măcar parțial, p_____
cei 616,39 Ha p_____ care s-a dispus exproprierea, deoarece, simpla expropriere nu-i conferă dreptul
de p__________ aptă de intabulare, în condițiile în care terenurile forestie re nu intrau sub incidenta
Legii reformei agrare și nu-i conferă interes p_____ promovarea acțiunii.

Se susține că în actul de expropriere se vorbește despre pășuni alpine, însă terenurile de sub nr.
3974, 3975, 3976, 3977, 3978 sunt terenuri forestie re, și nu se aplică terenurile p_____ care s-a emis
titlul, fiind unul din motivele p_____ care la vremea respectivă, K_______ G_____ a reușit să -și
reînscrie dreptul său de p__________.

Arată că procedura după expropriere și notarea actului de exp ropriere a urmat procedura
reînscrierii d________ de p__________ între anii 1931 — 1948, prin radierea notărilor privind
exproprierea și prin reînscrierea d________ de p__________ pe numele lui K_______ G____, ori
K_______ S_____, născută Banffy, iar aces te acte juridice ce nu pot fi contestate.
Pârâtele explică faptul că după înscrierea d________ de p__________ al statului R____, pe unele din
aceste terenuri și operarea reînscrierii d________ de p__________ a familiei K_______ este aceea că
terenuril e forestiere niciodată cu au fost expropriate.

În ce privește afirmația, cum că partea lui K_______ L______ nu putea fi moștenită deloc, se susține
că reînscrierea d________ de p__________ a lui K_______ G____ și K_______ L______ în c.f. este mai
puter nică în ce privește redobândirea d________ de p__________ asupra terenurilor, întrucât în
această situație nu se mai poate invoca că S_____ este proprietar indiferent că și-a intabulat sau nu
dreptul de p__________, urmare a reînscrierii d________ de propr ietate, S_____ nu se mai poate
prevala de această prevedere, fiindcă a pierdut orice drept de p__________ asupra terenurilor.

Pârâtele mai susțin că au vocație succesorală asupra averii Iui K_______ L______, deoarece rudele de
până la gradul a 4-lea moșt enesc de la defunct pe calea moștenirii legale, în condițiile în care L______
a decedat în 1958, iar K_______ G____ în anul 1962.

La termenul din data de 27.07.2020, intervenientul S_____ R____ prin M_________ Finanțelor
Publice a depus o cerere de m ărire a câtimii obiectului cererii de intervenție în interes propriu prin
care solicită: să se dispună prin hotărâre judecătorească înscrierea în domeniul public al Statului
R____ și intabularea în cotă de 1/1 a d________ de p__________ publică a Statului R____ în cărțile
funciare, după cum urmează: asupra imobilului în suprafață de 1,500.000 mp,
_________________________ în cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 3861-3865,
3868, 3870, 3880, 3888, 3897-3906, 3867-3869, 3881-3884, 3889-3891, 3 893-xxxxx trecut în cartea
funciară nedefinitivă 108N R__ de M___, nr. cadastral vechi 474, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, nr. cadastral 1 nr. topografic cad 474, top. 1420; asupra imobilului în suprafață de
22.417.300 mp, _____________________, înscris în cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo
vechi 3881-3884, 3889-3891, 3893-3896, 3861-3866, 3868, 3870, 3880, 3888, 3897-3906, 3885-3887,
4090-4099, 3896, 3986, 3908, 3909, 3959, 3960, 3910-3919, 3949-3958, 4027-4046, 4049 și î n cartea
funciară veche 382 R__ de M___ sub nr. topo vechi 3961-3962, 4047, 4048, 4050, 4057, 4058, trecute
în cartea funciară nedefinitivă 109N R__ de M___, nr. cadastral vechi 475, convertite în cartea funciară
nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr, topografic cad 475, top. 1416; asupra imobilulul în
suprafață de 12.882.100 mp, _______________________, înscris în cartea funciară veche 474 R__ de
M___, nr. topo vechi 3886-3887, 4090-4099, 3985, 3986 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___,
nr. top o vechi 3961, 3962, 4047, 4048, 4050, 4057, 4058, trecute în cartea funciară nedefinitivă 110N
R__ de M___, nr, cadastral vechi 476, convertite în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
cadastral nr. topografic cad 476, top. 1338; asupra imobilului în suprafață de 11.942.661 mp,
_________________, înscris în cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1,
6016, xxxxx 6020, 6022, 6024, trecute în cartea funciară nedefinitivă 114N, nr. cadastral vechi 470,
convertită în cartea funcia ră nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral I nr. topografic cad 470, top,
xxxxx; asupra imobilului în suprafață de 28.836 mp, _________________, înscris în cartea funciară
veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1, 6016, 6019, 6020, 6022, 6024, tr ecute în cartea
funciară nedefinitivă 112N, cadastral vechi 472, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___,
nr. cadastral/nr. topografic xxxxx;asupra imobilului în suprafață de 111.166 mp, _________________,
înscris în cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1, 6016, 6019, 6020, 6022,
6024, trecute în cartea funciară nedefinitivă 111N, nr. cadastral vechi 473, convertită în cartea funciară
nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral I nr. topografic xxxxx; asupra imobilului în suprafață de 370.337
mp, _________________________ în cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr, topo vechi 6005/15
6006/1, 6016, 6019, 6020, 6022, xxxxx trecute în cartea funciară nedefinitivă 113N, nr. cadastral vechi
478, convertită în cartea funciară n ouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral/nr. topografic xxxxx; asupra
imobilului în suprafață de 7.299,174 mp, parcela Pd. xxxxx înscris în cartea funclară veche 921 R__ de
M___, nr. topo vechi3774-3777, 3804-3813, 3783, 3784, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 379 5, 3796-
3799, 3800, 3816, 3817, 3836-3843, 3844, xxxxxx și în cartea funciară veche 382 R__ de M___ sub nr.
382, nr. topo vechi 3781/1, xxxxxx, 3782, trecute în cartea funciară nedefinitivă 115N, nr. topo vechi
477, convertită în cartea funciară nouă 601 94 R__ de M___, cad 477, Top 1502, sistată după
dezmembrare, convertită în cărțile funciare noi xxxxx R__ de M___, nr. cadastral xxxxx - p_____
suprafața de 7.243.357 mp, cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr„ topografic xxxxx; p_____
suprafața de 23. 093 mp, în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___; p_____ suprafața de xxxxx mp -
carte funciară sistată, prin dezmembrarea acestui imobil de 32.724 mp și înscrierea în: cartea funciară
nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx în suprafață de 4.515 mp; carte a funciară nouă xxxxx R__ de
M___, nr. topo xxxxx în suprafață de 14.664 mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo
xxxxx - în suprafață de 4.515 mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx în suprafață
de 4.515 mp; cartea funciar ă nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx - în suprafață de 4616 mp;
asupra imobilului în suprafață de 9,774 mp, _________________________ în cartea funciară veche
921 R__ de M___, nr, topo vechi 3801, 3802, 3803, trecute în cartea funciară nedefinitivă 116 N, nr,
topo vechi 478, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx; asupra
imobilului în suprafață de 11.195 mp, parcela Pd. xxxxx înscris în cartea funciară veche 383 R__ de
M___, nr. topo vechi xxxxx 3819, trecute în cartea funci ară nedefinitivă 117N, nr. topo vechi 479,
convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx; asupra imobilului în suprafață de
29.257.602 mp, ________________________ în cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo
vechi 3867-3869, 3 881-3884, 3889-3891, 3893-3896, 3885-3887, 4090, 4099, 3861-3865, 3868, 3870,
3880, 3888, 3879-3906, 3910-3919, 3908, 3909, 3949-3958, 3959, 3960, 3963-3972, 3974-3983,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 120N, nr, topo vechi 481, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, cad 481, Top 987; asupra imobilului în suprafață de 2.848.000 mp,
_________________________ în cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 3993-4002,
4004-4013 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___, nr, topo vechi 3987-3992, 4014-4017, trecute
în cartea funciară nedefinitivă 123N, nr. topo vechi 485, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__
de M___, cad 485, Top 1105; asupra imobilului în suprafață de 105.517 mp,
_________________________ în cartea funcia ră veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 4027-4046,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 122N nr. topo vechi 484, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, cad 484, top 1102; asupra imobilului în suprafață de 438,000 mp,
____________________ scris în cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 4004-4013 și
în cartea funciară veche 382 R__ de M___, nr. topo vechi 4014 4017, trecute în cartea funciară
nedefinitivă 124N, nr. topo vechi 486, convertită în canea funciară nouă xxxxx R__ de M___, cad 486,
top 1138; asupra imobilului în suprafață de 50.672 mp, _________________________ în cartea
funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi xxxxxxxx, trecute în cartea funciară nedefinitivă 119N,
nr. topo vechi 482, convertită în cartea func iară nouă xxxxx R__ de M___, cad 482, top 1367; asupra
imobilului în suprafață de 12.857 mp, _________________________ în cartea funciară veche 383 R__
de M___, nr. topo vechi 3829, 383, trecute în cartea funciară nedefinitivă 118N, nr. topo vechi 480, co
nvertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral/nr. topografic xxxxx; asupra
imobilului în suprafață de 7.813.209 mp, _________________________ în cartea funciară veche 474
R__ de M___, nr. topo vechi 4027-4046, 4049, 4018-4027, trecute î n cartea funciară nedefinitivă
121N, nr. topo vechi 483, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr, cadastral/nr.
topografic cad 483, top 1218; asupra imobilului în suprafață de 3.105.200 mp, formată din
_________________ suprafață de 418.20 7 mp, __________________ suprafață de 1.741.453 mp,
__________________ suprafață de 945,540 mp, înscris sub nr. topo vechi 1621/16, 1621/17, xxxxxxx,
1621/89, 1621/91, 1621/92, 1621/94, 1621/96, trecute în cartea funciară nedefinitivă 101N P__, nr.
topo v echi 412, convertită în cartea funciară nouă xxxxx P__, nr. cadastral/nr. topografic cad 412, top
401, 407, 415; și să se dispună radierea din cărțile funciare noi mai sus menționate a pârâtei
__________________. MIERCUREA C___;

S_____ R____ prin Mini sterul Finanțelor Publice, menționează că aceste imobile figurează în
domeniul public în conformitate cu: Hotărârea de Guvern nr. 1326 din 27 decembrie 2001 p_____
aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Ofi cial nr. 17
din 15 ianuarie 2002, care, în partea introductivă și, respectiv, la art. 1, prevede după cum urmează:
„în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și re gimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Guvernul
României adoptă prezenta hotărâre: Art. 1 Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public ai
statului, prevăzute în anexele nr. 1 - 41*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1- 41 se comunică instituțiilor interesate de către M_________ Finanțelor Publice, ”

În Anexa nr. 22 la H.G. nr. 1326/2001, pagina 2, la poziția xxxxx se prevede că în grupa 8 (bunuri care
alcătuiesc domeniul public al statului) nr, MF 38 319, cod de clasificare 8.07.01,
______________________________ Rezervație Științifică” „Punct de cercetare, observare, control;
10.000 ha" situat în județul H________, munții Retezat, anul dării în folosință 1990, având situația
juridică baza legală: Lege a xxxxxxx, în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE".

Acest act normativ a fost abrogat de Hotărârea de Guvern nr. 45/2003 p_____ aprobarea inventarelor
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 82 din 10 februarie 2003,
care , în partea introductivă și, respectiv, Ia art. 1, prevede după cum urmează: „În temeiul
prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 20 alin, (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modifică rile ulterioare, Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre:

Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1 - 44 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele nr, 1 - 44 se comunică Instituțiilor inte resate de către
M_________ Finanțelor Publice.” în Anexa nr. 23 Ia H.G. 45/2003, pagina 3, la poziția xxxxx, se
prevede că Tn grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) nr. MF xxxxx, cod de
clasificare 8.07.01, _________________________ tezat Rezervație Științifică” - „Punct de cercetare,
observare, control; 10.000 ha” situat în județul H________, munții Retezat, anul dării în folosință
1990, având situația juridică „ baza legală: Legea 30/1990, în administrarea ACADEMIEI ROMANE”.

Acest act normativ a fost abrogat de Hotărârea de Guvern nr. 15/2004 p_____ aprobarea
inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 20
ianuarie 2004, care, în partea introductivă și la art. 1 prevede d upă cum urmează: „în temeiul
prevederilor art. 108 din Constituția României și ale art. 20 alin, (2) din Legea nr, 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre: Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute
în anexele nr. 1 - 40) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele nr. 1 - 40 se comunică
instituțiilor interesate de către M_________ Finanțelor Publice. ”

În Anexa nr. 16 la H.G. nr. 15/2004, pagina 3, la poziția xxxxx se prevede că în grupa 8 (bunuri
care alcătuiesc domeniul public al statului) nr. MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01,
______________________________ Rezervație Științifică" „Punct de cerceta re, observare, control;
10.000 ha” situat în județul H________, munții Retezat, anul dării în folosință 1990, având situația
juridică " — baza legală: Legea 30/1990, în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE".

Acest act normativ a fost abrogat de Hotărârea de Guve rn nr. 2060/2004 p_____ aprobarea
inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1129 din 30
noiembrie 2004, care, în partea introductivă și, respectiv, Ia art. 1, prevede după cum urmează: „în
temeiul prevederil or art. 108 din Constituția României și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Guvernul
României adoptă prezenta hotărâre: Se aprobă inventarele bunurilor- din domeniul public al statului,
prevăzute în anexele 1 - 45 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele nr. 1 - 45 se
comunică instituțiilor interesate de către M_________ Finanțelor Publice."

În Anexa nr. 17 la H.G. nr, 2060/2004, pagina 3, la poziția xxxxx se prevede că în grupa 8 (bunuri
care alcătuiesc domeniul public al statului) nr. MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01,
______________________________ Rezervație Științifică” - „Punct de cercetare, observare, control;
10,000 ha" situat în județul H________, munții Retezat, anul dării în folosință 1990, având situația
juridică - baza legală: Legea 30/1990, În administrarea ACADEMIEI ROMÂNE",

În Monitorul Oficiat al României nr. 1020 din 21 decembrie 2006 este publicată Hotărârea d e
Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006, p_____ aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din
domeniul public al statului, în care, la anexa 17, pagina 3, este înscris în Grupa 8 (bunuri care
alcătuiesc domeniul public al statului) nr. MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01, „Parcul N_______
Retezat Rezervație Științifică” „Punct de cercetare, observare, control; 10,000 ha” situat în județul
H________, munții Retezat, anul dării Tn folosință 1990, având situația juridică baza legală . Legea
30/1990, în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE.

Din Anexa 17 la H.G. 1705/2006, reiese că suprafața de 10.000 ha are statutul de bun înscris în
domeniul public al statului, cu începere din ianuarie 2001, conform dispozițiilor din H.G. nr.
1326/2001.

Aceast ă bază legală - Legea 30/1990 indicată în actele normative mal sus-menționate este rezultatul
unei erori materiale, deoarece Legea nr. 30 din 15 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr,
125 din 16 noiembrie 1990, privește angajarea salariaților î n funcție de competență.

Astfel dintr-o evidentă eroare materială, în Anexa nr. 22 la Hotărârea de Guvern nr. 1326/2001, în
Anexa nr. 23 la Hotărârea de Guvern nr, 45/2003, în Anexa nr. 16 la Hotărârea de Guvern nr. 15/2004,
în Anexa nr. 17 la Hotăr ârea de Guvern nr. 2060/2004 și, respectiv, în Anexa nr, 17 la Hotărârea de
Guvern nr. 1705/2006 p_____ imobilul nr. MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01 „Parcul N_______
Retezat Rezervație Științifică" „ „Punct de cercetare, observare, control; 10.000 ha " situat în județul
H________, munții Retezat, figurează ca bază legală Legea 30/1990, în realitate baza legală p_____
acest imobil fiind Decretul - Lege nr. 30 din 18 ianuarie 1990.

Decretul - Lege nr. 30 din 18 ianuarie 1990 privind trecerea în proprietatea statului a patrimoniului
fostului Partid Comunist R____, publicat în Monitorul Oficial nr. 12 din 19 ianuarie 1990, prevedea, la
art. 1, următoarele: „întregul patrimoniu care a aparținut fostului Partid Comunist R____ trece în
proprietatea statului, ca bunuri ale întregului popor. Patrimoniul ce se predă în proprietatea statului
cuprinde unitățile economice, mijloacele de producție de transport, terenurile, indiferent de
destinație, clădirile și dotările acestora, bunurile cu caracter cultu ral și artistic, instituțiile de
învățământ, sanitare, muzeistice, bazele sportive, de odihnă și turism și altele asemenea, precum și
orice alte bunuri materiale și fonduri bănești și valutare, inclusiv creanțele care au aparținut fostului
Partid Comunist R____, organizațiilor și unităților din subordinea acestuia, indiferent de data și de
sursa dobândirii lor”.

În consecință, nu Legea 30/1990 constituie baza legală p_____ dobândirea, începând cu anul 1990, a
imobilului nr. MF xxxxx. cod de clasif icare 8.07.01 „Parcul N_______ Retezat Rezervație Științifică” -
„Punct de cercetare. observare. Control -10.000 ha" situat în județul H________, munții Retezat; baza
legală a înscrierii acestui imobil în domeniul public al Statului R____. îl constituie De cretul Lege nr. 30
din 18 ianuarie 1990.

Intervenientul S_____ R____ prin M_________ Finanțelor Publice menționează că este în drept să
solicite ca instanța să constate pe cale incidentală această eroare materială mai sus menționată în
temeiul prev ederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000.

Cu privire la nulitatea absolută a titlurilor de p__________ emise pârâtelor K_______ M____ și


P_______ E________ p_____ terenurile expropriate și intrate în domeniul public al Statului R____,
situate în Parc ul N_______ Retezat, în descrierea acestuia prin limitele geografice descrise în Jurnalul
Consiliului de Miniștri nr. 593 din 22 martie xxxxx publicat în Monitorul Oficial nr. 85 din 10 aprilie
1935, paginile 2710-2711, ce descriu monumentul Naturii, masiv ul Retezat din Jud. H________, se
susține că aceasta decurge din încălcarea normelor juridice imperative ce ocrotesc domeniul public al
Statului R____, după cum urmează: conform art. III alin. 2 1 din Legea nr. 169/27.10.1997, p_____
modificarea și compl etarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările aduse
prin Legea nr. 247/2005, în privința titlurilor de p__________, ”Nulitatea poate fi invocată de primar,
prefect, Autoritatea Națională p_____ Restituirea Proprietăților și de alte persoane care justifică un
interes legitim, iar soluționarea cererilor este de competenta instanțelor judecătorești de drept
comun” .

În titlurile de p__________ atacate prin acțiunea ce face obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX al
Judecătoriei Hațeg, au fost incluse imobile teren ce aparțin domeniului public al Statului R____,
inalienabile, imprescriptibile, insesizabile și nulitatea absolută a acestor titluri derivă din: încălcarea
normelor imperative, de ordin public, ce decurge din încălcare a dispozițiilor cuprinse în: art. 6 lit. c)
din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș (1921), art. 5 alin. 7
din Legea nr. 213/1930 privind monumentele naturii, potrivit căruia monumentele naturii cu o
suprafață mai mar e de 10 ha nu puteau forma obiectul proprietății private, fapt p_____ care, prin
adresa nr. 173/14 iunie 1939, C______ Monumentelor Naturii a solicitat Ministerului Agriculturii și
Domeniilor să procedeze la exproprierea p_____ cauză de utilitate publică ș i a părții din teren rămasă
în proprietatea lui G. K_______, expropriere realizată cu plată, până în anul 1948; Jurnalul Consiliului
de Miniștri nr, 593 din 22 martie 1935, publicat în Monitorul Oficial nr. 85 din 10 aprilie 1935, paginile
2710-2711; art. 136 alin. (2), (3), (4) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 31 octombrie 2003, revizuită și
actualizată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31.10.2003;

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al ac esteia,
publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie '1998, art. 3 alin, (1) și (2), art. 7 lit. c) și f), art.
11 alin. (1) și (2) și Anexa l, pct I subpunctele 5, 6, 7, art. 23 (fără să existe o ieșire din indiviziunea
dintre S_____ r____ și p articulari; Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - zone protejate, publicată în Monitorul Oficial nr.
152 din data de 12 aprilie 2000 - Anexa l, pct. 1;

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 p_____ aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, Anexa 16, Anexa 17, publicată în Monitorul Oficial nr.1020/21.12.2006, în
care figurează în domeniul public al Statului R____ 'imobilul cu nr.M.F. xxxxx Cod clasificare „ 03.07.01
Parcul N_______ Retezat 10.000 ha. Rezervație științifică, punct de cercetare, observație, control,
10.000 ha -aflate în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE; Art. 5 alin. (2) din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată în Monito rul Oficial, Partea l, nr. 1 din 05.01.1998. în care se prevede imperativ
că ” terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele
nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă potrivit legii sunt dez afectate din domeniul public. ”;
Art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1
din 05.01.1998. în care se prevede imperativ că terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe
intrate în p atrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie
1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în
amenajamentele silvice. ”; Art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar n r. 18/1991. republicată în
Monitorul Oficial Partea l. nr. 1 din 05.01.1998, în care se prevede imperativ că „ Terenurile
p__________ de stat, administrate de institute și stațiuni de cercetări științifice, agricole și silvice,
destinate cercetării și prod ucerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și a
animalelor de rasă, precum și din administrarea Institutului p_____ Testarea șl Înregistrarea Soiurilor
de Plante de Cultură și a centrelor sale teritoriale aparțin domeniului pu blic și rămân în administrarea
acestora”; Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 art. 19 alin. (5), art.22 alin. (2), art. 23, art. 28 alin. art.
35 alin. (1) și (2), 38, Anexa 1 lit. a) și b); Dispozițiile cuprinse în Legea nr. 169/1997 din 27.10.1997,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 04.11.1997, cu modificările și completările aduse
prin Legea nr. 247/2005, În care se prevede imperativ la art. III alin. (1), după cum urmează: „Sunt
lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului
juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar xxxxxxx, Legii nr.
1/2000 p_____ reconstituirea d________ de p__________ asupra terenurilor agricole si celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu
modificările și completările ulterioare și ale prezentei legi: actele de reconstituire sau de constituire a
d________ de p__________ în favoarea persoanelor fizice care era îndreptățite, potrivit legii, la astfel
de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (VI) actele de reconstituire a d________ de p__________
asupr a unor terenuri forestiere p_____ persoane care nu au deținut anterior în p__________ astfel de
terenuri.”
De asemenea, intervenientul precizează că trebuie avute în vedere inclusiv motivele suplimentare
invocate de S_____ R____ prin M_________ Fi nanțelor Publice prin notele scrise depuse la dosarul
cauzei sub nr. xxxxxx/12.06.2019, ce susțin teza nulității absolute a titlurilor de p__________ emise în
favoarea pârâtelor K_______ M____ și P_______ E________, după cum urmează: prin cererile
formulat e în temeiul Legii nr. 247/2005, petentele M____

K_______, în calitate de soție supraviețuitoare a defunctului Nikolaus (M_____) K_______ (fiul lui
K_______ G____ și a Susannei K_______, și nepot de frate al Iui K_______ L______) și E________
P_______ în calitate de fiică a defunctului Nikolaus (M_____) K_______ (fiul lui K_______ G____ și a
Susanne; K_______, și nepot de frate at Iui K_______ L______) prin mandatar P_______ Vilmos au
solicitat reconstituirea d________ de p__________ asupra terenurilor ce au aparținut defuncților
K_______ G____ și K_______ L______.

Procedura administrativă a fost finalizată cu emiterea următoarelor titluri de p__________: titlul de


p__________ nr. xxxxx/646, pag. 1, cod xxxxx, titlul de p__________ nr. xxxxx/646, pag. 2, Co d xxxxx,
titlul de p__________ nr, xxxxx/646, pag. 3, cod xxxxx, toate din data de 06.12.2006, și a Anexei la
acesta, emise de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra
terenurilor - Județul H________ în favoarea persoanelor fizice K_______ M____ și P_______
E________ domiciliate în Austria, p_____ suprafața totală de 6029 ha și 9000 rnp, teren cu vegetație
forestieră situat pe raza Ocolului Silvic „Retezat” jud. H________, structurată și amplasată conform
celor menționate în Anexa la titlurile sus-menționate și conform punerii în posesie realizate prin
procesul-verbal nr. 2460/29.1 1.2006, titlul de p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006, cod xxxxx și
a Anexei la acesta, emis de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor „ Județul H________ în favoarea persoanelor fizice K_______ M____ și P_______
E________, domiciliate în Austria, p_____ suprafața totală de 3679 ha și 9400 mp situată pe teritoriul
satului R__ de M___, județul H unedoara.

Intervenientul susține că pârâtele M____ K_______ și E________ P_______ nu au calitatea de

persoane îndreptățite la reconstituirea d________ de p__________.

În ceea ce o privește pe pârâta M____ K_______, se susține că în conformitate c u dispozițiile art. 8


alin. (1) din Legea nr. 18/1991, potrivit cărora „S_________ d________ de p__________ privată
asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producție se face în
condițiile prezentei legi, prin reconstitu irea d________ de p__________ sau constituirea acestui
drept.

(2) De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă
de producție sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum și, în c ondițiile legii
civile, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă și alte persoane anume stabilite. „

Se precizează că prin trimiterea la condițiile legii civile, Legea nr. 18/1991 are în vedere atât
moștenirea legală, cât și cea testam entară, fără să extindă această instituție și la alte ipoteze, iar
potrivit dispozițiilor art. 13 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 18/1991: „(1) Calitatea de moștenitor se
stabilește pe baza certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești d efinitive ori, în lipsa
acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moștenirii; (2) Moștenitorii care nu-și pot dovedi
această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiți repuși de drept în
termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparținut autorului lor. Ei
sunt considerați că au acceptat moștenirea prin cererea pe care o fac comisiei ”

Intervenientul susține că sunt chemate la moștenire în temeiul legii și deci au vocație succesorală
legală persoanele care sunt în legătură de familie cu defunctul, adică rudele defunctului - din
căsătorie, din afara căsătoriei si în anumite condiții din adopție - și, alături de acestea soțul
supraviețuitor al defunctului.

Pot rivit legii, rudenia este legătura bazată pe descendenta unei persoane dintr-o altă persoană sau
pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun, întrucât legăturile de rudenie pot fi foarte
îndepărtate, legea a limitat pe linie colaterală vocația su ccesorală legală la gradul al IV lea inclusiv
potrivit prevederilor art. 676 Cod civil.

Față de faptul că M____ K_______ are calitatea de afin de gradul I, față de K_______ G____ (socrul
său) și de gradul al III-Iea, fată de K_______ L______, aceas ta nu are vocație la succesiunea
defuncților menționați mai sus, întrucât afinii nu vin la moștenire decât dacă au căpătat vocație
succesorală printr-un testament. Întrucât M____ K_______ nu a exhibat niciun testament care să-i
confere vocație la succesiu nea defunctului K_______ G____ sau la cea a lui K_______ L______. De
asemenea, legile adoptate în materia fondului funciar conferă calitatea de persoană îndreptățită
moștenitorilor fostului proprietar, în speță moștenitorilor defuncților K_______ G____ și K_______
L______.

În ceea ce o privește pe pârâta P_______ E________, aceasta nu are calitatea de persoană


îndreptățită în raport de împrejurarea că potrivit certificatului constatator emis de Ambasada
României la Viena, a dobândit cetățenia r_____ la data de 09.09.2009, la peste trei ani de la data
emiterii titlurilor de p__________, și la peste patru ani de la data depunerii cererilor de reconstituire a
d________ de p__________ și în speță, devin incidente prevederile art. 48 din Legea nr. 18/199 1,
potrivit cărora, ”Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și foștii cetățeni români care și-
au redobândit cetățenia r_____, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țară, pot face cerere
de reconstituire a d________ de proprieta te p_____ suprafețele de terenuri agricole sau terenuri cu
destinație forestieră, prevăzute la alt. 45, care le-au aparținut în p__________, dar numai până la
limita prevăzută la art 3 lit. h) din Legea nr, 187/1945, de familie, p_____ terenurile agricole, și nu mai
mult de 30 ha de familie, p_____ terenurile cu destinație forestieră, în termenul, cu procedura și în
condlti116 prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9)”.

Se invocă faptul că la data emiterii actelor de reconstituire a d________ de propriet ate, Constituția
României prevedea interdicția p_____ cetățenii străini și apatrizi de a dobândi dreptul de
p__________ asupra terenurilor, iar art. 3 alin. 1 din Legea nr. 54/1998 (în perioada 1998 - 2005)
statua identic. Persoanele fizice care dețineau c etățenie r_____ și domiciliul în străinătate puteau
dobândi în România, prin acte juridice între vii și prin moștenire, terenuri de orice fel. Persoanele
juridice străine nu puteau dobândi terenuri în România prin acte juridice între vii sau p_____ cauză d e
moarte.

În considerentele Deciziei nr. 1011/07.10.2008, Curtea Constituțională a reținut că „dispozițiile legii


au ca scop reconstituirea d________ de p__________ sau constituirea acestuia în favoarea foștilor
cooperatori, a moștenitorilor acestora și a altor persoane care la data intrării în vigoare a legii nu
aveau calitatea de proprietari, asupra terenurilor care constituie fondul funciar al României; având în
obiectul de reglementate al legii - proprietatea funciară „ și scopul declarat al acest eia - retrocedarea
către foștii proprietari sau moștenitorii acestora a d________ de p__________ asupra terenurilor
preluate de cooperativele agricole de producție sau de către stat - reglementarea condițiilor în care
operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptățite, constituie opțiunea
legiuitorului; este pe deplin constituțională condiționarea exercitării d________ de a formula cerere
de reconstituire a d________ de p__________ asupra terenurilor de calitatea de cetățean r____,
dispozițiile art. 44 alin. (2) teza a doua din Constituție, deși nu mai prevăd in terminis, interdicția
dobândirii d________ de p__________ asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, nu o
înlătură, ci doar precizează cazurile și condițiile în care aceștia pot dobândi un asemenea drept,
restrângând astfel sfera de aplicare a acestei incapacități speciale; una dintre modalitățile de
dobândire a d________ de p__________ asupra terenurilor de către cetățenii străini sau apatrizi este
moștenirea legală, ceea ce presupune că aceștia, după anul 2003, pot dobândi terenuri în condițiile
d________ comun din Codul civil și următoarele, Legea nr. 18/1991, republicată, fiind o lege specială
care are ca destinatari doar pe cetățenii români.

Ca urmare a exercitării controlului de constituționalitate, Curtea Constituțională, prin Decizia nr.


153/2011, a statuat asupra conformității acestor prevederi legale cu dispozițiile legii fundamentale
(textul art. 48 care a constituit obiect al excepției de necons tituționalitate) instanța constituțională a
stabilit faptul că dispozițiile Legii nr, 18/1991 au ca scop reconstituirea d________ de p__________
sau constituirea acestuia, în favoarea foștilor proprietari asupra terenurilor care constituie fondul
funciar al României. Dreptul de p__________ al acestor persoane este reconstituit sau, după caz,
constituit în temeiul și în condițiile legii.

În acest context, trebuie reținut că legea prevede categoriile de persoane îndreptățite a formula
cerere de reconsti tuire a d________ de p__________, dispozițiile art. 48 stabilind posibilitatea de a
solicita reconstituirea și p_____ cetățenii români cu domiciliul în străinătate și p_____ foștii cetățeni
români care și-au redobândit cetățenia r_____, indiferent dacă și- au stabilit sau nu domiciliul în țară.

Așadar, având în vedere obiectul de reglementare a legii - fondul funciar af României - și scopul
declarat al acestuia - retrocedarea către foștii proprietari sau moștenitorilor acestora a d________ de
p__________ asupra terenurilor preluate de CAP sau de către stat - reglementarea condițiilor în care
operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptățite, constituie opțiunea
legiuitorului, în acord cu politica economică a statului în această materie și cu finalitatea reparatorie a
legii.

Condiționarea exercitării d________ de a formula cerere de reconstituire a d________ de


p__________ asupra terenurilor, de calitatea de cetățean r____ reprezintă o astfel de opțiune, care
este pe deplin con stituțională.

Astfel, dispozițiile art. 44 alin. (2) teza a doua din Constituție, deși nu mai prevăd in terminis interdicția
dobândirii d________ de p__________ asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, nu o
înlătură, ci doar precizează c azurile și condițiile în care aceștia pot dobândi un asemenea drept,
restrângând astfel sfera de aplicare a acestei incapacități speciale. Potrivit normei constituționale, una
dintre modificările de dobândire a d________ de p__________ asupra terenurilor d e către cetățenii
străini sau apatrizi este moștenirea legală, ceea ce presupune că aceștia, după anul 2003 pot dobândi
terenuri în condițiile d________ comun (art. 650 și următoarele din Codul civil), Legea nr. 18/1991
republicată, fiind o lege specială c are are ca destinatari doar pe cetățenii români.

Condiția existenței cetățeniei române la data formulării cererii de reconstituire este o condiție de fond
care trebuia îndeplinită la momentul depunerii cererii. Or, în cauză această condiție nu este înde
plinită. Aceste aspecte au fost reținute de Tribunalul M____ în considerentele Deciziei nr. 572/R/2013.

Fată de aspectele menționate mai sus, în speță devin incidente prevederile art. III din Legea nr,
169/1997, cu modificările ulterioare, conform căr ora, ”sunt lovite de nulitate absolută, potrivit
dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarelor acte emise cu
încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 p_____ reconstituir ea
d________ de p__________ asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările
ulterioare și ale prezentei legi: a) actele de reco nstituire sau de constituire a d________ de
p__________, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri
sau constituiri, cum sunt: (i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodat
ă teren în p__________ predat la cooperativa agricolă de producție sau la stat sau care nu au moștenit
asemenea terenuri; (ii) actele de reconstituire și constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor
amplasamente ale foștilor proprietari, solicita te de către aceștia, în termen legal, libere la data
solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 p_____ terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 și a prezentei legi,
precum și actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;(iii) actele de
reconstituire și constituire a d________ de p__________ în favoarea altor persoane asupra terenurilor
proprietarilor care nu au fost înscriși în cooperativa agricolă de producție, nu au predat terenurile
statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de actele de reconstituite sau
constituire a d________ de p__________ emise după eliberarea titlului de p__________ fostului
proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni sau, dup ă caz,
intabulat în cartea funciară, precum și actele de înstrăinare efectuate în baza lor; (v) actele de
reconstituire și constituire a d________ de p__________ în măsura în care au depășit limitele de
suprafață stabilite de art. 24 alin. (4) din Legea f ondului funciar nr.18/1991; actele de reconstituire a
d________ de p__________ asupra unor terenuri forestiere p_____ persoanele care nu au deținut
anterior în p__________ astfel de terenuri. '

S-a mai solicitat a fi avută în vedere jurisprudența rel evantă privind neîndeplinirea condițiilor
prevăzute de art.48 Legea nr. 18/1991, depusă la dosarul cauzei de intervenientul S_____ R____.

În cauză, s-au efectuat: o comisie rogatorie în Franța cerere adresată către Tribunalul de M___
Instanță din Paris , și una în Austria, a fost întocmită o expertiză topografică de expert G_________
G_______ – M_____ și au fost încuviințați ca experți asistenți: B_____ Rokossy - la cererea pârâtelor
P_______ E________ și Karolyi Helene, respectiv T___ S____ și C_____ M____- la solicitarea
reclamantei A_______ R_____ și intervenientului S_____ R____.

Din actele și lucrările dosarului se reține că: la data de 24.11.2005 pârâtele K_______ M____ și
P_______ E________ au solicitat Comisiei p_____ s_________ dreptulu i de p__________ asupra
terenurilor R__ de M___, în calitate de moștenitoare a numiților: K_______ G____( zis și G_____),
K_______ S_____ ( născută Banffy) și K_______ L____ ( zis și L______ ), precum și în calitate de soție
supraviețuitoare a numitului K_______ Nikolaus ( M_____)- fiu al lui K_______ S_____ și K_______
G____ și nepot de frate al numitului K_______ L____, reconstituirea d________ de p__________
asupra imobilelor înscrise în: CF 921 R__ de M___, nr. cadastral 3774, 3775, 3776, 3777, 3804, 3805,
3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 144, 146, 147, 3783, 3784-3785, 3790-3791, 3792-
3793, 3794- 3795, 3796 -3797, 3798-3799, 3800, 3801- 3802, 3803, 3789, 3816, 3817, 3836, 3837,
3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3814, 3815/1, CF 545 R âu de M___, nr. cadastral 118, 120/2,
119, 120/1/a, 151; CF 757 R__ de M___, nr. cadastral 770/2, 771, 113/1, 119, 115, 112/1/2; CF 383
R__ de M___, nr. cadastral 1011/2 și 1012/2; CF 474 R__ de M___ de sub A. 2-14, 16-22 și CF 1852
Clopotiva, nr cadastral 6005/1 6016, 6020, 6022, 6024.

Anterior în Cărțile Funciare 757; 474; 545; 383 R__ de M___ și C.F. nr.921 R__ de M___, precum și in
Cartea Funciară 1852 Clopotiva au figurat înscriși proprietari tabulari din anul 1921, si chiar anterior
acestui an, K_______ G_____ si K_______ L______.

În Cartea Funciara 474 Rau de M___, sub A2-14, 16-22, imobilul în suprafață totală de 8698 ha si 488
metri pătrați, figurează înscriși ca proprietari tabulari K_______ G____ cu cota de ½ (B7 si 9) și
K_______ Lajo s cu cota de ½ parte (B8 si 10).

La data de 25.11.2005 cele două pârâte au solicitat Comisiei p_____ s_________


d________ de p__________ asupra terenurilor din cadrul Primăriei Sarmizegetusa, în calitate de
moștenitoare a numiților Kend effy A_____ ( zis și Alexis sau Elek) și K_______ Nikolaus ( M_____)
reconstituirea d________ de p__________ supra terenului înscris în CF 255 Breazo va

La data de 23.11.2005 aceleași părți au solicitat Comisiei p_____ s_________ d________ de


proprieta te asupra terenurilor din cadrul Primăriei P__, în calitate de moștenitoare a numiților
K_______ G____( zis și G_____) și K_______ L____ ( zis și L______ ), precum și în calitate de soție
supraviețuitoare a numitului K_______ Nikolaus ( M_____)- fiu al lui K_______ G____ și nepot de frate
al numitului K_______ L____ ( zis și L______) reconstituirea d________ de p__________ asupra
terenurilor înscrise în: CF 716 Federi, nr. cadastral 1500, 1506, 1511/2, 1516/2, 1621/2, 1621/3,
1621/6/1, 1621/7/1, 1621/67, 1621/68, 1621/71, 1621/73, 1621/75, 1621/76, 1621/78, 1621/79,
1621/82, 1621/83, 1621/84, 1621/3/2, CF 716 Federi, nr. cadastral 1500, 1506, 1511/2, xxxxxx,
1621/2, xxxxxx, 1621/6/1, 1621/7/1, XXXXXXXXXXXX/68, 1621/71, 1621/73, 1621/75, 1621/76,
1621/78, 1 621/79, 1621/82, 1621/83, 1621/84, 1671/3/2 și CF 718 Federi nr. cadastral 1621/16,
1621/17, 1621/18, 1621/86, 1621/88, 1621/89, 1621/91, 1621/92, 1621/94, 1621/96 și 1621/98.

Tot la data de 23.11.2005 aceleași părți au solicitat Comisiei p_____ stabi lirea d________ de
p__________ asupra terenurilor din cadrul Primăriei orașului P______, în calitate de moștenitoare a
numiților K_______ G____( zis și G_____) și K_______ L____ ( zis și L______ ), precum și în calitate de
soție supraviețuitoare a numitulu i K_______ Nikolaus ( M_____)- fiu al lui K_______ G____ și nepot
de frate al numitului K_______ L____ ( zis și L______) reconstituirea d________ de p__________
asupra terenurilor înscrise în: CF 1594 P______, nr. cadastral 3354/a/21, 3354/a/22, 3354/a/23,
3385/a/1, 33857a/2, 3385/b, 3399/1, 3399/2, 3399/3, 3399/4, 3399/5, 3399/6/a, 3354/a721,
3354/a/22, 3354/a/23, 3385/a/1, 3385/a/2, 3385/a/3, 3385/b, 3399/1, 3399/2, 3399/3, 3399/4 și
3399/6/a.
Urmare acestor cereri, la data de 07.06.2006 C______ j udețeană p_____ s_________ d________
de p__________ asupra terenurilor- Instituția P__________ județului H________, a emis Hotărârea nr.
202/2006 prin care a aprobat cererea p_____ reconstituirea d________ de p__________ privată
asupra terenurilor agricole situate pe raza comunei R__ de M___, potrivit anexei 22 întocmită de
colectivul de lucru al Comisiei județene p_____ s_________ d________ de p__________ privată
asupra terenurilor care cuprinde o poziție cu suprafața de 150 ha pășuni, 2241,73 stâncărie ș i
1288,21 ha neproductiv și a aprobat cererea p_____ reconstituirea d________ de p__________
privată asupra terenurilor agricole situate pe raza orașului P______, și comunelor: P__, R__ de M___,
potrivit anexei 37 întocmită de colectivul de lucru al Comisi ei județene p_____ s_________
d________ de p__________ privată asupra terenurilor care cuprinde o poziție cu suprafața totală de:
7254,98 ha din care 7136,58 ha terenuri cu destinație forestieră și 118,40 ha terenuri cu destinație
agricolă, după cum urmea ză: P______ – 796,16 ha din care de 796,16 ha terenuri cu destinație
forestieră; P__ – 310,52 ha din care 310,52 ha terenuri cu destinație forestieră; R__ de M___ –
6148,30 ha din care 6029,90 ha terenuri cu destinație forestieră și 118, 40 ha terenuri cu destinație
agricolă.

La data de 06.12.2006 au fost emise, în favoarea pârâtelor K_______ M____ și P_______


E________, următoarele titluri de p__________: nr xxxxx/646 p_____ suprafața de 6029 ha și 9000
mp terenuri situate pe teritoriul Ocolului Silvic Retezat, nr. xxxxx/647 p_____ suprafața de 3679 ha și
9400 mp, teren situat pe teritoriul satului R__ de M___ și titlul de p__________ nr. xxxxx/901 p_____
suprafața de 3.103.200 mp, teren situat pe teritoriul comunei P__.

Analizând procesul v erbal întocmit la data de 11.04.2006 cu ocazia ședinței Comisiei de aplicare a
legilor fondului funciar de pe lângă Primăria comunei R__ de M___, cu privire la cererile depuse de
M____ Kedeffy și E________ P_______ născută K_______, referitoare la recon stituirea d________
de p__________ asupra imobilelor înscrise in C.F. 921 R__ de M___, C.F. 545 R__ de M___ C.F.757 R__
de M___, C.F. 383 R__ de M___ C.F. 474 R__ de M___ si C.F. 1852 Clopotiva, reține că: în ceea ce
privește terenurile din C.F. 921 R__ de M___ cu nr. top. 3774— fânaț — Fața Runcului în suprafață de
35.970 mp; nr. top. 3775 — fânaț— Fața Runcului, în suprafață de 28.775 mp; nr. top. 3776- fânaț
-Fața Runcului, în suprafață de 21.585. mp, nr. top. 3777- fânaț -Fața Runcului, în suprafață de
14.390.mp; nr. top. 3804- pădure Fața Runcului, în suprafață de 951.289 mp; nr. top. 3805- pădure
Fața Runcului, în suprafață de794.190. mp; nr. top. 3806- pădure Fața Runcului, în suprafață de
378.571 mp; nr. top. 3807- pădure Fața Runcului, în suprafaț ă de 284.018 mp; nr. top. 3808 - pădure
Fața Runcului, în suprafață de 189.470 mp; nr. top. 3809- fânaț Fața Runcului, în suprafață de 71.940
mp; nr. top. 3810- fânaț Fața Runcului, în suprafață de 83.932 mp; nr. top. 3811- fânaț- Fața Runcului,
în suprafa ță de 28.775 mp; nr. top. 3812- fânaț - Fața Runcului, în suprafață de 21.585 mp; nr. top.
3813 - fânaț- Fața Runcului, în suprafață de 14.390 mp; nr. top. 3783 - fânaț -Fața Runcului, în
suprafață de 1.152 mp; nr. top. 3784- 3785 - fânaț Fața Runcului, î n suprafață de 2.268 mp; nr. top.
3790- 3791 - fânaț Fața Runcului, în suprafață de 17.395 mp; nr. top. 3792-3793 fânaț Fața Runcului, în
suprafață de 5.968 mp; nr. top. 3794 -3795 fânaț Fața Runcului, în suprafață de 4.277 mp; nr. top.
xxxxxxxxxxxxxxxxx - 3799 - fânaț Fața Runcului, în suprafață de 4.536 mp; nr. top. 3800- fânaț Fața
Runcului, în suprafață de 21.437 mp; nr. top. 3801 - 3802 - fânaț Fața Runcului, în suprafață de 8.577
mp; nr. top. 3803 -fânaț Fața Runcului, în suprafață de 1.714 mp; nr. top 3789- fânaț Fața Runcului, în
suprafață de 49.640 mp; nr. top. 3816 - pădure Brădățel, în suprafață de 1.590.094 mp; nr. top. 3817-
stânca Brădățel, în suprafață de 167.824 mp; nr. top. 3836-pădure Brădățel, în suprafață de 29.527
mp; nr. top. 3837 - pădure Brădățel, în suprafață de 635.390 mp; nr. top. 3838- pădure Brădățel, în
suprafață de 476.529 mp; nr. top. 3839 - pădure Brădățel, în suprafață de 307.791 mp, nr. top. 3840 -
stânca Brădățel, în suprafață de 196.345 mp; nr. top. 3841- stânca Brădăț el, în suprafață de 67.143
mp; nr. top. 3842- stânca Brădățel, în suprafață de 50.356 mp; nr. top. 3843 -stânca Brădățel, în
suprafață de 33.574 mp; nr. top. 3814- pășune Brădățel, în suprafață de 1.485.719 mp și nr. top.
3815/1- stânca Brădățel, în supr afață de 345.300 mp, s-a constatat că terenurile înscrise sub top.
3816, 3817, 3836-3843 au fost dezmembrate în trei parcele respectiv: nr. top. 3816, 3817, 3836-3843,
în suprafață de 11.109 mp; __________________. 3816, xxxxxxxxxxxxxxx, în suprafață de 15.700 mp
cu care a fost intabulată în C.F. Agenția Taberelor Școlare (transferat în C.F. 1281 R__ de M___) și
__________________. 3816. 3817, 3836-3843, în suprafață de 3.547.044 mp. care a rămas în
proprietatea vechiului proprietar K_______ S_____ născu tă Banffy. Raportat la suprafețele de teren
analizate în conformitate cu numerele topo. mai sus menționate, s-a stabilit că acestea sunt libere și s-
a propus validarea lor în vederea retrocedării succesorilor proprietarului tabular K_______ S_____,
care a u solicitat reconstituirea d________ de p__________.

În ceea ce privește nr. top. 144 - curte intravilan, în suprafață de 227 mp, s-a constatat că este ocupat
de o clădire aflată în administrarea comunei R__ de M___ în care funcționează Oficiul Poștal R âu de
M___, referitor la nr. top. 146 – moară, în suprafață de 18 mp, s-a reținut că nu mai există clădirea
notată în cartea funciară și s-a apreciat că terenul este liber și nr. top. 147, în suprafață de 875 mp, cu
categoria teren neproductiv, este teren liber

S-a propus retrocedarea în natură, a amplasamentelor libere, iar p_____ terenul ce nu poate fi
restituit în natură s-a propus acordarea de despăgubiri.

Examinând cartea funciară, în extenso, instanța reține că au fost ignorate înscrierile referit oare la
exproprierea în favoarea Statului R____, a terenurilor de sub B1 și B2, proprietari K_______ G____ și
K_______ L____ (asupra suprafeței de
501 jugăre și 9896 stânjeni pătrați, echivalentul suprafeței de 291,8847 ha ) și mai mult în mod greșit,
este efectuată reînscrierea acestor terenuri în favoarea numitei K_______ S_____, persoană care nu
putea să le dobândească prin posesiune fa ptică atâta vreme cât aceste terenuri erau proprietatea
Statului R____, fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Referitor la imobilele înscrise în C.F. 545 R__ de M___, C______ l_____ de aplicare a legilor fondului
funciar din cadrul Primăriei R__ de M___, a reținut că: nr. top. 118 grădină intravilan, în suprafață de
624 mp, nr. top. 120/2 grădină intravilan, în suprafață de 755 mp; nr. top. 119 - casă și curte, în
suprafață de 122 mp și nr. top . 120/1/a grădină, în suprafață de 53 6 mp sunt ocupate de clădirea
sediului Primăriei R__ de M___, propunându-se acordarea de despăgubiri, întrucât nu este posibilă
retrocedarea în natură.

În ceea ce privește nr. top. 151 casă și curte , în suprafață de 730 mp, s-a reținut că este lib er și s-a
propus validarea cererii, în vederea restituirii în natură.

Analizând extrasul de carte funciară, în extenso, instanța reține faptul că nu s-a ținut seama de
înscrierile efectuate sub B 11, referitoare la notarea d________ de expropriere în favoarea Statului
R____, respectiv terenurile cu nr. top 118, 120/2, 119, 120/1/a, asupra cărora Banffy S_____ nu
putea obține dreptul de p__________ prin posesiune faptică, înscrierea cesteia în această carte
funciară fiind greșită.
Examinând menț iunile din procesul verbal întocmit la data de 11.04.2006 cu ocazia ședinței Comisiei
de aplicare a legilor fondului funciar de pe lângă Primăria comunei R__ de M___ în privința terenurilor
înscrise în C.F. 757 R__ de M___, se observă faptul că în cadrul ședinței comisiei au fost stabilite
următoarele: pe nr. top. 770/2 - fânaț și grădină, în suprafață de 19.220 mp și pe nr. top. 771 – fânaț și
grădină, în suprafață de 5.321 mp este intabulat dreptul de p__________ a lui F___ To_____ Evuta și
au fost trec ute în C.F.1128 R__ de M___, iar terenurile cu nr. top. 113/1 - curte și grădină, în suprafață
de 68 mp, sunt ocupate de clădirea sediului vechi al Primăriei R__ de M___ și p_____ nr. top. 114
-curte, în suprafață de 119 mp; nr. top. 115- drum, în suprafaț ă de 148 mp și nr. top. 112/1/2 -fânaț si
grădină, în suprafață de 42.405 mp a fost eliberat titlu de p__________ în favoarea Comunei R__ de
M___, fiind propuse despăgubiri.

Conform mențiunilor din cartea funciară menționată, instanța observă că nu s-a dat eficiență
înscrierii de sub B2, referitoare la dreptul de expropriere al Statului R____, fiind propuse despăgubiri
în mod greșit, întrucât terenul era proprietatea Statului R____ și pârâtele nu aveau posibilitatea să- l
obțină, .

În p rivința C.F. 383 R__ de M___, membri Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar de pe lângă
Primăria R__ de M___, au stabilit următoarele: nr. top. 1011/2 și 1012/2 fânaț și grădină Câmpu
M___, arător Câmpu M___, în suprafață de 271.093 mp au fost exp ropriate la Reforma Agrară din
1945 și au fost atribuite veteranilor de război, însă mai este liberă suprafața de 40.000 mp, fiind
propusă acordarea de despăgubiri p_____ terenul ocupat și restituirea în natură a terenului liber.

Analizând cartea fu nciară, instanța reține faptul că K_______ S_____, a fost proprietară asupra: nr.
top 3828 fâneață Brădățel, în suprafață de 11.538 mp; nr. top 3831 fâneață, în suprafață de 103.618
mp; nr. top 3818, în suprafață de 6.265 mp; nr. top 3819 fâneață, în supr afață de 6.265 nr. top 3820,
fâneață, în suprafață de 5.862 mp; nr. top 3821, fâneață, nr. top 3822, fâneață, 6.808 mp; nr. top
3823, fâneață, în suprafață de 6808 mp; nr. top 3924, fâneață, în suprafață de 13.811 mp; nr. top 3825,
fâneață; nr. top 3826, fâneață, în suprafață de 12.099 mp; nr. top 3827 fâneață; nr. top 3829, fâneață,
în suprafață de 7.251 mp; nr. top ,3830, fâneață, nr. top 3832/1 fâneață, în suprafață de 3.233 mp; nr.
top 3832/2 fâneață, în suprafață de 3.233 mp; și nr. top 3833/1 fâneață , în suprafață de 40.932 mp;
nr. top 153, fâneață și grădină, în suprafață de 116.283 mp; nr. top 158, fâneață și grădină, în suprafață
de 521 mp; nr. top 154 șură, în suprafață de 222 mp; nr. top 155 fâneață și grădină, în suprafață de
1.248 mp; nr. top 1 56, neproductiv, în suprafață de 863 mp; nr. top 162, moară, în suprafață de 197
mp; nr. top 163 neproductiv, în suprafață de 237 mp; nr. top 165, fâneață și grădină, în suprafață de
2.773 mp; nr. top 601, pășune, hotarul de sub pădure, în suprafață de 5.3 41 mp; nr. top 602, pășune,
în suprafață de 575 mp; nr. top 603, pășune, în suprafață de 3.344 mp; nr. top 1011 fâneață și grădină
Câmpul M___, în suprafață de 38.086 mp; nr. top 1012 arabil, în suprafață de 290.515 mp; nr. top
4396/137, casă și curte intr avilan, în suprafață de 352 mp; nr. top 4398/139 fâneață și grădină
intravilan în suprafață de 3.398 mp; nr. top 139 fâneață și grădină, în suprafață de 3.398 mp; nr. top
3683 , stâncă în partea de hotar Slatina, în suprafață de 230.200 mp.

Toat e aceste parcele au fost expropriate în favoarea Statului R____, fapt p_____ care se consideră
că nu se puteau propune nici despăgubiri și nici restituirea în natură a terenurilor libere, iar asupra
acestor terenuri care sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile, motiv p_____ înscrierea „ cu
titlul de drept rectificare pe baza posesiunii de fapt în favoarea lui Banffy S_____, căsătorită
K_______” este greșită, în speță fiind aplicabile prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938
,respectiv art.33 alin 1 , 2 ,4 ,art.34 pct.1 , art.36 din Legea nr.7/1996 actualizată.

De asemenea, instanța va reține că prin Decizia Curții Constituționale dată ca urmare a sesizării
instanței, în prezenta cauză, s-a reținut că: „reconstituirea d________ de p__________ privată în
privința terenurilor cu destinație forestieră pe vechile amplasamente în temeiul Legii nr. 18/1991 și
Legii nr. 1/2000 constituie o măsură reparatorie și are în vedere terenurile preluate de stat în anul
1948, odată cu intrarea î n vigoare a Constituției din același an, așadar, nu și terenurile expropriate,
spre exemplu, în temeiul Legii din 1921. Un argument în acest sens este și art. 3 alin. (1) din Legea nr.
213/1998 privind bunurile p__________ publică, publicată în Monitorul O ficial al României, Partea I,
nr. 448 din 24 noiembrie 1998, care prevede că din domeniul public al statului fac parte bunuri care,
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de
unitățile administrati v-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. Or, Curtea reține că exproprierea
realizată în conformitate cu cerințele Legii din 1921 constituie în privința terenurilor cu destinație
forestieră un mod de dobândire prevăzut de lege a unui bun de interes pu blic”.

Referitor la terenurile înscrise în C.F. 474 R__ de M___, A 2-14 și A 16-22, R__ de M___, membri
Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar de pe lângă Primăria R__ de M___, au stabilit ca
suprafața totală de 8.698 ha și 488 mp să fie restitui tă pârâtelor, considerând că terenul este liber și
acestea sunt moștenitoare al proprietarilor K_______ G____ și K_______ L____.

Se reține că reprezentanții Ocolului Silvic au avut obiecții și au indicat că la B11 este făcută mențiunea
că imobilul este e xpropriat in favoarea Statului R____, nr. ord. A + 1-23 .

Referitor la această obiecție, membri comisiei au susținut că din analiza înscrierii de la B 11 reiese: ”
în baza art. 66 al. 2 din Legea R.A. se notează dreptul de expropriere în favorul S_____ ui R____ asupra
imobilului indicat sub nr. ord. A + 23” și au susținut că a fost adăugată cifra 1 cu alte caractere, astfel că
s-a transformat notarea « A+23 » în ”A+ 1-23” cu toate ca se face referire la un singur imobil. În ceea
ce privește această susți nere, instanța consideră că această soluție nu poate fi veridică, întrucât după
cum se poate observa din mențiunile de la B7, B8 și B 9, B 10 K_______ G____ și K_______ L____ erau
coproprietari asupra tuturor imobilelor, iar înscrierea de la B 11 nu se put ea menționa că exproprierea
s-a efectuat doar în legătură cu o parte din acestea, deoarece K_______ L____, la data formulării
cererii înregistrată la Tribunalul arbitral mixt româno-maghiar din Paris la 24 iunie 1924 (cauza nr.124),
recunoștea că au fost expropriate mai multe terenuri, înscrise în CF 29,382,474, 921 și 315 R__ de
M___, CF 37 Federi și CF 385 și 1594 P______. Se observă că acesta a recunoscut ca fiind expropriate
următoarele terenuri: pășune de munte expropriată de la G_____ K_______ și L__ us K_______ –
7413 jugăre și 1058 stânjeni pătrați; teren neproductiv expropriat comun pășune aparținând lui
G_____ K_______ și Louis K_______- 575 jugăre și 1026 stânjeni pătrați; pășune cu brazi expropriată
aparținând lui G_____ K_______ și Louis Kendeff y- 791 jugăre și 1500 stânjeni pătrați; păduri din care
cota parte a lui Louis K_______ a fost expropriată- 23 jugăre și 1412 stânjeni pătrați; lacuri rămase
neexpropriate 62 jugăre și 430 stânjeni; cota parte din pășunea rămasă neexpropriată pe baza deciz iei
de arondisment din Hațeg nr. 725 din 17 și 18 decembrie 1922- 314 jugăre și 190 stânjeni pătrați;
terenurile fâneață, pășune, păduri și cele neproductive aflate în exploatare d-nei Sussane Banffy,
terenuri ce au fost transferate pe numele d-nei Sussane în 1931, dar care până în 1931 au fost înscrise
în indiviziune pe numele lui G_____ K_______ și Louis K_______.
Analizând CF 474 R__ de M___, instanța reține că suprafața totală propusă spre restituire, făcea parte
din categoria bunurilor dobândite de st atul r____, conform deciziei anterior indicate și Banffy S_____
nu putea obține dreptul de p__________ prin posesiune faptică în anul 1931.

Cu privire la imobilele din C.F. 1852 Clopotiva, Comisiea de aplicare a legilor fondului funciar de pe
lâng ă Primăria R__ de M___, au stabilit că topograficele nr.6005/1 - pășune Ștevia, în suprafață de
28.132. mp; nr. 6006/1 - pădure Ștevia, în suprafață de 8.871.094 mp; nr. 6016 - pădure Ștevia -
5.157.254 mp; nr. 6019 - pășune Ștevia, în suprafață de 32.159 mp; nr. 6020 - pășune Ștevia, în
suprafață de 37. 266 mp; nr. 6022 - părău Ștevia, în suprafață de 6.000 mp și nr.6024 - părău Ștevia, în
suprafață de 10.748 mp sunt libere și au propus validarea p_____ retrocedarea în natură,
moștenitorilor îndreptățiț i ai proprietarului tabular K_______ G_____ ( G____).

Reprezentații Ocolului Silvic Retezat, au obiectat în privința amplasamentului din Cf 1852 și au indicat
faptul că suprafața de aproximativ 70,0 ha din U.P III R__ Ș__ u.a 89-120 se află în cuveta La c baraj
Gura Apei, iar suprafața de pădure din U.P.III u.a 95-101 se află pe raza administrativă a județului
C____- S______.

Conform documentației care a stat la baza emiterii titlurilor de p__________ comunicată la dosar de
către C______ județeană H unedoara p_____ s_________ d________ de p__________ asupra
terenurilor, se observă că reprezentanții Ocolului silvic Retezat R__ de M___, au comunicat nota nr.
1126 din 01.06.2006 prin care au arătat următoarele: în CF 921 R__ de M___ în limitele solicitat e, din
amenajamentul silvic rezultă suprafața de pădure de 937,5 ha și a propus spre aprobare suprafața de
564,67 ha care a fost solicitată din U.P.V Lăpușnic, u.a 1-13; referitor la CF474 R__ de M___ a precizat
că imobilul a fost expropriat în favoarea St atului r____ și a anexat planul de ansamblu al pădurilor
statului executat în anul 1941; în privința CF1852 Clopotiva a propus spre validare amplasamentul U.P
III Râul Ș__, u.a 102-137, în suprafață de 1402,4 ha din care suprafața de 157, 2 ha se află în c uveta
L__ Baraj Gura Apei și a indicat că amplasamentul solicitat din U.P III Râul Ș__, u.a 96-101 se află în
administrarea județului C____- S______. Așa cum se poate observa de aceste mențiuni nu s-a ținut
cont la adoptarea hotărârii nr. 202/2006 a Comisi ei județene H________ p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor.

Analizând criticile formulate de către reclamanta A_______ R_____ și intervenientul S_____ R____,
prin prisma actelor depuse la dosar, se rețin următoarele: supra fața de 10.571,3 ha (Domeniul
Retezat) a fost proprietatea în devălmășie, în cote egale, a Statului R____ (dobândită prin expropriere,
în baza art. 6 lit. c din Legea p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș din
1921 a părții num itului L____ K_______), iar dreptul de p__________ al pârâtelor K_______ M____ și
P_______ E________ nu putea fi reconstituit în mod legal asupra întregii suprafețe, ci numai asupra
cotei ideale de ½, moștenită de la G_____ K_______, cu excepția suprafețel or ce au fost expropriate,
cu despăgubire, inclusiv de la G_____ (G____) K_______.

Se reține că „ Domeniul Retezat” a fost proprietatea în devălmășie în cote egale, a fraților L______
și G______ K_______. În baza disp.art.6 lit.c din Legea p_____ reformă agrară din Transilvania, Banat,
Crișana și Maramureș (1921), L______ K_______ a fost declarat absenteist, fapt p_____ care prin
hotărârea Comitetului Agrar nr.293 din 13 aprilie 1924, partea acestuia s-a expropriat definitiv p_____
cauză de utili tate națională pe seama Statului R____.
Instanța observă că prin procedura specială stabilită de lege, în baza hotărârii nr.752/18 decembrie
1922 a Comisiei de ocol p_____ expropriere Hațeg, a fost expropriată cota parte din proprietatea în i
ndiviziune, a lui L______ K_______. În urma apelului părților interesate, prin hotărârea nr.3/2.01.1923
a Comisiei județene H________ a fost reformată hotărârea primei comisii și s-a admis partajul făcut
de cei doi frați în 1919, iar întreaga moșie din ho tarul comunei R__ de M___ a fost declarată ca
aparținând în întregime lui G_____ K_______.

La această hotărâre s-a formulat o cerere de revizuire de către Casa Pădurilor, care a fost admisă
prin hotărârea nr.293/15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar și s-a reformat hotărârea Comisiei județene,
în sensul desființării sale, respingerii apelului și menținerii ca temeinică și legală a hotărârii Comisiei de
Ocol Hațeg, astfel expropriindu-se definitiv pe seama Statului, partea din domeniu care a aparținut
absenteistului L______ K_______.

Prin această hotărâre, s-a stabilit că, după ce se satisfăceau cererile comunelor învecinate p_____
păduri și pășuni, suprafețele rămase fie în indiviziune, fie indivize ale absenteistului L.K_______
constituie patrimon iul Statului, în indiviziune cu proprietarii respectivi, inclusiv în privința pădurii
Retezat.

Prin procesul-verbal din 28 mai 1925, reprezentanții Casei Pădurilor au descris amănunțit
proprietățile indivize - Stat și G_____ K_______ care s-au pr edat - pe seama șefului de ocol silvic
Hațeg", iar pe teren, la 21 iunie 1924 s-a stabilit „hotarul de despărțire între proprietatea indiviză și
restul proprietarilor .

S-a propus defalcarea din domeniul indiviz „S_____ R____ și G. K_______ din Ret ezatul" o porțiune
de pădure în suprafață de circa 357 ha, care s-a atașat la proprietatea Susanei Banffy (căsătorită
K_______), iar prin hotărârea nr.86/26 iunie 1925 a Comisiei județene de exproprieri s-a luat act de
aceste lucrări și s-a decis că linia despărțitoare a proprietății S. Banffy (K_______) de domeniul indiviz
„S_____ R____ și G_____ K_______ din Retezatul" este creasta topografică a Dâlmei Gorganului
dispunându -se intabularea de acesteia, în vederea executării hotărârii Comitetului Agrar nr. 293/1924.

Prin încheierea nr. 2826/12 decembrie 1931 a Judecătoriei mixte Hațeg, secția Cartea Funduară, s-
a dispus ca potrivit dispozițiilor hotărârii nr.86/1925 a Comisiei județene și pe baza procesului-verbal
de punere în posesie faptică de Ia 12 decembrie 1931, notificarea înscrierilor în cartea funciară și
intabularea d________ de p__________ a suprafeței astfel rezultate, pe numele G.K_______ și
L.K_______, în favoarea Susanei K_______ (Banffy), sub titlul de drept, rectificare de carte funcia ră.

Atât hotărârea nr.86/1925 a Comisiei județene p_____ expropriere, cât și încheierea nr.2826/1931 a
Judecătoriei Hațeg - secția de carte funciară nu au fost apelate în termen.

Inspectoratul cadastral A___, a procedat la ridicarea în plan a m oșiei expropriate și a provocat o


________ contestații din partea interesaților, astfel că problema a ajuns în fața justiției, iar cu această
ocazie, prin încheierea nr.494/1 mai 1934 a Tribunalului H________ - secția I-a s-a constatat că: cu
ocazia defalc ării, s-a ordonat executarea acesteia fără luarea în considerare a hotărârii nr.86/1925 a
Comisiei județene și potrivit dispozițiilor hotărârii nr.293 din 15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar.
Recursurile lui G____ ( G_____), L____ ( L______) Kendeff y și S_____. Banffy (căsătorită.
K_______) împotriva încheierii Tribunalului H________ nr.494/1 mai 1934 au fost respinse, ca
inadmisibile și tardive, prin decizia nr.449/935 din 26.03.1935 a Curții de Apel Cluj, secția a II a.

Împotriva lucrărilo r de defalcare efectuate de inginerul delegat al cadastrului au introdus


contestație atât reprezentanții Statului, cât și K_______ G_____, iar contestația acestuia din urmă a
fost respinsă prin sentința civilă nr.237/23 mai 1934, însă a fost admisă cea for mulată de M_________
Agriculturii și Domeniilor și s-a dispus o nouă defalcare a terenului expropriat care să țină seama de
exproprierile confirmate prin hotărârea Comitetului Agrar nr.293/1924 și de lămurirea dispozitivului
încheierii Tribunalului Hunedoa ra nr.494/1934.

Împotriva acestei sentințe civile au declarat recurs în primul rând proprietarii- contestatori, dar și
Casa Pădurilor, aceasta din urmă a solicitat ca ieșirea din indiviziune să nu se facă pe suprafețe egale, ci
pe valoare egală.

În cadrul procesului ce a format obiectul dosarului nr.1259/1935 al Curții de Apel Cluj, Secția IlI-a,
reprezentanții părților au cerut, de comun acord, amânarea dezbaterii în vederea conform încheierii
unei tranzacții extraprocesuale întemeiată pe conside rentul că ieșirea din indiviziune „pe cale
pașnică", având în vedere lucrările de estimare și măsurătorile, ar fi fost mult mai sigură și mai rapidă
decât cea pe cale judecătorească, în cadrul căreia sentința Tribunalului nu era definitivă și care
dispunea o nouă defalcare, la rândul său posibilă de contestare, ceea ce ar fi însemnat o ________
procese interminabile, astfel, ieșirea din indiviziune a fost amânată și cu toate că cele două părți
(S_____, prin Casa Pădurilor și contele G. K_______) au propus mai multe formule de a sista
comunitatea de avere dintre ei, pe calea partajului voluntar, niciuna nu a fost acceptată pe deplin,
formulându-se numeroase obiecții la expertizele realizate în cauză. După acordarea mai multor
termene la cererea de amânare co mună și în cele din urmă, și la cererea de comun acord a
recurenților instanța a dispus suspendarea procesului. La sfârșitul anului 1942 Casa Pădurilor a cerut
repunerea pe rol a dosarului și a solicitat, „în bună înțelegere cu G. K_______" recalcularea va lorii
pădurilor în baza unei noi împărțiri a suprafețelor, după clasa de fertilități, însă lucrările au trenat și
procesul judiciar de ieșire din indiviziune și partaj nu s-a terminat niciodată.

Conform mențiunilor din cărțile funciare, rezultă că drep tul de p__________ dobândit prin
expropriere de utilitate națională al Statului R____ a fost înscris în: Cartea Funciară nr. 921
__________________, în Cartea Funciară nr. 545 __________________; în Cartea Funciară nr. 757
__________________; în Cartea fu nciară nr. 783 __________________, în CF nr. 1229; în CF 474 R__
de M___; în CF 1852 Clopotiva.

Ulterior, la solicitarea lui L______ (L____) K_______, s-a declanșat procedura internă de acordare a
despăgubirilor p_____ suprafața totală expropriată de 13.777 iugăre și 150 stânjeni pătrați, din care
pădure - 8173 iugăre - 1148 stânjeni pătrați, după ce prin hotărârea nr.725/11.02.1926 a Curții de
Apel Cluj, rămasă definitivă, s-a fixat prețul de expropriere pe jugăr de pădure și de pășune și prin
decizi i ale instanțelor judecătorești competente (judecătoriile de ocol) s-au seriat creanțele, iar apoi
tot prin hotărâri judecătorești s-au eliberat recipisele și s-a ordonat Casei de Depuneri și
Consemnațiuni să achite contravaloarea proprietății expropriate.
În paralel, în plan internațional, s-a declanșat așa-numitul „proces al optanților unguri", în cadrul
căruia foștii proprietari funciari din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, care optaseră p_____
cetățenia maghiară și fiind declarați absent eiști au fost expropriați p_____ cauză de utilitate
națională, prin care se solicitau despăgubiri din partea Statului R____ și după mai multe negocieri, s-a
ajuns la un Acord încheiat și semnat la Haga și Paris, în sensul că optanții unguri expropriați î n Ardeal
să fie despăgubiți de către Fondul Agrar din Basel, scop în care S_____ R____ plătea o anumită
anuitate direct la acesta, iar depozitele de rentă constituite în țară la Casa de depuneri și
Consemnațiuni au fost anulate, ceea ce s-a întâmplat și în cazul lui L. K_______.

Printr-o cerere înregistrată la Tribunalul arbitral mixt româno-maghiar din Paris la 24 iunie 1924
(cauza nr.124), L. K_______ a introdus acțiune contra Statului R____, prin care a solicitat acordarea
unei indemnizații pentr u prejudiciul suferit prin faptul exproprierii bunurilor sale din Transilvania, în
aplicarea legilor românești privind reforma agrară, însă Statului R____ i s-a notificat cererea la 14
aprilie 1932, însoțită de un memoriu suplimentar, după satisfacerea re spectivei cerințe și în condițiile
evoluțiilor judiciare care avuseseră loc între timp. Tribunalul arbitral, la 8 aprilie 1933 a declarat
cererea admisibilă și a invitat Fondul Agrar să verifice, prin autoritățile române competente, afirmațiile
reclamantul ui conținute în suplimentul la Memoriu complementar, și a hotărât, pe fond, la 12 iulie
1933, condamnarea Fondului Agrar la plata către L. K_______ a sumei de 856.211,50 de coroane - aur
cu titlu de reparație a prejudiciului principal suferit, actualizată cu o dobândă de 4,5% pe an începând
cu 1 ianuarie 1923, data medie a exproprierii și aceasta cu titlu de indemnizare p_____ privare de
folosință; de asemenea, Fondul a fost obligat să plătească și 10% din suma de 148.439,50 coroane -
aur cu titlu de indem nizare p_____ daunele ocazionate prin dezorganizarea exploatării sale, precum și
cheltuieli judiciare.

Raportat la cele expuse, reținem faptul că încă din 1924, cota ideală de ½, respectiv dreptul de
p__________ a lui K_______ L____, a trecut în propri etatea Statului R____, prin expropriere p_____
cauză de utilitate națională și cu justă și prealabilă despăgubire.

Se reține astfel că: L______ K_______ a fost expropriat cu suprafața de 23 jugăre și 585 stânjeni
pătrați pășune, respectiv cu 337 jugă re și 756 stânjeni pătrați terenuri situate în localitatea Federi, iar
conform referatului nr.2498 din mai 1928 s-a stabilit ca preț de expropriere suma de 398.943 lei și 72
bani, din care s-a achitat inițial suma de 319.100 lei, iar diferențe și dobânda d e 5% s-a stabilit a fi
achitată până la măsurarea definitivă a terenului; a fost expropriat cu suprafața de 7596 jugăre și 1205
stânjeni pătrați terenuri situate pe teritoriul comunei R__ de M___, cu prețul total de 17.163.409 lei și
41 bani, i-a fost achi tată inițial suma de 13.730.702 lei, iar diferența urma să fie achitată cu o dobândă
de 5% pe an până la măsurătoarea definitivă a terenului.

G_____ K_______ a fost expropriat prin hotărârea Comitetului Agrar nr. 293 din 15.04.1924 cu
suprafața de 70 60 jugăre și 218 stânjeni pătrați teren situat în __________________, iar prin referatul
nr. 4508 din noiembrie 1928 s-a stabilit ca despăgubire suma de 1.064.219 lei și 01 bani, din care a fost
achitată inițial suma de 851.300 lei, iar diferența actualiza tă cu dobânda de 5% pe an urma să fie
achitată până la finalizarea măsurătorilor, aceste sume au fost achitate conform ordonanțelor din
31.07.1928 din care rezultă că reprezentantului legal al lui G_____ K_______, i s-a achitat suma de
14.582.300 lei.
În ceea ce o privește pe Banffy S_____, se observă că și aceasta a fost expropriată cu suprafața de
398 jugăre și 985 stânjeni pătrați teren situat în R__ de M___, i s-a achitat suma de 6073 lei, iar
p_____ diferență s-a stabilit și achitarea unei dobânz i de 5% pe an.

Conform înscrisurilor comunicate de Tribunalul de M___ Instanță din Paris, rezultă împrejurarea că,
în cauza nr. RH 124 aflată pe rolul Tribunalului Arbitral Mixt româno- maghiar, L______ ( Louis)
K_______ recunoaște că au fost expropr iate mai multe terenuri, după cum urmează: terenuri înscrise
în CF 29,382,474, 921 și 315 R__ de M___, CF 37 Federi și CF 385 și 1594 P______. Se observă că
acesta a recunoscut ca fiind expropriate următoarele terenuri: pășune de munte K_______ – 7413
jugă re și 1058 stânjeni pătrați; teren neproductiv expropriat comun pășune aparținând lui G_____
K_______ și Louis K_______- 575 jugăre și 1026 stânjeni pătrați; pășune cu brazi expropriată
aparținând lui G_____ K_______ și Louis K_______- 791 jugăre și 1500 s tânjeni pătrați; păduri din
care cota parte a lui Louis K_______ a fost expropriată- 23 jugăre și 1412 stânjeni pătrați; lacuri
rămase neexpropriate 62 jugăre și 430 stânjeni; cota parte din pășunea rămasă neexpropriată pe baza
deciziei de arondisment din Hațeg nr. 725 din 17 și 18 decembrie 1922- 314 jugăre și 190 stânjeni
pătrați; terenurile fâneață, pășune, păduri și cele neproductive aflate în exploatarea d-nei Sussane
Banffy, terenuri ce au fost transferate pe numele d-nei Sussane Banffy în 1931, dar c are până în 1931
au fost înscrise în indiviziune pe numele lui G_____ K_______ și Louis K_______.

Instanța reține că potrivit art. 39 din Legea nr. 18/1991 (republicată) fac obiectul reconstituirii
d________ de p__________ privată terenurile care au fost trecute în proprietatea statului prin
exproprierile abuzive de după 1945, respectiv prin efectul Decretului nr. 83/1948, precum și al oricăror
alte acte normative de expropriere cu caracter abuziv din acea perioadă. În cazul de față, este vorba
de o expropriere p_____ cauză de utilitate națională pe seama Statului R____, efectuată în baza Legii
p_____ reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș din 1921, realizată prin justă și
prealabilă despăgubire, efectele acestei legi de expropri ere au fost validate printr-un tratat
internațional, respectiv acordul încheiat între România și Ungaria privind despăgubirea optanților
unguri expropriați în Ardeal prin intermediul Fondului agrar.

Pârâtele M____ K_______ si E________ P_______ (năs cută K_______) nu puteau solicita și nu
erau îndreptățite la reconstituirea d________ de p__________ p_____ suprafețele de 3679 ha și 9400
mp., respectiv 6029 ha si 9000 mp pe teritoriul comunei R__ de M___, în cotă de 1/1, deoarece:
p_____ imobilele însc rise în C.F. 757 R__ de M___, nr. cadastral 770/2 fânaț și grădină în suprafață de
19.220 mp (de sub B4); nr. cadastral 771 = 5321 mp (B4); nr. cadastral 113/1= 68 mp (B6); nr. cadastral
114 = 119 mp (B6); nr. cadastral 115 = 148 mp (B6); nr. cadastral 112 /1/2 fânaț și grădină intravilan în
suprafață de 42.405 mp (de sub B6) proprietar tabular K_______ G____, s-a plătit de către S_____
R____ o justă despăgubire proprietarului expropriat G____ (G_____) K_______, iar prin Ordonanța
Judecătoriei Mixte Hațeg Se cția Cărți Funduare, din 31 iulie 1928, s-a eliberat recipisa nr. xxxxx
_________ cu data de 9 aprilie 1928 și s-a ordonat Casei de Depuneri și Consemnațiuni să achite
contravaloarea recipisei în efecte în suma de 14.582.200 lei „la mana domnului B___ C__ ca
reprezentant legal al proprietarului expropriat G_____ K_______".

Analizând dispozițiile din Legea p_____ Reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș, intrată în vigoare la 30.07.1921, se observă că aceasta prevede că:„art 2. - Exp roprierea
atinge proprietatea fără privire la calitatea proprietarului, capacitatea lui juridică sau caracterul
imobilului expropriat”; la art 3.”Moșiile și părțile de moșii expropriabile, potrivit legii de față, sunt
lovite de indisponibilitate, în tot ce ea ce privește aplicarea legii, din ziua de 1 Februarie 1921, fără
îndeplinirea niciunei alte formalități”; art 4.” întinderea proprietăților se socotește după starea lor
juridică de la 1 decemvrie 1918, ținându-se seama de efectul succesiunilor deschise de la această dată
până la promulgarea legii de față. Înstrăinările efectuate de la 1 decemvrie 1918 sunt fără efect în tot
ce privește aplicarea legii. Se exceptează și rămân valabile:

Vânzările făcute în conformitate cu Ordonanța nr. 1.149/1919 și 1. 150/1919 a Consiliului dirigent,


resortul agriculturii.

Vânzările până la 10 jug. de fiecare cumpărător făcute către țărani, invalizi, văduvele și orfanii de
război, agronomi, preoți, învățători, cultivatori de pământ.

Aceste vânzări vor putea fi reviz uite de comitetul agrar.

Vânzările făcute până la promulgarea legii de față cu aprobarea Comitetului agrar, Consiliului
dirigent, Consiliului superior p_____ reforma agrară, cu restricțiunile prevăzute în legea de față în ceea
ce privește exproprierea .

Aceste vânzări vor fi obligatoriu revizuite de Comitetul agrar, care în cazuri bine motivate le validează”;
art 6. „ Se expropriază în întregime... Pământul rural al absenteiștilor. Și „absenteist” în sensul legii de
față este acela care de la 1 decemvr ie 1918 până la depunerea legii de față a lipsit din țară, fără a avea
vreo însărcinare oficială în străinătate. Fac excepție proprietățile rurale până la 50 jugăre”; art 8.”Se
expropriază pământul cultivabil rural și extravilan urban al proprietarilor par ticulari din: lit. a- toate
moșiile partea întrecătoare peste 30 jugăre cad. în comunele rurale și 10 jugăre cad. în comunele
urbane care au fost arendate timp de 10 ani agricoli, între 1904 și 1918, lit. b- toate moșiile arendate
la 1 mai 1921 partea într ecătoare peste 50 jugăre cad. la munte și deal și 100 jugăre cad. la șes.

Se înțelege prin „arendare” în sensul alineatului a și b din acest articol atât arendarea prin arendaș,
cât și arendările în parte, în care proprietarul nu a pus nici arătură, nic i sămânță.

lit. c- toate moșiile cultivate de proprietarii lor, partea întrecătoare peste: 50 jugăre cad. la
munte.100 jugăre cad. la deal, 200 jugăre cad. la șes în regiunile cu cereri de împroprietărire mari, 300
jugăre cad. la șes în regiunile cu cereri de împroprietărire mijlocie,. 500 jugăre cad. la șes în regiunile
cu cereri de împroprietărire satisfăcute.

Comitetul agrar poate reduce exproprierea de la 300 și 500 jugăre cad. la limita de 200 jugăre cad. în
vederea realizării scopului fixat l a art. 1, punctul 1, prin colonizare.

Se înțelege prin ” regiuni cu cereri de împroprietărire mari” acelea unde cei îndreptățiți prin art. 92,
punctul 1-8 inclusiv, nu pot fi satisfăcuți pe baza lotului de completare de 7 jugăre cad.; prin” regiuni
cu c ererea de împroprietărire mijlocie”, acelea unde toți cei îndreptățiți de la art. 92, punctul 1-8
inclusiv, sunt satisfăcuți pe baza lotului de completare de 7 jugăre cad.; și prin „regiuni cu cereri de
împroprietărire satisfăcute, acelea unde toți cei înd reptățiți pot fi împroprietăriți; art 22. - Moșiile
aceluiași proprietar aflătoare în mai multe comune, fie că le-a folosi în regie, în arendă sau în parte,
vor fi considerate ca una, rămânându-i proprietarului dreptul să aleagă care moșie ori părți de moș ie
să rămână scutite de expropriere, fără ca suprafața astfel aleasă să poate întrece maximul regional
prevăzut de art. 8.

În caz de neînțelegere, hotărârea Comisiei județene este obligatorie p_____ părți.

Vor trebui considerate ca unitate și toate acele părți de moșie care după 1 decemvrie 1918 au fost
rupte din unitatea de moșie.

În cazuri excepționale, ministrul agriculturii, cu avizul conform al Comitetului agrar, după expertiză la
fața locului, poate lăsa unui proprietar în una sau mai multe mo șii o întindere totală până la 500
jugăre cad, dar numai în regiunile cu cereri de împroprietărire mijlocii sau satisfăcute. P_____ acest
scop se vor avea în vedere crescătoriile și instalațiile de agricultură industrială și intensivă existente, cu
obligaț iunea p_____ acești proprietari de a conduce exploatarea potrivit unui regulament special
întocmit de ministrul agriculturii; art 66. - Judecătoria de ocol va alătura declarației înaintate extrasele
funduare în copii oficiale autentice și le va pune la dis poziția comisiei de ocol.

Judecătoria de ocol va dispune ca oficiul cărții funduare să noteze exproprierea asupra tuturor
proprietăților, care în înțelesul legii de față cad sub expropriere. "

Toate aceste dispoziții legale își aveau aplicabilitatea în cazul lui K_______ G____, K_______ L____ și
Banffy S_____.

Analizând actele comunicate de instanțele austriece, reținem faptul că pârâta K_______ M____ a
avut întotdeauna cetățenia r_____, dar raportat la actele de stare civilă, depuse la dosar, pârâ ta a fost
soția defunctului Nikolaus (M_____) K_______ -fiul lui K_______ G____ și a Susannei K_______, și
M_____ fiind nepot de frate al Iui K_______ L______. E________ P_______ a fost fiica defunctului
Nikolaus (M_____) K_______ -fiul lui K_______ G____ și a Susanne K_______. Cele două, prin
mandatar P_______ Vilmos, au solicitat reconstituirea d________ de p__________ asupra terenurilor
ce au apariinut defuncților K_______ G____ și K_______ L______.

Potrivit legii, rudenia este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau
pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun, întrucât legăturile de rudenie pot fi foarte
îndepărtate, legea a limitat pe linie colaterală vocația succesorală legală la gradul al IV lea inclusiv
potrivit prevederilor art. 676 Cod civil de la 1866.

Se reține că K_______ M____ are calitatea de afin de gradul I, față de K_______ G____ (socrul său)
și de gradul al III-Iea, fată de K_______ L______ și nu are vocație la succesiunea defuncților men
ționați mai sus, întrucât afinii nu vin la moștenire decât dacă au căpătat vocație succesorală printr-un
testament.

Prin urmare, conform dispozițiilor art. 13 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 18/1991: „(1) Calitatea de
moștenitor se stabilește pe baza certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești definitive ori,
în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moștenirii; (2) Moștenitorii care nu-și pot
dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circui tul civil, sunt socotiți repuși de drept
în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparținut autorului lor. Ei
sunt considerați că au acceptat moștenirea prin cererea pe care o fac comisiei ”
Se reține că legiui torul a acordat beneficiul reconstituirii d________ de p__________ asupra
terenurilor tuturor moștenitorilor autorului, dar cu respectarea normelor de drept comun referitoare
la proximitatea gradului de rudenie și a claselor de moștenitori, cu condiția să fi formulat cerere de
reconstituire a d________ de p__________. Aceste dispoziții se reîntregesc cu art. 15 din
Regulamentul de aplicare a legii din care rezultă voința legiuitorului de a acorda beneficiul
reconstituirii d________ de p__________ privată a supra terenurilor tuturor moștenitorilor autorului
cu drept de reconstituire, evident cu respectarea normelor de drept comun referitoare la excluderea
de la succesiune, în caz de concurs, a moștenitorilor de grad mai îndepărta.

Se observă că prin aceas tă dispoziție legală, este reglementată situația în care p_____ s_________
d________ de p__________ depun cereri mai multe categorii de moștenitori, cereri care se vor lua în
considerare prin excludere, în ordine a de preferință stabilită conform d________ comun. Se reține că
în situația descendenților direcți, singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor, s-a stabilit că
ascendenții exclud de la moștenire pe toți ceilalți moștenitori, iar între descendenți, copii exclud
nepoții și nepoții pe strănepoți, în situația în care nepoții sau strănepoții vin la moștenire în locul
părintelui decedat cu condiția acceptării moștenirii.

Instanța reține că succesiunea fostului proprietar al terenului, în speță K_______ G_____( G____) și
K_______ L______ (L____) s-a deschis la data decesului și nu la data apariției Legii 18/1991, iar
problemele de drept succesoral se vor soluționa prin raportare la data decesului și nu la data apariției
legii. Prin efectul legii 18/1991 se reconstituie dreptul de p__________ și as upra terenului care la data
decesului, nu făcea parte din patrimoniul succesoral, motiv p_____ care legiuitorul a dispus repunerea
în termenul de acceptare, în loc să prevadă un termen de prescripție a d________ de opțiune cu
privire la moștenirea „ deschi să”, prin apariția legii. Tot astfel, „calitatea de moștenitor” se dovedește,
de regulă cu certificatul de moștenitor care s-a eliberat după moartea fostului proprietar, iar nu după
apariția legii, întrucât conform art. 651 Cod civil de la 1866 se prevede că „ succesiunile se deschid
prin moarte” și nu prin apariția legii.

Se reține că pârâtele, moștenitoare a fiului defunctului K_______ G_____ ( G____) – K_______


M_____, ar fi putut fi considerate moștenitoare a autorilor K_______ G_____ ( G____) numa i dacă ar
fi prezentat un certificat de moștenitor, la momentul formulării cererii de reconstituire a d________ de
p__________, însă documentația care a stat la baza eliberării titlurilor de p__________ nu conține un
astfel de act, care să confere calitate a de moștenitoare pârâtei K_______ M____.

Față de cele arătate, instanța consideră că această pârâtă nu avea posibilitatea să solicite
reconstituirea d________ de p__________ asupra terenurilor ce au aparținut antecesorilor K_______
G_____, K_______ L ajos și Banffy S_____, fără un certificat de moștenitor sau un testament care să-i
confere vocație la moștenirea acestora, având cel mult calitatea de soție supraviețuitoare a numitului
K_______.

În ceea ce o privește pe pârâta P_______ E________, r eținem că aceasta ar fi fost în măsură să


solicite reconstituirea d________ de p__________ după cei doi defuncți, fiind nepoata lui K_______
G_____ și colateral privilegiat după K_______ L______, însă nu are calitatea de persoană îndreptățită
la reconstit uirea d________ de p__________, întrucât potrivit certificatului constatator emis de
Ambasada României la Viena, a dobândit cetățenia r_____ la data de 09.09.2009, ulterior formulării
cererii de reconstituire a d________ de p__________ fiind incidente pre vederile art. 48 din Legea nr.
18/1991, potrivit cărora, ”Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și foștii cetățeni români
care și-au redobândit cetățenia r_____, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țară, pot face
cerere de r econstituire a d________ de p__________ p_____ suprafețele de terenuri agricole sau
terenuri cu destinație forestieră, prevăzute la art. 45, care le-au aparținut în p__________, dar numai
până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr, 187/1945, d e familie, p_____ terenurilor agricole,
și nu mai mult de 30 ha de familie, p_____ terenurile cu destinație forestieră, în termenul, cu
procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9)”.

Se observă faptul că în Constituția României se prevede interdicția p_____ cetățenii străini și


apatrizi de a dobândi dreptul de p__________ asupra terenurilor, iar art. 3 alin. 1 din Legea nr.
54/1998 prevedea că: „Persoanele fizice care dețineau cetățenie r_____ și domiciliul în străinătate
puteau d obândi în România, prin acte juridice între vii și prin moștenire, terenuri de orice fel.
Persoanele juridice străine nu puteau dobândi terenuri în România prin acte juridice între vii sau
p_____ cauză de moarte.”

În perioada 2007-2011, Curtea Consti tuțională, s-a pronunțat de nenumărate ori asupra excepțiilor
de neconstituționalitate a art. 48 din Legea 18/1991 și a reiterat de fiecare dată, motivarea din decizia
630/2007, înainte de a respinge excepțiile ridicate

Conform deciziei nr.630/2007 em isă de Curtea Constituțională rezultă faptul că: „dispozițiile Legii
18/1991 au ca scop reconstituirea d________ de p__________ sau constituirea acestuia, în favoarea
foștilor cooperatori, a moștenitorilor acestora și a altor persoane care, la data intrări i în vigoare a legii,
nu aveau calitatea de proprietari asupra terenurilor care constituie fondul funciar la României. Dreptul
de p__________ al acestor persoane este reconstituit sau, după caz, constituit, în temeiul și condițiile
legii. În acest context, legea prevede categoriile de persoane îndreptățite a formula cererile de
reconstituire a d________ de p__________, dispozițiile art. 48 stabilind posibilitatea de a solicita
reconstituirea și p_____ cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și p_____ cetățenii
români care și-au redobândit cetățenia r_____, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țară.
Așadar, având în vedere obiectul de reglementare al legii, fondul funciar la României și scopul declarat
al acesteia- retrocedarea că tre foștii proprietari sau moștenitorii acestora a d________ de
p__________ asupra terenurilor preluate de cooperativele agricole de producție sau de către stat-
reglementarea condițiilor în care operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoan elor
îndreptățite, constituie opțiune legiuitorului, în acord cu politica economică a statului în această
materie și cu finalitatea reparatorie a legii. Condiționarea exercitării d________ de a formula cerere de
reconstituire a d________ de p__________ asu pra terenurilor de calitatea de cetățean r____,
reprezintă o astfel de opțiune, care este pe deplin constituțională.

Se reține că dispozițiile art. 44 alin. 2 teza a -II- a din Constituție, deși nu mai prevăd in terminis,
interdicția dobândirii dre ptului de p__________ asupra terenurilor de către cetățenii străini și
apatrizi, nu o înlătură, ci doar precizează cazurile și condițiile în care aceștia pot dobândi dreptul de
p__________ asupra terenurilor și restrânge sfera de aplicare a acestei incapac ități speciale. Potrivit
normei constituționale, una dintre modalitățile de dobândire a d________ de p__________ asupra
terenurilor de către cetățenii străini sau apatrizi este moștenire legală, însă Curtea constată că, în
cauza aflată pe rolul instanței, calitatea de moștenitor nu poate fi recunoscută decât ca urmare a
aplicării legii și numai în limitele stabilite de aceasta, întrucât așa cum s-a arătat mai sus, legea are ca
scop reconstituirea d________ de p__________ în favoarea unor persoane care, la d ata intrării în
vigoare a legii 18/1991 nu aveau calitatea de proprietari. Prin urmare, nu se poate invoca, în aplicarea
prevederilor Legii 18/1991, garantarea și ocrotirea constituțională a d________ de p__________ a
reclamanților, câtă vreme aceștia nu sunt titulari ai acestui drept, ci urmează a se naște ulterior, prin
efectul și condițiile legii menționate” .

În acest context, se observă că legea prevede categoriile de persoane îndreptățite a formula


cerere de reconstituire a d________ de pro prietate, iar art. 48 stabilește posibilitatea de a solicita
reconstituirea și p_____ cetățenii români cu domiciliul în străinătate și p_____ foștii cetățeni români
care și-au redobândit cetățenia r_____, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țară.

Așadar, având în vedere obiectul de reglementare a legii - fondul funciar al României - și scopul
declarat al acestuia - retrocedarea către foștii proprietari sau moștenitorilor acestora a d________ de
p__________ asupra terenurilor preluate de CAP sau de către stat - reglementarea condițiilor în care
operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptățite, constituie opțiunea
legiuitorului, în acord cu politica economică a statului în această materie și cu finalitatea rep aratorie a
legii.

Condiționarea exercitării d________ de a formula cerere de reconstituire a d________ de


p__________ asupra terenurilor, de calitatea de cetățean r____ reprezintă o astfel de opțiune, care
este pe deplin constituțională.

Referitor la pârâtele K_______ M____ și P_______ E________, se observă că reconstituirea


d________ de p__________ în favoarea acestora, a avut la bază recomandările formulate de
Autoritatea Națională p_____ Reconstituirea Proprietăților- Direcția p_____ coordonare și controlul
aplicării legislației din domeniul restituirii proprietăților funciare- Cabinet vicepreședinte, prin
scrisoarea în care se menționează că „ suntem de părere că cetățenii străini care au depus cereri în
conformitate cu dispozițiile Legii 247/2005 și care dovedesc cu înscrisuri autentice că sunt moștenitorii
legali ai unor persoane îndreptățite la reconstituirea d________ de p__________ privată asupra unor
terenuri, pot dobândi în p__________ asemenea terenuri”, scrisoarea reprezintă de fapt un punct de
vedere al semnatarului și nu are forța juridică obligatorie în privința aplicări acestei soluții.

Potrivit art. III alin. 1 din Legea 169/1997: sunt lovite de nulitate absolută, potrivit legislației civile
următoarele acte emise cu încălcare prevederilor Legii 18/1991 și ale Legii 169/1997 „ actele de
reconstituire sau constituire a d________ de p__________, în favoarea persoanelor care nu erau
îndreptățite potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituire” .

Se rețin e că în cauză, se urmărește obținerea unui folos practic al statului, constând în avantajul pe
care proprietarul S_____ R____ și-l poate procura prin exercitarea prezentei acțiuni, care urmărește
readucere de drept în proprietatea statului a suprafeței de teren reconstituită ilegal unui cetățean
străin.

Referitor la în titlurile de p__________, se reține că Hotărârea nr. 202/2006 a Comisiei județene


p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor- Instituția P__________ județului
Hune doara, a fost emisă cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 48 din Legea 18/1991 care
dispune că:” pot face cerere de reconstituire a d________ de p__________ p_____ suprafețe de
terenuri agricole sau terenuri cu destinația forestieră--- care le-au aparținut în p__________, doar
cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și foștii cetățeni români care și-au dobândit
cetățenia r_____, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țară”.

Instanța reține că art. 3 din Legea 247 /2005 arată că: „ cetățenii străini și apatrizi precum și
persoanele juridice străine pot dobândi dreptul de p__________ asupra terenurilor în România, în
condițiile prevăzute de legea specială, respectiv Legea 312/2005 privind dobândirea d________ de
prop rietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către
persoanele juridice străine care la art. 5 prevede că „ cetățeanul unui stat membru nerezident în
românia... poate dobândi dreptul de p__________ asupra terenuri lor agricole, pădurilor sau
forestiere la împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderării României la UE”.

Potrivit legii speciale coroborată cu art. 48 din Legea 18/1991 și prevederile Constituției în vigoare la
data formulării cererii, pârâta P_______ E________ nu putea dobândi, în baza niciunei legi dreptul de
p__________ asupra terenurilor în litigiu, neavând relevanță împrejurarea că la data de 09.09.2009
aceasta a dobândit cetățenia r_____. Se consideră că la data formulării cererii, aceas tă pârâtă nu era
cetățean r____ și nu întrunea condițiile legale p_____ a beneficia de reconstituirea d________ de
p__________.

Se observă că prin decizia din 07.10.2004, Curtea Constituțională a explicat că prin Constituția
revizuită, nu se interzic e dobândirea d________ asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi,
dar stabilește condițiile în care această categorie poate dobândi acest drept.

Față de excepția lipsei calității procesuale active și interesului reclamantei în promova rea prezentei
acțiuni, instanța reține că imobilele figurează în domeniul public al Statului R____ în conformitate cu:
Hotărârea de Guvern nr. 1326 din 27 decembrie 2001 p_____ aprobarea inventarelor bunurilor din
domeniul public al statului, care, în part ea introductivă și, respectiv, la art. 1, prevede că: „în temeiul
prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Guvern ul României
adoptă prezenta hotărâre: Art. 1 Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public ai statului,
prevăzute în anexele nr. 1 - 41 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, iar Anexele nr. 1- 41 se
comunică instituțiilor interesate de căt re M_________ Finanțelor Publice, ”

Analizând Anexa nr. 22 la H.G. nr. 1326/2001, pagina 2, la poziția xxxxx se prevede că în grupa 8
(bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) nr, MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01,
_______________________ Retezat Rezervație Științifică” „Punct de cercetare, observare, control;
10.000 ha" situat în județul H________, munții Retezat, anul dării în folosință 1990, având situația
juridică baza legală: Legea xxxxxxx, în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE".

Acest act normativ a fost abrogat de Hotărârea de Guvern nr. 15/2004 p_____ aprobarea
inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 20
ianuarie 2004, care, în partea introductivă și la art. 1 prevede după cum urmează: „în temeiul
prevederilor art. 108 din Constituția României și ale art. 20 alin, (2) din Legea nr, 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Guvernul României
adoptă prezenta hotărâr e: Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute
în anexele nr. 1 - 40) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele nr. 1 - 40 se comunică
instituțiilor interesate de către M_________ Finanțelor Publice. ”

În Anexa nr. 16 la H.G. nr. 15/2004, pagina 3, la poziția xxxxx se prevede că în grupa 8 (bunuri care
alcătuiesc domeniul public al statului) nr. MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01,
______________________________ Rezervație Științifică" „Punct de cerce tare, observare, control;
10.000 ha” situat în județul H________, munții Retezat, anul dării în folosință 1990, având situația
juridică " — baza legală: Legea 30/1990, în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE".

Acest act normativ a fost abrogat de Hotărâre a de Guvern nr. 2060/2004 p_____ aprobarea
inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1129 din 30
noiembrie 2004, care, în partea introductivă și, respectiv, Ia art. 1, prevede după cum urmează: „în
temeiul p revederilor art. 108 din Constituția României și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, Guvernul
României adoptă prezenta hotărâre: Se aprobă inventarele bunuri lor- din domeniul public al statului,
prevăzute în anexele 1 - 45 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele nr. 1 - 45 se
comunică instituțiilor interesate de către M_________ Finanțelor Publice."

În Anexa nr. 17 Ia H.G. nr, 2060/2004 , pagina 3, la poziția xxxxx se prevede că în grupa 8 (bunuri
care alcătuiesc domeniul public al statului) nr. MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01,
______________________________ Rezervație Științifică” - „Punct de cercetare, observare, control;
10,000 ha " situat în judetul H________, munții Retezat, anul dării în folosință 1990, având situația
juridică - baza legală: Legea 30/1990, în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE",

În Monitorul Oficial al României nr. 1020 din 21 decembrie 2006 este publicată Ho tărârea de
Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006, p_____ aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, în care, la anexa 17, pagina 3, este înscris în Grupa 8 (bunuri care
alcătuiesc domeniul public al statului) nr. MF 38 319, cod de clasificare 8.07.01, „Parcul N_______
Retezat Rezervație Științifică” „Punct de cercetare, observare, control; 10,000 ha” situat în județul
H________, munții Retezat, anul dării Tn folosință 1990, având situația juridică baza legală . Legea 30/
1990, în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE.

Din Anexa 17 la H.G. 1705/2006, reiese că suprafața de 10.000 ha are statutul de bun înscris în
domeniul public al statului, cu începere din ianuarie 2001, conform dispozițiilor din H.G. nr.
1326/2001.

Această bază legală - Legea 30/1990 indicată în actele normative mai sus-menționate este rezultatul
unei erori materiale, deoarece Legea nr. 30 din 15 noiembrie 1990, privește angajarea salariaților în
funcție de competență.

Astfel dintr-o evidentă ero are materială, în Anexa nr. 22 la Hotărârea de Guvern nr. 1326/2001, în
Anexa nr. 23 la Hotărârea de Guvern nr, 45/2003, în Anexa nr. 16 la Hotărârea de Guvern nr. 15/2004,
în Anexa nr. 17 la Hotărârea de Guvern nr. 2060/2004 și, respectiv, în Anexa nr, 1 7 la Hotărârea de
Guvern nr. 1705/2006 p_____ imobilul nr. MF xxxxx, cod de clasificare 8.07.01 „Parcul N_______
Retezat Rezervație Științifică" „ „Punct de cercetare, observare, control; 10.000 ha" situat în județul
H________, munții Retezat, figurează ca bază legală Legea 30/1990, în realitate baza legală p_____
acest imobil fiind Decretul - Lege nr. 30 din 18 ianuarie 1990 privind trecerea în proprietatea statului a
patrimoniului fostului Partid Comunist R____, care la art. 1, prevede că: „întregul pat rimoniu care a
aparținut fostului Partid Comunist R____ trece în proprietatea statului, ca bunuri ale întregului popor.
Patrimoniul ce se predă în proprietatea statului cuprinde unitățile economice, mijloacele de producție
de transport, terenurile, indifer ent de destinație, clădirile și dotările acestora, bunurile cu caracter
cultural și artistic, instituțiile de învățământ, sanitare, muzeistice, bazele sportive, de odihnă și turism
și altele asemenea, precum și orice alte bunuri materiale și fonduri băneș ti și valutare, inclusiv
creanțele care au aparținut fostului Partid Comunist R____, organizațiilor și unităților din subordinea
acestuia, indiferent de data și de sursa dobândirii lor”.

În consecință, nu Legea 30/1990 constituie baza legală p_____ d obândirea, începând cu anul 1990,
a imobilului nr. MF xxxxx. cod de clasificare 8.07.01 „Parcul N_______ Retezat Rezervație Științifică” -
„Punct de cercetare. observare. Control -10.000 ha" situat în județul H________, munții Retezat, ci
baza legală a îns crierii acestui imobil în domeniul public al Statului R____, îl constituie Decretul Lege
nr. 30 din 18 ianuarie 1990.

Limitele acestuia, identificate de expertiza întocmită de G_________, sunt: limita nordică pornește
din valea Râului M___ [IV-1.117. 14], amonte de Casa V____, pe limita fondului forestier (borna silvică
4 UP VI, OS Retezat), până în borna silvică 1 UP V, OS Retezat, apoi urcă prin pădure pe culmea
secundară Muchia Picuiului, în Vf. Pecuiu (1827,3 m) și se continuă spre SV până în Vf. P oienii (1736,0
m). De aici coboară la limita fondului forestier (borna silvică 19 UP V, OS Retezat, și continuă pe
aceasta până la confluența pâraielor Lăncițu/Gârlii, prin bornele silvice 20, 24, 458, 459, 468, 461, 44,
UP V, OS Retezat. În continuare lim ita urmărește amonte malul drept al pârâului Gârlii până la borna
silvică 46 UP V, OS Retezat, apoi se orientează din nou pe limita fondului forestier cu proprietățile
comunei R__ de M___ (bornele silvice 51, 45, 49, UP V, OS Retezat), pe versantul stâng a l Lăncițului,
până pe culmea care coboară din Vf. Retezatu spre Vf. Pecuiu (în borna silvică 47 UP V, OS Retezat). De
aici limita coboară în valea Râușor [IV-1.117.14.8] (borna silvică 51 UP I, OS Retezat), după care
urmează avale malul stâng al pârâului, până la confluența Râușor/Stevea. În continuare, limita
urmărește traseul drumului forestier până la confluența Râușor/pr. Sec (borna silvică 34 UP I, OS
Retezat). De aici se orientează spre SE, pe culmea Secului, până sub cota 1683,0 m (borna silvică 31 U
P I, OS Retezat), situată pe culmea Lolaia - Rucșorii, trece prin Vf. Lolăii (1532,0 m) din care coboară pe
o culme secundară la confluența Lolaia (Pietrile)/Obârșia Nucșoarei (prin bornele silvice 320, 321, 262,
UP VI, OS P__). De la confluență, limita ur că pe o culme secundară prin bornele silvice 260, 256, UP
VI, OS P__ la borna silvică 258 UP VI, OS P__, de la care coboară în Valea Mălăieștilor (borna silvică
224 UP VI, OS P__), din care urcă pe un afluent al acesteia până în Vf. M__ (1634,0 m). În cont inuare,
limita coboară pe un interfluviu secundar, prin locul numit C_____ I_______ (borna silvică 185 UP VI,
OS P__), în pârâul Păros (borna silvică 185 UP VI, OS P__), apoi urmărește aval malul stâng al acestuia
până la borna 160 UP VI, OS P__. De la ace asta, urcă pe un bot de deal la borna silvică 159 UP VI, OS
P__, din care coboară în Pârâul Mc (borna silvică 157 UP VI, OS P__), urmărește amonte pârâul până la
borna silvică 146 UP VI, OS P__, după care urcă în culmea Întâlnicioara (borna silvică 137 UP VI, OS
P__). În continuare limita de nord coboară în valea R__ Alb (borna 134 UP, OS P__), apoi urcă pe
Culmea Coroeștilor (borna silvică 79 UP VI, OS P__); limita estică. pornește din Culmea Coroeștilor
(borna silvică 79 UP VI, OS P__), situată pe interfl uviul dintre R__ Alb [IV-1.117.10] și Pârâul Poienii,
trece prin Vf. Brădetului (1861,3 m) și cota 1862,7 m, după care urmărește interfluviul dintre R__ Alb și
R__ B_____ [IV-1.117.7], până în Vf. Capu Găierului (1846,5 m), trecând prin cotele 1862,7 m și 1834,0
m. Din Vf. Capu Găierului (1846,5 m), coboară pe o culme secundară în Râul B_____, prin bornele
silvice 219 și 218 UP V, OS P__, și urmărește amonte (circa 2 km) malul drept al Râului B_____, până la
borna silvică 162 UP V, OS P__. În continuare urc ă culmea Pilugu M___, trecând prin vârfurile
Lazărului (2282,0 m), Gruniu (2219,0 m) și Vf. Morii (2383,0 m), până în șaua dintre Vf. Custurii și Vf.
Morii. Din acest punct coboară spre S în pârâul Morii, pe care îl urmează aval prin bornele silvice 101 și
98 UP V, OS Lupeni, apoi urcă pe un afluent de dreapta al acestuia până la liziera pădurii (borna silvică
100 UP V, OS Lupeni). În continuare urmărește limita fondului forestier (pe sub culmea Străunile), până
la borna silvică 38 UP V, OS Lupeni, din care coboară pe o culme secundară în valea B___ (borna silvică
39 UP V, OS Lupeni) pe care o urmează aval, pe malul stâng până la ieșirea din Cheile Butei (borna
silvică 3 UP V, OS Lupeni); limita sudică, începe la ieșirea din Cheile Butei (borna silvică 3 UP V, OS
Lupeni) urcă în Culmea Negrișar prin borna silvică 6 UP V, OS Lupeni, de la care urmărește limita
nordică a unor enclave din UP IV (E9 și E3), trecând prin bornele silvice 372, 325, 323, 324, 317, 309,
toate din UP IV, OS Lupeni până în valea Jiului de Vest (borna silvică 303 din UP IV, OS Lupeni). De aici
urmărește amonte malul drept al Jiului de Vest, până la confluența Scocu Sec (Jara)/J__ de Vest (borna
198 UP IV, OS Lupeni), apoi se continuă pe un interfluviu secundar (Culmea Piatra Soarbele) pân ă la
limita jnepenișului cu golul alpin (borna silvică 241 UP IV Lupeni), trecând prin bornele silvice 244 UP
IV, OS Lupeni (cota 1376,0 m) și 242 UP IV, OS Lupeni. Limita se continuă spre S pe marginea fondului
forestier, prin bornele silvice 236 și 235 U P IV, OS Lupeni până în interfluviul C____/J__ de Vest (borna
silvică 453 UP IV, OS Lupeni). Din acest punct, limita Parcului N_______ Retezat este comună cu cea a
a Parcului N_______ Domogled - Valea C_____, până în Vf. Morii (2279,0 m) și se menține până în Vf.
Paltina (2149,1 m) pe Culmea Soarbele (interfluviul C____ [VI-2]/J__[VII]). Din Vf. Paltina (2149,1 m),
limita trece pe interfluviul C____/M____ [IV-1] pe care îl urmează prin Vf. Galbena (2161,0 m), cotele
2174,0 m și 2113,0 m, Vf. Micușa (2179,6 m), Vf. Scărișoara (2211,0 m), și Vf. Bulzului (2245,4 m). Din
Vf. Morii (2279,0 m), limita coboară pe la obârșia pârâului Morii până la intrarea acestuia în pădure
(borna 351 UP III, OS Retezat), urmărește limita fondului forestier până în valea R__ Ș__ ( borna 121
UP III, OS Retezat), prin bornele silvice 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 116, 115, 119 UP III, OS
Retezat și limita vestică din valea R__ Ș__ (borna 121 UP III, OS Retezat) urmează limita fondului
forestier până în pârâul C_______ (borna silvică 205 UP III, OS Retezat), pe sub Vf. P______ (1838,8 m)
și Vf. Soju (1961,5 m), prin culmea care coboară din Vf. Soju (borna silvică 134 UP III, OS Retezat),
pârâul Șcheiu (borna 146 și 352 UP III, OS Retezat), trecând prin bornele 149, 150, 151, 1 54, 156, 158,
166, 173, 179, 187, 193 UP III, OS Retezat. În continuare limita urmărește aval malul stâng al pârâului
C_______ până la acumularea Gura Apei (borna silvică 204 UP III, OS Retezat), urmărește malul de NV
al lacului de acumulare, până în drept ul barajului, pe care îl traversează către malul drept al Râului
M___ (borna silvică 339 UP III, OS Retezat). Mai departe limita urmărește limita fondului forestier
până în dreptul muchiei Runcului, unde se întâlnește cu limita de N (borna 4 UP V, OS Retez at), fiind
evidențiate pe planșa anexa 1 cu un contur R___( partea întâi a raportului)

Referitor la terenurile proprietatea Statului R____, inalienabile, imprescriptibile, insesizabile, incluse


în Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006- si Jurnalul Con siliului de Miniștri nr. 593 din 22 martie 1935,
publicat in Monitorul Oficial nr. 85 din 10 aprilie 1935, paginile 2710-2711, ce descriu monumentul
Naturii masivul Retezat din jud. H________, expertul G_________ menționează că acestea se
suprapun cu: p arcela 1 cu suprafața de 29.257.602 mp procent de suprapunere 100% ;
_______________ suprafața de 7.813.209 mp procent de suprapunere 100%;
______________________ de12.882.100 mp procent de suprapunere 100%;
______________________ de1.500.000 mp proc ent de suprapunere 100% și
_______________________ de 22.417.300 mp și procent de suprapunere 100%
Toate aceste parcele sunt incluse în titlurile nr. xxxxx/647, având cod nr. xxxxx, și nr. xxxxx/646, având
cod nr. xxxxx.

P_____ A_______ R_____, experții T___ S____ și C_____ M____ au menționat că a fost emis titlul de
p__________ nr. 20/4983/22.02.2008 pag. 1 și 2, p_____ suprafața de 27.222.000 mp = 2.722 ha și
2000 mp, terenuri care se află în localitatea R__ de M___ și cu care a fost pusă în posesie Aca demiei
Române.

Cei doi au reprezentat grafic terenurile (anexa grafică nr. 2), astfel: imobilul cu nr. cadastral xxxxx
(hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___, în proprietatea Academiei
Române, se identifică conform si tuației din hărțile de carte funciară veche R__ de M___, în cărțile
funciare vechi 921 și 383 R__ de M___ pe următoarele numere topografice (a se vedea anexa grafică
nr.3): în CF veche 921 R__ de M___; cu suprafața de 937.364 mp în nr. topo. 3816,3817,3836 -3843,
înscris la A+16; cu suprafața de 906.261 mp în nr. topo. 3814,3815/1, înscris la A+17; proprietatea
tabulară veche a lui K_______ S_____ născută Banffy, înscrisă sub B6 și în CF veche 383 R__ de M___:
cu suprafața de 3.233 mp în nr. topo. 3832/1, în scris la A+52; cu suprafața de 3.233 mp în nr. topo.
3832/2, înscris la A+53 și cu suprafața de xxxxx mp în nr. topo. 3833/1,3833/1, înscris la A+54;
proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B21.

Au mai indicat: imobilul cu nr. cadastral xxxxx (hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) înscris în CF nr.
xxxxx R__ de M___ în proprietatea Academiei Române, se identifică conform situației din hărțile de
carte funciară veche R__ de M___, în CF veche nr. 474 R__ de M___ pe următoarele numere topo
grafice (a se vedea anexa grafică nr.3): cu suprafața de 3.655.688 mp în nr. topo. 3885-3887,4090-
4099, înscris la A+17 și cu suprafața de xxxxxxx mp în nr. topo. 3861-3865,3868,3870-3880,3888 înscris
la A+2; proprietatea tabulară veche a Statului R____, î nscrisă sub Bl1; imobilul cu nr. cadastral xxxxx
(hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___ în proprietatea Academiei
Române, se identifică conform situației din hărțile de carte funciară veche R__ de M___, cu întreaga
sup rafață de 418.480 mp în nr. topo. 3885,3887,4090-4099, înscris la A+17 în CF veche nr. 474 R__ de
M___. proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub Bl1; imobilul cu nr. cadastral 746
(hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) care a fost însc ris Cartea Funciară nedefinitivă 441 N, în
proprietatea Academiei Române, ulterior convertită în CF nr. xxxxx, se identifică conform situației din
hărțile de carte funciară veche R__ de M___, cu suprafața de 3101 mp în nr. topo. 3831, înscris la A+42
în CF veche nr. 383 R__ de M___. proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B21;
imobilul cu nr. cadastral 747 (hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) care a fost înscris Cartea Funciară
nedefinitivă 442N, în proprietatea Academiei Române, ulte rior convertită în CF nr. xxxxx, se identifică
conform situației din hărțile de carte funciară veche R__ de M___, cu suprafața de 6999 mp în nr.
topo. 3831, înscris la A+42 în CF veche nr. 383 R__ de M___. proprietatea tabulară veche a Statului
R____, însc risă sub B21; imobilul cu nr. cadastral 1092 (hașurat cu verde pe anexa gafică nr.2) care a
fost înscris Cartea Funciară nedefinitivă 745N, în proprietatea Academiei Române, ulterior convertită
în CF nr. xxxxx, se identifică conform situației din hărțile d e carte funciară veche R__ de M___, cu
suprafața de xxxxx mp în nr. topo. 3922-3946, înscris la A+l în CF veche nr. 315 R__ de M___.
proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B35; imobilul cu nr. cadastral 1107 (hașurat
cu verde pe anexa g rafică nr.2) care a fost înscris Cartea Funciară nedefinitivă 758N, în proprietatea
Academiei Române, ulterior convertită în CF nr. xxxxx, se identifică conform situației din hărțile de
carte funciară veche R__ de M___, cu suprafața de 7046 mp în nr. topo. 3922-3946, înscris la A+l în CF
veche nr. 315 R__ de M___, proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B35; imobilul
cu nr. cadastral xxxxx (hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___ în
proprietatea Academ iei Române, se identifică conform situației din hărțile de carte funciară veche
R__ de M___, cu întreaga suprafață de 10.713.000 mp în nr. topo. 3922-3946, înscris la A+l în CF veche
nr. 315 R__ de M___, proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscri să sub B35; imobilul cu nr.
cadastral xxxxx (hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___ în
proprietatea Academiei Române, se identifică conform situației din hărțile de carte funciară veche R__
de M___, cu întreaga suprafaț ă de 393.000 mp în nr. topo. 3922-3946, înscris la A+l în CF veche nr.
315 R__ de M___, proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B35; imobilul cu nr.
cadastral xxxxx (hașurat cu verde pe anexa grafică nr.2) înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___ în
proprietatea Academiei Române, se identifică conform situației din hărțile de carte funciară veche
Clopotiva, cu întreaga suprafață de 6.887.275 mp în nr. topo. 6026,6027, înscris la A+19 în CF veche nr.
489 Clopotiva, transnotate din CF veche 1852 Clopotiva, proprietatea tabulară veche a Statului R____,
înscrisă sub B9.

Se reține că prin Decizia nr. 748 din 04.11.2015 dată de Curtea Constituțională, la sesizarea
instanței, în prezenta cauză, s-a statuat că dispozițiile art. 35 alin. 1 din Leg ea 18/1991 sunt
constituționale, în măsura în care nu condiționează dobândirea d________ de p__________ publică,
prin expropriere, de înscrierea în cartea funciară.

Analizând această hotărâre, instanța constată că: dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991,
lege preconstituțională, stabilesc două condiții cumulative ce trebuie întrunite p_____ ca terenurile,
parte a fondului funciar al României, să facă obiectul proprietății statului, respectiv să fi intrat în
patrimoniul statului în confo rmitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și
să fi fost înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în
amenajamentele silvice.

În privința primei condiții enunțate, s-a reținut că aceasta es te o expresie a jurisprudenței sale
constante, potrivit căreia „a considera, într-o dispoziție a legii, că și imobilele preluate de stat, fără
titlu, fac obiectul d________ său de p__________ ar fi să se recunoască acestei legi un efect
constitutiv de drep t de p__________ al statului, ceea ce ar presupune fie un efect retroactiv al legii,
fie recurgerea la un mod de transformare a proprietății persoanelor fizice în p__________ de stat, pe
care Constituția din 1991 nu îl cunoaște și care, de aceea, nu poate fi acceptat" (a se vedea, spre
exemplu, Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177
din 8 august 1995, sau Decizia nr. 136 din 21 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998).

În privința celei de-a două condiții menționate de textul de lege analizat, s-a reținut că aceasta are în
vedere, de asemenea, regimul juridic în vigoare la data intrării în patrimoniul statului a terenului
respectiv. Astfel, în regimul de carte funciară reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938 p_____
unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial nr. 95 din 27 aprilie
1938, dreptul de p__________ se dobândea numai dacă acesta era înscri s în cartea funciară (art. 17
alin. 1); însă, dreptul de p__________ se dobândea „fără înscriere în cartea funciară, din cauză de
moarte, accesiune, vânzare silită și expropriere" (art. 26 din decretul-lege). Anterior decretului-lege
menționat, în teritori ile României în care se aplica regimul de carte funciară, dreptul de p__________
se dobândea, de asemenea, numai dacă acesta era înscris în cartea funciară; în acea perioadă de timp,
exproprierile realizate prin Legea p_____ reforma agrară din Transilvania , Banat, Crișana și
Maramureș și Legea p_____ reformă agrară din Bucovina, publicate în Monitorul Oficial nr. 93 din 30
iulie 1921 trebuiau și acestea înscrise în cartea funciară. În acest sens sunt dispozițiile art. 66 din Legea
p_____ reformă agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș și art. 48 din Legea p_____
reformă agrară din Bucovina. Totuși, aceste înscrieri nu erau realizate p_____ a se constitui dreptul de
p__________ al statului, ci p_____ a se realiza publicitatea și opozabilitatea op erațiunii realizate. În
caz contrar, s-ar fi ajuns ca neîndeplinirea, din varii motive, a operațiunii tehnice, în acest caz, de
înscriere în cartea funciară să nege însăși modalitatea de dobândire a d________ de p__________ -
exproprierea. Or, în măsura în care exproprierea a fost realizată cu respectarea prevederilor Legilor din
1921, sub aspectul dispunerii ei și a acordării de despăgubiri corespunzătoare, nu se poate susține că,
prin neînscrierea d________ de p__________ astfel dobândit de către s_____ r omân în cartea
funciară, acesta din urmă a pierdut dreptul de p__________, iar cel expropriat a încasat despăgubirea
plătită de s_____ r____ și a rămas și titular al d________ de p__________ asupra terenului expropriat.

Curtea Constituțională a apreciat că s_____ a dobândit dreptul de p__________ asupra acelor


terenuri prin efectul legii, înscrierea în cartea funciară neavând efecte constitutive de drepturi, ci de
opozabilitate. Aceleași considerente sunt aplicabile mutatis mutandis, cu privire la înregis trarea
d________ de p__________ al statului în amenajamentele silvice.

Revenind la terenurile ce sunt obiectul proprietății statului în sensul art. 35 alin. (1) din Legea nr.
18/1991, a reținut că, până la 1 ianuarie 1990, dobândirea d________ de proprieta te prin expropriere
nu era supusă condiției înscrierii în cartea funciară și, practic, în privința acestui mod de dobândire a
proprietății, cea de-a doua condiție cuprinsă în textul analizat nu poate fi acceptată, întrucât Legea nr.
18/1991 nu poate impune o atare condiție cu privire la bunurile deja aflate în proprietatea statului.
Condiționarea cuprinsă în teza finală a textului analizat aplicată bunurilor intrate în proprietatea
statului prin expropriere ar califica noua reglementare, care are un caracte r constatatoriu al unor
situații de drept, drept una constitutivă de drepturi și dacă s-ar accepta o asemenea interpretare,
odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991, s-ar crea o nouă situație juridică: pe de o parte,
negarea d________ de proprietat e al statului asupra terenurilor dobândite prin expropriere și
neînscrise în cartea funciară, iar, pe de altă parte, recunoașterea implicită a d________ de
p__________ privată al persoanei expropriate și a reținut că nerecunoașterea efectelor exproprierii
realizate, respectiv dobândirea d________ de p__________ a statului asupra terenurilor în cauză,
echivalează cu încălcarea art. 136 alin. (2) din Constituție potrivit căruia „Proprietatea publică este
garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sa u unităților administrativ-teritoriale".

De asemenea, a reținut și încălcarea art. 126 alin. (2) din Constituție, în sensul că legea nu poate limita
competența instanțelor judecătorești, și anume a plenitudinii lor de jurisdicție cu privire la s_________
t itularului d________ de p__________, într-un mod care să nesocotească esența exproprierii
realizate, și, pe cale de consecință, să conducă la încălcarea prevederilor Constituției, în speță, a
d________ de p__________ al statului astfel cum acesta este prev ăzut la art. 136 alin. (2) din
Constituție și în vedere cele anterior expuse, p_____ a da eficiență efectelor produse prin expropriere,
așadar, p_____ a da posibilitatea instanțelor judecătorești să stabilească titularul d________ de
p__________, Curtea a constatat că dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 sunt
constituționale în măsura în care nu condiționează dobândirea d________ de p__________ publică
prin expropriere de înscrierea acesteia în cartea funciară și în temeiul acestei soluții, s_____ r____ va
putea proba în contra mențiunilor cuprinse în cartea funciară dreptul său de p__________ dobândit
prin expropriere, iar instanța judecătorească va avea competența de a stabili titularul d________ de
p__________.

În ceea ce privește art. 2 alin. (1), art. 24 alin. (1), (12) și (14) din Legea nr. 1/2000, precum și
jurisprudența sa cu privire la acestea, Curtea Constituțională a constatat că reconstituirea d________
de p__________ privată asupra terenurilor cu destinație forestieră pe vechile amplasamente este o
soluție legislativă conformă cu art. 44 din Constituție și legiuitorul prin Legea nr. 247/2005, când a
introdus alin. (12) la art. 24 din Legea nr. 1/2000, a reglementat o derogare în situația în care vechiul
amplasament face parte dint r-o arie naturală protejată.

În acest caz, proprietarul al cărui drept de p__________ privată a fost reconstituit poate opta fie
p_____ reconstituirea pe vechiul amplasament, fie p_____ reconstituirea pe un nou amplasament
aflat în vecinătate. O atare der ogare a avut în vedere faptul că regimul juridic de protecție al acestor
terenuri poate determina sarcini împovărătoare cu privire la proprietarul al cărui drept este
reconstituit, drept p_____ care acesta nu s-ar mai putea bucura în plenitudinea lor de at ributele
d________ de p__________ privată ce caracterizează terenurile cu destinație forestieră.

Referitor la dispozițiile legale care permit reconstituirea d________ de p__________ privată în ariile
naturale protejate, Curtea a observat că potrivit art. 4 pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și
faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobat
ă, cu modificări și completări, prin Legea nr. 49/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 262 din 13 aprilie 2011, este definită ca o zonă terestră și/sau acvatică în care există specii
de plante și animale sălbatice, elemente și fo rmațiuni biogeografice, peisagistice, geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică ori culturală deosebită,
care are un regim special de protecție și conservare, stabilit conform prevederilor legale, iar aceas ta
nu face obiectul exclusiv al proprietății publice în temeiul art. 136 alin. (3) din Constituție. În aceste
condiții, ariile naturale protejate pot face parte din domeniul public prin declarația legii, având în
vedere că art. 3 alin. (2) din Legea nr. 21 3/1998 prevede că „Domeniul public al statului este alcătuit
din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, din cele prevăzute la pct. I din anexă,
precum și din alte bunuri de uz sau de interes public național, declarate ca atare prin lege. ". Dacă în
privința bunurilor p__________ publică reglementate ca atare prin Constituție, trecerea lor în
domeniul privat al statului nu este posibilă, cele stabilite ca atare prin declarația legii pot fi trecute în
proprietatea privată a statului [a se ve dea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998] dacă nu există vreo
interdicție legală expresă în acest sens.

Curtea constată că o atare interdicție, în privința terenurilor cu destinație forestieră situate în arii
naturale protejate, a existat în perioada 2 000-2005, având în vedere faptul că art. 24 alin. (2) lit. e) din
Legea nr. 1/2000, anterior modificării introduse prin Legea nr. 247/2005, prevedea că „(2) Se
exceptează de la reconstituirea d________ de p__________ pe vechile amplasamente, p_____
persoan ele fizice și juridice, următoarele terenuri forestiere: [...] e) rezervațiile științifice, pădurile -
monumente ale naturii și alte arii strict protejate, constituite și declarate astfel potrivit legii;" și
începând cu anul 2007 până în prezent, deoarece alin. (3) al art. 5 din Legea nr. 18/1991, introdus prin
Legea nr. 47/2007, prevede: „Terenurile pe care sunt amplasate rețele stradale și parcuri publice,
terenurile p_____ rezervații naturale și parcuri naționale, monumentele, ansamblurile și siturile ar
heologice și istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decât în cazuri de
excepție p_____ lucrări de interes național", ceea ce înseamnă că legiuitorul a permis trecerea în
proprietatea privată a statului a bunurilor menționat e în perioada 1991-2000 și 2005-2007 și a reținut
că opțiunea legiuitorului de a se reconstitui dreptul de p__________ privată asupra unor asemenea
terenuri este posibilă, deoarece există o procedură legală în temeiul căreia ele pot fi trecute din
propriet atea publică în cea privată a statului, neafectându-se, astfel, caracterul insesizabil al
proprietății publice.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea nu poate cenzura opțiunea legiuitorului ca în anumite
perioade de timp să permită reconstituirea dreptu lui de p__________ privată în arii naturale
protejate, cu atât mai mult cu cât, în aceste perioade de timp, a existat reglementat un mecanism legal
care să permită trecerea bunurilor, mai exact a terenurilor cu destinație forestieră, din domeniul public
în cel privat al statului.

În schimb, a subliniat faptul că bunurile p__________ publică nu pot fi înstrăinate, sub nicio formă,
însă legiuitorul a prevăzut, astfel cum s-a arătat anterior, un mecanism care să asigure posibilitatea
statului de a stinge regi mul de p__________ publică, respectiv prin trecerea bunului în cauză din
proprietatea publică a statului în cea privată a acestuia. Aplicarea acestui mecanism cunoaște două
limitări, respectiv în situațiile în care bunul face parte din proprietatea publică potrivit Constituției sau
legea interzice expres trecerea anumitor bunuri în proprietatea privată a statului, instanțele
judecătorești sunt cele în măsură să verifice dacă reconstituirea d________ de p__________ asupra
terenurilor forestiere aflate în pro prietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
s-a realizat ulterior trecerii acestor bunuri în proprietatea privată a statului sau a unităților
administrativ teritoriale, după caz, cu respectarea procedurii menționate, respectiv c u îndeplinirea
cerințelor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 potrivit cărora trecerea din domeniul public în
domeniul privat se face prin hotărâre a Guvernului, dacă prin Constituție sau prin lege nu se prevede
altfel în condițiile în care niciuna di ntre legile fondului funciar nu prevede o situație derogatorie, în
sensul că trecerea imobilelor din domeniul public în cel privat să se realizeze altfel decât cu
respectarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.

Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
sunt constituționale în măsura în care nu condiționează dobândirea d________ de p__________
publică prin expropriere, de înscrierea acesteia în cartea funciară.

Față de ce le menționate considerăm că atât reclamanta A_______ R_____, cât și S_____ R____ au
dovedit calitatea procesuală activă și interesul în promovarea prezentei acțiuni.

Din examinarea expertizelor efectuate în cauză, reținem că au concluzii convergente exp ertizele
executate de expertul G_________ M_____ și cea întocmită de experții C_____ M____ și T___ S____,
fapt p_____ care vom reține că: imobilele expropriate înscrise
în Carte Funciară 921, __________________, numerele cadastrale: „nr. cadastral 3804 pădure fânaț
fața runcului, în suprafață de 951.289 m2; nr. cadastral 3805 pădure fața runcului, în suprafață de
794.190 m2; nr. cadastral 3806 pădure fața runcului, în suprafață de 378.571 m2; nr. cadastral 3807
pădure fața runcului, în suprafață de 284.018 m2; nr. cadastral 3808 pădure fața runcului, în suprafață
de 189.470 m2; nr. cadastral 3809 fânaț fața runcului, în suprafață de 71.940 m2; n r. cadastral 3810
fânaț fața runcului, în suprafață de 83.932 m2; nr. cadastral 3811 fânaț fața runcului, în suprafață de
28.775 m2; nr. cadastral 3812 fânaț fața runcului, în suprafață de 21.585 m2; nr. cadastral 3813 fânaț
fața runcului, în suprafață de 14.390 m2; au fost solicitate de către pârâtele K_______ M____ și
P_______ E________ (E________) prin cererea depusă la C______ l_____ R__ de M___, iar
terenurile, validate si aprobate prin Hotărârea Comisiei județene H________ p_____ eliberarea
titlurilor de p__________, sunt cele incluse în titlul de p__________ eliberat de către C______
Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr.
xxxxx/647, având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului p refectului județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 și titlul de p__________ eliberat de către C______ Județeană
p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având
cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului H________ nr.
39/1 februarie 2006.

Expertiza întocmită de expert G_________ a identificat că terenurile care se identifică cu suprafețele


de teren – de 2257 ha si 8183 mp incluse in titlul de p__________ eliberat de către C______
Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________,
nr.xxxxx/646 si nr.xxxxx/647, și nu sunt incluse în limita Parcului N_______ vechi, pe limita descrisă in
Monitorul Oficial nr.85 din 10 aprilie 1935, paginil e 2710-2711, sunt următoarele: CF nedefinitivă / CF
nou: ID xxxxxx R__ de M___, număr cadastral nou PD 1502, id xxxxx, teren în suprafață de 724 ha și
3357 mp, inclus în titlul de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având cod nr. xxxxx, eliberat
la data de 06.12.2006, cu vecinătățile și situarea în amplasamentul silvic si corespondenta cu CF vechi
921, numere topo vechi 3804-3808; 3778; 3779; 3780-3782; 3786-3 788 și CF vechi 382 Rau de M___,
număr topo vechi 3789; 3783-3785; 3790-3803 în Tabelul nr.2A, coordonatele acestui teren fiind date
in anexa T 2.1; CF 118 N, CF/ID xxxxx R__ de M___, număr cadastral nou 480, număr topo actual Pd
1535, teren în suprafață de 1 ha si 2857 mp, inclus în titlul de p__________ eliberat de către C______
Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr.
xxxxx/646, având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, cu vecinătățile, situarea în
amplasamentul silvic și corespondența cu CF vechi 921, numere topo vechi 3804-3808 ( Tabelul nr.2A,
coordonatele acestui teren fiind date in anexa T 2.2); CF 116 N, CF/ID xxxxx R__ de M___, număr
cadastral nou 478, număr topo actual Pd 1538, teren în sup rafață de 9774 mp, inclus in titlul de
p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, cu
vecinătățile, situarea în amplasamentul silvic și corespondența cu CF vechi 921, numere topo vechi
3804-3808 fiind data în Tabelul nr.2A, coordonatele acestui teren fiind date în anexa T 2.3; CF 117 N,
CF/ID xxxxx Rau de M___, număr cadastral nou 479, număr topo actual Pd 1536, te ren în suprafață de
1 ha si 1195 mp, inclus în titlul de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având cod nr.
xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, vecinătățil e, situarea in amplasamentul silvic și corespondenta
cu CF vechi 921, numere topo vechi 3804-3808 fiind dată în Tabelul nr.2A,iar coordonatele acestui
teren sunt date in anexa T 2.4;CFN 114 N, CF/ID xxxxx Rau de M___, număr cadastral nou 470, număr
topo actual Pd 856/2, teren in suprafață de 1194 ha si 2661 mp, inclus in titlul de p__________
eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra
terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 0 6.12.2006, vecinătățile,
situarea in amplasamentul silvic si corespondenta cu CF vechi Clopotiva, nr.1852, numere topo vechi
6006/1; 6005/1; 6016; 6017; 6021, fiind data in Tabelul nr.2A, coordonatele acestui teren fiind date in
anexa T 2.5; CFN 123 N, CF /ID xxxxx Rau de M___, număr cadastral nou 485, număr topo actual Pd
1105, teren in suprafață de 284 ha si 8000 mp, inclus in titlul de p__________ eliberat de către
C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________
nr. xxxxx/646, având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, vecinătățile, situarea in
amplasamentul silvic si corespondenta cu CF vechi 474 Rau de M___, numere topo vechi 3993-3997;
4004-4005, fiind data in Tabelul nr.2A, coordonatele acestui teren fiind date in anexa T 2.6; CFN 112
N, CF/ID xxxxx Rau de M___, număr cadastral nou 472, număr topo actual Pd 831/1, teren in suprafață
de 2 ha si 8836 mp, inclus in titlul de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____
s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având cod nr.
xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, vecinătățile, situarea in amplasamentul silvic si corespondenta
cu CF vechi Clopotiva, nr.1852, numere topo vechi 6006/1, fiind data in Tabelul nr. 2A, coordonatele
acestui teren fiind date in anexa T 2.7; CFN 111 N, CF/ID xxxxx Rau de M___, număr cadastral nou
473, număr topo actual Pd 831/2, teren în suprafață de 11 ha si 1166 mp, inclus in titlul de
p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006,
vecinătățile, situarea in amplasamentul silvic si corespondenta cu CF vechi Clopotiva, nr.1852, numere
topo vechi 60 06/1 fiind data in Tabelul nr.2A, coordonatele acestui teren fiind date in anexa T 2.8;
CFN 113 N, CF/ID xxxxx Rau de M___, număr cadastral nou 471, numar topo actual Pd 846, teren in
suprafață de 37 ha si 337 mp, inclus in titlul de p__________ elibera t de către C______ Județeană
p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/646, având
cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, vecinătățile, situarea în amplasamentul silvic si
corespondenta cu CF vechi Clopotiva, nr.1852, numere topo vechi 6006/1, fiind dată în Tabelul nr.2A,
coordonatele acestui teren fiind date in anexa T 2.9.

Asupra acestor terenuri s-ar fi putut reconstitui dreptul de p__________ în favoarea pârâtelor în
condițiile în care acestea ar fi într unit condițiile prevăzute de legea 18/1991, respectiv: să fie cetățean
r____ și moștenitor al titularului.

În anexele nr. 3,4,5,6,7 redate în raportul de expertiză întocmit de expert G_________ sunt
prezentate parcele care fac obiectul suprapunerii, c ât și un inventar de coordonate al punctelor de
contur în număr de 4816 de puncte în Sistemul N_______ de referință Stereo 1970, după cum
urmează: anexa 3 _________________ puncte de contur și are o suprafață de 29.257.602 mp ; anexa
4 ________________ p uncte de contur și are o suprafață de 7.813.209 mp; anexa 5
________________ puncte de contur are o suprafață de 12.882.100 mp ; anexa 6 ________________
puncte de contur are o suprafață de 1.500.000 mp; anexa 7 _________________ puncte de contur are
o su prafață de 22.417.300 mp. Se reține că suprafața totală a acestor parcele este de 73.870.211
mp.

Experții opinează că titlul de p__________ nr. xxxxx/901, având cod nr. xxxxx, nu afectează și nu se
suprapune peste Parcul N_______ Retezat vechi sa u peste Rezervația Științifică Gemenele, însă
amenajamentele silvice afectate sunt pe terenul Ocolului silvic Baru cu numerele UP 70,71A,71B,
72A,72B,72C, 73A, 73B, 74A, 74B, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Expertiza întocmită de G_________ în Planșa nr. 3 a indicat transpunerea contururilor numerelor


topografice din cărțile funciare vechi CF 474, CF 382, CF 921, CF 315 suprapuse peste Parcul N_______
Retezat, aduse in sistem de coordonate STEREO 70, scara 1:20.000, planșă care are mai multe layere,
layerul care marchează suprapunerea contururilor numerelor topografice din cărțile funciare vechi CF
474, CF 382, CF 921, CF 315 suprapuse peste Parcul N_______ Retezat vechi – M.Of. 85/10 aprilie
1935, aduse in sistem de coordonate STEREO 70 acoperă layerul care conține limitele imobilelor cu
numerele topografice menționate. Expertul susține că acest fapt se poate observa la citirea digitala a
planșelor atașate, iar prin înlăturarea layerului care marchează suprapunerea contururilor numerelor
topografice din cărț ile funciare vechi CF 474, CF 382, CF 921, CF 315 suprapuse peste Parcul
N_______ Retezat vechi – M.Of. 85/10 aprilie 1935, aduse în sistem de coordonate STEREO 70 se
observă și numerele topografice din care se compune suprafața de 1929,34 ha a Rezervației Științifice
Gemenele. În Planșa nr.3A sunt cuprinse ,,Limitele imobilelor cu indicarea numerelor topografice” și în
Planșa nr.4 – Transpunerea contururilor numerelor topografice din CF 474 (aduse in sistem de
coordonate STEREO 70), scara 1:20.000, iar Pl anșa nr.5 indică „Suprapunere Cărți funciare vechi /
Numere cadastrale vechi - Cărți funciare noi / Numere cadastrale noi” p_____ titlurile de
p__________ eliberate de C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________
asupra terenurilor Huned oara nr. xxxxx/647, având cod numărul xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006
si titlul numărul xxxxx/646, având cod numărul xxxxx, eliberat la data 06.12.2006

În ceea ce privește suprafața de 19.293.500 mp a Rezervației Științifice Gemenele expertul a m


enționat că se suprapune peste următoarele parcele: ______________ suprafață de 5.283.200 mp-
procent de suprapunere 27 %; ______________ suprafață de 4.072.200 mp - procent de suprapunere
21 % și ______________ suprafață de 2.387.300 mp- procent de suprap unere 12 % și susține că toate
aceste parcele au fost incluse in titlurile nr. xxxxx/647, având cod nr. xxxxx, si nr. xxxxx/646, având cod
nr. xxxxx, evidențiate în Tabelul nr.1A si Tabelul nr.2A.

Limitele Rezervației Științifice Gemenele, stabilite î n anul 1955, recunoscute în planul zonării
interioare a Parcului N_______ Retezat, se desfășoară de-a lungul punctelor: Gura Zlata – Valea Zlătuii
– Scoaba Retezatului – vârful Retezat – Șaua Retezatului – vârful B______ – Poarta B______ – vârful
J_____ – vârful B_____ – vârful Șesele M___ – vârful Șesele M___ – vârful Zănoaga – C_____
Radeșului, coborând apoi pe pârâul T_______, afluent al Zlătuii, până la Gura Zlata.

A indicat că gradul de suprapunere, între Rezervația Științifică Gemenele cu suprafa ța de 1928,1956


ha și terenurile incluse în titlul de p__________ K_______, terenul ocupat în titlurile de p__________
K_______= 1165,9014 ha este de 60,46%, dar acest grad de suprapunere se modifică la 59,88% dacă
din suprafața terenurilor incluse în titl urile de p__________ K_______ de 1165,9014 ha se scade
suprafața de 11,2193 ha ocupată de lacuri și tăuri.

În ceea ce privește expertiza efectuată de experții T___ S____ și C_____ M____ se reține că: imobilul
cu nr cadastral 477 care a fost înscris în CF nedefinitivă 155N R__ de M___ pe numele K_______
M____ și P_______ E________, apoi convertită în CF nr. xxxxx, s-a dezmembrat în parcelele cu
numerele cadastrale xxxxx (hașurat cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), xxxxx (evidențiat cu
albastru în chis pe anexa grafică nr.2) și xxxxx (evidențiat cu o nuanță mai deschisă de albastru), au fost
donate la _________________ Miercurea C___, apoi imobilul cu nr. cad. xxxxx a fost dezmembrat, la
rândul său, în parcelele cu numerele cadastrale xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx și xxxxx, care au fost vândute
numitei V___ I____ — C_______.

Cei doi experți indică faptul că: în conformitate cu situația din hărțile de carte funciară veche R__ de
M___, imobilul cu nr. cadastral 477, se identifică astfel: cu suprafața de 3 .707.130 mp în CF 921 R__
de M___ pe următoarele nr. topo.: în nr. topo. 3774-3777, 3804-3813, înscris la A+2, în nr. topo. 3783,
înscris la A+6; în nr. topo. 3784, înscris la A+7; în nr. topo. 3790,3791, înscris la A+8; în nr. topo.
3792,3793, înscris la A+9; în nr. topo. 3794,3795, înscris la A+10; în nr. topo. 3796-3799, înscris la
A+11; în nr. topo. 3800, înscris la A+12; cu suprafața de 3.239.922 mp în CF 921 R__ de M___ pe
următoarele nr. topo: 3816,3817,3836-3843, înscris la A+16; cu suprafața de 314 .362 mp în CF 921
R__ de M___ pe următoarele nr.topo: 3814,3815/1, înscris la A+17, proprietatea tabulară veche a lui
K_______ S_____ născută Banffy, înscrisă sub B6; cu suprafața de 37.760 mp în CF 382 R__ de M___
pe următoarele nr. topo.:3781/1,3781/2,37 82, înscris la A+56; proprietatea tabulară veche a Statului
R____, înscrisă sub B44.

Referitor la imobilul cu nr. cadastral 478 (suprafață colorată cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), au
precizat că este înscris Cartea Funciară nedefinitivă 116N, pe numele K_______ M____ și P_______
E________, a fost donat la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr.
227/07.06.2007 emis de BNP N___ Ladislau și în prezent este înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___ cu nr.
cadastral xxxxx.

Conform situație i din hărțile de carte funciară veche R__ de M___, acest imobil a fost identificat cu
suprafața de 9774 mp în Cartea Funciară veche 921 R__ de M___, în nr. topo. 3803, înscris la A+14•,
proprietatea tabulară veche a lui K_______ S_____ născută Banffy, însc risă sub B6.

În privința imobilului cu nr. cadastral 479 (suprafață colorată cu albastru închis pe anexa grafică nr.2),
menționează că a fost înscris Cartea Funciară nedefinitivă 117N, pe numele K_______ M____ și
P_______ E________, a fost donat la S .C. R______ S.R.L. Miercurea — C___, în baza actului nr.
227/07.06.2007 emis de BNP N___ Ladislau și în prezent este înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___ cu nr.
cadastral xxxxx.

Conform situației din hărțile de carte funciară veche R__ de M___, acest imobil a fost identificat cu
suprafața de 11.195 mp în Cartea Funciară veche 383 R__ de M___, în nr. topo.3818,3819, înscris la
A+45, proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B21.

Imobilul cu nr. cadastral 480 (suprafață colorată cu albastru în chis pe anexa grafică nr.2), a fost înscris
Cartea Funciară nedefinitivă 118N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________, a fost donat
la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și în prezent este înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___ cu nr. cadastral xxxxx și conform situației
din hărțile de carte funciară veche R__ de M___, acest imobil a fost identificat cu suprafața de xxxxx
mp în Cartea Funciară veche 383 R__ de M___, în nr. topo.3829,3830, înscris la A+51 ; proprietatea
tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B21.

Imobilul cu nr. cadastral 481 (hașurat cu albastru închis pe anexa grafică nr.2) a fost înscris Cartea
Funciară nedefinitivă 120N, pe numele K_______ M____ și P_______ Elisab eth, și a fost donat la
__________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și transcris în CF nr. xxxxx și a fost identificat în Cartea Funciară veche 474 R__ de M___ pe
următoarele numere topografice (a se v edea anexa grafică nr.3): cu suprafața de 718.596 mp în nr.
topo. 3867-3869, înscris la A+23; cu suprafața de 802.713 mp în nr. topo. 3881-3884,3889-3891,3893-
3896, înscris la A+23; cu suprafața de xxxxxx mp în nr. topo. 3885-3887,4090-4099, înscris la A+1 7; -
cu suprafața de xxxxxxxx mp în nr. topo. înscris la A+2; cu suprafața de 7.385.830 mp în nr. topo. 3910-
3919, înscris la A+3; cu suprafața de 1.063.821 mp în nr. topo. 3908-3909, înscris la A+18; cu suprafața
de 3.707.242 mp în nr. topo. 3949-3958, î nscris la A+4; cu suprafața de 620.040 mp în nr. topo.
3959,3960, înscris la A+22; cu suprafața de 1.407.064 mp în nr. topo. 3963-3972, înscris la A+5 și cu
suprafața de 987.445 mp în nr. topo. 3974-3983, înscris la A+6; proprietatea tabulară veche a Statu lui
R____, înscrisă sub _______________________> Imobilul cu nr. cadastral 474 (hașurat cu albastru
închis pe anexa grafică nr.2), a fost înscris Cartea Funciară nedefinitivă 108N, pe numele K_______
M____ și P_______ E________, a fost donat la __________________. Miercure a — C___, în baza
actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___ Ladislau și transcris în CF nr. xxxxx și a fost identificat în
Cartea Funciară veche 474 R__ de M___ pe următoarele numere topografice (a se vedea anexa grafică
nr.3) și cu suprafața de 904.020 mp în nr. topo. 3861-3865,3868,3870-3880,3888,3897-3906, înscris la
A-1-2, cu suprafața de 595.980 mp în nr. topo. 3867-3869,2881-3884,3889-3891,3893-3896, înscris la
A+23 ; proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub Bl1.

Imobilul cu nr. ca dastral 475 (hașurat cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), care a fost înscris
Cartea Funciară nedefinitivă 109N, pe numele K_______ M____ și Pongacz E________, a fost donat la
__________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 e mis de BNP N___
Ladislau și transcris în CF nr. xxxxx și a fost identificat în cărțile funciare vechi 474 și 382 R__ de M___
pe următoarele numere topografice (a se vedea anexa grafică nr.3):

Astfel în CF veche 474 R__ de M___ se identifică cu: suprafața de 4.593.040 mp în nr. topo. 3881-
3884,3889-3891,3893-3896, înscris la A+23; suprafața de 418.434 mp în nr. topo. înscris la A+2;
suprafața de 1.862.852 mp în nr. topo. 3885-3887,4090-4099, înscris la A+17; suprafața de 1.791.531
mp în nr. topo. 3985,3986 , înscris la A+19; suprafața de 1.798.315 mp în nr. topo. 3908,3909, înscris la
A+18; suprafața de 2.004.766 mp în nr. topo. 3959,3960, înscris la A+22; suprafața de 41.288 mp în nr.
topo. 3910-3919, înscris la A+3; suprafața de 125.533 mp în nr. topo. 39 49-3958, înscris la A+4;
suprafața de 1.251.586 mp în nr. topo. 4027-4046,4049, înscris la A+11; proprietatea tabulară veche a
Statului R____, înscrisă sub Bl1 și în CF veche 382 R__ de M___ se identifică cu: suprafața de
2.979.162 mp în nr. topo. 3961 ,39 62, înscris la A+46; suprafața de 4.086.164 mp în nr. topo.
4047,4048,4050, înscris la A+54;și cu suprafața de 1.464.629 mp în nr. topo. 4057,4058, înscris la
A+47.

Referitor la imobilul cu nr. cadastral 476 (hașurat cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), care a fost
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 110N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________, care a
fost donat la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de
BNP N___ Ladislau și transcris în CF nr. 61 342, cei doi experți indică că acesta a fost identificat în
cărțile funciare vechi 474 și 382 R__ de M___ pe următoarele numere topografice (a se vedea anexa
grafică nr.3): în CF veche 474 R__ de M___: cu suprafața de 3.837.430 mp în nr. topo. 3885-3887,4
090-4099, înscris la A+17; cu suprafața de 3.596.216 mp în nr. topo. 3985,3986, înscris la A+19;
proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub Bl1 și în CF veche 382 R__ de M___: cu
suprafața de 67.633 mp în nr. topo. 3961,3962, înscris la A+4 6; cu suprafața de 1.003.379 mp în nr.
topo. 4047,4048,4050, înscris la A+54; - cu suprafața de 4.377.442 mp în nr. topo. 4057,4058, înscris la
A+47; proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B44.

Referitor la imobilul cu nr. cadastral 482 (suprafață colorată cu albastru închis pe anexa grafică nr.2),
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 119N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________ și
donat la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP
N___ Ladislau și convertit în CF nr. xxxxx R__ de M___ au precizat că a fost identificat cu suprafața de
50.672 mp în Cartea Funciară veche 474 R__ de M___, în nr. topo. 3949-3958, înscris la A+4;
proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub Bl1.

Cu privire la imobilul cu nr. cadastral 483 (hașurat cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), care a fost
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 121N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________, donat
la __________________. Miercurea — C___, în baza a ctului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și transcris în CF nr. xxxxx se indică că a fost identificat în Cartea Funciară veche 474 R__ de
M___ pe următoarele numere topografice (a se vedea anexa grafică nr.3): cu suprafața de 5.465.368
mp în nr. topo. 4027-4046,4049, înscris la A+11; cu suprafața de 2.347.841 mp în nr. topo. 4018-4027,
înscris la A+9; proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B11, iar imobilul cu nr.
cadastral 484 (suprafață colorată cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), care a fost înscris Cartea
Funciară nedefinitivă 122N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________, donat la
__________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și convertit în CF nr. xxxxx R âu de M___ se identifică cu suprafața de 105.517 mp în Cartea
Funciară veche 474 R__ de M___, în nr. topo. 4027-4046,4049, înscris la A+11 ; proprietatea tabulară
veche a Statului R____, înscrisă sub Bl1.

Despre imobilul cu nr. cadastral 485 (hașurat cu al bastru închis pe anexa grafică nr.2), care a fost
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 123N, pe numele K_______ M____ și Pongacz E________, donat
la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și în C F nr. xxxxx susțin că a fost identificat în cărțile funciare vechi 474 și 382 R__ de M___ pe
următoarele numere (a se vedea anexa grafică nr.3): în CF veche 474 R__ de M___: cu suprafața de
1.646.545 mp în nr. topo. 3993-4002, înscris la A+7; cu suprafața de 998.677 mp în nr. topo. 4004-
4013, înscris la A+8; proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub Bll și în CF veche 382
R__ de M___: cu suprafața de 130.057 mp nr. topo. 3987-3992, înscris la A+51; cu suprafața de
72.721 mp în nr. topo. 4014-4017, înscris la A+52; proprietatea tabulară veche a Statului R____,
înscrisă sub B44.

În legătură cu imobilul cu nr. cadastral 486 (hașurat cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), care a fost
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 124N, pe numele Ke ndeffy M____ și P_______ E________, donat
la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și transcris în CF nr. xxxxx se indică faptul că a fost identificat în cărțile funciare vechi 474 și
382 R__ de M___ pe următoarele numere topografice (a se vedea anexa grafică nr.3): în CF veche 474
R__ de M___: cu suprafața de 257.962 mp în nr. topo. 4004-4013, înscris la A+8; proprietatea tabulară
veche a Statului R____, înscrisă sub Bl1 și în CF veche 382 R__ d e M___: cu suprafața de xxxxxx mp în
nr. topo. 4014-4017, înscris la A+52; proprietatea tabulară veche a Statului R____, înscrisă sub B44.

Cu privire la imobilul cu nr. cadastral 470 (hașurat cu albastru închis pe anexa grafică nr.2), care a fost
înscris C aftea Funciară nedefinitivă 114N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________,
donat la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP
N___ Ladislau și transcris în CF nr. xxxxx indică că a fost identificat cu supr afața de 11.942.661 mp în
CF nr. 1852 pe nr.topo. 6005/1, 6006/1, 6016, 6019, 6020, 6022, 6024 înscris la A+4-10, proprietatea
tabulară veche a lui K_______ G_____, înscrisă sub B5..

Imobilul cu nr. cadastral 471 (suprafață colorată cu albastru închis pe a nexa grafică nr.2), care a fost
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 113N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________, donat
la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și în prezent este înscri s în CF nr. xxxxx R__ de M___, nr. cadastral xxxxx și a fost identificat cu
suprafața de 370.337 mp în CF nr. 1852 pe nr.topo. 6005/1, 6006/1, 6016, 6019, 6020, 6022, 6024
înscris la A+4-10, proprietatea tabulară veche a lui K_______ G_____, înscrisă sub B 5.

Despre imobilul cu nr. cadastral 472 (suprafață colorată cu albastru închis pe anexa grafică nr.2),
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 112N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________ și
donat la __________________. Miercurea — C___, în baza ac tului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP
N___ Ladislau și în prezent este înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___, nr. cadastral xxxxx, menționează că
a fost identificat cu suprafața de 28.836 mp în CF nr. 1852 pe nr.topo. 6005/1, 6006/1, 6016, 6019,
6020, 6022, 6 024 înscris la A+4-10, proprietatea tabulară veche a lui K_______ G_____, înscrisă sub
B5 iar despre imobilul cu nr. cadastral 473 (suprafață colorată cu albastru închis pe anexa grafică nr.2),
înscris Cartea Funciară nedefinitivă 111N, pe numele K_______ M____ și P_______ E________, donat
la __________________. Miercurea — C___, în baza actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___
Ladislau și în prezent este înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___, nr. cadastral xxxxx menționează că a
fost identificat cu supra fața de 111.166 mp în CF 1852 nr top 6005/1,6006/1 6016,6020,6022, 6024,
înscris la A+4-10, proprietatea tabulară veche a lui K_______ G_____, înscrisă sub B5

În ceea ce privește terenul în suprafață de xxxxxxx mp = 310 ha și 5200 mp situat pe raza localit ății
P__, identificat cu parcelele 401,407,415, înscrise în T.P. xxxxx/901/06.12.2006, pe numele K_______
M____ și P_______ E________, cu nr. cadastral 412, înscris Cartea Funciară nedefinitivă 101N P__, și
ulterior convertit în CF nr. xxxxx P__, donat la __________________. Miercurea — C___, în baza
actului nr. 227/07.06.2007 emis de BNP N___ Ladislau au menționat că se află intabulat în baza de
date a O.C.P.I H________, de unde reiese și că se identifică cu întreaga suprafață de 3.105.200 în nr.
topo. ve chi 1621/16,1621/17,1621/86,1621/89,1621/91,1621/91,1621/92, 1621/94, 1621/96.

Raportat la cele arătate, se constată calitatea procesuală activă și interesul reclamantei în


promovarea prezentei acțiuni.

Întrucât, intervenientul S_____ R____ a solicitat prin cererea de intervenție, atât rectificarea cărților
funciare -în care au fost operate exproprierile și mai apoi au fost intabulați antecesori ai pârâtelor, ca
urmare a posesiunii faptice, precum și constatarea nulității titlurilor de propri etate în care sunt
cuprinse terenuri care au fost expropriate, apreciem că acestea fac parte din proprietatea publică a
statului, iar raportat la aceste aspecte considerăm că și acest intervenient are calitate procesuală
activă și interes în promovarea une i astfel de cereri.

Conform raportului de expertiză întocmit de expert G_________ se observă faptul că terenurile


proprietatea Statului R____, inalienabile, imprescriptibile, insesizabile, descrise în Jurnalul Consiliului
de Miniștr i nr. 593 din 22 martie 1935, publicat in Monitorul Oficial nr. 85 din 10 aprilie 1935, paginile
2710-2711, în suprafață de 100 km pătrați, adică 10.000 ha, incluse în domeniul public al Statului
R____ și identificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/200 6- , imobilul cu nr. M.F. xxxxx – Cod
clasificare – 08.07.01 – Parcul N_______ Retezat 10.000 ha Rezervație științifică, punct de cercetare,
observație, control, 10.000 ha-aflat în administrarea ACADEMIEI ROMÂNE, cu identificarea
terenurilor prin nume rele de Cărți Funciare și numerele topo-cadastrale vechi si cu numerele din
Cărțile Funciare și numerele topo cadastrale noi, precum si prin numerele din unitățile de amenajări
silvice sunt evidențiate pe planșa anexa 1 cu un contur ALBASTRU din raportul de expertiză.
Din actele dosarului instanța reține că intervenienta ______________________________ proprietară
tabulară a suprafeței de 228 ha înscrisă în CF 315/1 R__ de M___ (CF xxxxx) nr top 3890/1 și 3894/1
și a suprafeței de 523 ha înscrisă în C F 315/1 (CF xxxxx ) nr. top 4047/1, 4048/1 și 4050/1, iar
pârâtele K_______ M____ și P_______ E________ au primit titluri de p__________ în care au fost
incluse și aceste terenuri. Se constată că prin Ordinul P__________ nr. 136/1993 si HGR 113/1 992 au
fost restituite, în proprietatea Consiliului local al comunei S_________ O____, izlazurile și pășunile
alpine în suprafață de 841 ha în locul numit S_____, acest Ordin constituie titlu de p__________ și în
anul 2000 Primăria comunei S_________ Orl ea intabulează la B+1 acest Ordin dar numai suprafața
de 523 Ha pe numerele topo 4047/1-4048/1, 4050/1. evidențiate in CF xxxxx provenita din CF vechi
315/1, întrucât prin adresa nr. 5869/29.05.2012 emisă de OCPI H________ înregistrată la APIA
Hunedoa ra sub nr. 4928/29.05.2012, adresată către numitul Nikolaus P_______ reiese faptul că
terenurile evidențiate în CF xxxxx provenite din conversia CF 315/1 R__ de M___ nu sunt înscrise în
baza unei documentații cadastrale și nu au atribuit număr cadastral ș i nici nu au geometria imobilului
în baza de date grafica digitală a OCPI H________ .

Analizând expertiza topografică efectuată de expertul G_________ rezultă că este evidențiată


amplasarea numerelor topografice vechi ale masivului Retezat, după c um urmează: suprafața de 228
ha înscrisă pe nr cadastral 475 și intabulată în baza titlului de p__________ nr. xxxxx/647 pe numele
pârâtelor K_______ M____ și P_______ E________ se suprapune peste următoarele numere
topografice vechi: nr. top. 3895-3901- p arțial; nr. top 3909- total; nr. top. 3912-3914- parțial; nr.
top.3917-3918- parțial; nr. top.3960- total; nr. top.3959/2- total; nr. top. 3890.3891,3893.3894- total;
nr. top.3866 -parțial; nr. top. 3902-3906- total; nr. top. 3961- total; nr. top. 3886/3 – parțial; nr. top.
3905- total; nr. top. 3968-2970- total; nr. top.3971-3972- parțial; nr. top. 3985/2- parțial; nr.
top.3986/2 -parțial; nr. top. 3979-3982 -parțial; nr. top. 3974-3978- parțial; nr. top. 4047-parțial; nr.
top.4046/2– total; nr. top. 4046/ 1 – total; nr. top. 4030 -total; nr. top. 4045- total; nr. top.
xxxxxxxxxxxxxx – parțial; nr. top 4041- parțial; nr. top 4027- parțial.

Expertul menționează că nr topo 3890/1 sau 3894/1, nu sunt individualizate însă fac parte din
numărul topografic (3 890.3891,3893.3894) care are ca denumire veche, « Aradesul ».

În ceea ce privește suprafața de 523 ha înscrisă pe nr. cadastral 476 intabulată în baza titlului de
p__________ nr. xxxxx/647 pe numele pârâtelor K_______ M____ si P_______ E________ expert ul
precizează că se suprapune cu următoarele numere topografice vechi: nr. Top 4059-4062-parțial ; nr.
top. 4057/3-parțial; nr. top. 4088-parțial, nr. top.4050- total; nr. top.4057/4-total; nr. top. 4057/2- total
; nr. top.4068- total, nr. top.4057/5-total ; nr.top.4047-partial; nr. top. 4057/7-total ; nr. top.4058
-total; nr. top. 4057/1-parțial; nr. top.3986/1-total ; nr. top.3985/1-parțial; nr. top. 3985/2- total; nr.
top. 3983-total ; nr. top. 3979-3982 – parțial; nr. top.4040- parțial; nr. top.3886/5-pa rtial; nr.
top.4087- parțial; nr. top.4057/8- total; nr. top.3880-total; nr. top.3875-parțial; nr.top.4092-parțial;
nr.top 4001-partial.

Referitor la nr. Top. 4050 expertul menționează că nu apare divizat (în 4050/1, 4050/2 etc) iar acesta
are ca d enumire veche, Ezerul S_____, și se suprapune în totalitate peste numărul cadastral 476 din
titlul de p__________ nr. xxxxx/647 ; iar nr topo 4047, de asemenea, nu apare divizat (în 4047/1,
4047/2 etc) și are denumirea veche, S_____, care se suprapune parț ial peste numărul cadastral 476
din titlul de p__________ nr. xxxxx/647 și parțial (restul) peste numărul cadastral 475 din titlul de
p__________ nr. xxxxx/647.

În ceea ce privește reamplasarea unei suprafețe de teren intervenientei


__________________________, expertul susține că acest lucru poate fi făcut în condițiile în care se va
găsi o suprafață de aceiași mărime, configurație geografică asemănătoare și o configurație silvică
similară, însă având în vedere suprafața de 751 ha nu crede că poate fi reamplasată, astfel încât
proprietatea intervenientei _________________________________ în CF 315/1 nr.top. 3890/1,
3894/1, 4047/1 și 4050/1 să fie lăsată liberă și neafectată de amplasamentul titlului de p__________.

Și experții asistenți T___ Sta na și C_____ M____ au menționat, în raportul lor de expertiză întocmit
în cauză, că în conformitate cu baza de date a O.C.P.I. H________, Intervenienta
____________________________ înscrisă cu terenuri pe raza Comunei R__ de M___, astfel: teren
extravilan cu nr. cadastral xxxxx, în suprafață de xxxxxxx mp = 119 ha, înscris în CF nr. xxxxx R__ de
M___, identificat a proveni din CF veche 315/1, nr. topo. 3922/1; teren extravilan cu nr. cadastral
xxxxx, în suprafață de xxxxxxx mp = 556 ha, înscris în CF nr. 61 346 R__ de M___, identificat a proveni
din CF veche 315/1, nr. topo. 3925/1-3940/1; teren extravilan cu nr. cadastral xxxxx, în suprafață de
xxxxxxx mp = 100 ha, înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___, identificat a proveni din CF veche 315/1, nr.
topo. 4058/ 1.

Cei doi experți au menționat că pe lângă aceste terenuri, pe care le deține în p__________,
intervenienta _________________________________ și suprafața de 751 ha, suprafață ce se
compune din: 228 ha identificată pe nr. topo. 3890/1-3894/1, înscrisă în CF nr. xxxxx R__ de M___
(provenită din conversia poziției A+l din CF 315/1 R__ de M___ ) în proprietatea Comunei Sântămărie
O____, care se suprapune parțial cu imobilul cu nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__
de M___ și ulterior conve rtită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________.
Miercurea — C___; și 553 ha identificată pe nr. topo. 4047/1-4048/1,4050/ 1, înscrisă în CF nr. xxxxx
R__ de M___ (provenită din conversia poziției A+4 din CF 315/1 R__ de M___) în p__________ a
Comunei Sântămărie O____, care se suprapune parțial cu imobilul cu nr.cadastral 476 înscris în CF
nedefinitivă nr. 1 I__ R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea
__________________. Miercurea — C___ și parțial cu imobilul cu nr. cadastral 475 înscris în CF
nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea
__________________. Miercurea — C___.

Expertiza a identificat terenurile revendicate de către intervenienta ________________________,


pe anexa grafică nr. 3, iar conturul acestor suprafețe sunt reprezentate prin punctele 1-2-3-...... 51-52-
53 p_____ ___________________ suprafață tabulară de 228 ha și prin punctele 54-55-56-....xxxxxx
p_____ _____________________________ de 523 ha.

În anexa grafică nr. 3, aceste terenuri sunt hașurate cu mov pe fond albastru (imobilele colorate cu
diferitele nuanțe de albastru reprezintă suprafețele intabulate în prezent pe __________________)

În privința intervenientei Asociația Comp osesorală Bărășteana se reține că prin hotărârea Comisiei
Județene nr. 104/2001 a fost validată cu suprafața de 410 ha pășune și urma să se întocmească
documentele p_____ punerea în posesie efectivă și eliberarea titlului de p__________ p_____ aceste
teren uri, fiind emis titlul de p__________ nr.223 /23.10.2012 p_____ suprafața de 229 ha si 6040 mp
din suprafața p_____ care a fost validată, așa cum a fost identificată în raportul de expertiză.

Expertul G_________ a identificat suprafața de 115,56 ha din locul numit Slaveiu (din suprafața
totală de 221,5675 ha) solicitată de Asociația Composesorala Bărășteana, care se suprapune cu
suprafața cuprinsă în titlurile de p__________ emise p_____ K_______ M____ si P_______
E________, indicând următoarele: num ărul topo 4041 în suprafață de 14 ha se suprapune peste
numărul cadastral 483 din titlu de p__________ nr. xxxxx/646 pe o suprafață de 3 ha și peste numărul
cadastral 475 din titlu de p__________ nr. xxxxx/647 pe o suprafață de 11 ha. Numărul topo 4018-402
7.4049 în suprafață de 697 ha se suprapune total peste numărul cadastral 475 din titlu de
p__________ nr. xxxxx/647 și numărul topo 4046 în suprafață de 94 ha (compus din 4046/1-suprafața
de 31 ha și 4046/2-suprafața de 63 ha ) se suprapune peste numărul c adastral 475 din titlu de
p__________ nr. xxxxx/647.

De asemenea, a arătat că numărul topo 4049 nu există individualizat și este în indiviziune, în


componența numărului topografic xxxxxxxxxxxxxx.

Experții T___ S____ și C_____ M____ susțin că i ntervenienta revendică suprafața de 181 ha, situată
la locul numit Slăveiu, care face parte din numerele topografice 4047/1-4050/1 înscrise la A+4 în CF
315/1, poziție convertită în CF nr. xxxxx R__ de M___, suprafață care se suprapune parțial, atât cu imo
bilul cu nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă 109N și ulterior convertită în xxxxx R__ de M___,
proprietatea __________________., cât și cu o parte din terenul revendicat de către
_____________________________________ a parcelei cu nr. topo. 4047/1 -4048/1,4050/ I din Cf
xxxxx R__ de M___, provenită din conversia poziției A+4 din CF 315 / 1 R__ de M___.

Au indicat că suprafața de 181 ha revendicată de A.C. Bărășteana face parte din suprafața de 523 ha
revendicată de către __________________________ au prezentat grafic terenul revendicat de către
intervenienta A.C. Bărășteana, pe anexa grafică nr. 3, conturul acestuia fiind reprezentat prin punctele
xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx( anexa grafică nr. 3, acest teren este evidențiat prin culoarea portocalie, hașu
rat cu mov).

Referitor la această intervenientă, se reține că nu au fost depuse acte din care să rezulte că este
proprietară asupra terenului menționat în cerere, motiv p_____ care se va aprecia că această
intervenientă revendică aceeași suprafață de teren p_____ care ____________________________
titlu de p__________ emis în favoarea sa și instanța urmează să respingă această cerere de
intervenție.

Referitor la intervenientul accesoriu P______ M_____- N_____ se reține că acesta este beneficiarul
contr actului de arendare nr.50/66 din data de 14.05.2012 încheiat cu Consiliul Local al comunei
Sântămărie – O____, iar prin adresa nr. xxxxx din 24.11.2014 APIA – Direcția de Control și Autorizare
Plăți H________, la anunțat că blocul fizic 412 R__ de M___ se suprapune pe suprafața de
proprietarilor K_______ M____ și P_______ E________, nr. cadastrale 476 și 475 înscrise în titlul de
p__________ nr. xxxxx/647 din 06.12.2006 și s-a dispus sistarea de la plată p_____ întreaga suprafață
de 151,61 ha pe care o deți ne în baza contractului de arendare.
Întrucât acesta a formulat cerere de intervenție accesorie în favoarea intervenientei
___________________________ cărei admisibilitate a fost analizată mai sus, instanța va admite și
cererea acestui intervenient accesoriu.

În ceea ce o privește pe intervenienta ________________________ reține că aceasta este


continuatoarea de drept a comunelor Vâlcelele Bune și Vâlcelele Rele, întrucât în anul 1923 și 1924
M_________ Agriculturii, prin Comisiile de special itate din teritoriu, a propus și a dispus exproprierea
și împroprietărirea mai multor comune din Ț___ Hațegului privind imobilele ce au aparținut familiei
K_______ L______ si K_______ G_____.

Astfel cu imobilele din CF 474 și CF 382 au fost împropr ietărite Comunele Vâlcelele Bune și Vâlcelele
Rele, actualmente __________________________ Decizia nr. 2086 din 8 decembrie 1923 în baza
Reformei agrare și au fost atribuite următoarele terenuri: terenuri forestiere: nr. top. 3974 în suprafață
de 287.750 m p plus 2404,8 mp; nr. top. 3975 în suprafață de 143.875 mp plus 1202,4 mp; nr. top.
3976 în suprafață de 1 15.100 mp plus 954 mp; nr. top. 3977 în suprafață de 86.325 mp plus 720 mp;
nr. top. 3978 în suprafață de 57.550 mp plus 478 mp, însumând un total de 696.359,2 mp; pășune în
suprafață de 1.818.580 mp sub nr. top. 3985 și teren neproductiv în suprafață de 3.649.030 mp. sub nr.
top. 3986, total 5.467.610 mp.

Conform dispozițiilor Legii 247/2005 instanța reține faptul că retrocedarea terenurilor fostelor
comune politice se realizează către comunele administrative, în speță,
______________________________>

În expertiza întocmită de T___ S____ și C_____ M____ s-a stabilit că în conformitate cu baza de date a
O.C.P.I. H________, _________________________ însc risă cu terenuri pe raza Comunei R__ de
M___, cu: teren extravilan cu nr. cadastral xxxxx, în suprafață de xxxxxxx mp = 479,8609 ha, înscris în
CF nr. xxxxx R__ de M___, drept de p__________ dobândit prin reconstituire contur TP nr.
20/xxxxx/12.01.2017; te ren extravilan cu nr. cadastral xxxxx, în suprafață de xxxxxxx mp = 263,9491
ha, înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___, drept de p__________ dobândit prin reconstituire contur TP
nr. 20/xxxxx/12.01.2017 și teren extravilan cu nr. cadastral xxxxx, în suprafaț ă de xxxxxxx mp =
302,7284 ha, înscris în CF nr. xxxxx R__ de M___, drept de p__________ dobândit prin reconstituire
contur TP nr. 20/xxxxx/12.01.2017.

Pe lângă aceste terenuri, pe care le deține în p__________, intervenienta


______________________________ si suprafața de 769 ha. suprafață ce se compune din următoarele
suprafețe tabulare: suprafața de xxxxxxx mp = 546,7610 ha identificată pe nr. topo. 3985,3986, înscrisă
la A+17 în CF veche nr. 474 R__ de M___, care se suprapune parțial cu imobilul cu nr. c adastral 475
înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___,
proprietatea __________________. Miercurea — C___ și parțial cu nr. cadastral 476 înscris în CF
nedefinitivă nr. 110N R__ de M___ și ulterior conve rtită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea
__________________. Miercurea — C___.

Suprafața de xxxxxx mp = 69,6355 ha identificată pe nr. topo. 3974, 3975, 3976, 3977, 3978 înscrise la
A+6 în CF veche nr. 474 R__ de M___, care se suprapune parțial cu imo bilul cu nr. cadastral 481 înscris
în CF nedefinitivă nr. 120N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea
__________________. Miercurea — C___, iar suprafața de xxxxxxx mp=152,5075 ha identificată pe nr.
topo. 3962, înscris la A+46 în CF veche nr. 382 R__ de M___, care se suprapune parțial cu imobilul cu
nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__
de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___ și sunt pre zentate pe anexa grafică
nr. 3, conturul acestor suprafețe fiind prin punctele 69-68-xxxxxxxxxxxx-...xxxxxxxxxxxxx-72-71-70
p_____ ___________________ suprafață tabulară de 546,7610 ha, prin punctele xxxxxxxxxxx-
5.........xxxxxxxxxxx p_____ _____________________ tabulară de 69,6355 ha și prin punctele
xxxxxxxxxxxxxxxx-277-10-11-....-14-15-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-321 p_____ _______________________
152,5075 ha, iar în anexa grafică nr. 3, aceste terenuri sunt hașurate cu portocaliu pe fond albastru
(imobilele col orate cu diferitele nuanțe de albastru reprezintă suprafețele intabulate în prezent pe
________________)

Raportat la cele menționate, apreciem că intervenienții își justifică interesul și calitatea în


promovarea cererilor de intervenție.

Având în vedere concluziile experților asistenți, precum și cele indicate de expertul G_________
instanța reține că: terenurile înscrise în titlurile de p__________ emise în favoarea lui K_______
M____ și P_______ E________ în suprafața totală de 97.098.400 mp = 9.709 ha și 8.400 mp, aflate pe
U.A.T. R__ de M___ și intabulate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în proprietatea lui
K_______ M____ și P_______ E________, ulterior donate la __________________. Miercurea —
C___, se identifică cu: supraf ața de 77.374.212 mp = 7.737,4212 ha- teren care se identifică pe
numere topografice vechi, care se află în cărți funciare vechi, proprietar tabular fiind S_____ R____;
suprafața de 19.724.188 mp = 1.972,4188 ha - se identifică în numere topografice vechi înscrise în
cărți funciare vechi, respectiv CF 921 R__ de M___ și CF nr. 1852 Clopotiva, unde proprietari tabulari
figurează K_______ S_____ născută Banffy, K_______ G_____ și cu suprafața de 1.520 ha revendicată
de către intervenienți face parte din supra fața de teren de 77.374.212 mp = 7.737,4212 ha, ce
reprezintă teren care se identifică pe numere topografice vechi înscrise în cărți funciare vechi,
proprietar tabular fiind înscris S_____ R____.

Între terenurile revendicate de către intervenienți și terenurile cuprinse în titlurile de p__________


emise în favoarea lui K_______ M____ și P_______ E________ și intabulate în baza de date OCPI
H________ există suprapunere pe toată suprafața cerută de intervenienți.

În ceea ce privește terenurile situate î n extravilanul Comunei R__ de M___, înscrise în titlurile de
p__________ emise în favoarea Academiei Române au menționat că din suprafața totală de
27.222.000 mp = 2.722 ha și 2000 mp (titlurile de p__________ nr. T.P. 20/4983 /22.12.2008 pag. 1,2,
aflate pe U.A.T. R__ de M___), din care suprafața de xxxxxxxx mp= 2703,0826 ha intabulată în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară în proprietatea Academiei Române, raportat la harta de carte
funciară veche coroborată cu înscrierile din cărțile funciare vechi și cu situația actuală a imobilelor:
suprafața de 25.378.375 mp = 2.537,8375 ha reprezintă teren care se identifică pe numere topografice
vechi, care se află în cărți funciare vechi, proprietar tabular fiind S_____ R____ și cu suprafața de
1.843.625 mp = 184,3625 ha se identifică în numere topografice vechi înscrise în cartea funciară nr.
921 R__ de M___, unde proprietari tabulari figurează K_______ S_____ născută Banffy.

Din întreaga suprafață expertizată care cuprinde atât terenuri situate în local itatea R__ de M___, cât și
în localitatea Clopotiva, am constatat că sunt și suprafețe de teren care nu sunt evidențiate în baza
electronică de date a OCPI H________, suprafețe reprezentate în anexa grafică nr.3 și notate cu SI,
S2, .....S26 și care însume ază suprafața totală de 4554,9234 ha.

Referitor la cererea reconvențională, formulată de către cele două pârâte – reclamante


reconvenționale K_______ M____ și P_______ E________ cu privire la: întocmirea documentației
p_____ punerea în posesie și emiterea titlurilor de p__________ p_____ suprafața de teren înscris în
CF. 718 Federi, în suprafață de 3.166.970 mp, proprietar tabular K_______ G_____, întocmirea
documentației p_____ punerea în posesie și p_____ emiterea titlurilor de p__________ p_____ difere
nța de suprafață dintre cea acordată potrivit titlului de p__________ eliberat de către C______
Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr.
xxxxx/901, având codul nr. xxxxx, eliberat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________
județului H________ nr. 39/1 februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în sistemul de evidență
funciară de carte funciară, în cartea funciară nr. 101N P__, sub nr. cadastral 412, (sub nr. parcelă 401,
407, 415), p_____ supr afața de 3.105.200 mp de teren forestier în raza comunei P__, înscris în CF 716
Federi și cel înscris efectiv în cartea funciară până la suprafața de 4.156.786,89 mp și p_____ suprafața
de 1.051.586,89 mp, instanța reține că în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 18/xxxxx așa
cum a fost modificată prin Legea 247/2005, cererea de reconstituire a d________ de p__________
trebuia depusă în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a legii și nici decum formulată în fața
instanței la acest term en. Se observă faptul că cele două pârâte- reclamante reconvenționale au
recunoscut chiar în cuprinsul cererii că nu au solicitat terenurile Comisiei locale de fond funciar, în
acest termen, motiva p_____ care se va considera că este neîntemeiată.

Referito r la capătul de cerere subsidiar, formulat în baza prev. art. 24 alin. 1/2 din Legea nr. 1/2000,
republicată, referitoare la elaborarea documentației p_____ atribuirea unei suprafețe de teren
forestier egală cu terenurile ce constituie obiectul titlurilo r de p__________ nr. xxxxx/646, respectiv
xxxxx/647, instanța va aprecia că și acesta este neîntemeiat, față de considerentele expuse mai sus
referitoare la calitatea de persoane îndreptățite (cetățean r____, moștenitoare a proprietarilor
tabulari, etc) a celor două pârâte- reclamante reconvenționale..

Față de cele expuse, în baza art. III alin. 2 1 din Legea 169/1997 se va constata că reclamanta
A_______ R_____ , cu sediul în Bucuresti, Calea V________, nr. 125, sector 1, și intervenienții: STATU L
R____ - prin M_________ Finanțelor Publice , cu sediul în Bucuresti, ________________________,
sector 5, _________________________ sediul în ___________________________ H________,
____________________________ sediul în ______________________________ Hunedo ara și
ASOCIAȚIA C____________ BĂRĂȘTEANA , cu sediul în c_____ Sântămărie O____,
_____________________________ H________, justifică interes în promovarea prezentei acțiuni și
respinge excepția lipsei calității procesuale active și excepția lipsei int eresului invocate de pârâtele:
K_______ M____, P_______ E________ și ______________.

Se va constata că pârâta P_______ E________ nu îndeplinește condițiile art.48 din Legea 18/1991 și
art. 44 din Constituție, cu privire la reconstituirea d________ d e p__________ asupra terenurilor
incluse în titlurile de p__________ nr. xxxxx/646 și nr. xxxxx/647 și dispune excluderea acesteia de pe
titlurile de p__________ mai sus menționate.

Se va admite acțiunea, cu precizarea ulterioară, formulată de reclaman tă, A_______ R_____ și


intervenientul S_____ R____ prin M_________ Finanțelor Publice ,cu sediul în Bucuresti,
________________________, sector 5, împotriva pârâtelor: K_______ M____ , cu domiciliul în
Miercurea C___, ______________________.1, județ Hunedo ara, P_______ E________ , cu domiciliul
în Miercurea C___, ______________________.1, județ H________, ______________ , cu sediul în
Miercurea C___, ___________,județ Harghita și C______ județeană p_____ s_________ d________
de p__________ asupra terenurilo r - Instituția P__________ județului H________ , cu sediul în D___,
_____________________, nr. 28, județ H________, și în consecință:

Va constata nulitatea absolută și dispune desființarea totală a titlului de p__________ nr. xxxxx/901,
având cod nr. xxxxx , eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ p_____ terenurile cu vegetație forestier ă,
în suprafață de 3.105.200 mp, situate în extravilanul localității P__, județul H________, înscris în
Cartea funciară nr. 101N — P__, sub nr. cadastral 412 (sub nr. parcelă 401, 407, 415).

Va constata nulitatea absolută și dispune desființarea totală a t itlului de p__________ nr. xxxxx/647,
având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra teren urilor H________ p_____ terenurile pășuni în extravilan,
alte terenuri neagricole în extravilan, în suprafață totală de 36.799.400 mp, situate în extravilanul
localității R__ de M___, jud. H________, înscrise în Cărțile funciare nr: 108N R__ de M___, sub n r.
cadastral 474 (nr. parcelă 1420), în suprafață de 1.500.000 mp; 109N R__ de M___, sub nr. cadastral
475 (nr. parcelă 1416), în suprafață de 22.417.300 mp; 110 R__ de M___, sub nr. cadastral 476 (nr.
parcelă 1338), în suprafață de 12.882.100 mp.

Va const ata nulitatea absolută și dispune desființarea totală a titlului de p__________ nr. xxxxx/646,
având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 eliberat de către C______ Județean ă p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________, p_____: terenurile cu vegetație forestieră,
în suprafață de 60.299.000 mp, situate în extravilanul localității R__ de M___, Jud. H________,
înscrise în Cărțile funciare nr: 111N Râ u de M___, sub nr. cadastral 473 (număr parcelă 831/2), în
suprafață de 111.166 mp; 112N R__ de M___, nr. cadastral 472 (nr. parcelă 831/1), în suprafață de
28.836 mp; 113N R__ de M___, sub nr. cadastral 471 (număr parcelă 846), în suprafață de 370.337
mp; 114N R__ de M___, sub nr. cadastral 470 (număr parcelă 856/2), în suprafață de 11.942.661 mp;
115N R__ de M___, sub nr. cadastral 477 (număr parcelă 1502), în suprafață de 7.299.174 mp; 116N
R__ de M___, sub nr. cadastral 478 (număr parcelă 1538), în su prafață de 9.774 mp; 117N R__ de
M___, sub nr. cadastral 1479 (număr parcelă 1536), în suprafață de 11.195 mp; 120N R__ de M___,
sub nr. cadastral 481 (număr parcelă 987), în suprafață de 29.257.602 mp; 123N R__ de M___, sub nr.
cadastral 485 (număr parcel ă 1105), în suprafață de 2.848.000 mp; 122N R__ de M___, sub nr.
cadastral 484 (număr parcelă 1102), în suprafață de 105.517 mp; 124N R__ de M___, sub nr. cadastral
486 (număr parcelă 1138), în suprafață de 438.000 mp; 119N R__ de M___, sub nr. cadastral 482
(număr parcelă 1367), în suprafață de 50.672 mp; 118N R__ de M___, sub nr. cadastral 480 (număr
parcelă 1535), în suprafață de 12.857 mp; 121 N R__ de M___, sub nr. cadastral 483 (număr parcelă
1218), în suprafață de 7.813.209 mp.

Va dispune înscriere a și intabularea în cotă de 1/1 a d________ de p__________ publică a Statului


R____ următoarele cărți funciare cu privire la: imobilul în suprafață de 1.500.000 mp,
_________________________ în cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 3861-3 865,
3868, 3870, 3880, 3888, 3897-3906, 3867-3869, 3881-3884, 3889-3891, 3893-3896, trecut în cartea
funciara nedefinitiva 108N R__ de M___, nr. cadastral vechi 474, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr. topografic cad 4 74, top. 1420; imobilul în suprafață de
22.417.300 mp, _____________________ 1416, înscris în cartea funciară veche 474 R__ de M___ și
nr. topo vechi 3881-3884, 3889-3891, 3893-3896, 3861-3865, 3868, 3870, 3880, 3888, 3897-3906,
3885-3887, 4090-4099, 3895, 3986, 3908, 3909, 3959,3960, 3910-3919, 3949-3958, 4027-4046, 4049
și în cartea funciară veche 382 R__ de M___ sub nr. topo vechi 3961-3962, 4047, 4048, 4050 4057,
4058 trecute în cartea funciară nedefinitivă 109N R__ de M___, nr. cadastral vechi 475, con vertite în
cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr. topografic cad 475, top. 1416; imobilul în
suprafață de 12.882.100 mp, ___________________, înscris în cartea funciară veche 474 R__ de
M___, nr. topo vechi 3885-3887, 4090-4099, 3985, 3986 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___,
nr. topo vechi 3961, 3962, 4047, 4048, 4050, 4057, 4058, trecute în cartea funciară nedefinitivă 110N
R__ de M___, nr. cadastral vechi 476, convertite în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
cadastra l / nr. topografic cad 476, top. 1338; imobilul în suprafață de 11.942.661 mp,
_____________________ in cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1,
6016, 6019, 6020, 6022, 6024, trecute în cartea funciară nedefinitivă 114N, nr. cad astral vechi 470,
convertită în cartea funciară noua xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr. topografic cad 470, top.
856/2; imobilul în suprafață de 28.836 mp, ______________________ în cartea funciară veche 1852
Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1, 6 016, 6019, 6020, 6022, 6024, trecute în cartea funciară
nedefinitivă 112N, nr. cadastral vechi 472, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
cadastral/nr. topografic xxxxx;imobilul în suprafață de 111.166 mp, ______________________ în cart
ea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1, 6016, 6019, 6020, 6022, 6024,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 111N, nr. cadastral vechi 473, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr. topografic xxxxx ; imobilul în suprafață de 370.337 mp,
_______________________ cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1,
6016, 6019, 6020, 6022, 6024, trecute în cartea funciară nedefinitivă 113N, nr. cadastral vechi 478,
convertită în cartea fu nciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr. topografic xxxxx; imobilul în
suprafață de 7.299.174 mp, _________________________ cartea funciară veche 921 R__ de M___, nr.
topo vechi 3774-3777, 3804-3813, 3783, 3784, 3790,3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796-3799, 3800,
3816, 3817, 3836,-3843, 3814, 3815/1 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___ sub nr.382, nr.
topo vechi 3781/1, 3781/2, 3782, trecute în cartea funciară nedefinitivă 115N, nr. topo vechi 477,
convertită în cartea funciară nouă xxxxx R âu de M___, cad 477, top 1502, sistată după dezmembrare,
convertită în cărțile funciare noi xxxxx R__ de M___, nr. cadastral xxxxx-p_____ suprafața de 7.243.357
mp, cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topografic xxxxx -p_____ suprafața de 23.093 mp , în
cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___ -p_____ suprafața de 32.724 mp-carte funciară sistată, prin
dezmembrarea imobilului de 32.724 mp și înscrierea în: cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
topo xxxxx -în suprafață de 4.515 mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în
suprafață de 14.664 mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în suprafață de 4.515
mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în suprafață de 4.515 mp; cartea funciară
nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în suprafață de 4.515 mp; imobilul în suprafață de 9774 mp,
________________________ cartea funciară veche 921 R__ de M___, nr. topo vechi 3801,3802, 3803,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 116N, nr. topo vechi 478, conver tită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx; imobilul în suprafață de 11.195 mp, ________________________
cartea funciară veche 383 R__ de M___, nr. topo vechi 3818, 3819, trecute în cartea funciară
nedefinitivă 117N, nr. topo vechi 479, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo
xxxxx; imobilul în suprafață de 29.257.602 mp, _______________________ cartea funciară veche 474
R__ de M___, nr. topo vechi 3867-3869, 3881-3884, 3889-3891, 3893-3896, 3885-3887, 4090-4099,38
61-3865, 3868, 3870, 3880, 3888, 3879-3906, 3910-3919, 3908, 3909, 3949-3958, 3959, 3960, 3963-
3972, 3974-3983, trecute în cartea funciară nedefinitivă 120N, nr. topo vechi 481, convertită în cartea
funciară nouă xxxxx R__ de M___, cad 481, top 987; imobil ul in suprafață de 2.848.000 mp,
________________________ cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 3993-4002,
4004-4013 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___, nr. topo vechi 3987-3992, 4014- 4017, trecute
în cartea funciară nedefinitivă 123N, nr. topo vechi 485, convertită in cartea funciară nouă xxxxx R__
de M___, cad 485, top 1105; imobilul în suprafață de 105.517 mp, ________________________
cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 4027-4046, trecute în cartea funciară ne
definitivă 122N, nr. topo vechi 484, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, cad 484, top
1102; imobilul în suprafață de 438.000 mp, ________________________ cartea funciară veche 474
R__ de M___, nr. topo vechi 4004-4013 și în cartea funciar ă veche 382 R__ de M___, nr. topo vechi
4014-4017, trecute în cartea funciară nedefinitivă 124N, nr. topo vechi 486, convertită în cartea
funciară nouă xxxxx R__ de M___, cad 486, top 1138; imobilul în suprafață de 50.672 mp,
________________________ carte a funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 3949-3958,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 119N, nr. topo vechi 482, convertită în cartea funciară noua
xxxxx R__ de M___, cad 482, top 1367; imobilul în suprafață 12.857 mp, ________________________
cartea funciară veche 383 R__ de M___, nr. topo vechi 3829, 3833, trecute în cartea funciară
nedefinitiva 118N, nr. topo vechi 480, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
cadastral/nr. topografic xxxxx; imobilul în suprafață 7.813.209 mp, ________________________
cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 4027-4046, 4049, xxxxxxxx, trecute în cartea
funciară nedefinitivă 121 N, nr. topo vechi 483, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___,
nr. cadastral/nr. topogra fic cad 483, top 1218; imobilul în suprafață 3.105.200 mp, formată din
________________________ de 418.207 mp, ________________________ de 1.741.453 mp,
________________________ de 945.540 mp, înscris sub nr. topo vechi 1621/16, 1621/17, 1621/86,
1621/89, 1621/91, 1621/92, 1621/94, 1621/96, trecute în cartea funciară nedefinitivă 101 N P__, nr.
topo vechi 412, convertită în cartea funciară nouă xxxxx P__, nr. cadastral/nr. topografic cad 412, top
401, 407,415.

Va dispune radierea din cărțile funciare noi ma i sus menționate a pârâtei __________________.
MIERCUREA C___ și a subdobânditorilor de drepturi reale de la această pârâtă.

Va dispune ca raportul de expertiză topografică întocmit de expert G_________ M_____ și a raportului


de expertiză tehnică topo cada strală întocmit de experții tehnici judiciari topografie- geodezie și
cadastru Cizmas M____ și T___ S____ să facă parte integrantă din prezenta hotărâre și dispune ca
raportul întocmit de experții C_____ M____ și T___ S____ să fie omologat și înscris de că tre Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară H________ în cărțile funciare mai sus menționate.

Va respinge cererea formulată de intervenientul S_____ R____ – prin M_________ Finanțelor Publice
cu privire la constatarea lipsei capacității de exercițiu a pârâtei K_______ M____ la data depunerii
cererii nr.320/24.11.2005 la C______ l_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată
asupra terenurilor a Comunei R__ de M___ și la primăriile din P______, P__, Sarmizegetusa,
Sântămărie-O____ în baza Le gii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 și Legii nr.247/2005 p_____
reconstituirea d________ de p__________, punerea în posesie și eliberarea titlurilor de p__________
p_____ terenuri situate pe raza acestor localități și la data de 17 noiembrie 2005 — data înto cmirii
Procurii speciale B.Z. nr. xxxxxxxxx din 17 noiembrie 2005, autentificată la Biroul notarului public
Rupert Brix din Wiena, Austria, p_____ mandatarul Vilmos P_______, conform dispozițiilor art. 5 alin.
3, art. 11 din Decretul 31/1954, ce își au co respondent în dispozițiile art. 37, art. 43 din Legea nr.
xxxxxxxx - Noul Cod Civit, p_____ lipsa discernământului paratei K_______ M____, precum și cea
referitoare la constatarea nulității absolute a cererii nr.320/24.11.2006 depusă la C______ l_____ pent
ru s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor a Comunei R__ de M___ și a
cererilor depuse la primăriile din P______, P__, Sarmizegetusa, S_________ O____ în baza Legii nr.
18/1991, Legii nr. 1/2000 și Legii nr,247/2005 p_____ reconstit uirea d________ de p__________,
punerea în posesie și eliberarea titlurilor de p__________ p_____ terenuri situate pe raza acestor
localități, în numele paratei K_______ M____ și nulitatea absolută a Procurii speciale B.Z. nr, xxxxxxxxx
din 17 noiembrie 20 05, autentificată la Biroul notarului public Rupert Brix din Wiena, Austria, p_____
mandatarul Vilmos P_______, pe temeiul dispozițiilor art. 5 alin. 3, art. 11 din Decretul 31/1954, ce își
au corespondent în dispozițiile art. 37, art. 43 din Legea nr. 287 xxxxx - Noul Cod Civil, p_____ lipsa
discernământului paratei K_______ M____.

Va admite cererea de intervenție formulată de intervenienta _________________________ sediul


în ___________________________ H________ în contradictoriu cu pârâții Kendeff y M____,
P_______ E________, C______ L_____ de Fond Funciar din cadrul Primăriei Comunei R__ de M___ și
C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ și în consecință:

Va constata nulitatea absolută a titlului de p__________ nr. xxxxx/647 având Cod nr. xxxxx eliberat la
data de 06.12.2006 de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ pe
numele pârâtelor K_______ M____, P_______ E________ privind terenurile ce au fost reconstituite
din CF nr. 474 R__ de M___ reprezent ând numerele topografice 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3985,
3986, precum și a CF nr.382 cu nr. topografic 3962, prin care fostele Comune Vâlcelele Bune și
Vâlcelele Rele, actualmente _______________________ fost împroprietărite prin actul de expropriere
ș i împroprietărire din 8 Decembrie 1923 cu nr. 2086/923 și Hotărârea nr. 293 /15 Aprilie 1924 a
Comitetului Agrar - din cadrul Ministerului Agriculturii.

Va constata nulitatea parțială a documentației de intabulare și dispune radierea pârâtelor K_______


Mar ia, P_______ E________ și __________________. MIERCUREA C___ din cărțile funciare asupra
următoarelor suprafețe de teren: suprafața de xxxxxxx mp = 546,7610 ha identificată pe nr. topo.
3985,3986, înscrise la A+17 în CF veche nr. 474 R__ de M___, care se suprapune parțial cu imobilul cu
nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__
de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___ și parțial cu nr. cadastral 476 înscris
în CF nedefinitivă nr. 110 N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea
__________________. Miercurea — C___; suprafața de xxxxxx mp = 69,6355 ha identificată pe nr.
topo. 3974, 3975, 3976, 3977 și 3978 înscrise la A+6 în CF veche nr. 474 R__ de M___, care se
suprapune parțial cu imobilul cu nr. cadastral 481 înscris în CF nedefinitivă nr. 120N R__ de M___ și
ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___ și
suprafața de xxxxxxx mp=152,5075 ha ident ificată pe nr. topo. 3962, înscris la A+46 în CF veche nr.
382 R__ de M___, care se suprapune parțial cu imobilul cu nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă
nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea
__________________. Miercurea — C___, identificate în raportul de expertiză topografică întocmit de
experții C_____ M____ și T___ S____ pe anexa grafică nr. 3, conturul acestor suprafețe fiind
reprezentate prin punctele 69-68-xxxxxxxxxxxx-...xxxxxxxxxxxxx-72-71-70 pen tru
___________________ suprafață tabulară de 546,7610 ha, prin punctele xxxxxxxxxxx-
5.........xxxxxxxxxxx p_____ _____________________________ de 69,6355 ha și prin punctele
xxxxxxxxxxxxxxxx-277-10-11-....-14-15-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-321 p_____ _______________________
152,5075 ha.

Va admite cererea de intervenție formulată de intervenienta ___________________________


contradictoriu cu: K_______ M____, P_______ E________, S.C .R______ S.A., C______ Județeană
p_____ s_________ d________ de prop rietate asupra terenurilor și C______ L_____ R__ de M___
și în consecință:

Va constata nulitatea absolută parțială a titlului de p__________ nr.xxxxx/646 pag.1, 2 și 3 având ca


titular pe K_______ M____, P_______ E________ p_____: suprafața de 228 ha identificată pe nr.
topo. 3890/1-3894/1, înscrisă în CF nr. xxxxx R__ de M___ (provenită din conversia poziției A+l din CF
315/1 R__ de M___ ) în Proprietatea Comunei Sântămărie O____, care se suprapune parțial cu
imobilul cu nr. cadastral 475 înscris î n CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF
xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___; și suprafața de 553 ha
identificată pe nr. topo. 4047/1-4048/1,4050/ 1, înscrisă în CF nr. xxxxx R__ de M___ (provenit ă din
conversia poziției A+4 din CF 315/1 R__ de M___) în Proprietatea Comunei Sântămărie O____, care se
suprapune parțial cu imobilul cu nr. cadastral 476 înscris în CF nedefinitivă nr. 1 I__ R__ de M___ și
ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, pro prietatea __________________. Miercurea — C___ și
parțial cu imobilul cu nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior
convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___,
identificate în ra portul de expertiză topografică întocmit de experții C_____ M____ și T___ S____ pe
anexa grafică nr. 3 iar conturul acestor suprafețe este reprezentat prin punctele 1-2-3-...... 51-52-53
p_____ ___________________ suprafață tabulară de 228 ha și prin punc tele 54-55-56-....xxxxxx
p_____ _____________________________ de 523 ha.

Va respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenție în interes propriu, formulată de Asociația


C____________ Bărășteana , cu sediulk în c_____ Sântămărie o____, ________________________,
județ H________ în contradictoriu cu pârâtele: K_______ M____ decedată prin moștenitori:
P_______ E________ și Helene Karoly, P_______ E________, ______________, C______ județeană
p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor din ca drul Prefecturii H________,
C______ L_____ de fond funciar R__ de M___ și __________________________________>

Va admite cererea de intervenție accesorie în interesul intervenientei


__________________________________ de intervenientul accesoriu P____ s cu M_____-Ne onel ,
cu domiciliul în c_____ Sântămărie O____, __________________________. 55, județ H________.

Va respinge cererea de intervenție accesorie, în favoarea pârâtelor P_______ E________ și K_______


M____ - decedată în cursul procesului, continuată de Helene Karoly și P_______ E________,
formulată de intervenienta C______ l_____ de fond funciar din cadrul P rimăriei R__ de M___ , cu
sediul în __________________, județ H________.

Va respinge, ca neîntemeiată, cererea reconvențională formulată de pâ râtele-reclamante-


reconvenționale P_______ E________ și K_______ M____ - decedată în cursul procesului, continuată
de Helene Karoly și P_______ E________ în contradictoriu cu Instituția P__________ H________
C______ Județeană cu privire la: întocmirea d ocumentației p_____ punerea în posesie și emiterea
titlurilor de p__________ p_____ suprafața de teren înscris în CF. 718 Federi, în suprafață de
3.166.970 mp, proprietar tabular K_______ G_____, întocmirea documentației p_____ punerea în
posesie și pentr u emiterea titlurilor de p__________ p_____ diferența de suprafață dintre cea
acordată potrivit titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având codul n r. xxxxx,
eliberat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr. 39/1
februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în sistemul de carte funciară, în cartea funciară nr. 101N
P__, sub nr. cadastral 412, (sub nr. parcel ă 401, 407, 415), p_____ suprafața de 3.105.200 mp de teren
forestier în raza comunei P__, înscris în CF 716 Federi și cel înscris efectiv în cartea funciară până la
suprafața de 4.156.786,89 mp., deci p_____ suprafața de 1.051 586,89 mp, precum și cea ref eritoare
la obligarea Comisiei județene de stabilire a drepturilor de p__________ asupra terenurilor
H________ să elaboreze documentația p_____ atribuirea unei suprafețe de teren forestier egală cu
terenurile ce constituie obiectul titlurilor de proprietat e nr. xxxxx/646, respectiv xxxxx/647.

Va oblig a pârâtele P_______ E________ și Helene Karoly la plata sumei de 8250 lei cheltuieli de
judecată către U.A.T. B_____ R_____, având în vedere chitanțele cu care au fost achitate onorar
parțial raport de expe rtiză și onorar de avocat.

Se va lua act că reclamanta va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată și că intervenienta


__________________________ a solicitat cheltuieli de judecată.

P_____ ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

În baza art. II I alin. 2 1 din Legea 169/1997 constată că reclamanta A_______ R_____, cu sediul în
Bucuresti, Calea V________, nr. 125, sector 1 și intervenienții: S_____ R____ - prin M_________
Finanțelor Publice, cu sediul în Bucuresti, _______________________, sect or 5,
________________________ sediul în ___________________________ H________,
___________________________ sediul în ___________________________.130, județ H________ și
ASOCIAȚIA C____________ BĂRĂȘTEANA, cu sediul în c_____ Sântămărie O____,
_______________________, județ H________ justifică interes în promovarea prezentei acțiuni și
respinge excepția lipsei calității procesuale active și excepția lipsei interesului invocate de pârâtele:
K_______ M____, P_______ E________ și ______________.

Consta tă că pârâta P_______ E________ nu îndeplinește condițiile art.48 din Legea 18/1991 și art.
44 din Constituție, cu privire la reconstituirea d________ de p__________ asupra terenurilor incluse
în titlurile de p__________ nr. xxxxx/646 și nr. xxxxx/64 7 și dispune excluderea acesteia de pe
titlurile de p__________ mai sus menționate.
Admite acțiunea, cu precizarea ulterioară, formulată de reclamanta, A_______ R_____ și
intervenientul S_____ R____ prin M_________ Finanțelor Publice, cu sediul în B_____ sti,
_______________________, sector 5, împotriva pârâtelor: K_______ M____, cu domiciliul procesual
ales la avocat M____ L_____ din Mircurea C___, ___________, județ Harghita, P_______ E________,
cu domiciliul procesual ales la avocat M____ L_____ din Mi rcurea C___, ___________, județ Harghita,
______________, cu sediul în Mircurea C___, Piata Libertății, nr. 8, județ Harghita și C______
județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor - Instituția
P__________ județului H________, cu sediul în D___, _____________________, nr. 28, județ
H________ și în consecință:

Constată nulitatea absolută și dispune desființarea totală a titlului de p__________ nr. xxxxx/901,
având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinul ui p__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ p_____ terenurile cu vegetație forestieră,
în suprafață de 3.105.200 mp, situate în extra vilanul localității P__, județul H________, înscris ,în
Cartea funciară nr. 101N — P__, sub nr. cadastral 412 (sub nr. parcelă 401, 407, 415).

Constată nulitatea absolută și dispune desființarea totală a titlului de p__________ nr. xxxxx/647,
având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ p_____ terenurile pășuni în extrav ilan,
alte terenuri neagricole în extravilan, în suprafață totală de 36.799.400 mp, situate în extravilanul
localității R__ de M___, jud. H________, înscrise în Cărțile funciare nr: 108N R__ de M___, sub nr.
cadastral 474 (nr. parcelă 1420), în suprafață d e 1.500.000 mp; 109N R__ de M___, sub nr. cadastral
475 (nr. parcelă 1416), în suprafață de 22.417.300 mp; 110 R__ de M___, sub nr. cadastral 476 (nr.
parcelă 1338), în suprafață de 12.882.100 mp.

Constată nulitatea absolută și dispune desființarea totală a titlului de p__________ nr. xxxxx/646,
având cod nr. xxxxx, eliberat la data de 06.12.2006, în baza Ordinului p__________ județului
H________ nr. 39/1 februarie 2006 eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra te renurilor H________ p_____: terenurile cu vegetație forestieră,
în suprafață de 60.299.000 mp, situate în extravilanul localității R__ de M___, Jud. H________,
înscrise în Cărțile funciare nr: 111N R__ de M___, sub nr. cadastral 473 (număr parcelă 831/2), în
suprafață de 111.166 mp; 112N R__ de M___, nr. cadastral 472 (nr. parcelă 831/1), în suprafață de
28.836 mp; 113N R__ de M___, sub nr. cadastral 471 (număr parcelă 846), în suprafață de 370.337
mp; 114N R__ de M___, sub nr. cadastral 470 (număr parcelă 856/2), în suprafață de 11.942.661 mp;
115N R__ de M___, sub nr. cadastral 477 (număr parcelă 1502), în suprafață de 7.299.174 mp; 116N
R__ de M___, sub nr. cadastral 478 (număr parcelă 1538), în suprafață de 9.774 mp; 117N R__ de
M___, sub nr. cadastra l 1479 (număr parcelă 1536), în suprafață de 11.195 mp; 120N R__ de M___,
sub nr. cadastral 481 (număr parcelă 987), în suprafață de 29.257.602 mp; 123N R__ de M___, sub nr.
cadastral 485 (număr parcelă 1105), în suprafață de 2.848.000 mp; 122N R__ de M___ , sub nr.
cadastral 484 (număr parcelă 1102), în suprafață de 105.517 mp; 124N R__ de M___, sub nr. cadastral
486 (număr parcelă 1138), în suprafață de 438.000 mp; 119N R__ de M___, sub nr. cadastral 482
(număr parcelă 1367), în suprafață de 50.672 mp; 11 8N R__ de M___, sub nr. cadastral 480 (număr
parcelă 1535), în suprafață de 12.857 mp; 121 N R__ de M___, sub nr. cadastral 483 (număr parcelă
1218), în suprafață de 7.813.209 mp.

Dispune înscrierea și intabularea în cotă de 1/1 a d________ de proprietat e publică a Statului R____
următoarele cărți funciare: cu privire la imobilul în suprafață de 1.500.000 mp,
_________________________ în cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 3861-3865,
3868, 3870, 3880, 3888, 3897-3906, 3867-3869, 3881-38 84, 3889-3891, 3893-3896, trecut în cartea
funciara nedefinitiva 108N R__ de M___, nr. cadastral vechi 474, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx Rau de M___, nr. cadastral / nr. topografic cad 474, Top. 1420; imobilul în suprafață de
22.417.300 mp, par cela nr. top vechi 1416, înscris în cartea funciară veche 474 R__ de M___ și nr.
topo vechi 3881-3884, 3889-3891, 3893-3896, 3861-3865, 3868, 3870, 3880, 3888, 3897-3906, 3885-
3887, 4090-4099, 3895, 3986, 3908, 3909, 3959,3960, 3910-3919, 3949-3958, 4027-4 046, 4049 și în
cartea funciară veche 382 R__ de M___ sub nr. topo vechi 3961-3962, 4047, 4048, 4050 4057, 4058
trecute în cartea funciară nedefinitivă 109N R__ de M___, nr. cadastral vechi 475, convertite în cartea
funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. cad astral / nr. topografic cad 475, top. 1416; imobilul în
suprafață de 12.882.100 mp, ___________________, înscris în cartea funciară veche 474 R__ de
M___, nr. topo vechi 3885-3887, 4090-4099, 3985, 3986 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___,
nr. topo vechi 3961, 3962, 4047, 4048, 4050, 4057, 4058, trecute în cartea funciară nedefinitivă 110N
R__ de M___, nr. cadastral vechi 476, convertite în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
cadastral / nr. topografic cad 476, top 1338; imobilul în suprafaț ă de 11.942.661 mp,
_____________________ in cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1,
6016, 6019, 6020, 6022, 6024, trecute în cartea funciară nedefinitivă 114N, nr. cadastral vechi 470,
convertită în cartea funciară noua xxxxx R__ de M___ , nr. cadastral / nr. topografic cad 470, top.
856/2; imobilul în suprafață de 28.836 mp, ______________________ în cartea funciară veche 1852
Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1, 6016, 6019, 6020, 6022, 6024, trecute în cartea funciară ne
definitivă 112N, nr. cadastral vechi 472, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
cadastral/nr. topografic xxxxx;imobilul în suprafață de 111.166 mp, ______________________ în
cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6 006/1, 6016, 6019, 6020, 6022, 6024,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 111N, nr. cadastral vechi 473, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr. topografic xxxxx; imobilul în suprafață de 370.337 mp,
_____________________ în cartea funciară veche 1852 Clopotiva, nr. topo vechi 6005/1, 6006/1,
6016, 6019, 6020, 6022, 6024, trecute în cartea funciară nedefinitivă 113N, nr. cadastral vechi 478,
convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral / nr. topogra fic xxxxx; imobilul în
suprafață de 7.299.174 mp, _________________________ cartea funciară veche 921 R__ de M___, nr.
topo vechi 3774-3777, 3804-3813, 3783, 3784, 3790,3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796-3799, 3800,
3816, 3817, 3836,-3843, 3814, 3815/1 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___ sub nr.382, nr.
topo vechi 3781/1, 3781/2, 3782, trecute în cartea funciară nedefinitivă 115N, nr. topo vechi 477,
convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, cad 477, top 1502, sistată după dezmembrare, c
onvertită în cărțile funciare noi xxxxx R__ de M___, nr. cadastral xxxxx-p_____ suprafața de 7.243.357
mp, cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topografic xxxxx -p_____ suprafața de 23.093 mp, în
cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___ -p_____ supraf ața de 32.724 mp-carte funciară sistată, prin
dezmembrarea imobilului de 32.724 mp și înscrierea în: cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr.
topo xxxxx -în suprafață de 4.515 mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în
suprafață de 14 .664 mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în suprafață de 4.515
mp; cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în suprafață de 4.515 mp; cartea funciară
nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo xxxxx-în suprafață de 4.515 mp; imob ilul în suprafață de 9774 mp,
________________________ cartea funciară veche 921 R__ de M___, nr. topo vechi 3801,3802, 3803,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 116N, nr. topo vechi 478, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, nr. topo 6 0828; imobilul în suprafață de 11.195 mp, ________________________
cartea funciară veche 383 R__ de M___, nr. topo vechi 3818, 3819, trecute în cartea funciară
nedefinitivă 117N, nr. topo vechi 479, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, nr. topo
xxxxx; imobilul în suprafață de 29.257.602 mp, _______________________ cartea funciară veche 474
R__ de M___, nr. topo vechi 3867-3869, 3881-3884, 3889-3891, 3893-3896, 3885-3887, 4090-
4099,3861-3865, 3868, 3870, 3880, 3888, 3879-3906, 3910-3919, 390 8, 3909, 3949-3958, 3959,
3960, 3963-3972, 3974-3983, trecute în cartea funciară nedefinitivă 120N, nr. topo vechi 481,
convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, cad 481, top 987; imobilul in suprafață de
2.848.000 mp, ________________________ cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi
3993-4002, 4004-4013 și în cartea funciară veche 382 R__ de M___, nr. topo vechi 3987-3992, 4014-
4017, trecute în cartea funciară nedefinitivă 123N, nr. topo vechi 485, convertită in cartea funciară no
uă xxxxx R__ de M___, cad 485, top 1105; imobilul în suprafață de 105.517 mp,
________________________ cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 4027-4046,
trecute în cartea funciară nedefinitivă 122N, nr. topo vechi 484, convertită în cartea funciară nouă
xxxxx R__ de M___, cad 484, top 1102; imobilul în suprafață de 438.000 mp,
________________________ cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 4004-4013 și în
cartea funciară veche 382 R__ de M___, nr. topo vechi 4014-4017, trecute în cartea funciară
nedefinitivă 124N, nr. topo vechi 486, convertită în cartea funciară nouă xxxxx R__ de M___, cad 486,
top 1138; imobilul în suprafață de 50.672 mp, ________________________ cartea funciară veche 474
R__ de M___, nr. topo vechi 3949-3958 , trecute în cartea funciară nedefinitivă 119N, nr. topo vechi
482, convertită în cartea funciară noua xxxxx R__ de M___, cad 482, top 1367; imobilul în suprafață
12.857 mp, ________________________ cartea funciară veche 383 R__ de M___, nr. topo vechi 382
9, 3833, trecute în cartea funciară nedefinitiva 118N, nr. topo vechi 480, convertită în cartea funciară
nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral/nr. topografic xxxxx; imobilul în suprafață 7.813.209 mp,
________________________ cartea funciară veche 474 R__ de M___, nr. topo vechi 4027-4046, 4049,
xxxxxxxx, trecute în cartea funciară nedefinitivă 121 N, nr. topo vechi 483, convertită în cartea funciară
nouă xxxxx R__ de M___, nr. cadastral/nr. topografic cad 483, top 1218; imobilul în suprafață
3.105.200 mp, formată din ________________________ de 418.207 mp,
________________________ de 1.741.453 mp, ________________________ de 945.540 mp, înscris
sub nr. topo vechi 1621/16, 1621/17, 1621/86, 1621/89, 1621/91, 1621/92, 1621/94, 1621/96,
trecute în cartea func iară nedefinitivă 101 N P__, nr. topo vechi 412, convertită în cartea funciară
nouă xxxxx P__, nr. cadastral/nr. topografic cad 412, top 401, 407,415.

Dispune radierea din cărțile funciare noi mai sus menționate a pârâtei __________________.
MIERCUREA C___ și a subdobânditorilor de drepturi reale de la această pârâtă.

Dispune ca raportul de expertiză topografică întocmit de expert G_________ M_____ și a raportului


de expertiză tehnică topo cadastrală întocmit de experții tehnici judiciari topografie, geodez ie și
cadastru Cizmas M____ și T___ S____ să facă parte integrantă din prezenta hotărâre și dispune ca
raportul întocmit de experții C_____ M____ și T___ S____ să fie omologat și înscris de către Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară H________ în c ărțile funciare mai sus menționate.

În baza art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4) , art. 34 pct. 1, art.
36 din Legea nr. 7/1996 actualizată dispune rectificarea notării din 16 decembrie 1931 No. 2826, de
sub B 6 din Cartea Funciară nr. 921 a comunei R__ de M___, județul H________, în sensul radierii
intabulării imobilului notat sub A+2 în Cartea Funciară nr. 921 a comunei R__ de M___, județul
H________ și radierii intabulării imobilelor transnotate aici din cărțile funduare No 382 și 747 sub
A+3 -17 din CF 921 a comunei R__ de M___, județul H________ cu titlul de drept rectificare în
favoarea lui K_______ S_____, născută Banffy Zsuzsanna, căsătorită K_______; rectificarea notării din
22 ianuarie 1942 N o. 81 de sub B 12 din Cartea Funciară nr. 545 a comunei R__ de M___, județul
H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub A+l-4 în Cartea Funciară nr. 545 a
comunei R__ de M___, precum si asupra imobilului de sub No. 386, cu titlul de dre pt rectificare pe
baza posesiunii de fapt in favoarea lui Banffy S_____ căsătorită K_______; radierea notărilor din
Cartea Funciară nr. 757 a comunei R__ de M___, județul H________ de sub B4 și B6 în favoarea
proprietarului K_______ G____ și readnotar ea imobilelor de sub nr.de ordine A+4 și A+5 în
favoarea proprietarului de sub B 2, adică a Statului R____; rectificarea notării de sub B4 si B5 din
Cartea Funciară nr. 1852 a comunei Clopotiva, județul H________, în sensul radierii intabulării imobilul
ui notat sub nr. de ordine A+4-10, cu titlul de drept scutit de sub expropriere în favoarea lui K_______
G_____; radierea notărilor din Cartea Funciară nr. 474 a comunei R__ de M___, județul H________, de
sub B12, făcute în favoarea lui S_____ K_______, cu privire la imobilele de sub A+l și A+15 și
transnotate în C.F.nr. 921 și readnotarea acestor imobilelor în favoarea proprietarului de sub B 11
adică a Statului R____

R__ de M___, județul H________, cu titlul de drept rectificare în favoarea lui K_______ S usana,
născută Banffy Zsuzsanna, căsătorită K_______, în temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-lege nr.
115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34 pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată;
rectificarea notării din 22 ianuarie 1942 No. 81 de sub B 12 din Cartea Funciară nr. 545 a comunei R__
de M___, județul H________, în sensul radierii intabulării imobilului notat sub A+1-4 în Cartea
Funciară nr. 545 a comunei R__ de M___, precum și asupra imobilului de sub No. 386, cu titlul de d
rept rectificare pe baza posesiunii de fapt în favoarea lui Banffy S_____, căsătorită K_______, în
temeiul prevederilor art. 39 din Decretul-Lege nr. 115/1938, respectiv art. 33 alin. (1), (2), (4), art. 34
pct. 1, art. 36 din Legea nr. 7/1996 actualizată; radierea notarilor din Cartea Funciara nr. 757 a
comunei R__ de M___, județul H________, de sub B 4 si B6 în favoarea

Dispune intabularea în cărțile funciare susmenționate a d________ de p__________ a Statului R____,


în cotă de 1/1.

Respinge cererea for mulată de intervenientul S_____ R____ – prin M_________ Finanțelor Publice cu
privire la constatarea lipsei capacității de exercițiu a pârâtei K_______ M____ la data depunerii cererii
nr.320/24.11.2005 la C______ l_____ p_____ s_________ d________ de propr ietate privată asupra
terenurilor a Comunei R__ de M___ și la Primăriile din P______, P__, Sarmizegetusa, Sântămărie-
O____ în baza Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 și Legii nr.247/2005 p_____ reconstituirea d________
de p__________, punerea în posesie ș i eliberarea titlurilor de p__________ p_____ terenuri situate
pe raza acestor localități și la data de 17 noiembrie 2005 — data întocmirii Procurii speciale B.Z. nr.
xxxxxxxxx din 17 noiembrie 2005, autentificată la Biroul notarului public Rupert Brix din Wiena,
Austria, p_____ mandatarul Vilmos P_______, conform dispozițiilor art. 5 alin. 3, art. 11 din Decretul
31/1954, ce își au corespondent în dispozițiile art. 37, art. 43 din Legea nr. xxxxxxxx - Noul Cod Civit,
p_____ lipsa discernământului paratei K endeffy M____, precum și cea referitoare la constatarea
nulității absolute a cererii nr.320/24.11.2006 depusă la C______ l_____ p_____ s_________
d________ de p__________ privată asupra terenurilor a Comunei R__ de M___ și a cererilor depuse
la primăriile din P______, P__, Sarmizegetusa, S_________ O____ în baza Legii nr. 18/1991, Legii nr.
1/2000 și Legii nr,247/2005 p_____ reconstituirea d________ de p__________, punerea în posesie și
eliberarea titlurilor de p__________ p_____ terenuri situate pe raza a cestor localități, în numele
paratei K_______ M____ și nulitatea absolută a Procurii speciale B.Z. nr, xxxxxxxxx din 17 noiembrie
2005, autentificată la Biroul notarului public Rupert Brix din Wiena, Austria, p_____ mandatarul
Vilmos P_______, pe temeiul d ispozițiilor art. 5 alin. 3, art. 11 din Decretul 31/1954, ce își au
corespondent în dispozițiile art. 37, art. 43 din Legea nr. xxxxxxxx - Noul Cod Civil, p_____ lipsa
discernământului paratei K_______ M____.

Admite cererea de intervenție formulată de i ntervenienta ________________________ sediul în


___________________________ H________ în contradictoriu cu pârâții K_______ M____, P_______
E________, C______ L_____ de Fond Funciar din cadrul Primăriei Comunei R__ de M___ și C______
Județeană p_____ stabi lirea d________ de p__________ și în consecință:

Constată nulitatea absolută a titlului de p__________ nr. xxxxx/647 având Cod nr. xxxxx eliberat la
data de 06.12.2006 de către C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ pe
numele pârâtel or K_______ M____, P_______ E________ privind terenurile ce au fost reconstituite
din CF nr. 474 R__ de M___ reprezentând numerele topografice 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3985,
3986, precum și a CF nr.382 cu nr. topografic 3962, prin care fostele Comune Vâlcelele Bune și
Vâlcelele Rele, actualmente _______________________ fost împroprietărite prin actul de expropriere
și împroprietărire din 8 Decembrie 1923 cu nr. 2086/923 și Hotărârea nr. 293 /15 Aprilie 1924 a
Comitetului Agrar - din cadrul Ministerului Agriculturii.

Constată nulitatea parțială a documentației de intabulare și dispune radierea pârâtelor K_______


M____, P_______ E________ și __________________. MIERCUREA C___ din cărțile funciare asupra
următoarelor suprafețe de teren: suprafața de xxxxx 10 mp = 546,7610 ha identificată pe nr. topo.
3985,3986, înscrise la A+17 în CF veche nr. 474 R__ de M___, care se suprapune parțial cu imobilul cu
nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__
de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___ și parțial cu nr. cadastral 476 înscris
în CF nedefinitivă nr. 110 N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea
__________________. Miercurea — C___; suprafața de xxxxxx mp = 69,6355 ha identificată pe nr.
topo. 3974, 3975, 3976, 3977 și 3978 înscrise la A+6 în CF veche nr. 474 R__ de M___, care se
suprapune parțial cu imobilul cu nr. cadastral 481 înscris în CF nedefinitivă nr. 120N R__ de M___ și
ulterior convertită în C F xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___ și
suprafața de xxxxxxx mp=152,5075 ha identificată pe nr. topo. 3962, înscris la A+46 în CF veche nr. 382
R__ de M___, care se suprapune parțial cu imobilul cu nr. cadastral 475 înscri s în CF nedefinitivă nr.
109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________.
Miercurea — C___, identificate în raportul de expertiză topografică întocmit de experții C_____
M____ și T___ S____ pe anexa grafică nr. 3, conturul acestor suprafețe fiind reprezentate prin
punctele 69-68-xxxxxxxxxxxx-...xxxxxxxxxxxxx-72-71-70 p_____ ___________________ suprafață
tabulară de 546,7610 ha, prin punctele xxxxxxxxxxx-5.........xxxxxxxxxxx p_____
___________________________ ră de 69,6355 ha și prin punctele xxxxxxxxxxxxxxxx-277-10-11-....-14-
15-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-321 p_____ _______________________ 152,5075 ha.

Admite cererea de intervenție formulată de intervenienta ___________________________


contradictoriu cu: K_______ M____, P_______ E________, S.C. R______ S.A., C______ Județeană
p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor și C______ L_____ R__ de M___
și în consecință:

Constată nulitatea absolută parțială a titlului de p__________ nr.xxxxx/646 pag.1, 2 și 3 având ca


titular pe K_______ M____, P_______ E________ p_____: suprafața de 228 ha identificată pe nr.
topo. 3890/1-3894/1, înscrisă în CF nr. xxxxx R__ de M___ (provenită din conversia poziției A+l din CF
315/1 R__ de M___ ) î n Proprietatea Comunei Sântămărie O____, care se suprapune parțial cu
imobilul cu nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulterior convertită în CF
xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___; și supraf ața de 553 ha
identificată pe nr. topo. 4047/1-4048/1,4050/ 1, înscrisă în CF nr. xxxxx R__ de M___ (provenită din
conversia poziției A+4 din CF 315/1 R__ de M___) în Proprietatea Comunei Sântămărie O____, care se
suprapune parțial cu imobilul cu nr. cadas tral 476 înscris în CF nedefinitivă nr. 1 I__ R__ de M___ și
ulterior convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___ și
parțial cu imobilul cu nr. cadastral 475 înscris în CF nedefinitivă nr. 109N R__ de M___ și ulter ior
convertită în CF xxxxx R__ de M___, proprietatea __________________. Miercurea — C___,
identificate în raportul de expertiză topografică întocmit de experții C_____ M____ și T___ S____ pe
anexa grafică nr. 3 iar conturul acestor suprafețe este reprezen tat prin punctele 1-2-3-...... 51-52-53
p_____ ___________________ suprafață tabulară de 228 ha și prin punctele 54-55-56-....xxxxxx
p_____ _____________________________ de 523 ha.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenție în interes propriu, fo rmulată de Asociația


C____________ Bărășteana, cu sediul în c_____ Sântămărie O____,
_____________________________ H________ în contradictoriu cu pârâtele: K_______ M____
decedată prin moștenitori: P_______ E________ și Helene Karoly, P_______ Elisabe th,
______________, C______ județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra
terenurilor din cadrul Prefecturii H________, C______ L_____ de fond funciar R__ de M___ și
__________________________________>

Admite cererea de intervenție accesorie în interes ul intervenientei


__________________________________ de intervenientul accesoriu P______ M_____-N_____, cu
domiciliul în c_____ Sântămărie O____, __________________________. 55, județ H________.

Respinge cererea de intervenție accesorie, în favoa rea pârâtelor P_______ E________ și


K_______ M____ - decedată în cursul procesului, continuată de Helene Karoly și P_______
E________, formulată de intervenienta C______ l_____ de fond funciar din cadrul Primăriei R__ de
M___, cu sediul în _______________ ori, nr. 1, județ H________.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea reconvențională formulată de pârâtele-reclamante-


reconvenționale P_______ E________ și K_______ M____ - decedată în cursul procesului, continuată
de Helene Karoly și P_______ E________.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea reconvențională formulată de pârâtele-reclamante-


reconvenționale P_______ E________ și K_______ M____ - decedată în cursul procesului, continuată
de Helene Karoly și P_______ E________ în contradictoriu cu Instituția P refectului H________
C______ Județeană cu privire la: întocmirea documentației p_____ punerea în posesie și emiterea
titlurilor de p__________ p_____ suprafața de teren înscris în CF . 718 Federi, în suprafață de
3.166.970 mp, proprietar tabular K_______ G_____, întocmirea documentației p_____ punerea în
posesie și p_____ emiterea titlurilor de p__________ p_____ diferența de suprafață dintre cea
acordată potrivit titlului de p__________ eliberat de către C______ Județeană p_____ s_________
d________ de p__________ asupra terenurilor H________ nr. xxxxx/901, având codul nr. xxxxx,
eliberat la data de 6 decembrie 2006, în baza Ordinului P__________ județului H________ nr. 39/1
februarie 2006 (cuprinzând 1 pagină), înscrise în sistemul de carte funciară, în cartea funciară nr. 101N
P__, sub nr. cadastral 412, (sub nr. parcelă 401, 407, 415), p_____ suprafața de 3.105.200 mp de teren
forestier în raza comunei P__, înscris în CF 716 Federi și cel înscris efectiv în cartea funciară până la
suprafața de 4.156.78 6,89 mp., deci p_____ suprafața de 1.051 586,89 mp, precum și cea referitoare
la obligarea Comisiei județene de stabilire a drepturilor de p__________ asupra terenurilor
H________ să elaboreze documentația p_____ atribuirea unei suprafețe de teren forestie r egală cu
terenurile ce constituie obiectul titlurilor de p__________ nr. xxxxx/646, respectiv xxxxx/647.

Obligă pârâtele P_______ E________ și Helene Karoly la plata sumei de 8250 lei cheltuieli de
judecată către U.A.T. B_____ R_____.

Ia act că recla manta va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată conform art.260 Cod proc. civilă de la 1865, azi, 10.08.2020.

Președinte, Grefier,

M______ C_____-N_______ M_____ M____

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania
p_____ Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

ANPC
Copyright © 2020 ROLII

Wolters Kluwer România

Despre noi
Linkuri utile
Baze de date înrudite
Contribuitori
Membri fondatori
Știri
Contact