Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU”, BUCURESTI


B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 381-391, Bucuresti, Sector 6
tel. :0371153538/0371153539; Fax: 0372001976,
e-mail:liceu_iuliumaniu@yahoo.com

Nr........... /.......................

Diriginte, A V I Z A T,
Director: Prof. Florentina GASPAR
Propun motivarea unui nr. de ........... absente Data:.....................
Data, Semnatura, Semnatura:...................

Doamna/Domnule Diriginte

Subsemnatul/a................................................................., legitimat/a cu
B.I./C.I. seria .............., nr. ................., in calitate de parinte/tutore legal al
elevului/ei .................................................................., din clasa.......................
de la Colegiul Tehnic “IULIU MANIU”, Sector 6, Bucuresti, in conformitate cu
prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de
Invatamant Preuniversitar nr. 5447/31.08.2020 si Regulamentului de
Organizare si Functionare al Colegiului Tehnic “IULIU MANIU”, nr.
4478/23.10.2020 va rog sa aprobati motivarea absentelor de la
cursuri/activitatile scolare ale fiului meu/ fiicei mele, realizate in
perioada......................................................./ in intervalul
orar.............................. .

Anexez urmatoarele documente:

adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de


familie sau medicul de specialitate;

adeverinta/certificat medical/foaie de externare/scrisoare


medicala eliberate de unitatea sanitara in care elevul a fost internat;

declaratia parintelui inregistrata la secretariat in care justifica


absentele( cele maxim 20 absente / semestru ale elevului).

documente conform Art.103 Regulamentului de Organizare si


Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar nr. 5447/2020.
Actele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului scolar sau a medicului de
familie care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.

Data Semnatura
.................................... .......................................
Doamnei/Domnului Diriginte al Clasei .............de la Colegiul Tehnic”IULIU
MANIU”