Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL DE CONTURI GENERAL legate de acestea7) (P)  261.

Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate (A) 


1514. Provizioane pentru restructurare (P)  263. Interese de participare (A) 
1515. Provizioane pentru pensii ºi obligaþii similare (P)  264. Titluri puse în echivalenþã10) (A) 
273. - ( ) Co nturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi 1516. Provizioane pentru impozite (P)  ___________ 
analitice în funcþie de necesitãþile impuse de anumite reglementãri sau potrivit 1518. Alte provizioane (P)  10) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate
necesitãþilor proprii ale fiecãrei entitãþi.  ___________ 
(2) Conturile pot avea funcþiune contabilã de activ (A), pasiv (P) sau sunt 7) Acest cont apare doar la agenþii economici care au aplicat Reglementãrile
bifuncþionale (A/P).  contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 ºi pânã la scoaterea din evidenþã a 265. Alte titluri imobilizate (A) 
(3) Pentru organizarea contabilitãþii de gestiune, conturile din clasa 9 "Conturi imobilizãrilor corporale în valoarea cãrora au fost incluse aceste provizioane. Ca 267. Creanþe imobilizate 
de gestiune" nu sunt obligatorii.  urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor 2671. Sume datorate de entitãþile afiliate (A) 
274. - Planul de conturi general este urmãtorul: reglementãri. 2672. Dobânda aferentã sumelor datorate de entitãþile afiliate (A) 
2673. Creanþe legate de interesele de participare (A) 
2674. Dobânda aferentã creanþelor legate de interesele de participare (A) 
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 16. ÎMPRUMUTURI ªI DATORII ASIMILATE  2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 
161. Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni  2676. Dobânda aferentã împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 
1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaþiuni garantate de stat (P)  2678. Alte creanþe imobilizate (A) 
10. CAPITAL ªI REZERVE  1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaþiuni garantate de bãnci (P)  2679. Dobânzi aferente altor creanþe imobilizate (A) 
101. Capital3)  1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaþiuni garantate de stat (P)  269. Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare 
1011. Capital subscris nevãrsat (P)  1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni (P)  2691. Vãrsãminte de efectuat privind acþiunile deþinute la entitãþile afiliate (P) 
1012. Capital subscris vãrsat (P)  162. Credite bancare pe termen lung  2692. Vãrsãminte de efectuat privind interesele de participare (P) 
1015. Patrimoniul regiei (P)  1621. Credite bancare pe termen lung (P)  2693. Vãrsãminte de efectuat pentru alte imobilizãri financiare (P) 
1016. Patrimoniul public (P)  1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenþã (P)  28. AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE 
104. Prime de capital  1623. Credite externe guvernamentale (P)  280. Amortizãri privind imobilizãrile necorporale 
1041. Prime de emisiune (P)  1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)  2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 
1042. Prime de fuziune/divizare (P)  1625. Credite bancare externe garantate de bãnci (P)  2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 
1043. Prime de aport (P)  1626. Credite de la trezoreria statului (P)  2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenþelor, mãrcilor comerciale,
1044. Prime de conversie a obligaþiunilor în acþiuni (P)  1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)  drepturilor ºi activelor similare (P) 
105. Rezerve din reevaluare (P)  166. Datorii care privesc imobilizãrile financiare  2807. Amortizarea fondului comercial11) (P) 
106. Rezerve  1661. Datorii faþã de entitãþile afiliate (P)  2808. Amortizarea altor imobilizãri necorporale (P) 
1061. Rezerve legale (P)  1663. Datorii faþã de entitãþile de care compania este legatã prin interese de ___________ 
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)  participare (P)  11) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile financiare anuale consolidate.
1064. Rezerve de valoare justã4) (P)  167. Alte împrumuturi ºi datorii asimilate (P) 
1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)  168. Dobânzi aferente împrumuturilor ºi datoriilor asimilate 
1068. Alte rezerve (P)  1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni (P)  281. Amortizãri privind imobilizãrile corporale 
107. Rezerve din conversie4) (A/P)  1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)  2811. Amortizarea amenajãrilor de terenuri (P) 
108. Interese minoritare5)  1685. Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile afiliate (P)  2812. Amortizarea construcþiilor (P) 
1081. Interese minoritare - rezultatul exerciþiului financiar (A/P)  1686. Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile de care compania este legatã 2813. Amortizarea instalaþiilor, mijloacelor de transport, animalelor ºi
1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)  prin interese de participare (P)  plantaþiilor (P) 
109. Acþiuni proprii  1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi ºi datorii asimilate (P)  2814. Amortizarea altor imobilizãri corporale (P) 
1091. Acþiuni proprii deþinute pe termen scurt (A)  169. Prime privind rambursarea obligaþiunilor (A) 29. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A
1092. Acþiuni proprii deþinute pe termen lung (A)  IMOBILIZÃRILOR 
___________  290. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale 
3) În funcþie de forma juridicã a entitãþii se înscrie: capital social, patrimoniul CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZÃRI 2903. Ajustãri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 
regiei etc.  2905. Ajustãri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenþelor, mãrcilor
4) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.  comerciale, drepturilor ºi activelor similare (P) 
5) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate. 20. IMOBILIZÃRI NECORPORALE  2907. Ajustãri pentru deprecierea fondului comercial12) (P) 
201. Cheltuieli de constituire (A)  ___________ 
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)  12) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile financiare anuale consolidate.
11. REZULTATUL REPORTAT  205. Concesiuni, brevete, licenþe, mãrci comerciale, drepturi ºi active similare
117. Rezultatul reportat  (A) 
1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea 207. Fond comercial  2908. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale (P) 
neacoperitã (A/P)  2071. Fond comercial pozitiv8) (A)  291. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale 
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai 2075. Fond comercial negativ9) (P)  2911. Ajustãri pentru deprecierea terenurilor ºi amenajãrilor de terenuri (P) 
puþin IAS 296) (A/P)  ___________  2912. Ajustãri pentru deprecierea construcþiilor (P) 
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)  8) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile financiare anuale consolidate.  2913. Ajustãri pentru deprecierea instalaþiilor, mijloacelor de transport,
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementãrilor 9) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate. animalelor ºi plantaþiilor (P) 
contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitãþilor Economice Europene 2914. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri corporale (P) 
(A/P)  293. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuþie 
___________  208. Alte imobilizãri necorporale (A)  2931. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale în curs de execuþie (P) 
6) Acest cont apare doar la agenþii economici care au aplicat Reglementãrile 21. IMOBILIZÃRI CORPORALE  2933. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale în curs de execuþie
contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 ºi pânã la închiderea soldului acestui 211. Terenuri ºi amenajãri de terenuri (A)  (P) 
cont. 2111. Terenuri  296. Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare (P) 
2112. Amenajãri de terenuri  2961. Ajustãri pentru pierderea de valoare a acþiunilor deþinute la entitãþile
212. Construcþii (A)  afiliate (P) 
12. REZULTATUL EXERCIÞIULUI FINANCIAR  213. Instalaþii tehnice, mijloace de transport, animale ºi plantaþii  2962. Ajustãri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 
121. Profit sau pierdere (A/P)  2131. Echipamente tehnologice (maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru) (A)  2963. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 
129. Repartizarea profitului (A)  2132. Aparate ºi instalaþii de mãsurare, control ºi reglare (A)  2964. Ajustãri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitãþile
13. SUBVENÞII PENTRU INVESTIÞII  2133. Mijloace de transport (A)  afiliate (P) 
131. Subvenþii guvernamentale pentru investiþii (P)  2134. Animale ºi plantaþii (A)  2965. Ajustãri pentru pierderea de valoare a creanþelor legate de interesele de
132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenþii pentru investiþii (P)  214. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecþie a valorilor umane ºi participare (P) 
133. Donaþii pentru investiþii (P)  materiale ºi alte active corporale (A)  2966. Ajustãri pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen
134. Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor (P)  23. IMOBILIZÃRI ÎN CURS ªI AVANSURI PENTRU IMOBILIZÃRI  lung (P) 
138. Alte sume primite cu caracter de subvenþii pentru investiþii (P)  231. Imobilizãri corporale în curs de execuþie (A)  2968. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor creanþe imobilizate (P)
15. PROVIZIOANE  232. Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale (A) 
151. Provizioane  233. Imobilizãri necorporale în curs de execuþie (A) 
1511. Provizioane pentru litigii (P)  234. Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale (A) 
1512. Provizioane pentru garanþii acordate clienþilor (P)  26. IMOBILIZÃRI FINANCIARE 
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizãri corporale ºi alte acþiuni similare
4092. Furnizori-debitori pentru prestãri de servicii ºi executãri de lucrãri (A)  47. CONTURI DE REGULARIZARE ªI ASIMILATE 
41. CLIENÞI ªI CONTURI ASIMILATE  471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 
411. Clienþi  472. Venituri înregistrate în avans (P) 
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ªI PRODUCÞIE ÎN CURS DE EXECUÞIE 4111. Clienþi (A)  473. Decontãri din operaþii în curs de clarificare (A/P) 
4118. Clienþi incerþi sau în litigiu (A)  48. DECONTÃRI ÎN CADRUL UNITÃÞII 
413. Efecte de primit de la clienþi (A)  481. Decontãri între unitate ºi subunitãþi (A/P) 
30. STOCURI DE MATERII PRIME ªI MATERIALE  418. Clienþi - facturi de întocmit (A)  482. Decontãri între subunitãþi (A/P) 
301. Materii prime (A)  419. Clienþi - creditori (P)  49. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANÞELOR 
302. Materiale consumabile  42. PERSONAL ªI CONTURI ASIMILATE  491. Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - clienþi (P) 
3021. Materiale auxiliare (A)  421. Personal - salarii datorate (P)  495. Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - decontãri în cadrul grupului ºi cu
3022. Combustibili (A)  423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)  acþionarii/asociaþii (P) 
3023. Materiale pentru ambalat (A)  424. Prime reprezentând participarea personalului la profit13) (P)  496. Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - debitori diverºi (P)
3024. Piese de schimb (A)  ___________ 
3025. Seminþe ºi materiale de plantat (A)  13) Se utilizeazã atunci când existã bazã legalã pentru acordarea acestora.
3026. Furaje (A)  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
3028. Alte materiale consumabile (A) 
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)  425. Avansuri acordate personalului (A) 
308. Diferenþe de preþ la materii prime ºi materiale (A/P)  426. Drepturi de personal neridicate (P)  50. INVESTIÞII PE TERMEN SCURT 
33. PRODUCÞIA ÎN CURS DE EXECUÞIE  427. Reþineri din salarii datorate terþilor (P)  501. Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate (A) 
331. Produse în curs de execuþie (A)  428. Alte datorii ºi creanþe în legãturã cu personalul  505. Obligaþiuni emise ºi rãscumpãrate (A) 
332. Lucrãri ºi servicii în curs de execuþie (A)  4281. Alte datorii în legãturã cu personalul (P)  506. Obligaþiuni (A) 
34. PRODUSE  4282. Alte creanþe în legãturã cu personalul (A)  508. Alte investiþii pe termen scurt ºi creanþe asimilate 
341. Semifabricate (A)  43. ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECÞIA SOCIALÃ ªI CONTURI ASIMILATE  5081. Alte titluri de plasament (A) 
345. Produse finite (A)  431. Asigurãri sociale  5088. Dobânzi la obligaþiuni ºi titluri de plasament (A) 
346. Produse reziduale (A)  4311. Contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale (P)  509. Vãrsãminte de efectuat pentru investiþiile pe termen scurt 
348. Diferenþe de preþ la produse (A/P)  4312. Contribuþia personalului la asigurãrile sociale (P)  5091. Vãrsãminte de efectuat pentru acþiunile deþinute la entitãþile afiliate (P) 
35. STOCURI AFLATE LA TERÞI  4313. Contribuþia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)  5092. Vãrsãminte de efectuat pentru alte investiþii pe termen scurt (P) 
351. Materii ºi materiale aflate la terþi (A)  4314. Contribuþia angajaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)  51. CONTURI LA BÃNCI 
354. Produse aflate la terþi (A)  437. Ajutor de ºomaj  511. Valori de încasat 
356. Animale aflate la terþi (A)  4371. Contribuþia unitãþii la fondul de ºomaj (P)  5112. Cecuri de încasat (A) 
357. Mãrfuri aflate la terþi (A)  4372. Contribuþia personalului la fondul de ºomaj (P)  5113. Efecte de încasat (A) 
358. Ambalaje aflate la terþi (A)  438. Alte datorii ºi creanþe sociale  5114. Efecte remise spre scontare (A) 
36. ANIMALE  4381. Alte datorii sociale (P)  512. Conturi curente la bãnci 
361. Animale ºi pãsãri (A)  4382. Alte creanþe sociale (A)  5121. Conturi la bãnci în lei (A) 
368. Diferenþe de preþ la animale ºi pãsãri (A/P)  44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ªI CONTURI ASIMILATE  5124. Conturi la bãnci în valutã (A) 
37. MÃRFURI  441. Impozitul pe profit/venit  5125. Sume în curs de decontare (A) 
371. Mãrfuri (A)  4411. Impozitul pe profit (P)  518. Dobânzi 
378. Diferenþe de preþ la mãrfuri (A/P)  4418. Impozitul pe venit14) (P)  5186. Dobânzi de plãtit (P) 
38. AMBALAJE  ___________  5187. Dobânzi de încasat (A) 
381. Ambalaje (A)  14) Se utilizeazã pentru evidenþierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, 519. Credite bancare pe termen scurt 
388. Diferenþe de preþ la ambalaje (A/P)  definite conform legii. 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 
39. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ªI PRODUCÞIEI ÎN CURS DE 5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenþã (P) 
EXECUÞIE  5193. Credite externe guvernamentale (P) 
391. Ajustãri pentru deprecierea materiilor prime (P)  442. Taxa pe valoarea adãugatã  5194. Credite externe garantate de stat (P) 
392. Ajustãri pentru deprecierea materialelor  4423. TVA de platã (P)  5195. Credite externe garantate de bãnci (P) 
3921. Ajustãri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)  4424. TVA de recuperat (A)  5196. Credite de la trezoreria statului (P) 
3922. Ajustãri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 4426. TVA deductibilã (A)  5197. Credite interne garantate de stat (P) 
(P)  4427. TVA colectatã (P)  5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 
393. Ajustãri pentru deprecierea producþiei în curs de execuþie (P)  4428. TVA neexigibilã (A/P)  53. CASA 
394. Ajustãri pentru deprecierea produselor  444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)  531. Casa 
3941. Ajustãri pentru deprecierea semifabricatelor (P)  445. Subvenþii  5311. Casa în lei (A) 
3945. Ajustãri pentru deprecierea produselor finite (P)  4451. Subvenþii guvernamentale (A)  5314. Casa în valutã (A) 
3946. Ajustãri pentru deprecierea produselor reziduale (P)  4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenþii (A)  532. Alte valori 
395. Ajustãri pentru deprecierea stocurilor aflate la terþi  4458. Alte sume primite cu caracter de subvenþii (A)  5321. Timbre fiscale ºi poºtale (A) 
3951. Ajustãri pentru deprecierea materiilor ºi materialelor aflate la terþi (P)  446. Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate (P)  5322. Bilete de tratament ºi odihnã (A) 
3952. Ajustãri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terþi (P)  447. Fonduri speciale - taxe ºi vãrsãminte asimilate (P)  5323. Tichete ºi bilete de cãlãtorie (A) 
3953. Ajustãri pentru deprecierea produselor finite aflate la terþi (P)  448. Alte datorii ºi creanþe cu bugetul statului  5328. Alte valori (A) 
3954. Ajustãri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terþi (P)  4481. Alte datorii faþã de bugetul statului (P)  54. ACREDITIVE 
3956. Ajustãri pentru deprecierea animalelor aflate la terþi (P)  4482. Alte creanþe privind bugetul statului (A)  541. Acreditive 
3957. Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor aflate la terþi (P)  45. GRUP ªI ACÞIONARI/ASOCIAÞI  5411. Acreditive în lei (A) 
3958. Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor aflate la terþi (P)  451. Decontãri între entitãþile afiliate  5412. Acreditive în valutã (A) 
396. Ajustãri pentru deprecierea animalelor (P)  4511. Decontãri între entitãþile afiliate (A/P)  542. Avansuri de trezorerie15) (A) 
397. Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor (P)  4518. Dobânzi aferente decontãrilor între entitãþile afiliate (A/P)  ___________ 
398. Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor (P) 453. Decontãri privind interesele de participare  15) În acest cont vor fi evidenþiate ºi sumele acordate prin sistemul de card-uri.
4531. Decontãri privind interesele de participare (A/P) 
4538. Dobânzi aferente decontãrilor privind interesele de participare (A/P) 
CLASA 4 - CONTURI DE TERÞI 455. Sume datorate acþionarilor/asociaþilor  58. VIRAMENTE INTERNE 
4551. Acþionari/asociaþi - conturi curente (P)  581. Viramente interne (A/P) 
4558. Acþionari/asociaþi - dobânzi la conturi curente (P)  59. AJUSTÃRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE
40. FURNIZORI ªI CONTURI ASIMILATE  456. Decontãri cu acþionarii/asociaþii privind capitalul (A/P)  TREZORERIE 
401. Furnizori (P)  457. Dividende de platã (P)  591. Ajustãri pentru pierderea de valoare a acþiunilor deþinute la entitãþile
403. Efecte de plãtit (P)  458. Decontãri din operaþii în participaþie  afiliate (P) 
404. Furnizori de imobilizãri (P)  4581. Decontãri din operaþii în participaþie - pasiv (P)  595. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaþiunilor emise ºi rãscumpãrate
405. Efecte de plãtit pentru imobilizãri (P)  4582. Decontãri din operaþii în participaþie - activ (A)  (P) 
408. Furnizori - facturi nesosite (P)  46. DEBITORI ªI CREDITORI DIVERªI  596. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaþiunilor (P) 
409. Furnizori-debitori  461. Debitori diverºi (A)  598. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor investiþii pe termen scurt ºi
4091. Furnizori-debitori pentru cumpãrãri de bunuri de natura stocurilor (A)  462. Creditori diverºi (P)  creanþe asimilate (P)
6864. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a 786. Venituri financiare din ajustãri pentru pierdere de valoare 
activelor circulante  7863. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a financiare 
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI obligaþiunilor  7864. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a activelor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ªI ALTE IMPOZITE  circulante
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE  698. Cheltuieli cu impozitul pe venit ºi cu alte impozite care nu apar în
601. Cheltuieli cu materiile prime  elementele de mai sus16)  CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
602. Cheltuieli cu materialele consumabile  ___________ 
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare  16) Se utilizeazã conform reglementãrilor legale.
6022. Cheltuieli privind combustibilul  80. CONTURI ÎN AFARA BILANÞULUI 
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat  801. Angajamente acordate 
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb  CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 8011. Giruri ºi garanþii acordate 
6025. Cheltuieli privind seminþele ºi materialele de plantat  8018. Alte angajamente acordate 
6026. Cheltuieli privind furajele  802. Angajamente primite 
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile  70. CIFRA DE AFACERI NETà 8021. Giruri ºi garanþii primite 
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  701. Venituri din vânzarea produselor finite  8028. Alte angajamente primite 
604. Cheltuieli privind materialele nestocate  702. Venituri din vânzarea semifabricatelor  803. Alte conturi în afara bilanþului 
605. Cheltuieli privind energia ºi apa  703. Venituri din vânzarea produselor reziduale  8031. Imobilizãri corporale luate cu chirie 
606. Cheltuieli privind animalele ºi pãsãrile  704. Venituri din lucrãri executate ºi servicii prestate  8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 
607. Cheltuieli privind mãrfurile  705. Venituri din studii ºi cercetãri  8033. Valori materiale primite în pãstrare sau custodie 
608. Cheltuieli privind ambalajele  706. Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chirii  8034. Debitori scoºi din activ, urmãriþi în continuare 
61. CHELTUIELI CU LUCRÃRILE ªI SERVICIILE EXECUTATE DE TERÞI  707. Venituri din vânzarea mãrfurilor  8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinþã 
611. Cheltuieli cu întreþinerea ºi reparaþiile  708. Venituri din activitãþi diverse  8036. Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte datorii asimilate 
612. Cheltuieli cu redevenþele, locaþiile de gestiune ºi chiriile  71. VARIAÞIA STOCURILOR  8037. Efecte scontate neajunse la scadenþã 
613. Cheltuieli cu primele de asigurare  711. Variaþia stocurilor  8038. Alte valori în afara bilanþului 
614. Cheltuieli cu studiile ºi cercetãrile  72. VENITURI DIN PRODUCÞIA DE IMOBILIZÃRI  804. Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERÞI  721. Venituri din producþia de imobilizãri necorporale  8045. Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 
621. Cheltuieli cu colaboratorii  722. Venituri din producþia de imobilizãri corporale  805. Dobânzi aferente contractelor de leasing ºi altor contracte asimilate,
622. Cheltuieli privind comisioanele ºi onorariile  74. VENITURI DIN SUBVENÞII DE EXPLOATARE  neajunse la scadenþã 
623. Cheltuieli de protocol, reclamã ºi publicitate  741. Venituri din subvenþii de exploatare  8051. Dobânzi de plãtit 
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri ºi personal  7411. Venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri17)  8052. Dobânzi de încasat 
625. Cheltuieli cu deplasãri, detaºãri ºi transferãri  ___________  89. BILANÞ 
626. Cheltuieli poºtale ºi taxe de telecomunicaþii  17) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri. 891. Bilanþ de deschidere 
627. Cheltuieli cu serviciile bancare ºi asimilate  892. Bilanþ de închidere
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terþi 
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ªI VÃRSÃMINTE ASIMILATE  7412. Venituri din subvenþii de exploatare pentru materii prime ºi materiale
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate  consumabile  CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE19) 
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL  7413. Venituri din subvenþii de exploatare pentru alte cheltuieli externe  ___________ 
641. Cheltuieli cu salariile personalului  7414. Venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personalului  19) Pentru organizarea contabilitãþii de gestiune, folosirea conturilor din aceastã
642. Cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaþilor  7415. Venituri din subvenþii de exploatare pentru asigurãri ºi protecþie socialã  clasã este opþionalã.
645. Cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia socialã  7416. Venituri din subvenþii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 
6451. Contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale  7417. Venituri din subvenþii de exploatare aferente altor venituri 
6452. Contribuþia unitãþii pentru ajutorul de ºomaj  7418. Venituri din subvenþii de exploatare pentru dobânda datoratã  90. DECONTÃRI INTERNE 
6453. Contribuþia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate  75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE  901. Decontãri interne privind cheltuielile 
6458. Alte cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia socialã  754. Venituri din creanþe reactivate ºi debitori diverºi  902. Decontãri interne privind producþia obþinutã 
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE  758. Alte venituri din exploatare  903. Decontãri interne privind diferenþele de preþ 
654. Pierderi din creanþe ºi debitori diverºi  7581. Venituri din despãgubiri, amenzi ºi penalitãþi  92. CONTURI DE CALCULAÞIE 
658. Alte cheltuieli de exploatare  7582. Venituri din donaþii ºi subvenþii primite  921. Cheltuielile activitãþii de bazã 
6581. Despãgubiri, amenzi ºi penalitãþi  7583. Venituri din vânzarea activelor ºi alte operaþii de capital  922. Cheltuielile activitãþilor auxiliare 
6582. Donaþii ºi subvenþii acordate  7584. Venituri din subvenþii pentru investiþii  923. Cheltuieli indirecte de producþie 
6583. Cheltuieli privind activele cedate ºi alte operaþii de capital  7588. Alte venituri din exploatare  924. Cheltuieli generale de administraþie 
6588. Alte cheltuieli de exploatare  76. VENITURI FINANCIARE  925. Cheltuieli de desfacere 
66. CHELTUIELI FINANCIARE  761. Venituri din imobilizãri financiare  93. COSTUL PRODUCÞIEI 
663. Pierderi din creanþe legate de participaþii  7611. Venituri din acþiuni deþinute la entitãþile afiliate  931. Costul producþiei obþinute 
664. Cheltuieli privind investiþiile financiare cedate  7613. Venituri din interese de participare  933. Costul producþiei în curs de execuþie
6641. Cheltuieli privind imobilizãrile financiare cedate  762. Venituri din investiþii financiare pe termen scurt 
6642. Pierderi din investiþiile pe termen scurt cedate  763. Venituri din creanþe imobilizate 
665. Cheltuieli din diferenþe de curs valutar  764. Venituri din investiþii financiare cedate 
666. Cheltuieli privind dobânzile  7641. Venituri din imobilizãri financiare cedate 
667. Cheltuieli privind sconturile acordate  7642. Câºtiguri din investiþii pe termen scurt cedate 
668. Alte cheltuieli financiare  765. Venituri din diferenþe de curs valutar 
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE  766. Venituri din dobânzi 
671. Cheltuieli privind calamitãþile ºi alte evenimente extraordinare  767. Venituri din sconturi obþinute 
68. CHELTUIELI CU AMORTIZÃRILE, PROVIZIOANELE ªI AJUSTÃRILE PENTRU 768. Alte venituri financiare 
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE  77. VENITURI EXTRAORDINARE 
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizãrile, provizioanele ºi ajustãrile 771. Venituri din subvenþii pentru evenimente extraordinare ºi altele similare 
pentru depreciere  78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ªI AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE SAU
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor  PIERDERE DE VALOARE 
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele  781. Venituri din provizioane ºi ajustãri pentru depreciere privind activitatea de
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor  exploatare 
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea activelor 7812. Venituri din provizioane 
circulante  7813. Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor 
686. Cheltuieli financiare privind amortizãrile ºi ajustãrile pentru pierdere de 7814. Venituri din ajustãri pentru deprecierea activelor circulante 
valoare  7815. Venituri din fondul comercial negativ18) 
6863. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a ___________ 
imobilizãrilor financiare  18) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.

S-ar putea să vă placă și