Sunteți pe pagina 1din 2

Ordin

pentru aprobarea Ghidului Național Managementul Cazurilor de Tuberculoză


Chimiorezistentă

Văzând Referatul de aprobare nr. ...................../........................... al Direcției Generale de


Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică din cadrul
Ministerului Sănătății,
având în vedere prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate
2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea
Strategiei naționale;
- Hotărârii Guvernului nr. 121/ 2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Control al
Tuberculozei în România 2015-2020;
- Art. 19, alin.(1) lit. g din Legea nr. 302 / 2018 privind măsurile de control al
tuberculozei;
- Art.16, alin.(1) lit.g din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul:
- art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare

ministrul sănătății emite următorul

ORDIN

Art.1.Se aprobă Ghidul Național Managementul Cazurilor de Tuberculoză Chimiorezistentă


prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică
județene și a municipiului București, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile
publice care derulează Programul naţional de prevenire, supraveghere și control al
tuberculozei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

p. MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
NELU TĂTARU
TITLUL PROIECTULUI : Ordin pentru aprobarea Ghidului Național
Managementul Cazurilor de Tuberculoză Chimiorezistentă

Data Data
Structura Solicitării Obținerii Semnătura
Avizului Avizului
STRUCTURA INIȚIATOARE
Direcția Generală de Asistență
Medicală, Medicină de Urgență, și
Programe de Sănătate Publică

Director General
Dr.Bogdan Cristian NICA

Director General Adjunct


Dr. Amalia ȘERBAN

STRUCTURI AVIZATOARE
Direcția Legislație, Contencios și
Guvernanță Corporativă

Director ,
Stanislav Bogdan Laura Cristina

Serviciul avizare acte normative


Eftimie Dana Constanta

Secretar General
Nicoleta Rusu