Sunteți pe pagina 1din 3

REALIZAREA ȘI EXTINDEREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL

BRAȘOV-GHIMBAV

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este un aeroport aflat în construcție la Ghimbav,


în apropierea Municipiului Brașov, lângă viitoarea autostradă A3-Transilvania. Aeroportul va fi
destinat operării de aeronave medii, fiind estimată o capacitate anuală de transfer de peste un milion de
pasageri. Amplasamentul propus se află la aproximativ 14 km faţă de centrul Municipiului Brasov,
terenul fiind în proprietatea publică a Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean
Braşov.
Aeroportul de la Ghimbav a fost inclus în Master Planul Naţional de Transport, resursele
financiare necesare execuției lucrărilor de investiții fiind planificate pentru a fi accesate din fonduri
europene, pe perioada de programare 2021 – 2027. Master planul precizează că realizarea aeroportului
Braşov este condiţionată de negocierile cu Comisia Europeană şi de modul în care se va realiza
planificarea programării multianuale pentru perioada 2021 - 2027. Includerea aeroportului în Master
Planul Naţional de Transport plasează construcția aeroportului ca fiind un proiect strategic prioritar
pentru Judeţul Braşov şi pentru Regiunea Centru. De asemenea, municipalitatea a inclus investiția în
Planul de Mobilitate Urbană al Brașovului.

Planificarea dezvoltării infrastructurii aeroportuare și de transport aerian în România are la


bază potenţialul fiecărui aeroport raportat la populaţia din aria de captare şi numărul locuitorilor
oraşului din zona administrativă în care îşi desfăşoară activitatea aeroportul. În urma acestor analize s-
a conluzionat faptul că viitorul aeroport de la Braşov trebuie inclus în categoria aeroporturilor
regionale, având în vedere că oraşul deservit are o populaţie cuprinsă în intervalul de referință 50.000 -
350.000 de locuitori, iar populaţia din aria de captare este mai mare de 500.000 de locuitori. Astfel,
aeroportul va deservi în principal zona judeţelor Braşov, Covasna şi Harghita, dar va fi accesat şi de
pasageri din alte judeţe aflate în aria de captare extinsă.
Apariţia aeroportului internaţional va contribui la crearea unei identităţi şi a unei imagini
favorabile în țară și în străinătate, nu doar pentru Municipiul Brașov, ci și pentru Oraşul Ghimbav. În
Strategia de dezvoltare durabilă 2014-2024 a orașului se precizează că performanţele reduse din punct
de vedere turistic sunt cauzate şi de lipsa unui aeroport internaţional. În perspectiva construirii
aeroportului și a realizării noii conexiuni intermodale, numărul celor care vor „tranzita” orașul va
crește exponențial față de numărul „turiștilor” ce vizitează în prezent zona Ghimbav (sub 1.000 de
persoane). Din această perspectivă se consideră că pe plan local sunt necesare investiții care să ofere
soluții alternative, care să atragă și să rețină turisții care tranzitează Zona Metropolitană Brașov.
Conectarea la rețeaua TEN-T rutieră (TEN-T extinsă) și feroviară (TEN-T principală) este
susținută la nivel de conectivitate şi fluidizare și de planurile de realizare a aeroportului internațional
Brașov şi transferul intermodal de la Feldioara, astfel că aeroportul a fost proiectat și gândit ca un
obiectiv de investiții de importanță strategică, menit să completeze varietatea de tipuri de transport
(călători şi mărfuri pe calea aerului) şi să sprijine o bună conectare la TEN-T.
Construirea autostrăzii și a aeroportului va aduce beneficii economice dezvoltării orașului,
dar și beneficii non-economice, precum economiile de timp și costuri rezultate din evitarea deplasării
la un aeroport alternativ și economiile de cost şi timp de transport pentru transportatorii de marfă. Va
exista riscul ca autostrada și aeroportul să devină destinații principale, conducând la blocarea orașului,
din punct de vedere al traficului rutier. Tocmai de aceea, autoritățile locale urmăresc ca zona de nord a
localității, aflată între calea ferată și aeroport, să fie conectată cu restul localității, în special cu centrul
istoric al acesteia. Pe de altă parte, proiectarea și construirea aeroportului trebuie să se realizeze cu
luarea în considerare a dezideratelor legate de limitarea disconfortului și a consecințelor produse de
noile surse de zgomot și vibrații. Nu în ultimul rând, un aspect important de care trebuie să țină cont
autoritatea publică locală este reconsiderarea proiectului referitor la Aeroportul Ghimbav.
Necesitatea realizării unui aeroport internaţional în zona Braşov, care să deservească întreaga
regiune (Judeţele Braşov, Covasna, Harghita şi zonele limitrofe situate în Judeţele Sibiu, Mureş,
Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vrancea) este evidentă şi au existat preocupări ale autorităţilor
locale de mai mult timp, acestea fiind materializate atât în studii şi documente, obţinerea de avize şi
autorizaţii, cât şi în securizarea terenurilor necesare şi în realizarea unor părţi din infrastructura
aeroportuară. Concluziile analizelor financiară, economică şi de risc realizate pentru fundamentarea
planificării realizării aeroportului indică faptul că proiectul este fezabil și sustenabil din punct de
vedere financiar şi aduce beneficii importante atât pentru locuitori și pasageri, cât şi pentru
conectivitate şi dezvoltarea întregii regiuni.
Aeroportul va contribui la dezvoltarea economiei şi turismului din zonă, în lipsa
infrastructurii aeroportuare şi a curselor care să conecteze regiunea cu destinaţii europene fiind extrem
de dificilă valorificarea pe plan internațional a potențialului Județului Brașov și a județelor limitrofe.

Conform planificărilor și estimărilor realizate, aeroportul va fi realizat în cinci etape. Darea


în folosință a aeroportului este estimată pentru anul 2021. Proiectul major de construire a Aeroportului
Internaţional Braşov - Ghimbav a parcurs deja primele etape, în urma cărora a fost achiziţionat terenul
necesar şi a fost construită suprafaţa portantă a pistei de decolare - aterizare. Sumele de bani investite
până în prezent în vederea realizării lucrărilor provin din fonduri proprii ale Consiliului Judeţului
Braşov și din contractul de credit dintre Banca Comercială Română SA şi Consiliului Judeţul Braşov.
În continuare vor fi realizate în etapa a III-a celelalte lucrări de investiţii absolut necesare
pentru operarea aeroportului: terminalul de pasageri, turnul de control, platforma pentru aeronave,
calea de rulare, clădirile tehnice, reţelele şi echipamentele pentru operarea pe pistă și la porțile de
îmbarcare etc. Valoarea totală a investiţiilor este de aproximativ 65,4 mil. Euro, majoritatea provenind
din sumele prevăzute în studiul de fezabilitate. Etapele IV și V sunt de fapt extinderi ale aeroportului,
care se vor realiza gradual, pe măsură ce dinamica traficului de pasageri o va impune. Cumulând
aceste extinderi, valoarea totală a investiţiei pentru construcția și operarea aeroportului în primii 35 de
ani ajunge la aproximativ 131 mil. Euro. Din aceasta sumă, Consiliul Judeţean Brașov trebuie să
acopere 93 mil. Euro, restul fondurilor fiind acoperite prin exploatarea aeroportului.

Construirea şi operarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav din fonduri publice sunt


fezabile şi sustenabile din punct de vedere financiar şi aduc beneficii importante. Există însă câteva
implicaţii din perspectiva incidenţei prevederilor naţionale şi europene care pot întârzia și/sau bloca
începerea operării obiectivului de investiţii. Întrucât unitatea administrativ-teritorială Consiliul
Judeţean Braşov nu va putea exploata în mod direct aeroportul, va fi necesară încredinţarea
aeroportului spre exploatare unei societăţi comerciale (unui administrator) sau unei regii autonome
deţinută de către Judeţul Braşov, care să aibă ca scop operarea obiectivului. Rămâne de văzut care va
fi viziunea autorităților locale și județene și cât de eficient și eficace vor aborda acestea problemele de
ordin juridic, administrativ și financiar ce pot interveni pe parcursul construcției și dezvoltării
aeroportului.

SUBIECTE PENTRU DEZBATERE:

1. Identificați și evaluați beneficiile și riscurile realizării aeroportului pentru Județul Brașov.


Care considerați că sunt beneficiile și riscurile asociate acestui obiectiv strategic de investiție pentru
Orașul Ghimbav?
2. Analizați modul în care a fost planificată realizarea și extinderea aeroportului. Propuneți
măsuri de îmbunătățire a procesului de planificare.
3. Evaluați aspectele caracteristice ale procesului de planificare strategică, care sunt evidenţiate
în situația prezentată.
4. Elaborați un plan coerent de acțiune pentru promovarea și dezvoltarea aeroportului pe un
orizont de timp de 15 ani de la momentul dării sale în folosință. Ce ar conține un astfel de plan? Cine
ar trebui să-l realizeze?
5. Formulați un plan de măsuri care să vizeze consultarea cetățenilor din Orașul Ghimbav cu
privire la realizarea aeroportului. Cum, când și despre ce ați dori să fiți consultați, în calitate de
locuitori din zona în care se construiește aeroportul? Ați fi de acord cu construcția unui aeroport în
localitatea în care locuiți? Argumentați răspunsul.