Sunteți pe pagina 1din 4

Despărțirea în silabe

1. ma-chi-aj
2. ma-chia-ve-lic
3. ma-ga-zio-ner
4. ma-xi-lar
5. me-ri-di-o-nal
6. mul-ti-func-ți-o-nal
7. na-ți-o-na-li-za-re
8. ne-cio-plit
9. ne-vral-gi-e
10. o-biec-tiv
11. o-ca-zi-o-nal
12. o-fi-ci-a-li-ta-te
13. o-ri-en-tal
14. o-ri-en-ta-tiv
15. or-to-gra-fi-e
16. or-to-gra-mă
17. o-xi-gen
18. pa-si-o-nal
19. pas-teu-ri-zat
20. pau-pe-ri-za
21. pă-tlă-gea
22. per-pe-tu-u
23. pie-tri-fi-ca
24. pie-tru-i-re
25. piu-ne-ză
26. pio-ne-ză
27. pri-e-ten
28. pro-fe-si-o-nist
29. pro-pri-e-tar
30. ra-ți-o-nal
31. re-ac-ți-e
32. re-cep-ți-o-na
33. sub-ven-ți-o-na
34. mau-so-leu
35. ta-u-to-lo-gi-e
36. tau-ma-turg
37. pro-to-zo-a-re
38. bi-bli-o-te-că
39. func-ți-o-nal
40. boj-deu-că
41. co-niac
42. văi-ta
43. ne-vral-gic
44. fias-co
45. e-mi-grant
46. ex-ploa-ta
47. vi-et-nam
48. u-crai-nean
49. coa-for
50. ma-chio-ză
51. ab-stract
52. au-scul-ta
53. a-u-tum-nal
54. ca-nion
55. vi-nie-tă
56. ca-si-e-ri-e
57. des-cua-ma
58. de-u-năzi
59. e-și-chi-er
60. fe-bru-a-ri-e
61. fo-i-le-ton
62. in-fa-i-li-bil
63. le-an-dru
64. leu-că
65. ma-ga-zio-ner
66. ma-ni-e-rat
67. me-an-dru
68. mi-lieu
69. o-iș-te
70. pau-per
71. pio-ne-ză
72. piu-ne-ză
73. pia-no
74. pi-o-ni-er
75. scuar
76. tran-sfer
77. vi-o-i-ciu-ne
78. trau-mă
79. cuan-tă
80. e-cu-a-ți-e
81. ge-o-gra-fi-e
82. hi-e-ro-gli-fă
83. ba-o-bab
84. ba-ca-la-u-re-at
85. ex-ploa-ta-re
86. fer-moar
87. vi-o-i-ciu-ne
88. cu-i-ra-sat
89. bi-no-clu/bin-o-clu
90. trans-na-țio-nal/tran-sna-țio-nal
91. in-o-pe-rant/i-no-pe-rant
92. o-mo-nim/om-o-onim
93. ar-te-ri-o-scle-ro-ză/ar-te-ri-os-cle-ro-ză
94. de-zor-ga-ni-zat/dez-or-ga-ni-zat