Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcția, Învățământ Tineret și Sport Rîșcani

COORDONAT: APROBAT:

Responsabil psiholog SAP____________ Director L.T. Văratic _____________


_________________________________ ________________________________

Planul anual de activitate al psihologului


în L.T. Văratic
pentru anul de studii 2020-2021

Psiholog: Brînza Maria


OBIECTIVE DE BAZĂ:
 Asigurarea suportului psihologic pentru dezvoltarea şi formarea unei personalități capabile de autodezvoltare, care să
posede un sistem de cunoștințe şi competente necesare integrării psihosociale;
 Prevenirea şi combaterea excluderii/ marginalizării copiilor în instituțiile de învățământ general;
 Identificarea și intervenția timpurie în cazul copiilor aflați în dificultate, în situaţie de risc;
 Conlucrarea cu administrația instituției, cadrele didactice și părinții/reprezentanții legali în crearea mediului educațional
favorabil pentru dezvoltarea copilului.

Nr. Termeni de Forma de


Conţinutul activităţii Beneficiari Note
crt. realizare activitate
I.Activitatea de prevenţie/profilaxie
I. 1 Activitatea de profilaxie cu elevii
Informație
1 Regimului zilei și igiena personală pe timp de pandemie. Septembrie Elevii
(boșură informativă)
Facilitarea adaptării elevilor la trecerea în ciclul
2 Octombrie Elevii clasei a V-a Comunicare
gimnazial
Elevii claselor
3 Profilaxia fumatului Noiembrie Masă rotundă
a VIII
Elevii claselor a
4 Prevenirea abuzului de substanțe nocive. Decembrie Masă rotundă
IX-a
Elevii claselor a a
5 Prevenirea situațiilor conflictuale Ianuarie Comunicare/ informație
VIII
Elevii claselor
6 Strategii optime de soluționare a conflictelor școlare. Februarie Comunicare/ informație
a VI
Elevii claselor
7 Relația de prietenie și colaborare. Martie Sesiune de training
a VII-a
Elevii claselor
8 Abuzul consumului de alcool Aprilie Masă rotundă
a X-XI
Minimalizara tensiunii, fonului emoțional. Mai
9 Elevii absolvenți Comunicare/ informație
Examen! Pregătirea psihologică a absolvenților
Pe parcursul
10 Situații excepționale – susținerea psihologică. Elevi Comunicare
anului
I. 2 Activitatea de profilaxie cu cadrele didactice
Comunicare/informare
1 Regulile în perioada pandemiei COVID 19. Septembrie Cadre didactice
(boșură informativă)
Rolurile cadrelor didactice în prevenirea violenței școlare
2 Octombrie Cadre didactice Comunicare/informare
și intervenția în cazurile de violență.
Recomandări privind asigurarea climatului psihologic în
3 Decembrie Cadre didactice Sesiune de training
colectivul clasei.
”Tipologia particularităților psiho-pedagogice după vârsta
4 Februarie Cadre didactice Atelier de lucru
elevilor.Vârstele de criză”
5 Profilaxia arderii profesionale. Aprilie Cadre didactice Sesiune de training
Pe parcursul
6 Situații excepționale – susținerea psihologică. Cadre didactice Comunicare
anului
I. 3 Activitatea de profilaxie cu părinţii/reprezentanţii legali
Procesului de adaptare şcolară în perioada pandemiei Părinţii Comunicare/informare
1 Septembrie
COVID 19. clasa I-IV (boșură informativă)
Impactul autoaprecierii și impactul anxietății la formarea Părinţii clasei a
2 Noiembrie Informare
personalității copilului. V-a
Prevenirea neglijării și vagabondajului ”Unde pleacă Părinții clasei a
3 Ianuarie Comunicare
copii” VIII-a

Părinții clasei a
4 Metode eficiente de comunicare în familie. Martie Comunicare
VII-a
Recomandări privind autodeterminarea profesională a
Părinții claselor
5 elevilor și totodată susțitnere și încurajarea lor în Mai Comunicare
absolvente
susținerea examenelor.
6 Optimizarea relaţiilor părinţi-copii, şcoală-familie. La solicitare Părinții Comunicare

II. Activitatea de evaluare psihologică şi psihodiagnoză


Stabilirea climatului psihologic, relaţiilor interpersonale Elevii claselor a Testare, observarea,
1 La solicitare
în colectivul de elevii, coezunii de grup. II-a – a IX-a convorbirea.
Elevii claselor a Testarea , observarea,
2 Diagnosticarea copiilor problemă. La solicitare
II-a – a XII-a convorbirea
3 La solicitare
Psihodiagnoza individuală Elevii claselor a Testarea , observarea,
X-a – a XII-a convorbirea

Studierea sferei motivaționale, pentru determinarea Testarea , observarea,


4 La solicitare La solicitare
succesului de socializare adaptării la procesul de instruire. convorbirea

Orientarea profesională.Studierea intereselor, Elevii claselor a DDO metodic.Klima.


5 La solicitare
aptitudinilor și înclinațiilor profesionale ale elevilor. IX-a – a XII-a Testul D.Goland.

III. Activitatea de intervenţie psihologică și remediere


III.1. Activitatea de consiliere psihologică
Şedinţe de consiliere psihologică a elevilor (inclusiv Luni 0900-1030 Elevii claselor Consilieri individuale La
1
elevii cu CES) Miercuri 0900-1030 a I-a XII-a Consultanţe de grup solicitare

Marți 0900-1030 Consiliere individuală și de La


2 Şedinţe de consiliere psihologică a părinților Părinți
Vineri 0900-1030 grup solicitare

Luni 1205 - 1300 Consiliere individuală și de La


3 Şedinţe de consiliere psihologică a profesorilor Cadre didactice
Miercuri 1205 - 1300 grup solicitare

III.2. Activitatea de dezvoltare personală


Antrenarea proceselor psihice cognitive a elevilor Luni 1040-1200 Elevii claselor Şedinţe de dezvoltare
1
(memorie, atenție, gândire)-(inclusiv copii cu CES) . Miercuri 1040-1200 a II-a – a IX-a individuale/grup

Corijarea și dezvoltarea sferei emoționale ale elevilor. Marți 1040-1200 Elevii claselor Şedinţe de dezvoltare
2
Gestionarea emoțiilor, creșterea încrederii în sine. 40
Vineri 10 -12 00 a II-a – a IX-a individuale/

Marți 1205 - 1300 Şedinţe de dezvoltare


Dezvoltarea proceselor volitive. Stimularea motivației Elevii claselor
3 față de învățare la elevi. 05
Vineri 12 - 13 00
a II-a – a IX-a individuale/grup

IV. Alte activităţi


Dotarea Cabinetului de asistenţă psihologică cu materiale
şi instrumente de lucru. Pe parcursul
1 Îmbunătăţirea continuă cu caracter normativ a bazei anului
materiale: (teste, chestionare, literatură de specialitate,
ziare, reviste, etc.)
Studierea documentelor cu caracter normativ şi aducerea Pe parcursul
2 la cunoştinţa celor interesaţi (elevi, cadre didactice, anului
părinţi)
Partciparea la Consiliile Profesorale şi la întrunirile Conform planului de
3
metodice ale diriginţilor şi cadrelor didactice din liceu activitate
Participarea la elaborarea/revizuirea PEI în comun cu La început de
4
echipele CMI. semestru
Conform planului de
5 Participarea la seminare și întruniri metodice.
activitate
6 Proiectarea activității personale. Pe parcursul anului

7 Pregătirea materialului didactic pentru activități. Pe parcursul anului

8 Selectarea metodelor de investigare. Pe parcursul anului

9 Interpretarea rezultatelor testării. Pe parcursul anului


Elaborarea programelor de profilaxie și remediere
10 Pe parcursul anului
psihologică.
Conform orarului
11 Asistarea la ore.
stabilit
12 Completarea registrelor. Pe parcursul anului

13 Studierea literaturii de specialitate. Pe parcursul anului


Seminare instructiv – metodice pentru psihologii din învăţământul general
1.

2.

3.

4.