Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor


Specializarea: Management

Programa pentru stagiul de practică, anul II

I. Obiective
1. Familiarizarea studenţilor cu mediul de afaceri
2. Integrarea într-un grup de muncă din organizaţie
3. Formarea deprinderilor de analiză şi soluţionare a problemelor economice din
organizaţii

II. Tematica de practică

Tematica de practică corespunde cunoştinţelor dobândite de studenţii specializării


Management în decursul anului II de studii la următoarele discipline:
• Management
• Marketing
• Comportament organizaţional
• Comunicare şi negociere în afaceri
• Iniţierea şi administrarea micilor afaceri
• Management intercultural
• Finanţe

III. Obligaţiile studenţilor

• Stagiul de practică se poate desfăşura în orice tip de organizaţie.


• Studentul va prezenta o adeverinţă eliberată de organizaţie, din care să rezulte
perioada în care a efectuat stagiul de practică. Adeverinţa va fi ataşată raportului
de practică.
• Elaborarea unui Raport de practică de cca. 30-40 pagini.
• Raportul va avea structura prezentată în pagina 2.

IV. Evaluare finală

• conţinutul raportului – 70%,


• colocviu individual – 30%.

Precizări:

• Practica se desfăşoară în perioada 08 iunie – 28 iunie 2009.


• Raportul de practică este document individual, bazat pe activitățile derulate în
organizația gazdă.
• La evaluare, rapoartele cu acelaşi conţinut, cu pasaje identice sau nespecifice
unei experiențe de practică vor fi respinse.
• Rapoartele vor fi aduse la susţinerea colocviului în ziua de 4 iulie, la ora 9.00.
Colocviul va urmări verificarea activităților concrete derulate în organizația gazdă.
Structura raportului de practică
• Pagina de titlu
• Adeverinţa de la organizaţia în care s-a desfăşurat stagiul practic
• Cuprins
• Molivaţie, explicaţii (pe ce criterii a fost aleasă firma, cum s-a desfăşurat stagiul de practică,
ce probleme deosebite au apărut, cum se regăsesc în practică problemele teoretice
întâlnite la cursuri etc. )
• Sinteza raportului – cca. 2 pagini

Capitolul I. Prezentarea organizaţiei


• Localizare
• Istoric: înfiinţare, evoluţie, privatizare etc.
• Activitatea organizaţiei:
a) Precizarea sectorului principal de d) Oferta organizaţiei
activitate e) Consumatori şi clienţi
b) Încadrarea domeniilor de activitate f) Dimensiunea şi structura pieţei
conform CAEN; g) Dinamica pieţei
c) Piaţa organizaţiei h) Concurenţa
• Managementul organizaţiei:
a) Misiunea şi obiectivele organizaţiei
b) Sistemul de valori promovat în cultura organizaţiei
c) Analiza SWOT la nivelul întregii organizaţii
d) Principalele măsuri din cadrul strategiilor generale aplicate în ultimul an.
e) Principalele măsuri din cadrul strategiilor funcţionale (financiare, de marketing, de
resurse umane, de producţie/servicii/realizare a activităţii principale), aplicate în
ultimul an.
f) Descrierea structurii organizatorice şi prezentarea organigramei;

Capitolul II
Analiza şi interpretarea evoluţiei pentru ultimii trei ani a principalilor indicatori economico-
financiari (cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit, număr de angajaţi etc.) utilizând şi
reprezentări grafice adecvate.

Capitolul III. Prezentarea a 2 probleme manageriale cu impact asupra


performanţei organizaţiei, în curs de rezolvare în cadrul organizaţiei
Fiecare dintre cele două probleme se va detalia astfel:
• Descrierea problemei şi a contextului apariţiei sale (corelarea acesteia cu schimbări
interne sau din mediul organizaţiei)
• Identificarea cauzelor apariţiei problemei şi a efectelor negative previzionate
• Obiectivele urmărite prin soluţionarea problemei (SMART)
• Planul de măsuri pentru soluţionarea problemei şi programarea derulării lor (grafic
GANTT)
• Implicarea managerilor în soluţionarea problemei
• Efectele aşteptate în urma aplicării planului de măsuri, indicatorii şi modalităţile de
evaluare/măsurare a acestora

Coordonatori practică :

Lect.dr. Andrei NEŞTIAN Lect.drd. Cătălin CLIPA