Sunteți pe pagina 1din 14

S.C.

TIPOGRAFIA
SRL Certificat Reg.Com:J40/7590/2008, CUI : RO10235121
Sos.Vergului nr. 50, Bucuresti
Tel: 004021/ 360.25.22, Fax: 004021/360.25.22, email: office@tipografia.ro
Cont: RO22ingb092295652511RO01 Banca :ING BANK Vergului
Capital social subscris si varsat : 50.000 RON

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

In baza cadrului legal care reglementeaza societatile comerciale si a raporturilor de munca


din Romania, precum si a statutului SC TIPOGRAFIA SRL, s-a stabilit prezentul Regulament de
Ordine Interioara, intocmit cu consultarea reprezentantilor salariatilor. Acest Regulament se aplica
tuturor salariatilor societatii, in conformitate cu art. 257 din Legea nr. 53 - Codul Muncii,
constituindu-se ca parte integranta a contractului individual de munca.

Regulamentul intern al SC TIPOGRAFIA SRL cuprinde cel putin categoriile de dispozitii


conforme cu legistatia in vigoare.

Caracterul lucrativ al SC TIPOGRAFIA SRL se va respecta in toate activitatile


angajatilor. Astfel, se va tine cont ca scopul infiintarii si functionarii societatii este asigurarea unei
activitati eficiente, prin care cheltuielile necesare realizarii obiectului de activitate se acopera din
incasari, iar obtinerea unui profit constituie unul din obiectivele principale ale activitatii.

Organigrama generala a societatii este conforma cu anexa 1, cu mentiunea ca aceasta se


poate completa sau modifica in functie de evolutia in probleme de personal pe care o inregistreaza
societatea.

Fisele de post pentru functiunile din Organigrama se afla in anexa 2 si fac parte integranta
din contractul individual de munca al angajatului.
Fisele de post se vor revizui anual sau ori de cate ori se va impune si vor contine cel putin
urmatoarele:

- titlul postului, obiectivele postului, sarcinile/ atributiile de serviciu;


- criteriile/ cerintele de evaluare a postului;
- indicatorii standardului de performanta.

Anual se va face evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor; evaluarea va urmari:


modul de realizare a sarcinilor conform Fisei de Post; aspecte care tin de structura de personalitate a
fiecarui angajat, de modul de adaptare in echipa etc.
Evaluarea poate surveni ori de cate ori vor aparea modificari in statutul angajatului (trecerea pe
un alt post, completarea fisei de post cu alte atributii conform cerintelor Companiei la un moment dat
etc).

1
PROGRAMUL DE LUCRU

Durata timpului de munca este de 40 de ore pe saptamana. Din momentul angajarii, toti
salariatii sunt de acord cu posibilitatea prestarii de ore suplimentare, pentru acoperirea necesitatilor
ocazionale ale Companiei, acestea fiind remunerate.

Angajatii care lucreaza la birouri (administratie) – secretariat, contabilitate, vânzari,


executiv, resurse umane etc. - vor avea un program de lucru zilnic de luni pâna vineri, de la ora 9.00
pana la 17.30, cu o jumatate de ora pauza de masa, pe care fiecare angajat o va lua atunci cand
considera de cuviinta si necesar, fara a influenta insa ora de incepere si de terminare a programului
de lucru.

Angajatii care lucreaza in productie vor avea un program de lucru zilnic de luni pana vineri in
3 ture, astfel:
- tura I, de la ora 6:30 pana la ora 14:30;
- tura II, de la ora 14:30 pana la ora 22:30;
- tura III, de la ora 22:30 pana la ora 06:30.

Orele suplimentare efectuate de catre angajatii din productie se vor compensa cu ore libere
corespunzatoare in urmatoarele 30 de zile, de preferat la inceputul fiecarei luni pentru luna
anterioara. Totusi, orele care nu au putut fi compensate astfel in intervalul stabilit, se platesc sub
forma de spor la salariul de baza de 100%, conform contractului colectiv de munca in vigoare.
Orele suplimentare prestate de angajatii cu pozitii manageriale nu se compenseaza.
Nu constituie ore suplimentare orele in care munca este prestata pentru recuperarea restantelor sau
pentru nerealizarea sarcinilor, din vina dovedita a angajatului.
Persoanele sub 18 ani nu au voie sa efectueze ore suplimentare, sa lucreze mai mult de 6h pe zi.

Sosirea si plecarea din Companie va fi inregistrata pe baza cardului magnetic personal de


asemenea, pentru productie, se va tine o evidenta de control a prezentei si de catre seful de tura.

Transportul este asigurat de catre firma cu masina IVECO cu traseul SC.TIPOGRAFIA SRL
– Sos.Vergului – Metrou Costin Georgian si invers.

Pe parcursul zilei de lucru este obligatoriu ca fiecare angajat sa fie gasit la locul sau de
munca, cu exceptia cazurilor cand absenta este obiectiva (intalniri de afaceri, concedii, invoiri, pauza
de masa etc.). Seful de departament trebuie sa aiba toate informatiile legate de programul profesional
al fiecarui membru al echipei sale. 

Peste programul normal de incepere a lucrului (ora 9:00 pentru angajatii din administratie si
ora 06:30/ 14:30/ 22:30 pentru angajatii din productie), nu se accepta intarziere .
Orice intarziere mai mare de 15 minute trebuie adusa la cunostinta sefului ierarhic, prin orice
mijloc, cat de repede este posibil.
Intarzierea nemotivata repetata la lucru constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu
masuri disciplinare care, cumulate, pot duce pana la desfacerea disciplinara a contractului inividual
de munca.

2
Absentarea nemotivata de la lucru constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza
conform prevederilor legale, cu masuri ce pot merge pana la desfacerea disciplinara a contractului
individual de munca.

Salariata gravida trebuie sa anunte in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de
graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist
care sa ii ateste aceasta stare. In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu
poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la
reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate
integral din fondul de salarii al angajatorului.
Angajatorul are obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale
in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul
programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale. Salariatele gravide nu trebuie sa fie
expuse la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea, nu pot fi constranse sa efectueze o munca
daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate.
Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 zile pe care salariata mama are obligatia
sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de
zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii.

Concedii de odihna

Durata si conditiile de acordare a concediului de odihna se stabilesc prin contractul colectiv


de munca si sunt conforme cu legislatia muncii in vigoare.
Anul pentru care se acorda concediul de odihna este cel calendaristic (de la 1 ianuarie la 31
decembrie). Cei angajati in timpul anului vor avea dreptul la zile de concediu de odihna proportional
cu timpul lucrat in cadrul Companiei in anul respectiv (se vor scadea eventualele concedii fara plata).
Durata concediului de odihna pentru salariatii cu contract individual de munca cu timp partial
se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat. Durata concediului de odihna este de 21 zile
lucratoare in fiecare an. Angajatii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna
de 24 zile lucratoare. Programarea concediului de odihna se va face la sfarsitul anului pentru anul
urmator.
La plecarea in concediu a unui angajat, seful ierarhic va trebui sa asigure continuitatea
activitatii desfasurate in departament cu ajutorul unui alt angajat, calificat sa desfasoare aceea
activitate. Va tine cont, totusi, ca nici unul dintre angajati sa nu fie suprasolicitat prin plecarea unui
coleg in concediu.

Sarbatorile legale

S-au stabilit ca fiind zile nelucratoare, zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatoare legale, dupa
cum urmeaza:
- 1 si 2 Ianuarie;
- Prima si a doua zi de Paste;
- 1 Mai;
- Prima si a doua zi de Rusalii ;
- Adormirea Maicii Domnului ;
- 1 Decembrie;
- 25 si 26 Decembrie ;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

3
In cazul in care Compania nu poate acorda aceste zile libere datorita specificului activitatii,
atunci angajatilor li se asigura compensarea acestora cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30
de zile calendaristice.
In cazul in care, din motive justificate, nu se pot acorda aceste zile libere in compensare, angajatii
beneficiaza de un spor la salariul de baza de 100%, corespunzator zilelor neefectuate.

Zile libere si invoiri

Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte
situatii, dupa cum urmeaza:
- casatoria salariatului – 5 zile;
- casatoria unui copil – 2 zile;
- nasterea unui copil – 5 zile;
- decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 3 zile;
- decesul bunicilor, fratilor, surorilor – 1 zi;
- donatorii de sange – conform legii;

Concedii medicale

In cazurile de imbolnavire, angajatul este obligat sa anunte superiorului ierarhic situatia


aparuta, imediat ce comunicarea este posibila, de preferat intr-un interval de 15 min. de la data
aparitiei situatiei .
Lipsa de la program din motive medicale se justifica cu certificat medical, care trebuie depus
la biroul de resurse umane in termen de 3 zile de la revenirea la serviciu si avizat de medicul de
medicina muncii al Companiei.
Plata concediului medical se face in conformitate cu legislatia muncii in vigoare. Ceea ce
inseamna ca nu se pot plati concedii medicale decat dupa implinirea stagiului complet de cotizare de
6 luni (integral lucrate, fara intreruperi datorate concediilor fara plata sau a absentelor).

Examene medicale

Toti angajatii au obligatia de a se supune unui control medical efectuat de medicul de


medicina a muncii al Companiei la angajare si ori de cate ori li se va solicita acest lucru, conform
legislatiei in vigoare. Refuzul angajatului de a se supune controlului medical se considera abatere
disciplinara.

SALARIZAREA

Salariul se negociaza in net si se plateste in 2 transe: avans si lichidare (17 ale lunii in curs si
3 ale lunii urmatoare) . Nivelul de salariu se stabileste in concordanta cu pozitia si competenta
profesionala a fiecarui angajat. Salariul este individual si confidential. Situatia in care angajatul
nu pastreaza confidentialitatea cu privire la salariul sau, se considera abatere disciplinara.
Calculul salariului pentru o luna lucrata incomplet se va face pe baza numarului de ore
efectiv lucrate, conform inscrierilor din condica de prezenta si a inscrierilor sefului de tura.
Compania va asigura plata tuturor taxelor aplicate pe salarii, conform legislatiei in vigoare.
In momentul negocierii salariului,angajatul are posibilitatea sa negocieze si dreptul de a primi bonuri
de masa. Acestea se acorda in functie de cum s-a negociat,dar nu mai mult de 22(douazecisidoua)
de bonuri de masa pe luna, indiferent de numarul de zile lucratoare din luna.
Bonurile de masa se acorda in primele 15 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza
acestea .

4
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Perioada de proba

La incheierea contractului de munca pe durata nedeterminata, se stabileste o perioada de


proba de 30 zile calendaristice pentru functiile de executie si de 90 zile calendaristice pentru functiile
de conducere.
In timpul perioadei de proba, atat Compania cat si angajatul pot cere incetarea contractului de
munca, printr-o notificare scrisa inregistrata la Secretariat cu cel putin 5 zile inainte de incheierea
acestuia.

Salariatul incadrat cu contract de munca pe perioada determinata poate fi supus unei perioade
de proba, dupa cum urmeaza:

- de 5 zile lucratoare, pentru o durata a contractului de munca mai mica de 3 luni;


- de 15 zile lucratoare, pentru o durata a contractului de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
- de 30 zile lucratoare, pentru o durata a contractului de munca mai mare de 6 luni;
- de 45 zile lucratoare, pentru salariatii incadrati intr-o functie de conducere, pentru o
durata a contractului de munca mai mare de 6 luni.

Incetarea contractului de munca

Contractul de munca poate inceta atat din initiativa Companiei cat si a angajatului, in
conformitate cu legislatia muncii in vigoare.
In oricare dintre situatii, angajatul trebuie sa respecte procedura legala referitoare la
inapoierea bunurilor sau a echipamentelor, proprietate a Companiei (masina, telefon, uniforma de
lucru etc.), in scopul lichidarii tuturor debitelor existente; de asemenea, se va respecta perioada de
preaviz specificata de lege, de contractul individual de munca si de contractul colectiv de munca.

Preavizul

Desfacerea contractului individual de munca din initiativa uneia dintre parti se face cu
respectarea preavizului prevazut de legislatia muncii in vigoare.
La desfacerea contractului de munca din initiativa Companiei, durata peavizului este de 15
zile lucratoare pentru functiile de executie si de 30 zile lucratoare pentru functiile de conducere.
La desfacerea contractului de munca din initiativa angajatului, durata preavizului este de 15
zile calendaristice pentru functiile de executie si de 30 zile calendaristice pentru functiile de
conducere.
La incetarea contractului de munca prin acordul partilor, nu exista perioada de preaviz;
contractul isi incheie valabilittea la data stabilita de comun acord de catre parti.

Pensionarea

5
Pensionarea angajatilor se va face in conformitate cu legislatia romana. Elaborarea dosarului
de pensionare pentru limita de varsta, invaliditate sau urmas, precum si depunerea sa la Oficiul de
Pensii vor fi asigurate de catre Companie, prin intermediul biroului de resurse umane.

PROBLEME DE PERSONAL

Dosarele personale

In vederea tinerii unor evidente exacte, angajatii au obligatia de a anunta biroul de resurse
umane asupra oricaror schimbari survenite in datele lor personale si/ sau care afecteaza situatia lor
fiscala.
Se anunta (si se probeaza cu copii ale documentelor justificative) schimbarile de:
- stare civila;
- adresa;
- BI/ CI;
- numar de membri de familie;
- solicitarea unor deduceri suplimentare in conditiile legii/ renuntarea la deducerile
suplimentare;
- numar de cont bancar (daca este cazul).
Pentru corectitudinea acestor informatii, angajatul este direct raspunzator in fata autoritatilor
fiscale.
Angajatii au, de asemenea, obligatia de a comunica schimbarile intervenite in circumstantele
individuale care ar putea influenta capacitatea lor de a efectua o anumita munca, cum ar fi:

- incetarea valabilitatii carnetului de conducere – pentru cei care, prin fisa postului,
trebuie sa conduca o masina a companiei;
- boli sau alte schimbari in starea sanatatii,
- sau procese pe rol care ar putea afecta imaginea companiei.

Compania nu va purta nici o raspundere pentru consecintele nerespectarii acestor obligatii.


Angajatii au, de asemenea, obligatia de a comunica in scris conducerii Companiei incheierea
oricarui alt tip de contract de munca cu un alt angajator. Necomunicarea acestor schimbari se
considera abatere disciplinara si se penalizeaza cu masuri care pot merge pana la desfacerea
disciplinara a contractului de munca al angajatului.

Raspunderea disciplinara

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avind dreptul de a aplica sanctiuni


disciplinare angajatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara, in
conformitate cu legislatia muncii in vigoare.
Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau
inactiune savarsita cu vinovatie de catre angajat, prin care acesta a incalcat normele legale,
Regulamentul de Ordine Interioara si/ sau Contractul Colectiv de Munca.
Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o
abatere disciplinara sunt:
- avertismentul scris;

6
- suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile
lucratoare;
- retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de baza si/ sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada
de 1-3 luni cu 5-10%;
- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Nici una dintre sanctiunile de mai sus, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa
inante de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. In vederea desfasurarii acestei cercetari,
angajatul va fi convocat in scris de catre persoana imputernicita de catre conducerea companiei sa
realizeze cercetarea, precizandu-se data, ora si locul intrevederii.
Neprezentarea salariatului la convocarea facuta, fara un motiv obiectiv, da dreptul conducerii sa
dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii prealabile.
In cursul cercetarii prealabile, salariatul poate sa formuleze si sa sustina toate apararile in
favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite de catre Companie sa realizeze cercetarea, toate
probele si motivatiile pe care le considera necesare.

SC TIPOGRAFIA SRL stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea


abaterii disciplinare savarsite de angajat, avandu-se in vedere urmatoarele:
- imprejurarile in care a fost savarsita fapta;
- gradul de vinovatie a salariatului;
- consecintele abaterii disciplinare;
- comportarea generala in serviciu a salariatului;
- eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

SC TIPOGRAFIA SRL va dispune de aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie in forma


scrisa si in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
Decizia de sanctionare se preda personal salariatului, cu semnatura de primire sau, in caz de refuz
al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul acestuia, in termen de cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii, si produce efecte de la data comunicarii.
Decizia trebuie sa cuprinda:
- descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
- precizarea prevederilor din Regulamentul de Ordine Interioara sau Contractul Colectiv de
Munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii
disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
- temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctunea disciplinara;
- termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
- instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata;
Toate avertismentele vor fi aplicate de superiorul imediat al celui sanctionat si vor trebui
autorizate de conducerea SC TIPOGRAFIA SRL

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale angajatilor.

Daca un angajat considera ca a fost tratat nedrept sau in mod necorespunzator in timpul
aplicarii procedurii disciplinare, va putea contesta sanctiunea cerand o audienta la seful ierarhic, la
biroul de resurse umane sau la Conducerea Companiei.

7
Contestarea sanctiunii trebuie facuta in scris in interval de 7 zile calendaristice de la
comunicarea acesteia.
Dupa analiza situatiei, raspunsul la contestatia angajatului va fi dat in scris, in termen de 30
de zile calendaristice.

I. Reguli concrete privind disciplina muncii la SC TIPOGRAFIA SRL

1. Disciplina angajatilor societatii impune respectarea si executarea cu strictete si intocmai, de


catre toti angajatii, indiferent de functia ocupata, a normelor stabilite prin lege, prin
Contractul Colectiv de Munca, prin prezentul Regulament de Ordine Interioara si prin alte
ordine sau instructiuni emise de SC TIPOGRAFIA SRL in conformitate cu prevederile
legale.
2. Relatiile interpersonale pe care le agreeaza societatea sunt bazate pe comunicare, respect si
incredere. Mediul de lucru nu trebuie sa fie unul ostil sau neplacut. Atata timp cat lucreaza
sau reprezinta SC TIPOGRAFIA SRL, fiecare angajat este responsabil – fata de sine si fata
de Companie – de comportamentul sau, care trebuie sa fie unul profesional. Societatea nu va
tolera comportamentul violent, obscen sau de tratament abuziv.
3. SC TIPOGRAFIA SRL nu admite consumul de alcool in incinta firmei in timpul
programului de lucru ; este interzis accesul in firma sub influenta alcoolului.
4. Este interzis sa se doarma in timpul programului de lucru, chiar daca exista momente de
pauza profesionala.
5. Este interzisa posesia, folosirea sau vanzarea de droguri in incinta firmei ; de asemenea,
abuzul in folosirea medicamentelor tranchilizante care pot afecta capacitatea de concentrare,
de atentie sau de lucru si care pot conduce la accidente de munca, in special pentru angajatii
din productie trebuie anuntata superiorului ierarhic .
6. Este interzis fumatul in locurile in care sunt depozitate materiale inflamabile sau substante
periculoase, precum si la locul de desfasurare a activitatii (in special pentru cei care lucreaza
la utilaje) din motive de securitate - pentru prevenirea incendiilor.
7. La productie, fumatorii pot fuma numai in sala de mese, in locul special amenajat cu
scrumiera, dar nu mai mult de doua persoane odata si fara a se perturba activitatea de
productie.
8. Fumatorii din administratie pot fuma in birouri numai cu acordul celorlalti colegi de birou.
9. Angajatii de la productie nu vor manca in hala de productie, ci numai in sala de mese. O
pauza de masa nu trebuie sa depaseasca 15 min.
10. Angajatii care merg in delegatii sau detasari in tara, vor beneficia de o diurna in raport cu
tarifele reglementate de legislatie.
11. Diurna si celelalte cheltuieli pentru deplasarile in strainatate vor fi stabilite de Conducerea
Companiei pentru fiecare situatie in parte.
12. Angajatii firmei care, prin natura functiei sau postului, beneficiaza de telefoane mobile sau de
masini de serviciu, vor reglementa printr-un act aditional la contractul de munca modul de
folosire al acestora.
13. In cazul in care, prin natura postului, sunt necesare abonamente pe liniile de transport in
comun, Conducerea va stabili cuantumul si regimul de folosire al acestora.
14. Toti angajatii SC TIPOGRAFIA SRL au datoria de a folosi in mod economic telefoanele
firmei in interes personal.

8
15. Angajatii trebuie sa dea dovada de initiativa, simt de raspundere si grija deosebita in
folosirea, apararea si buna conservare a mijloacelor si echipamentelor, a instalatiilor
incredintate pentru buna desfasurare a activitatii.
16. Este interzisa organizarea sau executarea unei operatii sau lucrari ori darea unei dispozitii de
executare a unei lucrari care a condus sau ar putea conduce la avarierea mijloacelor de munca
sau la accidente de munca.
17. Este interzisa incalcarea regulilor privind activitatea de protectie a muncii si PSI.
18. Este interzisa folosirea abuziva a bunurilor apartinand societatii, precum si efectuarea de
lucrari personale folosind aceste bunuri.
19. Angajatii SC TIPOGRAFIA SRL trebuie sa-si insuseasca cunostintele necesare indeplinirii
atributiilor de serviciu, sa participe la instructajele organizate de Companie, sa execute
intocmai si la timp toate sarcinile ce decurg din functia pe care o indeplinesc.
20. Angajatii care lucreaza in productie, pe diverse masini si utilaje tipografice, nu le vor lasa sa
functioneze fara supraveghere, fara a le asigura in mod corespunzator.
21. La terminarea programului, angajatii care lucreaza in productie nu vor parasi locul de munca
pana ce nu va sosi schimbul de tura, acolo unde se lucreaza fara intrerupere; in caz de
intarziere/ neprezentare a acestuia, angajatul este obligat sa anunte superiorul ierarhic, pentru
a se lua masurile necesare.

Angajatii au obligatia de a se comporta in concordanta cu normele etice si morale. Savarsirea


faptelor prevazute mai jos constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza disciplinar, cu masuri
mergand pana la desfacerea contractului individual de munca:
- comportamentul necuviincios fata de colegii de munca si fata de superiori;
- desfasurarea de afaceri personale in incinta Companiei;
- introducerea si consumul de bauturi alcoolice pe teritoriul Companiei, in timpul programului
profesional;
- fumatul in interiorul Companiei, in alte locuri decat cele special amenajate;
- refuzul angajatului de a colabora cu Conducerea Companiei, cu ocazia desfasurarii unei
anchete administrative dispusa de Conducerea Companiei;
- neindeplinirea sau indepliniea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu sau nerespectarea
dispozitiilor primite pe cale ierarhica;
- parasirea locului de munca, in timpul programului profesional, fara acordul superiorului
ierarhic;
- comercializarea catre o terta persoana a produselor primite ca protocol de la Companie sau a
materialelor folosite in procesul tehnologic (inclusiv produsul finit).

II. Reguli privind securitatea in munca:

1. In vederea eliminarii riscurilor de accidente si de imbolnavire in munca, SC TIPOGRAFIA


SRL are obligatia de a efectua, prin persoane abilitate, instructaje specifice – PSI si de
protectie a muncii.
2. Se vor asigura instructaje la angajare, la schimbarea locului de munca sau a felului muncii.
3. Durata instructajului general la angajare, instructajul la locul de munca, la schimbarea locului
de munca sau dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, este de 8 ore.
4. Durata instructajului periodic de protectia muncii este de 2 ore si se va efectua lunar,
trimestrial sau semestrial, in functie de specificul fiecarui post.
5. Salariatul trebuie sa semneze de luare la cunostinta si sa respecte intocmai normele precizate
in aceste instructaje.
6. Este interzis munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

9
7. Femeile gravide, lauzele si cele care alapteza nu vor presta munca de noapte.
8. Va fi evitata expunerea femeilor gravide, lauze si care alapteza la riscurile profesionale care
pot afecta sanatatea acestora si/ sau a copilului.
9. Pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in bune conditii si pentru a nu pune in pericol
sanatatea sau viata lui sau altor persoane, precum si pentru a nu afecta sub nici o forma
patrimoniul societatii, salariatii au urmatoarele obligatii:
 sa se prezinte la serviciu in asemenea conditii incat sa-si poata desfasura activitatea
(odihniti, fara a fi sub influenta alcoolului sau a unor medicamente care sa le afecteze
comportamentul, imbracati decent)
 vor respecta intocmai procedura specifica locului de munca si activitatii pe care o
desfasoara, fara a-i impiedica pe ceilalti colegi sa-si realizeze sarcinile de serviciu,
respectind intocmai normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora.
 vor utiliza corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si toate celelalte
mijloace de productie.
 nu vor deconecta, schimba sau muta dispozitivele de securitate ale echipamentelor si
le vor folosi corespunzator.
 la terminarea programului de lucru sau in situatia in care angajatul lipseste din motive
obiective de langa masina/ utilaj, il vor asigura corespunzator, exceptie facind cazul in
care se specifica altfel.
 vor aduce la cunostinta sefului ierarhic orice defectiune tehnica sau alta situatie care
constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala.
 vor raporta imediat persoanelor care se ocupa de problemele de securitate in munca,
orice eveniment care a generat un accident de munca.
 in cazul in care constata aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident,
vor opri imediat masina/ utilajul si vor informa de urgenta seful ierarhic.
 vor refuza executarea unei sarcini de munca daca aceasta pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau alte persoane aflate in
apropiere.
 vor utiliza echipamentul de protectie din dotare corespunzator scopului pentru care a
fost acordat.
 nu vor aprinde chibrituri/ brichete/ focul in locurile cu risc de explozie sau de aparitie
a incendiilor.
10. Orice accident survenit pe durata timpului de munca trebuie raportat imediat superiorilor
ierarhici fie de catre angajatul implicat, fie de catre colegi.
11. Prevenirea accidentelor si diminuarea factorilor de risc necesita din partea fiecarui membru al
echipei obligatia de a mentine in stare buna toate utilajele si echipamentele care le-au fost
incredintate si de a asigura intretinerea periodica a lor.
12. Fiecare angajat va trebui sa anunte la biroul de resurse umane identitatea si adresa persoanei
celei mai apropiate, ce trebuie anuntata in caz de accident.
13. Toti angajatii de la Productie vor purta uniforma Companiei, din momentul semnarii condicii
pentru o noua zi de lucru si pana la iesirea din tura. Uniforma trebuie pastrata curata si
ingrijita. Atat uniforma cat si alte efecte pe care angajatul le primeste la angajare, sunt
proprietatea Companiei si se returneaza la incetarea colaborarii.
14. La terminarea orelor de program, toti angajatii vor fi supusi unui control de rutina, in punctul
de acces in cladire.
15. In birouri si in hala de productie nu au acces persoane straine de firma. Daca situatia o cere,
persoanele straine vor fi insotite de catre un reprezentant al SC TIPOGRAFIA SRL, de
regula de catre receptionista.

10
III. Reguli privind sanatatea in munca:

1. SC TIPOGRAFIA SRL este obligata sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru


efectuarea examenului medical anterior angajarii, cu confirmarea scrisa a medicului de
medicina a muncii ca locul de munca sau meseria propusa nu este contraindicata din punct de
vedere medical viitorului angajat.
2. La reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni (pentru locurile de munca
avind expunere la factori nocivi) sau de un an (in celelalte situatii), in cazul detasarii sau
trecerii in alt loc de munca si cel putin odata pe an, este obligatorie examinarea medicala a
salariatilor.
3. Salariatii sunt obligati sa se prezinte la controlul medical conform planificarii si sa se respecte
recomandarile medicale facute cu ocazia acestor controale medicale.
4. Compania nu are dreptul sa intervina prin nici un mijloc in influentarea activitatii medicale, a
concluziilor si a masurilor medicale stabilite.
5. Medicul de medicina muncii prezinta Conducerii Companiei rapoarte scrise cu privire la
situatia starii de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile
profesionale.
6. Salariatii sunt obligati sa foloseasca vestiarele si dotarile igienico-sanitare (cabine WC,
lavoare etc) in mod corespunzator.

IV. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei


forme de incalcare a demnitatii:

 Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare
sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie,
optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta
ori activitate sindicala, este interzisa si este sanctionata disciplinar, cu masuri mergand pana
la desfacerea contractului individual de munca al celui care incalca aceste reguli.
 Formele de discriminare directa, actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau
preferinta intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la aliniatul precedent,
care au ca scop sau ca efect neacordarea, restringerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei
sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii, sunt interzise.
 Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii
decât cele aratate, dar care produc efectele unei discriminari directe.
 Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate desfasurarii
activitatii, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea
demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
 Societatea este obligata sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in
domeniul muncii. Este interzisa orice discriminare directa sau indirecta pe criteriul
apartenentei la un anumit sex.
 Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru
munca egala, au dreptul la negocieri, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia
datelor cu caracter personal.
 Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de
graviditate.
 Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire
sexuala, avind ca scop :

11
 de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectata.
 de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea
profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si
perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce tine de viata sexuala.

DREPTURI SI OBLIGATII:

A. Drepturi si obligatii ale angajatilor.


1.Angajatii au, in principal, urmatoarele drepturi:
 dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 dreptul la repaus zilnic si saptamânal;
 dreptul la concediu de odihna anual;
 dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
 dreptul la securitate si sanatate in munca;
 dreptul la formare profesionala, in conditiile semnari de acte aditionale;
 dreptul la demnitate in munca;
 dreptul la consultare si informare.
Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se
urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege angajatilor sau limitarea acestor drepturi este
lovita de nulitate.

2.Angajatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii:


 obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
 obligatia de a respecta disciplina muncii;
 obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 obligatia de a respecta secretul de serviciu.
 salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai mare de 60
de zile ( cu scoatere din productie pentru o perioada mai mare de 25% din durata zilnica a
timpului normal de lucru si in conditiile in care acestia au beneficiat, pe toata durata formarii
profesionale, de un salariu integral corespunzator postului si functiei detinute, cu toate
indemnizatiile, sporurile si adaosurile la acesta sau de plata unei indemnizatii platita de
societate) nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pe o perioada de
cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala decât cu
suportarea cheltuielilor efectuate de societate cu instruirea lor proportional cu perioada
nelucrata.

B. Drepturi si obligatii ale angajatorului:

12
1.Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
 sa angajeze personal cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a contractului colectiv de
munca;
 sa stabileasca norme de personal si atributiile de serviciu care vor fi cuprinse in fisa postului
in functie de conditiile concrete ale fiecarui loc de munca;
 sa stabileasca numarul de personal;
 sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
 sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
 sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit
legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului de ordine interioara.

2.Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


 sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din
contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
 sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
 sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
 sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
 sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
 sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca
 sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii
 sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa
vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii
 anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, societa
tea are datoria de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu
privire la clauzele generale pe care le intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le
modifice.

Dispozitii finale

Prezentul Regulament de Ordine Interioara intra in vigoare la data comunicarii lui angajatilor
S.C. TIPOGRAFIA SRL.
In cazul in care pe durata aplicarii Regulamentului de Ordine Interioara se modifica de drept,
angajatii vor fi informati despre aceasta intr-un termen de maxim 10 zile.
Orice modificare ce intervine in continutul prezentului Regulament de Ordine Interioara va fi
adus la cunostinta salariatilor, data la care va intra in vigoare.

13
Conducerea societatii Reprezentantii salariatilor

14

S-ar putea să vă placă și