Sunteți pe pagina 1din 4
Catre, Administratia Prezidentiala — domnului presedinte Klaus Werner Iohannis Subsemnatul lanculescu Ovidiu, nJscut in Timisoara la data de 07.11.1984, domicilist tn Sancraiu de Mures, , Jud. Mures angajat in cadrul ANAR Bucuresti fa ABA Murey-SGA Mures, va atagez CV-ul meu pentru ca dvoastra si ma cunoasteti Mentionez ed nu am fost, nu sunt si nici nu am de gand si fiu intr-un partid politic!!! Administratia Nationala Apele Romane a fost infiinfata prin Hotdrarea Guvernului ar. 107/2002, modificat’ si completata prin OUG.73/2005," fiind Autoritatea Nationala aflata in coordonarea autorit8tii publice centrale din domeniul apelor, care administreazd bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevazute in Constitutia Roméniei sicare are drept scopuri cunoasterea, protectia, punerea in valozre gi utilizarea durabil8 a resurselor de apd, monopol natural de interes strategic, gestionarea refelei nationale de masurdtori hidrologice, hidrogeologice si de calitate a resurselor de apa ce apartin domeniului public, precum si administrarea infrastructurii Sistemului national de gospodirire a apelor. Administratia National’ ,Apele Romane” este o institutie publicé de interes national, cu Personalitate juridic3, care functioneazd pe baz5 de gestiune si autonamie economic si se afld tn coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pédurilor. Administratia Nationald , Apele Romane" are incheiat un contract colectiv de munca in anul 2019, valabil pana in_anul 2021 care prevede anumite conditii pentru ocuparea functillor de conducere, si specfici_modul in care se numesc directoril:_,Pentru ocuparea_unei functii de conducere este obligatorie indeplinirea urmatoarelor conditii: pentru functii tehnice ~ vechime in munca in specialitatea studiilor conform cerintelor postului si vechime minima in activitati gospodirire 9 apelor, asa cum sunt definite de Legea Apelor, dup’ cum urmeaza: director ABA, director tehnic ABA, INHGA, E.C. Sténca-Costesti ~ 10 ani din care vechime de minim 5 ani in domeniul gospodririi apelor; director SGA, inginer sef SGA/SHI ~ 8 ani din care vechime de minim art (1). Prezenul Comet Coley de Mi : ‘cu modificirile si completirile ultesioare), Legea nr. 62/2011 a dlalogutal cial Bee precum gi alte acte normative incidente. Snell, (2). Cie nego ale preretuui conrar Adis: Naa “Apele Romie” cum st cl fennel ea ries 1072002 cu mcicarie complet here, pean papa cent ee Roma Povivitart 138 ' din Legea nr. 62/201 eu modificdrle si ompletirle ulertce Art? (1). Pantile contractante recunose si aocey prezentului contract $i se obliga sf resp. accep pe deplin ca sunt egale gi Libere in negocierea recte fara exceptic clauzele acestuia — (2). Necespectareacblgailor reztate din’ reve discplinar, patiimonialt, conieveajonala sau penalty dup cae ne seta diferent de functia pe care 0 ocupa, . Pecan ae (3). Aplcars gi inermcareaclavlor nreemttad sntne 8 Art6 (0. Partie se angajcazt, pe perioada de aplicare a prezentuli conrac, sy promoveze gi Sh aw sustiog proiecte de acte normative siu alle asemenea, a chron adoptare ar putea duce la diminuarea dreptucilor ce decurg din acest contract. 2), Tare salariailor care presearh 9 munct fe sunt reeumascute deep la m sgocieri cates. dreplal a protein datelor ew exructer personal ecu si drops protecjie impotriva concedieritar nelegae. {©). Reprezenlani pailorsemnatare su drepul si obligaia de a verti mall conta meee rezentului contac, a toate unitile la ere se apie, nvapel ty intense tld ale clawzelor, ple vor face cumoseut weest luca, vr lua masret ae soluionsre si intare in legalitate. (), In situatile tn care. tow CAPITOLUL 11 Coutractul individual de mun Ar trae gail de monet ete contac a tential ein « penund rca, ira smacaltin obit peters unl pene eb ame aap schimbul se semunerai derunitd slag, Taeont atts Meare, promovars, cttgradua si inet stv persona * Bice conforma cu prevederelegae in vigawe ale ees neces in apwatl poa al Adina Nana eee Rees, saa ok Roman cite a free de econ! genet al Adnan ere "Apele Romine” cu acordul Consus de Contac ites apy Aniisellr Bale de Ap, tna Naina de Hilo g ce dicey Abele Exroads Complexe Sigi-Citet sat runt libra di Sette Cade reel at Adminis Rajon "Aple Ramin et ees oe Sine seen gue a proved eae a peacoat Soe scestora fe feds ots crestor genera al Administ! Nefonle"apele Ree ee i. Breeton eccnomisi disor hail dn cade Aimee oe somata al te Hiloge GnpatiesApdin proce fea en i Ermplee Sie fg llr Hirnie independ, ics tt sine ee et AM uni, sepend ler da ee ee Sencar! bal ap a nstault Naor de Fhcoes sno ee ‘Apelor, preedare epee, Atl a Adie Najonale pete Randne ee Drevedril egele gale preven comec cig Feet fener mimes, supend sw elibrcars din fimctie condaca “Tio amas 3 Preeive « Pectin Gosport, agua’, ot Revise "Hitoehica, conforma eu prevateie lal! ale postear ee erooand angajaté care indeph stabilte conform alin. 8. Periowa de inttimat eae 20 de 2ile timp Tn sane se va Bia atone ane! Bena cust postu rsp. le mod sees ae eau Ties pride de nein poate Fpreangi ew acd Sac ee legca ru prevede altel, € este Obligataie iadeptinirea unnateorelor (8) Pomry ocuparea snot fei de cond eon Jf) pes frei ence vechime n minc fo peiliate stor cena ‘cringe creo daatstine minima tn acivin de yspalinie a peor aga ees definite m Leges Arelor, dupa cum unneuss: 1 rect general aj rector in aparatut coma ~ 10 adn cave echim de minim 5 ani is domeniul yospodicrkapeton, 2 director, director tehaie ABA, INHGA, EC. § minim Sant in domeniul gospodérivi apvlor, 10 an din cite vecime de ineCestegti Amini Wome “Apt Roc n care 3. director, inginer ge $.G.AVS.TLA, ~ 8 ani din core ‘hime de minim $ ani in domeniul (9). Personalul din Administra Ha Ne " ay i unistratia Najionala “Apele Romane” i i le subordonate ‘ontrachelui colectiv de V8 supun atentiei modul cum domnul Ervin Molnar, numit prin ordin de ministru, director general al ANAR a acaparat si folosit aceasta institutie de interes national, dup’ bunul su plac sau dupa dictare, f8r a respecta legislatia in vigoare: Director general ANAR — Ervin Molnar ~ Presedinte PNL Tirgu-Mures — inginer specializarea mecatronicé, Adus in institutie din afara sistemului. Director general ABA Dobrogea Litoral ~ Bola Bogdan — Consilier judetean din partea PNL Constanta ~ avocat - absolvent de Spiru Haret Facultatea de Drept. Adus in institutie din afara sistemului. Experienta 0 in domeniul gospodaririi apelor. Director ABA Mures ~ Butiulca Rares Cosmin ~ Vicepreyedinte PNL Tirgu-Mures ~ inginer constructi civilesiindustriale. Adus in institutie din afara sistemului, Intre timp a dat examen pe postul de inginer in cadrul serviciului E.L-U.C.C-S.C.H din cadrul ABA Mures. Experienta 0 in domeniul gospadaririi apelor Director SGA Mures ~ Cengher Ionut ~ secretar general PNL Mures ~ economist. Adus in institutie din afara sistemului. Experienta 0 in domeniul gospodaririi apetor. Director ABA Criguri—ing. lonel Avrigeanu — consitier judetean din partea PNL Bihor — inginer petrol si gaze. Adus in institutie din afara sistemului, Fxperienta 0 in domeniul gospodaririi apelor. Director ABA Somes-Tisa — ing. Muresan Adrian Liviu —inginer instalatii, Adus in institutie din afara sistemului, In lunile aprilie-mai 2020 a dat examen pe un post de inginer la un birou din cadrul SGA Bistrita, Intre timp acesta a fost schimbat cu Ovidiu Vasile Visan, consilier local PNL Cluj-Napoca. Adus, bineinteles din afara institutiei. Experienta 0 in domeniul gospodariri apelor Director SGA Maramures Andrei Enache (27 ani) -topograf- vicepresedinte TNL Maramures. Angajat de 2 ani al institutiei Director ABA Jiu ~ Cosmin Calin ~ consilier juri jurist din 2012 la ABA Jiu. Director SGA Mehedinti - Cosmina Neamtu ~ geograf ~ secretar general al PNL Mehedinti Adusa in institutie din afara sistemului. Intre timp a dat examen pe postul de geograf la Statia Hidrologica Dunarea din cadrul SGA Mehedinti. Experienta 0 in domeniul gospodaririi apelor. Director SGA Dolj ~ Nicolae Gabriel -economist - Adus in institutie din afara sistemului Experienta 0 in domeniul gospodaririi apetor. Director ABA Siret — ing. Razvan Gaina ~ inginer instalatii - membru PNL Bacau. Adus in institutie din afara sistemului. Director SGA Bacau Gabriel Gritcu ~ consilier judetean PNL Bacau. Adus in institutie din afara sistemului. Experienta 0 in domeniul gospodaririi apelor. Director SGA Neamt ~ Nechita Marius Mihai - inginer- consilier judetean PNL Neamt. Adus in institutie din afara sistemului. Experienta 0 in domeniul gospodariril apelor. Director ABA Arges-Vedea — ing. Bogdan-Angelin David - inginer ~ Presedinte PNLCampulung, ‘Adus in institutie din afara sistemului. Director ABA Olt ~ Stanculescu Victor-George ~ avocat ~Consilier Judetean PNL Valcea. Adus in institutie din afara sistemului, Experienta 0 in domeniul gospodaririi apelor. = liderul grupului PNL din C) Dolj. Angajat ca Director SGA Galati ~ Laurentiu Nicolae Pricope — licentiat in drept Galati, Adus in institutie din afara sistemului, Experienta 0 in domeniul gospodariril apelor Director SGA Caras-Severin — ing. Dani Surdu~ trezorier PNL Caras-Severin. Adus in institutie din afara sistemutui Director SGA Timis ~ Barabas Lorenzo-Flavius~consilier local PNL Timisoara, Adus in institutie din afara sistemului. Experienta 0 in domeniul gospodaririi apelor. Sef Sistem Hidrotehnic Independent Siret ~ Mocrei Leonard-Cristian. Adus in institutie din afara sistemului, Experienta 0 in domeniul gospadaririi apelor. Pentru majoritatea dintre cei de mai sus nu a fost respectat CCM cu privire la vechimea necesaré, studille necesare i cele maxim 180 de zile prevazute pentru a ocupa temoprar un post de conducere. (art. Toi acestia au inlocuit muli directori care ocupau posturile prin concurs, multi erau profesionisti din cadrul sistemulvl, cu experientd vast’ in gospodarirea apelor. Dar, directorul ANAR, ‘acest individ Ervin Molnar {care a dat examenul de bacalaureat de 3 oril!!), plantat de partid in aceasté functie, prin mijloacele de care a dispus, a forjat aproximativ 50 de directori de ABA si SGA s&isi dea demisia, Ceretio situatie cu concediile de odihn’..si vedeti caji dintre acestia, in luna iunie cénd au fost inundatii masive in aproape toata tara..au fugit de responsabilitate (oricum habar nu aveau ce € de facut in situagile de urgents). Se gases pe sit-ul www.rowater.c0 cv-urile celor mentionati mai sus. Veli descoperi cu mare surprindere cata experienga av..ce cariere de succes au avut pind la plantarea in Apele Romane. ‘mi permit s8 citez din Programul dumneavoastra Prezidential 2019: SISTEMUL BUGETAR NU MAI POATE FI TRATAT CA UN REFUGIU PENTRU INCOMPETENT! SI CLIENTELA POLITICA, EXISTA _FOARTE MULTI PROFESIONISTI_IN_SISTEMUL DE STAT SI EI SUNT CEI CARE MERITA PROMOVATI, ASTFEL INCAT SA AVEM UN CORP PUBLIC DE ELITA, CARE SA ASIGURE BUNA FUNCTIONARE A MARILOR SERVICII PUBLICE” . IN ROMANIA NORMALA, IN FRUNTEA INSTITUTHLOR AJUNG OAMENI PE MERIT, NU PE PILE SI CUNOSTINTE”; IN ROMANIA NORMALA, LEGEA ESTE LEGE PENTRU TOTI”" ‘ROMANIA NORMALA ESTE TARA OAMENILOR BINE PREGATITI $I ADAPTATI PROVOCARILOR VITORULUI, IN CARE PERFORMANTA, MUN NTUL SI CORECTITUDINEA SUNT RASPLATITE”, (Ma intreb: din cel aproximativ 10.000 de angajati la nivelul ANAR, chiar nu se giseau oameni Potriviti sa conduca aceasta institutie de interes national? La varful Administratiilor Bazinale si la SGA- uri, daca cei in functie nu corespundeau (pe ce criterii numai domnul Molnar stie...) nu puteau fi promovati oameni competenti? Comparati v4 rog CV-urile celor care au fost fortati sa isi dea demisia si CV-urile celor plantati de domnul Molnar. Tn aceste conditii, ce sans& poate avea o persoand pregatita foarte bine din punct de vedere tehnic, dar care nu este membru de partid ? Vreau doar ca orice tandr cinstit si mur din tara asta sd beneficieze de o sansa la carierd profesional, pe meritul lui sinu a partidulul pentru care a executat diverse servicii. Asta e Romania Normala pe care ne-ati promis-02?? Atasez prezentei CV-ul personal si adresa transmisa catre ANAR de cel mai mare sindicat din Apele Romane ing, Ighculescu Ovidiun [i U