Sunteți pe pagina 1din 3

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

STUDIU INDIVIDUAL
LA ANALIZA GESTIONARĂ

VARIANTA 14

Studiu de caz 2:
Calculul influenței factorilor generali ce țin de utilizarea mijloacelor fixe la
devierea volumului producției fabricate

ELABORAT: VERIFICAT:
LUPAN NICOLETA O. STRATU
Grupa: CON 1705 G magistru în economie,
grad didactic I

CHIȘINĂU 2020
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare (extrase din
Cercetarea statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD A și din Registrul de evidență
privind funcționarea utilajelor)și Bilanț, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor
generali, ce țin de utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului producției fabricate. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.

Nota explicativă

1. Informațiile privind activele imobilizate


Existenț Amortiza Deprecier Intrare Ieșirea Existenț Amorti Depreci
a la rea ea a în în a la za-rea e-rea
începutu acumulat acumulat cursul cursul sfârșitul acumul acumul
l ă la ă perioad perioad perioad ată la ată
Indicatori perioade începutul la ei (la ei ei (la sfârșitu
la
i (la perioadei începutul costul (la costul costul l
costul de perioadei de de de perioad sfârșitul
intrare) intrare) intrare) intrare) ei perioad
ei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Mijloace fixe, total 108 098 43 424 8 745 566 54 512 10 800 151 811 46 802 9 689
660 593 355 000 015 288 235

Date suplimentare ale evidenței contabile primare (lei)


Nr. Denumirea 31.12.20XX 31.12.20XX+1
1 Venituri din vânzări în credit 53 940 284 63 299 452
2 Volumul producției fabricate în prețuri curente 140 258 123 241 156 410

Formula de calcul:

VPF = MF*RMF

Calculul și aprecierea influenței factorilor generali, legați de asigurarea și utilizarea mijloacelor


fixe, la devierea volumului producției fabricate

Indicatori Anul Anul de Abaterea inclusiv sub influența


precedent gestiune (+,-)
curent ΔMF ΔRMF
A 1 2 3=2-1 4 5
1. Volumul producției 140 258 123 241 156 410 + 100 898 287 +56 738 636, +44 177 005,37
fabricate, lei 79
2. Valoarea medie a 108 098 660 151 811 015 + 43 712 355 x x
mijloacelor fixe de
producție, lei (MF)
3. Randamentul 1,298 1,589 +0,291 x x
mijloacelor fixe, lei
(RMF) (rd.1/rd.2)

ΔR=R1- R0 = 241 156 410-140 258 123 =+ 100 898 287 lei

CONCLUZIE:
Datele obținute în urma calculelor ne demonstrează o majorare a volumului producției
fabricate în anul curent cu 100 898 287 lei. La această majorare a contribuit modificarea a doi
factori generali ce țin de utilizarea mijloacelor fixe în cadrul entității. Pe de o parte, modificarea
valoarii medii a mijloacelor fixe de producție, care s-a majorat în perioada de gestiune cu 43 712
355 lei, a majorat volumul producției fabricate cu respectiv 56 738 636,79 lei. Pe de altă parte
modificarea randamentului mijloacelor fixe, care la fel a cunoscut o creștere de 0,291 lei, a
influențat majorarea volumului producției fabricate cu 44 177 005,37 lei.

Rezerve interne de majorare a volumului producției fabricate în anul de gestiune nu au


fost depistate.