Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala: C.N.

Nicu Gane, Fălticeni Profesor: Marius-Gabriel Iacob


Disciplina: Limba şi literatura română Nr. de ore/săptămână: 4
Clasa: a VI-a
Manual: EDP, autori Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


CLASA a VI-a
An școlar 2019-2020

Unitatea de învăţare CS Conţinuturi Nr. de ore Săptămâna Observaţii


alocate
Recapitulare inițială Competențele generale și specifice din programa pentru Conținuturile asociate programei 4 1
Evaluare inițială clasa a V-a școlare pentru clasa a V-a

1. Locuri natale 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 2-6
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de ascultare activă:
orale narative, monologate şi dialogate verificarea gradului de înțelegere a
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi mesajului prin formularea unor
întrebări de clarificare, de
puncte de vedere în texte orale, participând la
reformulare; semnale nonverbale de
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele încurajare
citite/ascultate Lectură
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi - Textul narativ literar – în proză, în
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și versuri
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Instanțele comunicării narative:
mediată autor, narator, personaje
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din - Tipuri de narațiune: narațiunea la
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și persoana I și la persoana a III-a
multimodale Redactare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative - Tipare textuale de structurare a
ideilor în textul narativ (prezentarea
şi critice pe marginea unor texte diverse
unui proces ca succesiune de etape)
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse
tipuri de texte citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Elemente de construcție a
subiect la alegere, având în vedere etapele comunicării
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a Ortoepie și ortografie
- Structura fonologică a cuvintelor:
comunica idei și informații sau pentru a relata
diftong, triftong, hiat
experiențe trăite sau imaginate
- Despărțirea în silabe (principiul
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui
fonetic)
text complex, cu integrarea unor tabele
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în Elemente de interculturalitate
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru - Valori ale culturii populare în
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin spațiul românesc
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în Recapitulare
comunicare Evaluare sumativă
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României

2. Limba română 1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi Comunicare orală 20 7-11
puncte de vedere în texte orale, participând la - Performarea actelor de limbaj:
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele relația dintre structura lingvistică a
citite/ascultate actului de limbaj, intenția de
comunicare și efectul actului de
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi
limbaj
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și Lectură
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Strategii de comprehensiune:
mediată reprezentări mentale, integrarea
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din informațiilor textului în propriul
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și univers cognitiv și afectiv
multimodale Redactare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative - Adecvarea la temă
şi critice pe marginea unor texte diverse - Stil: proprietatea termenilor,
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului puritate și adecvare situațională,
și a diversității materialelor citite originalitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Elemente de construcție a
comunicării
comunicare
Vocabular
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Cuvântul: formă și sens (sensul de
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi bază și sensul secundar; sensul
discutate cu colegii propriu, sensul figurat)
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi - Rolul contextului în crearea
semantice de bază, din limba română standard, sensului
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative - Omonime. Cuvinte polisemantice
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea Variație stilistică
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de - Limbă vorbită. Limbă scrisă
învăţare pe tot parcursul vieţii Recapitulare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale Evaluare sumativă
unor comunități etnice de pe teritoriul României

3. Modele în viață 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 12-17 4 ore
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Contextul de comunicare: locul și Recapitulare
orale narative, monologate şi dialogate momentul interacțiunii, relația dintre Evaluare
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi interlocutori, identitatea semestrială I
interlocutorilor, cunoștințele comune săptămâna 12
puncte de vedere în texte orale, participând la
legate de tema discuției
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele Lectură
citite/ascultate - Textul narativ literar – în proză, în
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu versuri
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi - Momentele subiectului/etapele
relevanţa informaţiei transmise și primite acțiunii
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din Redactare
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Etapele scrierii, cu accent pe:
multimodale a) planul textului;
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de b) redactarea ciornei și a
dificultate lucrării pe baza planului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului
și a diversității materialelor citite Elemente de construcție a
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicării
comunicare Gramatică
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Verbul. Moduri verbale și
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi timpurile lor: conjunctivul și
discutate cu colegii condiționalul-optativ. Posibilități
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice combinatorii ale verbului.
de bază ale limbii române standard pentru - Predicatul verbal - actualizare
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a - Predicatul nominal. Verbul
intenţiilor comunicative copulativ a fi; numele predicativ.
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru Acordul numelui predicativ
Elemente de interculturalitate
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
- Valori etice în legendele
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea popoarelor
Recapitulare
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
Evaluare sumativă
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare

4. Pasiuni. Hobby-uri 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 18-22
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Atitudini comunicative: interes,
orale narative, monologate şi dialogate curiozitate, implicare, cooperare în
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi activități de grup. Inteligența
emoțională: exprimarea adecvată a
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și
emoțiilor
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau Lectură
mediată - Dialogul în textul literar
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu - Interese și atitudini față de lectură
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi Redactare
relevanţa informaţiei transmise și primite - Transformarea vorbirii directe în
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din vorbire indirectă
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative Elemente de construcție a
şi critice pe marginea unor texte diverse comunicării
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Gramatică
tipuri de texte citite - Substantivul. Substantive
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului colective. Substantive defective.
și a diversității materialelor citite Cazul. Articolul genitival.
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Punctuația vocativului. Corelarea
subiect la alegere, având în vedere etapele funcției sintactice cu cazul
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a morfologic. Posibilități
comunica idei și informații sau pentru a relata combinatorii ale substantivului
experiențe trăite sau imaginate - Pronumele personal (flexiune
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui cazuală). Pronumele reflexiv
text complex, cu integrarea unor tabele (diferența între pronumele reflexiv
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de și pronumele personal).
comunicare Posibilități combinatorii ale
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice pronumelui. Anticiparea și
de bază ale limbii române standard pentru reluarea prin clitice pronominale
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a în cazul unor complemente.
intenţiilor comunicative Aspecte ortografice.
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru - Subiectul exprimat – actualizare
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin - Subiectul neexprimat (inclus,
raportarea la normă subînțeles)
Recapitulare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
Evaluare sumativă
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
5. Fascinanta lume vie 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 23-28 S 27 – Școala
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - verificarea gradului de înțelegere Altfel
orale narative, monologate şi dialogate a unui text oral, făcând apel la
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi limbajul paraverbal (dicție);
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și - diferențierea limbajului verbal,
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau paraverbal, nonverbal și
mediată importanța lor în comunicare.
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu Lectură
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi - Textul descriptiv literar, în proză, în
relevanţa informaţiei transmise și primite versuri
- Versificație: rima, strofa, măsura
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din
versurilor, ritmul (intuitiv)
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Strategii de interpretare:
multimodale interpretarea limbajului figurat
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative (epitetul, enumerația), discuții pe
şi critice pe marginea unor texte diverse marginea textelor citite
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Redactare
tipuri de texte citite - Tipare textuale de structurare a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un ideilor: descriptiv, explicativ,
subiect la alegere, având în vedere etapele narativ-descriptiv (prezentarea unui
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a proces ca succesiune de etape)
comunica idei și informații sau pentru a relata - Prezentarea textului: tabele corelate
cu conținutul textului
experiențe trăite sau imaginate
- Elemente auxiliare în scriere
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui (paranteze, sublinieri)
text complex, cu integrarea unor tabele Elemente de construcție a
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi comunicării
semantice de bază, din limba română standard, Gramatică
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative - Adjectivul. Posibilități
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în combinatorii ale adjectivului
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru evaluarea - Adverbul. Tipuri de adverbe (de
pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă,
mod, de timp, de loc). Gradele de
cu scopul corectării erorilor în comunicare
comparație
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
Recapitulare/ Evaluare sumativă
cultura proprie și în cultura altor popoare
6. Călător în lume 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 29-34 4 ore
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de concepere și de Recapitulare
orale narative, monologate şi dialogate comprehensiune a textului oral: Evaluare
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi parafrazare, informații explicite și semestrială II
implicite, rezumare săptămâna 29
puncte de vedere în texte orale, participând la
Lectură
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele - Textul narativ
citite/ascultate - Textul argumentativ
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de Redactare
dificultate - Rezumatul
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Elemente de construcție a
tipuri de texte citite comunicării
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Gramatică
subiect la alegere, având în vedere etapele - Atributul – actualizare
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a - Complementul. Complementul
comunica idei și informații sau pentru a relata direct, complementul indirect în
experiențe trăite sau imaginate dativ și complementul
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui prepozițional. Circumstanțialul de
text complex, cu integrarea unor tabele mod, circumstanțialul de timp,
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de circumstanțialul de loc. Norme de
comunicare punctuație (virgula)
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice Elemente de interculturalitate
de bază ale limbii române standard pentru - Limba română în Europa;
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a comunitatea lingvistică a
intenţiilor comunicative vorbitorilor de limbă română de
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi pretutindeni
semantice de bază, din limba română standard, Recapitulare
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative Evaluare sumativă
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază
4.5. Redactarea unor texte
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României

Recapitulare finală Competențele generale și specifice din programa Conținuturile asociate programei 4 35

S-ar putea să vă placă și