Sunteți pe pagina 1din 12

AMORSATE/INTENSIFICATE PRIN

COROZIUNE LA INDUSTRIALE
DIN BETON ARMAT DIN ROMÂNIA

Dr. ing. Irina POPA, chimist Alexandrina

REZUMAT ABSTRACT

Articolul constituie o expunere sistematizat a unor The paper provides a systematic presentation of
aspecte teoretice i practice, privind degrad rile some theoretical and practical aspects concerning
co urilor industriale din beton armat din ara degradations in industrial reinforced concrete
noastr sub aspect al coroziunii, ca fenomen chimneys in Romania, caused or accelerated by
declan ator sau/ i accelerator. În acest sens, sunt corrosion. The main types of causes that determine
prezentate principalele tipuri de cauze ce determin the degradations in chimneys, the causes specific
degrad rile co urilor, cauze specifice României, to Romania, as well as the attack mechanisms and
precum i mecanisme de atac i tipuri de degrad ri the types of degradations for constitutive materials
ale materialelor constitutive i ale elementelor and for structural elements in industrial reinforced
structurale ale co urilor industriale din beton armat. concrete chimneys are described.

Cuvinte cheie: Keywords: industrial chimneys, reinforced


concrete, corrosion, degradation

1. INTRODUCERE

industriale pe care sunt amplasate, respectiv de 25- semnificative ale trunchiului din beton armat, ceea

neremediate la timp, la nivelul tuburilor de evacuare

iar fenomenele de degradare prin coroziune

industriale din beton armat din România, abordarea

– Nr. 2 / 2009 65
BETON ARMAT

proceselor de degradare prin coroziune a structurii,

urmare a fenomenelor de coroziune, sunt: a) agre- ,

a)

caracteristica gazelor agresive, conform NE 012/


1-2007 [10]
conform STAS 10128-86 [11]
[12]

ardere evacuate. prevederile acestor documente normative, tabelul

Tabelul 1

Clasa de agresivitate a
Temperatura
mediului Caracteristica gazelor agresive
a aerului mediului
[10], [11], [12]
% °C
beton
61...75 max. 50
XA 1b 1m
≤ 60 max. 50 Gaze agresive din grupa A
> 75 max. 50
XA 2b 2m 61...75 max. 50 Gaze agresive din grupa A
≤ 60 max. 50 Gaze agresive din grupa B
> 75 max. 50 Gaze agresive din grupa A
XA 3b 3m 61...75 max. 50 Gaze agresive din grupa B
≤ 60 max. 50 Gaze agresive din grupa C
> 75 max. 50 Gaze agresive din grupa B
XA 4b 4m
61...75 max. 50 Gaze agresive din grupa C

66 – Nr. 2 / 2009
respectiv 2m), cu agresivitate medie (XA3b

respectiv 4m).
În
,

Tabelul 2

dioxidul de carbon (CO2 ), monoxidul de carbon (CO),


oxizii de sulf (SOx ), oxizii de azot (NOx
Temperatura de t ≤ 80°C –
acces a gazelor
80°C < t ≤ 200°C –-
evacuate
t > 200°C –
-
-

- dispozitive de

cont de prevederile documentelor normative

de agresivitate a mediului atmosferic se va face în


ale claselor de agresivitate a mediului atmosferic
caracteristica solidului [10], [11], [12], conform
tabelului 3, în inte

Tabelul 3
Clasa de agresivitate a mediului
Caracteristica solidului*)

61...75 Slab solubil


XA 1b 1m
≤ 60 –
> 75 Slab solubil
XA 2b 2m 61...75 – higroscopic
≤ 60 – higroscopic
> 75 –
XA 3b 3m
61...75 – higroscopic
XA 4b 4m > 75 – higroscopic
*) Mediile cu solide cu agresivitate r 10], [11], [12] pentru beton, respectiv

– Nr. 2 / 2009 67
industriale, conform tabelului 3.

Tabelul 4
Clasa de agresivitate a mediului
Caracteristica solidului *)

XA 1b 1m ≤ 60 Slab solubil
61...75 Slab solubil
XA 2b 2m
≤ 60 –
> 75 Slab solubil
XA 3b 3m 61...75 –
≤ 60 – higroscopic
> 75 – higroscopic
XA 4b 4m
61...75 – higroscopic
*) Mediile cu solide cu agresivitate r 10], [11], [12] pentru beton, respectiv

Referitor la clasele de agresivitate a mediului

tubului de evacuare a gazelor pentru care, de economice);turi ale gazelor de evacuare uneori peste limita

• Modificarea regimului de lucru prin

reale a parametrilor caracteristici gazelor evacuate


evacuat, reducerea vitezei de evacuare a gazelor,

în interiorul tubului de gaze);

b)

• Schimbarea tipului de combustibil, ceea

industrial, amorsate sau accelerate prin coroziune.

Referitor la regimul de exploatare, în cele ce

ale

68 – Nr. 2 / 2009
În

3. DEGRADAREA PRIN COROZIUNE


A PRINCIPALELOR MATERIALE a betonului de acoperire.

DIN BETON ARMAT

apelor pluviale, betonul / betonul armat este supus


concomitent mai multor tipuri de atac chimic din cele

proces de eroziune

ulterioare.
, în cazul
coroziunea betonului
armat presupune, în principiu, într-un mediu umed

profunzimea elementului.

coroziune a betonului: degradarea prin carbonatare

mediul atmosferic), degradarea prin dizolvare-


levigare (

ionilor H+
SO 24−
repetat.
În tabelul 5 sunt prezentate sumar principalele

degradare respective.

– Nr. 2 / 2009 69
Tabelul 5

Nr. Tipul atacului


coroziv asupra Caracteristici, mecanisme de atac
crt. betonului

viteza de înaintare este de 0,5- face ca frontul de carbonatare a betonului


-
Degradarea prin
1.
carbonatare Carbonatarea în sin
P 2 din aer în masa betonului
pH-

e volum, ca urmare a

vigarea

transformarea pietrei de ciment într-


Coroziunea prin
2.
dizolvare-levigare
acestuia, iar procesul de coroziune prin dizolvare-levi
ciment.Viteza acestui tip de coroziune a betonului este mare în faza de început a atacului, apoi scade treptat,

-ului mai
-ului sub 3, ducând la distrugerea pietrei de ciment.
-
3. Coroziunea
2) procesul de coroziune

Coroziunea
presupune trei etape: I-
4. betonului, a II-a -
-

urmare a acestui mecanism particular, atacul sulfatic asup ra betonului este remarcat, în general, abia în etapa
a III-
-
industriale din beton armat pot

-
Degradarea prin
a acestui proces.
-
-
5. -
microfisurare a st
matrice- - , aspect
beton armat.

70 – Nr. 2 / 2009
principiu, cu cele ale betonului, mecanisme prezentate
anterior.

umiditate, a gazelor de evacuare puternic corozive tubului de evacuare a gazelor.

gazelor arse.

prezentate în tabelul 6.
Tabelul 6
Etapa de
deg radare
Etapa I rosturi, cu fisurarea acestuia
Etapa a II-a reducere a grosimii, ciobire, um flare, fisurare;
– Fisurarea /
Etapa a III-a – -

a trunchiului portant din beton armat


ARMAT

industriale din beton armat sunt prezentate în tabelul

beton armat pe parcursul unei perioade de 20-

cele determinate de stabilitatea terenului de

I.
corozive evacuate
industriale din beton armat în baza chimismului

corozivi cu care acestea vin în contact. a trunchiului portant din beton armat
Principalele zone degradate prin coroziune ale

portant din beton armat, pornind de la cauzele care

– Nr. 2 / 2009 71
Tabelul 7

Factori de mediu
ale trunchiului portant din beton armat
Atac acid crescut asupra betonului

Gaze de ardere Eroziune a betonului


Dezalcalinizare a betonului
Condens

-
Ploaie

Însoleiere Fisurare sub tensiune a betonului


Însoleiere

Expun
-
Carbonatare a betonului

Bioxid de carbon atmosferic


Fisu

Vânt

Stabilitatea terenului
armat

Tabelul 8

a trunchiului portant din beton armat

ale trunchiului portant din beton armat (vezi tabelul 7)


Factorii agresivi de mediu devin, î

din beton armat


- Dezalcalinizarea beton
-
mecanice;
-
a gazelor;
-
-
trunchiului portant din beton armat

II. decât cele

72 – Nr. 2 / 2009
accelerat pe parcursul a peste 30 de ani de
exploatare a structurilor respective.

Tabelul 9

defectelor de
coroziune generate

model de calcul cât mai aproape de din beton armat ai tubului


necorelarea gradului de
real
inelare, ca urmare a eforturilor
rigiditate

degradarea prin coroziune a


betonului armat.

Degradarea sau chiar

din cauza folosirii tehnologiei prin care


colectarea emisiilor a 2 sau chiar 4 surse
interioare a peretelui tubului
portant, cu dezalcalinizarea
betonului
Degradarea rosturilor de
dilatare dintre tronsoanele
A permis accesul

la nivelul consolelor
respective, ceea ce produce

Sp

foamglass
materialelor

Atacul chimic al gazelor


corozive asupra
betonului consolelor prin
betonului armat al
consolelor
a

acoperire din beton

Tuburile de evacuare sunt formate din tronsoane

portant.

– Nr. 2 / 2009 73
Tabelul 10

indu striale d in beton arm at coroziune g en erate


D egradarea betonului sub
O miterea extragerii tijelor de glisare
agresivi, fisurarea betonului,
degradarea prin coroziune a
betonului armat, respectiv a
i structurii adâncimea lor
portant
Crearea în peretele tubului
portant a unor zone vulnerabile
decât în celelalte zone a
N erespectarea proiectului de arm are
betonului de ac operire,
prin realizarea unei acoperiri de coroziune, prin faptul c
de acoperire cu beton a
betonului de ac operire
gros
D egradarea betonului
consolelor prin dezalcalinizare
Executarea unor console scurte
în zona consolelor de beton
arm at
tului
de acoperire din beton

tubului portant a unor zone cu Netratate la timp, asemenea


decât în celelalte zone a
betonului de ac operire,
exemplu: strat de acoperire cu
ea
considerabil capacitatea de
betonului de ac operire
rosturi de turnare netratate.

În tabelul 11 sunt prezentate sistematizat - asigurarea temperaturii de lucru normate

tubul / tuburile de evacuare a gazelor prin

industriale din beton armat

În tabelul 12 sunt prezentate sistematizat, în cazul

5. CONCLUZII

temperaturilor exterioare în scopul reducerii

de fenomenele de coroziune manifestate pe

speciale.

74 – Nr. 2 / 2009
Tabelul 11
T ip ur i d e de gr ad ar e
al e tubu lu i d in

T em p e rat urile ne u nifo rm e p e g rosim e a pe re te lui


t ub u lu i d e e

în câ m p cu re nt sa u
la r os tur il e izilo r. Î n ge n er al, fisurile vert icale p arcu rg tr on so nu l în
din tr e tro ns oa ne

ile.

.
R o stu rile d int re tro nso a n e s un t în m o d n orm al în ch is e cu o fo aie d e p lu m b ,

la r os tur il e
din tr e tro ns oa ne

V â n t (m a i ra r) sa u cu tre m u r

S e pro d uc e ca urm are a f en o m e ne lor de :


Re du c er e a
-
- an tia cid e ;
an tia ci de
- -
-

ã d e ro stu rile de d ila ta re , c ee a ce d et erm in


De gr a da r ea tu bul ui
de e v ac ua r e

de a rd e re
se m n if icat ive .

te rm ice ad iace n te .

aspecte care au avut ca efect sensibilizarea în timp a


corect complexitatea fenomenelor de degradare atât

– Nr. 2 / 2009 75
Tabelul 12
Tip de material
termoizolator

Produse granulare (diatomit,

strat de separare (ex. carton


de vizitare fenomenului de coroziune din cauza producerii
anticorozive
evacuare.
-
unor blocuri de material termoizolator;
- degradarea (ruperea, corodarea), desprinderea sau

tronson al tubului de
- zolante, cauzate de
de vizitare
-
unui strat de separare

6. Kendall, K., Maintenance Crucial for Brick Liners,


Masonry Construction, April 2007
7. Bhowmik, Arun K., Maintenance Spells Extended
remedierilor necesare, numeroase asemenea Life for Chimneys and Stacks – These passive
structures are often overlooked in maintenance
schedules.When long-term neglect persists,
expensive repairs and disruption of plant operation
can result

BIBLIOGRAFIE 8. Bhowmik, Arun K., Keep Chimneys In Step with Plant


Changes – Operational variations have an impact
1. RAPORT cu concluziile Controlului tematic efectuat on the stack, often increasing corrosion and
deterioration, http://www.hamonusa.com

– Inspectoratul de Stat în 9. GP 111 – 2004:


GUVERNUL ROMANIEI, Control Tematic din iulie
2005. 10. NE 012/1 – 2007:
2. Chimney Maintenance Guide – CICIND, 2006
precomprimat. Partea I: Producerea betonului
3. Guide of inspection and maintenance of Reinforced
Concrete Chimneys and Natural Draught Cooling 11. STAS 10128-86:
Towers – ATLAS (The Association of Technical
Lightning & Acces Specialists), 2006 mediilor agresive

4. Cooley, Brian L., Inspecting and Maintaining 12. NP 108 – 2004:


Industrial Chimneys , Masonry Magazine: Masonry
Chimneys, 2006
5. Naylor, J., Kendall, K., Stacked odds in brick-lined
chimney repair, The Construction Specifier, 2005

76 – Nr. 2 / 2009