Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului


Catedra de ştiinţe economice

Jurnalul stagiului practicii de producţie I

als tudentului
Guz Alexandru
Specialitatea Contabilitate
anul I, gr. CT21M

Bălţi, 2020
Încadrulpromovăriistagiuluipracticii de producţie I stagiarulesteobligat

1. Săîndeplineascăînîntregimesarcinilepreconizate de programulstagiuluipracticii de
producţie I.
2. Să se supunăregulamentului de muncă de ordineinterioarăacceptat la întreprindere,
bancă, instituțiepublică.
3. Săstudiezeşisărespecte cu stricteţeregulile de protecţie a muncii,
tehniciisecurităţiişiigienei de producţie.
4. Să se încadrezeactivînviaţacolectivuluiîntreprinderii, băncii, instituțieipublice.
5. Săpoarterăspunderepentrumuncaefectuatăşirezultateleeideopotrivă cu angajaţii
titulari.
6. Săcompletezedeplinjurnalul cu datelenecesare.
7. La loculstagiuluipracticiisăprezinteJurnalulconducătorilorstagiului de practică de la
întreprindere, bancă, instituțiepublicăpentruconcluziişireferinţe.
8. Săprezintejurnalulspreverificareconducătoruluistagiului de practică de la
întreprindere, bancă, instituțiepublică nu mairar de douăoripesăptămână.
a) jurnalulstagiului de practicăcompletat la fiecare capitol;
b) caracteristica (se completeazăînJurnalulstagiului de practică);
c) documentaţiaprimarăperfectatăînformă de anexe.
10. Înainte de a pleca de la loculstagiului de practică,
stagiarultrebuiesăobţinăacordulconducătorului de la entitateaeconomică, bancă,
instituțiepublicăsă-şiapliceînjurnalviza de plecare, confirmatăprinştampilă.

2
I. Planul calendaristic de muncă
Nr. Denumirea activităţilor Plan Realizat
d/o început- durata început- durata
sfârşit în zile sfârşit în zile
1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii 02.05.18 1 02.05.18 1
2. Contabilitate aimobilizărilor necorporale 03.05.18 1 03.05.18 1
3. Contabilitatea imobilizărilor corporale 04.05.18 1 04.05.18 1
4. Contabilitatea stocurilor 07.05.18 1 07.05.18 1
5. Contabilitatea creanţelor 08.05.18 1 08.05.18 1
6. Contabilitatea numerarului 10.05.18 1 10.05.18 1
7. Contabilitatea investiţiilor 11.05.18 1 11.05.18 1
8. Contabilitatea capitalului propriu 14.05.18 1 14.05.18 1
9. Contabilitatea datoriilor 15.05.18 1 15.05.18 1
10. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor 16.05.18 1 16.05.18 1
11. Contabilitatea veniturilor 17.05.18 1 17.05.18 1
12. Situaţiile financiare 18.05.18 1 18.05.18 1

II. Activitatea de producţie


Nr. Data Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate.
d/o executării Observaţiile stagiarului şi notele conducătorilor stagiului de practică
lucrării
Am făcut cunoștința cu structuraorganizatoricăaentităţii
(caracterulproceseloreconomice de producţie, desfacere), a sistemului de
1. 02.05.18 gestionare, caracteruluişivolumuluiactivităţiientităţii.
Am făcutcunoștința cu
componenţaimobilizărilornecorporale,evaluareainiţialăşiulterioarăaacestora;
Perfectareadocumentarăşicontabilitateaoperaţiunilorprivindintrarea,
transmitereadreptului de utilizareşiieşireaimobilizărilornecorporaleînfuncţie de
2. 03.05.18 direcţiile de intrareşiieşireexistente la entitate.
Am studiat componenţa, caracteristica,
clasificareaimobilizărilorcorporaleutilizate la entitate;Modul de întocmire a
documentelorprimare, centralizatoareşi a registrelorcontabileîn care se
ţineevidenţaacestora. Contabilitateaamortizăriimijloacelor fixe la entitate:
calcululamortizăriimijloacelor fixe potrivitmetodeiaplicate de entitateaanalizată
3. 04.05.18 (calculul lunar).
În secția de materie primă am făcut cunoștința cu perfectareadocumentară a
achiziţionărilorşirecepţieimaterialelor, mărfurilor de la furnizorişi de la
altepersoanefizicesaujuridice (facturafiscală, factura de expediţie, anexa la
facturafiscalăsau la factura de expediţie, bonul de primire, actul de achiziţie).
Întocmireaşievidenţaeliberăriidelegaţiilor (procurilor) pentruaprovizionarea cu
materiale, mărfuri, ambalaje, controluloperaţiilorceţin de aprovizionare,
transmitereînproducere, vânzare, contabilitateaanaliticăşisintetică a producţieiîn
curs de execuţie la entitate; Componenţa, structuraşievaluareaproduselor finite
4. 07.05.18 la entitateaanalizată.
5. 08.05.18 În ziua a 5-a am studiat componenţa,
caracteristicaşiclasificareacreanţelorexistente la entitateaanalizatăînfuncţie de
provenienţă, de termenul de achitare, de gradul de asociere a debitorilor, mi
saprezentatdocumenteleleprimareprivindlivrările de produse,
mărfurişiprestareaserviciilor (facturifiscale, facturi de expediţie, procese -
verbale de primire-predare a serviciilor, ordine de plată, balanţe de verificare a
rezultatelorinventarierii, registrul de control pentruexecutareadeciziilor de

3
inventariere etc.) Contabilitateacreanţelorprivinddecontările cu bugetul
(creanţeleprivindimpozitulpevenit, taxa pevaloareadăugată, accizele);
Contabilitateacreanţelorpersonalului.
Am studiat despre
perfectareadocumentelorprimareprivindîncasărileşiplăţileefectuateprincasierie;C
ontabilitateaoperaţiunilor de
încasărişiplăţiefectuateprinconturilecurenteînvalutănaţională.
Întocmirearegistrului de
evidenţăaoperaţiunilorprivindmişcareamijloacelorbăneştiînconturilecurenteînval
6. 10.05.18 utănaţională.
Am analizatclasificareaşicaracteristicainvestiţiilorentităţii, direcţiile de
7. 11.05.18 investireşitermenele de deţinere.
Am făcut cunoștința cu componenţacapitaluluipropriu la entitateaanalizată.
Documentelejustificative de constituire a capitaluluipropriu (acte de constituire
ale entităţii, certificatul de înregistrareaîntreprinderii, statutulîntreprinderii);
Determinareaşireflectarearezultatuluifinanciar al entităţii.
Utilizareaprofituluianului de gestiuneşi a profituluinerepartizat
8. 14.05.18 (acoperireapierderii) al anilorprecedenți.
În ziua a 9-a am evaluat tipuri de datorii,formele de decontare cu furnizorii .
Evidenţaanaliticăşisintetică a decontărilor cu furnizorii.
Înregistrărilecontabileprivindachitareadatoriilorfaţă de
9. 15.05.18 furnizoripentrubunurilematerialeprocurate.
Am examinatcomponenţacosturilorşicheltuielilor la entitateaanalizată.
Recunoaştereaşievaluareaacestora; Contabilitateacosturiloractivităţii de bazăşi a
10. 16.05.18 celorauxiliare ale entităţii.
Am studiatcomponenţaşiclasificareaveniturilor la entitateaanalizată,
recunoaştereaşievaluareaacestora.Contabilitateaveniturilor din
activitateaoperaţională.
Documenteleprimareşiregistrelecontabileprivindevidenţaveniturilor din vânzări
11. 17.05.18 (facturifiscale, facturi de expediţie, dispoziţii de încasare).
În ultima zi a practicii de producție am examinat scopul și modul de întocmire a
12. 18.05.18 rapoartelorfinanciare la întreprindereaanalizată.

4
III. Concluziişisugestii cu referire la indicatoriieconomiciaientitățiieconomice

Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L

Peparcursulanilorprecedenți, Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L a


obţinutrezultateremarcabilepemajoritateaindicatorilorcantitativişicalitativi,
faptcedemonstreazăcapacitateaîntreprinderii de a îndeplini cu
succesobiectivelestrategiceprinadaptarea la factoriişiriscurileexterne.Fiindcelmai mare importator
de cărbune din ţară, Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L continuesăinvesteascăînactivitatea data șicea de
producție a materialelor de construcții. Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.Lţinemult la
fidelitateacliențilorsăi, faptpentru care îioferăreduceripermanente.
Rezultatelebuneşipoziţiastabilăpepiaţa au fostobţinute, în mare măsură,
datorităprofesionalismuluigrupului de manageriaiîntreprinderii.

Înconcluzie pot sămenţionezcăpeparcursul a 8ani de activitateîncalitate de societate cu


răspunderelimitată, Î.C.S ,, MEGASTROI ’’S.R.L a făcutfațăprovocărilormediului economic, fiscal
șifață de concurențiisăi. Acesteexperiențe au
făcutîntreprindereamaiîncrezătoare,determinatășieficientăînrelația cu cliențiisăiși i-
aadusrecunoaștereacalitățiiproduselor sale înrîndulclienților.

5
IV. Sursebibliograficeutilizate

1. Legeacontabilității nr. 113 – XVI din 27 aprilie 2007 (cu


modificărileșicompletărileulterioare). În: MonitorulOficial al Republicii Moldova 2014.
2. Standardele Naționale de Contabilitate,aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013, In:MonitorulOficial al Republicii
Moldova.2013,nr 177-181. In:http://lex.justice.md/md/349175/;
3. Planul General de ConturiContabileaprobatprinordinulMinisteruluiFinanțelor al
Republicii Moldova nr. 1534 din 22.10.2013,( cu modificărileșicompletărileulterioareprin
OMF 188 din 30.12.2014). In:http://lex.justice.md/md/349931/;

V.Apreciereaactivităţiistagiarului (concluziileadministraţieientităţiieconomice, băncii,


instituţieipublice) cu referire la activitateaacestuia
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
“__” ____________ 20__
Conduсătorulstagiului de practică__________________________________________________

6
VI. Rezultatelestagiului de practică (concluziilemetodistuluistagiului de practică)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

VII. Rezultatelesusţinerii
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

„____” _________________ 20____

Metodist

Şefcatedră
L.Ş.