Sunteți pe pagina 1din 8

EXECUTIE FUNDATIE ( PT.4.

2 )

1.SCOP

Procedura descrie activitatile si responsabilitatile privind executia fundatiilor la drumuri.

2. DOMENIU DE APLICARE

Se aplica in cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL la executia drumurilor.

3. DEFINITII / PRESCURTARI

SDV – Scule,Dispozitive si Verificatoare


DMM – Dispozitive de Masurare si Monitorizare
FCC – Fisa Control Calitate
PV – Proces Verbal
PCCVI – Plan de Control Calitate Verificari si Incercari
PSI – Prevenirea si Stingerea Incediilor
AQ – Asigurarea Calitatii
MMI – Mijloace de Masurare si Incercare
PFB – Produs Furnizat de Beneficiar

4. RESPONSABILITATI

Director General
- aproba comenzile contractate de aprovizioane
- aproba planurile calitatii si instructiunile de inspectie si incercare avizat de
responsabilul cu calitatea
- aproba programul de audit intern
- stabileste impreuna cu ceilalti membrii ai conducerii societatii cerintele standard de
pregatire teoretica si practica pentru toate locurile de munca din unitate
- aproba toate documentele privind instruirea si perfectionarea personalului

Maistru
- primeste spre analiza si procesare cererile de oferta, comenzile si specificatiile tehnice
transmise de potentialii beneficiari
- intocmeste proiecte de oferta
- intocmeste programarea lunara a lucrarilor
- supune spre aprobare Manager tehnic proiectul de contract, dupa care il transmite
beneficiarului
- avizeaza nominalizarea pe lucrare a sefului punctului de lucru
- verifica continutul, completudinea datelor din documentatia tehnica de executie,
avizele, aprobarile proiectantului si ale specialistilor verificari de proiecte atestati
conform regulamentelor in vigoare
- verifica si avizeaza proecte tehnologice, proiectele de organizare si graficele de
executie a lucrarilor
- urmareste permanent stadiul tehnic si calitativ de realizare a lucrarilor cu inscrierea
datelor obtinute si concluziilor in registrul de evidenta alucrarilor.Tine sub control si
gestioneaza acest document.
- Asigura pentru personalul din subordine fisele tehnologice, proiectele de executie si
caietele de sarcini necesare executarii lucrarilor de montaj si reparatii
- Asigura elaborarea planurilor calitatii sau a procedurilor, instructiunilor de inspectie
si incercare documente
- Asigura participarea personalului din subordine la efectuarea inspectiei la primire
prin comisiile de receptie
- Anunta din timp beneficiarul pentru participarea acestuia la punctele de verificare
prevazute in planurile calitatii
- Emite ordinul de incepere a lucrarilor aprobat de Manager Tehnic
- Transmite punctelor de lucru ordinul de incepere al lucrarilor,aprobat,impreuna cu
contractul,proiectul de executie
- Participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor si dispune
personalului din subordine rezolvarea acestora conform solutiilor adoptate
- Aproba solutii stabilite prin rapoartele de neconformitate
- Raspunde de instruirea auditorilor si calificarea acestora
- Analizeaza rapoartele de audit si observatiile rezultate,informeaza conducerea despre
stadiul implementarii actiunilor corective rezultate

Sef Serviciu Tehnic – Productie

- raspunde de preluarea frontului de lucru


- coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de executie contractate
- nominalizeaza pe seful punctului de lucru cu acordul Sefului Compartimentului
Tehnic conform H.G. 731/91
- asigura la punctul de lucru toate documentele,materialele,utilajele si mijloacele de
masurare si incercare necesare inceperii si derularii executiei lucrarilor

Sef punct de lucru (Sefii Diviziilor)

- asigura activitatea de preluare a frontului de lucru si semnarea P.V. de predare-


primire front
- asigura la lucrare,personal muncitor calificat si instruit
- urmareste si asigura la punctul de lucru,toate materialele necesare,identificabile si cu
acte de calitate insotitoare
- raspunde de realizarea,la punctul de lucru, a conditiilor prealabile necesare inceperii
executiei
- asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economica aplicabila,a
procedurii tehnice aplicabile si PCCVI
- raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora
- asigura convocarea factorilor implicati si respectarea semnificatiei punctelor de
control stabilite in PCCVI aprobat
- notifica operativ beneficiarului despre orice neconformitate identificata la PFB
inclusiv la documentele insotitoare
- completeaza pe parcursul executie si la receptie, FCC aferent si restul inregistrarilor
ce atesta calitatea lucrarilor
- raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind
protectia muncii si PSI
- asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate
- asigura toate conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre Consilier Tehnic si
rezolva observatiile emise de aceasta
- transmite la Serv. Comercial-Aprovizionare propunerile pentru materialele si
prefabricatele necesare a fi aprovizionate sub forma listelor e materiale
- verifica continutul comenzilor si contractelor de aprovizionare privind
completitudinea datelor de aprovizionare inscrise
- participa la analiza neconformitatilor si propun solutii pentru rezolvarea acestora
- raspund la realizarea la termen a actiunilor corective initiate in zonele lor de
activitate
- propun conducerii societatii sau responsabilului de calitatea initierea de actiuni
corective in zonele lor de activitate
- asigura intretinerea si exploatarea dispozitivelor,verificarea periodica a utilajelor de
ridicat

Serv. Comercial Aprovizionare

- analizeaza oferte tehnice ale utilajelor dispozitivelor si sculelor speciale


prefabricatelor materialelor transmise de subcontractanti
- asigura participarea personalului de subordine la comisiile de receptie
- centralizeaza listele de materiale primite de la santier si sectii, si alte servicii
- intocmeste documente de aprovizionare (comenzi,contracte etc)
- asigura depozitarea produselor neconforme in spatii special amenajate pentru a evita
utilizarea lor din neglijenta
- face parte din comisia de receptie, si daca este cazul ia masuri pentru inlaturarea
neconformitatilor

Managementul Calitatii (Coordonator MC)

- analizeaza si avizeaza din punct de vedere AQ procedura tehnica si PCCVI pe lucrare


- elaboreaza,difuzeaza,modifica si controleaza retragerea din uz a documentelor din
cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL
- participa la punctele de control stabilite la avizarea PCCVI
- efectueaza audit si inspectii AQ asupra mediului de aplicare a prevederilor procedurii
tehnice si PCCVI aprobate
- urmareste rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau
externe,ale beneficiarului si organelor legale de control
- emite, tine sub control si confirma inchiderea RNC conform prevederilor procedurii
de sistem “NECONFORMITATI”
- verifica la terminarea lucrarii, inregistrarile de calitate emise si participa la
activitatile de receptie finala
- evalueaza si avizeaza planurile calitatii
- obtine avizul beneficiarilor pentru planurile calitatii, atunci cand este prevazut in
contract
- coordoneaza periodic modul de depozitate al materialelor si echipamentelor
- instruieste gestionarii depozitelor de materiale privind inspectia la primirea
materialelor si conditiilor impuse de depozitarea acestora
- controleaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor in depozit
- intocmeste si desfasoara programul de instruire in domeniul calitatii
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la instruirea in domeniul calitatii

Responsabil Controlul Calitatii

- efectueaza controale si inspectii conform PCCVI pe lucrare


- controleaza prin sondaj activitatea de predare primita a frontului de lucru
- identifica deficientele produselor/serviciilor.Emite si proceseaza RNC pentru
produsele/serviciile neconforme
- confirma calitatea lucrarilor in inregistrarile de calitate pe faze de lucrari

Laborant

- efectueaza analizele si testarile solicitate de executanti si Responsabil Controlul


Calitatii
- preveleaza probe pentru produsele utilizate la lucrare

Depozite (Gestionar)

- raspunde de receptia,depozitarea si conservarea materialelor conform prevederilor


procedurii de sistem, “Manipularea si depozitarea produselor” instructiunilor proprii
si ale furnizorilor
- asigura livrarea materialelor conform solicitarilor santierului, cu copii dupa
inregistrarile de calitate insotitoare
- gestionarea documentelor de calitate insotitoare ale materialelor (certificate de buna
calitate,buletine de analiza) si conserva datele de identificare ale materialelor conform
procedurii de sistem de “Identificarea si trasabilitatea ”
- este responsabil de identificarea materialului neconform si izolarea acestuia pana la
rezolvarea neconformitatii
DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Start Proces

Sef Punct de Lucru asigura Instructiuni pentur asigurarea


conditiile prealabile generale Conditiilor prealabile generale
pentru executia lucrarii

Sef Punct de Lucru instruieste personalul


executant cu privire la instructinile specifice de protectia Ordinul MLPAT nr.9/N
muncii si PSI indicate de Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.93 15.03.93
P.V. de trasare
si Ordinul MLPAT Trasarea lucrarilor
nr.20/N/11.09.94
Executarea fundatiei din balast

Substraturi de fundatie P.V. de Receptie Calitativa

Evacuarea apei din fundatie P.V. de Receptie Calitativa

P.V. de Receptie Calitativa


Folosirea impietruirii vechin in fundatie

P.V. de Receptie Calitativa


Materiale

Executia fundatie P.V. de Receptie Calitativa

Receptia lucrarii P.V. de Receptie Calitativa

Stop Proces

6.2 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA TEXT


Sef punct de lucru asigura conditiile prealabile generale pentru executia lucrarii conform
“instructiuni pentur Asigurarea conditiilor prealabile generale”

Sef Punct de Lucru instruieste personalul executant cu privire la instructiunile specifice de


protectia muncii si PSI indicate de Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.93 si Ordinul MLPAT
nr.20/N/11.07.94.Instruirea personalului executant inainte si pe parcursul executiei lucrarilor privind
continutul prevederilor specifice PM si PSI aferente tipului de lucrare este justificata prin intocmirea
“FCI” (423-01-02) si a “Fiselor individuale ale muncitorilor”

Conditii tehnice

- latimea stratului de baza si de fundatie se stabileste astfel incat marginile fetelor inferioare ale
fiecarui strat sa se inscrie intr-un plan inclinat de 45 de grade pornind de la marginea imbracamintii
iar in vazul strazilor de la marginea exteriaora a fundatiilor bordurilor.
In cazul imbracamintilor din beton de ciment latimea fundatiei nu va depasi cu minim 25 cm
latimea imbracamintilor.
Patul drept trebuie sa aibe aceiasi panta in profil transversal si declivitati in profil longitudinal
ca ale suprafetelor imbracamintilor.
Denivelarile admisibile in profil transversal pentru fundatii sunt cu +/- 0,5 cm diferite de ce
admise pentru imbracamintile sub care se executa.

Executia substratului de fundatie

- substratul de fundatie sunt : substrat izolator de nisip si substrat drenant din balast
Substratul izolator din nisip se intoarce pentru a opri contaminarea straturilor de fundatie cu
particule fine din patul drumului.
In cazul in care se aplica masurile de imbunatatire a patului drumului,nu se prevede substrat
izolator de nisip.
Grosimea stratului de nisip este de 7 cm dupa compactare.
Substratul drenant din balast se prevede pentru a colecta si a elimina apele care provin din
precipitatii si pot patrunde in straturile de fundatie in timpul executie sau ulterior prin
acostamente.
Grosimea stratului drenant din balasat este de minim 10 cm dupa compactare.

Evacuarea apei din fundatie

Evacuarea apei din substratul inferior al fundatiei se valizeaza prin :


- drumuri transversale de acostamente cu latimea de 25-30 cm si adancimea de 30-50
cm situate la distanta de 10-20 m in functie de panta longitudinala a drumului.
- Strat drenant continuu de 15 cm grosime pana la talazurile drumului.
In cazul cand drumul e situat in debleu sau la nivelul terenului si nu exista posibilitatea
evacuarii apelor prin santuri se prevad drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigola.
Pentru evacuarea rapida a apei patul drumului nu va avea panta de 10-12 % pe ultimii 80 cm
de la marginea fundatiei.
Drenurile transversale de acostament nu vor avea panta de 4-5% si se vor executa normal pe
axa drumului cand declivitatea in profil longitudinal este mai mica de 2%.
Evacuarea apei din drenuri se face cu cel putin 15 cm deasupra fundului santului sau in cazul
rambelelor deasupra terenului sau a nivelului maxim al apelor staguate in zona.

Folosirea impietruirilor vechi in fundatii rutiere

Impietruirile existente se vor utiliza in fundatii rutiere in functie de rezultatul sondajelor care se
executa pentru determinarea latimii si grosimii lor in profil transversal,precum si a naturii si
calitatii materialelor constituite astfel :
- in cazul cand grosimea existenta este mai redusa (sub 10 cm) se va scarifica si
reprofila pe loc si se va lua in considerare la stabilirea portantei drumului,fara a se
include in fundatia drumului.
- In cazul cand grosimea impietruirii existente este mai mare de 10 cm aceasta va fi
inclusa in fundatia drumului, daca nu este situata in sectoare in care s-au manifestat
degradari din inghet-dezghet
La largiri de drum executate pentru sporirea numarului de benzi de circulatie imbinarea
diferitelor straturi ale celor doua sisteme vechi si nou,se va face decalat in trepte de minim 15 cm
pentru fiecare strat.

Materiale

Materialele din care se executa straturile de baza si de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile
de calitate in conformitate cu prevederile standardelor respectiv de materiale dupa cum urmeaza
- balast, nisip STAS 662-2002
- apa pentru stropirea materialelor granulate este potabila sau sa indeplineasca
conditiile STAS +90-84

Executarea FUNDATIILOR si STRATURILOR DE BAZA

Executia substratului de fundatie se incepe dupa receptia terasamentului

Executia stratelor drenante,anticapilare sau izolante din balast si nisip necesita urmatoarele
operatii:
- asternerea si nivelarea la sablon a nisipului sau balastului in straturi de maxim 15 cm
grosime inainte de compactare
- adaugarea prin stropire a cantitati necesare de apa pentru asigurarea umiditatii
actiunde de compactare determinata prin incercarea proctor modificat
- compactarea sau valizarea nisipului si a balastului
Executia stratului de fundatie incepe dupa receptia terasamentelor,in cazul executiei direct pe
patul drumului sau dupa receptia substraturilor din fundatie.
Executia stratului superior de fundatie se face dupa receptia stratului inferior de fundatie.
Compactarea straturilor de fundatie trebuie sa aibe in vedere :
- parametrii utilajelor de compactare
- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime
- numarul trecerilor pentru valizarea compactarilor se stabileste la inceperea fiecarei
lucrari
Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie sau de
baza,astfel incat sa fie incadrate de acostamente asigurandu-se masuri de evacuarea apei.
Pentru valizarea compactarii uniforme a straturilor de baza sau fundatiei pe toata latimea nu
este indicat montarea anticipata a bordurilor sau a benzilor de incadrare.
Denivelarile aparente in timpul compactarii se corecteaza cu material de aport de acelasi tip si
se compacteaza.
Suprafetele cu denivelari mai mici de 4 cm se decapeaza pe toata grosimea stratului, se
compacteaza cu material de acelasi tip si se recompacteaza.

Verificari

Verificarea calitatii materialelor se face de laboratoarele de santier sau central al societatiii.


Verificarea elementelor geometrice se face in profil transversal si longitudinal
- latimea si grosimea stratului de baza si fundatiilor se verifica daca corespund cu
proiectul de executie
Verificarea executiei lucrarii :
- se verifica respectarea proceselor tehnologice
- se verifica respectarea compactarii straturilor, stratele de fundatie trebuie
compactate astfel : pentru drumul clasa IV si V gradul de compactare mini 95% in
toate punctele de masurare
- pentru I, II, III gradul de compactare 98% in toate punctele masurate
Verificarea capacitatii portante a stratului de fundatie prin masurarea cu deflectometrul cu
parghie.
Rezultatul tuturor masuratorilor, determinarilor si modificarilor specifice lucrarilor de
fundatie vor fi tinute zilnic in documentatie de executie a santierului.

Receptie

Receptie preliminara a materialelor folosite ca strat de fundatie se face in conditiile STAS 6400-
84%
Comisia de receptie va examina lucrarile de fata de documentatia tehnica aprobata si fata de
evidentele de santier, care constituie documentatia de controla executiei.
La receptie se examineaza daca s-ai respectat:
- cantitatile de materiale folosite
- punerea la timp a unui numar suficient de probe din materiale
- executarea lucrarilor cu indeplinirea prescriptiilor la generale de executie
Aceste examinari se vor face pe baza evidentelor de santier tinute la zi.

S-ar putea să vă placă și