Sunteți pe pagina 1din 1

Preafericite Părinte Patriarh,

Subsemnatul ................................................., domiciliat în

localitatea ........................................................, sector......, str.

……………...................., nr. ........., bloc………., etaj….., ap. .......,

absolvent al Facultății de Teologie

Ortodoxă………………………………………………………………..,

fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Vă rog să-mi

acordați Înalta Binecuvântare în vederea primirii tainei Sfintei

Cununii alături de: ……………………………………………………..

Cu deosebit respect,

Data: Semnătura:

Anexez prezentei cereri următoarele documente justificative:


1. C.I. soț/soție - copie;
2. Certificat Botez soție – copie;
3. Recomandarea duhovnicului viitoarei soții;
4. Declarația viitoarei soții, dată în fața preotului (cu semnătură și
ștampilă);
5. Declarația părinților viitoarei soții, dată în fața preotului (cu semnătură
și ștampilă);
6. Declarațiile pe propria răspundere privitoare la căsătorie;
7. Certificat deces/act divorț (după caz).
8. Actul de înfiere în Arhiepiscopia Bucureștilor (după caz).