Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a ,,___”, Semestrul I __________________

MODULUL 2: CHIBZUINŢĂ

Subcompetențe:

2.3.Identificarea componentelor textului: determinanții spațiali și temporali ai acțiunii, tema, ideea,


personajele etc.;
3.2.Redactarea textelor de mică întindere , adaptîndu-le destinației și scopului comunicării;
3.4. Utilizarea corectă, în textele redactate, a elementelor de ortografie, de punctuaţie, coerenţă şi
de construcţie a noţiunilor gramaticale.

Obiective operaționale:

- Să determine ideea principală a textului;


- Să explice sensurile unor cuvinte;
- Să alcătuiască întrebări în baza textului;
- Să scrie o scurtă compunere în baza imaginilor;
BAREM DE CORECTARE
Itemu Scor
l maxim Răspuns corect / posibil Acordarea punctajului

I 2 puncte Sclav, împărat, piață, bani, - 2 puncte pentru alegerea celor 6 cuvinte
stăpîn, limbă. corecte.
II 1 punct Limbă, sclav, stăpîn... - 1 punct pentru un cuvînt - cheie .

III 4 puncte Se acceptă orice întrebare alcătuită - cîte 1 punct pentru o întrebare
cu începutul dat pe baza textului şi potrivită textului, logică și coerentă:
scrierea corectă a ei. - cîte 1 pct. pentru scrierea totalmente
corectă a enunțului.
IV 7 puncte Personaje: Esop, stăpînul, oaspeţii. - cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt
Locul: la piaţă, acasă. identificat şi rescris corect.
Timpul: într-o zi, dimineaţa.
V 4 puncte Limbă – organ de simţ, organ - cîte 2 puncte pentru o explicaţie corectă.
principal de vorbire a oamenilor;
Limbă – limbaj, voce.
VI Stăpîneşte, înstăpînit … - cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt
4 puncte Cuvîntare, cuvinţel, cuvîntează… identificat şi scris corect.
VII Se va sublinia enunțul: - 2 puncte pentru alegerea şi sublinierea
Un om este prețuit pe măsura ce corectă a ideii textului.
2 știe a fi chibzuit.
puncte
VIII 1 punct Se va sublinia enunțul: - 1 punct pentru alegerea şi sublinierea
Esop și-a demonstrat chibzuința sa corectă a răspunsului la întrebare.
ca să fie salvat de biciuială.
IX 10 -2 puncte pentru că enunțurile scrise
puncte constituie un text.
CRITERIU ELIMINATOR! Dacă nu este
text coerent, itemul se apreciază cu 0
puncte.
Dacă este un text coerent,
se atribuie
-cîte 1 punct pentru fiecare dintre cele 5
enunțuri solicitate.
- 1 punct pentru respectarea părților unui text;
- 2 puncte pentru corectitudinea ortografică,
punctuațională, lexicală,
gramaticală a textului, după cum urmează:
− 2 puncte pentru un text scris impecabil;
− 1 punct pentru 1-2 greșeli în sumă;
− 0 puncte pentru 3 și mai multe greșeli
comise.

Total 35punct
e
Convertirea punctelor în note :

Nota FB FB B B S S

Punctaj
34-35 31-33 25 -30 19-24 13-18 8-12
35puncte

Rezultatele clasa a IV-a

Pe listă Au scris Pe F B B S Media % %


calităţii însuşitei

elevi

AU COMIS GREŞELI:

Itemul Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul 6 Itemul 7 Itemul 8 Itemul 9


1

Învăţător: ____________________
EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA a IV-a _____, Semestrul I __________________
Numele, prenumele elevului___________________________________________________________

Citeşte textul și realizează sarcinile:

Într-o zi oarecare, stăpânul lui Esop, după cum îl știa descurcăreț, puse să fie chemat dis-de
-dimineață.
-Esop, zise el, ai să te duci la piață și din puținii bani pe care ți-i dau, ai să-mi aduci ce e mai rău de
acolo! Cel mai urît lucru pe care îl găsești!
Esop se duse la tîrg și se întoarse repede.
-Esop, îl întreabă stăpînul, spune-mi ce ai adus de la piață?
Esop scoase din tolbă o limbă lungă, spunînd că limba e cel mai rău lucru de pe lumea aceasta. Cîți
oameni nevinovați nu au murit din cauza unei limbi,care nu a stat la locul ei?! Cîte cetăți și regate nu s-
au prăbușit, tot din cauza unor limbi stricate?!
Oaspeții dădură din cap, în semn de încuviințare. Stăpînul se liniști și-i dădu lui Esop bani mulți,
spunîndu-i să aducă de acolo cel mai de preț lucru.
Se duse Esop și nici de această dată nu zăbovi mult la tîrg. Se întoarse la fel de repede și spre uimirea
tuturor puse din nou o limbă, aidoma cu cea adusă înainte.
-Esop,...tu îți bați joc de cuvîntul meu? Vrei să pun să te biciuiască? Nu ți-am spus adineaori să îmi
aduci de la piață ce e mai bun și mai frumos?
-Ba da, stăpîne, încuviință Esop, foarte liniștit.Dar nu limba e și cel mai frumos lucru de pe această
lume?! Cîte cetăți și regate nu s-au ridicat datorită unor limbi?! Cîte legăminte, vorbe înțelepte, laude,
rugăciuni, nu s-au făcut și nu se mai fac prin intermediul unor limbi? Muzica și învățătura, nu prin
limbă se fac? Nu e limba oare lucrul cel mai frumos și mai minunat de pe această lume?
Din pildele lui Esop

1.Subliniază în şirul dat şase cuvinte care s-ar potrivi textului.

Sclav, împărat, piață, carnaval, bani, biserică, stăpîn, limbă, călăreț. L02

2.Alege din text și scrie mai jos un cuvînt- cheie.


L01
---------------------------------------------------------------------
3.Scrie pe baza textului două întrebări cu începutul dat.
Cum _____________________________________________________________________ L012
_________________________________________________________________________?
De ce ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________? L012

4.Completează tabelul pe baza textului.

Personajele Locul Timpul L0123


____________________ ____________________ ____________________
_____________________ _____________________ _____________________ L012
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________ L012

5.Explică sensurile diferite ale cuvântului limbă.


L02
Limbă ________________________________________________________________
Limbă ________________________________________________________________ L02

6.Scrie cîte 2 cuvinte înrudite cu:


a) substantivul stăpân b) verbul a cuvânta L02
_________________________ __________________________
_________________________ __________________________ L02

7.Subliniază enunțul care conține una din ideile principale ale textului.

*Un om este prețuit pe măsura ce știe a fi chibzuit. L02

*Decît un car de frumusețe, mai bine un dram de minte.

*O faptă bună nu are nevoie de laudă.


8.Alege un răspuns potrivit la întrebarea De ce crezi că Esop a adus de la piață de două
ori limbă?

*Pentru că nu avea timp să caute altceva.


L01
*Pentru că vroia să rîdă de stăpînul său.

*Esop și-a demonstrat chibzuința sa ca să fie salvat de biciuială.

9. Observă imaginile şi scrie o compunere din cinci enunțuri.


Atenţie! În redactarea textului tău: alege titlul
potrivit; respectă părţile unui text; respectă
regulile de scriere.

L02

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ L0123
45
________________________________________________________________
________________________________________________________________ L01
________________________________________________________________
________________________________________________________________ L012
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Punctaj
________________________________________________________________ /Nota
________________________________________________________________