Sunteți pe pagina 1din 14

PROGRAMA ANALITICA

Vizat,
Consiliul Facultăţii ............
din data de ………….…….

Denumirea disciplinei Managementul proiectelor

Codul
Semestrul 1 Numărul de credite .....
disciplinei

LITERE SI STIINTE ALE Numărul orelor pe


Facultatea semestru/activităti
COMUNICARII
Domeniul STIINTELE COMUNICARII Total C S L P
Programul de studiu COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 28 14 14

Categoria formativă a disciplinei


DC
DF-fundamentală, DD-în domeniu, DS-de specialitate, DC-complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO-obligatorie(impusă), DA-opţională(la alegere),
DL- facultativă (liber aleasă)
DA

Discipline Obligatorii
Anterioare Recomandate

Obiectivele Obiectivele principale ale cursului pot fi sistematizate astfel:


disciplinei 1. Prezentarea cadrului conceptual al managementului proiectelor;
2. Abordarea pragmatica planurilor proiectelor;
3. Controlul costurilor si bugetarea proiectelor;
4. Evaluarea proiectelor;
5. Exemplificare a modului de aplicare a metodei drumului critic.

Cursul îşi propune să creeze cultura managementului prin proiecte. Obiectivele


urmărite vizează conştientizarea beneficiilor pe care le aduce managementul
proiectelor în orice domeniu de activitate, crearea unui vocabular specific domeniului,
a abilităţilor de concepere a proiectelor, indiferent de domeniul vizat, de gestionare,
urmărire şi evaluare a lor. Sunt descrise metodele folosite în managementul proiectelor,
de la conceperea lor şi până la faza de evaluare a rezultatelor finale, inclusiv cele
specifice erei informaţionale.
Competenţe 1. Cognitive (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei)
specifice a. Cunoastere si întelegere:
- definirea conceptelor de bază din domeniul managementului proiectelor;
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate;
- cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei / disciplinei
b. Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei):
- realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii;
- argumentarea enunţurilor;
- analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea;
- demonstrarea, organizarea şi planificarea;

2. Tehnice / profesionale (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice;


utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare):
- rezolvarea de probleme prin modelare, algoritmizare, etc.;
- descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene;
- capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite;
- abilităţi de cercetare, creativitate;
- capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula;
- capacitatea de a soluţiona probleme;

3. Atitudinal – valorice (manifestarea unei atitudini pozitive faţă de domeniul ştiinţific,


cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice,/ promovarea
unui sistem de valori culturale, morale, civice, valorificarea optimă şi creativă a
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, implicarea în dezvoltarea instituţională şi
promovarea inovaţiilor ştiinţifice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane
sau instituţii cu responsabilităţi similare, participarea la propria dezvoltare
personală):

- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;


- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina;
- capacitatea de a avea un comportament etic;
- capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea;
- abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii.

Conţinutul CAPITOLUL 1
instruirii
Se va menţiona Managementul organizaţiilor prin proiecte
şi nr.de ore
/teme/aplicatii
1.1. Cooperarea şi parteneriatul internaţional
1.2. Iniţierea proiectelor
1.2.1. Condiţionarea proiectelor
1.2.2. Necesitatea previziunilor şi a prevenirilor în cadrul proiectelor
1.2.3. Importanţa managementului de proiect
1.3. Analiza necesităţilor şi stabilirea obiectivelor proiectului
1.4. Managementul strategic al proiectelor potenţiale
1.5. Analiza proiectelor
1.6. Informarea pentru elaborarea proiectelor
1.7. Consultarea parţilor interesate
1.8. Indicatori de succes şi insucces în cadrul proiectelor
1.9. Managementul organizaţiilor prin proiecte
1.9.1. Caracterizarea managementului prin proiecte
1.9.2. Etapele managementului prin proiecte
1.10. Societatea structurată prin proiecte
1.10.1 Societatea structurată prin proiecte
1.10.2. Organizaţia prin proiecte
1.10.3. Etapele implementării managementului prin proiecte în cadrul unei
organizaţii
1.11. Programe ale Uniunii Europene în Romania. Instrumente structurale
1.11.1 Instrumentele Structurale Europene – O politică de coeziune
1.11.2 Principii care stau la baza Fondurilor Structurale
1.11.3. Politica regională şi de coeziune a Uniunii Europene 2007-2013
1.11.4. Programul Operaţional Regional
1.11.5 Arhitectura instituţională la nivel naţional pentru administrarea
Fondurilor Structurale
1.11.6. Pregătirea potenţialilor beneficiari
1.12. Programe ale Uniunii Europene în Romania. Programul Cadru 7 (PC7)

CAPITOLUL 2
Managementul proiectelor
2.1. Proiect
2.1.1. Conceptul de proiect
2.1.2. Ciclu de viaţă al unui proiect
2.1.3. Elementele componente ale ciclului de viaţă al proiectului
2.1.4. Studii de caz privind ciclul de viaţă al proiectului
2.1.5. Elaborarea propunerii de proiec
2.2.Management
2.2.1. Caracterizare management
2.2.2. Manager
2.2.3. Managementul comunicării în proiecte
2.2.4. Managementul echipei de proiect
2.3. Managementul proiectului
2.3.1. Caracterizare
2.3.2. Studiul de fezabilitate
2.3.3. Planul de afaceri
2.4. Schimbarea, modernizarea şi reproiectarea managementului
2.4.1. Schimbarea managementului
2.4.2. Modernizarea managementului
2.4.3. Reproiectarea managementului
2.5. Autoevaluarea şi evaluarea propunerilor de proiecte
2.5.1. Elemente de principiu privind autoevaluarea propunerilor de proiecte
2.5.2. Elemente de principiu privind evaluarea propunerilor de proiecte
2.5.3.Criterii, mod de evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte
2.6. Realizarea, controlul şi monitorizarea proiectului
2.6.1. Controlul şi monitorizarea proiectului
2.6.2. Finalizarea proiectului
2.6.3 Planul de management al sferei de cuprindere a proiectului

CAPITOLUL 3
Managementul administrării resurselor materiale în cadrul proiectelor

3.1. Resursele materiale în cadrul proiectelor


3.2. Importanţa managementului administrării resurselor materiale
3.3 Strategii manageriale utilizate în administrarea resurselor materiale ale
proiectului
3.3.1 Etapele procesului de administrare a resurselor materiale
3.4. Managementul stocurilor de materiale în cadrul proiectelor
3.4.1 Intervenţia din partea managerului de proiect

CAPITOLUL 4
Managementul riscurilor în proiecte

4.1. Elemente de principiu privind riscul


4.2. Elemente de principiu privind managementul riscurilor
4.3. Manager de risc
4.4. Psihologia riscurilor
4.4.1.Elemente de principiu
4.4.2.Riscuri legate de structura comportamentala a decidenţilor
4.4.3. Riscuri legate de punerea in practica a elementelor decizionale
4.4.4. Riscuri legate de diferenţele culturale în proiect şi structurile
organizatorice
4.4.5.Percepţia riscurilor
4.5. Managementul conflictelor
4.5.1. Elemente de principiu
4.5.2. Caracteristicile rezolvării conflictelor
4.5.3.Managementul conflictelor în cadrul proiectelor
4.5.4.Analiza situaţiilor de criză în cadrul consorţiilor de proiect
4.5.5. Evoluţia conflictelor şi soluţionarea lor în proiecte
4.6. Managementul riscului operaţional
4.6.1.Elemente de principiu
4.6.2. Rolul echipei de proiect în managementul riscului operaţional
4.7. Elemente de principiu privind managementul riscurilor în proiecte
4.8. Analiza proiectului folosind managementul riscurilor; matricea riscurilor
4.9. Elemente fundamentale privind managementul riscurilor financiare
4.9.1. Managementul riscurilor financiare
4.9.2. Metode avansate în managementul riscurilor financiare
4.9.3.Noile modele ale afacerilor financiare
4.10. Analiza riscurilor financiare

CAPITOLUL 6
Managementul financiar al proiectelor

6.1. Caracterizarea costurilor unui proiect


6.2. Relaţia dintre metodele de management şi costul global al proiectului
6.3. Responsabilităţile partenerilor proiectului
6.4. Managementul costului proiectului
6.4.1. Estimarea costurilor proiectului
6.5. Evaluarea financiară a proiectului
6.6. Finanaţarea proiectului
6.6.1. Surse de finanaţare ale proiectului
6.6.2. Documentele financiare ale proiectului
6.6.3. Decontarea cheltuielilor
6.6.4. Eligibilitatea costurilor
6.6.5. Auditul financiar

CAPITOLUL 7

 Indrumar pentru elaborarea unei propuneri de proiect


 Lexicon managementul proiectelor
Seminar:

Studentii vor intocmi in grupe de 4/5 persoane o propunere de proiect ce va viza:

1. Carta proiectului.
Vor fi punctate informatiile furnizate legate de: Titlu si descriere,
Necesitatea de business (justificarea proiectului), Obiectivele, Desemnarea
managerului de proiect, Nivelul de autoritate al MP, Livrabilele, Semnatura
directorului executiv

2. Atribuirea proiectului.
Vor fi punctate informatiile furnizate legate de: Data start/final, Eveniment
start/final, Obiective principale, Non-obiective, Proprietar, Manager de
proiect, Membrii echipei, Buget si Data atribuiri
3. Stakeholderi.
Vor fi punctate informatiile furnizate legate de: Indentificarea si descrierea
stakeholderilor, Analiza interese (tabel)
4. WBS.
Se va puncta realizarea corecta a WBS

5. Reteaua proiectului.
Vor fi punctate urmatoarele aspecte: Tabelul de precedente si reteaua
corecta (fie cu activitatile pe sageti, fie cu activitatile in noduri)

6. Matricea responsabilitatilor. Se va realiza o matrice a


responsabilitatilor in baza modelului oferit de profesor.

7. Structura echipei de proiect. Se vor puncta realizarea organigramei


echipei de proiect si prezentarea structurii echipei de proiect.

8. Riscuri. Vor fi punctate identificarea riscurilor si prioritizarea lor.

9. Aspect general lucrare.


Se va puncta aspectul general si claritatea si concizia lucrarii
Strategii Curs:
didactice
- resurse procedurale: metode, procedee didactice, tehnici de instruire şi moduri
de organizare frontal
- resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice) diverse materiale
în domeniu project management-ului.
Aplicaţii:
- resurse procedurale: metode, procedee didactice, tehnici de instruire şi moduri
de organizare ; alternarea metodelor de lucru, atât individual, cât şi pe grupe
de lucru
- resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice)Modele de
propuneri de proiect

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control) E


Forme şi - examen 50 %
metode de - activităţi aplicative: seminar / laborator / lucrări practice – 10 %
evaluare Activitate seminar
- probe de evaluare formativă --- Realizare propunere proiect 30%
- alte activităţi Prezenţă seminarii şi curs 10 %
(exprimare
Precizaţi instrumentele de evaluare formativă (pe parcurs): prezenţă curs şi seminarii, proiect semestrial,
evaluare semestrială, activitate pe parcursul semestrului
Precizaţi instrumentele de evaluare finală: test scris + punctajul obţinut pe parcursul semestrului
Standarde Standarde minime pentru nota 5:
curriculare - însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
de - cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;
performanţă - prezentarea proiectului la ultimul seminar.
Standarde minime pentru nota 10:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate;
- exemple analizate, comentate;
- mod personal de abordare şi interpretare;
- parcurgerea bibliografiei;
- punctajul obţinut pentru situaţia pe parcurs trebuie să fie maxim.
Bibliografie 1. ABAZA, Bogdan; OPRAN, Constantin; Microsoft Project; Editura
pentru comunicare.ro; Bucureşti, România; 2003.
elaborarea 2. ALUPEI,Ovidiu; OPRAN, Constantin; Primavera Project; Editura
C/S/L/P comunicare.ro; Bucureşti, România; 2004.
3. BĂNACU, Cristian, Silviu; Investments and Risks for sustainable development;
Editura ASE; Bucureşti; Romania; 2004.
4. BISA, Cristian; ANCUŢA, Tatiana; BABA, Dorel; BISTRICEANU, Gabriel;
CAUTIŞ, Alexandru; DAVID, Adelina; DUMITRAŞCU , Andreea; MITRICĂ,
Eugen; Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a planurilor de afaceri; Editura
BMT PUBLISHING HOUSE; Bucureşti; România; 2005.
5. BRATIANU, Constantin; Management şi marketing, Concepte fundamentale;
Editura comunicare.ro; Bucureşti, România; 2006.
6. BRATIANU, Constantin; Management Strategic, Editura Universitaria Craiova,
Craiova, 2002.
7. BRUNER, Robert; EAKER, Mark; FREEMAN, Edward; SPEKMAN, Robert;
TEISBERG, Elizabet; Portable MBA; fourth edition; The Darden School; USA;
2004.
8. BURLTON, T. Roger; Business Process Management, Profiting from Process;
SAMS Publishers, Indiana, USA, 2001.
9. BUTLER, Cormac; Mastering Value at Risc; A step-by-step guide to
understanding and applying VaR; Financial Times, Prentice Hall;
London, United Kingdom; 2001.
10. CAROL, Alexander; Operational Risk, Regulation, Analysis and Management;
Prentice Hall, Financial Times, Pearson Education Limited; Great Britain; 2003.
11. CHAPMAN, Chris, WARD, Stephen, Project Risk Management. Process
Techniques and Insights, John Wiley & Sons Ltd., England, 2003.
12. CHATFIELD, Carl; JOHNSON, Timothy; Microsoft Project, Version 2002,
Step by step; Microsoft Press; A Divission of Microsoft Corporation, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA; 2002.
13. CHICIUDEAN, Ion; ŢONEŞ, Valeriu; Gestionarea crizelor de imagine,
Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
14. COHEN, J.Denis; GRAHAM, J. Robert; Project manager's MBA, How to
translate project decisions into business success; Jossey-Bass, a Wiley Company;
San Francisco, USA; 2001.
15. CONWAY, Kieron; Software project management; From concept to
development; CORIOLIS Technology Press; USA; 2001.
16. COVRIG, Mircea; OPRAN, Constantin; Managementul proiectelor ; Agenţia
Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică Inovare şi Transfer Tehnologic -
POLITEHNICA; Editura Pritech 2000; Bucureşti; Romania; 2001.
17. COYRTOT, Herve; La gestion de risques dans les projets; Collection Gestion,
Economica, Paris; France; 2001.
18. CULP, L. Cristopher; The Risk Management Process, Business Strategy and
Tactics; John Wiley &Sons; New York; 2001.
19. DAMELIO, Robert; The basic of Benchmarking; Productivity Press; 1995.
20. DĂNESCU, Tatiana; Proceduri şi tehnici de audit financiar, Editura
IRECSON, Bucureşti, 2007.
21. DĂNESCU, Tatiana; Audit financiar, convergenţa între teorie şi practică,
Editura IRECSON, Bucureşti, 2007.
22.DYGERT, Charles; JACOBS, Richard, Managementul culturii organizaţionale
–paşi spre success, Editura POLIROM, Iasi, 2006.
23. DOBRESCU, Paul; BÂRGĂOANU, Alina; CORBU Nicoleta; Istoria
comunicării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2007.
24. DOWD, Kevin; An introduction to market risk measurement; John Wiley &
Sons, Ltd, 2003.
25. DRAGOTĂ, Victor; DRAGOTĂ Mihaela; OBREJA, Laura, ŢĂŢU, Lucian;
CIODANU, Ana Maria; RACŞA, Anda, Abordări practice în finanţele firmei,
Editura IRECSON, Bucuresti, 2007.
26. DRUKER, Peter; Managementul viitorului, Editura ASAB, 2004.
27. FRIEDLEIN, Ashley; Web project management; Delivering successful
commercial web sites; Morgan Kafmann Publishers; USA. 2001;
28. GAREIS, Roland; Happy projects, ediţia a doua; Editura ASE; Bucureşti;
România; 2006.
29. GATINEAU, L. Gary; KRITZMAN, P. Mark; The Dictionary of Financial
Risk Management; Frank j. Fabozzi Associates; 1999.
30. GIUSSANI, Luigi; Riscul educativ creaţie de personalitate şi de istorie,
editura Corint, 2005.
31. GLANTZ, Morton; Managing Bank Risk; An introduction to Broad- Base
credit engineering; Academic Press; 2003.
32. GOLDRATT, M.Eliyahu; COX, Jeff; The Goal; Gower; 2004.
33. HIGGINS, C. Robert; Analysis for Financial Management; McGraw
Hill; 2005.
34. HOLLENSEN, Svend; Global marketing; A market-responsive approach;
Prentice Hall Europe; United Kingdom; 2001.
35. HOHAN, Ion; WIENER, Ulrich (Coordonatori) ; Enciclopedia calităţii;
Editura Teora; Bucureşti, 2005.
36. HOLLIWELL, John; The financial risk manual; Asistematic guide to
identifying and managing financial risk; Pearson Education Limited;
2003.
37. HOLTSNIDER, Bill; BRIAN, D. Jaffed; IT Manager's Handbook, Getting
your new job done; John Wiley &Sons; New York; 2001.
38. HORNGREN, C.T.; Bhimani, A.; Datar, S.M.; Foster, G. ; Management and
cost accouting; Financial Times, Prentice Hall, 2nd Edition; 2002.
39. IACOB, Dumitru; Cismaru, Diana-Maria; Organizaţia Inteligentă, Editura
Comunicare.ro, Bucuresti, 2002.
40. KENNETH, A. Merchant; Win, A.Van der Stede; Management Control
Systems. Performance Measurement, Evaluation and Inventives; Perason
Education Limited; 2003.
41. KERZNER, Harold; Project management, a system approach to planing,
scheduling and controling; John Willey & Sons Inc; New York;USA; 2001.
42. KERZNER, Harold; SALADIS, P.Frank; Project management workbook and
PMP/CAPM exam study guide; Ninth edition; JohnWilley &Sons Inc; New York,
USA; 2006.
43. KNUTSON, Joan; Project Management for Business professionals, A
comprehensive guide; John Wiley &Sons; New York; 2001.
44. KOCH, Richard; Dicţionar de management şi finanţe, Financial Times;
Editura Teora, Bucureşti, România; 2001.
45. KRAJEWSKI, J. Lee; RITZMAN, P.Larry; Operation management, Strategy
and analysis; Sixt edition; Prentice Hall; USA; 2001.
46. LAM, James; Enterprise Risk Management – From incentives to controls, John
Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersy, 2003.
47. LIVINGSTONE, John, Leslie; GROSMAN, Theodore; The portable MBA in
Finance and Accouting; Prentice Hall; USA; 2002
48. LOCK, Dennis; Management de proiect; Editura Codecs; Bucureşti, Romania;
2000.
49. LOWENTHAL, N. Jeffrey; Six sigma project management, Apocket guide;
ASQ Quality Press; 2002.
50. McCOLLUM, K. James; BĂNACU, Silviu; Management de proiect. O
abordare practică; Ediţie bilingvă engleză - română; Project Management. A
practical approach; Bilingual Edition English - Romanian; Editura Universitară;
Bucureşti; România; 2005.
51. McKie, Steward; E – business best practices. Leveraging technology for
business advantage, John Wiley and Sons, Inc., 2001.
52. MILOSEVIC, Dragan ; MARTINELLI, Russ; Program Management for
improved business, John Wiley & Sons, 2002.
53. MOCANU, Mariana; SCHUSTER, Carmen; Managementul proiectelor, Cale
spre creşterea competitivităţii; Editura ALL BECK; Bucureşti; România; 2001.
54. MOCHAL, Tom; MOCHAL Jeff, Lecţii de management de proiect, Editura
CODECS, Bucuresti, 2006.
55. MULCAHY, Rita; PMP Exam Prep; RMC Publication, Inc., USA; 2005.
56. NĂSTASE, Steluţa; OPRAN, Constantin; Managementul financiar; Editura
comunicare.ro; Bucureşti, România; 2003.
57. NEWTON, Richard; Managerul de proiect. Măiestrie în livrarea proiectelor,
Editura CODECS, Bucureşti, 2006.
58. NICHOLAS, John; Project management for business and engineering,
Priciples and Practice, second edition; Elsevier Butterworth- Heinemann; 2004.
59. NICOLESCU, Ovidiu; Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale
organizaţiei; Editura Economică, Bucureşti, România; 2000.
60. OGDEN, P.Joseph; JEN, C. Frank; O’Connor, F. Philip; Advanced Corporate
Finance, Policies and Strategies; Prentice Hall, USA; 2003.
61. OPRAN, Constantin; PARAIPAN, Liliana; STAN, Sergiu; Managementul
riscului; Editura comunicare.ro; Bucureşti, România; 2004.
62. OPRAN, Constantin; STAN, Sergiu; Managementul proiectelor; Editura
comunicare.ro; Bucureşti, România; 2005.
63. OPRAN, Constantin; STAN, Sergiu; ABAZA, Bogdan; NASTASĂ, Steluţa;
Managementul proiectelor; Editura comunicare.ro; Bucureşti, România; 2002.
64. OPRAN, Constantin; STAN, Sergiu; DOBRIN, Cosmin; Analiza financiară a
proiectelor; Curs universitar “Master Managementul Proiectelor”, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Pubice – Bucureşti,(SNSPA-FCRP); Editura comunicare.ro; Bucureşti, Romania;
2008.
65. PACELLI, Lonie; Consilierul managerului de proiect. 18 capcane majore ale
proiectelor şi cum să le evitaţi, Editura Meteor Press, 2007
66. PARAIPAN, Liliana; Stanciu, Corina; Managementul financiar al riscului ;
Bursa Română de Mărfuri; Editura Adevărul S.A.; Bucureşti; România ; 2002.
67. POROJAN, Dumitru; BISA, Cristian; Planul de afaceri. Concepte,
metodologii, tehnici, proceduri. Credite, Investiţii, Grant-uri, Profit; Casa de
editură IRECSON; 2002.
68. PROŞTEAN, Gabriela: Management prin proiecte, Metode clasice şi
moderne, Instrumente software; Editura Orizonturi Universitare, Timişoara,
Romania; 2001.
69. PRICOPIE, Remus; Relaţiile publice - evoluţie şi perspective, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2005.
70. PURBA, Sanjiv; SHAH, Bharat; How to Manage a Succesful Software
Project; Second Edition , With Microsoft Project 2000; John Willey & Sons Inc;
New York;USA; 2000.
71. RAYNAL, Serge; Le management par projet, Approche strategique du
changement; Edition d’Organisation, Paris, France; 2001.
72. REGESTER, Michel; LARKIN, Judy; Managementul crizelor şi a situaţiilor
de risc; Editura comunicare.ro; 2003.
73. SCHUYLER, John; Risk and Decision Analysis in Projects, Second edition;
Project Management Institute; USA; 2001.
74. SCHWALBE, Kathy; Information technology project management, Second
edition; 2002.
75. SHARMA Mayank, Cost Management and Accounting, Financial Times,
Prentice Hall Publishers 2nd Edition, 2002.
76. SHENHAR, J. Aaron; MILOSEVIC Dragan; Linking project management to
business strategy, Project Management Institute, 2007.
77. SOLOMON, Michel; EXAM CRAM 2, The smartest way to get certified, PMP
– Project Management Professional; second edition; Que Certification; SUA;
2006.
78. STAN, Sergiu; OPRAN, Constantin; Monitorizarea Proiectelor; Editura
comunicare.ro; Bucureşti, România; 2005.
79. STANCIU, Ştefan; Managementul resurselor umane; Editura comunicare.ro;
Bucureşti; Romania; 2001.
80. STANCIU, Ştefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARDIS, Cristina;
STĂNESCU, Dan; Managementul resurselor umane; Editura comunicare.ro;
Bucureşti; Romania; 2003.
81. STANCIU, Ştefan; IONESCU, Mihaela; Cultură şi comportament
organizaţional; Editura comunicare.ro; România; 2005.
82. TIWARNA, Amrit; The essential guide to knowledge management, Prentice
Hall PTR; 2001.
83. TOMIŢĂ, Tiberiu; PARAIPAN, Liliana; GRUMĂZESCU, Alina;
VANGHELESCU, Alexandru; Dicţionar de Management al Riscului;BRM
Business Consulting; Bucureşti; România; 2004.
84. TURNER, J.Rodney; SIMISTER, J.Stephen; Manual Gower de management
de proiect; Editura CODECS; România; 2004.
85. VASILESCU, Ion; Mangementul proiectelor; Editura EfiCon Press;
Bucureşti; 2004.
86. VERZUH, Eric; The fast forward MBA in project management; John Willey &
Sons Inc; New York;USA; 1999.
87. VERZUH, Eric; The portable MBA in project management; JohnWiley &
Sons, Inc.; New York;USA 2003.
88. VLĂSCEANU, Mihaela; Organizaţia: proiectare şi schimbare. Introducere în
comportamentul organizaţional; Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2005.
89. WEBB, Alan; The project manager’s guide to handling risk; Gower Publishing
Ltd. ; England; 2003.
90. WHEELEN, Thomas; HUNGER, David; Strategic management and business
policy; Person Education Inc. ; New Jersey;USA; 2002.
91. WYSOCKI, Robert K.; BECK, Robert Jr.; CRANE, David B.; Effective
Project Management, Second Edition; John Willey & Sons Inc; New York;USA;
2000.
92. YESCOMBE, E.R.; Principles of project finance; Academic Press, Elsevier
Science ; London; UK; 2002.

Reviste şi publicaţii de specialitate


93. ***; CREDIT RISK+, A Credit Risk Management Framework; Credit Suisse
First Boston International; Boston, USA 1997.
94. ***; A guide to the project management body of knowledge, PMBOK®
Guide-3rd edition; Publishers Project Management Institute; Pennsylvania, USA;
2004.
95. ***; Dicţionar de managementul proiectelor; AFITEP, Asociaţia Franceză de
Managementul Proiectelor; Bucureşti; România; 2001.
96. ***; Dicţionar de resurse umane şi managementul personalului; Editura
Tehnică; Bucureşti; România; 2001.
97. ***; Planificarea şi urmărirea proiectelor cu "PRIMAVERA PROJECT
PLANNER (P3) " pentru Windows, vers. 3.0, Manual de pregătire; Primavera
System, Inc, USA; TotalSoft, Bucureşti, România; 1999.
98. *** Aid Delivery Methods, Volume 1, Project Cycle Management Guidelines;
European Commission, EuropeAid Cooperation Office; Brussels; 2004.
99. ***; Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth
Framework Programmes; European Commission; European Research Area – FP6;
Brussels; 2004.
100. ***; SR EN ISO 9001; Sisteme de management al calităţii; Cerinţe; ASRO,
Asociaţia de standardizare din România; 2001.
101. ***; SR ISO 10006; Sisteme de management al calităţii; Linii directoare
pentru managementul calităţii în proiecte; Asociaţia de standardizare din România
– ASRO; Bucureşti 2005.
102. ***; International Journal of Project Management; Published by Elsevier
Science Ltd & IPMA; 2004.
103. ***; International Risk & Payment Review, Dun & Bradstreet Limited,
January 2002.
104. ***; Waters, Financial Technology Intelligence; Journal; Published by "Risk
Waters Group Ltd", November 2003.
105. ***; Waters, Financial Technology Intelligence; Journal; Published by "Risk
Waters Group Ltd", January 2003.
106. ***; Waters, Financial Technology Intelligence; Journal; Published by "Risk
Waters Group Ltd", February 2003.
107. ***; Credit; Journal; Published by "Risk Waters Group Ltd";
www.creditmag.com; Haymarket House, United Kingdom; 2004.
Pagini WEB utile:
108. ***; www.risk-publications.co.uk
109. ***; www.numa.com
110. ***; www.adtrading.com
111. ***; www.contigencyanalysis.com
112. ***; www.brm.ro
113. ***; www.kmarket.ro
114. ***; www.cme.com
115. ***; www.cbol.com
116. ***; www.irmi.com
117. ***; www.riskmanagement.ro
118. ***; www.marsh.ro
119. ***: www.sas.com
120. ***: www.rei.ase.ro/riskman
121. ***; www.gantthead.com
122. ***; www.pmforum.org
123. ***; www.wu-wien.ac.at/project/pmg
124. ***; www.pmi.org
125. ***; www.projectnet.co.uk
126. ***; www.projectsmart.co.uk
127. ***; www.fdcenter.org
128. ***; www.resource.regionalnet.org
129. ***; www.europa.eu.int
130. ***; www.gantthead.com
131. ***; www.infoeuropa.ro
132. ***; www.projectmanagement.ro
133. ***; www.dir.state.tx.us/eod/qa/monitor
134. ***; www.gdnet.org
135. ***; www.pmboulevard.com
136. ***; www.finantare.ro
137. ***; www.echoinggreen.org
138. ***; www.hyperion.ie
139. ***; www.fdsc.ro
140. ***;www.markmedia.ro
141. ***;www.adage.com
142. ***;www.toutsurlacom.com
143. ***;www.bizcity.ro
144. ***;www.capital.ro
145. ***;www.cariereonline.ro
146. ***;www.ccir.ro
147. ***;www.cordis.europa.eu
148. ***;www.mie.ro
149. ***;www.mfinante.ro
150. ***;www.mct.ro
Bibliografie 1. LOCK, Dennis; Management de proiect; Editura Codecs; Bucureşti, Romania;
minimală 2000.
pentru 2. NEWTON, Richard; Managerul de proiect. Măiestrie în livrarea proiectelor,
studenţi Editura CODECS, Bucureşti, 2006.
3. OPRAN, Constantin; PARAIPAN, Liliana; STAN, Sergiu; Managementul
riscului; Editura comunicare.ro; Bucureşti, România; 2004.
4. OPRAN, Constantin; STAN, Sergiu; Managementul proiectelor; Editura
comunicare.ro; Bucureşti, România; 2005.
5. OPRAN, Constantin; STAN, Sergiu; ABAZA, Bogdan; NASTASĂ, Steluţa;
Managementul proiectelor; Editura comunicare.ro; Bucureşti, România; 2002.
6. OPRAN, Constantin; STAN, Sergiu; DOBRIN, Cosmin; Analiza financiară a
proiectelor; Curs universitar “Master Managementul Proiectelor”, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Pubice – Bucureşti,(SNSPA-FCRP); Editura comunicare.ro; Bucureşti, Romania;
2008.
7. VERZUH, Eric; The fast forward MBA in project management; John Willey &
Sons Inc; New York;USA; 1999.
8. VERZUH, Eric; The portable MBA in project management; JohnWiley & Sons,
Inc.; New York;USA 2003.

Coordonator de disciplină Gradul didactic Titlul ştiinţific Semnătura

Victor Andrei CĂRCĂLE Lector universitar dr.

S-ar putea să vă placă și