Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecţie

Date generale

Data: 24.02.2020
Școala: Liceul Tehnologic de Transporturi şi de Construcţii, Iaşi
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Economie
Clasa: a-XI-a A
Profesor: Jitaru Loredana
Unitatea de învăţare: Piaţa – întâlnire a agenţilor economici
Subiectul lecţiei: Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă - piaţa
Tipul lecţiei: de transmitere și însușire a noilor cunoștințe
Locul de desfăşurare: în sala clasă
Timp necesar: 50 min.

Competenţe specifice
C1 Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia;
C2 Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate.

Competenţe derivate
C01 definirea corectă a conceptului „ piaţa”;
C02 identificarea rolului pieţei;
C03 analizarea caracteristicile generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia.

Forma de organizare a activităţii instructive: frontală, individuală, pe grupe

Strategii didactice:
Metode şi procedee:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia euristică, ateliere de lucru, observaţia sistematicǎ şi independentǎ, activitatea independentǎ.
Mijloace şi materiale:
fişe de lucru, manualul de economie, creta, flipchart

Bibliografie
1. Lăcătuş, M. L., Lăcătuş G. P. (2006), Manual de economie clasa a-XI-a, Ed.Corint, Bucureşti.
2. Ailenei, D., Balan M. (2011)., Manual de economie clasa a-XI-a, Ed.Humanitas, Bucureşti.
3. Hacman, G., Pană F.(2011), Economie, Ghid de pregătire intensivă pentru examenul de bacalaureat, Ed. Nomina, Piteşti.
Desfăşurarea lecţiei
Secvenţele Ti Com Elementele esenţiale de conţinut Strategii didactice Evaluare
mp p
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace
1. Moment 2 Prezenţă, ţinută, linişte Elevii îşi pregătesc Instructaj
m verbal
organizatoric cele necesare.
in
2. Captarea 2 Economia contemporană este o economie de participǎ la discuţii, strategie manual de
atenţiei M
schimb. Schimbul se realizează atunci când argumentându-şi discursivǎ de economie
I
n sunt asigurate premisele sale: există două rǎspunsurile; tip
părţi, vânzător şi cumpărător; fiecare doreşte argumentativ
ceea ce are celălalt; fiecare dispune de -persuasiv ;
libertatea de a accepta sau respinge
realizarea transferului de bunuri; există
posibilitatea de comunicare între cei doi ......
Unde se realizează comunicarea celor două
părţi?....... Confruntarea celor două părţi ale
relaţiei de schimb se face pe piaţă.
3.Comunicarea 3 Se va anunţa subiectul lecţiei şi se vor participǎ la discuţii, manual de observarea
M economie sistematicǎ a
subiectului şi a comunica competenţele într-un mod argumentându-şi
I elevilor;
competenţelor n accesibil, clar. rǎspunsurile;
lecţiei Se vor analiza următoarele aspecte
relevante pentru tema în cauză:
1. Piaţa – concept;
2. Formele pieţei;
3. Rolul pieţei;
4. Dirijarea 2 C01 1. Piaţa este: manual de observarea
învǎţǎrii 0 Ascultă conţinutul economie sistematicǎ a
- locul unde se întâlnesc cumpărătorii şi
m elevilor;
informaţiilor
in vânzătorii diferitelor bunuri sau servicii. strategie
transmise discursivǎ de
- un spaţiu economic în care se desfăşoară
tip
activitatea economică a vânzătorilor şi explicativ; 
cumpărătorilor
- locul de întâlnire dintre cererea şi oferta de
bunuri şi servicii;
- locul de manifestare a concurenţei dintre
-expunerea;
agenţii economici;
- spaţiul economic pe care se formează
Participă la discuţii
preţul la care se vând şi se cumpără bunuri
economice.
2. Formele pieţei:
C03 a) obiectul tranzacţionării:
- piaţa unui bun de consum;
-explicaţia
- piaţa unui factor de producţie; didacticǎ; observarea
- piaţa monetară; sistematică a
- piaţa muncii; elevilor
- piaţa valutară.
b)spaţiul geografic acoperit:
-piaţa locală;
-piaţa regională; Ascultă conţinutul
-piaţa naţională; informaţiilor
manual de
- piaţa mondială transmise economie
c) caracterul concurenţei:
- piaţă cu concurenţă perfectă;
- piaţa cu concurenţă imperfectă
3. Rolul pieţei: -conversaţia
euristică ;
- prin intermediul pieţei, agenţii economici
îşi exprimă intenţiile de vânzare cumpărare; cretă
- prin piaţă se realizează comunicarea între
C02 producţie şi consum;
- prin intermediul pieţei se constituie
mecanismul de alocare a resurselor limitate Îşi notează în caiete
pentru satisfacerea nevoilor virtual
nelimitate;
-strategie
-se stabileşte preţul de vânzare-cumpărare şi
discursivǎ de
cantitatea care este tranzacţionată. tip
explicativ;

5.Obţinerea 2 - elevii vor fi împărţiţi în patru echipe şi vor - ascultă cu atenţie Expunerea Fişe de lucru Observarea
0
performanţei; primi sarcini diferite de lucru; ceea ce se comunică; sistematică a
m
asigurarea feed- i - supraveghez şi îndrum activitatea; - elevii citesc cerinţa elevilor
n
back-ului - voi trece notele acordate de celelalte şi solicită lămuriri;
echipe pe tabla pentru fiecare echipă în - colaborează în
parte; echipă pentru
- nota va fi media notelor primite de echipe; realizarea sarcinii;
- fac o scurtă apreciere asupra prezentării; - rezolva cerinţa pe foi Explicaţia
- evaluez modul în care elevii şi-au însuşit ciocan;
noţiunile despre piață. - fiecare echipă
deleagă un membru ca
să prezinte ceea ce au ateliere de
scris pe foaie; lucru;
- celelalte echipe vor
acorda o nota echipei
care prezintă;
- îşi însuşesc conversația
observaţiile făcute de euristică;
profesor;
- îşi exprima opinia
cu privire la
obiectivitatea/
corectitudinea
evaluării;
6. Asigurarea - se va realiza frontal, prin evaluarea Participǎ la discuţii - conversaţia Observarea
retenţiei şi 2 rǎspunsurilor obţinute la solicitǎrile sistematică a
M
transferului adresate; evaluarea va avea o componentǎ elevilor
I
n predominant stimulativă Evaluare orală

7. Tema pentru 1 Vor rezolva fişa de lucru de la pag. 58 Îşi notează în caiete
M
acasă
I
n

S-ar putea să vă placă și