Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM MODIFICAT GEOGRAFIE, CLASA A V-A

Competențe specifice Subcompetențe Conținuturi Activități de învățare Activități de evaluare


(finalități de învățare)
1.1.Utilizarea unor termeni 1.1.Transcrierea îngrijită 1. TERRA - PLANETA  Exerciții de repetare  Fișă de lucru.
geografici în diferite a unor termeni NOASTRĂ. după model.  Fișă de evaluare
contexte. geografici.  Exerciții de scriere individuală.
1.2. Gruparea dirijată a unor după model.  Transcrierea.
elemente geografice date, 1.2.Gruparea unor  Exerciții de copiere.  Test simplificat.
conform criteriilor elemente geografice.  Exerciții de
prestabilite. clasificare a
1.3.Aprecierea unor elementelor
elemente, procese și 1.3. Citirea cu voce tare a geografice.
fenomene geografice unor enunțuri simple și  Activități de
observate direct sau indirect. scurte. confirmare a
2.1.Identificarea unor răspunsului corect
modalități de reprezentare (desenează, asociază,
grafică și cartografică a încercuiește).
realității geografice utilizând  Exerciții de localizare
semne convenționale pe harta contur a
elementelor
2.2.Localizarea elementelor 2.2.Localizarea geografice.
geografice pe reprezentări elementelor geografice. 2. LITOSFERA.
 Numirea unor procese
grafice și cartografice după
și fenomene
punctele cardinale.
geografice observate
2.3. Formularea unor viziuni 2.3.Reprezentarea
direct sau indirect.
proprii despre realitatea structurii interne a
 Exerciții de
geografică, pe baza unor pământului.
reprezentare a
reprezentări cartografice.
structurii internafre a
3.1.Perceperea situațiilor-
pământului
problemă ale mediului la (modelare, desen).
nivel local.  Exerciții de orientare
în spațiu cu ajutorul
busolei și altor
mijloace.
3.2.Distingerea ghidată a 3. ATMOSFERA și  Exerciții de distingere
cauzelor unor situații- HIDROSFERA. a elementelor
problemă ale mediului la geografice (animale
nivel local. domestice și
4.1.Identificarea elementelor sălbatice).
spațiului geografic folosind  Numirea măsurilor de
noţiuni din ştiinţe, tehnologii protecție.
și matematică.

4.2.Orientarea în spaţiul 4.2. Orientarea în spațiul


geografic folosind geografic folosind busola
instrumente și mijloace și mijloace specifice.
specifice.
5.1.Identificarea diversității 5.1.Identificarea
naturale și culturale a diversității naturale și
realității geografice. culturale a realității
geografice.
5.2. Enumerarea unor acțiuni 5.2.Cunoașterea unor
de protecție a patrimoniului acțiuni de protecție
natural și cultural. a patrimoniului natural și
cultural.
4. BIOSFERA, SOLUL
și SOCIETATEA
UMANĂ A TERREI.

S-ar putea să vă placă și