Sunteți pe pagina 1din 23

30.07.

2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă


tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

 0 evaluări · 12 vizualizări · 35 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
Prezentarea Omileticii: Prefaţă
Titlu original: Omiletica

Încărcat de Ruben Natarîș în Jun 15, 2018

read Descriere completă


tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC
     metastatic-…
Salvare 0% 0% Inserare Partajare


Imprimare

Descărcați Acum  Căutați document 


 

PrezentareaSauOmileticii
----------------
pregătirea de Mesaje, Predici, şi Studii Biblice
----------------
* Cum să împărtăşeşti mai eficient Cuvântul lui umne!eu cu al"ii în dec#
* %cestea sunt n#te împărtăşite într-un &nstitut Biblic în 'ituania în ())$
* %cestea sunt împărtăşite pentru a ajuta+ Pr#fes#ri de clasă Biblică, past
Cuvântului, studen"i din C#legiu Biblic$
----------------
lab#rat de r$ dard .at/e 0r$
1evival &n t2e 3#me Ministries, &nc$
Titluri conexe
4456 .##d2aven Ct$

%ugusta, 7% 45)5)

PREFAŢĂ
%ceste n#te sunt pregătite şi împărtăşite cu dvs$ pentru a-i ajuta pe cei ca
multe despre pregătirea de Mesaje Biblice$ 8#tele au f#st scrise de la pr#c
materiale dintr-un număr de surse şi au f#st în primul rând scrise pentru
de predicat#ri tineri în 'ituania după ce au f#st elibera"i de C#munism ca
b fl bi % făCURSdTCC ă ălă NSCLC
https://ro.scribd.com/document/381857418/Omileticaii î 'i i C lâ d 9: d45 d Pă di C
ă 1/23
âi
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
%m
tromboflebite făcut
CURSd#uă
TCC călăt#rii în 'ituania petrecând
1.NSCLC Cancerul 9: - doze
45 de #re pe săptămân
Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
asemenea, am predicat
u m-am străduit în multe din
să împărtăşesc biserici
t#ate şi
aspectele caretipuri
v#rbirii+ au f#st 
Căutare
misiuni
de începu
mesaj
Bibliei, utili!area de ilustra"ii, a face apeluri, #ferirea de invita"ii, precum ş
pregătirii unui mesaj şi a tutur#r păr"il#r sale$
ste d#rin"a mea ca aceste lucruri să vă ajute pe unii care sunte"i interesa
Descărcați Acum
adevărului$
 Căutați document 
- r$ dard .at/e 0r$
CONŢINUT
Cum să pregăteşti mesaje Biblice pag$ 4
;Predicat#rul, <ipurile principale de mesaje Biblice+ <#pice, <e=tuale, =p#
pre!entări>
Mecanica c#nstruc"iei
;Sublinierea, predicii? etc,
<itlul mesajului, pag$&ntr#ducere,
(5 Pr#p#!i"ie, etc$ ivi!iuni, S
aplică la diferite tipuri de mesaje$>
C#rpul de studiu sau Predica pag$ (@
;<ipuri de ab#rdare a subiectului şi a pers#anel#r, utili!area de ilustra"ii, a
'ecturi pentru v#rbit#ri şi predicat#ri pag$ 96
;Predicat#rul ca un #m, peric#le cu privire la misiune, pregătirea de mesa
* Atili!area de ilustra"ii bune, pag$ 9
* Cinci păr"i la un studiu, pre!entare sau predică, te=tul, tema, intr#duce
pag$ 9@
* Pregătirea studiului, mesajului, sau predicii, pag$ 49
* <ipuri de învă"ătură sau predicare din Biblie, pag$ 4
* &nvita"ia, pag$ 4
Predica =p#!itivă+ pag$ 4)
%peluri de ba!ă la Predicarea Biblică? pag$ 9
;%daptat dintr-un manual despre miletica pentru Studen"ii Bibliei D% Man
Bible StudentsE - 0ames Braga, Multn#ma2 Press, P#rtland, reg#n, scris
sc#pul de a preda miletica pentru un &nstitut Biblic în 'ituania, ())$ Pre
.at/e 0r$>
Cum să pregăteşti Mesae !i"lice#
Intr$%ucere&
acă Biserica Creştină e=istă ca să men"ină # mărturie activă în această g
credinci#şii
func"i#nea!ăîneficient,
Crist#s e=istă
atunci ca să de
este crească şi să
cea mai se de!v#lte
mare în creştini
imp#rtan"ă mat
că păst#rii,

Titluri conexe

din biserică să furni!e!e laptele sincer al Cuvântului prin mesaje sau pred
Biblic-derivate pentru #amenii l#r$
'$r"it$rul sau Pre%icat$rul 
b fl bi CURS TCC NSCLC
https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C 2/23
i
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC
<rebuie să fie afirmat1.NSCLC
şi să se
metastatic-…
Cancerul
preci!e!e cu doze
aut#ritate,
pulmonar cu…
că cel
medicamente…
Pedi Cazuri
mai imp$rta
pregătirea %e pre%ici este pregătirea inimiiCăutare pre%icat$rului*  
($ 8ici # cantitate de cun#ştin"e, sau din învă"are sau din d#tările naturale
unei inimi fervente, umile, dev#tate, care d#reşte mai mult şi mai mult di
9$ 8umai #mul care umblă cu umne!eu şi care trăieşte # via"ă sfântă îi p
al"ii să
Descărcați crească în 2arul şi cun#aşterea lui 3rist#s$
Acum  Căutați astfel de #m va
Andocument petr
secret cu &sus, care "inând # c#muniune de !i cu !i, fără întrerupere, fără
Cuvântul Său$
Pre%icat$rul tre"uie să (ie+ %e asemenea+ un $m al rugăciunii+ care
răz"$iului s(.nt pe genunc/ii lui* 
($ Ca şi aniel, el trebuie să aibă #biceiul rugăciunii şi de a găsi timp, da,
se r#age !i cu !i şi în m#d regulat în cămăru"a lui$
9$ %tunci, predicile sale, nu v#r fi d#ar pr#dusul de ef#rt intelectual, dar v
din cer - trimise la el ca răspuns la rugăciune$
$M$ B#unds, #mul puternic al rugăciunii, a declarat într-adevăr, F1ugăciu
predicat#rului în inima predicat#ruluiG rugăciunea pune inima predicat#ru
predicat#rului$F
0ar $mul care este c/emat %e a pre%ica mesaul %in Carte tre"uie
asemenea+ un $m al Căr-ii*
($ l trebuie să studie!e Scripturile, nu d#ar pentru a primi un mesaj pent
trebuie să trăiască în Carte$
9$ Cuvântul lui umne!eu trebuie să devină carnea şi băutura lui$ e-a lu
trebuie să îşi petreacă #re în fiecare săptămână în studiul sârguinci#s al B
4$ l trebuie să se satura cu acesta până când acesta captivea!ă inima şi
 încât, împreună cu &eremia el să p#ate spune, FCuvântul 'ui a f#st in inim
 înc2is în #asele mele, şi am f#st #b#sit cu răbdare, şi nu am putut rămâne
Tipurile Principale %e Pre%ici !i"lice#
=istă multe tipuri de predici şi felurite m#dalită"i de clasificare a acest#ra
c#mplicată met#dă este de a le clasifica ca t#pică, te=tuală, şi e=p#!itivă$
Pre%ica T$pică&
efini"ia unei predici t#pice+
 predică t#pică este una în care divi!iunile principale sunt derivate din su
de
un te=t$
%cest lucru înseamnă că --
(> Predica t#pică începe cu un subiect sau temă şi că piesele principale ale
idei care pr#vin de la acel subiect$
9> nu necesită
t#pică, deşi ea un te=t
este ca ba!ă
t#ată ba!atăa mesajului
pe Cuvântulsău$
lui%dică, un anumit te=t nu
umne!eu$
4> începem cu un subiect Biblic$ ivi!iunile principale ale sc2i"ei predicii tr
din acest subiect Biblic, şi fiecare divi!iune principală trebuie să fie sus"inu
Titluri conexe
Scriptură$

=emplu de # predică t#pică


%tacul lui Satan asupra Hamiliei?
Sc#p+ 1ecun#scând unele aspecte ale atacului său? ;feseni 6+(5-(@>
%$ Sc#pul lui este să îng2ită? ;( Petru :+@,)> 
B$ d#rin"a lui este să cearnă cum se cerne grâul? ;'uca 99+4(,49>
C$ Met#da lui este de a c#nstrui # f#rtărea"ă? ;9 C#rinteni (5+4-:>
b fl bi
$ Sc#pul său este de NSCLC
CURS TCC
a aduce sclavieC
t#tală
l
fa"ă de
d
păcat? ;9 <im#tei
P di C
9+9
i
https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica 3/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite
$ Sc#pul său este de1.NSCLC
CURS TCC
a aduce sclavie t#tală fa"ă de
Cancerul
păcat? ;9 <im#tei
doze
9+9
Pedi Cazuri
Anitatea de gândire într-# predică t#pică
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Se va #bserva din e=emplul dat mai sus că predica t#pică c#n"ine # 
Căutare idee c
singură temă, nu mai multe$ Intr-# predică t#pică trebuie să ne limităm în
idee c#n"inută în subiect şi în sc#pul mesajului în sine$
Descărcați Acum  Căutați document 

iferite tipuri de subiecte


Scripturile tratea!ă fiecare fa!ă imaginabilă a vie"ii şi activită"ii #meneşti$
desc#peră sc#purile lui umne!eu în 2arul fa"ă de #ameni în timp şi în ete
c#n"ine un dep#!it inepui!abil de subiecte din care predicat#rul p#ate #b"
mesajele t#pice p#trivite pentru #rice #ca!ie şi stare în care se găsesc #am
Prin studiul c#nstant şi sârguinci#s al Cuvântului lui umne!eu, #mul lui 
 îmb#gă"i pr#priul său suflet, cu piese pre"i#ase al adevărului divin$
=istă multe teme, cum ar fi+ influen"e pentru bine, lucrurile mărunte pe
f#l#seşte, greşeli ale c#piil#r lui umne!eu, binecuvântări care vin prin su
ale necredin"ei, realită"i despre rugăciune, în"elesul rugăciunii, met#de de
rugăciunii, re!ultatele rugăciunii, minciunile lui Satan, cuceririle crucii, car
creştin, gl#rii din cer, b#gă"iile creştinului, puterea iubirii lui umne!eu, e
%legerea de subiecte
acă vrem să cun#aştem subiecte de selectat, trebuie să căutăm călău!ir
%legerea p#ate fi determinată de tema pe care slujit#rului i se cere să v#r
#ca!ia specifică în care mesajul trebuie să fie dat$ %numite c#ndi"ii din c#n
p#t indica necesitatea de a selecta un subiect p#trivit cu circumstan"ele$
 
Principii de ba!ă pentru pregătirea Sc2i"el#r <#pice?
($ ivi!iunile principale ar trebui să fie, în #rdine l#gică sau cr#n#l#gică$ ;
1peran-a Cre%inci$sului
Subiect+ Caracteristici ale Speran"ei Credinci#sului?
&$ ste # speran"ă de via"ă, ( Petru (+4
&&$ ste # speran"ă salvat#are, ( <esal#niceni :+@
Titluri conexe
&&&$ ste
ste ## speran"ă
speran"ă bună,
sigură,9 vrei 6+() 9+(6

&J$ <esal#niceni
J$ ste # speran"ă nevă!ută, 1#mani @+9
J&$ ste # speran"ă binecuvântată, <it 9+(4
J&&$ ste # speran"ă veşnică, <it$ 4+
9$ ivi!iunea principală p#ate fi # anali!ă a subiectului$ Hiecare partea sc
caracterului c#mplet al discu"iei subiectului$
4$ ivi!iunile principale p#t pre!enta diferite d#ve!i ale unui subiect$
b fl bi CURS TCC NSCLC
https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C 4/23
i
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
Cun$sc.n% Cu,.ntul  
lui 0umnezeu
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare
Subiect+ Câteva val#ri ale cun#aşterii Cuvântului lui umne!eu? 
&$ Cun#aşterea Cuvântului lui umne!eu face un #m în"elept spre mântui
&&$ Cun#aşterea Cuvântului lui umne!eu ne tine departe de păcat, Psalm
&&&$ Cun#aşterea Cuvântului lui umne!eu pr#duce creşterea spirituală, (
Descărcați Acum
&J$ Cun#aşterea Cuvântului lui umne!eu are ca
Căutați document
re!ultat 
# via"ă de succe
Psalmul (
$ ivi!iunile principale p#t trata un subiect în c#mpara"ie sau c#ntrast cu
O mărturie e(icientă#
Subiect+  c#mpara"ie între mărturia credinci#sului şi sare$
&$ Ca sarea, mărturia credinci#sului ar trebui să dea gust, C#l#seni +6
&&$
&&&$Ca
Casare, mărturia
sarea, credinci#sului
mărturia arnu
credinci#sului trebui să purifica,
ar trebui ( <esal#niceni
să îşi pierde sav#area,+M
&J$ Ca sarea, mărturia credinci#sului ar trebui să cree!e sete, ( Petru 9+(
:$ ivi!iunile principale p#ate fi e=primate printr-un anumit cuvânt sau #
Scriptură, care se repetă în t#ată sc2i"a$
A"ilitatea lui 0umnezeu#
Subiect+ Anele lucruri pe care umne!eu este capabil să le facă?
&$ l este capabil să salve!e, vrei +9:

&&$ l este capabil să păstre!e, &uda 9


&&&$ l este capabil să ajute, vrei 9+(@
&J$ l este capabil să supună, Hilipeni 4+9(
4 +9(
J$ l este capabil să dea 2arul, 9 C#rinteni )+@
J&$ l este capabil să facă dinc#l# de ceea ce cerem sau gândim n#i, fese

6$ ivi!iunile principale p#t fi sprijinite de un cuvânt identic sau # e=presie


sc2i"a$
Titluri conexe

$ ivi!iunea principală p#ate c#nsta dintr-un studiu de cuvânt care indică


unui anumit cuvânt sau cuvinte în Scriptură$ ;Cum ar fi un studiu al 8ume
8umel#r lui umne!eu, etc$>
iferite idei despre mesajele t#pice?
($ Mesajul t#pic este p#trivit pentru c#nstruc"ia unei predici d#ctrinare$ 
9$ e multe #ri, pute"i #pta pentru a lucra la # serie de mesaje t#pice - cu
&sus, Ha"a lui, Mâinile lui, 'acrimile lui, Crucea lui, Sângele lui, etc$
b fl bi 4 An CURS
studiu
TCC de subiecte imp#rtanteC într-#
NSCLC
https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
l carte sau
d un grup de căr"i
P di C în iB 5/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
4$
An CURS
tromboflebite studiu
TCC de subiecte imp#rtanteCancerul
1.NSCLC într # carte saudozeun grup de căr"i în B
Pedi Cazuri
asemenea, # serie demetastatic-…
discursuri în f#rmă t#pică$
pulmonar cu… medicamente…

E2erci-ii& 
Căutare 
($ Pregăti"i # sc2i"ă t#pică, utili!ând una dintre temele sau ideile enumera
9$ Pregăti"i # sc2i"ă t#pică f#l#sind pr#priul dvs$ subiect, sprijini"i fiecare d
Scriptura
Descărcați Acum adecvată$ Hi"i aten"i să respecte principiile sugerate mai sus$
 Căutați document 
4$ numera"i şapte subiecte p#trivite pentru
pe ntru mesaje de evang2eli!are, şi
a unuia dintre ele$
$ 7ăsi"i un cuvânt sau # e=presie semnificativă care apare în m#d repeta
Citiți o previzualizare
8#ului <estament şi elab#ra"i # sc2i"ă t#pică din repeti"iile
re peti"iile acelui cuvânt s
cuvântul, umbla"i din feseni , Încărcați
:, 6$> documente pentru a descărca.
:$ Cu ajut#rul unei c#nc#rdan"e pregăti"i un studiu de cuvânt pe cuvântul
SAU
Pre%ica te2tuală#
Deveniți membru Scribd pentru acces
efini"ia unei predici te=tuale?
 predică te=tuală este una încomplet. Primele dumneavoastră
care divi!iunile 14 zilederivate
principale sunt sunt din
gratuite.
dintr-# scurtă parte a Scripturii$ Hiecare dintre aceste divi!iuni este ap#i u
sugestie, iar te=tul #feră tema predicii$ eci --
($ Principalele linii de de!v#ltare sunt trase din te=tul
Continuați pr#priu-!is$ ;In aces
gratuit
principală este păstrată strict în limitele te=tului$ %ceasta p#ate c#nsta din
sau dintr-un verset întreg, sau d#uă sau trei versete$>
9$ ivi!iunea principală este derivată din te=t$ ivi!iunile principale suger
pentru a fi împărtăşite în mesaj$ Ane#ri te=tul este atât de b#gat şi plin în
multe adevăruri sau trăsături din acesta, care v#r servi ca # de!v#ltare a
 în sc2i"ă$ In alte #ri, ar
ar putea fi necesar să e=tragă din alte alte păr"i ale Scrip
de!v#lta divi!iunea principală$
4$ efini"ia afirmă mai departe, că te=tul #feră tema predicii$ ;In c#ntrast
care v#m începe cu un subiect sau temă, acum v#m începe cu un te=t, ca
d#minantă a mesajului$>
=emplu de sc2i"ă de predică te=tuală?
Puterea lui umne!eu către cei leşina"i? &saia 5+9@-4(
&$ Cum este umne!eul n#stru? - 5+9@
($ l nu este descurajat nici#dată?
9$ l nu leşină şi nici nu este #b#sit nici#dată?
4$ l nu-i lipseşte în"elepciunea nici#dată?
&&$ Ceea ce umne!eul n#stru #feră? - 5+9),45
($ l dă putere cel#r leşina"i?
9$ l creşte tăria n#astră?
&&&$ Ce vrea umne!eul n#stru să facă pentru n#i? - 5+4(
($ l ne dă putere să ne ridicăm deasupra pr#blemei? ;ca vulturii>
9$ l ne face capabili să alergăm şi să nu fim #b#si"i?
4$ l ne întăreşte să mergem, şi să nu leşinăm?
Titluri conexe


 

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C 6/23
i
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…

Principii de ba!ă pentru pregătirea sc2i"el#r te=tuale?


Căutare 

($ Sc2i"a te=tuală ar trebui să fie centrată în jurul gândului principal în te=t şi princ
divi!iuni p#t fi #b"inute din te=t, astfel încât să se amplifice sau să de!v#lte acea te
Descărcați Acum  Căutați document 
<rupul - # jertfă? ;1#mani (9+(,9>
&$ M#tivul pentru jertfă, vă impl#r $$$ prin mila lui umne!eu$
&&$ 'ucrul pe care urmea!ă să fie jertfit, pre!enta"i trupurile v#astre
&&&$ C#ndi"iile unei jertfe, # jertfă vie $$$ lui umne!eu
&J$ bliga"ia jertfei, care este # slujbă du2#vnicească din partea v#astră$
9$ ivi!iunile principale p#t c#nsta din adevărurile sau principiile sugerate de te=t$
Psalmul 49 sau Psalmul :($>
4$ ste p#sibil să se găsească mai mult de # temă sau un gând d#minant într-un te
func"ie de punctul de vedere din care avem în vedere te=tul, dar numai # idee cent
trebui să fie de!v#ltată într-# sc2i"ă$ ;Cum ar fi &#an 4+(6>
Marele %ar al lui 0umnezeu# 0umnezeu ne %ă 'ia-a 'eşnică#
&$ ste un dar de iubire, umne!eu atât de mult a iubit$ &$ Cel care l-a dat - umne
&&$ ste un cad#u de sacrificiu$$$ , că a dat$$$ &&$ M#tivul pentru care l l-a dat - atât
iubit
&&&$ ste un cad#u etern$$$ să aibă via"a veşnică$$$ &&&$ Pre"ul plătit de l pentru asta
&J$ ste un cad#u universal$$$ #ricine $$ &J$ Partea pe care # avem n#i în el - credin
J$ %cesta este un dar c#ndi"i#nat$$$ crede $$$ J$ Certitudine n#astră că îl avem - să
aibă$$$$?
$ ivi!iunile principale ar trebui să fie în succesiune l#gică sau cr#n#l#gică$ ;n#ta d
:$ C2iar cuvintele din te=t p#t f#rma divi!iuni principale ale sc2i"ei, cu c#ndi"ia ca a
divi!iuni să fie adunate în jurul gândului principal$
Citiți o previzualizare
6$ C#nte=tul din care te=tul este luat Încărcați
trebuie documente
să fie atentpentru
#bservat şi pus în legătură
a descărca.
$ Anele te=te c#n"in c#mpara"ii sau c#ntraste care p#t fi tratate cel mai bine, subl
asemănările sau diferen"ele l#r cu sc#p$ ;Matei , a c#nstrui # casă pe nisip sau pe
Psalmul (, #bserva"i c#ntrastul între pers#ana după v#ia SAU lui umne!eu şi cea lume
@$ #uă sau trei versete, fiecare luateDeveniți
din diferite
membrupăr"i ale Scripturii,
Scribd pentru accesp#t fi puse îm
tratate ca şi cum acestea sunt, d#ar un singur te=t$
complet. Primele dumneavoastră 14 zile sunt
Sugestii de serie de predici te=tuale?
gratuite.
($ %b#rdarea parab#lel#r lui 3rist#s$
9$ %b#rdarea cel#r Lapte declara"ii ale lui 3rist#s de pe Cruce$
4$ Mai multe l#curi în care #mnul se adresea!ă indivi!il#r
Continuați prin numele l#r de d#uă
gratuit
succesiv$
'uca 1epeti"ia
(5+(, în Scriptură
9G Hapte )+G etc$este un mijl#c de accentuare+ 7ene!a 99+((, (9G 
$ Du suntE ale lui &sus aşa cum sunt găsite în vang2elii, în special în vang2elia
E2erci-ii&
Titluri conexe

($ Pregăti"i # sc2i"ă de te=t din Psalmul (+(-4, sau Psalmul 94$


9$ Pregăti"i # sc2i"ă te=tuală pe <it 9+((-(4, dând titlul, gândul central, şi divi!iunil
4$ 7ăsi"i un te=t pr#priu şi prin utili!area met#dei de ab#rdare multiplă, c#nstrui"i d
de la acelaşi te=t$ Scrie"i sc2i"a dumneav#astră întreagă, şi indica"i titlul, gândirea
principalele divi!iuni, în fiecare sc2i"ă$ 
$ Scrie # sc2i"ă de predică de la &saia (+(@$ a"i-i un titlu, divi!iuni principale, etc
:$ 7ăsi"i un te=t adecvat pentru --
un mesaj de evang2eli!are
b fl bi CURS TCC NSCLC
https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C 7/23
i
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS
# predică deTCC 1.NSCLC
înm#rmântare Cancerul doze Pedi Cazuri
un serviciu de nuntă metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
un mesaj misi#nar Căutare 
un serviciu al tineril#r
un mesaj pentru lucrăt#rii creştini
Descărcați Acum  Căutați document 

un mesaj de !iua tatălui


un mesaj de %n 8#u
Pre%ica E2p$ziti,ă
efini"ia predicii e=p#!itive?
Fste e=punerea gândului unui pasaj din Scriptură luat ca # unitate, prin intermedi
aplicării principiil#r gramaticale, ist#rice, şi te=tuale$
<ema, te!a, divi!iunile maj#re şi min#re, sunt luate din pasaj şi sunt făcute relevan
via"a de astă!i printr-# bună #rgani!are, argumentare, ilustra"ie, aplicare şi apel$F-

 predică e=p#!itivă este una în care # parte mai mult sau mai pu"in e=tinsă din Sc

interpretată în legătură cu # temă sau # idee centrală$ Cea mai mare parte a mate
pentru predică este e=tras direct din pasaj şi sc2i"a c#nstă într-# serie de idei pr#g
centrate în jurul unei singure idei principale$
=aminând această defini"ie, #bservăm în primul rând, că # predică e=p#!itivă se b
($ pe # p#r"iune
p#r "iune mai mult sau mai pu"in e=tinsă a Scripturii$ Pasajul p#ate c#nsta d
versete sau se p#ate e=tinde printr-un capit#l întreg sau c2iar mai departe$ Pr#bab
de patru versete, dar cu nici # limită de lungime$
9$ %ceastă p#r"iune mai mult sau mai pu"in e=tinsă este interpretată în rap#rt cu #
idee centrală$ %ceasta este # unitate e=p#!itivă f#rmată dintr-un număr de versete
re!ultă # idee centrală$
Titluri conexe

4$ Cea mai mare parte a materialului pentru predică este înt#cmit în m#d direct din
numai că ar ar
dar detaliile trebui ca să
trebui ideile
fie, principale ale pasajului
de asemenea, să fie intr#duse
în m#d c#respun!ăt#r într-un discurs
e=plicate şi făcute
furni!e!e materiale de ba!ă pentru predică$
<ema pasajului trebuie să fie t#tdeauna avută Citițiînovedere
previzualizare
în întreaga predică e=p#!it
cum # idee principală este de!v#ltată din pasaj, aceasta ar trebui să urme!e,  într-#
serie de idei pr#gresive, t#ate legate Încărcați documente
de gândul central$pentru a descărca.
Intr-# predică e=p#!itivă trebuie să se desfăşurăm sensul, sau să facem pasajul să
clar$ SAU
b fl bi CURS TCC NSCLC
https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C 8/23
i
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
In c#mpara"ie cu predicametastatic-…
te=tuală,
în predica e=p#!itivă
pulmonar
Deveniți predicat#rul
cu… Scribd
membru medicamente… trebuie să f#rm
pentru acces
Căutare
subdivi!iunile, precum şi divi!iunea principală, din aceeaşi  din
unitate de Scriptură,
complet. Primele dumneavoastră 14 zile sunt
pr#pune să predice$
gratuite.
 
=emple de Predici =p#!itive?
Descărcați Acum  Căutați document 
Răz"$iul 1piritual al Creştinului# ;feseni Continuați
6+(5-(@> gratuit
&$ M#rala creştinului, versetele (5-(4
($ %ceasta ar trebui să fie ridicată, versetul (5
9$ %r trebui să fie fermă, versetele ((-(4
&&$ %rmura Creştinului, versetele (-(
($ %r trebui să fie defensivă în caracter, versetele (-(a
9$ %r trebui să fie #fensivă in caracter, versetul (b
&&&$ Jia"a de rugăciune a creştinismului, versetul (@
($ %r trebui să fie persistentă, versetul (@a
9$ %r trebui să fie de mijl#cire, versetul (@b

Crist#s îl prinde pe Nac2eu, 'uca (),(-(5


&$ Căutarea lui Nac2eu, versetele (-
&&$ Imprietenirea cu Nac2eu, versetele :-
&&&$ Mântuirea lui Nac2eu, versetele @-(5

Principiile de ba!ă pentru pregătirea sc2i"el#r e=p#!itive?


 

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


7-16) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
Titluri conexe de 14 zile

Continuați gratuit

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
9/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
10/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
11/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
12/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
13/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 
Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


Descărcați Acum 20-22) prin încărcarea documentelor
 Căutați document 
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
14/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
15/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
16/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
17/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


26-32) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
18/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
19/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe

b fl bi CURS TCC NSCLC


https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica
C l d P di C i
20/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă
tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul doze Pedi Cazuri
metastatic-… pulmonar cu… medicamente…
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica 21/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Răsplătiți-vă curiozitatea
Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.

Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.

Partajați acest document

https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica 22/23
30.07.2020 Prezentarea Omileticii: Prefaţă

    
Căutare 
Mai multe de la Ruben Natarîș
Descărcați Acum  Căutați document 

tromboflebite CURS TCC 1.NSCLC Cancerul pulmonar doze medicamente


metastatic-… cu celule mici… examen practic…
i l i t (SCLC) 2010 df Id
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
Ruben Nat… Ruben Nat… Ruben Nat… Ruben Nat… Ruben Nat…

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

Scribd pentru Companii

JURIDIC
   
Termeni

Confidențialitate

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site . Limba site-ului: român

https://ro.scribd.com/document/381857418/Omiletica 23/23

S-ar putea să vă placă și