Sunteți pe pagina 1din 8

MITROPOLIA CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

DEPARTAMENTUL STUDII AL MITROPOLIEI MOLDOVEI

Coordonat
Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova
din _________________________________
Prorector _______________ ________________

PROGRAMĂ ANALITICĂ :
„OMILETICA”

Specialitatea: Teologie ,
Numărul total de ore: 60 ore;
Prelegeri: 30 ore,
Seminare: 30 ore.
Responsabil de predare: prot.drd. Iulian Rață

Chişinău, 2018

1
Preliminarii
Cursul de Omiletică se înscrie în lista disciplinelor practice ale specialităţii ciclului I
„Teologie Pastorală și Pedagogie”. Cursul în cauză vine în acord cu un şir de discipline care
sînt studiate în prealabil, în mod special Retorica și Catehetica. Cursul are drept obiectiv de
bază formarea sau dezvoltarea, la studenţii anului II, a unui şir de competenţe ce vin să-l
pregătească pe viitorul teolog pentru comunicarea omiletică.
Finalităţile cursului:
Studentul care a audiat cursul dat va avea formate deprinderile necesare misiunii de
predicator în mod special, iar în particular va evidenţia pentru sine importanţa disciplinei
Omileticii în contextul celorlalte discipline teologice, pentru informarea şi formarea sa în
vederea misiunii învăţătoreşti, va însuşi cunoştinţe şi strategii pentru a predica în
conformitate cu idealul educaţional creştin ortodox, va cultiva calităţile intelectuale, morale şi
fizice necesare unui bun predicator. Totodată, studentul va poseda o bună orientare în
bibliografia omiletică, cu prioritate din spaţiul Teologiei, dar şi din cel laic (pedagogie,
psihologie, literatură etc.).
Disciplina universitară Omiletica, include partea introductivă și zece module.
Partea introductivă reflectă abordări conceptuale referitoare la retorică și conceptele
cheie ale întregului curs. Acestea se preocupă atât de latura istorică, familiarizând studentul
cu predica în Vechiul și Noul Testament, apoi cu scrierile și predicile patristice, cât și cu
partea practică, descriind chipul predicatorului, capacitățile fizice și psihice de care are
nevoie cel din urmă, cât și genurile de predică. Iar în final, toate acestea în ansamblu au drept
scop formarea competenței omiletice.

COMPETENȚE DEZVOLTATE ÎN CADRUL DISCIPLINEI

La nivel de cunoaștere și înțelegere


- Să raporteze Omiletica cu celelalte discipline
- Să cunoască principalele repere din istoria predicii;
- Să cunoască repere din istoria predicii la români și în Republica Moldova;
- Să-și formeze cunoștințe de redactare şi prezentare a predicii.
- Să cunoască elemente de omiletică practică: planul predicii şi să poată oferi exemplificări,
pentru fiecare gen în parte.

La nivel de aplicare
- să poată deosebi şi evalua diferite genuri de predică
- să aplice cunoştinţele acumulate în activitatea profesională;
- să facă deosebire între predica ortodoxă și cele romano-catolice/protestante/neoprotestante;
- să promoveze, în baza cunoştinţelor acumulate adevărul de credință şi valorile general-
umane.

La nivel de integrare
- să stabilească locul şi importanţa „Omileticii” în cadrul celorlalte discipline;
- să se orienteze în literatura din domeniu;
- să-şi formeze aptitudini de cercetare ştiinţifică;
- Să-și formeze reguli de muncă eficientă, atitudini responsabile față de predică, ca act
liturgic;
- Să-și valorifice creative propriul potential, respectând principiile și normele de etică
profesională.

2
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI DE STUDIU
-

Credite
Numărul de ore Evaluarea Responsabil
Codul dis- de disciplină
ciplinei în Anul Semes-

Laborator

Colocviu
Seminar

Examen
planul de predării trul

Curs
învăţământ

Prot. drd.
III VI 30 30 E 5
Iulian Rață

I. ADMINISTRATREA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT

Forma de activitate

Nr/o Unităţi de conţinut Activitatea


Curs Seminar independentă
a studentului
(AIS)
1. Introducere în studiul Omileticii. Propovăduirea 2 2
Cuvântului, dimensiune esențială a slujirii
preoțești
2. Predica în Vechiul Testament. Repere 4 4
3. Predica Mântuitorului Hristos și kerigma 4 6
apostolică
4. Excurs în predica post-apostolică și patristică 2 4

5. Repere ale predicii post-patristice. Predica în R. 2 4


Moldova
6. Studiu comparativ: Predica la Ortodocși și la 2 4
celelalte culte
7. Factori ai reușitei predicii 4 4
8. Personalitatea predicatorului și ascultătorii 6 6
predicii
9. Genurile propovăduirii 6 6
10. Elaborarea și prezentarea predicii, între teorie și 6 8
practică
11. Atitudinea preotului după susținerea predicii 2 2
Total 40 50

II. TEMATICA UNITĂȚILOR DE CURS

Modulul Curs Seminar


Conținut N Tip Conținut Nr Tip
r. .
or ore
e
Introducere în - Preliminarii 2 Cunoștințe 2 Introducti

3
studiul - Predica – act de bază v
Omileticii. liturgic
Propovăduirea - Oratoria clasică
Cuvântului, și predica
dimensiune creștină
esențială a - Prescripții
slujirii canonice
preoțești - Implicații
actuale
Predica în - Predica 4 Cunoștințe Vor fi 4 Integrativ
Vechiul profeților integratoar analizate
Testament. - Tematica e principii
Repere predicii vetero- privind
testamentare cu comunicar
exemple ca Sf. ea
Prooroc Isaia, nonverbală
Sf. Ilie în rostirea
Tesviteanul, mesajului
Sfântul Ioan biblic.
Botezătorul
Predica - Mântuitorul 4 Cunoștințe Să 6 Integrativ
Mântuitorului nostru Iisus integratoar elaboreze
Hristos și Hristos, e profilul
kerigma învățător Mântuitoru
apostolică suprem; lui sau a
- Parabolele, unuia
mijloace dintre
preferate în Apostoli și
Predica să prezinte
Mântuitorului; acest profil
- Kerigma
apostolică
Excurs în - Predica 2 Cunoștințe Sunt create 4 Training
predica post- Părinților funcționale studii de
apostolică și Apostolici caz, în care
patristică - Predica sunt
Părinților din utilizate
sec. II-III scrierile
- Perioada a II-a a Părinților
Literaturii din
patristice în perioada
Răsărit și în dată
Apus
Repere ale - Întâlnirea 2 Cunoștințe Prezentare 4 Training
predicii post- predicii creștine integratoar a unui
patristice. cu retorica e predicator
Predica în R. greco-romană contempor
Moldova - Scurt raport an din R.
între Retorica Moldova.
antică și predica Efectuarea

4
creștină unei
- Prezentarea analize a
predicii în predicii
Republica conform
Moldova: Metodei
Studiu SWIT
comparativ, în
trecut și în
prezent.
Studiu - Predica la 2 Cunoștințe Prezentare 4 Training
comparativ: Romano- integratoar a predicilor
Predica la Catolici e de la unul
Ortodocși și la - Predica la dintre
celelalte culte neoprotestanți cultele
- Genurile neoprotesta
omiletice la nte
catolici și la
protestanți
Personalitatea - Noțiunea de 6 Cunoștințe Să 6 Dialog,
predicatorului personalitate funcționale elaboreze evaluări,
și ascultătorii - Însușiri profilul studiu de
predicii specifice predicatoru caz
personalității lui
propovăduitorul
ui
- Ascultătorii
predicii în
general
- Ascultătorii
parenezei
Factori ai - Predica de 4 Cunoștințe Redactarea 4 Training
reușitei succes funcționale unor schiţe
predicii - Noțiuni de de predici
limbaj omiletic
- Stil, gestică,
materialul
ilustrativ
- Despre
metalimbaj
Genurile - Omilia 6 Cunoștințe Să 6 Training
propovăduirii - Predica tematică integratoar elaboreze o
- Panegiricul e pareneză și
- Pareneza să participe
- Conferințele la o
religioase Conferință
cu o
prezentare.
Elaborarea și - Etapele 6 Cunoștințe Să 8 Training
prezentarea pregătirii funcționale elaboreze 4
predicii, între predicii predici

5
teorie și - Pregătirea (câte 2
practică îndepărtată pentru
- Pregătirea fiecare
apropiată simestru)
- Planul predicii și să le
prezinte pe
amvonul
Bisericii
Atitudinea - Interivievarea 2 Cunoștințe Să 2 De
preotului după experților funcționale elaboreze finalizare
susținerea pentru formarea un
predicii. deprinderilor chestionar
Concluzii bune și cu
eliminarea persoanele
gesturilor ce pot apropiate
duce la asupra
pierderea conținutulu
sensului predicii i predicii

III. ÎNTREBĂRI PENTRU EVALUARE FINALĂ


Anul III Simestrul VI
1. Predica – act liturgic
2. Prescripții canonice
3. Oratoria clasică și predica creștină
4. Factori ai reușitei predicii
5. Noțiuni de limbaj omiletic
6. Stil, gestică, material ilustrativ
7. Metalimbajul
8. Noțiunea de personalitate
9. Însușiri specifice personalității
10. Ascultătorii parenezei
11. Ascultătorii Predicii
12. Omilia
13. Predica tematică
14. Panegiricul
15. Pareneza
16. Conferințele religioase
17. Genurile omiletice la catolici și protestanți
18. Etapele pregătirii predicii
19. Pregătirea îndepărtată
20. Pregătirea apropiată
21. Planul predicii

Model de bilet:
1. Predica dogmatică
2. Comparați pareneza cu panegiricul
3. Elaborați o schiță de predică la Sfințirea casei

6
STRATEGII DE EVALUARE

Metode de Pondere din nota


Tip activitate Criterii de evaluare
evaluare finală

Curs Evaluare finală Examen scris 50%

Verificare pe
parcurs Test de evaluare 30%
10.5 Seminar/laborator
- Activitate la
seminar - 20%

Standard minim de performanţă

Cunoştinţe minime pentru nota 5: tratarea cel puţin a unui subiect de examen,
indicarea unei minime bibliografii şi răspunsul corect la o întrebare suplimentară.
Studentul nu este admis în examen dacă nu prezintă minimum 2 predici în simestru.

BIBLIOGRAFIE:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institului Biblic și de Misiune a Bisericii


Ortodoxe, București
2. Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvinte la praznice împărăteşti, Bucureşti, 1942 Idem, Omilii la
Facere (I), Bucureşti, 1987 (vol. 21 din P.S.B.)
3. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere (II), Bucureşti, 1989, (vol. 22 din P.S.B.)
4. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Bucureşti, 1994, (vol. 23 din P.S.B.)
5. Sf. Macarie Egipteanul, Omilii duhovniceşti, vol. 34 din P.S.B., Bucureşti, 1992
6. Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Sf. Evanghelie după Luca, Oradea, 1998
7. Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, Omilii la Psalmi, Omilii şi cuvântări,
Bucureşti, 1996 Manuale, cărţi şi studii:
8. Belu, pr. prof. dr. Dumitru , Curs de Omiletică, ms. dactil., f.a., 405 p
9. Keiser Michael Preot, Propovăduirea Cuvântului, Editura Reîntregirea, Alba Iulia
2017
10. Ciubotă Daniel Marius, Discursul omiletic din perspectiva științelor comunicării,
Editura Universitară, București, 2012
11. Chilea, pr. prof. dr. Sebastian, Consideraţii omiletice actuale, în ,,O.”, Anul XIX
(1967), nr. 1
12. Chilea, pr. prof. dr. Sebastian, Predica de succes, în ,,M.O.”, Anul XVIII (1954), nr.
1-3, p. 38
13. Cristescu, pr. prof. dr. Grigorie, Predică pentru vremea ta!, în ,,G.B.”, Anul XI (1950),
nr. 9-10.
14. Cristescu, pr. prof. dr. Grigorie, Omilie “mare” şi “ omilie mică” sau omilie “
tematică” şi omilie ”exegetică”?, în ,,M.M.S.”,

7
15. Dura, pr. asist. Nicolae, Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi
omiletică a preotului, în „M.B.”, Anul XXXIII (1983), nr. 3-4 Galeriu, pr. prof. dr.
Constantin, Preoţia ca slujire a cuvântului, în ,,O. ”, Anul XXXI (1979), nr. 2
16. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Predica ocazională, (Pareneza), E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 2001
17. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Introducere în Omiletică, Bucureşti, 2001
18. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Mergând, învăţaţi..., E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2006
19. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Predica, parte integrantă a cultului divin, în ,,G.B. ”, Anul
L (1992 ), nr. 3-4
20. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Poeta nascitur, orator fit. Vocaţia omiletică a
Mitropolitului Antonie Plămădeală, în ,,S.T.”, Anul I (2005), nr. 4
21. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Biserica şi Scoala. Analize omiletice, catehetice şi
pastorale, Bucureşti, 2003
22. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Factori ai reuşitei predicii: noţiuni de limbaj, stil, gestică,
material ilustrativ etc., în ,,S.T.”3-4/1998
23. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Omiletica, Editura Basilica, București, 2015
24. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Bibliografie omiletică
25. Laurean Mircea diac. Arta predicării, Editura Doxologia, Iași, 2015
26. Mitrofanovici, prot. dr. Vasile, Omiletica Bisericii dreptcredincioase răsăritene,
Cernăuţi, 1875
27. Necula Constantin, pr. Conf. Dr., Propovăduire și educație social, Editura Andreiana,
Sibiu, 2010
28. Popescu, pr.Victor N., Predica în cultul creştin, în ,,B.O.R.” 4-6/1944
29. Scheau Ioan, Comunicare și metodologie didactică, Editura Aeternitas, Alba Iulia,
2018
30. Toader, lect. dr. Ioan, Metode noi în practica omiletică, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1997
31. Toader, lect. dr. Ioan, Retorica amvonului, Cluj, 2002

S-ar putea să vă placă și