Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
1.2 Facultatea CHIMIE
1.3 Departamentul CHIMIE
1.4 Domeniul de studii CHIMIE
1.5 Ciclul de studii MASTER
CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE ŞI FARMACEUTICE /
1.6 Programul de studii / Calificarea
Chimist

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei MEDICAMENTE DE SINTEZA
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Elena BICU
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Elena BICU
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare EF-E 2.7 Regimul discipinei OP
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 6
Examinări 4
Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual 94


3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
profesionale Competenţe

C1. Operarea cu noţiuni de structură, proprietăţi şi reactivitate a compuşilor chimici si farmaceutici.


C2. Folosirea tehnicilor, aparatelor şi metodelor de analiză şi investigare a compușilor farmaceutici.
C3. Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor,
elaborarea protocoalelor pentru analiza fizico-chimică a unor produși chimici şi farmaceutici.
C4. Managementul laboratoarelor si asigurarea calității.
transversale Competenţe

CT1. Identificarea, descrierea si analiza critică a conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor si modelelor
specifice referitoare la structura şi reactivitatea compușilor chimici si farmaceutici.
CT2. Utilizarea corespunzătoare a metodelor şi aparaturii de laborator în identificarea şi analiza compușilor
farmaceutici.
CT3. Utilizarea unor criterii şi standarde specifice în domeniul produselor biochimice, farmaceutice şi
cosmetice.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


general 7.1. Obiectivul

Dobandirea notiunilor necesare pentru intelegerea aspectelor legate de conceperea, obtinerea, proprietatile si
aplicatiile unor compusilor organici in sinteza de medicamente.

Aprofundarea cunostintelor din chimia organica, cu accent pe discutarea aspectelor structura-activitate


biologica, a proprietatilor fizice si chimice si a aplicatiilor unor compusi organici.

Punerea accentului pe descoperirea medicamentelor si pe strategia de dezvoltare a acestora.


7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

 Explice actiunea farmacologica a compusilor studiati;


 Descrie etapele de sinteza a unor compusi, cu rol de medicament;
 Utilizeze limbajului chimic şi regulile de nomenclatură pentru compuşii onaturali studiaţi;
 Rezolve diferite tipuri de itemuri propuse în acord cu noţiunile studiate;
 Abordeze interdisciplinar multiplele aplicaţii practice ale unor compuşi studiaţi.

8. Conţinut
Observaţii
Metode de
8.1 Curs (ore şi referinţe
predare
bibliografice)
Introducere: Medicament, istoric si rolul medicamentelor de sinteza. prelegere
1. 1 [1,6]
Clasificare.

Medicamente asupra SNC: prelegere


- Anxiolitice, sedative si hipnotice;
2. 8 [2,3,4]
- Anticonvulsivante: benzodiazepinele;
- Tranchilizante majore: derivati de fenotiazina si alte
neuroleptice triciclice, derivati de benzofenona si indol ;
3. Substante cu actiune anticanceroasa: prelegere 9 [2,3,5,6]
- Substante cu actiune alchilanta: derivati de N-iperite,
aziridine, epoxizi
-
Compusi cu actiune de antimetaboliti: derivati ai acidului folic,
derivati ai bazelor purinice si pirimidinice;
- Inhibitori ai unor enzime (inhibitori ai farneziltransferazei si de
polimerzare ai tubulinei).
Medicamente cu actiune analgezica, antitermica si antiinflamatorie: prelegere
- Derivati de anilina (paracetamolul si derivatii);
- Acidul salicilic, aspirina si derivatii;
- Derivati ai acidului antranilic (ac. mefenamic);
- Derivati de pirazol (antipirina, piramidon, algocalmin,
4. 10 [2,3,6]
fenilbutazona si derivatii ei, celecoxibul);
- Derivati de tip acizi fenilacetici (diclofenac, ibufenac,
fenclofenac);
- Derivati ai acizilor heteroarilacetic (indometacinul);
- Derivati de tip acizi fenilpropionici (ibuprofenul);
- Derivati de oxicam (piroxicamul).
Bibliografie:

1. Marc Adenot, Initiation a la chimie medicinale. Les vois de la decouverte du medicament,


Ed. Ellipses Paris, 2000
2. Jie Jack Li, Modern Drug Synthesis, Ed Wiley, 2010
3. Ecaterina Cioranescu, Medicamente de sinteza, Ed. Tehnica Bucuresti, 1966
4. V. Predescu, Terapie psihotropa, Ed. Medicala Bucuresti, 1968
5. Douglas S. Johnson, Jie Jack Li, The art of drug synthesis, ed. Wiley, 2007
6. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford, 2002
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)

Norme de protecţia muncii 1 ore; Norme de


Instructajul
TSM in lab. de
1. Sinteza, purificarea si caracterizarea acidului chimie; [1,5].
Experimentul de laborator;
acetilsalicilic (aspirina)
conversaţia euristică; explicaţia.
3 ore [1]

Sinteza β-cianetilfenotiazinei Experimentul de laborator;


2. 4 ore; [3]
conversaţia euristică; explicaţia.

Sinteza unei calcone Experimentul de laborator;


3. 4 ore; [5]
conversaţia euristică; explicaţia.

Sinteza acidului barbituric Experimentul de laborator;


4. 4 ore; [1]
conversaţia euristică; explicaţia.

Sinteza si purificarea p-acetilaminofenolul Experimentul de laborator;


5. 4 ore; [4]
(paracetamolului) conversaţia euristică; explicaţia.

1-fenil-3-metil-5-pirazolona Experimentul de laborator;


6. 4 ore; [2]
conversaţia euristică; explicaţia.

Experimentul de laborator;
7. Acidul antranilic 4 ore; [2]
conversaţia euristică; explicaţia.

Bibliografie:

1. E. Ştefănescu, M. Dorneanu, M. Ungureanu, “Lucrări practice de Chimie organică”, Iaşi 1979.


2. M. Caprosu, M. Dumitriu, I. Ciocoiu, “Chimie organica, Indrumar de lucrari practice”, vol.II, Iasi 1989.
3. E. Bicu, “Noi compusi fenotiazinici fiziologic activi”, Teza de doctorat, Iasi, 1996.
4.  Ellis, Frank, Paracetamol: a curriculum resource. Cambridge: Royal Society of ,Chemistry. 2002 ISBN 0-85404-
375-6.
5. R.H. Wiley, P. E. Hexner, Organic Syntheses, 2003
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)

10.4 Curs Examen scris 60 %

10.5 Seminar/ Laborator Evaluare pe parcurs 40 %

10.6 Standard minim de performanţă:

- cunoştinţe pentru nota 5:

Să scrie corect formule chimice; să denumească IUPAC şi uzual reprezentanţii fiecărei clase de medicamente studiate;
să prezinte principalele proprietăţi farmacologice ale compuşilor studiaţi; să folosească corect limbajul chimic folosit.

Să-şi întocmească portofoliul de laborator; să completeze corect şi complet protocoalele corespunzătoare fiecărei lucrări
efectuate; să folosească corect ustensilele şi aparatura de laborator; să participe efectiv la realizarea experimentelor
propuse.

- cunoştinţe pentru nota 10:

Să prezinte sinteza, structura şi proprietăţilale chimice si farmacologice ale compuşilor studiaţi; să stabilească corelaţii
între structura chimica si actiune biologica; să rezolve itemii propuşi.

să descrie modul (inclusiv reactivii, ustensilele şi instalaţiile necesare) prin care s-au efectuat experimentele propuse.

Data completării Titular de curs Titular de seminar

21.09.2017 Prof. dr. Elena BICU Prof. dr. Elena BICU

Data avizării in Director de departament


departament
Prof.dr.habil. Mihail-Lucian BÎRSĂ