Sunteți pe pagina 1din 18

Proiectarea didactică

Conf.dr. Silvia Făt


Importanța unui plan
 „Orice lucru bine făcut este rezultatul unui proiect bine gândit” (Kotarbiński,
1973)
 Principiul anticipării: „În forma sa cea mai generală, regula creării faptului
împlinit se înfăţişează astfel: dacă vrei să obţii într‑un anumit moment o
situaţie dorită cu o cheltuială minimă de resurse, străduieşte‑te să afli
din timp momentul când acest lucru se poate face relativ uşor, o situaţie
care să ducă pe cât posibil de la sine la acea situaţie intenţionată pentru
momentul respectiv, astfel încât pentru menţinerea ei să fie suficientă
supravegherea pură sau cel puţin o simplă acţiune preventivă (…)
Educational design, instructional design - inspirată de principiile
managementului științific centrat pe obiective (Taylor, 1911).
 Logica acţiunii eficiente
 Se încadrează în logica curriculumului, angajând cele trei dimensiuni de
analiză: structurală, procesuală şi a produsului


Normativitate și autonomie

 Pedagogia autonomiei, definită ca


 Hattie (2014): impactul cel mai posibilitatea – conştient şi
puternic asupra învăţării deliberat construită – de a‑i
elevilor are loc atunci când susţine pe cei care învaţă în a‑şi
profesorii ajung să înveţe stabili obiective, în a alege
din şi despre propria metodele şi conţinuturile
predare şi când elevii devin specifice, tipurile şi tehnicile
proprii lor profesori. de evaluare necesare (Grima,
2007)
 „Coplanificarea le oferă
cadrelor didactice şi elevilor  Principii care favorizează
posibilitatea de a colabora participarea, învăţarea
în aşa fel încât să valorifice intenţionată, interesul pentru
la maximum ceea ce are cunoaştere şi relaţionare,
asumare, furnizarea de
şcoala de oferit.” (Walker,
oportunităţi pentru a învăţa să
2018, p. 149) înveţi şi pentru autoreglare,
promovarea reflexivităţii.
Proiectarea tradiționalăcurriculară

 este centrat pe conţinuturi;  este centrat pe obiective şi


propune acţiuni didactice
 conţinuturile îşi subordonează
specifice
obiectivele, metodologia şi
evaluarea  punctul de plecare îl constituie
obiectivele stabilite pentru elev
 relaţiile dintre elementele
activităţii didactice sunt  între toate elementele activităţii
întâmplătoare,; didactice se stabilesc raporturi
de interdependenţă,
 întreţine dezechilibre în formarea
formatorilor iniţială şi continuă,  asigură echilibrul dintre pregătirea
între pregătirea de specialitate de specialitate a formatorilor şi
şi pregătirea psihopedagogică pregătirea psihopedagogică.
 
Funcțiile proiectării

 de anticipare  PROFESORUL:
 orientare  orientează şi planifică activitățile
 organizare  organizează metodic lecțiile
 de dirijare  dirijează procesele de
predare‑învăţare: dirijarea
 de reglare‑autoreglare directă; dirijarea indirectă;
 de decizie dirijarea euristică.
 de inovare  reglează procesul de învăţare pe
baza feedbackului:
 controlează şi evaluează activităţile
de învăţare a elevilor prin
metode de evaluare
 optimizează, ameliorează practicile

Un proiect didactic eficient

 a defini obiectivele formării, la unul


sau mai multe niveluri;
 a sugera teme de activitate
susceptibile de a provoca
învăţarea;
 a oferi posibilitatea alegerii metodelor
şi mijloacelor;
 a propune instrumente de evaluare;
 a determina condiţiile prealabile ale
unei activităţi eficiente.
 De Landsheere (1979)

 https://forms.gle/8tdfJLBgz1shk7u68


Indicatori de planificare a lecției
 Ce tip de organizare a lecţiei este
oportună în realizarea sarcinilor de
învățare: frontală, microgrupală,
individuală, combinată?
 Ce model de învățare este promovat:
experiențială, prin transmiterea de
cunoştinţe, prin construcția
cunoştinţelor, prin proiect, prin
exemple, demonstraţii, aplicaţii
practice?
 Care este ponderea aplicațiilor
practice în raport cu elementele
de ordin teoretic?
 Există resurse materiale care să
sprijine procesul de învățare?
 Care este profilul (diferențiat) al
elevilor?

Pași în proiectare

 1. Alegeţi conţinuturile pe care le veţi parcurge cu elevii; parte din ele


pot fi alese de către elevi – în funcţie de obiectivele de învățare, de
resursele disponibile, de interesele şi capacităţile lor.
 2. Selectaţi resursele necesare – vizați noile tendințe: predarea în
echipă, resursele digitale interactive, investigarea şi observarea în medii
care permit aplicarea practică.
 3. Elaboraţi strategia didactică interactivă – îmbinați metodele,
procedeele și tehnicile în funcţie de conţinuturile alese, de succesiunea
logică a acestora.
 4. Stabiliţi modalităţile de evaluare care vor fi utilizate – în vederea
valorificării depline a învăţării; cu recomandarea orientării către
instrumente şi tehnici de evaluare formativă.

Obiectivele operaționale
 cerințe de formă și de
conținut:
 Răspunsuri concrete așteptate în
comportamentele de învățare ale  să fie explicite– atât
elevilor. pentru elev, cât şi
pentru profesor;
 Produsul concepției cadrului didactic,
având ca sferă de referinţă lecţia  să fie accesibile
sau un grup de unităţi tematice. majorităţii elevilor şi
realizabile în
 Descriu în mod cuantificabil intervalul de timp
cunoştinţele, abilităţile şi efectiv;
aptitudinile elevului la sfârşitul
unei secvențe de învățare.  să conţină atât condiţiile
de realizare a
 Proiectează comportamentul de sarcinilor, cât şi
răspuns al elevilor la sarcinile criteriul performanţei;
didactice.  să vizeze o operație
 Elemente cheie în măsurarea eficienței singulară;
proceselor de predare-învățare  să fie transferabile de la
 4-5 obiective operaționale situaţia didactică la o
situaţie reală de viaţă.


Formularea corectă

 1) alegerea verbelor care definesc


acţiuni concrete, observabile, după
„liste de enunţuri admise/interzise
care urmăresc să protejeze profesorul
de formulări echivoce
 2) „configurarea situaţiei – cu
facilităţile şi restricţiile ei specifice
 3) „specificarea condiţiilor de
manifestare a comportamentului
aşteptat”;
 4) precizarea criteriilor de
evaluare: a) numerice; b) proporţia de
reuşită; c) limita de timp; d)
criteriul‑model;
 5) „indicarea cel puţin a reuşitei
minimale” (Vlăsceanu, 1988)
G. De Landsheere – procedura
operaționalizare
 SUBIECTUL care va produce un anumit
comportament;
 comportamenul observabil ce se va
obţine sau care este aşteptat
(CAPACITATEA DE ÎNVĂȚARE);
 PERFORMANŢA DE ÎNVĂȚARE care se
obţine cu ajutorul
comportamentului aşteptat;
 SITUAȚIA DE ÎNVĂȚARE sau condiţiile
(interne şi externe) de învăţare în
care se va produce
comportamentul;
 STANDARDUL PERFORMANȚEI
ACCEPTABILE; nivelul performanţei
standard (sau criteriile/descriptorii
de reuşită minimal acceptabilă).

Taxonomii

Krathwohl Harrow
 I. RECEPTAREA  REACŢIE COMPLEXĂ
 II. RĂSPUNSUL  AUTOMATISM
 III. VALORIZAREA  REACŢIE DIRIJATĂ
 IV.CONCEPTUALIZAREA  DISPOZIŢIE
 V. INTERIORIZAREA  PERCEPERE
 

Clasă taxonomică ●
Verbe operaționale ●
Metode recomandate

Cunoaștere ●
a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a recunoaște, a ●
Realizaţi o listă cu … Recunoașteți..., Descrieți...,
dobândi, a numi Identificați...., Găsiți …

Înţelegere ●
a traduce, a transforma, a exprima prin propriile cuvinte, a ●
Scrieţi un scenariu al povestirii. Realizaţi o schemă
ilustra, a pregăti, a reprezenta, a schimba, a scrie din nou, a a succesiunii evenimentelor. La ce concluzie se
redefini, a interpreta, a reorganiza, a rearanja, a diferenția, a poate ajunge? Clasificați, Explicați.., Interpretați …
distinge, a face, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a
induce, a conchide, a prevedea, a determina, a extinde, a
interpola, a extrapola, a completa, a stabili, a parafraza


Aplicare ●
a implementa, a generaliza, a stabili legături, a alege, a dezvolta, ●
Construiţi un model/ o propoziţie pentru a
a organiza, a utiliza, a se servi de, a transfera, a restructura, a demonstra cum funcţionează... Completaţi fraza...
clasifica, a executa Rezolvați ... Implementați, executați …


Analiză ●
a distinge, a detecta, a identifica, a clasifica, a discrimina, a Prin ce se aseamănă... De ce au apărut


Sinteza recunoaște, a categorisi, a deduce, a analiza, a contrasta, a schimbările...? Realizaţi o schemă cu punctele
compara, a atribui, a structura importante. Analizați.., Comparați.., Interogați..,


Evaluare a produce, a planifica, a deriva, a dezvolta, a combina, a

Găsiți o soluţie mai bună? Ce schimbări


CREARE organiza, a sintetiza, a deduce, a formula, a modifica recomandaţi? Analizați critic modelul … Justificați

a critica, a experimenta, a judeca,, a monitoriza, a argumenta, a o decizie ... Experimentați …Realizați un
considera, a compara, a contrasta, a standardiza, a evalua proiect ...? Cum aţi descrie sentimentele
personajului...? Realizați o reclamă pentru …
Dezvoltați un sistem care să … Elaborați un set de
ipoteze pentru o investigarea unui fenomen
Conținuturi esențiale și situații de
învățare
 1. Orice conţinut care nu  https://www.manuale.edu.ro/
poate fi asimilat de elev prin
efort propriu pe baza altor
achiziţii realizate, ci numai sub
îndrumarea profesorului (Logica
pedagogică).
 2. Orice conţinut care
condiţionează achiziţia altor
conţinuturi mai complexe în
domeniul respectiv (Logica
ştiinţifică).
 Activități de învățare
 https://digitaledu.ro/activitati-de-
invatare-digitala/

Dacă doriţi ca elevii ... ●
Încercaţi

Să citească, să scrie ●
Conversaţia euristică, ateliere de lectură și de scriere, activitate dirijată de lectură şi gândire


Să stabilească și să conștientizeze ●
„Ştiu – vreau să ştiu – am învăţat”, jurnalul reflexiv
obiective de învăţare

Să facă conexiuni între cunoştinţele și ●
Jurnalul dublu, harta conceptuală, matricele, lanţurile cognitive, scheletul de peşte,
experiențele anterioare și cele actuale și diagrama cauzelor şi a efectului, pânza de păianjăn, tehnica florii de nufăr, metoda R.A.I,
să fixeze cunoștințele tabelul de analiză cu trei coloane, organizatori grafici, Sistemul interactiv de notare pentru
eficientizarea lecturii şi gândirii - SINELG


Să facă predicţii, inducţii, să rezolve ●
Ghid de anticipare, tabelul predicţiilor, brainstorming, starbursting, metoda pălăriilor
probleme în mod creativ gânditoare, masa rotundă,

  ●
studiul de caz, incidentul critic, Phillips 6/6, tehnica 6/3/5, controversa creativă, fishbowl
(tehnica acvariului), tehnica focus grup, metoda Delphi


Să redacteze rezumate şi sinteze în ●
Interogarea autorului, predarea reciprocă
activități grupale ●
linia valorilor, colţurile

 
Aplicație
 Conform procedurii de
operaţionalizare a lui
Landsheere, formula
standard a obiectivului
operaţional este:
 La sfârşitul activităţii, toţi
elevii vor fi capabili
să .......
(comportamentul)..........
(performanţa) dacă
(condiţiile de producere a
comportamentului).......
Obiectivul va fi considerat
atins dacă..........
(criteriul de reuşită sau
performanţa minimal
acceptabilă).
 Elaborați 6 obiective
operaționale pe o temă la
disciplina proprie.
 https://www.manuale.edu.ro
Proiectarea activităților colaborative
EXERCIȚIU

Tema ●
Roluri, ●
Rezultate ●
Evaluarea progreselor

Loc și
și responsabilităţi așteptate: învățării:
sarcin durată şi participanţi tipologia ●
instrumente și tehnici
a de (echipa de produselor ●
 

Condiții
lucru proiect)
necesare

  ●
  ●
  ●
  ●