Sunteți pe pagina 1din 8

Proiectul didactic

Transpunerea proiectului la clasăNr. ● ●
Dozare
Evenimentul instrucţional ●
Activitatea de învăţare

crt ●
timp
.

1. ●
 

Captarea atenţiei ●
Moment psihologic cu un rol motivaţional pronunţat ce presupune activarea
motivelor, intereselor specifice vârstei/clasei de elevi

2. ●
 

Enunţarea obiectivelor operaţionale ●
Rol teleologic, de orientare către scop, asigură caracterul conştient al învăţării.
Atenţie: nu se recomandă asumarea a mai mult de 4-5 obiective operaţionale
într-o lecţie.

3. ●
 

Actualizarea ancorelor ●
Fiecare obiectiv operaţional este „ancorat” prin una sau mai multe conexiuni
cognitive de obiectivele operaţionale anterior realizate

4. ●
 

Dirijarea învăţării individuale și ●
Conducerea proceselor de învăţare prin medierea profesorului și colaborarea în
colaborative echipă

5. ●
 

Obţinerea performanţelor ●
Afirmarea dovezilor învăţării (performanţă = rezultat al învăţării)

6. ●
 

Asigurarea conexiunii inverse ●
Valorificarea prin feedback activ, stimulativ

7. ●
 

Evaluarea progresului individual și de grup ●
Poate lua forma auto-evaluării şi a inter-evaluării.


8. ●
 

Asigurarea retenţiei ●
Consolidarea cunoştinţelor în vederea conectării lor la memoria de lungă
durată

9. ●
 

Transferul experienței de învățare ●
Aplicabilitatea cunoştinţelor într-un alt context decât cel în care au fost
I. PRECIZAREA OBIECTIVELOR 1.1. Identificaţi în programă obiectivul terminal sau competenţa specifică!

1.2. Stabiliţi ce va şti sau va şti să facă elevul la sfârşitul activităţii folosind o
taxonomie de obiective!
1.3. Precizaţi standardele de performanţă acceptabile pe care trebuie să le
îndeplinească elevii folosind procedura de operaţionalizare!
1.4. Estimaţi dacă obiectivele stabilite sunt realizabile în timpul disponibil !

1.5. Abandonaţi obiectivele neesenţiale dacă timpul de care dispuneţi nu vă permite


realizarea lor !
1.6. Stabiliţi standarde de performanţă minimal acceptabilă pentru fiecare obiectiv
operaţional reţinut !
II. ANALIZA RESURSELOR 2.1.Stabiliţi cnţinuturile esenţiale pentru fiecare obiectiv în parte !

2.2.Diferenţiaţi instruirea constituind microgrupuri conform ritmurile de învăţare ale


elevilor din clas la care veţi preda!
III. ELABORAREA STRATEGIEI 3.1.Enunţaţi sarcini de învăţare cu ţintă pe fiecare obiectiv şi diferenţiaţi instruirea
solicitând progresiv standarde de performanţă peste nivelul minimal acceptabil !
3.2.Elaboraţi situaţii optime de învăţare asigurând condiţiile interne şi condiţiile
externe ale învăţării !
3.3. Asiguraţi-vă că sunt respectate legea efectului, legea econome de timp, legea
economiei de efort şi că există suficientă motivaţie pentru realizarea fiecărei sarcini
de învăţare !
IV. EVALUAREA 4.1.Elaboraţi un test docimologic construind cel puţin câte un item pentru fiecare
obiectiv urmărit !
Evenimentele instrucționale
 Nu uitaţi că toţi elevii, inclusiv cei cu ritm şi
 Regula nr. 1. „Produceți” potenţial mari de învăţare, manifestă
evenimente instrucționale pe tendinţa de a realiza sarcinile de lucru cu
cât posibil în succesiunea mecanisme de învăţare aflate pe trepte
arătată. inferioare
 Regula nr. 2. Evitați „procedura”  Preveniţi permanent acest efect de „împingere
formală a evenimentelor
instrucționale. în jos” a comportamentului de învăţare.
 Regula nr. 3. Parcurgeți fiecare  Explicaţi‑le că nu fac economie de efort şi de
eveniment în ritmul cel mai timp abordând prin metode simple probleme
rapid cu putință. care li se par dificile.
 Regula nr. 4. Asigurați legături  Ajutaţi‑i să‑şi conştientizeze exact resursele
„organice” între evenimentele
instruirii, conferind ansamblului interne de învăţare şi ajutaţi‑i să le
lor funcția de feedback adapteze precis la natura fiecărei sarcini de
permanent. lucru.
 Regula nr. 5. Acordați importanța  Informaţi‑i, după fiecare sarcină, în legătură cu
tuturor evenimentelor, dar corectitudinea utilizării condiţiilor interne
rezervați maximum de
importantă evaluării progresului de învăţare.
învățării.  Încurajaţi‑i să persevereze în depăşirea
 dificultăţilor.
Evenimentul Activitatea de învăţare Dozarea timpului
instrucţional Timp maxim Timp minim

Captarea atenţiei ……………………… 2’ 1’

Enunţul obiectivelor ……………………… 1’ 30’

Actualizarea ancorelor ……………………… 5’ 4’

Prezentarea sarcinilor, Realizarea SO1 5’ 4’


dirijarea învăţării,
Realizarea SO2 4’ 3’
obţinerea performanţelor
şi asigurarea conexiunii Realizarea SO3 6’ 5’
inverse
Realizarea SO4 5’ 4’

Evaluarea progresului Rezolvarea testului 5’ -


Corectarea testului 5’ -
Asigurarea retenţiei şi a Teme pentru acasă 2’ -
transferului diferenţiate
Captarea atenţiei

 „Evenimentele instrucţionale” nu trebuie


 a declanşa principalele elemente
motivaţionale (atenţia, interesul faţă
confundate cu „momentele lecţiei” de ceea ce se va întâmpla, dorinţa
tradiţionale de activitate, activismul propriu-zis).
 Cele zece evenimente instrucţionale ci mai  Nu este o operaţie simplă ce ar putea fi
degrabă fenomene motivaţionale care, o redusă la „a spune ceva distractiv
dată declanşate de către educator, elevilor la începutul lecţiei”
trebuie să-şi păstreze efectul până cel
puţin la sfârşitul lecţiei;  Conține „condiţionări ale
comportamentului” prin sancţiuni
 Succesiunea evenimentelor instrucţionale pozitive structurate după modelul
trebuie să asigure un cumul progresiv de experimental.
motivaţie a învăţării

 Condiţionări pozitive: satisfacţii legate
de motivele, interesele, dorinţele lor
 Exemple specifice vârstei şi, uneori, chiar

tehnicile de condiționare a comportamentului; clasei, dacă vor realiza obiectivele şi
sarcinile

tehnicile ludice;

procedeul „sarcinilor întrerupte”;  Identificați într-o lecție din manuale

implicarea în sarcină; digitale, un moment de captare al

simulări didactice atenției pe care să îl exersați alături

de colegi.
 https://www.manuale.edu.ro/

Sugestii în proiectarea situațiilor de învățare:
EXIGENȚE EXTERNE:
-Alegerea metodelor și
mijloacelor adecvate
 Enunţaţi sarcini de învăţare din perspectiva - Motivația și motivarea
realizării fiecărui obiectiv şi realizaţi -Prevenirea efectului de „push
diferenţierea la nivelul sarcinilor de
învăţare! down”

 Construiţi ipostaze de învăţare pornind de la


cunoaşterea condiţiilor interne şi con‑
diţiilor externe ale învăţării! Combinarea condițiilor interne
și externe pentru realizarea
 Asiguraţi‑vă că sunt respectate câteva reguli SITUAȚIA OPTIMĂ eficientă a sarcinii conexe de
deduse din legităţile învăţării. DE ÎNVĂȚARE învățare
 Proiectaţi situaţii de învăţare bazate pe
stimulare pozitivă şi motivare intrinsecă!
 Propuneţi aceeaşi sarcină de învăţare, dar EXIGENȚE INTERNE:
niveluri de performanţă diferite, în -Legea economiei de efort
funcţie de potenţialul şi ritmul de -Legea economiei de timp
învăţare diferite ale elevilor. -Legea efectului
 Conştientizaţi mecanismele psihologice -Adecvarea ierarhiei lui Gagne
implicate şi posibilitatea de dezvoltare a
acestora prin utilizarea strategiilor
didactice.