Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnaziala, com.

Cocorăștii Colț ISJ PRAHOVA

Avizat Director , Avizat Inspector,

Prof………………. Prof.dr. Gheorghe Maria Mariana

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

MITURI ŞI LEGENDE GRECO - ROMANE

Propunător prof. Diea Costel-Bogdan

AN ȘCOLAR 2020-2021

1
1. Denumirea opţionalului: Mituri şi legende greco - romane
2. Tipul de opţional: la nivelul disciplinei
3. Durata: 1 an (1 oră pe săptămână)
4. Unitatea şcolară: Școala Gimnaziala,com.Cocorăștii Colț
5. Propunător: prof. Diea Costel-Bogdan
6. An şcolar: 2020-2021

Notă de prezentare

Opționalul Mituri şi legende greco - romane este realizat la nivelul disciplinei istorie.
Opționalul se adresează elevilor clasei a V a, având alocat ca studiu o oră pe săptămână. Abordarea
acestei teme pentru curriculum, am considerat că stimulează interesul elevilor ,recent absolvenți ai
ciclului primar ,pentru studierea istoriei. Activităţile desfăşurate în cadrul acestui opţional
contribuie la dezvoltarea creativității, a imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii elevilor .Prin
aceste activităţi se constituie un cadru favorabil exprimării personalităţii fiecărui elev şi stimulării
spiritului de echipă.
Curriculumul scolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte:
1.Parcursul didactic propus facilitează accesul elevilor la patrimoniul mitologic european
însemnând originile mitice şi legendare ale civilizaţiei europene.
2.Căutarea surselor de informare prin dezvoltarea deprinderilor de lucru în cadrul Centrului de
documentare si informare,prin exersarea deprinderilor de utilizare a calculatorului obţinute în cursul
orelor de informatică, de utilizare a resurselor multimedia.
3.Formarea deprinderilor de lucru in echipă.
4.Stimularea interesului pentru lectură.
5.Dezvoltarea competenţelor de comunicare, de gândire critică, prelucrarea şi utilizarea
contextuală a unor informaţii.
Prin propunerea acestei discipline opţionale, se dorește dezvoltarea competenţelor de
comunicare orală şi scrisă, relevante pentru aria curriculară Om şi societate . Totodată prin
realizarea acestui curs opțional urmărim conectarea la competențele cheie la nivel european, după
cum urmează:

2
- comunicare în limba maternă: studiind această disciplină, elevii de gimnaziu vor învăţa să
utilizeze în mod corect limbajul ştiinţific de specialitate
- competențe digitale , elevii urmând să utilizeze motoare de căutare pentru a realiza un portofoliu
cuprinzând imagini ,hărți
- sensibilizare şi exprimare culturală : cursul propune şi sensibilizarea elevilor cu privire la
moștenirea culturală greco-romana a poporului nostru
Cursul își propune crearea de deprinderi necesare în utilizarea și interpretarea surselor istorice
primare si secundare . Conținuturile propuse de prezenta program școlară se prezintă ca o
completare a conținuturilor propuse în programa școlară pentru clasa a V a.
De asemenea reprezintă un demers interdisciplinar și transdisciplinar , împletind armonios
elemente specifice istoriei,geografiei ,literaturii , informaticii sau religiei

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice;


2. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice;
3. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente;
4. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu;

VALORI ŞI ATITUDINI

 Gândire critică și flexibilă


Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor celorlalţi
Dezvoltarea interesului pentru lectură si a respectului pentru trecut
Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieții sociale

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

Competenţe specifice Conţinuturi


MITURI GRECEŞTI
1.1. Folosirea termenilor de specialitate în Olimpul si lumea lui- Introducere in
descrierea unui eveniment proces istoric mitologia greco- romană
1.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, Mitul genezei lumii – Uranus şi Geea
utilizând informaţii din surse istorice Mitul creaţiei oamenilor – Prometeu,
2.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru creatorul oamenilor
2.2.Descrierea coerentă a unui personaj

3
mitologic
1.2. Relatrea unui eveniment/proces istoric, ZEII
utilizând informaţii din surse istorice Zeus - Jupiter
2.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Hera – Junona
2.2. Descrierea coerentă a unui personaj Cronos şi Saturn
mitologic Ares – Marte
3.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în Artemis – Diana
rezolvarea sarcinilor de lucru Apollo – Apollo
3.2. Utilizarea resurselor multimedia în Afrodita - Venus
scopul învăţării Atena – Minerva
Demetra – Ceres
Dionysos – Bacchus
Eros – Cupidon
Hades – Pluto
Hefaistos - Vulcan
Hermes – Mercur
Poseidon – Neptun

1.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, EROII


utilizând informaţii din surse istorice Ahile
2.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Enea
2.2. Descrierea coerentă a unui personaj Odiseu
mitologic Perseu
3.1 Folosirea unor tehnici de învăţare în Heracle
rezolvarea sarcinilor de lucru Iason
3.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul Tezeu
învăţării Dedal şi Icar
Castor şi Polux
Orfeu şi Euridice

SUGESTII METODOLOGICE

4
Activitățile de învățare propuse utilizează metode activ-participative (joc de rol ,sinelg,
învăţarea prin descoperire, brainstorming , atelierul de scriere) ,in concordanță cu competențele
specifice
Acestea au rolul de a asigura formarea competenţelor specifice prevăzute de acest curs
opţional și învățarea centrată pe elev.
Activitățile se vor desfășura în sala de clasă, în biblioteca școlii și la Biblioteca județeana
Nicolae Iorga Ploiești ,în cadrul parteneriatului încheiat cu școala noastră.
Elevii vor avea posibilitatea de a utiliza atât sursele clasice scrise ,cât și tehnologii
informatice în procesul de predare-învăţare: computer , videoproiector, internet , platformele
digitale de e-learning , biblioteca virtuala.
De asemenea ,elevii vor avea posibilitatea realizării unor fișe de lectura pentru sursele scrise,
vor putea dobândi tehnici de lucru pentru documentarea bibliografică în vederea realizării de
referate,vor fi capabili sa  stabilească  relații de cauzalitate,sa rezolve situații problemă ,precum și
analiza critică pe baza unor fragmente din surse istorice, vor realiza prezentări ppt pe o temă la
alegere  cu ajutorul mijloacelor digitale.

METODE DE EVALUARE

Modalităţi de evaluare:
1.    prin  observarea sistematica a activităţilor şi a comportamentului elevilor, însoţite de aprecierea
verbală asupra activităţii/răspunsurilor elevilor.
2.     prin  evaluare scrisă: teste care vor cuprinde itemi de tip semiobiectivi și subiectivi
3.     prin realizarea unui portofoliu, fapt care favorizează munca în echipă, și dezvolta abilităţi
precum : eficientizarea lecturii ,gândirea critică, comunicarea şi colaborarea, munca
intelectuală,competențele TIC.
 

BIBLIOGRAFIE

Enciclopedia civilizaţiei romane, volum colectiv, coord. D. Tudor, Editura Ştiinţifică şi


Enciclopedică, Bucureşti, 1982
Grimal Pierre, Civilizaţia romană, Editura Minerva, Bucureşti, 1973
Grimal Pierre, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Editura Polirom, Iaşi, 2003
Mitru Alexandru, Legendele Olimpului, Editura Vox, Bucureşti, 2004
Kun N.A, Miturile Grecie antice, Editura ROOSSA, 2013

5
Matei Horia C., Civilizaţia Romei antice, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980
Balaci Anca, Mic dicţionar mitologic greco- roman, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1966
Lang Andrew, Legendele Troiei şi Greciei, Editura Corint Junior, 2008
Lăzărescu George, Dicţionar de mitologie, Editura Ion Creangă, 1979
Atlasul Greciei Antice, traducere NarcizaBuzlea, Editura Aquila”93, Oradea,2007
Enciclopedia lumii antice, coord.J. Bingham, Editura Aquila”93, Oradea,2006