Sunteți pe pagina 1din 28

KďŝĞĐƚŝǀĞ

CONTABILITATEA PERSOANELOR •Cerin‫܊‬e privind elaborarea caietului de practică


JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
•Contabilitatea în partidă dublă vs contabilitatea în partidă simplă (I)

^ƵƉŽƌƚĚĞĐƵƌƐ •Tratamente contabile specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial


(II)
ŶƵů// ^ĞŵĞƐƚƌƵ/
•Aspecte fiscale specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial (III)

ƵƚŽƌ͗WƌŽĨ͘hŶŝǀ͘ƌƵƌĞůŝĂ cƚĞĨĉŶĞƐĐƵ •Raportarea financiară a persoanelor juridice fără scop patrimonial (IV)

ŽƉLJƌŝŐŚƚΞϮϬϭϴ͘Z͘ůůƌŝŐŚƚƐƌĞƐĞƌǀĞĚ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯ

ASPECTE GENERALE

¾ Caietul de practică va avea o pagina de titlu ‫܈‬i un cuprins.


¾ Caietul de practică se va prezenta într-un dosar distinct de
plastic; NU biblioraft.
¾ Documentele ata‫܈‬ate vor fi prezentate o singura dată, nu se vor
CERIN‫܉‬E PRIVIND ELABORAREA CAIETULUI repeta, au numai rol de exemplificare;
DE PRACTICĂ ¾ În cazul documentelor cu pagini numeroase (contracte) se vor
printa doar paginile reprezentative;
¾ Se va printa pe cât posibil fa‫܊‬ă-verso, pentru a evita prezentarea
unui dosar foarte voluminos;
¾ Formularele care nu sunt generate direct din programe de
contabilitate vor fi completate de mana. NU se acceptă formulare
necompletate (goale).

^ƚĂŐŝƵ ZϮϬϭϵ ϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰ


1. ASPECTE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI
CONDI‫܉‬II GENERALE DE PROMOVABILITATE
ASOCIA‫܉‬II SAU FUNDA‫܉‬II
• Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caietul de • Se va întocmi un dosar cu documentele necesare înfiin‫܊‬ării unei
practica. In acest sens, trebuie sa cunoască în detaliu continutul asocia‫܊‬ii sau funda‫܊‬ii în condi‫܊‬iile solicitate de OG 26/2000 cu
caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata a modului in care modificările ‫܈‬i completările ulterioare ‫܈‬i de Ministerul Justi‫܊‬iei.
a raspuns cerintelor. • Aspecte ce trebuie avute în vedere:
• Se vor prezenta etapele înfiin‫܊‬ării unei asocia‫܊‬ii sau funda‫܊‬ii.
• Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de
• Sediul social: ora‫܈‬ul în care locui‫܊‬i.
practica documentele si informatiile care sa ateste raspunsurile la
cerinte. • Luna înfiin‫܊‬ării: ianuarie.
• Asocia‫܊‬ia sau funda‫܊‬ia va desfă‫܈‬ura ‫܈‬i activită‫܊‬i economice.
• Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate • Asocia‫܊‬ia sau funda‫܊‬ia are angajate două persoane o secretară ‫܈‬i
corespunzator de stagiar (de exemplu, cazurile de preluare a un contabil implicate atât în activitatea non-profit, cât ‫܈‬i cea
informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”). economică.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲ

1. ASPECTE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI 1. ASPECTE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI


ASOCIA‫܉‬II SAU FUNDA‫܉‬II ASOCIA‫܉‬II SAU FUNDA‫܉‬II
• Se vor include documentele necesare pentru plata rezervării • Se prezintă documentele necesare constituirii patrimoniului în
denumirii ONG-ului. func‫܊‬ie de varianta aleasă asocia‫܊‬ie sau funda‫܊‬ie.
• Pentru sediul social se optează pentru un contract de închiriere. • Se vor include documentele necesare pentru plata ob‫܊‬inerii
• Se vor include documentele necesare pentru plata unui avocat care cazierului fiscal.
redactează ‫܈‬i legalizează Actul constitutiv ‫܈‬i Statutul Asocia‫܊‬iei sau • Se vor include documentele necesare pentru plata taxei judiciare de
Funda‫܊‬iei. timbru pentru înscrierea în Registrul Asocia‫܊‬iilor ‫܈‬i Funda‫܊‬iilor.
• Se prezintă un extras din Statut în ceea ce prive‫܈‬te explicitarea
scopului ‫܈‬i a obiectivelor asociatiei sau funda‫܊‬iei ‫܈‬i categoriile de
resurse patrimoniale ale asociatiei sau funda‫܊‬iei(!!!!!asociatiile,
fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte activitati economice
directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa
legatura cu scopul principal al persoanei juridice. În plus tot în
func‫܊‬ie de acest aspect ve‫܊‬i face distinc‫܊‬ia între veniturile fără scop
patrimonial ‫܈‬i veniturile economice).

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴ
2. ASPECTE DE PROCEDURĂ FISCALĂ
3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ
3.1. PRECIZARI GENERALE

• Se ob‫܊‬ine de la ANAF certificatul de înregistrare Fiscală • Pentru fiecare opera‫܊‬iune efectuată se vor ata‫܈‬a, în func‫܊‬ie de
situa‫܊‬ie, documente specifice cum ar fi: contracte, facturi, chitan‫܊‬e,
• În luna mai, în urma desfă‫܈‬urării activită‫܊‬ilor economice asocia‫܊‬ia ordine de plată, dispozi‫܊‬ii de plată/încasare, decont de cheltuieli,
sau funda‫܊‬ia depă‫܈‬e‫܈‬te plafonul de TVA. Se vor prezenta ordin de deplasare, NIR, bonuri de consum etc.
demersurile necesare pentru înregistrarea în scopuri de TVA. • Prin excep‫܊‬ie de la practica specifică:
• La închiderea exerci‫܊‬iului financiar veniturile din activită‫܊‬i economice – jurnalul de cumpărări, jurnalul de vânzări, registrul jurnal, registrul
vor depă‫܈‬i echivalentul a 15.000 euro. cartea mare, balan‫܊‬a de verificare, declara‫܊‬iile specifice (D 300, D 394)
se întocmesc o singură data pentru întreaga perioadă (data înfiin‫܊‬ării –
31 decembrie 2019).
• Se vor înregistra ‫܈‬i cheltuieli de protocol ‫܈‬i se va determina limita în
– la sfârsitul anului se completează Registrul inventar si se elaborează
care cheltuielile de protocol sunt deductibile la calculul profitului situatiile financiare, în format specific organiza‫܊‬iilor non-profit care
impozabil din activită‫܊‬ile economice. desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i economice.
– se va întocmi ‫܈‬i (D 101).
• Din activitatea non-profit se va ob‫܊‬ine un excedent. Se vor preciza termenele de depunere ƐƉĞĐŝĨŝĐĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƜŝŝůŽƌ ŶŽŶͲ
ƉƌŽĨŝƚ͘

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬ

ϯ͘KEd/>/ddb/ZWKZdZ&/EE/Z ϯ͘KEd/>/ddb/ZWKZdZ&/EE/Z
3.1. PRECIZARI GENERALE 3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

• Trimestrial, pentru simplificare, se înregistrează în contabilitate ϯ͘Ϯ͘ϭKWZԐ/hE/Zh>d2EdZ/D^dZh>/


statul de salarii si se completează declaratia 112. •Se efectuează opera‫܊‬iunile specifice începerii activită‫܊‬ii, cu
• Pentru înregistrarea amortizării se vor avea în vedere reglementările prezentarea documentelor justificative aferente fiecărei opera‫܊‬iuni a‫܈‬a
specifice organiza‫܊‬iilor non-profit. cum s-au men‫܊‬ionat mai sus.
•Se încasează venituri din cotiza‫܊‬iile membrilor: prin casierie ‫܈‬i în contul
• In functie de valorile alese pentru inregistrarea operatiunilor din curent.
caiet, în cazul în care, pentru plata furnizorilor sau pentru efectuarea •Se încasează venituri din contribu‫܊‬iile băne‫܈‬ti ale simpatizan‫܊‬ilor: prin
altor plăĠi nu există suficiente disponibilităĠi băneúti, se va opta casierie ‫܈‬i în contul curent.
pentru împrumuturi bancare pe termen scurt úi/sau lung. •Se prime‫܈‬te prin dona‫܊‬ie o ma‫܈‬ină de la urma‫܈‬ii unui membru fondator
• Se vor înregistra în contabilitate operatiunile specifice (primirea care a decedat. Ma‫܈‬ina va fi folosită exclusiv în activitatea non-profit.
împrumutului, înregistrarea úi plata dobânzii, eventual rambursarea (se prezintă contractual de dona‫܊‬ie).
partială sau totală).

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϮ
ϯ͘KEd/>/ddb/ZWKZdZ&/EE/Z 3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ
3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE 3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

• Se prime‫܈‬te prin sponsorizare o bibliotecă. Biblioteca va fi folosită


exclusiv în activitatea non-profit (se prezintă contractual de • Se achizi‫܊‬ionează produse de cură‫܊‬enie care vor fi utilizate atât
sponsorizare). pentru activitatea non-profit cât ‫܈‬i pentru activitatea economică. O
• Se plăte‫܈‬te un avans în vederea achizi‫܊‬iei unui laptop utilizat parte din ele vor fi date în consum. În momentul când se dau în
exclusiv pentru activită‫܊‬i non-profit. Se achită în numerar retras din consum nu se cunoa‫܈‬te exact partea aferentă activită‫܊‬ii non-profit ‫܈‬i
bancă. partea aferentă activită‫܊‬ii economice.
• Se achizitioneaza sistemul de operare (software) si o licenta • În baza unui contract încasează trimestrial, de la o firmă, chirie
antivirus valabila un an. pentru plasarea pe fa‫܊‬ada clădirii a unor reclame la produse firmei în
• Se achizi‫܊‬ionează un videoproiector utilizat exclusiv în activitatea cauză.
non-profit pentru care se prime‫܈‬te din partea furnizorului o reducere • Se înregistrează desfă‫܈‬urarea unor activită‫܊‬i economice în func‫܊‬ie
de 100%. de obiectul de activitate ales pentru asocia‫܊‬ie sau funda‫܊‬ie (2-3
• Se achizi‫܊‬ionează un birou pentru recep‫܊‬ie recunoscut ca imobilizare opera‫܊‬ii).
corporală. Biroul va fi folosit atât în activitatea non-profit cât ‫܈‬i în
activitatea economică.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϰ

3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ 3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ


3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE 3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

3.2.2. OPERAğIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL II • Se organizează un eveniment ocazional (în scop social sau profesional,
potrivit statutului) de strângere de fonduri cu taxă de participare. Se va
•Se prime‫܈‬te factura privind achizi‫܊‬ia laptop-ului ‫܈‬i se stornează
înregistra încasarea taxei de participare.
avansul plătit în vederea achizi‫܊‬iei. Restul datoriei este plătită prin
• În vederea organizării evenimentului, asocia‫܊‬ia sau funda‫܊‬ia apelează la
bancă.
câ‫܊‬iva voluntari (se prezintă contractul de voluntariat). În contract este
prevăzut ca asocia‫܊‬ia sau funda‫܊‬ia să ramburseze voluntarului cheltuielile cu
•Se achizi‫܊‬ionează pe bază de factură materiale consumabile folosite transportul efectuate pentru realizarea activităĠii.
exclusiv în activitatea non-profit. Pentru plata înainte de scaden‫܊‬ă se • Din casierie se acordă un avans voluntarului pentru transport. Pe baza
prime‫܈‬te de la furnizor un scont de decontare. biletelor de transport în comun se decontează transportul.
• Suma plătită de organizatori ca avans este mai mica decât suma decontată.
Se regularizează diferen‫܊‬ele.
•O parte din materialele consumabile sunt date în consum.
• Pe lângă taxa de participare, câ‫܊‬iva participan‫܊‬i donează câteva baxuri de
băuturi non-alcoolice, apă, suc ‫܈‬i câteva pungi de cafea.
•Se achizi‫܊‬ionează căr‫܊‬i de specialitate. O parte dintre ele sunt • La eveniment sunt oferite participan‫܊‬ilor gratuit câteva sticle de apă sau suc
distribuite membrilor, o altă parte sunt vândute. ‫܈‬i se consumă câteva pungi de cafea.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϲ
3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ 3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ
3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE 3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

• Pentru activitatea non-profit asocia‫܊‬ia sau funda‫܊‬ia primeúte în • Contravaloarea TVA nu este inclusă în valoarea bunurilor úi
luna iunie aprobare pentru finanĠarea unui proiect din fonduri serviciilor achiziĠionate, ci este evidenĠiată distinct în contabilitate.
nerambursabile în vederea organizării unei expozi‫܊‬ii. Proiectul • Suma totală aprobată a fondurilor aferente proiectului este mai mică
se derulează pe două luni. În bugetul de cheltuieli al decât valoarea bugetului aprobat.
proiectului au fost prevăzute ‫܈‬i aprobate următoarele cheltuieli • În prima lună se înregistrează următoarele cheltuieli: realizare
eligibile: materiale publicitare, achizi‫܊‬ie laptopuri, achiziĠie combustibil (o
parte din suma totală) úi consum combustibil. Totodată se încasează
• închiriere spaĠiu expoziĠie
o treime din fonduri.
• amenajare spaĠiu
• realizare stand prezentare • Se înregistrează desfă‫܈‬urarea unor activită‫܊‬i economice în func‫܊‬ie
• realizarea unor materiale publicitare de obiectul de activitate ales pentru asocia‫܊‬ie sau funda‫܊‬ie (2-3
• achiziĠie patru laptopuri opera‫܊‬ii).

• combustibil
• servicii audit proiect.
^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϴ

3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ 3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ


3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE 3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

3.2.3. OPERAğIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL III


• Se va înregistra ‫܈‬i plăti impozitul pe venitul din spectacole.
• Se încasează sume primite din impozitul pe venit datorat de
persoanele fizice (Se prezintă formularul 230). • Arti‫܈‬tii vor fi plăti‫܊‬i pe baza contractului de drepturi de autor.

•În vederea strângerii unor fonduri asocia‫܊‬ia sau funda‫܊‬ia organizează • Se prezintă impactul fiscal al opera‫܊‬iunilor de mai sus.
un spectacol de operă. Spectacolul nu este organizat în scopuri
umanitare. La spectacol, asocia‫܊‬ia sau funda‫܊‬ia invită doi arti‫܈‬ti
• Se înregistrează desfă‫܈‬urarea unor activită‫܊‬i economice în
profesioni‫܈‬ti cântăre‫܊‬i de operă.
func‫܊‬ie de obiectul de activitate ales pentru asocia‫܊‬ie sau
•În acest scop: se achizi‫܊‬ionează imprimatele (biletele), se transferă în funda‫܊‬ie (2-3 opera‫܊‬ii).
bilete cu valoare nominală, se transferă spre vânzare în gestiunea
persoanei care se ocupă de vânzarea lor ‫܈‬i se vând biletele.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϮϬ
3. CONTABILITATE ùI RAPORTARE FINANCIARĂ
3.2.OPERAğIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

3.2.3. OPERAğIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL IV


•Se vinde ma‫܈‬ina primită de la urma‫܈‬ii membrilor fondatori.
• La sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constata o
depreciere de valoare de 3% (cele din activitatea non-profit) ‫܈‬i 2% pentru cele Contabilitatea în partidă dublă vs
din activitatea economică.
•La inventar, pentru stocurile folosite exclusiv în activitatea economică se contabilitatea în partidă simplă (I)
constată la inventar un plus în gestiune.
•La inventar, pentru imobilizările folosite exclusiv în activitatea non-profit se
constată un plus în gestiune.
•Se închid conturile de TVA.
•Pe baza cheilor de repartizare se delimitează cheltuielile în cheltuieli aferente
activită‫܊‬ii non-profit ‫܈‬i activită‫܊‬ii economice.
•Se calculeaza impozitul pe profit anual din activită‫܊‬i economice.
•Se repartizează excedentul din activită‫܊‬i non-profit ‫܈‬i profitul din activită‫܊‬i
economice pe destina‫܊‬ii.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϮϮ

Corela‫܊‬ia dintre tipologia entită‫܊‬ilor fără scop patrimonial ‫܈‬i


tipologia contabilită‫܊‬ii aplicate

Contabilitatea în partidă dublă/simplă?

Tipologia entită‫܊‬ilor fără scop Contabilitate în Contabilitate în


patrimonial partidă dublă partidă simplă
Tratamente contabile specifice
AsociaĠii Da persoanelor juridice fără scop
FundaĠii sau alte organizaĠii de
acest fel
Da lucrativ (II)
Partide politice Da
Patronate Da
Organiza‫܊‬ii sindicale Da
Unită‫܊‬i de cult Da Da
AsociaĠiile de proprietari Da Da

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϰ
Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele
imobilizate imobilizate
• Nu există obligativitatea includerii cheltuielilor de constituire în • Veniturile din cedarea imobilizărilor necorporale ĺ se recunosc
categoria imobilizărilor necorporale. în conturi distincte corespunzător activită‫܊‬ilor:
– fără scop patrimonial;
• Se includ în grupa activelor imobilizate ĺ cheltuielile de constituire – economice.
trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani.
• Reducerile comerciale înscrise pe factura de achizi‫܊‬ie, care
• Valoarea cheltuielilor de constituire este nesemnificativă ĺ pot fi acoperă în totalitate contravaloarea imobilizărilor achizi‫܊‬ionate ‫܈‬i a
recunoscute direct în contul rezultatului exerciĠiului. reducerile comerciale primite ulterior facturării ĺ se recunosc la
venituri în avans ĺ 475 „Subven‫܊‬ii pentru investi‫܊‬ii”, delimitat pe
• Suma totală a cheltuielilor de constituire este semnificativă úi activită‫܊‬i:
recunoaúterea lor în cadrul cheltuielilor ar influen‫܊‬a rezultatul - fără scop patrimonial;
entităĠiiĺ se recomandă capitalizarea lor. - economice.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϲ

Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele


imobilizate imobilizate
• Rezervele din reevaluare ‫܈‬i rezultatul reportat reprezentând • Veniturile din cedarea imobilizărilor corporale ĺ se recunosc în
surplusul realizat din rezerve din reevaluare ĺ se dezvoltă în conturi distincte conform activită‫܊‬ilor:
conturi distincte corespunzător activită‫܊‬ilor: - fără scop patrimonial;
- fără scop patrimonial; - economice.
- economice.
• Imobilizări financiare ĺ diferenĠa dintre valoarea imobilizărilor
• Două conturi pentru recunoa‫܈‬terea plusurilor de valoare din financiare dobândite úi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au
reevaluarea imobilizărilor corporale. constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităĠi, precum
úi
• Un singur cont pentru recunoa‫܈‬terea minusurilor de valoare în ĺ diferenĠa dintre valoarea participaĠiilor primite ca
categoria cheltuielilor. urmare a participării cu active pe termen scurt (creanĠe) úi valoarea
• Veniturile din diminuarea/anularea ajustărilor pentru depreciere se activelor care fac obiectul participaĠiei se înregistrează la venituri,
recunosc în conturi distincte corespunzător activită‫܊‬ilor: delimitate pe activită‫܊‬ile:
- fără scop patrimonial; - fără scop patrimonial;
- economice. - economice.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϴ
Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele
imobilizate imobilizate
1.AchiziĠie de la furnizor conform facturii: 3. Primire dona‫܊‬ie:
a1.1) Înregistrarea avansului aferent achizi‫܊‬iei imobilizărilor 20/21 = 4753/01
aferente activită‫܊‬ilor fără scop patrimonial:
Pe măsura amortizării, venitul în avans se transferă la venituri
4093 /4094 = 404
curente:
a1.2) Primirea facturii ‫܈‬i înregistrarea imobilizărilor aferente
4753/01 = 7382
activită‫܊‬ilor fără scop patrimonial, la cost:
20/21 = 404
1.3)Stornarea facturii de avans: 4. Vânzarea imobilizărilor aferente activită‫܊‬ii fără scop
404 = 4093 /4094 patrimonial:
- Vânzarea propriu zisa: 461 = 7383
2. Înregistrarea amortizării: - Scoaterea din eviden‫܊‬ă: 280/281 = 20/21
6811/01 = 281 6583/01

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ Ϯϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϬ

Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele


imobilizate imobilizate
‰ Exemplu: • La data de 31.12.N se achizi‫܊‬ionează un calculator pentru care se
Alfa, o asocia‫܊‬ie profesională care nu desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i economice a prime‫܈‬te din partea furnizorului o reducere de 100%. Pre‫܊‬ul de
vânzare afi‫܈‬at în magazin este de 3.000 lei. Calculatorul este
efectuat următoarele tranzac‫܊‬ii:
amortizat în 5 ani.

• Cheltuielile de constituire ale asocia‫܊‬iei sunt în sumă de 5.000 lei. • La data de 31.12.N se achizi‫܊‬ionează un calculator la costul de
Conform politicii contabile adoptate, perioada de amortizare a 3.000 lei exclusiv TVA. La data de 01.03.N+1 se prime‫܈‬te de la
cheltuielilor de constituire este de 5 ani. furnizor o reducere comercială în sumă de 500 lei exclusiv TVA,
aferentă facturii din luna decembrie. Calculatorul a fost pus în
• La data de 31.12.N se achizi‫܊‬ionează un program informatic în func‫܊‬iune în luna decembrie N ‫܈‬i se amortizează în 5 ani.
valoare de 8.000 lei exclusiv TVA. Acesta se amortizează în 3 ani.
La sfâr‫܈‬itul celui de-al doilea an de func‫܊‬ionare se vinde programul • La data de 31.12.N-1 se achiziĠionează o clădire la costul de
informatic la pre‫܊‬ul de vânzare de 10.000 lei exclusiv TVA. 100.000 lei, care se amortizează în 10 ani. La sfârúitul anului N+1
are loc o primă reevaluare a activului, valoarea justă fiind de 84.000
lei.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϮ
Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele
imobilizate imobilizate
• La inventarul de la sfâr‫܈‬itul anului N, asocia‫܊‬ia prezintă următoarea a) Recunoa‫܈‬tere cheltuieli constituire-fără scop patrimonial:
situa‫܊‬ie: un teren cu valoare de intrare 10.000 lei ‫܈‬i valoare de
inventar 8.000 lei. La inventarul de la sfâr‫܈‬itul anului N+1, valoarea 201/01 = 462 5.000 lei
de inventar a terenului este de 9.500 lei.
•Se înreg.amortizarea anuală: 5.000 lei/5 ani = 1.000 lei
• La sfâr‫܈‬itul celui de-al patrulea an de func‫܊‬ionare, un calculator, cu o
valoare contabilă de 20.000 lei úi amortizare cumulată de 14.000 lei, 6811/01 = 2801.01 1.000 lei
este casat. Din casare rezultă materiale în valoare de 1.000 lei.
Cheltuielile ocazionate de casare (materiale auxiliare) sunt de 500 b) Se înreg. achiz. program pt. actv fără scop patrimonial:
lei.
208/01 = 404 9.520 lei (8000+8000x19)
• În anul N, asocia‫܊‬ia contribuie cu aport în natură la constituirea
capitalului unei societăĠi. Acest aport constă într-un utilaj cu valoarea •Se înreg.amortizarea anuală a programului: 9520/3 = 3.173 lei
contabilă de intrare de 25.000 lei, amortizare cumulată 10.000 lei. În 6811/01 = 2808.01 3.173 lei
schimbul aportului, asocia‫܊‬ia primeúte 1.000 de acĠiuni la preĠul de
emisiune de 20 lei/acĠiune, pe care le clasifică în categoria altor
titluri imobilizate.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϰ

Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele


imobilizate imobilizate
• Se înreg. vânzarea programului informatic: c) achizi‫܊‬ie calculator, se prime‫܈‬te reducere 100%ĺ val justă 3000 lei
214.01 = 4758/01 3.000 lei
– Vânzarea propriu-zisă:
461 = 7383 10.000 lei •Înreg. amortizare lunară (3000/5/12luni = 50 lei/lună):
6811/01 = 2814.01 50 lei
- Scoaterea din eviden‫܊‬ă:
Amortizarea cumulată pe 2 ani = 3173 X 2ani = 6.346 lei Se înreg. transferul lunar al venitului în avans la venituri curente:
4758/01 = 7382 50 lei
% = 208.01 9.520 lei
2808.01 6.346 lei
6583/01 3.714 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϲ
Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele
imobilizate imobilizate
d) Achizi‫܊‬ie calculator: ĞͿPrima reevaluare a activului, la sfârúitul anului N+1:
214.01 = 404 3.570 (3000 + 3000 x 19%)

•Înreg. amortizare ian, febr N+1 (3570/5/12luni = 60 lei/lună): Cost 100.000 lei
6811/01 = 2814.01 60 lei Amortizare anuală = 100.000 lei /10 ani=10.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N úi N+1) = 10.000 lei/an x 2 ani=
•Înreg. reducere comercială primită: 500 + 500 x19% = 595 lei 20.000 lei
404 = 4758/01 595 lei Valoare contabilă netă = 100.000 lei – 20.000 lei = 80.000 lei
•Înreg. amortizare calculator în martie: Valoare justă = 84.000 lei
6811/01 = 2814.01 60 lei DiferenĠă pozitivă din reevaluare = 84.000 lei – 80.000 lei = 4.000 lei
Se înreg. transferul venitului în avans la venituri curente pe durata
de via‫܊‬ă rămasă a calc:595(5ani x 12luni/an-2luni = 10lei/lună)
4758/01 = 7382 10 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϴ

Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele


imobilizate imobilizate

ĨͿInventarul anului N+1:


• Eliminarea amortizării cumulate din valoarea brută:
2812.01 = 212.01 20.000 lei •Valoarea de inventar, 9.500 lei ‫ ޒ‬valoarea de intrare, 10.000 lei ĺ
N+1, ajustare pentru depreciere 500 lei (10.000 lei – 9.500 lei).

• Înregistrarea diferenĠei pozitive din reevaluare: •Ajustare existentă 2.000 lei


212.01 = 105.01 4.000 lei
•Diminuare ajustare 1.500 lei (2.000 lei – 500 lei)

2911.01 = 7384 1.500 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϯϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϬ
Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele
imobilizate imobilizate
g) Scoaterea din func‫܊‬iune a calculatorului: h) Înreg. aport în natură:
% = 214.01 20.000 lei % = 2131.01 25.000 lei
2814.01 14.000 lei 2813.01 10.000 lei
6583/01 6.000 lei 265 15.000 lei

• Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare: •Înregistrarea diferenĠei dintre remunerarea primită úi valoarea
6588/01 = 401 500 lei contabilă a aportului, de 5.000 lei (1.000 acĠiuni x 20 lei/acĠiune –
15.000 lei):
• Înregistrarea pieselor de schimb recuperate:
265 = 7348 5.000 lei
3024 = 7388 1.000 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϮ

Tratamente contabile privind activele


Tratamente contabile privind activele circulante
circulante
• Stocuriĺ reducerile comerciale înscrise pe factura de achizi‫܊‬ie care • Contul 550 „Disponibil cu destinaĠie specială” ĺ disponibilităĠile
acoperă în totalitate contravaloarea stocurilor achizi‫܊‬ionate ĺ se aflate în conturi la bănci reprezentând veniturile cu destinaĠie
recunosc la venituri curente, corespunzătoare activită‫܊‬ilor: specială încasate, potrivit legii, de către persoana juridică fără scop
- fără scop patrimonial; patrimonial.
- economice.

• Veniturile din diminuarea/anularea ajustărilor pentru depreciere


• DisponibilităĠile în valută aflate în bănci/casierie ĺ se recunosc ĺ se recunosc în conturi distincte conform activită‫܊‬ilor:
în conturi distincte corespunzătoare activită‫܊‬ilor: - fără scop patrimonial;
- fără scop patrimonial; - economice.
- economice.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϰ
Tratamente contabile privind activele
Tratamente contabile privind activele circulante
circulante
ϭ Ϳ ĐŚŝnjŝԑŝĞ ĚĞ ůĂ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĐŽŶĨŽƌŵ ĨĂĐƚƵƌŝŝ͗ ‰ Exemplu:
30/01 = 401 Alfa este o funda‫܊‬ie care desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i de învă‫܊‬ământ
preuniversitar conform Legii educaĠiei naĠionale nr. 1/2011, cu
modificările úi completările ulterioare, acreditată de ARACIP.
Ϯ) Primire dona‫܊‬ii: Entitatea are ‫܈‬i program after school, care include acordarea unei
mese pentru elevi. În luna decembrie N, Alfa desfă‫܈‬oară
30/01 = 7331 următoarele tranzac‫܊‬ii privind activele circulante:

3) Ob‫܊‬inere de stocuri prin dezmembrare de active: • Achizi‫܊‬ionează materiale didactice în valoare de 2.000 lei exclusiv
TVA. O parte dintre acestea sunt date în consum la costul de 1.500
ϯϬ/01 сϳϯϴϴ lei.

• Achizi‫܊‬ionează manuale ‫܈‬colare la costul de 5.000 lei exclusiv TVA,


pe care le distribuie elevilor.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϲ

Tratamente contabile privind activele


Tratamente contabile privind activele circulante
circulante
• Achizi‫܊‬ionează alimente pentru pregătirea meselor aferente activită‫܊‬ii • Achizi‫܊‬ionează o tablă utilizată în activitatea didactică, pentru care
after school la costul de 8.000 lei exclusiv TVA. prime‫܈‬te din partea furnizorului o reducere de 100%. Pre‫܊‬ul de
vânzare afi‫܈‬at în magazin este de 500 lei.

• Consumă integral alimentele ‫܈‬i ob‫܊‬ine preparatele culinare la costul • La sfâr‫܈‬itul anului N, valoarea de inventar a materialelor didactice
de produc‫܊‬ie de 12.000 lei. rămase în stoc este de 800 lei. La inventarul anului N+1, valoarea
de inventar devine 900 lei.
• Serve‫܈‬te masa elevilor în cadrul activită‫܊‬ii after school. • Încasează o crean‫܊‬ă în valută rezultată din activitatea fără scop
patrimonial în următoarele condi‫܊‬ii: valoare crean‫܊‬ă 1.000 euro; curs
• Prime‫܈‬te prin dona‫܊‬ie, conform contractului de dona‫܊‬ie, un flipchart valutar la data creării crean‫܊‬ei 4,60 lei/euro; curs valutar la data
folosit în activitatea didactică, valoarea din contract fiind de 700 lei. încasării crean‫܊‬ei 4,62 lei/euro.

• Prime‫܈‬te prin dona‫܊‬ie, conform contractului de dona‫܊‬ie, 5 pachete pe


care le donează în cadrul unei serbări elevilor cu dizabilită‫܊‬i.
Conform contractului, valoarea unui pachet este de 500 lei.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϴ
Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele
circulante circulante
• Achizi‫܊‬ie materialelor didactice la costul de 2.380 lei (2.000 lei + • Achizi‫܊‬ie alimente la costul de 8.720 lei (8.000 lei + 8.000 lei x 9%):
2.000 lei x 19%): 301 = 401 8.720 lei
3028 = 401 2.380 lei
• Consum alimente:
• Consumul materialelor didactice: 601/02 = 301 8.720 lei
6028/01 = 3028 1.500 lei
• Ob‫܊‬inere preparate culinare:
• Achizi‫܊‬ie manuale ‫܈‬colare la costul de 5.250 lei (5.000 lei + 5.000 lei 345 = 711/02 12.000 lei
x 5%):
303 = 401 5.250 lei
• Servirea mesei:
711/02 = 345 12.000 lei
• Distribuire manuale ‫܈‬colare:
603/01 = 303 5.250 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϰϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϬ

Tratamente contabile privind activele Tratamente contabile privind activele


circulante circulante
• Primirea prin donaĠie a flipchartului: • Achiz. tablă la valoarea justă, considerată a fi pre‫܊‬ul de vânzare
303 = 7331 700 lei afi‫܈‬at în magazin ‫܈‬i înscris pe factură:
303 = 7388 500 lei
• Darea în folosin‫܊‬ă a flipchartului:
603/01 = 303 700 lei • Darea în folosin‫܊‬ă a tablei:
D 8035 700 lei ϲϬϯͬϬϭ с ϯϬϯ ϱϬϬůĞŝ
• 31.12.N - Constituirea unei ajustări pentru depreciere:
• Primirea prin donaĠie a pachetelor: Cost materiale didactice în stoc 880 lei = 2.380 lei – 1.500 lei
3028 = 7331 2.500 lei Valoarea de inventar materiale didactice 800 lei
Ajustare pentru depreciere 80 lei
• Donare pachete (5 pachete x 500 lei/pachet = 2.500 lei): 6814/01 = 3921 80 lei
6582/01 = 3028 2.500 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϮ
Tratamente contabile privind activele dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĚĞĐŽŶƚĉƌŝůĞĐƵ
circulante ƚĞƌƜŝŝƕŝƐƵďǀĞŶƜŝŝůĞ
• 31.12.N+ 1 - Constituirea unei ajustări pentru depreciere: • Veniturile aferente reducerilor financiare primite ĺse recunosc
Valoarea de inventar a materialelor didactice 800 lei în conturi distincte conform activită‫܊‬ilor:
Cost materiale didactice în stoc 880 lei - fără scop patrimonial;
- economice.
Diminuare ajustare pentru depreciere existentă 80 lei
3921 = 7384 80 lei • Cheltuielile aferente reducerilor financiare acordate ĺ se
• Încasarea crean‫܊‬ei în valută: recunosc într-un singur cont.
Valoare crean‫܊‬ă la data creării = 1.000 euro x 4,60 lei/euro = 4.600 lei
Valoare încasată = 1.000 euro x 4,62 lei/euro = 4.620 lei • Subven‫܊‬iile aferente veniturilor ĺse recunosc în conturi distincte
conform activită‫܊‬ilor:
5124.01 = % 4.620 lei - fără scop patrimonial;
- economice.
4111 4.600 lei
7343 20 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϰ

dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĚĞĐŽŶƚĉƌŝůĞĐƵƚĞƌƜŝŝƕŝ Tratamente contabile privind decontările cu


ƐƵďǀĞŶƜŝŝůĞ ter‫܊‬ii ‫܈‬i subven‫܊‬iile
• Veniturile din diminuarea/anularea ajustărilor pentru depreciere • Vânzări sau prestări servicii în cazul unei organiza‫܊‬ii nonprofit
ĺ se recunosc în conturi distincte corespunzătoare activită‫܊‬ilor: înregistrate în scop de TVA
- fără scop patrimonial;
- economice. a1) Vânzarea:
4111 = %
70x/02
• Conturi la bănci distincte, pentru split TVA, în Planul de conturi. 4427

a2) Încasarea contravalorii bunurilor vândute/serviciilor prestate:


5121 = 4111

• Primirea unei reduceri financiare de la furnizor pentru


activitatea nonprofit:
401 = 7348

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϲ
Tratamente contabile privind decontările cu dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĚĞĐŽŶƚĉƌŝůĞĐƵ
ter‫܊‬ii ‫܈‬i subven‫܊‬iile ƚĞƌƜŝŝƕŝƐƵďǀĞŶƜŝŝůĞ
• Înregistrarea salariilor datorate: ‰ Exemplu:
641/01 = 421 O asocia‫܊‬ie sportivă de gimnastică ritmică desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i
economice de vânzare materiale sportive ‫܈‬i este înregistrată ca
plătitor de TVA . În cursul unei perioade, efectuează următoarele
• Înregistrarea re‫܊‬inerilor din salarii: tranzac‫܊‬ii:
421 = %
• Achizi‫܊‬ionează materiale sportive pentru activitatea nonprofit (mingi,
4315 CAS panglici, cercuri ‫܈‬i măciuci) în valoare de 5.000 lei, TVA 19%.
4316 CASS
• Ulterior prime‫܈‬te de la furnizor un scont de decontare în sumă de
444 Impozit venit 500 lei, TVA 19%
• Achizi‫܊‬ionează de la un furnizor care aplică split TVA costume de
• Înregistrarea contribu‫܊‬iei asiguratorie pentru muncă a gimnastică în valoare de 8.000 lei exclusiv TVA.
angajatorului:
• Ulterior vinde o parte dintre costumele de gimnastică unui client pre‫܊‬
646/01 = 436 CAM
de vânzare 6.500 lei exclusiv TVA, cost de achizi‫܊‬ie 6.000 lei.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϴ

dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĚĞĐŽŶƚĉƌŝůĞĐƵ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĚĞĐŽŶƚĉƌŝůĞĐƵ
ƚĞƌƜŝŝƕŝƐƵďǀĞŶƜŝŝůĞ ƚĞƌƜŝŝƕŝƐƵďǀĞŶƜŝŝůĞ
• Achizi‫܊‬ie materialelor sportive la costul de 5.950 lei (5.000 lei + • Achizi‫܊‬ie costume de gimnastică:
5.000 lei x 19%): й с ϰϬϭ ϵ͘ϱϮϬůĞŝ
303 = 401 5.950 lei ϯϳϭ ϴ͘ϬϬϬůĞŝ
ϰϰϮϲϭ͘ϱϮϬůĞŝ
• Înregistrarea reducerii financiare 595 lei (500 lei + 500 lei x 19%):
401 = 7348 595 lei • Plata furnizor:
401 = 5121 8.000 lei
• Plata furnizor (5.950 lei – 595 lei = 5.355 lei):
401 = 5121 5.355 lei • Plata TVA:
401 = 5121 1.520 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϱϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϬ
dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĚĞĐŽŶƚĉƌŝůĞĐƵ Tratamente contabile privind capitalurile
ƚĞƌƜŝŝƕŝƐƵďǀĞŶƜŝŝůĞ proprii
• Vânzarea costumelor de gimnastică: • Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau
deficitul neacoperit/ profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
4111 = % 7.735 lei ĺ eviden‫܊‬iat în analitice distincte conform activită‫܊‬ilor:
707/02 6.500 lei - fără scop patrimonial;
- economice;
4427 1.235 lei - cu destina‫܊‬ie specială.

• Descărcarea de gestiune la costul de achizi‫܊‬ie: • Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
ĺ eviden‫܊‬iat în analitice distincte conform activită‫܊‬ilor:
607/02 = 371 6.000 lei - fără scop patrimonial;
- economice.
• Încasare client: • Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ĺ
5121 = 4111 7.735 lei eviden‫܊‬iat în analitice distincte conform activită‫܊‬ilor:
- fără scop patrimonial;
- economice

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϮ

Tratamente contabile privind capitalurile Tratamente contabile privind capitalurile


proprii proprii
• Înregistrarea aportului în natură ‫܈‬i în numerar la constituirea unei • Constituirea rezervelor legale din excedentul realizat la închiderea
organiza‫܊‬ii nonprofit: exerci‫܊‬iului curent:
208/2111.01/212.01/2131.01/ = 101 1291 = 106
2133.01/214.01/3xx/5xx

• Înregistrarea excedentului realizat în exerci‫܊‬iile financiare • Înregistrarea excedentului realizat în exerci‫܊‬iul financiar încheiat,
precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii: eviden‫܊‬iat la începutul exerci‫܊‬iului financiar următor în rezultatul
1171.01 = 101 reportat:
1211 = 1171.01
• Înregistrarea deficitului realizat în exerci‫܊‬iile financiare precedente,
acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării
generale:
101 = 1171.01

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϰ
dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ
ƉƌŽƉƌŝŝ ƉƌŽƉƌŝŝ
‰ Exemplu:
În anul N se constituie o Casă de Ajutor Reciproc, Alfa, capitalul social •În luna martie, membrul Popescu Ion solicită un împrumut de 1.000 lei
de 500.000 lei al acesteia constând într-o casă în valoare de pentru două luni pe care îl prime‫܈‬te cu o dobândă lunară de 1%.
300.000 lei în care va func‫܊‬iona sediul CAR, iar restul reprezintă Împrumutul este acordat pe data de 01.03.N, ratele ‫܈‬i dobânzile
numerar depus în contul curent al asocia‫܊‬iei. Tranzac‫܊‬iile efectuate
sunt următoarele: urmând a fi rambursate pe datele de 01.04.N ‫܈‬i 01.05.N.

• Încasează suma de 2.000 lei reprezentând contribu‫܊‬iile membrilor •În luna aprilie, Popescu Ion restituie rata ‫܈‬i dobânda lunară.
CAR ‫܈‬i constituirea fondurilor speciale.
•La data de 01.05.N, Popescu Ion anun‫܊‬ă că nu poate restitui rata ‫܈‬i
• Înregistrează dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor
CAR, dobânda lunară 3%. dobânda ‫܈‬i i se aprobă compensarea valorii ratei ‫܈‬i a dobânzii cu
fondul său social.
• Încasează suma de 3.000 lei de la membri în contul fondului pentru
ajutor în caz de deces al membrilor CAR.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϲ

dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ
ƉƌŽƉƌŝŝ ƉƌŽƉƌŝŝ
• Înregistrare aport în natură ‫܈‬i în numerar la constituirea CAR Alfa:
•În luna iunie, membrul Stan Vasile moare ‫܈‬i li se plăte‫܈‬te urma‫܈‬ilor din % = 101 500.000 lei
fondul special un ajutor de deces în sumă de 600 lei.
212.01 300.000 lei
În anul N+1, Alfa a constatat următoarele: 5121 200.000 lei
•Dintr-o eroare, a omis să înregistreze dobânzile aferente unui
împrumut acordat unui membru CAR în valoare de 2.500 lei. Eroarea • Încasare contribu‫܊‬ii ale membrilor CAR ‫܈‬i constituirea fondurilor
se consideră a fi semnificativă. speciale:
5121 = 113 2.000 lei
•Dintr-o eroare, a omis să înregistreze dobânzile calculate lunar la
fondul social al membrilor CAR în valoare de 3.000 lei. Eroarea se
consideră a fi semnificativă. • Înregistrarea dobânzilor calculate lunar la fondul social al membrilor
CAR (2.000 lei x 3% = 60 lei):
666/01 = 113 60 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϴ
dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ
ƉƌŽƉƌŝŝ ƉƌŽƉƌŝŝ
• Încasarea sumelor în contul fondului pentru ajutor în caz de deces al • Încasarea împrumutului ‫܈‬i a dobânzii în data de 01.04.N:
membrilor CAR: 5121 = % 510 lei
5121 = 114 3.000 lei 2678/Popescu Ion 500 lei
2679/Popescu Ion 10 lei
• Plata către membrul Popescu Ion a împrumutului cerut în data de
01.03.N:
2678/Popescu Ion = 5121 1.000 lei
• Transferul veniturilor în avans la venituri curente:
472/01 = 7341 10 lei
• Înregistrarea dobânzii de încasat aferente celor două luni (1.000 lei
x 1% x 2 luni = 20 lei):
2679/Popescu Ion = 472/01 20 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϲϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϬ

Tratamente contabile privind capitalurile Tratamente contabile privind capitalurile


proprii proprii
• Compensarea valorii ratei ‫܈‬i a dobânzii datorate de Popescu Ion cu • Corectarea erorii:
fondul social, ca urmare a nerestituirii împumutului: 2679/persoană fizică = 1174.01 2.500 lei
ϭϭϯ с й ϱϭϬůĞŝ
ϮϲϳϴͬWŽƉĞƐĐƵ/ŽŶ ϱϬϬůĞŝ
ϮϲϳϵͬWŽƉĞƐĐƵ/ŽŶ ϭϬůĞŝ • Corectarea erorii:
1174.01 = 113 3.000 lei
• Se înreg. transferul veniturilor în avans la venituri curente:
472/01 = 7341 10 lei

• Plata ajutorului de deces din fondul special:


114 = 5121 600 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϮ
dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕
ƌĞnjƵůĂƚƵů ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů
• Cheltuieli vs pierderi • În contul rezultatului exerci‫܊‬iului, pierderile sunt prezentate, de
regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul
• Cheltuielile ĺ valorile plătite sau de plătit pentru: „Alte cheltuieli de exploatare”, conform activită‫܊‬ilor:
- fără scop patrimonial;
- consumuri de stocuri ‫܈‬i servicii prestate, de care
- economice
beneficiază entitatea;
- cheltuieli cu personalul; • Conturile de cheltuieli se dezvoltă în analitice distincte
- executarea unor obliga‫܊‬ii legale sau contractuale etc. corespunzătoare activită‫܊‬ilor:
- fără scop patrimonial;
• Pierderile ĺ reduceri ale beneficiilor economice ‫܈‬i pot rezulta sau - economice;
nu ca urmare a desfă‫܈‬urării activită‫܊‬ii curente a entită‫܊‬ii. - cu destina‫܊‬ie specială.
• Tiplogie:
ĺ nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.
– cheltuieli de exploatare;
– cheltuieli financiare .

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϰ

dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕
ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů
• Venituri vs câ‫܈‬tiguri • În contul de rezultat al exerci‫܊‬iului, câ‫܈‬tigurile sunt prezentate, de
regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, astfel:
– „Alte venituri din activită‫܊‬ile fără scop patrimonial” ĺactivită‫܊‬i fără
• Veniturile ĺ includ atât sumele sau valorile încasate sau de scop patrimonial;
încasat în nume propriu din activită‫܊‬i curente, cât ‫܈‬i câ‫܈‬tigurile din – „Alte venituri din exploatare” ĺ activită‫܊‬i economice.
orice alte surse.
• Conturile de venituri se dezvoltă în analitice distincte
corespunzătoare activită‫܊‬ilor:
• Câ‫܈‬tigurile ĺ cre‫܈‬teri ale beneficiilor economice care pot apărea - fără scop patrimonial;
sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de - economice;
veniturile din această activitate. - cu destina‫܊‬ie specială.

• Tiplogie:
– venituri de exploatare;
– venituri financiare.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϲ
Tratamente contabile privind veniturile, Tratamente contabile privind veniturile,
cheltuielile, rezulatul cheltuielile, rezulatul
• Rezultatul exerci‫܊‬iului = venituri- cheltuieli • Închiderea conturilor de venituri:
• Rezultatul reportat ‫܈‬i rezultatul exerci‫܊‬iului financiar ĺ se recunosc 7xx/analitic distinct = 1211 ĺ activită‫܊‬i fără scop patrimonial
în contabilitate, corespunzător activită‫܊‬ilor: 7xx/analitic distinct = 1213 ĺ activită‫܊‬i economice
- fără scop patrimonial;
- economice; 7xx/analitic distinct = 1212 ĺ activită‫܊‬i cu destina‫܊‬ie
- cu destina‫܊‬ie specială. specială
• Organiza‫܊‬iile nonprofit au reguli speciale de impozitare.
• Repartizarea excedentului/profitului exerci‫܊‬iului financiar se • Închiderea conturilor de cheltuieli:
recunoa‫܈‬te în contabilitate distinct, corespunzător activită‫܊‬ilor: 1211 = 6xx/analitic distinct ĺ activită‫܊‬i fără scop
- fără scop patrimonial; patrimonial
- economice
1213 = 6xx/analitic distinct ĺ activită‫܊‬i economice
• Rezultatul privind activită‫܊‬ile cu destina‫܊‬ie specială nu se
repartizează. 1212 = 6xx/analitic distinct ĺ activită‫܊‬i cu destina‫܊‬ie
specială

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϴ

Tratamente contabile privind veniturile, Tratamente contabile privind veniturile,


cheltuielile, rezulatul cheltuielile, rezulatul
• Calculul ‫܈‬i înregistrarea impozitului pe profit aferent activită‫܊‬ii ‰ Exemplu:
economice: În cursul exerci‫܊‬iului N, o asocia‫܊‬ie sportivă de box care nu desfă‫܈‬oară
activită‫܊‬i economice a efectuat următoarele opera‫܊‬iuni:
691 = 4411
- Venituri:
- cotiza‫܊‬ii membri – 20.000 lei;
- contribu‫܊‬ii membri – 30.000 lei;
• Închiderea contului 691: - redirec‫܊‬ionarea de către persoane fizice a 2% din impozitul pe
1213 = 691 venit – 10.000 lei;
- sponsorizări din partea unor persoane juridice – 15.000 lei.

- Cheltuieli:
- echipamente sportive date în consum – 3.000 lei;
- cupe acordate ca premii – 5.000 lei;
- premii acordate în bani – 2.000 lei.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϳϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϬ
dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ Tratamente contabile privind veniturile,
ƌĞnjƵůĂƚƵů cheltuielile, rezulatul
• Încasare cotiza‫܊‬ii membri:
- La sfâr‫܈‬itul anului N, din excedentul ob‫܊‬inut, 2.500 lei au fost 5121= 7311 20.000 lei
repartiza‫܊‬i la rezerve legale.

- Excedentul rămas este repartizat astfel: sursă de majorare a • Încasare contribu‫܊‬ii membri:
capitalului – 30%; alte rezerve – 70%. 5121= 7312 30.000 lei

• Încasare sume din redirec‫܊‬ionarea de către persoane fizice a 2% din


impozitul pe venit:
5121 = 7331 10.000 lei

• Încasare sponsorizări din partea unor persoane juridice:


5121 = 7332 15.000 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϮ

Tratamente contabile privind veniturile, Tratamente contabile privind veniturile,


cheltuielile, rezulatul cheltuielile, rezulatul
• Cheltuielile cu echipamentele sportive date în consum:
603/01 = 303 3.000 lei • 2ŶĐŚŝĚĞƌĞĂĐŽŶƚƵƌŝůŽƌĚĞǀĞŶŝƚƵƌŝ͗
й с ϭϮϭϭ ϳϱ͘ϬϬϬůĞŝ
ϳϯϭϭ ϮϬ͘ϬϬϬůĞŝ
• Cheltuielile privind cupele acordate ca premii:
ϳϯϭϮ ϯϬ͘ϬϬϬůĞŝ
6028/01 = 3028 5.000 lei
ϳϯϯϭ ϭϬ͘ϬϬϬůĞŝ
ϳϯϯϮϭϱ͘ϬϬϬůĞŝ
• Premii acordate în bani:
6588/01 = 5311 2.000 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϰ
Tratamente contabile privind veniturile, Tratamente contabile privind veniturile,
cheltuielile, rezulatul cheltuielile, rezulatul
• Închiderea conturilor de cheltuieli: • La deschiderea exerci‫܊‬iului financiar N+1:
1211 = % 10.000 lei
603/01 3.000 lei – Închiderea conturilor 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere” ‫܈‬i
6028/01 5.000 lei 129 „Repartizarea excedentului/profitului”:
6588/01 2.000 lei
1211 = 1291 2.500 lei
• džĐĞĚĞŶƚĂŶEсϳϱ͘ϬϬϬůĞŝʹ ϭϬ͘ϬϬϬůĞŝсϲϱ͘ϬϬϬůĞŝ
- Preluarea excedentului rămas după repartizarea în contul 117
• ŽŶƐƚŝƚƵŝƌĞĂƌĞnjĞƌǀĞůŽƌůĞŐĂůĞ͗ „Rezultatul reportat” (65.000 lei – 2.500 lei = 62.500 lei):
ϭϮϵϭ с ϭϬϲϭ Ϯ͘ϱϬϬůĞŝ
1211 = 1171.01 62.500 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϲ

Tratamente contabile privind veniturile, dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕


cheltuielile, rezulatul ƌĞnjƵůĂƚƵů
• Repartizarea excedentului rămas: ‰ džĞŵƉůƵ͗
– sursă de majorare a capitalului = 62.500 lei x 30% = 18.750 lei; În cursul exerci‫܊‬iului N, o funda‫܊‬ie ce are ca obiect de activitate
– alte rezerve = 62.500 lei x 70% = 43.750 lei. pregătirea profesională în domeniul managementului sanitar ‫܈‬i
atestarea pregătirii profesionale în acest domeniu a desfă‫܈‬urat
următoarele opera‫܊‬iuni:
ϭϭϳϭ͘Ϭϭ с й ϲϮ͘ϱϬϬůĞŝ
ϭϬϭ ϭϴ͘ϳϱϬůĞŝ • Venituri economice: organizare cursuri – 20.000 lei;
ϭϬϲϴ ϰϯ͘ϳϱϬůĞŝ
• Venituri aferente activită‫܊‬ii nonprofit:
– contribu‫܊‬ii membri – 200.000 lei;
– sponsorizări din partea unor persoane juridice – 150.000 lei;
– redirec‫܊‬ionarea de către persoane fizice a 2% din impozitul pe venit –
50.000 lei;

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϴ
Tratamente contabile privind veniturile, dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕
cheltuielile, rezulatul ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů
• Cheltuieli aferente activită‫܊‬ii economice: chiria sălii de curs – 30.000 • Înregistrarea taxelor de participare la cursuri:
lei; 5311 = 704/02 20.000 lei

• Cheltuieli comune aferente activită‫܊‬ii nonprofit ‫܈‬i activită‫܊‬ii


economice: • Încasare contribu‫܊‬ii membri:
– salarii – 20.000 lei; 5121 = 7312 200.000 lei
– amortizări clădire – 25.000 lei;
– materiale consumabile – 15.000 lei; • Încasare sponsorizări din partea unor persoane juridice:
– remunera‫܊‬ii lectori pe bază de contracte de prestări servicii – 5121 = 7332 150.000 lei
5.000 lei.
• Încasare sumele din redirec‫܊‬ionarea de către persoane fizice a 2%
din impozitul pe venit:
5121 = 7331 50.000 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϴϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϬ

dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕
ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů
• Plată chirie sală de curs:
612/02 = 5121 30.000 lei • Înregistare amortizare clădire:
6811/01= 2812.01 25.000 lei
• 2ŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƐĂůĂƌŝŝƕŝĐŽŶƚƌŝďƵƜŝĂĂƐŝŐƵƌĂƚŽƌŝĞƉĞŶƚƌƵŵƵŶĐĉ͗
ϲϰϭͬϬϭ с ϰϮϭ ϮϬ͘ϬϬϬůĞŝ • Înregistare consum materiale consumabile:
602/01 = 302 15.000 lei
ŽŶƚƌŝďƵƜŝĂĂƐŝŐƵƌĂƚŽƌŝĞƉĞŶƚƌƵŵƵŶĐĉсϮϬ͘ϬϬϬůĞŝdžϮ͕ϮϱйсϰϱϬůĞŝ
• Înregistare salarii lectori:
621/01 = 401 5.000 lei
ϲϰϲͬϬϭ с ϰϯϲ ϰϱϬůĞŝ

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϮ
dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕ dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕
ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů
• Repartizarea cheltuielilor comune asupra activită‫܊‬ii economice:
485 = % 3.121,97 lei
• Cheia de repartizare = Venituri economice / Total venituri 641/01 954,00 (20.000 lei x 4,77%)
• Venituri economice = 20.000 lei 646/01 21,47 (450 lei x 4,77%)
• Total venituri = 20.000 lei + 200.000 lei + 150.000 lei + 50.000 lei = 6811/01 1.192,50 (25.000 lei x 4,77%)
420.000 lei 602/01 715,50 (15.000 lei x 4,77%)
• Cheie de repartizare = 20.000 lei / 420.000 lei x 100 = 4,77% 621/01 238,50 (5.000 lei x 4,77%)

• Total cheltuieli comune = 20.000 lei + 450 lei + 25.000 lei + 15.000
lei + 5.000 lei = 65.450 lei
• Cheltuieli de repartizat asupra activită‫܊‬ii economice = 65.450 lei x
4,77% = 3.121,97 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϰ

dƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉƌŝǀŝŶĚǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ͕ Tratamente contabile privind veniturile,


ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ͕ƌĞnjƵůĂƚƵů cheltuielile, rezulatul
• Închiderea conturilor de venituri:
й с ϰϴϱ ϯ͘ϭϮϭ͕ϵϳůĞŝ - Din activită‫܊‬i economice:
ϲϰϭͬϬϮϵϱϰ 704/02 = 1213 20.000 lei
ϲϰϲͬϬϮϮϭ͕ϰϳ
Ͳ ŝŶĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝŶŽŶƉƌŽĨŝƚ͗
ϲϴϭϭͬϬϮϭ͘ϭϵϮ͕ϱϬ
й с ϭϮϭϭ ϰϬϬ͘ϬϬϬůĞŝ
ϲϬϮͬϬϮϳϭϱ͕ϱϬ
ϳϯϭϮϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϲϮϭͬϬϮϮϯϴ͕ϱϬ
ϳϯϯϮϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϳϯϯϭϱϬ͘ϬϬϬ

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϲ
Tratamente contabile privind veniturile, Tratamente contabile privind veniturile,
cheltuielile, rezulatul cheltuielile, rezulatul
• Închiderea conturilor de cheltuieli: Ͳ Din activită‫܊‬i nonprofit:
ϭϮϭϭ с й ϲϮ͘ϯϮϴ͕ϬϯůĞŝ
- Din activită‫܊‬i economice: ϲϰϭͬϬϭϭϵ͘Ϭϰϲ;ϮϬ͘ϬϬϬʹ ϵϱϰͿ
1213 = % 33.121,97 lei ϲϰϲͬϬϭ ϰϮϴ͕ϱϯ;ϰϱϬʹ Ϯϭ͕ϰϳͿ
612/02 30.000
ϲϴϭϭͬϬϭϮϯ͘ϴϬϳ͕ϱϬ;Ϯϱ͘ϬϬϬʹϭ͘ϭϵϮ͕ϱϬͿ
641/02 954
ϲϬϮͬϬϭϭϰ͘Ϯϴϰ͕ϱϬ;ϭϱ͘ϬϬϬʹ ϳϭϱ͕ϱϬͿ
646/02 21,47
6811/02 1.192,50
ϲϮϭͬϬϭϰ͘ϳϲϭ͕ϱ;ϱ͘ϬϬϬʹ Ϯϯϴ͕ϱϬͿ
602/02 715,50
621/02 238,50

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϴ

Tratamente contabile privind veniturile,


cheltuielile, rezulatul

• Rezultatul exerci‫܊‬iului N:

• Din activită‫܊‬i economice = 20.000 lei – 33.121,97 lei = Aspecte fiscale specifice persoanelor juridice
-13.121,97 lei (pierdere contabilă)
fără scop lucrativ (III)
• Din activită‫܊‬i nonprofit = 400.000 lei – 62.328,03 lei =
337.671,97 lei

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϵϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϬ


Taxa pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată
(Titlul VII CF) Plata defalcata
• ObligaĠia de înregistrare în scopuri de TVA dacă persoana juridică • Entită‫܊‬ile care optează să aplice plata defalcată a TVA trebuie să
fără scop patrimonial: depună la organul fiscal de care apar‫܊‬in formularul 086 „Notificare
privind op‫܊‬iunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a
– desfăúoară activităĠi economice care conduc la depăúirea TVA”.
plafonului de 85.000 euro cifră de afaceri.
– efectuează achiziĠii intracomunitare ce depăúesc plafonul de • Societă‫܊‬ile neplătitoare de TVA care cumpără bunuri sau servicii de
10.000 euro. la un furnizor care aplică split TVA NU sunt obligate să îi achite
defalcat contravaloarea facturii.
• Termenul de solicitare a înregistrarii în scopuri de TVA este de 10
zile de la data atingerii ori depăúirii plafonului. • Acestea achită întreaga sumă aferentă facturii din contul lor curent
în contul curent al furnizorului, iar obliga‫܊‬ia de a vira TVA din factură
în contul distinct de TVA deschis la o bancă sau la trezorerie îi
• Data atingerii sau depăúirii plafonului: prima zi a lunii calendaristice revine furnizorului în cauză.
următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăúit.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϮ

Taxa pe valoarea adăugată Rezultat fiscal. Impozitul pe profit


Plata defalcata (art. 15 CF)
Venituri neimpozabile:
• Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaĠia să
plătească contravaloarea TVA aferente achiziĠiilor de bunuri úi – cotiza‫܊‬iile ‫܈‬i taxele de înscriere ale membrilor;
servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică
sistemul split TVA. – contribu‫܊‬iile băne‫܈‬ti sau în natură ale membrilor ‫܈‬i simpatizan‫܊‬ilor;

– taxele de înregistrare stabilite potrivit legisla‫܊‬iei în vigoare;

– veniturile ob‫܊‬inute din vize, taxe ‫܈‬i penalită‫܊‬i sportive sau din
participarea la competi‫܊‬ii ‫܈‬i demonstra‫܊‬ii sportive;

– dona‫܊‬iile, precum ‫܈‬i banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϰ


Rezultat fiscal, impozitul pe profit Rezultat fiscal, impozitul pe profit

• Asociaрiile de proprietari constituite ca persoane juridice ‫܈‬i


– veniturile din dividende, dobânzi, precum ‫܈‬i din diferen‫܊‬ele de curs asocia‫܊‬iile de locatari recunoscute că asocia‫܊‬ii de proprietariĺ
valutar aferente disponibilită‫܊‬ilor ‫܈‬i veniturilor neimpozabile; veniturile ob‫܊‬inute ‫܈‬i utilizate, în anul curent sau în anii următori,
pentru îmbunătă‫܊‬irea utilită‫܊‬ilor ‫܈‬i a eficien‫܊‬ei clădirii, pentru
– veniturile din dobânzi ob‫܊‬inute de casele de ajutor reciproc din între‫܊‬inerea ‫܈‬i repararea proprietă‫܊‬ii comune, potrivit legii;
acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare;
• Unităрile de învăрământ preuniversitar оi instituрiile de
- resursele ob‫܊‬inute din fonduri publice sau din finan‫܊‬ări învăрământ superior, particulare, acreditate, оi cele autorizate ĺ
nerambursabile etc. veniturile ob‫܊‬inute ‫܈‬i utilizate, în anul curent sau în anii următori,
potrivit reglementărilor legale din domeniul educa‫܊‬iei na‫܊‬ionale.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϱ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϲ

Rezultat fiscal, impozit pe profit Rezultat fiscal, impozit pe profit

• Cultele religioase: • Condi‫܊‬ie: sumele să fie utilizate, în anul curent ‫܈‬i/sau în anii
– veniturile ob‫܊‬inute din producerea ‫܈‬i valorificarea obiectelor ‫܈‬i următori, pentru:
produselor necesare activită‫܊‬ii de cult, potrivit legii; – între‫܊‬inerea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea unită‫܊‬ilor de cult;
– veniturile ob‫܊‬inute din chirii; – lucrări de construc‫܊‬ie, de repara‫܊‬ie ‫܈‬i de consolidare a
– veniturile ob‫܊‬inute din cedarea/înstrăinarea activelor corporale; lăca‫܈‬urilor de cult ‫܈‬i a clădirilor ecleziastice;
– alte venituri ob‫܊‬inute din activită‫܊‬i economice; – învă‫܊‬ământ;
– veniturile din despăgubiri, în formă bănească, ob‫܊‬inute ca – furnizarea, în nume propriu ‫܈‬i/sau în parteneriat, de servicii
urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind sociale, acreditate în condi‫܊‬iile legii;
reconstituirea dreptului de proprietate – ac‫܊‬iuni specifice;
– alte activită‫܊‬i nonprofit ale cultelor religioase, potrivit legisla‫܊‬iei în
domeniu.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϴ


Raportarea financiară a persoanelor juridice fără scop Raportarea financiară a persoanelor juridice fără scop
lucrativ (IV) lucrativ (IV)

• Anuale • Lucrări de închidere a exerci‫܊‬iului.

• Obiectivĺ furnizarea de informa‫܊‬ii despre pozi‫܊‬ia financiară ‫܈‬i


performan‫܊‬a financiară ale unei persoane juridice fără scop • Componente:
patrimonial, utile unei categorii largi de utilizatori. – Bilan‫;܊‬

ĺ trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, – Contul rezultatului exerci‫܊‬iului.


pozi‫܊‬iei financiare ‫܈‬i a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii
privind activită‫܊‬ile fără scop patrimonial, activită‫܊‬ile cu destina‫܊‬ie
specială ‫܈‬i activită‫܊‬ile economice.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϬϵ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϭϬ

Raportarea financiară a persoanelor juridice fără scop Raportarea financiară a persoanelor juridice fără scop
lucrativ (IV) lucrativ (IV)

• Situa‫܊‬iile financiare anuale sunt înso‫܊‬ite de formularele:


• Situa‫܊‬iile financiare se pot audita de către unul sau mai mul‫܊‬i
– propunerea de distribuire a rezultatului exerci‫܊‬iului financiar sau auditori financiari sau firme de audit.
de acoperire a pierderii contabile;
• Nu se poate efectua depunerea unui alt set de situa‫܊‬ii financiare
– raportul administratorilor; pentru corectarea erorilor contabile.

– o declara‫܊‬ie scrisă de asumare a răspunderii administratorului


pentru întocmirea situa‫܊‬iilor financiare anuale în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 3.103/2017;

– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϭϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϵ ϭϭϮ

S-ar putea să vă placă și