Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Şcoala PÎNCEŞTI
Data: 11.05.2004
Învăţător: NĂSTASĂ NADIA
Clasa I
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
Disciplina: MATEMATICĂ
Conţinutul: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 100,
fără trecere peste ordin
Tipul lecţiei: de consolidare

Obiective de referinţă:
1.3 să efectueze operaţii de adunare şi de scădere în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin;
2.6 să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate;
2.7 să formuleze oral exerciţii şi probleme cu numere de la 0 la 30.

Obiective operaţionale:
O1 – să rezolve corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin;
O2 – să calculeze mintal şiruri de operaţii de adunări şi scăderi;
O3 – să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă, mai mare, mai mic,
cu atât mai mult, cu atât mai puţin, mărit cu, micşorat cu;
O4 – să afle termenul necunoscut în cadrul unor unor adunări şi scăderi, cunoscând celălalt termen şi rezultatul
operaţiei;
O5 – să rezolve probleme cu o singură operaţie;
O6 – să compună probleme după exerciţii date;
O7 – să rezolve individual exerciţii şi probleme asemănătoare celor lucrate frontal;
O8 – să scrie corect cifrele şi coloanele de exerciţii, respectând poziţia corectă a corpului în timpul scrierii;
O9 – să participe cu interes la lecţie.

Rezultate aşteptate:
¤ ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind rezolvarea adunărilor şi scăderilor în concentrul 0 – 100;
¤ operarea cu terminologia matematică specifică;
¤ dezvoltarea rapidităţii de calcul, a gândirii matematice şi a creativităţii;
¤ aplicarea informaţiilor dobândite în situaţii concrete de viaţă.

Resurse:
● metodologice: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, jocul didactic, algoritmizarea, problematizarea, munca
independentă (diferenţiată);
● materiale: planşă cu rebus, planşă cu probleme ilustrate, fişe de lucru;
● bibliografice: ▪ programa şcolară
▪ „Matematică – clasa I” (manual) Z. Loghin, Şt. Pacearcă,
A. Răducan – Ed. Teora
▪ „Aritmetică – clasa I – exerciţii, jocuri şi probleme”
M. Neagu, C. Petrovici – Ed. Polirom, 1997
▪ „Metodica predării matematicii la clasele I-IV” I. Neacşu
şi colaboratorii – E.D.P.
● psihologice: nivel mediu de informare şi formare intelectuală;
● umane: numărul elevilor – 14.

Forme de activitate: frontală şi individuală.


FIŞĂ DE LUCRU (diferenţiat)
1) Efectuaţi:
• 13+ 11+ 15– 17–
3 2 4 2

•• 12+ 14+ 24– 36–


5 12 3 12

••• 27+ 75+ 97– 89–


32 24 73 21

2) Calculaţi şi faceţi proba:


• 13+ 2= 16– 2=

•• 17+11= 24–13=

••• 85+13= 74–23= 17+32=

3) Află termenul necunoscut:


• 10+ =17 14– =11

•• 12+ =22 36– =32

••• 27+ =39 77– =54


4) Pune semnul potrivit:
• 10+ 5 10+ 7 20+ 8 20+ 3

___ ___ ___ ___

•• 13+10 27+10 24–13 13+ 4

___ ___ ___ ___

••• 97–45 23+14 88–24 36+52

___ ___ ___ ___

• nivel minim
•• nivel mediu
••• nivel maxim

DESFASURAREA LECTIEI

Secvenţele Ob Unităţi de STRATEGII DIDACTICE RESURSE Modalităţi


lecţiei conţinut Emiterea sarcinilor Rezolvarea Metode Mijloace Forme de de evaluare
şi a informaţiilor sarcinilor didactice activitate
Moment Organizarea Asigurarea condiţiilor Elevii îşi
organizato- activităţii optime pentru pregătesc conversaţia toate activitate
ric desfăşurarea lecţiei materialele materialele frontală
necesare. necesare
Verificarea Verificarea Se urmăreşte Elevii citesc
curentă temei corectitudinea tema şi
rezolvării temei, corectează activitate observare
aspectul general al eventualele conversaţia caietele frontală sistematică
acesteia; sunt greşeli.
evidenţiate caietele
cele mai îngrijite.
Captarea Dezlegarea „Cine oare, cine este
atenţiei unei Cărticica din
ghicitori poveste? manualul de
Socotelile ne-nvaţă matematică
Zi de zi, de problemati-
O9 dimineaţă!” zarea ghicitoare activitate evaluare
Din acest manual voi frontală reciprocă
aţi învăţat foarte Elevii
multe lucruri ascultă cu
interesante despre atenţie.
numere şi despre
operaţii cu acestea.
Enunţarea Completa- Se prezintă planşa cu
temei şi a rea rebusul.
obiectivelor rebusului Dacă veţi răspunde Urmăresc activitate
corect la întrebări, pe informaţiile conversaţia planşă frontală
linia verticală vom furnizate de
descoperi ce fel de învăţător.
lecţie vom face noi
astăzi.
A
S C Ă D E R E
P R O B A
T E R M E N I
S U M A
U N I T Ă Ţ I L O R jocul evaluare
P L U S
didactic reciprocă
M I N U S
D E S C Ă Z U T
O3 A D U N A R E
D I F E R E N Ţ A
Z E C I L O R rebus activitate
B matematic frontală
1. Operaţie matematică al cărei rezultat se
numeşte diferenţă.
2. Pentru a verifica rezultatul obţinut vom
face … conversaţia
3. Numerele care se adună se numesc … observare
4. Rezultatul adunării se numeşte …
5. În numărul 59, cifra 9 ocupă locul …
sistematică
6. Semnul matematic folosit la adunare se
numeşte …
7. Între descăzut şi scăzător se scrie
semnul … exerciţiul
8. Numărul din care scădem se numeşte

9. Operaţia prin care se află suma …
10. Rezultatul scăderii se numeşte …
11. În numărul 27, cifra 2 ocupă locul …
Ce cuvânt s-a format Consolidare
pe verticală?
Ce înseamnă Repetare în
„consolidare”? vederea
însuşirii
O9 temeinice a
adunării şi conversaţia activitate observare
scăderii. frontală sistematică
„Adunarea
şi scăderea Se vor consemna Ascultă cu
numerelor obiectivele atenţie. caiete
naturale operaţionale pe Scriu titlul
până la înţelesul elevilor. lecţiei în
100” caiete.
Reactuali- Calcul a) 3+6= ; 30+60= ;
zarea mintal 8-5= ; 80-50= ;
16+3-9=; 90-60+20=;
cunoştinţe-
38-8= ;25-3= ;95-2=.
lor b) + =80 ; - =20 ;
+20=27 ; - 8=60.
c) 83=?z ?u; 28=?z ?u Rezolvă
16=?z ?u. oral activitate
d) Aflaţi suma exerciţiile şi exerciţiul individua-
numerelor: 40 şi 6; 45 şi
O2 problemele culegere de lă
2; 7 şi 31; 50 şi 50.
e) Aflaţi diferenţa propuse. exerciţii evaluare
numerelor: 18 şi 8; 54 şi orală
2; 32 şi 30.
f) Găsiţi numărul cu 5
mai mic decât 75.
g) Găsiţi numărul cu 3
mai mare decât 15.
h) Măriţi-l pe 26 cu 2.
i) Micşoraţi-l pe 69 cu 9.
jocul
j) Mă gândesc la un
număr. Îl adun cu 25 şi didactic
obţin 28. La ce număr m-
am gândit?
k) Are Gică 23 de mere /
Şi mînâncă 3 din ele. / Îi
dă tata un măr mare. /
jocul evaluare
Câte mere Gică are?
l) 15 vrăbii stau pe-o didactic orală
cracă / Şi se ceartă şi se- probleme
mpacă. / Dacă 4 au distractive activitate
zburat, / Câte sunt la frontală
O1 numărat?
Calcul scris • Vom rezolva
exerciţii în caiete, la
tablă şi pe planşe.
1.Efectuaţi: Elevii
17+ 25+ 86– 99– rezolvă
2 4 3 5 exerciţiile
propuse. exerciţiul activitate
O7 Exerciţiul 1 pe fişă. individua- evaluare
lă scrisă
2. Calculaţi şi faceţi
proba:
24 + 15 =
49 – 7 =
30 + 45 =
58 – 32 =
Exerciţiul 2 pe fişă. fişe de lucru activitate
individua-
3. Află termenul lă
necunoscut: problemati- evaluare
O4 12 + = 17 zarea reciprocă
6+ = 36
58 – = 24
86 – = 80
Exerciţiul 3 pe fişă. fişe de lucru
O8
4. Pune semnul de exerciţiul activitate observare
relaţie potrivit: frontală sistematică
44+ 5 47+ 2
89– 7 81+ 5
Exerciţiul 4 pe fişă.
Realizarea Rezolvare Problemă – pe planşă: Citesc
feed – de probleme Gheorghiţă are 68 de problema,
back-ului timbre. Îi dă pun
O5 colegului său 6 întrebarea problemati- planşă activitate evaluare
timbre. potrivită şi zarea frontală reciprocă
Puneţi întrebarea şi o rezolvă în
rezolvaţi problema. scris.
Obţinerea Creare de Se prezintă o planşă Elevii
performan- probleme cu probleme ilustrate. alcătuiesc
ţei oral
probleme
O6 după problemati-
tabelele zarea
prezentate activitate
pe planşă. frontală evaluare
planşă dirijată orală
raţe oi avi- ma-
oane şini
erau 18 25 erau 32 26 exerciţiul
au au
ple- 6 ▬ ve- 5 ▬
cat nit
au sunt
ră- ▬ 20 ▬ 28
mas
Retenţia şi Corectarea orală a Elevii îşi
transferul fişelor. reprezintă fişele
Se fac aprecieri nivelul de
asupra felului în care performanţă
au răspuns pe atins. conversaţia activitate observare
parcursul lecţiei. frontală sistematică
Se fixează tema caietul
pentru acasă: de Elevii
alcătuit probleme notează şi
după exerciţiile: receptează
17– 5=? 42+ 3=? indicaţiile.

S-ar putea să vă placă și