Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Anexa 1

”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi


FACULTATEA de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR APROBAT,
Faculty of Economics and Business Administration
Domeniul de Masterat: Management RECTOR/ORDONATOR DE CREDITE,
Area of study: Management
Specializarea: Managementul Resurselor Umane Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI
Programme of study: Human Resource Management
Durata programului de studiu: 2 ANI
Length of the programme of study: 2 years
Număr de credite ECTS:120
Number of ECTS credits: 120
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: Full time education
Seria: 2018-2020
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu I
Semestrul: I Semestrul: II
Nr. Codul Condițio- Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt. Tipul
Denumirea disciplinei
crt. disciplinei nări FV Cr FV Cr disciplinei*
C S L C S L
SI.Discipline obligatorii (Compulsory courses)
F
Discipline opţionale: 5 din 7 (Elective courses: 5 out of 7)
Contabilitate pentru afaceri
1 S 2 1 E 6 DF
Business Accounting
Informatica pentru afaceri
2 1 2 E 6 DF
Management Information Systems
Finanțele afacerilor
3 2 1 E 6 DF
Business Finance
Managementul organizaţiilor
4 2 1 E 6 DF
Management
Marketing operaţional şi strategic
5 2 1 E 6 DF
Operational and Strategic Marketing
Economie
6 2 1 E 6 DF
Economics
Statistica pentru afaceri
7 S 2 1 E 6 DF
Business Statistics
Discipline facultative (Supplementary courses)
Comunicare interculturală în limbă străină 1
C 2 1 C 3 DC
Crosscultural communication in foreign language 1
SII. Discipline obligatorii (Compulsory courses)
Managementul resurselor umane
1 F 2 1 EVP 5 DS
Human Resource Management
Cercetare calitativă în MRU
2 Qualitative Research in Human Resources 1 2 EVP 5 DS
Management
Comunicare organizaţională
3 2 1 E 5 DS
Organizational Communication
Managementul proiectelor
4 2 1 E 5 DS
Project Management
Comportament organizational
5 RR 2 1 E 5 DS
Organizational Behaviour
Etica si integritate academica
6 S 1 EVP 5 DC
Ethics and academic integrity
Discipline opţionale: - din - (Elective courses: - out of -)
S
Discipline facultative (Supplementary courses)
Comunicare interculturală în limbă străină 2
Crosscultural communication in foreign language 2 C 2 1 C 3 DC

Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 9 4 2 5 30 10 6 0 6 30


Anul de studiu II
Semestrul: III Semestrul: IV
Nr. Codul Condiționă Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
Denumirea disciplinei
crt. disciplinei* ri FV Cr FV Cr Cr
C S L C S L
SI. Discipline obligatorii (Compulsory courses)
Management strategic al RU
1 F 2 1 E 6 DS
Strategic Human Resource Management
Metode cantitative in MRU
2 Quantitative Methods in Human Resource RR 1 2 EVP 6 DS
Management
Leadership
3 2 1 E 6 DS
Leadership
Diagnostic organizational
4 S 1 2 E 6 DS
Organizational diagnosis
Discipline opţionale: 1 din 2 (Elective courses: 1 out of 2)
Dezvoltarea resurselor umane
5 S 1 2 EVP 6 DS
Human Resource Development
Tehnici de negociere
6 S 1 2 EVP 6 DC
Advanced Negotiation Techniques
Discipline facultative (Supplementary courses)
C
SII. Discipline obligatorii (Compulsory courses)
Managementul recompenselor
1 F 2 1 E 9 DS
Rewards Management

Proiect de specialitate - Diagnoza in MRU


2 RR 2 C 10 DS
Experimental research -Diagnosis Project in HRM

Practica
3 S 6 C 3 DC
Internship
Discipline opţionale: 1 din 2 (Elective courses: 1 out of 2)
Managementul conflictelor
4 S 1 2 EVP 8 DS
Conflict management
Etica afacerilor
5 S 1 2 EVP 8 DC
Business Ethics
Discipline facultative (Supplementary courses)
C
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 7 8 0 5 30 3 3 8 4 30

Examen de disertație: 10 credite

Legendă: C - Curs; S - Seminar; L - Laborator/Lucrări practice;


Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - evaluare pe parcurs);
Cr - Număr credite ECTS, DF - disciplina fundamentală, DS - disciplină de specialitate, DC - disciplină
complementară

DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT,


Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI Prof.univ.dr. Valentin NIȚĂ