Sunteți pe pagina 1din 24

Ordonanţă de urgenţă nr.

44/2008

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,


întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr.
328 din 25 aprilie 2008

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activitatea economică, procedura


de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al
persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor
individuale şi familiale.

Ordonanţa nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror


desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale.

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul de mai jos are următoarea semnificaţie:
persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate
economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.

Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau


profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru activităţile prevăzute de Codul CAEN a


căror desfăşurare în una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv
potrivit unei legi speciale.

Înregistrarea şi autorizarea funcţionării

Persoanele fizice autorizate au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi


autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice.

Pot desfăşura activităţi economice persoanele fizice care:


a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru
desfăşurarea de activităţi economice conform art. 4 lit. a) şi b) şi al reprezentantului
întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale;
b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina
financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional;
d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de
legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei
muncii.

PFA au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de


autorizare a funcţionării.
Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA să deţină un drept de folosinţă
asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.
Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la
registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul
profesional.
Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării va fi însoţită de
documentaţia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Dacă socoteşte îndeplinite condiţiile prevăzute, directorul oficiului registrului comerţului de pe


lângă tribunal va dispune înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării
persoanei fizice autorizate.
Dacă documentele depuse în susţinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal va dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de
maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe
loc, dacă este prezent, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În toate
cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La
cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare,


conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe
propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere


de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, calculat de la data
înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.

Persoana fizică autorizată va ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor


privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele
fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Regimul juridic al PFA

În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte
persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi
individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau
juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul
juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii
pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu
care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are
dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru
şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

Persoanele fizice autorizate sunt platitoare de impozit pe venit in conditiile prevazute de


Legea nr 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Codul Fiscal – Impozitul pe venit

Art. 43. - (1) Cota de impozit este de 16% si se aplică asupra venitului impozabil
corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe
veniturile din activităti independente.

Art. 44. - (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

Art. 45. - (1) Deducerea personală, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se
stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 46. - (1) Veniturile din activităti independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din
profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate in mod individual
si/sau intr-o formă de asociere, inclusiv din activităti adiacente.
Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din
prestări de servicii, altele decat cele din exercitarea profesiilor libere, precum si din
practicarea unei meserii.

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităti independente,


determinat pe baza contabilitătii in partidă simplă

Art. 48. - (1) Venitul net din activităti independente se determină ca diferentă intre venitul
brut si cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din
contabilitatea in partidă simplă, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50.

(2) Venitul brut cuprinde:


a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natură din desfăsurarea activitătii;
b) veniturile sub formă de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in
legătură cu o activitate independentă;
c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate
independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după incetarea definitivă a activitătii,
cu exceptia reorganizărilor, cand se păstrează destinatia bunurilor;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfăsura o activitate independentă sau de a nu
concura cu o altă persoană;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute in legătură cu o activitate
independentă.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:


a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natură făcute la inceperea unei
activităti sau in cursul desfăsurării acesteia;
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau
juridice;
c) sumele primite ca despăgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donatii.

(4) Conditiile generale pe care trebuie să le indeplinească cheltuielile aferente veniturilor,


pentru a putea fi deduse, sunt:
a) să fie efectuate in cadrul activitătilor desfăsurate in scopul realizării venitului, justificate
prin documente;
b) să fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul căruia au fost plătite;
c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute in titlul II, după caz;
d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garantie bancară pentru creditele utilizate in desfăsurarea activitătii
pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu,
cu conditia impozitării sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la
momentul plătii de către suportator.

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private,


efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform
alin. (6);
b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform
alin. (6);
c) suma cheltuielilor cu indemnizatia plătită pe perioada delegării si detasării in altă localitate,
in tară si in străinătate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
institutiile publice;
d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pană la 2% la
fondul de salarii realizat anual;
e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevăzute de actele normative in materie;
f) cheltuielile reprezentand tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
f1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacantă acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate
cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoană;
h) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250
euro anual pentru o persoană;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cat si in scopul personal al
contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este
aferentă activitătii independente;
j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili,
inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă si boli profesionale, potrivit legii;
k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile
care desfăsoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfăsurarea
activitătii, pe baza contractului incheiat intre părti, in limita nivelului dobanzii de referintă a
Băncii Nationale a Romaniei;
l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul
contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru
contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de
leasing si societătile de leasing;
m) cotizatii plătite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinată
conform alin. (6);
n) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii,
organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut
realizat.

(6) Baza de calcul se determină ca diferentă intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele
decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile
de protocol, cotizatiile plătite la asociatiile profesionale.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul
Romaniei sau in străinătate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in
străinătate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevăzute la alin. (4) lit. d) si la alin.
(5) lit. h);
e) donatii de orice fel;
f) amenzile, confiscările, dobanzile, penalitătile de intarziere si penalitătile datorate
autoritătilor romane si străine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele plătite conform
clauzelor din contractele comerciale;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) Abrogat;
i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din
Registrul-inventar;
j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate si neimputabile,
dacă inventarul nu este acoperit de o polită de asigurare;
k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incălcării dispozitiilor legale in
vigoare;
l) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
m) alte sume prevăzute prin legislaTia in vigoare.

(8) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente sunt obligati să organizeze si
să conducă contabilitate in partidă simplă, cu respectarea reglementărilor in vigoare privind
evidenta contabilă, si să completeze Registrul-jurnal de incasări si plăti, Registrul-inventar si
alte documente contabile prevăzute de legislatia in materie.

(9) In Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfăsurării activitătii.

Stabilirea venitului net anual din activităti independente pe baza normelor de venit

Art. 49. - (1) Venitul net dintr-o activitate independentă, care este desemnată conform alin.
(2) si care este desfăsurată de către contribuabil, individual, fără salariati, se determină pe
baza normelor de venit.

(2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au următoarele obligatii:

- stabilirea nomenclatorului, conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN,


aprobată prin Hotărarea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, pentru care
venitul net se determină pe bază de norme de venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmează
a se aplica.

(3) Ministerul Finantelor Publice elaborează criterii metodologice care contin reguli pentru
stabilirea acestor norme de venit de către directiile generale ale finantelor publice teritoriale.
La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfăsurării activitătii.

(4) In cazul in care un contribuabil desfăsoară o activitate independentă pe perioade mai mici
decat anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităti se corectează astfel incat
să reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfăsurată activitatea respectivă.

(5) Dacă un contribuabil desfăsoară două sau mai multe activităti desemnate, venitul net din
aceste activităti se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele
activităti.

(6) In cazul in care un contribuabil desfăsoară o activitate din cele prevăzute la alin. (1) si o
altă activitate care nu este prevăzută la alin. (1), atunci venitul net din activitătile
independente desfăsurate de contribuabil se determină pe baza contabilitătii in partidă
simplă, conform art. 48.

(7) Dacă un contribuabil desfăsoară activitate de transport de persoane si de bunuri in regim


de taxi si desfăsoară si o altă activitate independentă, atunci venitul net din activitătile
independente desfăsurate de contribuabil se determină pe baza datelor din contabilitatea in
partidă simplă, conform art. 48. In acest caz, venitul net din aceste activităti nu poate fi
inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de
persoane fizice si de bunuri in regim de taxi.

(8) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determină pe bază de
norme de venit nu au obligatia să organizeze si să conducă contabilitate in partidă simplă
pentru activitatea respectivă.
Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partidă
simplă

Art. 51. - (1) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente, impusi pe bază de
norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au
dreptul să opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 48.

(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partidă simplă
este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi si se consideră
reinnoită pentru o nouă perioadă dacă nu se depune o cerere de renuntare de către
contribuabil.

(3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul
fiscal competent pană la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au
desfăsurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea
activitătii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Plăti anticipate ale impozitului pe veniturile din activităti independente

Art. 53. - Un contribuabil care desfăsoară o activitate independentă are obligatia să


efectueze plăti anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82,
cu exceptia veniturilor pentru care plata anticipată se efectuează prin retinere la sursă sau
pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 78.

Art. 54. - Venitul net din activităti independente se impozitează potrivit prevederilor
capitolului X din prezentul titlu.

CAPITOLUL X

Venitul net anual impozabil

Stabilirea venitului net anual impozabil

Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste de către contribuabil prin deducerea
din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate si se inscrie in declaratia de impunere.

(2) Veniturile ce se realizează intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezintă


fractiuni ale aceluiasi an, se consideră venit anual.

(3) Pierderea fiscală anuală inregistrată pe fiecare sursă din activităti independente, cedarea
folosintei bunurilor si din activităti agricole se reportează si se completează cu venituri
obtinute din aceeasi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali.
(31) Pierderile provenind din străinătate se reportează si se compensează cu veniturile de
aceeasi natură si sursă, realizate in străinătate, pe fiecare tară, inregistrate in următorii 5 ani
fiscali.

(4) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

a) reportul se efectuează cronologic, in functie de vechimea pierderii, in următorii 5 ani


consecutivi;
b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a),
reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
Declaratii de venit estimat – formular 220

Art. 81. - (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fără personalitate juridică, care incep o
activitate in cursul anului fiscal sunt obligati să depună la organul fiscal competent o
declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in
termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

(3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe
perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimează că
vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior depun, odată cu
declaratia de impunere, si declaratia estimativă de venit.

(4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum si cei pentru
care cheltuielile se determină in sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net
in sistem real depun, o dată cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat.

Stabilirea plătilor anticipate de impozit

Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităti independente, din cedarea
folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activităti
agricole sunt obligati să efectueze in cursul anului plăti anticipate cu titlu de impozit,
exceptandu-se cazul veniturilor pentru care plătile anticipate se stabilesc prin retinere la
sursă.

(2) Plătile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit,
luandu-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent,
după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii.

In cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3),
contribuabilii au obligatia efectuării plătilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul
termen de plată al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului
net realizat in anul precedent si suma reprezentand plăti anticipate datorate de contribuabil la
nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din
cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai
stabilesc plăti anticipate, venitul net aferent perioadei pană la sfarsitul anului urmand să fie
supus impozitării, pe baza declaratiei de impunere.

(3) Plătile anticipate se efectuează in 4 rate egale, pană la data de 15 inclusiv a ultimei luni
din fiecare trimestru. Fac exceptie veniturile din arendare, pentru care contribuabilul
stabileste impozitul, pe baza declaratiei de impunere.

(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plăti anticipate vor fi stabilite prin ordin
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Pentru stabilirea plătilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual
estimat, in toate situatiile in care a fost depusă o declaratie privind venitul estimat pentru anul
curent, sau venitul net din declaratia de impunere pentru anul fiscal precedent, după caz. La
stabilirea plătilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1).

Declaratia de impunere – formular 200

Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau intr-o formă de asociere, venituri
din activităti independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activităti
agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie de impunere la
organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pană la data de 25 mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului. Declaratia de impunere se completează pentru fiecare
sursă si categorie de venit.

(2) Declaratia de impunere se completează si pentru castigul net anual/pierderea netă


anuală, generată de:
a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decat părtile sociale si valorile mobiliare, in cazul
societătilor inchise;
b) operatiuni de vanzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte
operatiuni de acest gen.

(3) Nu se depun declaratii de impunere pentru următoarele categorii de venituri:


a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au
depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti
anticipate, conform legii;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este
finală;
c) venituri sub formă de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt
cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare,
depuse de contribuabilii prevăzuti la art. 60;
d) venituri din investitii, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2), precum si venituri din premii
si din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activităti agricole, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 74 alin.
(4);
g) venituri din transferul proprietătilor imobiliare;
h) venituri din alte surse.

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil si termenul de plată

Art. 84. - (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual datorat este calculat
de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv a
cotelor prevăzute la art. 67 alin. (3) lit. a), asupra venitului net anual impozabil/castigului
net anual din anul fiscal, după caz.

(11) Data de 25 mai inclusiv a fiecărui an fiscal se constituie atat termen de declarare, cat si
termen de plată a impozitului pe venit.

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pană la 2% din
impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual din transferul titlurilor de
valoare, castigul net anual din operatiuni de vanzarecumpă rare de valută la termen, pe bază
de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitătilor nonprofit care
se infiintează si functionează in conditiile legii, unitătilor de cult, precum si pentru acordarea
de burse private, conform legii.

(3) Organul fiscal competent are obligatia calculării, retinerii si virării sumei reprezentand
pană la 2% din impozitul datorat pe:
a) venitul net anual impozabil;
b) castigul net anual din transferul titlurilor de valoare;
c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de
contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al
presedintelui AgenTiei NaTionale de Administrare Fiscală, in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările si comple
Contabilitatea in partida simpla

Contabilitatea in partida simpla presupune inregistrarea in „Registrul jurnal de incasari si


plati“ a incasarilor si platilor aferente unei perioade, tranzactii efectuate in numerar si
prin banca.

În conformitate cu prevederile legale evidenţa contabilă în partidă simplă se ţine în limba


română şi în moneda naţională.

Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei


într-un document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă,
dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale, prevăzute în


structura formularelor aprobate:

- denumirea documentului;

- numele şi prenumele contribuabilului, precum şi adresa completă;

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este


cazul);

- conţinutul operaţiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, şi temeiul legal al
efectuării ei;

- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;

- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea


operaţiunii;

- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor în documente


justificative.

Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă pot
dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate
informaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.

Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi
înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă numai în cazurile în care se face dovada
intrării în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea Borderoului de achiziţie (cod 14-
4-13) sau a Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1/A), după caz, şi a plăţii
acestora pe bază de Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).

În cazul în care documentele respective se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii


efectuate de persoane fizice impuse pe bază de normă de venit, pentru a fi înregistrate în
evidenţa contabilă în partidă simplă a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1, acestea trebuie să
aibă la bază contracte sau convenţii, întocmite în acest scop în conformitate cu reglementările
legale în vigoare, şi Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).
Documentele contabile - jurnale, fişe etc. - servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea
în evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor consemnate în documentele
justificative.

Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă, la maşina de scris sau cu
ajutorul tehnicii de calcul, după caz.

În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături sau alte asemenea
procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea.

Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să
poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.

Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin


semnătura persoanei care a întocmit documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării
operaţiunii de corectare.

În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora
se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care
normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul greşit se anulează şi rămâne în
carnetul respectiv (nu se detaşează), cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza
căruia se primeşte sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul
acordat.

Contribuabilii au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul


activităţii; cel puţin o dată pe an; la încetarea activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de
lege.

Inventarierea se face în conformitate cu normele privind organizarea şi efectuarea


inventarierii, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au


regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numerotează, se şnuruiesc şi se parafează
înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.

Modelele şi normele de întocmire şi de utilizare ale Registrului-jurnal de încasări şi plăţi şi ale


Registrului-inventar sunt prezentate la cap. IV.

Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile

Contribuabilii au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate, documentele


financiar-contabile, precum şi documentele justificative, care stau la baza înregistrării în
evidenţa contabilă în partidă simplă.

Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi, a Registrului-inventar, precum şi


a documentelor justificative şi financiar-contabile este de 10 ani, cu începere de la data
încheierii anului fiscal în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se
păstrează timp de 50 de ani.
În cazul încetării activităţii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului în
conformitate cu dispoziţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, dacă legea nu dispune
altfel.

Norme privind înregistrarea veniturilor

Evidenţa contabilă în partidă simplă a veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor,
astfel:

a) venituri din activităţi care constituie fapte de comerţ;

b) venituri din profesii libere;

c) alte venituri.

Evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda
naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al


contribuabilului, suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut,
considerându-se o înstrăinare.

Pentru înregistrarea veniturilor din activităţi independente contribuabilii vor utiliza, în funcţie
de specificul activităţii şi de necesităţile proprii, formularele cu regim special de tipărire,
înseriere şi numerotare, prevăzute în prezentele norme metodologice, după caz:

- Chitanţă (cod 14-4-1);

- Factură (cod 14-4-10/aA) şi Factură fiscală (cod 14-4-10/A);

- Bon de comandă-chitanţă (cod 14-4-11/a şi cod 14-4-11);

- Fişă de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);

- Monetar (cod 14-50-61);

- Extras din borderoul de plăţi din data de ............. (cod 14-4-20).

Modelele şi normele de întocmire şi de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap. III.

Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada în
care au fost efectuate prestaţiile.

Pentru fiecare tip de activitate desfăşurată se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse (cod
14-6-22/b) în care se vor înregistra toate documentele în ordine cronologică.

Contribuabilii care desfăşoară următoarele activităţi:

- organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.);


- activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un
intermediar (contract de comision, contract de agent, consignaţie sau mandat comercial);

- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele


asemenea;

- transport de bunuri şi de persoane;

- alte activităţi cuprinse în Codul comercial, precum şi pentru veniturile din profesii libere şi
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

pot întocmi, în funcţie de natura activităţii, de frecvenţa încasării sau de felul serviciilor
prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate, formularele Factură (cod
14-4-10/aA), respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A), Chitanţă (cod 14-4-1) sau alte
formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

În relaţiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate atât pe
bază de chitanţă, bon fiscal etc., cât şi prin bancă, să întocmească factură.

În relaţiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate prin bancă,
să întocmească factură.

Totalurile lunare din Fişa pentru operaţiuni diverse se vor înregistra în Jurnalul privind
operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activităţi. Totalul veniturilor din
Jurnalul privind operaţiuni diverse reprezintă venitul contribuabilului.

În cazul contribuabililor care realizează venituri dintr-o singură activitate, totalul veniturilor
se regăseşte în Fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe rândul "Total", nemaifiind
necesară deschiderea Jurnalului privind operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c).

Contribuabilii care încasează în numerar toate veniturile realizate pot să evidenţieze aceste
venituri numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei
pentru operaţiuni diverse şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse.

Norme privind evidenţierea cheltuielilor

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru


a putea fi deduse, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate


prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II din Codul fiscal;

d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:

- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;


- activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii
pentru care este autorizat contribuabilul;

- boli profesionale, risc profesional şi accidente de muncă;

- persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din
Codul fiscal, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul
acesteia, la momentul plăţii de către suportator.

Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de


natura lor, astfel:

a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt:

- cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi


mărfuri;

- cheltuielile cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi;

- cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii


pentru terţi;

- chiria pentru spaţiul în care se desfăşoară activitatea, pentru utilaje şi pentru alte instalaţii
închiriate, utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere;

- dobânzile aferente creditelor bancare;

- cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare;

- cheltuielile cu primele de asigurare;

- cheltuielile cu reclama şi publicitatea;

- cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii;

- cheltuielile cu energia şi apa;

- cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane;

- cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare;

- cheltuielile de personal;

- cheltuielile cu impozite şi taxe, altele decât impozitul pe venit;

- cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, pentru constituirea


Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi
alte contribuţii obligatorii;

- cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate asociaţiilor


profesionale din care fac parte contribuabilii;
b) cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul;

c) cheltuielile de protocol;

d) cheltuielile cu amortizarea fiscală;

e) în cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi în scop personal),


cheltuiala deductibilă se determină, după caz, proporţional cu:

- numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere;

- numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere;

- numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri; şi

f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare privind


impozitul pe venit.

Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5%


din baza de calcul determinată conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;

b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform
alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;

c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă


localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal
stabilit pentru instituţiile publice;

d) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la
fondul de salarii realizat anual;

e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale, în


conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o
persoană;

h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita stabilită potrivit legii;

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al


contribuabilului sau asociaţilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este
aferentă activităţii independente;

j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili,


potrivit legii;
k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea
activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României;

l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul


contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru
contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile
de leasing şi societăţile de leasing.

Pentru fiecare fel de cheltuieli se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse, iar totalul lunar al
acestora se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

Contribuabilii pot întocmi o singură fişă pentru operaţiuni diverse care să cuprindă toate
cheltuielile a căror deductibilitate nu este plafonată.

Contribuabilii care nu efectuează cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot
să evidenţieze aceste cheltuieli numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, nemaifiind
obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse şi, implicit, a Jurnalului privind
operaţiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fişa pentru operaţiuni
diverse.

Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din Fişa pentru
operaţiuni diverse se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în
Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

Calculul venitului net

Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;

b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în
legătură cu o activitate independentă;

c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate
independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura


cu o altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate
independentă.

Nu constituie venit brut şi nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi sumele


încasate, cum sunt:

- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei
activităţi ori în cursul desfăşurării acesteia;

- sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori
persoane juridice;
- sumele primite ca despăgubiri;

- sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Pentru aceste categorii de operaţiuni fie se deschid fişe pentru operaţiuni diverse distincte, fie
se întocmesc situaţii cu ajutorul documentelor cumulative care să reflecte situaţia acestor
sume.

Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizării veniturilor şi care sunt
plătite în cursul unui an fiscal.

Înregistrarea în evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor mobile şi imobile se face la


valoarea de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, după caz.

Creanţele, respectiv facturile emise şi neîncasate, precum şi obligaţiile stabilite conform legii
şi neonorate se înregistrează la valoarea lor nominală în fişe pentru operaţiuni diverse. Aceste
fişe se deschid distinct pentru creanţe şi datorii.

Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în conformitate cu


reglementările din titlul II din Codul fiscal.

Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile înregistrare în


Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).

Evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor din patrimoniu se ţine în conformitate cu


prevederile normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate comune pe
economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin
ordin al ministrului finanţelor publice.

Orice sumă plătită, respectiv încasată, în numerar sau prin bancă se va înregistra în mod
obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b).

Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârşitul anului fiscal să se


încadreze în prevederile legale.

Venitul net sau pierderea fiscală se calculează astfel: din totalul sumelor încasate, evidenţiate
în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, se scad cheltuielile cu
amortizarea fiscală a bunurilor şi drepturilor, evidenţiate în Fişa pentru operaţiuni diverse, şi
totalul sumelor plătite, evidenţiate în col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de încasări şi
plăţi, şi se adună sumele plătite pentru cumpărarea bunurilor amortizabile şi totalul
cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest
centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.

Venitul net sau pierderea fiscală va fi influenţată cu plăţile şi/sau încasările efectuate în avans,
care se referă la alte exerciţii fiscale, în cazul drepturilor de proprietate intelectuală, cu
impozitul de 15% din venitul brut încasat, iar în cazul valorificării bunurilor în regim de
consignaţie, veniturilor obţinute ca urmare a unor activităţi desfăşurate în baza unui contract
de agent, comision sau mandat comercial, precum şi în cazul activităţilor de expertiză
contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu impozitul de 10% din venitul brut încasat,
reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual.
Modele si norme de întocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe
economie, cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare

CHITANTA
(cod 14-4-1)

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.


Tiparit în carnete cu câte 100 de file.
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie;
- document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasari si plati si în contabilitate.
2. Se întocmeste în doua exemplare, pentru fiecare suma încasata, de catre contribuabilul sau
casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramâne în carnet, fiind folosit ca document
de verificare a operatiunilor efectuate în Registrul-jurnal de încasari si plati.
4. Se arhiveaza, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

FACTURA
(cod 14-4-10/aA)

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.


Tiparit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite:
albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
1. Serveste ca:
- document pe baza caruia se întocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor
livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;
- document de însotire a marfii pe timpul transportului;
- document de încarcare în gestiunea primitorului;
- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
2. Se întocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea
produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, pe baza dispozitiei de
livrare, a avizului de însotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si
prestarea serviciilor si se semneaza de emitent.
Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu
totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt însotite pe timpul transportului de avizul de
însotire a marfii. În vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de însotire
a marfii se înscriu în formularul de factura.
3. Circula:
- exemplarul 1, la cumparator;
- exemplarul 2, la desfacere;
- exemplarul 3, pentru înregistrarea în contabilitate.

BON DE COMANDA-CHITANTA
(cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a)

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.


Tiparit în carnete cu câte 75 de file.
1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea
obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, încasarea sumei de la client, determinarea
volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
2. Se întocmeste în trei exemplare de catre contribuabil.
3. Circula:
- exemplarul 1, pentru înregistrarea în contabilitate;
- exemplarul 2 se preda clientului;
- exemplarul 3 ramâne în carnet.
EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI
din data de .................
(cod 14-4-20)

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.


1. Serveste ca:
- document pentru înregistrarea în contabilitate a sumelor platite si a impozitului pe venit retinut
în conformitate cu contractele de comision, mandat sau agent;
- document pentru înregistrarea veniturilor din activitati independente în evidenta contabila în
partida simpla a persoanelor fizice.
2. Se întocmeste în doua exemplare de catre beneficiarul prestatiilor executate de persoanele
fizice impuse potrivit normelor legale privind impozitul pe venit.
3. Circula:
- la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
- la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).
4. Se arhiveaza:
- la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
- la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).

REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASARI SI PLATI


(cod 14-1-1/b)

Serveste ca:
- document de înregistrare a încasarilor si platilor;
- document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila
în partida simpla;
- proba în litigii.
Se întocmeste într-un singur exemplar de catre contribuabili, facându-se înregistrarea
operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fara a
se lasa rânduri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si înregistrat la organul fiscal
teritorial.
Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va întocmi câte un registru-jurnal de
încasari si plati.
În Registrul-jurnal de încasari si plati se înregistreaza nu numai operatiunile în numerar, ci si
cele efectuate prin contul curent de la banca.
Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor înregistra sumele încasate sau platite,
exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
Operatiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasari si plati se totalizeaza anual.
Registrul-jurnal de încasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. Numerotarea filelor se va
face în ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru înregistrat si
parafat, care va fi numerotat în ordine crescatoare.
Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la începerea si la încetarea
activitatii.
În conditiile conducerii evidentei contabile în partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare
operatiune economico-financiara se va înregistra în ordine cronologica, în functie de data de
întocmire sau de intrare a documentelor. În aceasta situatie Registrul-jurnal de încasari si plati se
editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.
Registrul-jurnal de încasari si plati parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat
lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasari si plati obtinut cu ajutorul
tehnicii de calcul.
Se arhiveaza împreuna cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

REGISTRUL-INVENTAR
(cod 14-1-2/a)

Serveste ca document de înregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza


documentelor justificative.
Se întocmeste la contribuabili într-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit,
parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial.
În coloana 1 se înscrie numarul curent al operatiunilor, de la începutul activitatii pâna la data
încetarii acesteia.
În coloana 2 se înscrie denumirea bunurilor.
În coloana 3 se înscrie numarul de inventar al bunurilor.
În coloana 4 se trece data (ziua, luna, anul) la care se face înregistrarea bunurilor.
În coloana 5 se înscriu felul si numarul documentului pe baza caruia se face înregistrarea
bunurilor.
În coloana 6 se înscrie valoarea de achizitie sau valoarea bunurilor ramasa de recuperat.
În coloana 7 se înscrie data (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respectiv.
În coloana 8 se înscrie suma inclusa pe cheltuieli pâna la data iesirii.
În coloana 9 se înscrie valoarea de iesire (vânzare) a bunului.
În coloana 10 se dau explicatii cu privire la identificarea bunului.
Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere.
Se arhiveaza împreuna cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

FISA MIJLOCULUI FIX


(cod 14-2-2/a)

1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.


2. Se întocmeste într-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe
de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse în functiune
în aceeasi luna.
Se pastreaza în cartoteca pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificare a
imobilizarilor conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare, iar în cadrul acestora, fisele
mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.
Când formularul este folosit ca fisa colectiva, nu se sorteaza pe locuri de folosinta.
Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se
pastreaza separat.
Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau
modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, îmbunatatirii, modernizarii sau
reevaluarii lor.
În rubrica destinata caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afara de datele
privind marca, numarul de fabricatie si seria, în spatiul rezervat "Accesoriilor" se înscriu partile
componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cladire se completeaza instalatiile de încalzire
centrala, sanitare, electrice etc.
Data amortizarii complete si cota de amortizare se înscriu în spatiile rezervate.

BON DE CONSUM
(cod 14-3-4A)

1. Serveste ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai
multor materiale, dupa caz;
- document justificativ de scadere din gestiune;
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida
simpla.
2. Se întocmeste în doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din
magazie pentru consum.
Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în conditiile utilizarii tehnicii de calcul.
Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocmeste pe formulare separate pentru
materialele din cadrul aceleiasi grupe de materiale, loc de depozitare si loc de consum.
În situatia când materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza în felul urmator:
- în cazul bonului de consum se completeaza spatiul urmator cu denumirea materialului
înlocuitor, dupa ce, în prealabil, pe versoul formularului se obtin semnaturile persoanelor
autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decât cele prevazute în consumurile normate;
- în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit si se
semneaza de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. Dupa înscrierea denumirii
materialului înlocuitor se întocmeste un bon de consum separat. În bonul de consum coloanele
"Unitatea de masura" si "Cantitatea necesara" de pe rândul 2 se completeaza în cazul în care se
solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.
LISTA DE INVENTARIERE
(cod 14-3-12)

1. Serveste ca:
- document pentru inventarierea valorilor materiale aflate în gestiune;
- document de baza pentru stabilirea minusurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari,
stocuri) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) si în evidenta
contabila în partida simpla a plusurilor si minusurilor constatate;
- document pentru întocmirea Registrului-inventar;
- document centralizator al operatiunilor de inventariere.
2. Se întocmeste într-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau în situatiile
prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni.
În listele de inventariere a valorilor materiale aflate în ambalaje originale intacte, a lichidelor a
caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de
masa, în vrac etc., a caror inventariere prin cântarire sau masurare ar necesita cheltuieli
importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul
privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la
locurile de munca si nesupuse prelucrarii, se înscriu separat în listele de inventariere.
Materialele, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele finite si ambalajele se
înscriu în listele de inventariere, pe feluri, indicându-se codul, unitatea de masura, unii indici
calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).
Listele de inventariere întocmite pentru bunurile în custodie trebuie sa contina, pe lânga
elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numarul si
data actului de predare-primire în custodie si ale documentului de decontare (dispozitia de plata,
dispozitia de încasare etc.).
Pentru stocurile de valori materiale, fara miscare, de prisos, de calitate necorespunzatoare,
depreciate, fara desfacere asigurata se întocmesc liste de inventariere separate, la care se
anexeaza procesele-verbale în care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorarii
sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si
persoanele vinovate, dupa caz.
Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere, în ordinea codurilor, pentru a
se putea stabili cu usurinta integritatea acestora, în conformitate cu dispozitiile legale.
Marcile postale si timbrele fiscale se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominala.
Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a
exactitatii înregistrarilor efectuate în fisele de magazie si în evidenta contabila în partida simpla,
precum si a tuturor evaluarilor, calculelor si totalizarilor. Greselile descoperite cu aceasta ocazie
trebuie corectate înainte de consemnarea rezultatelor inventarierii.
Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri se înscriu în listele de
inventariere, care se semneaza de catre persoanele împuternicite sa efectueze inventarierea.

LISTA DE INVENTARIERE
(pentru gestiuni global-valorice)
(cod 14-3-12/a)

1. Serveste ca:
- document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate
ambalarii;
- document pentru inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate în unitatile cu amanuntul si
pentru care evidenta se tine cantitativ-valoric;
- document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
- document justificativ de înregistrare în evidenta de la locurile de depozitare si în evidenta
contabila în partida simpla.
2. Se întocmeste în doua exemplare la locurile de depozitare.
Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fara miscare sau
cele care nu mai pot fi valorificate se întocmesc liste de inventariere separate.
Pentru bunurile aflate în ambalaje originale intacte, lichidele a caror cantitate faptica nu se
poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile în vrac etc., a caror inventariere prin
cântarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor
respective, în listele de inventariere se mentioneaza modul în care s-a facut inventarierea si
datele tehnice care stau la baza calculelor.
În listele de inventariere se înscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin
numarare, cântarire, masurare sau cubare, dupa caz.
Datele privind bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere imediat dupa
determinarea cantitatilor inventariate, în ordinea în care au fost grupate, tinându-se seama de
dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza în evidenta de la locurile de depozitare si în
evidenta contabila în partida simpla.
Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere, cu respectarea prevederilor
legale.
Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor
inventariate cu soldul scriptic din evidenta contabila în partida simpla se procedeaza la o
verificare amanuntita a exactitatii tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si înregistrarilor din
evidenta contabila în partida simpla si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile
identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.

BORDEROU DE ACHIZIŢIE
(cod 14-4-13 şi cod 14-4-13/b)

1. Serveşte ca:
- document de înregistrare în gestiune a bunurilor cumpărate de la persoane fizice;
- document justificativ de înregistrare în evidenţa contabilă în partidă simplă a valorii bunurilor
cumpărate;
- document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achiziţii sau pentru
decontarea sumelor plătite pentru achiziţii.
2. Se întocmeşte în două exemplare pentru aprovizionările cu bunuri de pe piaţa ţărănească, de la
producătorii individuali sau de la alte persoane fizice, în momentul achiziţiei.

JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE


pentru ..................................
(cod 14-6-17/c)

Serveste ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor.


Se întocmeste trimestrial sau anual, dupa caz, pe baza Fiselor pentru operatiuni diverse.
Se întocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli si un jurnal pentru venituri.
Datele din jurnale stau la baza determinarii venitului brut, a totalului cheltuielilor deductibile
fiscal si a venitului net.

FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE


pentru ............................
(cod 14-6-22/b)

Serveste la tinerea evidentei contabile în partida simpla a veniturilor si cheltuielilor în functie de


natura lor.
Se întocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz, într-un exemplar.
La sfârsitul fiecarei luni, în fisele analitice se totalizeaza rulajele pe luna respectiva si cumulat
de la începutul anului, în vederea întocmirii Jurnalului privind operatiuni diverse cod 14-6-17/c.

DOCUMENT CUMULATIV
(cod 14-6-24)

Serveste ca:
- document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta
operatiunile economico-financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada (intrari si iesiri de
materiale, produse sau marfuri, operatii banesti etc.);
- document justificativ centralizator de înregistrare în evidenta contabila în partida simpla.
Se completeaza titulatura si continutul coloanelor în functie de natura operatiunilor
economicofinanciare
si de necesitatile de centralizare si de înregistrare.
În situatia în care în cursul unei zile exista un numar mai restrâns de operatii, se poate folosi
un singur document cumulativ pentru operatiunile unei zile. Pe ultimul rând se face totalul
sumelor pe fiecare coloana.

Contributii PFA:

- CAS 31,3% Se incheie obligatoriu contract de asigurare sociala si se plateste lunar CAS-ul
pana la sfarsitul lunii, in nume propriu, daca nu are calitatea de salariat la o alta entitate
angajatoare, conform art. 61 si art. 29 lit. c) din Legea nr. 19/2000;

Conform Legii Pensiilor, persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente datorează


integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor de muncă în care
îşi desfăşoară activitatea.
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat,
înscris în declaraţia sau în contractul de asigurare socială.

Potrivit Legii Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat. pentru anul 2010 cotele de contributie de
asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5%
datorata de angajati si 20,8% datorata de angajatori.

- CASS- 5,5% Se depune declaratia privind obligatiile de constituire si plata la F.N.U.A.S.S.


si se plateste CASS trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru si, pentru
regularizare, in termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, conform art. 257
din Legea nr. 95/2006 si art. 6 - art. 8 din Normele aprobate prin O.P.C.N.A.S. nr. 617/2007,
cu modificarile ulterioare; cuantumul cotizatiei este de 5,5% din venitul net declarat.

Potrivit Legii nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 persoanele care nu sunt salariate
dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari
alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii si achitarii cotei de
5,5%.
Conform Legii nr. 95/2006, contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma
unei cote de 5,5%, care se aplică asupra: veniturilor impozabile realizate de persoane care
desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este
singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea
calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar (600 RON).

- cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, este de 0,85%, aplicata asupra


veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat cu Casa de Sanatate;

- Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5% (optional).
Inregistrarea la Administratia Financiara

Acest pas este obligatoriu pentru orice activitate comerciala desfasurata.

1. Dosar sina

2. Cerere de inregistrare (Formularul 070): se completează de contribuabilii persoane fizice


care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care
nu sunt autorizate de Registrul Comertului (caz in care inregistrarea la Administratia
financiara s-a facut automat). Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant
fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată.
Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin
împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau,
în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa
de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal
competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

3. Declaratia privind veniturile estimate (Formular 220): se completează in 2 exemplare de


către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din
activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real,
venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi
independente. Nu depun contribuabilii care realizează venituri din arendare. Cei care obţin
venituri din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă. În situaţia închirierii
bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie
corespunzător cotei care îi revine din proprietate. Se completează de mână, în două
exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura
organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

4. Autorizatie de functionare (copie): copie dupa Autorizatia de functionare sau Certificatul de


inregistrare fiscala

5. Copie act de identitate

6. Inregistrare Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar: acestea trebuie


numerotate pe fiecare fila si apoi stampilate si semnate pe sigiliul de pe spatele ultimei foi. La
depundere se completeaza si o cerere. De obicei se gasesc de cumparat la orice librarie.
Completarea lor este obligatorie conform legii. In cazul Registrului-jurnal de incasari si plati,
daca evidenta se tine cu ajutorul tehnicii de calcul este necesar sa treceti in Registru totalurile
lunare.
Inregistrarea la Casa de pensii

Este obligatorie doar daca nu sunteti angajat cu contract de munca.

Persoanele care desfasoara una sau mai multe activitati independente sunt scutite de
depunerea declaratiei de asigurare daca beneficiaza de o categorie de pensie sau sunt intr-una
din urmatoarele situatii:
- angajat cu contract de munca
- someri

1. Dosar cu sina: in mod normal Casele de pensii cer dosarul intr-un Dosar cu sina (depinde
de Casa de pensii).

2. Declaratie tip: declaratie pentru inscriere la Casa de pensii, formularul trebuie completat
impreuna cu celelalte acte.

3. Copie act de identitate

4. Autorizatie de functionare (copie): copie Certificat de inregistrare sau Autorizatie de


functionare.

5. Carnet de munca (copie)

Inregistrarea la Casa de Asigurari de Sanatate

Profesiile libere, cat si activitatile independente sunt obligate sa se asigure in sistemul public
de sanatate.

1. Declaratie sanatate: trebuie completata si depusa impreuna cu celelalte acte la Casa de


asigurari de sanatate de care apartineti.

2. Copie act de identitate

3. Autorizatie de functionare (copie): copie Autorizatie de functionare sau Certificat de


inregistrare

4. Carnet de munca (copie): copia dupa Carnetul de munca nu trebuie conformata cu


originalul de catre angajator. In cazul in care nu aveti Carnet de munca puteti depune si Copii
dupa Adeverintele de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de munca.

5. Decizia de impunere privind platile anticipate (copie)