Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 14.12.2017

Şcoala Gimnazială Nr.1 Gohor


Profesor: Chelaru Fănica
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a
Subiectul lecţiei: Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi – Momentele subiectului
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 min.

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE :

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;


4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE :

3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;


3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate
artistică într-un text liric;
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse;
4.4 alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar.

COMPETENȚE DERIVATE - OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A. Cognitive: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:


OC1: să definească momentele subiectului;
OC2: să desprindă ideile principale ale textului;
OC3: să identifice ordinea logică şi cronologică a ideilor/momentelor;

B. Afective:
OA1: să participe cu interes la lecție.
1. STRATEGIA DIDACTICĂ:
A. a) Metode şi procedee: brainstormingul, ciorchinele, conversaţia euristică, învăţarea prin
descoperire.
B. b) Mijloace de învăţământ: manualul, textul literar „Sobieski şi românii”, fişe de lucru,
tabla,creta.
c) Forme de organizare: frontală şi individuală.

2. RESURSE :
1. BIBLIOGRAFICE
a) metodice:
- Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
b) didactice:
- Mazilu-Ionescu, Elena; Dobra, Sofia; Jercea, Valentina, Limba română, manual pentru
clasa a VI-a, Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică, 2001;
c) oficiale:
- M.E.C.T.S., Programe şcolare. Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a,
Bucureşti, 2009.
2. TEMPORALE
- 50 minute
3. UMANE
- 12 elevi
- clasă de nivel mediu
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecției Ob Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Evaluare


elevului procedee
Moment Conversaţie
organizatoric Organizează clasa şi asigură Elevii se
(1 min.) climatul necesar bunei pregătesc pentru
desfăşurări a lecţiei. lecţie.

Verificarea Se verifică tema cantitativ şi Conversaţie Orală


cunoștințelor calitativ, solicitând elevilor, Elevii corectează
anterioare și prin sondaj, să citească eventualele
captarea rezolvarea temei, să facă greșeli.
atenției observaţii şi corectările ce se
(10 min) impun. brainstorming

Se fac aprecieri asupra frontal


modului de realizare a temei.

Verifică cunoştinţelor din


lecţia anterioară: scriu pe Elevii scriu
tablă titlul lecţiei Sobieski şi individual, la
românii şi propun elevilor să- tablă, cerinţele exerciţiul
şi reamintească şi să scrie în date
jurul titlului, pe tablă,
idei/noţiuni legate de acesta.

- Ce prezintă autorul în
Sobieski şi românii ?

- Ce fel de operă literară


este Sobieski şi românii?

Cere elevilor să-şi


reamintească modurile de
expunere caracteristice operei
epice.
Elevii îşi
Solicită elevilor să-și reamintesc de
reamintească etapele acțiunii cele învăţate în
narațiunii învățate în clasa a clasa a V-a, şi
V-a. anume, că opera
Menționează că aceste etape epică pleacă de la
poartă numele de momente o situaţie iniţială,
ale subiectului. intervine apoi un
fapt care modifică
această situaţie
iniţială,
ajungându-se
astfel la o situaţie
finală.
Anunţarea Enunță titlul și obiectivele
subiectului lecției. Scrie titlul pe tablă,
lecţiei şi a cerându-le elevilor să facă Elevii scriu titlul Expunerea
obiectivelor. același lucru pe caiete. lecţiei în caiete.
(2 min.) Anunţă obiectivele
operaţionale ale lecţiei.
(1,2,3,4)

Reamintește elevilor ce este


Dirijarea subiectul operei literare:
învăţării Succesiunea de întâmplări, Elevii ascultă Conversația
(25 min) prezentate într-o anumită explicaţiile şi Explicaţia Orală
ordine, prin care se dezvăluie notează.
caracterele diferitelor
personaje, se numeşte Exerciţiul
subiect. individual
Propune elevilor să oral şi scris Profesorul
identifice în textul studiat o supravegheaz
primă întâmplare/situaţie. ă
Prezintă această situaţie ca elevii şi
fiind una iniţială, de la care implicarea
pleacă întreaga acţiune a lor în
operei. rezolvarea
Explicaţia sarcinilor de
O1 Se aplică metoda ciorchinelui lucru.
pentru a enumera momentele
subiectului, ce conţin ele şi
identificarea acestora pe
textul suport (Sobieski şi
românii, de Costache Formativă
Negruzzi).
Pe măsură ce se precizează
fiecare moment al subiectului,
se completează ciorchinele
(anexa 1).

O2 În identificarea momentelor
subiectului, elevii vor fi
ghidați cu întrebări
(Prezentare Power
Point) precum:
 Identificaţi în primul
alineat din manual al
operei Sobieski şi
românii sintagmele
care indică locul şi
timpul desfăşurării
acţiunii.
 Enumeraţi
personajele
prezentate la începutul
textului.

EXPOZIȚIUNEA este partea


de început a unei opere epice,
în care sunt prezentate locul
de desfăşurare al acţiunii,
timpul şi unele personaje.

 Ce întâlneşte Sobieski
în drumul său spre
casă?
 Care este hotărârea
luată de Sobieski în
momentul în care i se
sugerează că în cetatea
întâlnită în cale sunt
ascunse bogăţii?
 Ce părere au hatmanii
săi de hotărârea luată?
 Hotărârea luată de
Sobieski ar putea fi
considerată cauza
desfăşurării
întâmplărilor
următoare? Explicaţi!
INTRIGA reprezintă cauza
care determină desfăşurarea
acţiunii.

 Enumeraţi
întâmplările prezentate
din momentul în care
Sobieski se hotărăşte
să atace cetatea
Neamţ!

DESFĂȘURAREA ACȚIUNII
este constituită din lanţul de
întâmplări care se continuă
unele pe altele.

 Prezentaţi reacţia lui


Sobieski în momentul
în care vede că un
număr mic de
moldoveni a îndrăznit
să-i înfrunte armata.
PUNCTUL CULMINANT
este momentul de maximă
intensitate/ tensiune/
încordare.
O3
 Prezentaţi pe scurt
FINALUL operei;
DEZNODĂMÂNTUL
reprezintă sfârșitul acțiunii și
al operei literare.
Asigurarea Propune elevilor fişa de feed- Completează fişa Conversația Scrisă
feedbackului back (anexa 2) şi solicită de feed-back şi
5 min. completarea spaţiilor cu motivează
elemente adecvate şi alegerile făcute.
motivarea alegerilor.
Fac aprecieri generale și
individuale cu privire la
activitatea elevilor. Notez Aprecieri
elevii care s-au evidenţiat prin verbale
răspunsuri corecte.
Tema pentru Realizarea rezumatului operei Elevii notează Explicația
acasă literare „Sobieski şi românii”, tema.
2 min. de Costache Negruzzi.
Anexa 2
Fişă de evaluare

I. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este
adevărată, încercuieşte litera A. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este falsă, încercuieşte litera
F.

A F Iablonovski îi spune regelui său să atace Cetatea Neamţului.


A F Sobieski vrea să-i omoare pe plăieşi prin spânzurare.
A F Românii vroiau să cedeze cetatea pentru că aveau multe merinde.
A F Sobieski îi îmbrăţişează pe cei şase plăieşi şi le oferă câte un cal.
A F Cetatea rămâne pe coama dealului ca un mare schelet de uriaş.
A F Asediul cetăţii a durat cinci zile.
A F În prima zi au pierit doi vânători.

II. Citește cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi precizează cine este personajul care
săvârşeşte fiecare acţiune:
Este mâhnit că a fost înfrânt de turci………………………….
Spune că mai bine şi-ar vedea de drum spre ţara lor……………………………
„Plecaţi-vă, nu vă puneţi capul în primejdie”……………………………….
„Ţi-i frică că-i pieri, mucosule?”………………………………
„La vreme de război, domnii Moldovei obicinuiesc a-şi trimite averile aici”………………
„Cetatea n-avem de gând să i-o dăm cu una cu două”……………………….
„Îţi mulţumesc, vrednice al meu tovarăş, că m-ai deşteptat din somn”……………………….