Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 26.02.2016
Unitatea şcolară: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA – Şimleu Silvaniei
Profesor de sprijin: Filip Cornelia Viorica
Clasa: a VI-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Opera epică în versuri. Fabula
Text suport: Bivolul şi coţofana de George Topîrceanu
Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe

1. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să definească fabula şi să recunoască trăsăturile specifice acestei specii;


O2 – să identifice părţile componente ale fabulei: întâmplarea narată, respectiv, morala;
O3 – să recunoască personajele şi să realizeze o scurtă caracterizare a lor;
O4 – să evidenţieze modurile de expunere folosite de autor;
O5 – să recunoască procedeele artistice specifice fabulei: alegoria, personificarea,
antiteza;
O6 – să înţeleagă morala fabulei şi să o explice.

Strategia didactică
 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, brainstorming, expunerea,
problematizarea, metoda cadranelor, exerciţiul, copacul cu idei, puzzle, gândirea activă,
gândirea pe grupe, joc de rol, power-point.
Mijloace didactice: tabla, cretă, coli, fişe de lucru, planşe, caietele elevilor, flipchart,
retroproiector.
Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi pe grupe.
Metode de evaluare: elevii completează fişele de muncă independentă şi cadranul.
Spaţiu de lucru: sala de clasă.
Timp: 50 de minute

Bibliografie:
1.Limba şi literatura română – Manual clasa a VI-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra,
Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002;
2.George Topîrceanu, Fabule;
3.Adriana Hoaghea, Cristian Hoaghea, Caiet auxiliar de limba şi literatura română
pentru clasa a VII-a, Editura Juventus Press, Piteşti, 2011;
4.Ioan Derşidan, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003;
5.Gh. Ghiţă, C. Fierascu, Dicţionar de terminologie poetică, Editura Ion Creangă,
Bucureşti, 1973;
SCENARIU DIDACTIC
Cadrul de Timp de Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi
învăţare lucru procedee
1.Moment 1’ Organizarea clasei şi asigurarea Elevii se pregătesc Conversaţia
organizatoric climatului necesar bunei desfăşurări a pentru ora de curs.
lecţiei.

Pregătirea materialului didactic,


asigurarea cadrului adecvat orei.

2.Actualizarea 10’ Cine este autorul, fabulei „Bivolul şi Răspund la întrebările Brainstorming
cunoştinţelor coţofana”? solicitate.
anterioare şi Ce fel de creaţie literară este „Bivolul
verificarea şi coţofana”? Argumentaţi.
temei de casă Ce vă sugerează titlul fabulei?
În ce gen literar încadraţi textul în
studiu?
Ce aspect general de viaţă este
prezentat de Topîrceanu? Elevii prezintă tema de Expunerea
casă, momentele
Profesorul verifică tema de casă. subiectului în opera
„Bivolul şi coţofana” de
George Topîrceanu.

3.Captarea 5’ În timp ce pe retroproiector se va Elevii vizionează Power-point


atenţiei urmări un material power-point, materialul şi urmăresc
câţiva elevi vor prezenta acţiunea sceneta. Joc de rol
fabulei printr-un joc de rol.

4.Anunţarea 1’ Vom continua discutarea fabulei, Elevii acultă cu atenţie Explicaţia


subiectului ocupându-ne, în mod special, de explicaţia profesorului.
lecţiei şi a caracterizarea personajelor şi de
obiectivelor realizarea ei artistică.

Vom utiliza metoda cadranelor, care Cadranelor


este o modalitate activă de rezumare
şi sintetizare a cunoştinţelor.

5.Prezentarea 2’ Cum se procedează? Se trasează pe


sarcinilor de tablă sau pe fişe două axe
învăţare perpendiculare, în aşa fel încât să
apară patru cadrane. Elevii citesc
bine textul.
Vor fi împărţiţi în patru grupe (Anexa Rezolvă sarcina Gândiţi /
nr. 1): indicată. Lucraţi /
Grupa I notează în cadranul I:
trăsăturile de caracter ale bivolului . Rezolvă sarcina cerută. Comunicaţi

Grupa II notează în cadranul II:


trăsăturile de caracter ale căţelului şi Efectuează sarcina de Activitatea pe
ale coţofenei. lucru solicitată. grupe
Grupa III. Notaţi în cadranul III Lucrează la rezolvarea
realizarea artistică a fabulei (moduri sarcinii de lucru cerute.
de expunere şi figuri de stil).

Grupa IV. Notaţi în cadranul IV Elevii expun cele


învăţătura ce se desprinde din text şi constatate.
sentimentele / atitudinea poetului faţă
de cele relatate. Expunerea

6.Conducerea 20’ Profesorul monitorizează permanent


învăţării şi activitatea fiecărei grupe de elevi, îi
dobândirea de îndrumă pentru a se asigura că s-au
noi cunoştinţe transmis corect informaţiile.
Cere câte unui elev – expert din
fiecare grupă să citească planul
rezultat din activitatea pe grupe.
Completează, îndrumă şi corectează,
la nevoie, răspunsurile elevilor.

7.Asigurarea 5’ Folosind metoda copacul cu idei se Elevii primesc fişele Gândiţi /


feedback-ului vor stabili trăsăturile fabulei, având individuale şi răspund la Lucraţi /
ca suport următoarele întrebări: întrebări.
(Anexa nr. 2) Comunicaţi
1. Daţi definiţia fabulei.
2. Ce fel de operă este? Argumentaţi. Copacul cu
3. Care sunt părţile constitutive ale idei
fabulei?
4. În ce constă caracterul moralizator
al fabulei?
5. Care sunt modurile de expunere
folosite în fabulă?
6. Care sunt procedeele artistice
specifice fabulei? Mai cunoaşteţi şi
altele în afara acestora?

8.Asigurarea 5’ Elevii vor primi fişe de lucru în care Rezolvă fişa de lucru. Puzzle
retenţiei şi a vor avea de rezolvat un puzzle.
transferului (Anexa nr. 3)

9.Tema 1’ Realizaţi o compunere de 15-25 Notează tema pentru


pentru acasă rânduri în care să argumentaţi că acasă.
opera „Bivolul şi coţofana” de
George Topîrceanu este fabulă.
Anexa nr. 1

METODA CADRANELOR
CADRANUL I CADRANUL II

Sarcina Grupei I Citatul din operă Sarcina Grupa II Citatul din


operă
Trăsăturile Trăsăturile
de caracter căţelului
ale bivolului

Trăsăturile
coţofenei

CADRANUL III CADRANUL IV

Sarcina Grupei III Citatul din operă Sarcina Grupa IV Citatul din operă
Realizare Învăţătura care se
artistică: desprinde din text.

- moduri de
expunere

- figuri de Sentimentele /
stil atitudinea
autorului
Anexa nr. 2

FIŞĂ DE LUCRU
(Copacul cu idei)

Pentru a stabili trăsăturile fabulei veţi răspunde oral la următoarele întrebări:


1. Daţi definiţia fabulei.
2. Ce fel de operă este? Argumentaţi.
3. Care sunt părţile constitutive ale fabulei?
4. În ce constă caracterul moralizator al fabulei?
5. Care sunt modurile de expunere folosite în fabulă?
6. Care sunt procedeele artistice specifice fabulei? Mai cunoaşteţi şi altele în afara
acestora?

Anexa nr. 2

FIŞĂ DE LUCRU
(Copacul cu idei)

Pentru a stabili trăsăturile fabulei veţi răspunde oral la următoarele întrebări:


1. Daţi definiţia fabulei.
2. Ce fel de operă este? Argumentaţi.
3. Care sunt părţile constitutive ale fabulei?
4. În ce constă caracterul moralizator al fabulei?
5. Care sunt modurile de expunere folosite în fabulă?
6. Care sunt procedeele artistice specifice fabulei? Mai cunoaşteţi şi altele în afara
acestora?
Anexa nr. 3

FIŞĂ DE LUCRU
(Puzzle)

Identificaţi, în tabelul de mai jos, cele 9 cuvinte pe care le-aţi întâlnit în lecţia de
astăzi.

A T A N A R A T O R

G O L E B Q C C V F

E P E S I W C O B D

P Â G O V E A Ţ C V

I R O P O R T O A Q

C C R Z L T E F C W

M E I J N U L A F Y

R A E M A O B N B G

N N G B I P C Ă M A

E U G D V Ă A D N R