Sunteți pe pagina 1din 42

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea

Autori: dr. Sorina Racoviceanu


dr. Nic Ţarălungă

Colaboratori: dr. Dumitru Sim


ec. Laurenţiu Droj

Fotografii: dr. Dumitru Sim


Samoilă Adrian

Grafica: Samoilă Adrian

Harta jud. Bihor: proprietate S.C. Duran’s srl

Această publicaţie este realizată în cadrul proiectului


Hist.Urban - Identitate Culturală Europeană, proiect derulat de Primăria
Municipiului Oradea cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin
Programul PHARE Naţional, cod proiect RO 2004/016-772.05.02.02.10.

Editor: Primăria Municipiului Oradea


Data publicării: noiembrie 2008
Date de contact beneficiar: Primăria Municipiului Oradea,
Piaţa Unirii nr. 1, tel: 0259/437000

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar


poziţia oficială a Uniunii Europene.

Comisia Europeană http://ec.europa.eu


Consiliul Uniunii Europene http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


CUPRINS
I. Introducere 3
I.1. Contextul strategiei 4
I.2. Obiectivul strategiei 5
I.3. Metodologie 6
II. Situaţia actuală pe piaţa turismului din România 7
II.1 România - Date turism 2006 8
II.2 Regiunea Nord Vest: Date turism 2004 11
II.3 Judeţul Bihor 14
III. Auditul turistic al municipiului Oradea – Analiza cererii şi ofertei turistice locale 15
III.1. Analiza cererii de turism 17
III.2 Informaţii pentru turişti, canale de marketing, servicii turistice 19
III.3. Analiza SWOT pentru Oradea ca destinaţie turisticã 20
IV. Analiza SWOT pentru Oradea ca destinaţie turistică 25
IV.1 Analiza SWOT a turismului în zonă 27
IV.2 Atracţii turistice locale – Analiză pe categorii de turism 37
V. Strategii de marketing în vederea implementării obiectivelor planului de marketing 49
V.1 Viziunea de dezvoltare turistică 50
V.2 Obiective strategice 52
V.3 Planul de acţiune 55
Bibliografie 83

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


1
Introducere
1.1. Contextul strategiei

1.2. Obiectivul strategiei

1.3. Metodologie

Strategia deStrategia
marketing turistic - Centrul Istoric
de Marketing Oradea- Centrul Istoric Oradea
Turistic
Introducere

I.1 Contextul strategiei


punerea în valoare a factorilor săi piului Oradea) contribuie în mod
competitivi, a avantajelor existente complementar şi armonios la oferta
şi dobândite. judeţului şi a municipiului Oradea
din punct de vedere turistic. Pe
Pentru a clădi un avantaj competi- viitor trebuie pus un accent mai
tiv în concurenţa sa cu alte entităţi, mare pe elaborarea unor programe
administraţia publică locală şi indu- comune, complexe şi coerente, şi
stria de turism locală trebuie să lu- pe dezvoltarea atracţiilor turistice
creze împreună pentru a alege şi a în comun, ca turiştii sosiţi în zonă
se concentra pe acele priorităţi cu să poată cunoaşte o sferă cât mai
potenţial ridicat de întărire a econ- largă a bogatei oferte turistice din
omiei locale. Pe acele linii direc- regiunile atinse prin programe bine
Municipalitatea orădeană şi toare prioritare aflate în plină as- organizate, complementare şi atent
structurile sale ocupate în indu- censiune şi dezvoltare, dar lipsite coordonate, crescând prin aceasta
stria turistică sunt convinse ferm momentan de o susţinere coerentă timpul lor de şedere(sejurul) şi
că o prosperitate economică de şi aplecată, de un aport financiar încasările provenite din turism.
durată, o dezvoltare durabilă, substanţial. Propunerea de proi- Avantajul colaborării rezidă în fap-
responsabilă şi sănătoasă, se ect intenţionează să stabilească, tul că în loc de concurenţă, folosin-
clădeşte prin investiţii în comu- împreună cu actorii cheie implicaţi du-se de atracţiile de tip diferit, se
nitatea locală, creând un mediu în industria turistică locală şi prin pot face pachete de programe co-
de afaceri competitiv, stimulând extensie regională, direcţii strate- mune mai bogate a căror atracţie
inovarea şi răspunzând cererii de gice ce vor poziţiona turismul în (atractivitate) turistică este mult
infrastructură durabilă. Consid- Oradea astfel încât să genereze mai mare decât oferta turistică
erând turismul o industrie dinamică valoare adăugată, un plus val- omogenă individuală. Pachetele
şi sănătoasă, slab sau total oric inerent unei revitalizări eco- turistice complexe şi complemen-
nepoluantă, generatoare de ben- nomice, sociale şi cultral-artistice tare sunt, în conformitate cu noua
eficii economice, sociale şi, inerent, (revitalizări urbane, regenerări ur- viziune a cererii turistice, cele mai
culturale atât în interiorul oraşului, bane), prin construirea unui avan- des accesate, ele oferind consuma-
cât şi în comunele învecinate, taj competitiv pe pieţe ţintă. torului de turism o multitudine de
Primăria Oradea şi structurile sale opţiuni ce pot atinge şi satisface
îşi propun să crească rolul oraşului Oferta turistică diferită din zonele exigenţele sale de gust.
în industria de turism local, region- învecinate (hinterland-ul munici-
al, naţional şi internaţional, prin

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


Introducere

I.2 Obiectivele strategiei

Obiectivul general: Pentru - Implicarea factorilor de decizie


a contribui la întărirea calităţii locali în întărirea pieţei de turism,
funcţiunilor urbane obiectivul strat- prin înţelegerea beneficiilor eco-
egiei de marketing turistic propuse nomice ale turismului şi folosirea
este acela de a oferi instrumentele noilor tehnologii în comunicare şi
pe baza cărora sectorul de turism marketing turistic,
va construi avantaje competitive
prin inovare şi dezvoltarea unei - Formularea unei strategii de
noi generaţii de experienţe turis- marketing pentru dezvoltarea tur-
tice, care vor atrage vizitatori noi, ismului, folosind infrastructura
sau deja existenţi, în diversitatea urbană ca avantaj competitiv şi
culturală locală, protejând şi con- îmbunătăţind calitatea serviciilor
servând integritatea mediului. pentru a creşte satisfacţia clienţilor.

Obiectivele specifice ale


strategiei: Obiectivele speci-
fice ale strategiei, în conformi-
tate cu termenii de referinţă, sunt
următoarele:

- Folosirea cercetării de piaţă


pentru fundamentarea deciziei de
investiţie şi acordarea cererii şi
ofertei în turism,

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


IV. Analiza SWOT pentru Oradea ca destinatie turistica

5
Strategii de marketing în vederea implementării
obiectivelor planului de marketing
V.1 Viziunea de dezvoltare turistică

V.2 Obiective strategice

V.3 Planul de acţiune

49

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


Strategia de Marketing Turistic - Centrul Istoric Oradea
V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

V.1 Viziunea de dezvoltare turistică

Revitalizarea Centrului istoric al oraşului pentru DEZVOLTAREA TURISMULUI IN


Oradea şi al Cetăţii Oradea, complex cultural REGIUNEA NORD-VEST 2007-2013” edi-
turistic european, în vederea introducerii în tat de Agenţia de Dezvoltare Regională
circuitul turistic, exploatarea responsabilă a Nord – Vest, fiind în concordanţă cu
resurselor naturale cu impact turistic ale mu- „PROIECTUL PROGRAMULUI DE DEZ-
nicipiului Oradea, face parte din „STRATE- VOLTARE TERITORIALĂ, POSIBILITĂȚI
GIA DE MARKETING TURISTIC – CENTRUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE
ISTORIC ORADEA” a Municipiului Oradea, DEZVOLTARE A JUDEȚULUI BIHOR ÎN
respectând MASTER PLANUL PENTRU TUR- PERIOADA BUGETARĂ EUROPEANĂ
ISMUL NAŢIOANL AL ROMÂNIEI 2007-2026 2007 – 2013” a Consiliului Judeţean Bi-
editat de către ANT (2007), „CADRUL RE- hor şi cu „STRATEGIA DE DEZVOLTARE
GIONAL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 2007- TURISTICĂ A JUDEȚULUI BIHOR ŞI
2013 AL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD- PLANUL OPERATIV DE ACŢIUNE” publi-
VEST TRANSILVANIA DE NORD” al Agenţiei cat de Camera de Comerţ şi Industrie Bi-
de Dezvoltare Regională Nord – Vest, „Doc- hor în parteneriat cu Camera de Comerţ
umentul Regional Sectorial de Programare şi Industrie Hajdu-Bihar.

50

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

„ORADEA – ARHITECTURĂ, CULTURĂ ŞI LEGENDĂ”

51

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

V.2 Obiective strategice

Atingerea viziunii implică o serie de obiective strategice, care abordează atât aspecte de
management, cât şi de marketing.

52

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

a. Mix de marketing intern b. Mix de marketing extern

Obiectivul strategic I – Realizarea Obiectivele strategice II, III şi IV


parteneriatului între turism şi manage- conduc la politici referitoare la produsul
mentul patrimoniului – conduce la politici de turism cultural şi la oferta de servi-
instituţionale şi politici de implicare a cii aferente, la infrastructura turistică şi
comunităţii, având ca scop: preţ şi la aspecte de comunicare şi pro-
- Crearea structurilor organizaţionale movare.
pentru un management mai bun al servi-
ciilor turistice din municipiul Oradea Politicile formulate în capitolul 5 propun:
- Creşterea participării comunităţii la - Imbunătăţirea relaţiei din-
viaţa culturală a oraşului şi la promovarea tre produsul turistic al Oradei şi piaţa
turismului orădean şi zonal; regională, naţională şi internaţională;
- Imbunătăţirea sistemului de control - Imbunătăţirea accesibilităţii şi
al calităţii serviciilor turistice; infrastructurii locale de transport;
- Intărirea capacităţii instituţionale a - Dezvoltarea ofertei locale de
organizaţiilor implicate în activităţi de tur- servicii şi atracţii;
ism cultural. - Poziţionarea Oradiei pe piaţa
turismului cultural şi realizarea unui proi-
ect de imagine.

53

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

Organizarea obiectivelor strategice şi a politicilor de dezvoltare se


realizeazã dupã urmãtoarea schemã logicã:

54

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

V.3 Planul de acţiune

Planul de acţiune

Prin structurarea pachetului de politici – pro- implementate în perioada 2008 – 2015, pen-
grame – proiecte prezentat anterior a rezul- tru a căror implementare pot fi capacitate
tat o etapizare a acestora, pe trei categorii surse de finanţare provenind din fonduri UE.
de intervenţie: - Proiecte pe termen lung, a căror imple-
mentare depăşeşte 2015.
- Proiecte pe termen scurt, ce urmează
a fi implementate în perioada imediat Pentru primele două categorii, capitolul de
următoare şi au durată de 2-3 ani. Proiectele faţă identifică o serie de elemente necesare
din această categorie sunt proiecte priori- formulării planului de acţiune: instituţie
tare ce reprezintă condiţii esenţiale pentru responsabilă, grupuri implicate, surse de
implementarea proiectelor pe termen mediu finanţare, activităţi principale, etc. Acestea
şi lung. sunt cuprinse în casetele următoare şi struc-
- Proiecte pe termen mediu, propuse a fi turate pe aspectele cheie de management.

55

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

56

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

57

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

58

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

59

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

60

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

61

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

62

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

63

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

64

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

65

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

66

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

67

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

68

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

69

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

70

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

71

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

72

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

73

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

74

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

75

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

76

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

77

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

78

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

79

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

80

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


V. Strategii de marketing în vederea implementarii
obiectivelor planului de marketing

81

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


Bibliografie

· Anuarul statistic al României pe anul 2005 - Institutul Naţional de Statisticã

· Cadru Regional Strategic de Dezvoltare 2007-2013 al Regiunii de Dezvoltare Nord-


Vest Transilvania de Nord, iulie 2006 - Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord Vest

· Gunn C.A. (1994), Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, Third edition, Taylor &
Francis, USA

· Kottler P., Asplund C., Rein I., Haider D.H. (1999), Marketing Places Europe, Prentice
Hall, U.K.

· McKercher B., du Cros H. (2002) Cultural Tourism - The partnership between tourism
and cultural heritage management, The Haworth Hospitality Press, New York

· Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României, 2007 - 2026, World
Tourism Organization, 2007

· Page S. (1995), Urban Tourism, Routledge, U.K.

· Planul De Dezvoltare Al Judeþului Bihor 2007-2013 Consiliul Judeţean Bihor,


Octombrie 2007

· Turismul României Breviar Statistic 2005 - Institutul Naţional de Statisticã

82

ORADEA - “Arhitectură şi legendă”


83

Strategia de marketing turistic - Centrul Istoric Oradea


ORADEA - “Arhitectură şi legendă”