Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 51
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Burebista a format primul stat dac prin unificarea geto-dacilor realizat în secolul :
a. al III-lea î.Hr b. al II-lea î.Hr. c. I î.Hr. d. I. d.Hr. 5 puncte
2. Regele dacilor între anii 87-106 a fost:
a. Aurelian b. Comosicus c. Decebal d. Deceneu 5 puncte
3. Forma iunile politice conduse de Ioan i Farca , în sudul Carpa ilor, sunt men ionate la 1247 în
documentul:
a. Bula de Aur Andreanum b. Cronica lui Simon de Keza
c. Cronica pictat de la Viena d. Diploma Cavalerilor Ioani i 5 puncte
4. Vlad epe a fost domnitor al:
a. Dobrogei b. Moldovei c. Transilvaniei d. rii Române ti 5 puncte
5. Lupta de la Vaslui împotriva turcilor a fost câ tigat de domnitorul:
a. Iancu de Hunedoara b. Mihai Viteazul
c. tefan cel Mare d. Vlad epe 5 puncte
6. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în Moldova i în ara Româneasc în anul:
a. 1859 b. 1864 c. 1866 d. 1878 5 puncte
7. La 1 decembrie 1918, s-a unit cu România :
a. Basarabia b. Bucovina c. Dobrogea d. Transilvania 5 puncte
8. În timpul regimului comunist conduc tori ai României au fost:
a. Gh. Gheorghiu-Dej i N. Ceau escu b. N. Ceau escu i L. P tr canu
c. L. P tr canu i N. Titulescu d. N.Titulescu i Gh. Gheorghiu-Dej 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Procesul de ….… a dacilor const în însu irea limbii …… i a civiliza iei romane, la care
contribuie mai mul i factori. Doi dintre ace tia au fost ........ i …… . R spândirea religiei numite
......… la nord de Dun re i asimilarea …….. i-au adus contribu ia la formarea poporului român.
Lista termenilor: armata, colectivizare, coloni ti, cre tinism, greac , latin , oriental, romanizare,
sintez , slav. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


„ Oastea lui Mihai a ajuns la Giurgiu la 15 octombrie 1595 unde, în zilele urm toare a
înfrânt pentru a doua oar o tile otomane (…) i odat cu acestea se sf râmau i planurile
sultanului de a lichida autonomia rii” (despre domnia lui Mihai Viteazul)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i planurile sultanului. 3 puncte
2. Numi i statul în care, în 1593, Mihai Viteazul i-a încept domnia. 3 puncte
3. Preciza i o alt lupt antiotoman purtat de Mihai Viteazul, în afara celei men ionate în text. 3 puncte
4. Men iona i un stat medieval din spa iul românesc aliat cu Mihai Viteazul în lupta antiotoman .
3 puncte
5. Prezenta i o cauz i o urmare a particip rii lui Mihai Viteazul la lupta antiotoman . 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, sistemul partidelor politice din România în perioada 1918-
1938, având în vedere:
- numele a dou partide politice democratice care s-au aflat la guvernare în perioada
interbelic i câte un conduc tor al fiec ruia;
- numele a dou partide politice extremiste;
- dou m suri politice adoptate între 1918-1938 în România i câte o urmare a
fiec reia.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 51