Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 50
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. În secolul I î.Hr. triburile geto-dace au fost unificate sub conducerea lui:
a. Burebista b. Domi ian c. Duras d. Scorilo 5 puncte
2. Provincia Dacia a fost înfiin at în anul 106 de c tre:
a. greci b. ostrogo i c. romani d. vizigo i 5 puncte
3. În Evul Mediu, Iancu de Hunedoara a fost voievod al:
a. Dobrogei b. Moldovei c. Transilvaniei d. rii Române ti 5 puncte
4. Revolu ia de la 1848-1849 din ara Româneasca a fost învins de interven ia militar :
a. bulgar b. francez c. german d. otoman 5 puncte
5. La revolu ia din 1848-1849 din Transilvania a participat:
a. Avram Iancu b. George Basta c. Simion Movil d. Tudor Vladimirescu 5 puncte
6. Independen a României a fost ob inut i recunoscut la sfâr itul r zboiului din anii:
a. 1848-1849 b. 1853-1856 c. 1877-1878 d. 1911-1912 5 puncte
7. Institu ia care a hot rât unirea Basarabiei cu România în anul 1918 se nume te:
a. Congresul General b. Consiliul Dirigent
c. Marea Adunare Na ional d. Sfatul rii 5 puncte
8. România a revenit la democra ie dup evenimentele anticomuniste declan ate în anul:
a. 1965 b. 1971 c. 1989 d. 1999 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
“Cronica pictat de la Viena” prezint desf urarea luptei de la ........... (1330), în care
voievodul ............ a ob inut independen a statului sud-carpatic numit ............ fa de ........... .
Statul a fost organizat prin înfiin area unor .............. ca Domnia i .............. .
Lista termenilor: Basarab, Dobrotici, Imperiul arist, institu ie, Moldova, Parlament, Posada, Sfat
domnesc, ara Româneasc , Ungaria. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Din împrejur rile de azi, România trebuie s ias întreag i mare. România nu poate fi
întreag f r Ardeal pentru c Ardealul e leag nul care i-a ocrotit copil ria, e coala care i-a f urit
neamul, e farmecul care i-a sus inut via a. Nu se ia Ardealul cu neutralitate. Neutralitatea i-a avut
rostul, dar i-a tr it traiul!” (despre neutralitatea României)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i un motiv pentru care” România nu poate fi întreag f r Ardeal”. 3 puncte
2. Men iona i alian a al turi de care România a participat la Primul R zboi Mondial. 3 puncte
3. Preciza i anul intr rii României în Primul R zboi Mondial. 3 puncte
4. Numi i regele României din timpul particip rii rii la Primul R zboi Mondial. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale particip rii României la Primul R zboi Mondial. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, formarea statului român modern în anul 1859 i domnia lui
Alexandru Ioan Cuza, având în vedere:
- dou hot râri adoptate în Congresul de la Paris(1856) referitoare la Principatele
Române;
- dou prevederi ale Conven iei de la Paris din 1858;
- ac iunea prin c are românii au realizat unirea Valahiei cu Moldova;
- dou reforme înf ptuite între anii 1863-1864, pentru consolidarea statului român.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 50