Sunteți pe pagina 1din 113

Proiect

LEGEA
bugetului de stat pentru anul 2021
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de
41415400,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 55399600,0 mii de lei, cu un deficit în
sumă de 13984200,0 mii de lei.
(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în
anexa nr.1.
(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului
bugetar se prezintă în anexa nr.2.
(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat la cheltuieli şi resurse se
prezintă în anexa nr.3.
(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în
anexa nr.4.
(6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale se prezintă în
anexa nr.5.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de
competenţă, se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru fondul rutier – în sumă de 1532059,8 mii de lei. Defalcările anuale din
volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat, nu vor
depăşi 54,5%;
b) pentru Programul de reparaţie a drumurilor publice naţionale, locale, comunale
şi a străzilor – în sumă de 900000,0 mii de lei. Repartizarea mijloacelor din program se
va efectua în baza hotărârii de Guvern;
c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de
stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 3000,0 mii de lei;
d) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 30000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 220000,0 mii
de lei;
f) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă
de 1100000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de
Guvern;


 
g) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 44102,0 mii de lei, din care 26102,0
mii de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
h) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 500000,0 mii de lei;
i) pentru consolidarea calității educației – în sumă de 87376,3 mii lei, din contul
împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma
învățământului în Moldova”;
j) pentru susţinerea activităţii teatrelor, a circului şi a organizaţiilor concertistice –
în sumă de 175748,7 mii de lei;
k) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti
„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 709,8 mii de lei, ale Asociaţiei
Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 478,8 mii de lei şi ale Societăţii
Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 593,5 mii de lei;
l) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti
„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale Asociaţiei
Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei şi ale Societăţii
Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1607,6 mii de lei;
m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti
„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii
Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
n) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de
traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate
de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 493,3 mii de lei;
o) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 146400,0 mii de lei,
inclusiv 130400,0 mii de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii sociale de
către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
p) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 34150,5 mii de lei;
q) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în sumă
de 1648054,3 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr. 6;
r) în bugetul Fondului de Investiții Sociale, pentru lucrări de renovare/construcție
a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal – în sumă
de 5000,0 mii de lei și pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţământ primar,
gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale din contul împrumutului
acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”
– în sumă de 71874,0 mii de lei.

Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:


a) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica
Moldova – în sumă de 59000,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în
sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în baza
hotărârilor de Guvern;


 
b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 170000,0 mii de lei şi fondul de
intervenţie al Guvernului – în sumă de 170000,0 mii de lei;
c) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în
sumă de 1500,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit
de Guvern;
d) susţinerea programului „Diaspora Acasă Reuşeşte „DAR 1+3”” – în sumă de
5000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de
Guvern;
e) subvenționarea dobânzilor, conform Legii nr. 60/2020 privind instituirea unor
măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative –
în sumă de 30000,0 mii de lei;
f) subvenționarea locurilor de muncă – în sumă de 200000,0 mii de lei.
Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de Guvern.

Art.4. – (1) Se aprobă în bugetul de stat transferuri către alte bugete şi fonduri:
a) la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 9757694,3 mii de lei, din
care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 3191557,4 mii
de lei;
b) la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – în sumă de 5835039,6
mii de lei, din care pentru realizarea programelor naționale în domeniul ocrotirii
sănătății – 140924,3 mii de lei. Pentru asigurarea unor categorii de persoane conform
legislației, prin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la
mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală, se aprobă transferuri la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
în sumă de 5694115,3 mii de lei;
c) la bugetele locale – în sumă totală de 13845687,8 mii de lei, din care din contul
împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul Proiectului „Reforma
învățământului în Moldova” pentru procurarea utilajului școlar și mobilierului școlar –
22889,0 mii de lei și pentru dotarea laboratoarelor – 2500,0 mii de lei. Repartizarea
transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.7.
(2) Fondul de susținere financiară a unităților administrativ-teritoriale este
suplimentat cu cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător încasat în anul 2019. Pentru unitățile administrativ-teritoriale, cărora
suplimentarea bugetelor locale din contul transferurilor cu destinație generală nu
acoperă integral costurile de implementare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar
de salarizare în sectorul bugetar, aferente domeniilor proprii de activitate, din bugetul
de stat se alocă transferuri în sumă de 241020,5 mii de lei.

Art.5. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se alocă suma de


70000,0 mii de lei, inclusiv 50000,0 mii de lei pentru onorarea garanţiilor de stat în
cadrul programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de
Guvern.

 
Art.6. – (1) Se alocă mijloace financiare pentru:
a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”
– în sumă de până la 368333,9 mii de lei (echivalentul a 17880,3 mii de euro) din contul
împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de
achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare;
b) majorarea capitalului social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena
Națională” – în sumă de până la 67739,5 mii de lei (echivalentul a 3169,8 mii de euro).
c) cota de participare a Republicii Moldova la capitalul statutar al băncilor de
dezvoltare internaţionale – în sumă de până la 43311,8 mii de lei (echivalentul a 2381,1
mii de dolari SUA, inclusiv Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare –
2181,1 mii de dolari SUA, Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură – 200,0 mii
de dolari SUA).
(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se va efectua în baza hotărârilor de
Guvern.

Art.7. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului


public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile
de stat şi societăţile pe acţiuni, ai căror fondatori sunt autorităţile publice centrale şi
locale, conform anexei nr.8, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului
Finanţelor.

Art.8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2021, datoria de stat internă
nu va depăşi 36350,6 milioane de lei, datoria de stat externă – 48504,6 milioane de lei
(echivalentul a 2668,0 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va
constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 2000,0 milioane de
lei.

Art.9. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea


tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul
mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele
fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine,
cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate
publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică,
inclusiv acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor
proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse
privatizării.
(5) Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare
şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.

 
(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a
bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare, determinată de
neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de
cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor
publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.

Art.10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2021, a salariilor


angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabilește valoarea de
referință în mărime de 1700 lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele valori de
referință:
a) în mărime de 1300 de lei:
- pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/
instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția judecătorilor, a procurorilor, a
inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a secretarilor de stat, a
șefilor și șefilor adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, a consilierilor
pentru soluționarea contestațiilor;
- pentru șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului Președintelui
Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova şi al Prim-ministrului;
b) în mărime de 1750 de lei:
- pentru corpul de ofiţeri din Inspectoratul Naţional de Securitate Publică al
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Secției
asigurare ordine publică a Direcției Patrulare „Centru”), din subdiviziunile
deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne;
- pentru ofițerii din unitățile militare ale Ministerului Apărării;
- pentru angajații sistemului administrației penitenciare;
c) în mărime de 1800 de lei:
– pentru personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din
instituţiile de învăţământ; conducătorii (directori şi directori adjuncţi) instituţiilor de
educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic; directorii
adjuncți ai altor instituții de învățământ decât de educaţie timpurie, învăţământ primar,
gimnazial, liceal şi profesional tehnic;
– pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1
până la 25;


 
– pentru corpul de subofiţeri din Inspectoratul Naţional de Securitate Publică al
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Secției
asigurare ordine publică a Direcției Patrulare „Centru”), din subdiviziunile
deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne;
– pentru consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv directorul general şi directorul general
adjunct;
– pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;
d) în mărime de 1900 de lei – pentru directorii instituţiilor de învăţământ general,
altele decât instituţiile de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi
profesional tehnic;
e) în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate
publică, din cadrul Serviciului Protecţie şi Pază de Stat;
f) în mărime de 2500 de lei:
– pentru judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al
Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori,
inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului
de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Autorităţii Naţionale de
Integritate, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcţii publice de conducere, din cadrul Autorităţii
Aeronautice Civile;
g) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii Constituţionale,
al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie.

Art.11. – (1) Se aprobă cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică


conform anexei nr.9.
(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptând plata serviciilor comunale):
a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat, instituțiile publice
ce implementează proiecte finanțate din surse externe – parte a bugetului de stat (unități
de implementare) şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte
autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la
întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora, fără
drept de sublocaţiune;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administraţia Naţională a
Penitenciarelor – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului
penitenciar.

Art.12. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sunt supuse


asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către

 
serviciile de specialitate ale autorităţilor/instituţiilor în care sunt angajate aceste
persoane, din mijloacele autorităţilor/instituţiilor respective.

Art.13. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor


persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la
conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case
individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea
caselor vechi, a plăţilor sociale efectuate din mijloacele Fondului de susţinere a
populaţiei şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de
populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între
prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din
suma distribuită.
(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexare şi
distribuire a sumelor indexate conform Legii nr.1530/2002 privind indexarea
depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul
Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru
cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
(3) Comisioanele pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata
prestațiilor sociale, specificate la alin. (1) şi (2), precum și pentru plățile sociale
distribuite prin serviciul guvernamental de plăți electronice, prin intermediul
Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” se stabilește la valoarea maximă de 0,25% din
suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decât
cardurile de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii fiscali şi
de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor
(cu excepţia plăţii drepturilor de import-export), precum şi comisionul la restituirea
plăţilor către populaţie se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma
încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract
încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de
la bugetul de stat.
(5) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin carduri de plată de la populație
a plăților la bugetele componente ale bugetului public național şi pentru restituirea
plăților de la aceste bugete populației se stabilesc la valoarea de 0,5% din suma notei
de plată – în cazul plăților cu cardurile de plată emise în Republica Moldova și 2,2%
din suma notei de plată – în cazul plăților cu cardurile de plată emise în afara Republicii
Moldova, și se achită de la bugetul de stat.
(6) Comisioanele specificate la alin. (3), (4) și (5) pentru operațiunile aferente
bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență
medicală vor fi restituite din bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală, în bugetul de stat.

Art.14. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru: 
a) executarea prin sistemul automatizat de plăţi interbancare a documentelor de
plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea
operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale
autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi deservite prin Contul
Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
c) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor
finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
d) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza
documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
e) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de
import-export se achită de către Serviciul Vamal din contul alocațiilor aprobate acestuia
în bugetul de stat, pe bază de contract încheiat cu banca.

Art.15. – (1) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor


componente ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor publice la
autogestiune şi ale altor entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial
al Ministerului Finanţelor/bănci, se repartizează corespunzător bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală.
(2) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în
bănci şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la
bugetele în a căror componenţă sunt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu
excepţia dobânzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de
Dezvoltare Durabilă, care rămân în gestiunea acestuia.

Art.16. – Prin derogare de la prevederile art.60 din Legea finanţelor publice şi


responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie
alocaţiile aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/instituţii bugetare în
cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind
organizarea şi funcţionarea acestor entităţi.

Art.17. – Ministerul Finanţelor se autorizează:


a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii
stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor, al
donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în
posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
şi Mediului:
– alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în baza
deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;

 
– alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei Consiliului
de administrare;
c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Economiei și Infrastructurii,
alocațiile aprobate pentru Fondul pentru eficiență energetică, în baza deciziei
Consiliului de administrare;
d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în
baza cererilor întemeiate ale autorităților publice locale, alocațiile aprobate pentru
acordarea compensațiilor bănești personalului de conducere și didactic din instituțiile
publice de învățământ general, ca urmare a modificării numărului de beneficiari;
e) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenției Naționale pentru Cercetare
și Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de
proiecte, între autorități publice centrale, care exercită calitatea de fondatori ai
organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării;
f) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării:
- mijloacele pentru finanțarea instituțională a organizațiilor de drept public din
domeniile cercetării și inovării între autorități publice centrale, care exercită calitatea
de fondatori ai acestora;
- mijloacele alocate pentru finanțarea instituțiilor publice de învățământ superior
între autorități publice centrale, care exercită calitatea de fondatori ai acestora, în baza
Metodologiei aprobate de Guvern;
g) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa
valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în
anul 2021, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
h) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale
unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanție de rambursare servind inclusiv
transferurile cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
i) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul delegării,
în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit,
a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor
publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea
autorităţilor publice locale de nivelul întâi în subordinea autorităţilor publice locale de
nivelul al doilea şi viceversa.

Art.18. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI


 
Anexa nr.2

Componența veniturilor bugetului de stat și


sursele de finanțare a soldului bugetar

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Venituri, total 41415400,0
Impozite și taxe 11 38193700,0
Impozite pe venit 111 7006400,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 1616700,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 5389700,0
Impozite pe proprietate 113 44000,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 3000,0
Alte impozite pe proprietate 1136 41000,0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 29108800,0
Taxa pe valoarea adăugată 1141 20686100,0
Accize 1142 7039476,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 8200,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor
1145 416339,0
genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 958685,0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2034500,0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1382672,4
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 651827,6
Granturi primite 13 1110848,4
Granturi primite de la guvernele altor state 131 92650,0
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 21830,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 70820,0
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 1018198,4
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 846077,9
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 172120,5
Alte venituri 14 2099022,8
Venituri din proprietate 141 583131,1
Dobînzi încasate 1411 108026,1
Dividende primite 1412 459100,0
Renta 1415 16005,0
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor 142 1068335,4
Taxe şi plăţi administrative 1422 322714,1
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 745621,3
Amenzi și sancțiuni 143 300000,0
Donații voluntare 144 6883,0
Alte venituri și venituri neidentificate 145 140673,3
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 11828,8
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 11828,8

1
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Surse de finanțare, total 13984200,0
Active financiare 4 -325663,6
Creanțe interne 41 1420614,8
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 220614,8
Alte creanţe interne ale bugetului 418 1200000,0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 61798,2
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 461 61798,2
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -1808076,6
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -1029373,7
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -778702,9
Datorii 5 14246648,6
Datorii interne 51 6440000,0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 6490000,0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131 6750000,0
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -260000,0
Garanții de stat interne 514 -50000,0
Garanții de stat interne 5141 -50000,0
Împrumuturi externe 59 7806648,6
Împrumuturi externe 595 7806648,6
Primirea împrumuturilor externe 10357467,6
Rambursarea împrumuturilor externe -2550819,0
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 63215,0

2
Anexa nr.3
Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 172801,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 172801,8
Activitatea Parlamentului 0101 172801,8
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 29758,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 29758,2
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 29758,2
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19730,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19730,3
Jurisdicție constituțională 0401 19730,3
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 50209,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 50209,5
Auditul extern al finanțelor publice 0510 50209,5
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 442385,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 371688,2
Exercitarea guvernării 0301 67567,8
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 114152,0
e-Transformare a Guvernării 0303 186957,6
Susținerea diasporei 2403 3010,8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 57147,1
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 57147,1
Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13550,4
Învățămînt superior 8810 12519,2
Perfecționarea cadrelor 8812 1031,2
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1536581,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
1
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1536581,5
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 121401,1
Administrarea veniturilor publice 0502 1381059,3
Inspecția financiară 0504 27949,8
Administrarea achizițiilor publice 0508 6171,3
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 934849,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14380,6
Servicii de arhivă 1203 14380,6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 920468,8
Politici și management în domeniul justiției 4001 22846,7
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 76525,4
Expertiză legală 4009 13101,4
Sistem integrat de informare juridică 4010 6946,8
Administrare judecătorească 4015 20541,6
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 49022,3
Sistemul penitenciar 4302 731484,6
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3095800,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 55196,6
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 14196,6
Rezerve materiale ale statului 2702 31500,0
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 9500,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2844229,9
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 24301,0
Ordine și siguranță publică 3502 1413676,3
Migrație și azil 3503 31977,4
Trupe de carabinieri 3504 216675,7
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 196043,0
Managementul frontierei 3506 554056,9
Cercetări ștințifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1911,4
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 405588,2
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5082,9
Managementul deșeurilor radioactive 7006 5082,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 105032,3
Asistență medicală primară 8005 35989,4
Asistență medicală spitalicească 8010 69042,9
Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 86100,4

2
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Învățămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 14869,7
Învățămînt superior 8810 64060,9
Perfecționarea cadrelor 8812 7169,8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 158,0
Protecție socială unor categorii de cetățeni 9019 158,0
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 479297,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 479297,4
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 40659,6
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului
0602 438637,8
diplomatic
Ministerul Apărării 0207
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 914452,6
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 777341,7
Politici și management în domeniul apărării 3101 16081,8
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 380308,3
Forțele Armatei Națíonale 3106 380951,6
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 100951,4
Asistență medicală primară 8005 17708,6
Asistență medicală spitalicească 8010 83242,8
Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35713,8
Învățămînt superior 8810 35713,8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 445,7
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 445,7
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4172744,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 59548,3
Tehnologii informaționale 1504 59548,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4111196,6
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 33375,6
economiei
Promovarea exporturilor 5002 33412,9
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 169809,2
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 14380,2
Securitate industrială 5011 25177,7
Politici și management în sectorul energetic 5801 14063,4
Rețele și conducte de gaz 5802 4120,0
3
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Rețele electrice 5803 22042,0
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 33815,0
Rețele termice 5805 5650,0
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 15604,2
Dezvoltarea drumurilor 6402 3585106,1
Dezvoltarea transportului naval 6403 18496,2
Dezvoltarea transportului auto 6404 51194,9
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 214,0
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63434,7
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5200,0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 12900,5
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3200,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2000,0
Gestionarea și menținerea fondului locativ 7508 2000,0

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2815245,8


Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1745675,8
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 31500,0
Politici și management în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și
5101 34196,9
mediului
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 334755,7
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 7600,0
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 46037,6
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 1090017,1
Securitate alimentară 5106 300,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția
5107 78903,3
strategică "Biotehnologie"
Sisteme de irigare și desecare 5108 10422,5
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 5862,2
Dezvoltarea silviculturii 5402 11000,0
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 21217,1
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 2702,5
Explorarea subsolului 5903 3781,0
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 6105 13359,1
Dezvoltarea drumurilor 6402 39020,8
Dezvoltarea turismului 6602 15000,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 253660,8
Prognozarea meteo 5010 28391,1
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 33726,8
Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici persistenți, a
7002 76123,3
deșeurilor menajere solide și deșeurilor chimice
Securitate ecologică a mediului 7003 48954,5
4
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Monitoringul calității mediului 7004 44391,3
Protecția și conservarea biodiversității 7005 9925,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 1321,2
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 2549,9
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 8277,7
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 641255,5
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 631184,3
Construcția locuințelor 7504 10071,2
Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 174653,7
Învățămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 97803,8
Învățămînt superior 8810 76258,3
Servicii generale în educație 8813 591,6
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2872033,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 117780,9
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategic ă „Patrimoniul național
0807 42808,8
și dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategic ă „Materiale,
1602 860,0
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategic ă "Patrimoniul
1606 30054,9
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 6828,6
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37228,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 119624,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 81775,0
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția
5107 37437,5
strategică „Biotehnologie”

Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategic ă


5807 412,0
„Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie”

Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 91236,3
Cercetări științificeaplicate în domeniul protecției mediului 7007 91236,3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1298,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 1298,4
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicină”
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 556510,1
5
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Dezvoltarea culturii 8502 256019,6

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 104329,8

Susținerea culturii scrise 8504 7409,4


Susținerea cinematografiei 8510 11953,7
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3838,6
Sport 8602 156854,8
Tineret 8603 16104,2
Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1985583,5
Politicii și management în domeniul educației, culturii și cercetării 8801 111848,1
Învățămînt gimnazial 8804 8556,6
Învățămînt special 8805 31802,7
Învățămîntt liceal 8806 141087,5
Învățămînt profesional-tehnic secundar 8808 473934,2
Învățămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 407151,1
Învățămînt superior 8810 676020,7
Perfecționarea cadrelor 8812 14408,1
Servicii generale în educație 8813 16433,1
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 32057,9
Curriculum 8815 56581,3
Asigurarea calității în învățămînt 8816 15702,2
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2820067,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 346,3
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 346,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54712,0
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 54712,0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1779619,9
Sănătate publică 8004 240252,1
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 8448,9

Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor


8007 6208,7
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicina”

Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 182915,4


Medicină legală 8014 50744,6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 484704,6
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 806345,6

Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 308771,9
Învățămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 87114,3
6
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Învățămînt superior 8810 147646,0
Învățămînt postuniversitar 8811 63613,7
Perfecționarea cadrelor 8812 10049,5
Servicii generale în educație 8813 348,4
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 676617,8

Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății și protecției sociale 9001 22488,9

Protecție a persoanelor în etate 9004 181327,9


Protecție a familiei și copilului 9006 65371,4
Protecție a șomerilor 9008 41635,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 350,0
Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 169214,3
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 150573,6
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 9242,6
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 30413,2
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 6000,0
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 103324,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 103324,9
Politici și management în domeniul statisticii 1201 43889,3
Lucrări statistice 1202 57035,6
Desfășurarea recensămintelor 1204 2400,0
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 44823,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 44823,4
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 6045,7
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 8005,0
Valorificarea terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor 6903 10000,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 4200,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 16572,7
Agenția Relații Interetnice 0243
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4093,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4093,2
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 3543,2
Relații interetnice 2402 550,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 44323,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 44323,9
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 44323,9
7
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Agenția Proprietății Publice 0249
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 40702,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 40702,6
Administrarea patrimoniului de stat 5009 40702,6
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 109578,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 31388,6
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategic ă „Patrimoniul național
0807 12949,4
și dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategic ă „Patrimoniul
1606 3727,3
național și dezvoltarea societății”
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10061,9
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 3300,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 34272,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 22169,8
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția
5107 12102,9
strategică „Biotehnologie”
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8352,9
Cercetări științifice în domeniul protecției mediului 7007 8352,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35564,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 35564,0
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicină”

Agenția de Investiții 0251


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 23509,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 23509,2
Promovarea exporturilor 5002 18496,8
Promovarea investiților 5016 5012,4
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 56255,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 56255,3
Proprietate intelectuală 5017 56255,3
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 234837,8
8
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 234837,8
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 600,0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 33812,7
Securitate alimentară 5106 200425,1
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2956,1
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2956,1
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 2956,1
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1683,5
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1683,5
Serviciul civil de alternativă 3105 1683,5
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 438799,6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 438799,6
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 17534,2
Înfăptuirea justiției 4018 421265,4
Consiliul Superior al Procurorilor 0302
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12530,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12530,3
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 12530,3
Procuratura Generală 0303
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 380295,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 380295,5
Implementarea politicii penale a statului 4006 380295,5
Oficiul Avocatului Poporului 0401
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12747,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12747,2
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 12747,2
Comisia Electorală Centrală 0402
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 53332,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 53332,0
Sistemul electoral 2202 53332,0

9
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 8093,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8093,4
Protecția datelor personale 1503 8093,4
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 11001,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11001,6
Asigurarea controlului asupra instituțiilor în domeniul audiovizualului
8509 11001,6
Consiliul Concurenței 0405
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 26056,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26056,6
Protecția concurenței 5005 26056,6
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 393828,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 384508,4
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 331016,8
Asigurarea securității de stat 3602 53491,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9320,4
Sistemul de curierat 6502 9320,4
Autoritatea Națională de Integritate 0407
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20397,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20397,6
Controlul și soluționarea conflictelor de interese 0702 20397,6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 177157,6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 177157,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 690,1
Asigurarea securității de stat 3602 176467,5
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409
asigurarea egalității
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4730,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4730,5
Protecția împotriva discriminării 0403 4730,5
10
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7223,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7223,9
Administrarea achizițiilor publice 0508 7223,9
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12662,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12662,3
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
4803 12662,3
Centrul Național Anticorupție 0412
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 132663,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 132663,5

Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale 4802


132663,5
Academia de Științe a Moldovei 0501
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19763,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19763,2
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8348,9
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 11414,3
Institutul Național al Justiției 0502
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19988,6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19988,6
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 19988,6
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania
0503
„Teleradio-Moldova”
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 132321,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 132321,0
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 132321,0
Fondul de Investiții Sociale 0504
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 132973,4
Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 132973,4
Educație timpurie 8802 31104,3
Învățământ primar 8803 1010,0
Învățămînt gimnazial 8804 3010,0

11
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Învățămînt liceal 8806 97849,1
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 37695,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 37695,6
Sisteme de irigare și desecare 5108 37695,6
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 32343290,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5056169,5
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21936,0
Cooperare externă 0604 59000,0
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 340000,0
Reintegrarea statului 0803 15000,0
Acțiuni cu caracter general 0808 162423,8

Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare 1101 2038169,8

Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 52630,0


Raporturi interbugetare de compensare 1103 241020,5
Datoria de stat internă 1701 1693600,0
Datoria de stat externă 1702 432389,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1168271,2
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 200000,0
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 10000,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 958271,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5835039,6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 140924,3
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului 8020 5694115,3
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 239089,3
Tineret 8603 1500,0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 237589,3
Învățămînt 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9888478,8
Învățămînt liceal 8806 25389,0
Asigurarea de către stat a învățămîntului la nivel local 8817 9863089,8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10156242,5
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 21000,0
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 512683,2
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii 9014 70000,0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 6053453,7
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 3191557,4
12
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 6420,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale
pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și 9030 29486,8
din satul Varnița din raionul Anenii Noi

Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 271641,4

TOTAL 55399600,0

13
3.2. Resurse
mii lei
inclusiv:
resurse ale
Denumirea Cod Total resurse venituri proiectelor
generale colectate finanțate din
surse externe

Secretariatul Parlamentului 0101 172801,8 171851,8 950,0


Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 29758,2 29458,2 300,0
Curtea Constituțională 0103 19730,3 19730,3
Curtea de Conturi 0104 50209,5 50209,5
Cancelaria de Stat 0201 442385,7 292885,6 48774,1 100726,0
Ministerul Finanțelor 0203 1536581,5 1469259,5 21123,6 46198,4
Ministerul Justiției 0204 934849,4 848974,4 12475,0 73400,0
Ministerul Afacerilor Interne 0205 3095800,1 2897712,1 94873,6 103214,4
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
0206 479297,4 459602,3 19695,1
Europene
Ministerul Apărării 0207 914452,6 874588,0 29139,9 10724,7
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 4172744,9 2891917,2 77011,9 1203815,8
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
0219 2815245,8 2419193,7 72789,7 323262,4
Mediului
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 2872033,7 2654195,7 48254,1 169583,9
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
0221 2820067,9 1773473,8 269535,7 777058,4
Sociale
Biroul Național de Statistică 0241 103324,9 99360,3 3000,0 964,6
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 44823,4 44673,4 150,0
Agenția Relații Interetnice 0243 4093,2 3693,2 400,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor
0248 44323,9 44323,9
Medicale
Agenția Proprietății Publice 0249 40702,6 40702,6
Agenția Națională pentru Cercetare și
0250 109578,2 105653,2 100,0 3825,0
Dezvoltare
Agenția de Investiții 0251 23509,2 20419,2 3090,0

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 56255,3 9000,0 47121,4 133,9

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 234837,8 186837,8 48000,0


Agenția Națională Antidoping 0277 2956,1 2918,1 38,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1683,5 1683,5
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 438799,6 437851,7 947,9
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 12530,3 12530,3
Procuratura Generală 0303 380295,5 375415,5 4880,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 12747,2 12747,2
Comisia Electorală Centrală 0402 53332,0 53232,0 100,0
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu
0403 8093,4 8093,4
Caracter Personal
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 0404 11001,6 10851,6 150,0
Consiliul Concurenței 0405 26056,6 25706,6 350,0
1
inclusiv:
resurse ale
Denumirea Cod Total resurse venituri proiectelor
generale colectate finanțate din
surse externe

Serviciul de Informații și Securitate 0406 393828,8 388418,8 5410,0


Autoritatea Națională de Integritate 0407 20397,6 20397,6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 177157,6 174927,5 1540,0 690,1
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea
discriminării și asigurarea egalității 0409 4730,5 4730,5

Agenția Națională pentru Soluționarea


0410 7223,9 7223,9
Contestațiilor
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării
0411 12662,3 12662,3
Banilor
Centrul Național Anticorupție 0412 132663,5 131463,5 1200,0
Academia de Științe a Moldovei 0501 19763,2 18338,2 1050,0 375,0
Institutul Național al Justiției 0502 19988,6 19784,1 204,5
Instituția Publică Națională a Audiovizualului
0503 132321,0 132321,0
Compania "Teleradio-Moldova"
Fondul de Investiții Sociale 0504 132973,4 9928,5 30,0 123014,9
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505 37695,6 37695,6
Acțiuni generale 0799 32343290,9 32343290,9
TOTAL 55399600,0 51567908,5 853918,4 2977773,1

2
Anexa nr. 4
Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Servicii de stat cu destinatie generală 01 8228583,6

Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe 011 2448188,9


Servicii generale 013 527353,6
Cercetări științifice fundamentale 014 113520,8

Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație generală 015 55758,2
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 625952,4
Serviciul datoriei 017 2125989,4
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2331820,3
Apărare națională 02 779025,2
Forțe de apărare națională 021 380951,6
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 398073,6
Ordine publică și securitate națională 03 5323304,5
Afaceri interne 031 2973405,2
Servicii de protecție civilă si situații excepționale 032 405588,2
Justiție 033 1040598,2
Sistemul penitenciar 034 731484,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și securității
naționale 035 2601,5
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale neatribuite
036 169626,8
la alte grupe
Servicii în domeniul economiei 04 7764100,8
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de muncă 041 620853,1
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie de
vînătoare 042 1822725,4
Combustibil și energie 043 100907,5
Minerit, industrie și construcții 044 22087,7
Transport 045 4715737,9
Comunicații 046 9320,4
Alte activități economice 047 239668,3
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 232800,5
Protecția mediului 05 358332,9
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 81206,2
Protecție împotriva poluării mediului 053 93345,8
Protecție a biodiversității 054 9925,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 055 100910,4
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte grupe 056 72945,5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 643255,5
Gospodăria de locuințe 061 10071,2
Aprovizionarea cu apă g p 063 631184,3
grupe 066 2000,0

1
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Ocrotirea sănătății 07 7901829,5
Produse, utilaje și echipament medical 071 44323,9
Servicii de ambulator 072 62146,9
Servicii spitalicești 073 335201,1
Servicii de sănătate publică 074 865881,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 43071,1
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 6551205,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 941878,1
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 412048,3
Servicii în domeniul culturii 082 372303,1
Servicii tele-radio și de presă 083 150732,0
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și cultelor
086 6794,7
neatribuite la alte grupe
Învătămînt 09 12625825,9
Educație timpurie și învățămînt primar 091 32114,3
Învățămînt secundar 092 307694,9
Învățămînt profesional tehnic 093 1080873,1
Învățămînt superior profesional 094 1075832,6
Învățămînt nedefinit după nivel 095 9984387,6
Servicii afiliate învățămîntului 096 17373,1
Alte servicii din domeniul învățămîntului neatribuite la alte grupe 098 127550,3
Protecție socială 10 10833464,0
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 169214,3
Protecție persoanelor în etate 102 181327,9
Protecție a familiei și a copiilor 104 65371,4
Protecție în caz de șomaj 105 41635,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 21350,0
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 150573,6
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 10203990,9
TOTAL 55399600,0

2
Anexa nr.5
Volumul cheltuielilor de personal
pe autorități publice centrale

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101 118668,2
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 17208,4
Curtea Constituțională 0103 11990,1
Curtea de Conturi 0104 41200,0
Cancelaria de Stat 0201 100811,4
Ministerul Finanțelor 0203 989933,0
Ministerul Justiției 0204 467185,2
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2201723,3
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 63430,5
Ministerul Apărării 0207 559852,6
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 136225,4
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219 253568,5
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 499331,6
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221 673176,1
Biroul Național de Statistică 0241 79673,8
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 4938,0
Agenția Relații Interetnice 0243 2180,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 14703,1
Agenția Proprietății Publice 0249 13951,3
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 3628,1
Agenția de Investiții 0251 3500,8
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 34108,0
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 132445,3
Agenția Națională Antidoping 0277 849,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1287,9
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 369875,3
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 7051,2
Procuratura Generală 0303 314950,3
Oficiul Avocatului Poporului 0401 8557,1
Comisia Electorală Centrală 0402 10566,9
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 6063,4
Consiliul Audiovizualului 0404 6874,6
Consiliul Concurenței 0405 17631,2
Serviciul de Informații și Securitate 0406 249345,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 14938,2
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 100750,1
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
0409 2847,7
egalității
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 5488,6
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 8005,6
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 104670,4
Academia de Științe a Moldovei 0501 8520,6
Institutul Național al Justiției 0502 11896,2
TOTAL 7673602,0
Anexa nr.6
Investiții capitale pe autorități publice centrale
-mii lei-
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea publică centrală/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
TOTAL 1648054,3 259519,9 1388534,4

0203 Ministerul Finanţelor 51715,7 25534,9 26180,8


0502 Administrarea veniturilor publice 51715,7 25534,9 26180,8
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea posturilor vamale de la frontiera
48410,6 22534,9 25875,7
moldo-română”, inclusiv:
Modernizarea infrastructurii Biroului vamal Leuşeni, raionul
8911,6 640,7 8270,9
Hâncești
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Sculeni, raionul Ungheni 33836,0 20240,0 13596,0
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Giurgiulești, raionul
5663,0 1654,2 4008,8
Cahul
Construcția blocurilor sanitare la 23 posturi vamale 3000,0 3000,0
Proiectul „Modernizarea administrării fiscale (TAMP)”, inclusiv: 305,1 305,1
Crearea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat 305,1 305,1

0204 Ministerul Justiţiei 139428,0 68500,0 70928,0


4015 Administrare judecătorească 10000,0 10000,0
Construcția sediului Judecătoriei Cahul 2000,0 2000,0
Construcția sediului Judecătoriei Căușeni 1500,0 1500,0
Construcția sediului Judecătoriei Edineț 1500,0 1500,0
Construcția sediului Judecătoriei Hâncești 2000,0 2000,0
Construcția sediului Judecătoriei Orhei 3000,0 3000,0
4302 Sistemul penitenciar 129428,0 58500,0 70928,0
Construcția casei de arest din municipiul Bălţi 30000,0 30000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul 10000,0 10000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7, satul Rusca,
5000,0 5000,0
raionul Hâncești
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian,
5000,0 5000,0
municipiul Chișinău
Proiectul "Construcţia penitenciarului din municipiul Chişinău” 79428,0 8500,0 70928,0
0205 Ministerul Afacerilor Interne 90904,6 30589,9 60314,7
3502 Ordine şi siguranţă publică 17650,0 5290,0 12360,0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
15450,0 3090,0 12360,0
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv:
Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei, nr.14, 15450,0 3090,0 12360,0
municipiul Chișinău
Construcția anexei la clădirea laboratorului de expertiză genetico-
1700,0 1700,0
judiciară (ADN), str. Putna, nr.10, municipiul Chișinău
Construcția izolatorului de detenție provizorie al Inspectoratului de
500,0 500,0
Poliție Bălți
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 36080,0 11360,0 24720,0
Proiectul „Infrastructura de comunicaţii”, inclusiv: 32960,0 8240,0 24720,0
Construcţia magistralei de comunicaţii şi operaţionalizarea Centrului
32960,0 8240,0 24720,0
de Cooperare Transfrontalieră Lipcani, raionul Briceni
Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere
3120,0 3120,0
,,Controlul traficului"
3506 Managementul frontierei 20678,4 11136,4 9542,0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
13678,4 4136,4 9542,0
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv:

1
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea publică centrală/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Brânza,
3419,6 1034,1 2385,5
raionul Cahul
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Stoianovca,
3419,6 1034,1 2385,5
raionul Cantemir
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Toceni,
3419,6 1034,1 2385,5
raionul Cantemir
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare,
3419,6 1034,1 2385,5
raionul Ungheni
Construcția sistemului de comunicații al Poliției de Frontieră (TETRA)
7000,0 7000,0
pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 16496,2 2803,5 13692,7
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a
7580,7 7580,7
personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră
dintre Republica Moldova şi România”, inclusiv:
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, municipiul
1324,5 1324,5
Cahul
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD
2317,5 2317,5
Cantemir
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD
3938,7 3938,7
Ungheni
Proiectul „Răspuns comun eficient în situații de urgență
3104,5 1112,5 1992,0
transfrontaliere”, inclusiv:
Construcția sediului Dispeceratului Regional pentru Situații de
3104,5 1112,5 1992,0
Urgență Nord, municipiul Bălți
Proiectul „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în
zona transfrontalieră a României de Nord-Est - Republica Moldova”, 4911,0 791,0 4120,0
inclusiv:
Reconstrucția Centrului Republican de Instruire pentru Pompieri și
4911,0 791,0 4120,0
Salvatori, satul Răzeni, raionul Ialoveni
Reconstrucţia sediului Unității de salvatori și pompieri Anenii Noi 900,0 900,0

0206 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 11500,0 11500,0


0601 Politici şi management în domeniul relaţiilor externe 500,0 500,0
Construcția anexei la sediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
500,0 500,0
Europene, str.31 August 1989 nr.80, municipiul Chişinău
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor
0602 11000,0 11000,0
serviciului diplomatic
Construcția complexului Ambasadei Republicii Moldova în Republica
8000,0 8000,0
Belarus, orașul Minsk
Construcția complexului Ambasadei Republicii Moldova în Republica
1000,0 1000,0
Turcia, orașul Ankara
Reconstrucția sediului Consulatului Republicii Moldova în Ucraina,
2000,0 2000,0
orașul Odesa

0218 Ministerul Economiei și Infrastructurii 1120885,9 1120885,9


6402 Dezvoltarea drumurilor 1120885,9 1120885,9
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 806011,6 806011,6
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 314874,3 314874,3

0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 95296,4 11348,4 83948,0


5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 43536,4 5588,4 37948,0
Proiectul „Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă
1108,0 10,0 1098,0
(IFAD VI)”
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 13059,2 139,2 12920,0

2
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea publică centrală/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei rurale
10699,2 139,2 10560,0
(IFAD VIII)”
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 13370,0 13370,0
Construcția sediului punctului de inspectare la frontieră al Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, satul Sculeni, raionul 13232,5 13232,5
Ungheni
Construcția unității de procesare a produselor de origine animală,
137,5 137,5
nedestinate consumului uman
Construcția depozitului cu atmosferă controlată a Comisiei de Stat
5300,0 5300,0
pentru Testarea Soiurilor de Plante, satul Băcioi, municipiul Chișinău
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi a substanţelor chimice 37000,0 37000,0
Proiectul „Pregatirea proiectelor de management al deşeurilor în trei
37000,0 37000,0
regiuni”, inclusiv:
Construcția depozitului regional pentru deșeuri menajere solide 37000,0 37000,0
7504 Construcţia locuinţelor 9000,0 9000,0
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 9000,0 9000,0
8809 Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 5760,0 5760,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
5760,0 5760,0
Horticultură și Tehnologii Agricole, satul Țaul, raionul Dondușeni

0220 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 74725,3 69424,5 5300,8

8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 33947,3 28646,5 5300,8
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.81,
3545,0 3545,0
municipiul Chişinău
Reconstrucția edificiului Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”,
3276,5 3276,5
str. Mitropolit Varlaam, nr. 78, municipiul Chișinău
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, str. 31
7500,0 7500,0
August 1989, nr.115, municipiul Chişinău
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, bd.
1000,0 1000,0
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.113 și nr.115, municipiul Chişinău
Reconstrucția sediului Muzeului de Istorie a Evreilor din Republica
1500,0 1500,0
Moldova, municipiul Chișinău

Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de Etnografie


4250,0 4250,0
și Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu, nr.82, municipiul Chișinău

Reconstrucția blocului „B” al Muzeului Național de Istorie a Moldovei


(Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice), str. 1000,0 1000,0
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.16, municipiul Chișinău
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann, nr.19,
955,0 955,0
municipiul Chișinău
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, orașul Căușeni,
3475,0 3475,0
filiala Muzeului Naţional de Artă al Moldovei
Proiectul „Promovarea tradițiilor etnografice din România și Republica
5559,1 817,4 4741,7
Moldova”, inclusiv:
Restaurarea Muzeului Satului, filiala Muzeului Național de
5559,1 817,4 4741,7
Etnografie și Istorie Naturală, bd. Dacia, municipiul Chișinău
Proiectul „Istoria și muzica - valorile care ne reunesc”, inclusiv: 1886,7 1327,6 559,1
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul Rezervației
cultural-naturale „Orheiul Vechi”, satele Butuceni și Morovaia, 1886,7 1327,6 559,1
raionul Orhei
8602 Sport 7000,0 7000,0

3
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea publică centrală/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de Pregătire
1000,0 1000,0
a Loturilor Naționale, oraşul Vatra, municipiul Chişinău
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare Medicală, 4000,0 4000,0
bd. Decebal nr.72/2, municipiul Chișinău

Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii polivalente a Școlii Sportive


2000,0 2000,0
Specializate de Box, satul Grimăncăuți, raionul Briceni
8808 Învăţămînt profesional tehnic secundar 3300,0 3300,0
Gazificarea clădirilor Școlii Profesionale nr.2, municipiul Cahul 3300,0 3300,0
8809 Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 30478,0 30478,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
5000,0 5000,0
Construcții, str. Gheorghe Asachi, nr.71, municipiul Chișinău
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
10478,0 10478,0
Energetică și Electronică, str. Melestiu, nr.12, municipiul Chișinău
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Educație Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev, nr.4, municipiul 15000,0 15000,0
Chișinău

0221 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 44989,4 33393,7 11595,7


Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii
8019 44639,4 33043,7 11595,7
sănătăţii
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a
29639,4 18043,7 11595,7
personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră
dintre Republica Moldova şi România”, inclusiv:

Construcția Unității de primiri urgențe a Institutului de Medicină


27490,2 17219,0 10271,2
Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău
Reconstrucția Unității de primiri urgențe a Spitalului Clinic
2149,2 824,7 1324,5
Municipal din Bălți

Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str.


15000,0 15000,0
Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău
9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 350,0 350,0
Construcţia blocului locativ pentru participanţii la lichidarea
consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, str. Alba Iulia, nr.91/3, 350,0 350,0
municipiul Chişinău

0406 Serviciul de Informații și Securitate 7000,0 7000,0


3602 Asigurarea securității de stat 7000,0 7000,0
Proiect de investiții capitale nr.4 7000,0 7000,0
0504 Fondul de Investiții Sociale 11609,0 2228,5 9380,5
8806 Învăţămînt liceal 11609,0 2228,5 9380,5
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din
11609,0 2228,5 9380,5
municipiul Comrat
TOTAL 1648054,3 259519,9 1388534,4
inclusiv:
05 Managementul finanţelor publice 51715,7 25534,9 26180,8
0502 Administrarea veniturilor publice 51715,7 25534,9 26180,8
06 Afacerile externe și cooperarea externă 11500,0 11500,0
0601 Politici şi management în domeniul relaţiilor externe 500,0 500,0

4
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea publică centrală/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului
0602 11000,0 11000,0
diplomatic
35 Afaceri interne 74408,4 27786,4 46622,0
3502 Ordine şi siguranţă publică 17650,0 5290,0 12360,0
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 36080,0 11360,0 24720,0
3506 Managementul frontierei 20678,4 11136,4 9542,0
36 Securitatea națională 7000,0 7000,0
3602 Asigurarea securității de stat 7000,0 7000,0
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 16496,2 2803,5 13692,7
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 16496,2 2803,5 13692,7
40 Justiția 10000,0 10000,0
4015 Administrare judecătorească 10000,0 10000,0
43 Sistemul penitenciar 129428,0 58500,0 70928,0
4302 Sistemul penitenciar 129428,0 58500,0 70928,0
51 Dezvoltarea agriculturii 43536,4 5588,4 37948,0
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 43536,4 5588,4 37948,0
64 Dezvoltarea transporturilor 1120885,9 1120885,9
6402 Dezvoltarea drumurilor 1120885,9 1120885,9
70 Protecția mediului 37000,0 37000,0
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi a substanţelor chimice 37000,0 37000,0
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 9000,0 9000,0
7504 Construcţia locuinţelor 9000,0 9000,0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 44639,4 33043,7 11595,7
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 44639,4 33043,7 11595,7
85 Cultura, cultele şi odihna 33947,3 28646,5 5300,8
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 33947,3 28646,5 5300,8
86 Tineret şi sport 7000,0 7000,0
8602 Sport 7000,0 7000,0
88 Învăţămînt 51147,0 41766,5 9380,5
8806 Învăţămînt liceal 11609,0 2228,5 9380,5
8808 Învăţămînt profesional tehnic secundar 3300,0 3300,0
8809 Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 36238,0 36238,0
90 Protecţia socială 350,0 350,0
9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 350,0 350,0

5
Anexa nr. 7
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale

Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri


(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15

Total general 13845687.8 2038169.8 11566497.5 9861089.8 25389.0 237589.3 301128.2 95848.6 94052.2 29486.8 52066.6 17777.0 11897.0 630.0 52000.0 958271.2 130400.0
Total nivelul II 10077370.9 1120993.5 8777181.5 7416151.8 25389.0 209087.7 298233.5 95848.6 94052.2 29486.8 52066.6 14882.3 11897.0 26733.8 671185.7 130400.0
Total nivelul I 3768316.9 917176.3 2789316.0 2444938.0 28501.6 2894.7 2894.7 630.0 25266.2 287085.5

mun. Bălți 477113.5 2062.4 466776.5 402460.9 29281.8 15392.7 4289.9 4503.6 2673.4 3247.4 678.4 17345.2 2295.9
Total nivelul II 469690.2 461711.3 397954.0 29281.8 15392.7 4289.9 4503.6 2673.4 3247.4 678.4 16786.9 2295.9
Total nivelul I 7423.3 2062.4 5065.2 4506.9 558.3
1020 Consiliul municipal 469690.2 461711.3 397954.0 29281.8 15392.7 4289.9 4503.6 2673.4 3247.4 678.4 16786.9 2295.9
1021 Elizaveta 4671.7 1223.2 3448.5 3050.1 398.4
1022 Sadovoe 2751.6 839.2 1616.7 1456.8 159.9

mun. Chișinău 2831154.0 21627.1 2756417.6 2438352.0 70305.7 53244.8 21539.4 15941.5 12250.2 1882.9 1630.8 176457.0 18058.1
Total nivelul II 2644972.6 2593034.2 2293373.6 68826.2 53244.8 21539.4 15941.5 12250.2 1882.9 1630.8 159531.5 18058.1
Total nivelul I 186181.4 21627.1 163383.4 144978.4 1479.5 16925.5
1001 Consiliul municipal 2644972.6 2593034.2 2293373.6 68826.2 53244.8 21539.4 15941.5 12250.2 1882.9 1630.8 159531.5 18058.1
1002 Băcioi 16019.1 1486.9 14532.2 13199.3 1332.9
1003 Bubuieci 10387.4 1544.1 8272.1 7288.0 984.1
1004 Budești 6701.7 1242.8 5458.9 4861.8 597.1
1005 Ciorescu 11741.2 808.4 10932.8 10109.7 823.1
1011 Codru 11605.4 1979.0 9626.4 7650.6 1975.8
1006 Colonița 10007.0 939.8 9067.2 8632.3 434.9
1007 Condrița 1006.5 823.5 78.2 78.2
1012 Cricova 13438.3 1256.8 12181.5 10896.1 1285.4
1008 Cruzești 1052.3 835.1 217.2 217.2
1013 Durlești 24008.8 2358.2 21650.6 19294.5 2356.1
1009 Ghidighici 8582.3 1141.4 7440.9 6817.0 623.9
1010 Grătiești 10446.2 1028.2 9418.0 8619.0 799.0
1014 Sîngera 11133.2 1918.6 9214.6 7558.2 1656.4
1017 Stăuceni 16968.7 1128.7 15840.0 13275.6 1479.5 1084.9
1018 Tohatin 4957.9 657.5 3805.5 3470.1 335.4
1019 Trușeni 12517.6 1342.2 11175.4 9926.4 1249.0

1
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1015 Vadul lui Vodă 10220.3 680.3 9540.0 8878.9 661.1
1016 Vatra 5387.5 455.6 4931.9 4500.9 431.0

Anenii Noi 344170.1 61046.2 274131.1 230582.6 5685.0 4109.9 6774.6 2362.2 2065.7 1112.2 999.3 235.2 1235.5 22730.2 3013.3
Total nivelul II 222602.9 38075.4 177218.5 143926.6 5685.0 4109.9 6774.6 2362.2 2065.7 1112.2 999.3 235.2 510.5 13198.6 3013.3
Total nivelul I 121567.2 22970.8 96912.6 86656.0 725.0 9531.6
1023 Consiliul raional 222602.9 38075.4 177218.5 143926.6 5685.0 4109.9 6774.6 2362.2 2065.7 1112.2 999.3 235.2 510.5 13198.6 3013.3
1041 Anenii Noi 17051.5 1439.8 15611.7 14285.0 1326.7
1024 Botnărești 2259.5 264.8 1886.0 1763.9 122.1
1025 Bulboaca 6427.0 1024.2 5402.8 4787.2 615.6
1026 Calfa 3383.9 942.6 1955.8 1767.7 188.1
1027 Chetrosu 5788.1 979.8 4808.3 4348.9 459.4
1028 Chirca 2217.8 491.4 1726.4 1511.9 214.5
1029 Ciobanovca 3711.7 996.1 2353.9 2152.6 201.3
1030 Cobusca Nouă 3425.0 889.2 2535.8 2358.3 177.5
1031 Cobusca Veche 4206.6 1146.4 3060.2 2789.8 270.4
1032 Delacău 1321.1 1074.5 246.6 246.6
1033 Floreni 5753.3 489.9 5263.4 4790.9 472.5
1034 Geamăna 10387.7 1289.1 8995.2 8612.0 383.2
1035 Gura Bîcului 4537.3 1015.7 3327.9 2923.1 404.8
1036 Hîrbovăț 8118.8 1281.5 6712.0 5637.5 450.0 624.5
1037 Maximovca 2693.6 521.0 2172.6 1950.1 222.5
1038 Mereni 7767.5 875.7 6891.8 6201.4 690.4
1039 Merenii Noi 372.0 194.9 177.1 177.1
1040 Ochiul Roș 883.0 841.9 41.1 41.1
1042 Puhăceni 5317.7 1194.7 4123.0 3432.6 275.0 415.4
1043 Roșcani 3470.1 411.7 3058.4 2751.8 306.6
1045 Speia 4068.9 1063.3 2863.0 2526.7 336.3
1044 Șerpeni 4198.1 1309.3 2888.8 2481.9 406.9
1046 Telița 1064.6 930.6 134.0 134.0
1047 Ţînţăreni 4606.0 743.8 3862.2 3478.0 384.2
1048 Varnița 6827.2 726.3 6100.9 5489.2 611.7
1049 Zolotievca 1709.2 832.6 713.7 615.5 98.2

Basarabeasca 104959.3 21016.1 81526.5 71915.5 1237.0 2171.3 733.6 820.4 441.8 59.3 116.2 5407.5 795.2
Total nivelul II 65099.7 12673.6 50972.2 44599.0 1237.0 2112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 2229.0 795.2
Total nivelul I 39859.6 8342.5 30554.3 27316.5 59.3 59.3 3178.5

2
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1050 Consiliul raional 65099.7 12673.6 50972.2 44599.0 1237.0 2112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 2229.0 795.2
1051 Abaclia 8586.2 1596.3 6989.9 6378.1 611.8
1056 Basarabeasca 13531.8 1316.8 12215.0 10879.8 59.3 59.3 1275.9
1052 Başcalia 4691.8 1413.9 2726.8 2322.8 404.0
1053 Carabetovca 2738.8 1049.0 1689.8 1491.7 198.1
1054 Iordanovca 2055.9 805.7 1015.7 919.8 95.9
1055 Iserlia 2204.3 915.2 1111.9 985.6 126.3
1057 Sadaclia 6050.8 1245.6 4805.2 4338.7 466.5

Briceni 294382.1 64250.9 226483.9 190617.6 4101.0 3567.9 1811.7 918.0 628.3 71.6 138.3 2291.9 24435.0 1470.5
Total nivelul II 180948.0 34803.4 145050.3 120729.3 3611.7 3496.3 1811.7 918.0 628.3 138.3 15742.5 1470.5
Total nivelul I 113434.1 29447.5 81433.6 69888.3 489.3 71.6 71.6 2291.9 8692.5
1058 Consiliul raional 180948.0 34803.4 145050.3 120729.3 3611.7 3496.3 1811.7 918.0 628.3 138.3 15742.5 1470.5
1060 Balasineşti 3565.4 1142.7 2300.4 2026.9 273.5
1061 Bălcăuți 1421.6 765.4 609.8 529.9 79.9
1059 Beleavinţi 2820.3 846.6 1973.7 1709.1 264.6
1062 Berlinţi 3295.2 1114.3 2089.3 1861.9 227.4
1063 Bogdănești 2632.2 880.5 1751.7 1611.3 140.4
1079 Briceni 17123.8 969.5 16154.3 15100.9 71.6 71.6 981.8
1064 Bulboaca 1666.9 988.4 648.4 550.7 97.7
1065 Caracuşenii Vechi 4262.5 1469.1 2614.0 2135.5 478.5
1066 Colicăuți 5606.0 1007.2 4598.8 4246.2 352.6
1067 Corjeuți 5316.3 1785.7 3530.6 2637.8 892.8
1068 Coteala 3012.0 1144.4 1867.6 1640.1 227.5
1069 Cotiujeni 4479.7 1446.9 3032.8 2412.6 200.0 420.2
1070 Criva 1616.1 255.5 1270.0 1091.4 178.6
1071 Drepcăuți 3620.4 1296.0 2142.2 1877.8 264.4
1072 Grimăncăuți 5462.1 1205.4 4256.7 2341.9 1431.0 483.8
1073 Halahora de Sus 2404.8 993.0 1318.6 1133.7 184.9
1074 Hlina 2630.7 764.6 1536.6 1425.1 111.5
1075 Larga 9114.4 1290.7 7551.7 6176.8 489.3 360.9 524.7
1080 Lipcani 6653.0 646.1 6006.9 5419.8 587.1
1076 Mărcăuți 2473.5 917.8 1409.8 1236.5 173.3
1077 Medveja 2264.7 972.0 1292.7 1120.2 172.5
1078 Mihăileni 2042.5 971.1 829.0 748.0 81.0
1081 Pererita 2745.5 999.0 1746.5 1544.4 202.1
1083 Slobozia-Şirăuţi 2425.2 975.1 1348.5 1229.4 119.1

3
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1082 Şirăuţi 3968.4 1177.2 2566.2 1993.2 300.0 273.0
1084 Tabani 3296.6 1238.1 1980.4 1638.1 342.3
1085 Tețcani 3956.5 1115.3 2841.2 2521.1 320.1
1086 Trebisăuți 3557.8 1069.9 2165.2 1928.0 237.2

Cahul 504464.1 97390.8 399541.9 345734.1 7261.9 8313.4 3065.2 2173.0 1316.8 1224.9 533.5 1876.3 34326.9 2029.3
Total nivelul II 305536.4 59267.1 243107.6 209139.9 1287.3 8238.1 3065.2 2173.0 1316.8 1149.6 533.5 1866.3 20546.7 2029.3
Total nivelul I 198927.7 38123.7 156434.3 136594.2 5974.6 75.3 75.3 10.0 13780.2
1087 Consiliul raional 305536.4 59267.1 243107.6 209139.9 1287.3 8238.1 3065.2 2173.0 1316.8 1149.6 533.5 1866.3 20546.7 2029.3
1088 Alexanderfeld 1857.9 357.4 1484.5 1322.1 162.4
1089 Alexandru Ioan Cuza 4345.6 879.1 3466.5 3168.6 297.9
1090 Andrușul de Jos 4532.2 1063.8 3366.2 3089.7 276.5
1091 Andrușul de Sus 3491.0 1037.2 2401.1 2224.0 177.1
1092 Badicul Moldovenesc 2378.5 951.3 1289.1 1134.0 155.1
1093 Baurci-Moldoveni 4053.6 1165.4 2838.9 2592.2 246.7
1094 Borceag 3763.8 782.1 2625.1 2447.4 177.7
1095 Brînza 4044.7 1228.0 2798.9 2510.7 288.2
1096 Bucuria 558.4 337.0 81.9 81.9
1098 Burlacu 3641.5 772.9 2868.6 2640.7 227.9
1097 Burlăceni 3513.0 338.2 3174.8 2938.4 236.4
1115 Cahul 64702.1 4364.7 60337.4 49924.1 5974.6 4438.7
1099 Chioselia Mare 1279.9 1096.3 183.6 183.6
1100 Cîşliţa-Prut 2301.5 1063.6 1198.9 1059.8 139.1
1101 Colibași 9407.9 1570.5 7398.4 6716.9 681.5
1102 Crihana Veche 5471.4 1464.4 4007.0 3448.8 558.2
1103 Cucoara 3081.4 1088.3 1804.2 1586.1 218.1
1104 Doina 4432.8 977.0 3223.4 3028.4 195.0
1105 Găvănoasa 1044.2 782.6 261.6 261.6
1106 Giurgiulești 4277.4 483.8 3793.6 3448.9 344.7
1107 Huluboaia 2066.2 969.3 1077.2 976.2 101.0
1108 Iujnoe 2312.3 986.3 1281.5 1187.2 10.0 84.3
1109 Larga Nouă 2253.0 736.5 1516.5 1338.3 178.2
1110 Lebedenco 2797.4 730.2 2067.2 1796.2 271.0
1111 Lopăţica 1347.7 771.5 75.1 75.1
1112 Lucești 367.3 166.2 67.8 67.8
1113 Manta 7433.5 1430.7 5957.6 5484.3 473.3
1114 Moscovei 4172.4 730.4 3442.0 3063.9 378.1

4
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1116 Pelinei 4780.2 1155.6 3417.2 3151.4 265.8
1117 Roșu 4351.6 867.6 3484.0 3112.2 371.8
1118 Slobozia Mare 10862.1 1563.7 8783.0 8093.4 689.6
1119 Taraclia de Salcie 3388.6 1106.2 1973.1 1789.4 183.7
1120 Tartaul de Salcie 2833.8 935.9 1829.2 1712.2 117.0
1121 Tătărești 3828.9 1158.3 2670.6 2447.4 223.2
1122 Vadul lui Isac 3987.6 1273.0 2533.4 2202.4 331.0
1123 Văleni 6325.7 1299.9 4453.4 4091.9 361.5
1124 Zîrnești 3640.6 438.8 3201.8 2867.0 75.3 75.3 259.5

Cantemir 275597.9 57353.7 215535.9 185736.9 3327.0 5115.2 1455.9 2408.7 810.8 60.0 379.8 19884.7 1472.1
Total nivelul II 174416.6 30906.4 141555.4 118602.0 3327.0 5055.2 1455.9 2408.7 810.8 379.8 13099.1 1472.1
Total nivelul I 101181.3 26447.3 73980.5 67134.9 60.0 60.0 6785.6
1125 Consiliul raional 174416.6 30906.4 141555.4 118602.0 3327.0 5055.2 1455.9 2408.7 810.8 379.8 13099.1 1472.1
1126 Antonești 3067.6 784.8 1985.2 1806.8 178.4
1127 Baimaclia 7002.0 965.5 6036.5 5668.0 368.5
1128 Cania 4240.2 1089.0 3151.2 2693.2 60.0 60.0 398.0
1142 Cantemir 8637.1 570.6 8066.5 7479.5 587.0
1129 Capaclia 3632.5 1129.5 2438.6 2221.1 217.5
1131 Chioselia 3655.1 1060.9 2594.2 2343.5 250.7
1133 Ciobalaccia 4881.2 1113.4 3767.8 3405.6 362.2
1130 Cîietu 3300.4 998.3 2302.1 2154.0 148.1
1134 Cîrpești 3540.2 1283.5 2256.7 1983.5 273.2
1132 Cîşla 820.6 743.8 76.8 76.8
1135 Cociulia 5075.4 1271.3 3791.8 3402.0 389.8
1136 Coştangalia 2422.3 168.1 2224.4 2110.9 113.5
1137 Enichioi 4026.0 780.5 3245.5 3029.5 216.0
1138 Gotești 6614.5 1468.5 4989.9 4480.1 509.8
1139 Haragîş 2683.8 954.2 1729.6 1611.7 117.9
1140 Lărguța 4210.0 1250.5 2959.5 2638.6 320.9
1141 Lingura 1231.5 992.7 183.6 183.6
1143 Pleșeni 4703.3 515.3 4188.0 3832.8 355.2
1144 Plopi 3764.5 1005.6 2758.9 2583.5 175.4
1145 Porumbești 3043.0 973.0 2070.0 1886.4 183.6
1146 Sadîc 3581.3 1269.3 2312.0 2059.4 252.6
1148 Stoianovca 1892.2 876.0 1016.2 869.4 146.8
1147 Şamalia 1845.2 1006.1 736.4 625.6 110.8

5
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1149 Tartaul 3538.8 1046.3 2492.5 2271.2 221.3
1151 Toceni 2750.5 1005.8 1744.7 1608.0 136.7
1150 Țiganca 4180.3 1169.0 3011.3 2695.9 315.4
1152 Vişniovca 2841.8 955.8 1850.6 1674.7 175.9

Călărași 299502.7 64357.1 231747.1 197103.0 5623.1 5565.4 1800.6 2429.6 710.6 331.8 292.8 802.9 19659.0 2993.7
Total nivelul II 178644.6 33226.9 143155.0 123722.5 5233.6 1800.6 2429.6 710.6 292.8 11205.2 2993.7
Total nivelul I 120858.1 31130.2 88592.1 73380.5 5623.1 331.8 331.8 802.9 8453.8
1153 Consiliul raional 178644.6 33226.9 143155.0 123722.5 5233.6 1800.6 2429.6 710.6 292.8 11205.2 2993.7
1154 Bahmut 3951.5 1027.4 2919.4 2706.2 213.2
1155 Bravicea 6073.8 1294.5 4353.7 3971.2 382.5
1156 Buda 2308.4 1023.7 1284.7 1101.8 62.3 62.3 120.6
1157 Căbăiești 2567.9 1088.2 1479.7 1362.4 117.3
1167 Călărași 21902.9 1789.4 20113.5 12624.6 5623.1 141.8 141.8 1724.0
1158 Dereneu 2515.5 1129.9 1385.6 1228.9 156.7
1159 Frumoasa 1600.3 814.9 785.4 704.1 81.3
1161 Hirova 3075.5 1036.3 1808.5 1646.6 161.9
1160 Hîrjauca 2924.1 467.0 2457.1 2151.2 305.9
1162 Hoginești 3907.7 1106.5 2741.0 2036.8 502.9 201.3
1163 Horodiște 3215.2 1161.0 2054.2 1762.0 292.2
1164 Meleșeni 2566.4 1051.4 1515.0 1327.5 187.5
1165 Nișcani 1143.7 955.2 188.5 188.5
1166 Onișcani 3393.2 1020.2 2134.2 1906.2 228.0
1168 Păulești 1820.2 844.8 975.4 869.5 105.9
1169 Peticeni 2805.5 912.9 1892.6 1754.4 138.2
1171 Pitușca 5475.1 1161.3 4313.8 3655.6 300.0 358.2
1170 Pîrjolteni 3046.1 939.8 2106.3 1912.0 194.3
1172 Răciula 4730.7 1169.9 3560.8 3197.0 65.4 65.4 298.4
1173 Rădeni 2552.1 1123.3 1385.7 1195.1 190.6
1174 Sadova 3591.1 1190.7 2400.4 2115.3 285.1
1175 Săseni 3008.3 1197.4 1767.7 1499.7 268.0
1176 Sipoteni 14242.4 1809.7 12348.4 11485.4 863.0
1177 Temeleuți 2957.5 1019.2 1938.3 1771.6 166.7
1179 Tuzara 4297.7 1217.3 3075.2 2758.1 317.1
1178 Ţibirica 3799.2 1076.9 2722.3 2391.9 62.3 62.3 268.1
1180 Vălcineț 5207.6 1429.0 3778.6 3302.5 476.1
1181 Vărzăreștii Noi 2178.5 1072.4 1106.1 942.9 163.2

6
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15

Căușeni 383312.2 76098.4 305157.1 252498.3 4610.6 16639.6 2134.1 2784.2 8628.9 782.9 1899.9 409.6 2762.5 25571.6 3074.5
Total nivelul II 250181.8 44550.4 203891.2 164201.1 4610.6 16639.6 2134.1 2784.2 8628.9 782.9 1899.9 409.6 15365.4 3074.5
Total nivelul I 133130.4 31548.0 101265.9 88297.2 2762.5 10206.2
1182 Consiliul raional 250181.8 44550.4 203891.2 164201.1 4610.6 16639.6 2134.1 2784.2 8628.9 782.9 1899.9 409.6 15365.4 3074.5
1183 Baccealia 3251.6 1105.7 2145.9 1896.1 249.8
1184 Baimaclia 5019.0 1188.9 3830.1 3015.3 537.5 277.3
1197 Căinari 5280.9 1102.3 4178.6 3679.1 499.5
1198 Căușeni 31712.5 2285.0 29427.5 25573.6 1750.8 2103.1
1185 Chircăiești 5582.8 1373.7 4209.1 3344.6 474.2 390.3
1186 Chircăieștii Noi 2933.5 1105.6 1827.9 1641.3 186.6
1189 Ciuflești 1993.9 851.7 1142.2 1012.6 129.6
1187 Cîrnățeni 4475.0 1184.9 3290.1 2960.5 329.6
1188 Cîrnățenii Noi 2897.2 1089.9 1807.3 1623.6 183.7
1190 Copanca 5998.3 1441.5 4556.8 3968.0 588.8
1191 Coșcalia 3295.0 1150.0 2111.3 1872.1 239.2
1192 Fîrlădeni 4712.2 1499.4 3212.8 2681.9 530.9
1193 Grădinița 2030.5 915.7 1114.8 982.8 132.0
1194 Grigorievca 1961.4 799.5 1161.9 1028.3 133.6
1195 Hagimus 4002.6 1099.7 2902.9 2563.3 339.6
1196 Opaci 5462.4 1443.7 4018.7 3625.8 392.9
1199 Pervomaisc 2198.2 270.1 1928.1 1769.2 158.9
1200 Plop-Știubei 3555.3 1112.6 2442.7 2237.2 205.5
1201 Săiți 3523.8 859.6 2664.2 2419.5 244.7
1202 Sălcuța 6045.9 1438.4 4607.5 4082.8 524.7
1205 Taraclia 4014.5 1092.6 2921.9 2445.6 476.3
1203 Tănătari 3547.4 1206.5 2340.9 2032.6 308.3
1204 Tănătarii Noi 921.9 844.2 77.7 77.7
1206 Tocuz 6854.8 1376.7 5478.1 4985.1 493.0
1207 Ucrainca 3037.4 1132.9 1747.0 1557.2 189.8
1208 Ursoaia 3751.9 1096.6 2655.3 2356.9 298.4
1209 Zaim 5070.5 1480.6 3464.6 2942.2 522.4

Cimișlia 236921.3 56198.5 177073.8 145755.6 3134.5 3774.2 1031.2 1896.7 593.6 61.4 191.3 158.8 21168.5 3082.2
Total nivelul II 155901.7 31216.0 123241.7 98692.9 3134.5 3712.8 1031.2 1896.7 593.6 191.3 14619.3 3082.2
Total nivelul I 81019.6 24982.5 53832.1 47062.7 61.4 61.4 158.8 6549.2
1240 Consiliul raional 155901.7 31216.0 123241.7 98692.9 3134.5 3712.8 1031.2 1896.7 593.6 191.3 14619.3 3082.2

7
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1241 Albina 3637.5 1056.5 2543.6 2322.7 220.9
1242 Batîr 3356.4 1221.3 2040.2 1773.4 266.8
1243 Cenac 2537.4 1169.7 1343.7 1124.2 219.5
1255 Cimișlia 19723.2 2078.0 17645.2 15909.4 61.4 61.4 1674.4
1244 Ciucur-Mingir 1225.8 1010.4 192.5 192.5
1245 Codreni 470.3 327.9 78.9 78.9
1246 Ecaterinovca 3504.3 1216.4 1830.0 1640.8 189.2
1247 Gradişte 3738.6 1070.5 2586.1 2318.0 268.1
1248 Gura Galbenei 5418.7 1576.6 3677.3 3065.5 611.8
1249 Hîrtop 3069.9 1128.3 1941.6 1692.5 249.1
1250 Ialpujeni 2459.1 1097.1 1171.6 986.9 184.7
1251 Ivanovca Nouă 1884.6 1058.2 826.4 736.3 90.1
1252 Javgur 2811.6 1150.1 1637.2 1428.5 208.7
1253 Lipoveni 2634.7 1020.0 1614.7 1237.5 158.8 218.4
1254 Mihailovca 3060.5 1071.2 1978.6 1600.5 378.1
1256 Porumbrei 2911.5 1038.2 1864.2 1685.9 178.3
1257 Sagaidac 3747.3 1235.0 2152.4 1880.8 271.6
1258 Satul Nou 2923.4 1130.9 1699.9 1467.6 232.3
1259 Selemet 5476.8 1444.2 3504.0 3075.8 428.2
1260 Suric 1767.7 1075.7 650.0 557.7 92.3
1261 Topala 1820.4 1024.4 796.0 708.4 87.6
1262 Troiţcoe 1685.5 645.6 1039.9 915.6 124.3
1263 Valea Perjei 1154.4 136.3 1018.1 934.7 83.4

Criuleni 334260.6 58226.5 265998.1 225129.8 7168.6 6104.5 1785.2 2859.2 1025.8 68.1 366.2 5000.0 17379.9 5215.3
Total nivelul II 197301.8 32940.2 155442.1 132673.7 2899.1 6036.4 1785.2 2859.2 1025.8 366.2 8617.6 5215.3
Total nivelul I 136958.8 25286.3 110556.0 92456.1 4269.5 68.1 68.1 5000.0 8762.3
1264 Consiliul raional 197301.8 32940.2 155442.1 132673.7 2899.1 6036.4 1785.2 2859.2 1025.8 366.2 8617.6 5215.3
1265 Bălăbănești 7071.0 1210.5 5860.5 5432.1 428.4
1266 Bălțata 2991.3 1045.2 1839.3 1627.7 211.6
1267 Boşcana 5715.9 1350.6 4365.3 3951.2 414.1
1268 Cimișeni 3419.3 643.9 2775.4 2450.1 325.3
1269 Corjova 3759.7 1130.1 2629.6 2330.2 299.4
1270 Coșernița 2206.8 722.2 1366.3 1186.6 179.7
1284 Criuleni 13128.9 1085.7 12043.2 11056.5 986.7
1271 Cruglic 5286.9 1075.2 4094.8 3787.2 307.6
1272 Dolinnoe 2765.9 989.4 1776.5 1638.2 138.3

8
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1273 Drăsliceni 6629.4 750.2 5867.8 3421.0 2060.6 386.2
1274 Dubăsarii Vechi 9629.8 1438.8 8191.0 7472.0 719.0
1275 Hîrtopul Mare 6201.4 1318.9 4882.5 4402.3 480.2
1276 Hrușova 3352.3 900.0 2452.3 2152.0 300.3
1277 Işnovăţ 2409.7 840.0 1569.7 1386.1 183.6
1278 Izbiște 5091.8 1283.7 3770.2 3365.3 68.1 68.1 336.8
1279 Jevreni 2541.0 924.6 1592.5 1415.6 176.9
1281 Maşcăuţi 5349.1 1485.8 3863.3 3365.0 498.3
1280 Măgdăcești 20238.4 669.0 19569.4 11711.8 2208.9 5000.0 648.7
1282 Miclești 3862.9 1099.9 2763.0 2495.4 267.6
1283 Onițcani 4294.2 1030.9 3245.9 2982.5 263.4
1285 Pașcani 6420.9 370.4 6050.5 5749.9 300.6
1286 Răculești 3683.9 1020.9 2663.0 2464.4 198.6
1287 Rîșcova 3233.9 950.0 1600.0 1459.7 140.3
1288 Slobozia-Dușca 4613.1 948.8 3664.3 3314.1 350.2
1289 Zăicana 3061.3 1001.6 2059.7 1839.2 220.5

Dondușeni 176020.7 42963.3 126534.0 105052.7 2655.0 3680.9 1493.7 1640.6 260.1 71.6 214.9 13812.9 1332.5
Total nivelul II 117946.4 22556.9 89913.3 73386.8 2655.0 3609.3 1493.7 1640.6 260.1 214.9 8929.7 1332.5
Total nivelul I 58074.3 20406.4 36620.7 31665.9 71.6 71.6 4883.2
1290 Consiliul raional 117946.4 22556.9 89913.3 73386.8 2655.0 3609.3 1493.7 1640.6 260.1 214.9 8929.7 1332.5
1291 Arionești 2762.1 1083.0 1547.0 1384.9 162.1
1292 Baraboi 5009.6 1266.2 3743.4 3369.8 373.6
1293 Briceni 1099.9 918.7 84.4 84.4
1294 Cernoleuca 2543.2 1068.2 1475.0 1274.9 200.1
1295 Climăuți 1303.7 198.1 1105.6 981.3 124.3
1296 Corbu 2099.2 911.5 1187.7 1026.1 161.6
1297 Crișcăuți 1349.8 296.9 959.1 828.7 130.4
1298 Dondușeni 2861.7 1006.8 1706.0 1522.4 183.6
1303 Dondușeni, orașul 9475.5 1082.7 8392.8 7286.4 1106.4
1299 Elizavetovca 1437.2 840.8 590.6 527.7 62.9
1300 Frasin 2768.7 1173.1 1566.3 1359.4 206.9
1301 Horodiște 1895.6 841.7 940.0 842.6 97.4
1302 Moşana 3103.0 1082.4 2020.6 1822.0 198.6
1304 Pivniceni 1426.7 869.0 540.0 468.9 71.1
1305 Plop 2080.3 1071.1 978.4 817.4 161.0
1306 Pocrovca 2172.4 660.2 1352.0 1223.8 128.2

9
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1307 Rediul Mare 1198.6 944.5 112.9 112.9
1308 Scăieni 2133.6 1074.2 1005.4 807.0 198.4
1309 Sudarca 3097.7 997.4 2077.6 1865.6 212.0
1311 Teleșeuca 1556.8 887.5 669.3 595.1 74.2
1312 Tîrnova 2779.8 1000.0 1779.8 1246.2 71.6 71.6 462.0
1310 Ţaul 3919.2 1132.4 2786.8 2415.7 371.1

Drochia 345961.7 70882.2 267899.3 228572.7 3388.8 9874.2 2847.9 2981.5 1635.2 2083.6 326.0 24523.0 1540.6
Total nivelul II 217893.9 40132.2 172808.9 143446.4 3388.8 9541.2 2847.9 2981.5 1635.2 1750.6 326.0 14891.9 1540.6
Total nivelul I 128067.8 30750.0 95090.4 85126.3 333.0 333.0 9631.1
1313 Consiliul raional 217893.9 40132.2 172808.9 143446.4 3388.8 9541.2 2847.9 2981.5 1635.2 1750.6 326.0 14891.9 1540.6
1314 Antoneuca 1410.8 615.3 786.5 729.2 57.3
1315 Baroncea 2653.8 971.4 1605.7 1426.0 179.7
1316 Chetrosu 5772.4 1448.1 4324.3 3668.1 75.3 75.3 580.9
1317 Cotova 3699.7 1364.5 2335.2 1970.1 365.1
1318 Dominteni 3019.1 925.3 2072.6 1929.1 143.5
1319 Drochia 3612.2 1214.0 2293.7 1913.2 62.4 62.4 318.1
1330 Drochia, orașul 30858.2 2027.4 28830.8 26755.7 2075.1
1320 Fîntînița 2211.5 950.5 1094.0 953.1 140.9
1321 Gribova 3483.9 1000.1 2338.5 2030.4 62.3 62.3 245.8
1322 Hăsnăşenii Mari 2322.6 963.6 1317.3 1130.4 186.9
1323 Hăsnăşenii Noi 3209.3 978.3 2231.0 2036.7 194.3
1324 Maramonovca 3185.8 1200.1 1985.7 1727.3 258.4
1325 Miciurin 2158.0 957.8 1186.0 1002.3 183.7
1326 Mîndîc 3703.5 1274.7 2371.0 2012.3 358.7
1327 Moara de Piatră 2741.2 1070.8 1219.8 1059.3 160.5
1328 Nicoreni 3915.7 1372.4 2312.7 1874.2 71.5 71.5 367.0
1329 Ochiul Alb 5984.6 1116.0 4318.3 3926.8 61.5 61.5 330.0
1331 Palanca 2014.2 983.9 972.7 887.0 85.7
1332 Pelinia 11440.4 1841.2 9591.2 8690.2 901.0
1333 Pervomaiscoe 2147.7 942.2 1172.4 1070.2 102.2
1334 Petreni 2191.9 482.7 1671.9 1552.2 119.7
1335 Popeștii de Jos 2315.4 1077.6 1237.8 1028.2 209.6
1336 Popeștii de Sus 2190.1 974.1 1216.0 1038.0 178.0
1338 Sofia 6081.7 1145.3 4936.4 4419.8 516.6
1337 Şalvirii Vechi 1968.2 981.7 986.5 892.2 94.3
1339 Şuri 6046.0 1174.6 4871.4 4369.3 502.1

10
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1340 Țarigrad 4671.5 609.4 4062.1 3563.6 498.5
1341 Zgurița 3058.4 1087.0 1748.9 1471.4 277.5

Dubăsari 168113.4 25247.1 138791.5 98164.0 2164.8 22611.0 818.3 446.4 20857.9 369.3 119.1 630.0 12294.1 2927.6
Total nivelul II 105747.6 15695.7 87169.8 51347.9 2164.8 22611.0 818.3 446.4 20857.9 369.3 119.1 8118.5 2927.6
Total nivelul I 62365.8 9551.4 51621.7 46816.1 630.0 4175.6
1342 Consiliul raional 105747.6 15695.7 87169.8 51347.9 2164.8 22611.0 818.3 446.4 20857.9 369.3 119.1 8118.5 2927.6
1343 Cocieri 9212.8 558.6 8654.2 7999.6 175.0 479.6
1344 Corjova 1660.6 1202.7 457.9 457.9
1345 Coșnița 13275.4 953.0 12322.4 11515.0 105.0 702.4
1346 Doroţcaia 7402.2 953.7 5647.9 4999.7 258.0 390.2
1347 Holercani 4461.9 988.0 3342.8 3060.9 281.9
1348 Marcăuţi 1888.4 806.6 1081.8 996.9 84.9
1349 Molovata 3890.5 982.7 2907.8 2593.2 314.6
1350 Molovata Nouă 3868.9 830.7 3038.2 2676.7 47.0 314.5
1351 Oxentea 4754.5 748.8 3744.7 3432.4 312.3
1352 Pîrîta 6828.9 1027.5 5801.4 5336.3 45.0 420.1
1353 Ustia 5121.7 499.1 4622.6 4205.4 417.2

Edineț 336134.9 70667.7 258261.6 216068.1 3535.2 6239.5 2644.4 2483.8 891.3 61.4 158.6 28241.9 4176.9
Total nivelul II 203827.7 38363.8 161041.8 131799.7 6178.1 2644.4 2483.8 891.3 158.6 18887.1 4176.9
Total nivelul I 132307.2 32303.9 97219.8 84268.4 3535.2 61.4 61.4 9354.8
1354 Consiliul raional 203827.7 38363.8 161041.8 131799.7 6178.1 2644.4 2483.8 891.3 158.6 18887.1 4176.9
1355 Alexeevca 1841.7 1001.3 713.2 637.7 75.5
1356 Bădragii Noi 2042.5 900.6 1141.9 1011.6 130.3
1357 Bădragii Vechi 1280.0 442.9 604.6 525.2 79.4
1358 Bleșteni 2084.5 813.0 1230.6 1046.0 184.6
1359 Brătușeni 7208.0 1319.3 5888.7 5304.8 583.9
1360 Brînzeni 1304.2 257.0 1005.1 821.5 183.6
1361 Burlănești 3523.7 1071.6 2225.3 2028.9 196.4
1362 Cepeleuți 2072.4 953.7 1112.9 966.1 146.8
1363 Chetroșica Nouă 1829.2 853.2 947.3 819.6 127.7
1364 Constantinovca 1821.9 840.0 894.8 830.2 64.6
1365 Corpaci 3083.8 973.0 1928.2 1790.4 137.8
1366 Cuconeștii Noi 3241.7 1123.7 2118.0 1890.4 227.6
1375 Cupcini 13439.1 1156.6 12282.5 11227.6 1054.9
1376 Edineț 33353.1 2464.0 30889.1 25919.4 2552.4 61.4 61.4 2355.9

11
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1367 Fetești 4055.9 1152.6 2531.5 2216.6 314.9
1368 Gaşpar 2210.4 978.0 1214.8 1061.8 153.0
1369 Goleni 1463.2 359.0 976.5 859.3 117.2
1370 Gordinești 4462.2 1259.9 3110.6 2737.7 372.9
1371 Hancăuţi 2026.6 964.7 1061.9 940.8 121.1
1372 Hincăuţi 3554.0 1022.4 2459.3 2280.6 178.7
1373 Hlinaia 3106.1 1062.5 1880.6 1672.3 208.3
1374 Lopatnic 2468.3 979.2 1489.1 1337.6 151.5
1377 Parcova 3031.6 698.4 2215.7 1830.1 123.3 262.3
1378 Rotunda 2051.9 1017.3 1030.2 885.1 145.1
1379 Ruseni 2931.8 1158.6 1773.2 1524.2 249.0
1381 Stolniceni 2205.3 914.3 1159.1 1010.4 148.7
1380 Şofrîncani 3608.2 1072.5 2535.7 2310.8 224.9
1382 Terebna 2079.0 952.1 1037.7 880.2 157.5
1383 Tîrnova 4108.1 1164.0 2719.7 2210.5 270.2 239.0
1384 Trinca 4584.1 1270.3 3122.7 2189.0 589.3 344.4
1385 Viișoara 3219.8 979.5 2205.4 2045.1 160.3
1386 Zăbriceni 3014.9 1128.7 1713.9 1456.9 257.0

Fălești 370492.9 78235.7 282559.5 239353.3 3357.2 7409.5 2166.3 3111.9 1668.8 61.2 401.3 1000.0 27737.1 3702.4
Total nivelul II 238904.7 42564.8 189340.5 157332.4 3357.2 7348.3 2166.3 3111.9 1668.8 401.3 17600.2 3702.4
Total nivelul I 131588.2 35670.9 93219.0 82020.9 61.2 61.2 1000.0 10136.9
1387 Consiliul raional 238904.7 42564.8 189340.5 157332.4 3357.2 7348.3 2166.3 3111.9 1668.8 401.3 17600.2 3702.4
1388 Albinețul Vechi 3726.5 399.5 3153.3 2853.3 300.0
1389 Bocani 2248.1 1023.7 1224.4 1080.3 144.1
1392 Catranîc 2110.2 901.9 1208.3 1058.9 149.4
1390 Călinești 4193.6 1253.8 2939.8 2631.1 308.7
1391 Călugăr 3998.1 1003.2 2994.9 2670.7 324.2
1393 Chetriș 2566.0 997.6 1568.4 1384.7 183.7
1394 Ciolacu Nou 3951.5 1296.1 2623.2 2266.2 357.0
1395 Egorovca 3039.0 1079.6 1757.3 1554.0 203.3
1410 Fălești 20830.5 1972.1 18858.4 16812.4 61.2 61.2 1984.8
1396 Făleștii Noi 3459.3 732.6 2726.7 2468.9 257.8
1397 Glinjeni 4201.1 1140.3 3060.8 2669.7 391.1
1398 Hiliuți 2876.7 1097.0 1779.7 1538.1 241.6
1399 Hîncești 2529.4 1143.8 1385.6 1262.1 123.5
1400 Horești 2016.8 966.9 1021.4 890.0 131.4

12
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1401 Ilenuța 3029.6 826.0 1957.1 1782.1 175.0
1402 Işcălău 4555.7 1288.9 3193.9 2900.7 293.2
1403 Izvoare 3602.7 1083.3 2292.4 2060.9 231.5
1404 Logofteni 2265.5 924.6 1335.7 1191.5 144.2
1405 Mărăndeni 4021.2 973.7 3011.2 2711.4 299.8
1406 Musteața 3026.2 1045.7 1980.5 1803.8 176.7
1407 Natalievca 3251.8 935.4 2176.8 1940.0 236.8
1408 Năvîrneţ 4371.9 1213.6 3158.3 2857.3 301.0
1409 Obreja Veche 3882.9 1222.8 2651.3 2354.8 296.5
1411 Pietrosu 2422.7 1101.9 990.6 894.1 96.5
1412 Pînzăreni 2562.5 1040.4 1329.5 1172.7 156.8
1413 Pîrlița 4741.7 1360.0 3381.7 1980.4 1000.0 401.3
1414 Pompa 1966.9 583.6 1346.0 1221.7 124.3
1415 Pruteni 3535.5 1293.4 2242.1 1965.3 276.8
1416 Răuțel 4435.0 815.3 3619.7 3139.6 480.1
1417 Risipeni 3132.7 1047.7 1997.2 1766.3 230.9
1418 Sărata Veche 7019.4 1475.6 4941.1 4410.4 530.7
1419 Scumpia 5099.2 1378.8 3720.4 3315.4 405.0
1420 Taxobeni 2918.3 1052.1 1591.3 1412.1 179.2

Florești 352342.7 78603.8 263948.2 220840.9 3355.3 7396.0 2494.1 3376.6 1155.6 65.5 304.2 2007.0 26807.6 3541.4
Total nivelul II 236859.9 41882.5 188093.0 154684.9 3355.3 7330.5 2494.1 3376.6 1155.6 304.2 2007.0 17173.9 3541.4
Total nivelul I 115482.8 36721.3 75855.2 66156.0 65.5 65.5 9633.7
1421 Consiliul raional 236859.9 41882.5 188093.0 154684.9 3355.3 7330.5 2494.1 3376.6 1155.6 304.2 2007.0 17173.9 3541.4
1422 Alexeevca 2385.1 1036.5 1282.1 1133.5 148.6
1423 Băhrinești 3044.5 1052.7 1991.8 1741.5 250.3
1424 Caşunca 3249.8 979.3 2270.5 2053.9 216.6
1425 Cernița 1879.1 885.6 917.3 804.5 112.8
1426 Ciripcău 1717.4 827.9 889.5 756.6 132.9
1427 Ciutulești 3177.7 1299.8 1877.9 1518.6 359.3
1428 Coșernița 2541.6 1085.9 1357.6 1170.2 187.4
1429 Cuhureștii de Jos 2827.1 1166.1 1568.1 1328.9 239.2
1430 Cuhureștii de Sus 4135.9 686.2 3449.7 3184.5 265.2
1431 Cunicea 3701.7 1418.4 2149.7 1771.6 378.1
1432 Domulgeni 996.3 533.3 463.0 298.5 164.5
1444 Florești 14539.9 1539.8 13000.1 11379.1 65.5 65.5 1555.5
1433 Frumușica 2367.4 1073.3 1147.6 963.9 183.7

13
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1434 Ghindești 2645.7 936.1 1477.7 1212.0 265.7
1445 Ghindești, orașul 2683.9 225.4 2458.5 2235.7 222.8
1436 Gura Camencii 4962.4 915.0 3965.1 3590.5 374.6
1435 Gura Căinarului 1798.3 288.3 1510.0 1300.5 209.5
1437 Iliciovca 3260.1 902.9 2158.9 1991.7 167.2
1438 Izvoare 1975.5 810.0 1097.4 906.5 190.9
1439 Japca 2529.8 1103.1 1355.0 1175.1 179.9
1440 Lunga 1777.3 255.4 1521.9 1322.2 199.7
1441 Mărculești 2163.1 892.2 1210.9 1111.1 99.8
1446 Mărculești, orașul 2766.1 834.1 1822.4 1594.1 228.3
1442 Napadova 2231.1 969.8 1261.3 1144.6 116.7
1443 Nicolaevca 1820.0 907.4 827.3 709.4 117.9
1447 Prajila 3734.8 1347.6 2295.3 1954.6 340.7
1448 Prodănești 1867.7 528.3 1339.4 1120.5 218.9
1449 Putinești 2769.4 740.8 1809.8 1613.1 196.7
1450 Rădulenii Vechi 2310.7 1090.9 1134.9 974.4 160.5
1451 Roșietici 3042.4 1079.6 1746.3 1486.2 260.1
1452 Sănătăuca 3151.9 1026.1 2125.8 1815.9 309.9
1453 Sevirova 2086.4 1014.1 893.4 750.8 142.6
1454 Ștefănești 2980.1 1167.9 1744.0 1463.5 280.5
1455 Temeleuți 2172.1 1035.6 1072.0 939.7 132.3
1456 Tîrgul Vertiujeni 1466.0 407.6 930.1 820.9 109.2
1457 Trifănești 2085.4 1017.2 916.2 772.0 144.2
1458 Vărvăreuca 3547.5 508.4 3039.1 2684.8 354.3
1459 Văscăuţi 1982.8 1030.5 853.1 733.2 119.9
1460 Vertiujeni 3348.5 1124.4 2160.4 1960.7 199.7
1461 Zăluceni 1760.3 977.8 764.1 667.0 97.1

Glodeni 240373.6 50002.5 185099.1 155476.8 2360.5 3362.4 1513.3 1226.7 335.5 123.7 163.2 19293.0 4606.4
Total nivelul II 160077.1 28462.8 128105.8 105147.2 2360.5 3238.7 1513.3 1226.7 335.5 163.2 12753.0 4606.4
Total nivelul I 80296.5 21539.7 56993.3 50329.6 123.7 123.7 6540.0
1462 Consiliul raional 160077.1 28462.8 128105.8 105147.2 2360.5 3238.7 1513.3 1226.7 335.5 163.2 12753.0 4606.4
1463 Balatina 7641.3 1509.3 5327.3 4715.7 611.6
1464 Cajba 2661.0 974.2 1553.6 1370.0 183.6
1465 Camenca 2868.2 1086.6 1781.6 1554.7 226.9
1466 Ciuciulea 3937.5 1195.9 2715.7 2330.4 385.3
1467 Cobani 2951.4 869.6 2081.8 1799.8 282.0

14
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1468 Cuhnești 4754.6 1257.8 3378.5 3057.7 320.8
1469 Danu 3824.8 1291.9 2520.5 2088.0 62.3 62.3 370.2
1470 Dușmani 2924.0 1021.0 1870.7 1653.5 217.2
1471 Fundurii Noi 811.8 710.8 88.3 88.3
1472 Fundurii Vechi 3924.6 1259.3 2665.3 2311.0 354.3
1477 Glodeni 13957.3 1252.3 12705.0 11442.4 61.4 61.4 1201.2
1473 Hîjdieni 5416.5 1207.1 4209.4 3790.5 418.9
1474 Iabloana 3500.8 1147.1 2353.7 2058.8 294.9
1475 Limbenii Noi 2909.3 1046.6 1617.2 1429.3 187.9
1476 Limbenii Vechi 2860.9 1019.9 1811.4 1611.5 199.9
1478 Petrunea 3765.2 1056.4 2542.0 2295.7 246.3
1479 Sturzovca 5514.9 1394.8 4120.1 3607.0 513.1
1480 Ustia 2982.2 1088.2 1711.9 1498.6 213.3
1481 Viișoara 3090.2 1150.9 1939.3 1715.0 224.3

Hîncești 444440.3 100950.4 338929.9 288631.9 3289.5 9050.0 2753.7 2671.0 1717.5 1461.8 446.0 250.0 32093.6 5614.9
Total nivelul II 292298.0 57060.4 234643.7 199226.1 2214.0 8863.0 2753.7 2671.0 1717.5 1274.8 446.0 18725.7 5614.9
Total nivelul I 152142.3 43890.0 104286.2 89405.8 1075.5 187.0 187.0 250.0 13367.9
1482 Consiliul raional 292298.0 57060.4 234643.7 199226.1 2214.0 8863.0 2753.7 2671.0 1717.5 1274.8 446.0 18725.7 5614.9
1483 Bălceana 2879.2 1153.6 1655.7 1462.4 193.3
1484 Bobeica 3626.9 1235.2 2227.5 1907.6 319.9
1485 Boghiceni 3514.6 1265.5 2249.1 1942.6 306.5
1486 Bozieni 3863.5 1124.2 2652.2 2356.6 295.6
1487 Bujor 4227.1 1320.9 2807.5 2379.2 428.3
1488 Buţeni 4329.5 1348.0 2819.8 2408.0 411.8
1490 Caracui 3236.5 1279.3 1835.2 1553.4 281.8
1489 Călmățui 2255.7 1131.3 1124.4 930.8 193.6
1491 Cărpineni 8703.7 2275.6 6428.1 4919.2 62.4 62.4 250.0 1196.5
1492 Cățeleni 2109.4 1047.7 1061.7 907.0 154.7
1493 Cioara 3315.0 1164.3 2150.7 1891.8 258.9
1494 Ciuciuleni 4369.4 1542.2 2672.6 2126.3 546.3
1495 Cotul Morii 1291.3 1076.2 215.1 215.1
1496 Crasnoarmeiscoe 5736.6 1488.5 3974.6 3471.6 503.0
1497 Dancu 2788.4 1047.1 1513.6 1340.8 172.8
1498 Drăgușenii Noi 2675.8 1056.0 1548.4 1315.6 232.8
1499 Fîrlădeni 417.4 220.4 112.4 112.4
1500 Fundul Galbenei 3824.6 1149.4 2630.4 2332.2 298.2

15
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1512 Hîncești 22535.3 1963.6 20571.7 17629.0 1075.5 62.3 62.3 1804.9
1501 Ivanovca 973.0 753.0 120.0 120.0
1502 Lăpușna 5496.5 1503.0 3993.5 3326.4 667.1
1503 Leușeni 2297.3 326.7 1970.6 1725.3 245.3
1504 Logănești 4400.8 1209.1 3191.7 2749.3 442.4
1505 Mereșeni 3224.3 1199.9 1985.7 1690.2 295.5
1506 Mingir 8201.7 1592.3 6013.6 5359.1 62.3 62.3 592.2
1507 Mirești 2469.6 809.5 1585.0 1435.1 149.9
1508 Negrea 3447.2 1092.6 2077.3 1866.4 210.9
1509 Nemțeni 2488.9 769.7 1719.2 1511.9 207.3
1510 Obileni 2350.6 331.5 1886.7 1710.6 176.1
1511 Onești 2706.2 1006.5 1696.7 1520.1 176.6
1513 Pașcani 3823.6 1218.7 2361.6 2065.5 296.1
1514 Pervomaiscoe 423.5 244.8 79.1 79.1
1515 Pogănești 3122.7 985.0 2137.7 1962.1 175.6
1516 Sărata-Galbenă 7609.0 1517.5 5674.4 5031.7 642.7
1517 Secăreni 1309.5 1113.4 196.1 196.1
1519 Sofia 2595.6 1097.9 1415.0 1241.9 173.1
1520 Stolniceni 3394.3 1162.6 2005.8 1805.3 200.5
1518 Șipoteni 1218.8 1007.2 96.6 96.6
1521 Voinescu 4889.3 1060.1 3829.2 3530.8 298.4

Ialoveni 437050.8 71395.5 356028.0 305976.0 5255.0 2475.8 7185.6 2043.8 2587.1 2266.5 288.2 5100.0 24972.7 5062.9
Total nivelul II 267897.1 42065.1 217393.5 181894.8 5255.0 2475.8 7185.6 2043.8 2587.1 2266.5 288.2 2350.0 13169.4 5062.9
Total nivelul I 169153.7 29330.4 138634.5 124081.2 2750.0 11803.3
1522 Consiliul raional 267897.1 42065.1 217393.5 181894.8 5255.0 2475.8 7185.6 2043.8 2587.1 2266.5 288.2 2350.0 13169.4 5062.9
1523 Bardar 11186.1 1002.1 10184.0 7593.2 2000.0 590.8
1524 Cărbuna 4046.5 1148.4 2871.6 2653.4 218.2
1525 Cigîrleni 5418.8 1275.3 4097.3 3806.8 290.5
1526 Costești 18732.8 2132.4 16600.4 15279.5 1320.9
1527 Dănceni 3733.4 1014.7 2521.9 2213.8 308.1
1528 Gangura 4404.5 1054.4 3350.1 2339.2 750.0 260.9
1529 Hansca 2979.0 943.7 2010.6 1877.3 133.3
1530 Horești 6002.2 1105.8 4443.9 4013.7 430.2
1531 Horodca 1387.6 953.2 434.4 295.9 138.5
1536 Ialoveni 26478.0 1877.5 24600.5 22748.5 1852.0
1532 Malcoci 4974.9 1176.3 3798.6 3500.8 297.8

16
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1533 Mileștii Mici 7460.2 1166.0 6294.2 5695.5 598.7
1534 Molești 5512.8 1241.5 4187.2 3835.7 351.5
1535 Nimoreni 3332.3 904.3 2329.3 2061.3 268.0
1537 Pojăreni 1688.7 1039.0 649.7 531.9 117.8
1538 Puhoi 9310.0 1308.5 8001.5 7328.7 672.8
1539 Răzeni 11280.8 1693.6 9587.2 8684.9 902.3
1540 Ruseștii Noi 7732.0 1579.9 6029.5 5355.8 673.7
1541 Sociteni 2462.4 231.2 2231.2 2019.7 211.5
1542 Suruceni 5056.8 988.8 3971.3 3609.6 361.7
1543 Ţipala 7740.4 1314.9 6425.5 5907.0 518.5
1544 Ulmu 4537.5 1168.0 3329.5 2978.2 351.3
1545 Văratic 2828.1 653.6 2174.5 2036.3 138.2
1546 Văsieni 6099.9 1251.7 4848.2 4364.8 483.4
1547 Zîmbreni 4768.0 1105.6 3662.4 3349.7 312.7

Leova 211988.3 52464.1 158601.7 134541.4 3137.6 2762.2 1205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 960.0 15307.7 1892.8
Total nivelul II 131339.6 26971.3 104368.3 88833.9 1445.8 2762.2 1205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 9433.6 1892.8
Total nivelul I 80648.7 25492.8 54233.4 45707.5 1691.8 960.0 5874.1
1548 Consiliul raional 131339.6 26971.3 104368.3 88833.9 1445.8 2762.2 1205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 9433.6 1892.8
1549 Băiuș 2008.3 877.9 1130.4 996.1 134.3
1550 Beştemac 1810.8 892.8 825.5 714.1 111.4
1551 Borogani 5570.4 1518.4 4005.7 3525.3 480.4
1552 Cazangic 3641.6 329.1 3312.5 2150.4 960.0 202.1
1553 Ceadîr 2682.7 1037.9 1587.6 1446.7 140.9
1554 Cneazevca 1781.6 884.1 873.8 759.8 114.0
1555 Colibabovca 2233.7 987.5 1173.7 1057.4 116.3
1556 Covurlui 2879.8 1089.8 1758.1 1565.1 193.0
1557 Cupcui 2616.1 1007.9 1608.2 1424.5 183.7
1558 Filipeni 5252.5 1354.5 3891.6 3491.9 399.7
1559 Hănăsenii Noi 2053.7 957.5 957.9 835.5 122.4
1561 Iargara 5160.8 1148.1 4012.7 3489.8 522.9
1562 Leova 13358.9 1230.8 12128.1 9267.4 1691.8 1168.9
1560 Orac 2213.8 1028.0 1185.8 1045.4 140.4
1563 Romanovca 1547.5 780.7 677.7 615.6 62.1
1564 Sărata Nouă 2251.0 785.6 1465.4 1273.3 192.1
1565 Sărata-Răzeși 1973.2 1112.6 860.6 722.9 137.7
1566 Sărăteni 2049.2 809.7 1189.5 1072.8 116.7

17
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1567 Sărățica Nouă 2416.1 992.4 1238.5 1121.9 116.6
1568 Sîrma 2606.9 986.5 1620.4 1493.9 126.5
1569 Tigheci 3765.0 1100.9 2579.5 2293.5 286.0
1570 Tochile-Răducani 2295.1 1037.5 1235.9 1052.2 183.7
1571 Tomai 4404.5 1395.8 3008.7 2621.8 386.9
1572 Tomaiul Nou 1808.2 1044.1 764.1 673.1 91.0
1573 Vozneseni 2267.3 1102.7 1141.5 997.1 144.4

Nisporeni 274999.2 53252.8 219275.8 166551.7 4927.1 4331.4 1145.7 2030.6 826.2 125.1 203.8 20800.0 16363.9 6301.7
Total nivelul II 190903.9 27370.5 162220.8 117332.0 4927.1 4206.3 1145.7 2030.6 826.2 203.8 20000.0 9453.7 6301.7
Total nivelul I 84095.3 25882.3 57055.0 49219.7 125.1 125.1 800.0 6910.2
1574 Consiliul raional 190903.9 27370.5 162220.8 117332.0 4927.1 4206.3 1145.7 2030.6 826.2 203.8 20000.0 9453.7 6301.7
1575 Bălănești 3147.6 1252.5 1895.1 1610.2 284.9
1576 Bălăureşti 3614.2 1195.8 2192.1 1924.9 267.2
1577 Bărboieni 2020.6 863.6 1157.0 1055.6 101.4
1578 Boldurești 4793.9 1489.9 3304.0 2074.1 800.0 429.9
1579 Bolțun 2504.4 999.6 1504.8 1387.5 117.3
1580 Brătuleni 2924.7 1156.9 1564.8 1345.0 219.8
1581 Bursuc 1983.1 969.5 1013.6 809.0 59.2 59.2 145.4
1582 Călimănești 2141.2 985.9 1155.3 1047.2 108.1
1583 Ciorești 4561.6 1381.8 3179.8 2653.9 65.9 65.9 460.0
1584 Ciutești 2640.6 1140.5 1500.1 1306.0 194.1
1585 Cristești 2013.4 469.7 1543.7 1418.5 125.2
1586 Grozești 2735.8 929.3 1806.5 1574.7 231.8
1587 Iurceni 3159.1 1102.7 2056.4 1837.2 219.2
1588 Marinici 3475.2 1202.2 2273.0 1991.1 281.9
1589 Milești 4174.1 1328.3 2480.3 2163.3 317.0
1590 Nisporeni 13772.8 1601.4 12171.4 10811.5 1359.9
1591 Seliște 3149.4 1173.7 1975.7 1625.8 349.9
1593 Soltănești 2404.7 497.7 1903.9 1720.2 183.7
1592 Șișcani 4646.2 1247.3 3092.0 2801.4 290.6
1594 Valea-Trestieni 1998.8 1140.3 858.5 643.6 214.9
1595 Vărzăreşti 7765.7 1718.7 5993.8 5290.2 703.6
1596 Vînători 1871.2 944.6 926.6 815.3 111.3
1597 Zberoaia 2597.0 1090.4 1506.6 1313.5 193.1

Ocnița 200258.5 45782.7 150119.6 122425.8 2511.3 4103.2 2020.7 1552.5 190.2 127.5 212.3 17515.4 3563.9

18
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
Total nivelul II 136524.6 25025.8 108372.2 86980.0 2511.3 3975.7 2020.7 1552.5 190.2 212.3 11341.3 3563.9
Total nivelul I 63733.9 20756.9 41747.4 35445.8 127.5 127.5 6174.1
1598 Consiliul raional 136524.6 25025.8 108372.2 86980.0 2511.3 3975.7 2020.7 1552.5 190.2 212.3 11341.3 3563.9
1599 Bîrlădeni 3694.5 574.4 3120.1 2812.4 307.7
1600 Bîrnova 3178.3 1083.6 2094.7 1815.3 279.4
1601 Calaraşovca 2037.6 964.0 1073.6 820.8 252.8
1602 Clocușna 3291.1 1201.7 2037.0 1778.8 258.2
1603 Corestăuți 2024.1 947.2 894.7 775.6 119.1
1604 Dîngeni 2132.7 879.0 1253.7 1064.0 189.7
1613 Frunză 1027.1 893.9 133.2 133.2
1605 Gîrbova 2117.1 899.4 1178.0 1028.3 149.7
1606 Grinăuţi-Moldova 2589.3 941.6 1490.7 1245.8 244.9
1607 Hădărăuți 2528.0 978.6 1453.7 1234.4 219.3
1608 Lencăuți 2969.2 1084.6 1884.6 1680.2 204.4
1609 Lipnic 3660.8 1381.1 2003.8 1608.3 395.5
1610 Mereșeuca 2428.0 918.8 1509.2 1378.5 130.7
1611 Mihălășeni 2089.0 728.3 1360.7 1186.3 174.4
1612 Naslavcea 1599.0 843.2 755.8 665.4 90.4
1616 Ocnița 4600.7 1236.8 3074.3 2700.2 374.1
1614 Ocnița, orașul 7952.0 1013.5 6938.5 5902.1 1036.4
1615 Otaci 6164.4 1317.1 4847.3 3744.3 127.5 127.5 975.5
1617 Sauca 3034.0 1019.6 1965.5 1770.4 195.1
1618 Unguri 2226.7 1006.0 1171.0 1007.1 163.9
1619 Vălcineț 2390.3 844.5 1507.3 1227.6 279.7

Orhei 477842.6 94549.8 373864.2 329391.9 4348.3 7590.7 2470.7 2796.4 1517.9 272.5 533.2 28901.4 3631.9
Total nivelul II 304303.5 52572.0 244673.3 213616.4 4348.3 7318.2 2470.7 2796.4 1517.9 533.2 15758.5 3631.9
Total nivelul I 173539.1 41977.8 129190.9 115775.5 272.5 272.5 13142.9
1620 Consiliul raional 304303.5 52572.0 244673.3 213616.4 4348.3 7318.2 2470.7 2796.4 1517.9 533.2 15758.5 3631.9
1621 Berezlogi 3022.1 1137.6 1800.6 1572.4 228.2
1622 Biești 3795.9 1259.4 2536.5 2228.7 307.8
1623 Bolohan 2482.8 959.8 1523.0 1350.9 172.1
1624 Brăviceni 3012.0 1060.9 1898.3 1668.0 230.3
1625 Bulăiești 2313.7 968.3 1170.0 1003.5 166.5
1626 Chiperceni 4194.7 1234.3 2957.7 2575.9 381.8
1627 Ciocîlteni 4334.4 1267.9 2909.7 2498.2 61.5 61.5 350.0
1628 Clişova 2048.7 1017.4 1031.3 902.0 129.3

19
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1629 Crihana 1651.4 935.0 716.4 598.0 118.4
1630 Cucuruzeni 3049.6 1047.2 1819.2 1600.8 218.4
1631 Donici 3388.8 1137.9 2152.0 1940.2 211.8
1632 Ghetlova 4074.5 1231.1 2843.4 2537.4 306.0
1633 Isacova 2483.4 925.5 1439.8 1238.1 201.7
1634 Ivancea 5529.4 1070.1 4459.3 3827.0 632.3
1635 Jora de Mijloc 6002.3 1330.5 4457.1 4023.8 433.3
1636 Mălăiești 2603.2 682.9 1802.5 1642.0 160.5
1638 Mitoc 2982.2 1136.0 1846.2 1519.5 326.7
1637 Mîrzești 2271.3 1011.6 1217.8 1070.1 147.7
1639 Morozeni 2787.2 1115.0 1672.2 1449.7 222.5
1640 Neculăieuca 1254.9 1081.4 153.3 153.3
1641 Orhei 46341.8 3013.9 43327.9 40179.9 71.6 71.6 3076.4
1642 Pelivan 5233.5 1129.6 3983.5 3553.7 429.8
1643 Peresecina 9957.2 1687.6 8269.6 7290.9 978.7
1644 Piatra 3555.0 996.8 2467.7 2161.3 306.4
1645 Podgoreni 2062.7 1042.1 991.6 866.0 125.6
1646 Pohorniceni 1488.3 208.0 1250.8 1144.8 106.0
1647 Pohrebeni 4597.8 1131.6 3164.3 2839.3 325.0
1648 Puțintei 3863.6 1152.7 2658.6 2392.6 266.0
1649 Sămănanca 1895.7 795.5 1100.2 1007.1 93.1
1650 Seliște 6345.5 978.7 5366.8 4797.3 71.5 71.5 498.0
1651 Step-Soci 3108.5 1161.2 1852.7 1589.6 263.1
1652 Susleni 4946.8 1342.2 3604.6 3078.2 526.4
1653 Teleșeu 2796.8 793.5 1828.7 1684.4 144.3
1654 Trebujeni 2528.9 983.8 1467.9 1270.3 197.6
1655 Vatici 3982.4 843.9 3138.5 2890.1 248.4
1656 Vîşcăuţi 2747.1 1086.1 1661.0 1488.9 172.1
1657 Zahoreni 2621.0 1104.7 1457.8 1214.0 67.9 67.9 175.9
1658 Zorile 2184.0 916.1 1192.4 1080.9 111.5

Rezina 235731.3 48085.9 182397.7 149455.6 5355.0 2814.8 4992.3 1662.0 1566.3 1451.9 70.3 241.8 17135.5 2644.5
Total nivelul II 158327.7 23959.7 131377.5 104095.4 5355.0 2814.8 4922.0 1662.0 1566.3 1451.9 241.8 11545.8 2644.5
Total nivelul I 77403.6 24126.2 51020.2 45360.2 70.3 70.3 5589.7
1659 Consiliul raional 158327.7 23959.7 131377.5 104095.4 5355.0 2814.8 4922.0 1662.0 1566.3 1451.9 241.8 11545.8 2644.5
1660 Buşăuca 1074.5 955.8 118.7 118.7
1661 Cinișeuți 4454.9 757.8 3697.1 3313.4 70.3 70.3 313.4

20
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1662 Cogîlniceni 2216.7 975.2 1170.0 1109.3 60.7
1663 Cuizăuca 2605.6 789.2 1816.4 1648.2 168.2
1664 Echimăuți 3138.0 1040.4 2080.9 1849.3 231.6
1665 Ghiduleni 1215.1 1091.8 123.3 123.3
1666 Gordinești 1946.8 1082.2 820.1 701.1 119.0
1667 Horodiște 2551.3 948.2 1184.4 1000.8 183.6
1668 Ignăţei 3969.9 1047.8 2780.8 2517.6 263.2
1669 Lalova 2279.7 1031.8 1134.7 959.3 175.4
1670 Lipceni 1637.4 959.2 678.2 616.9 61.3
1671 Mateuți 3328.7 1044.4 2185.7 1947.1 238.6
1672 Meşeni 2320.8 934.7 1202.5 1101.5 101.0
1673 Mincenii de Jos 699.0 390.5 77.2 77.2
1675 Otac 1518.3 1037.0 481.3 416.5 64.8
1676 Păpăuți 2656.7 981.1 1649.1 1486.4 162.7
1677 Peciște 3335.2 1116.5 2032.9 1828.4 204.5
1678 Pereni 1710.3 771.8 888.4 819.4 69.0
1679 Pripiceni-Răzeși 2637.7 735.5 1633.0 1501.9 131.1
1674 Rezina 20247.8 1730.1 18517.7 16825.8 1691.9
1680 Saharna Nouă 1848.3 1036.5 811.8 642.6 169.2
1681 Sîrcova 3135.0 1199.9 1721.6 1476.7 244.9
1682 Solonceni 2425.5 1093.3 1332.2 1135.0 197.2
1684 Trifești 340.6 129.0 90.9 90.9
1683 Ţareuca 4109.8 1246.5 2791.3 2463.0 328.3

Rîșcani 281755.8 60128.3 214718.7 178647.2 4123.9 4796.3 1434.7 2354.4 608.8 132.9 265.5 23963.0 3188.3
Total nivelul II 188228.2 33685.0 149363.2 120883.9 4123.9 4663.4 1434.7 2354.4 608.8 265.5 16503.7 3188.3
Total nivelul I 93527.6 26443.3 65355.5 57763.3 132.9 132.9 7459.3
1685 Consiliul raional 188228.2 33685.0 149363.2 120883.9 4123.9 4663.4 1434.7 2354.4 608.8 265.5 16503.7 3188.3
1687 Alexăndrești 988.5 173.7 814.8 716.6 98.2
1688 Aluniș 3067.6 1096.9 1934.0 1724.0 210.0
1689 Borosenii Noi 2290.7 1049.4 1076.3 880.0 196.3
1690 Braniște 2165.4 1073.1 1089.3 935.1 154.2
1691 Corlăteni 7358.9 1211.2 6147.7 5483.3 664.4
1699 Costești 4180.6 661.3 3519.3 3082.7 436.6
1692 Duruitoarea Nouă 2784.4 973.6 1592.9 1492.0 100.9
1686 Gălășeni 2499.7 960.5 1476.0 1292.2 183.8
1693 Grinăuți 2076.8 996.4 1080.4 952.8 127.6

21
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1694 Hiliuți 2378.9 963.5 1415.4 1158.1 257.3
1695 Horodiște 1662.7 780.4 786.4 693.4 93.0
1696 Malinovscoe 1555.8 756.5 799.3 668.9 130.4
1697 Mihăileni 5509.6 1414.6 4095.0 3516.4 71.5 71.5 507.1
1698 Nihoreni 4078.8 1201.0 2572.6 2212.9 359.7
1701 Petrușeni 1762.9 757.7 806.2 686.7 119.5
1702 Pîrjota 2097.5 907.0 1087.8 901.2 186.6
1703 Pociumbăuți 1454.3 681.9 592.3 521.0 71.3
1704 Pociumbeni 2575.1 851.1 1638.3 1500.7 137.6
1705 Răcăria 3002.4 1035.4 1967.0 1774.4 192.6
1706 Recea 4593.1 1001.7 3591.4 3232.4 359.0
1700 Rîşcani 17746.6 1479.3 16267.3 14838.6 61.4 61.4 1367.3
1708 Singureni 2680.4 889.8 1790.6 1569.8 220.8
1709 Sturzeni 1610.9 827.1 781.5 652.7 128.8
1707 Șaptebani 1522.1 477.1 1045.0 865.9 179.1
1710 Şumna 1385.6 945.5 440.1 382.9 57.2
1712 Vasileuți 3706.7 1218.8 2431.0 2089.0 342.0
1711 Văratic 3381.7 971.6 2410.1 2164.5 245.6
1713 Zăicani 3409.9 1087.2 2107.5 1775.1 332.4

Sîngerei 373006.9 72491.6 296934.5 251902.8 3241.3 7626.0 3001.5 2338.8 1981.4 71.6 232.7 53.0 29130.9 4980.5
Total nivelul II 250001.0 41479.5 206025.5 171071.4 3241.3 7554.4 3001.5 2338.8 1981.4 232.7 19177.9 4980.5
Total nivelul I 123005.9 31012.1 90909.0 80831.4 71.6 71.6 53.0 9953.0
1714 Consiliul raional 250001.0 41479.5 206025.5 171071.4 3241.3 7554.4 3001.5 2338.8 1981.4 232.7 19177.9 4980.5
1715 Alexăndreni 7949.5 1599.7 6349.8 5665.5 684.3
1716 Bălășești 4611.9 1167.0 3230.5 2945.2 285.3
1717 Bilicenii Noi 2840.7 981.9 1670.5 1452.2 218.3
1718 Bilicenii Vechi 5058.2 1238.1 3820.1 3423.2 396.9
1733 Biruința 5882.7 537.4 5345.3 4986.6 358.7
1719 Bursuceni 2292.9 1100.2 1192.7 1036.0 156.7
1720 Chișcăreni 6508.5 1540.4 4968.1 4333.1 635.0
1721 Ciuciuieni 2062.9 996.7 1066.2 924.0 142.2
1722 Copăceni 3443.8 1135.5 2308.3 1970.7 337.6
1723 Coșcodeni 3896.4 1178.6 2608.3 2297.5 310.8
1724 Cotiujenii Mici 2073.9 1068.6 1005.3 801.3 204.0
1725 Cubolta 3124.8 1085.5 2039.3 1764.1 53.0 222.2
1726 Dobrogea Veche 2902.1 847.9 2054.2 1851.0 203.2

22
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1727 Drăgănești 4422.5 1181.7 3229.8 2869.6 360.2
1728 Dumbrăvița 3584.0 1256.8 2247.7 1972.9 274.8
1729 Grigorăuca 4393.4 1025.5 3367.9 3078.9 289.0
1730 Heciul Nou 4753.9 1274.9 3425.5 3117.3 308.2
1731 Iezărenii Vechi 3086.8 1173.7 1913.1 1697.8 215.3
1732 Izvoare 2054.8 804.7 1057.6 954.3 103.3
1735 Pepeni 7771.3 1612.9 6001.9 5306.7 695.2
1736 Prepelița 4869.6 1379.0 3490.6 3084.3 406.3
1737 Rădoaia 7027.6 1525.9 5501.7 4854.2 647.5
1734 Sîngerei 17981.1 1814.8 16166.3 14481.1 71.6 71.6 1613.6
1738 Sîngereii Noi 6591.4 1532.1 5059.3 4433.3 626.0
1740 Tăura Veche 1774.9 1034.6 660.7 586.6 74.1
1739 Ţambula 2046.3 918.0 1128.3 944.0 184.3

Soroca 396255.6 82450.7 304267.6 245954.0 5005.0 5173.2 6016.1 2993.2 2193.2 406.5 205.1 218.1 37211.6 4907.7
Total nivelul II 265658.7 44599.5 212453.3 167765.2 5005.0 2896.5 5811.0 2993.2 2193.2 406.5 218.1 26067.9 4907.7
Total nivelul I 130596.9 37851.2 91814.3 78188.8 2276.7 205.1 205.1 11143.7
1741 Consiliul raional 265658.7 44599.5 212453.3 167765.2 5005.0 2896.5 5811.0 2993.2 2193.2 406.5 218.1 26067.9 4907.7
1742 Bădiceni 3625.3 968.2 2657.1 2302.2 354.9
1743 Băxani 2048.6 903.1 1039.7 945.1 94.6
1744 Bulboci 3129.7 1186.4 1943.3 1703.2 240.1
1745 Căinarii Vechi 3391.0 1228.0 2071.2 1741.6 329.6
1746 Cosăuţi 3672.0 992.1 2531.5 2140.1 391.4
1747 Cremenciug 2056.5 895.9 1160.6 1054.7 105.9
1748 Dărcăuți 2805.6 1081.8 1723.8 1568.7 155.1
1749 Dubna 829.9 746.4 83.5 83.5
1750 Egoreni 2120.0 922.3 1197.7 1082.6 115.1
1751 Holoșnița 2751.9 1077.4 1566.8 1414.9 151.9
1752 Hristici 2230.5 1079.5 1151.0 1017.8 133.2
1753 Iarova 1813.4 959.1 829.0 733.1 95.9
1754 Nimereuca 4311.7 1375.7 2843.1 2463.6 379.5
1755 Oclanda 773.6 712.0 61.6 61.6
1756 Ocolina 3448.7 1147.1 2247.6 2044.8 202.8
1758 Parcani 2368.5 1129.2 1224.6 1016.7 207.9
1759 Pîrliţa 1694.6 864.5 784.0 699.2 84.8
1760 Racovăț 5083.2 1310.6 3759.6 3359.3 400.3
1761 Redi-Cereşnovăţ 1603.5 942.5 661.0 562.2 98.8

23
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1762 Regina Maria 2017.3 645.0 1341.8 1260.6 81.2
1763 Rublenița 4493.8 1296.7 3197.1 2768.7 428.4
1764 Rudi 1981.6 858.3 1114.1 992.6 121.5
1765 Schineni 2931.9 1050.5 1846.9 1672.9 174.0
1757 Soroca 38610.4 4113.8 34496.6 27766.9 2276.7 205.1 205.1 4247.9
1768 Stoicani 2880.4 744.2 2102.7 1956.8 145.9
1766 Șeptelici 2052.7 615.7 1437.0 1319.8 117.2
1767 Şolcani 2610.4 803.4 1806.9 1635.4 171.5
1769 Tătărăuca Veche 2635.2 1151.6 1483.6 1270.8 212.8
1770 Trifăuți 2247.9 932.1 1315.8 1202.5 113.3
1773 Vasilcău 3528.6 745.9 2700.2 2402.4 297.8
1771 Vădeni 3229.8 1243.5 1944.9 1675.2 269.7
1772 Vărăncău 4306.8 1122.9 3183.9 2795.1 388.8
1774 Visoca 1232.5 1021.6 210.9 210.9
1775 Volovița 3104.3 881.2 2223.1 1999.4 223.7
1776 Zastînca 2975.1 1103.0 1872.1 1619.9 252.2

Strășeni 391037.2 66962.5 318542.0 273505.2 4089.0 2962.2 8059.8 3154.8 3168.9 1229.4 34.7 472.0 4300.0 22889.7 2736.1
Total nivelul II 248039.2 37949.6 205870.1 175672.5 4089.0 2962.2 8025.1 3154.8 3168.9 1229.4 472.0 12385.2 2736.1
Total nivelul I 142998.0 29012.9 112671.9 97832.7 34.7 34.7 4300.0 10504.5
1777 Consiliul raional 248039.2 37949.6 205870.1 175672.5 4089.0 2962.2 8025.1 3154.8 3168.9 1229.4 472.0 12385.2 2736.1
1791 Bucovăț 2045.7 812.1 1171.0 947.4 223.6
1778 Căpriana 5012.0 1114.4 3754.2 3471.8 282.4
1779 Chirianca 2189.1 1038.2 1150.9 1031.9 119.0
1780 Codreanca 3898.0 1199.4 2575.1 2297.2 277.9
1781 Cojuşna 9960.0 928.4 9031.6 8242.4 789.2
1782 Dolna 2333.7 941.3 1362.7 1234.8 127.9
1783 Gălești 3391.9 1291.6 2089.7 1753.2 336.5
1784 Ghelăuza 3177.1 1055.6 2072.6 1922.9 149.7
1785 Greblești 1664.4 732.5 931.9 845.6 86.3
1786 Lozova 6877.0 1638.5 5238.5 4464.3 774.2
1787 Micăuți 4188.1 412.3 3775.8 3421.5 354.3
1788 Micleușeni 3027.5 1197.5 1830.0 1547.3 282.7
1789 Negrești 2842.9 616.2 2226.7 2065.5 161.2
1790 Onești 1746.4 387.3 1117.7 1018.1 99.6
1793 Pănășești 6032.1 1073.3 4809.2 3886.4 550.0 372.8
1794 Rădeni 8510.6 1227.4 7283.2 3901.6 3000.0 381.6

24
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1795 Recea 3873.5 1136.2 2458.9 2162.2 296.7
1796 Romăneşti 2759.2 613.7 2114.8 1957.8 157.0
1797 Roșcani 2705.2 1002.7 1702.5 1502.3 200.2
1798 Scoreni 4641.8 1440.8 3172.7 2720.5 452.2
1799 Sireţi 9281.3 1456.6 7812.1 6343.7 750.0 718.4
1792 Strășeni 34216.1 2501.0 31715.1 29276.5 34.7 34.7 2403.9
1800 Tătărești 3088.2 1017.8 2070.4 1894.0 176.4
1801 Țigănești 2479.5 949.8 1510.1 1364.8 145.3
1802 Voinova 2833.8 1019.0 1739.4 1555.4 184.0
1803 Vorniceni 6133.5 1129.5 5004.0 4410.6 593.4
1804 Zubrești 4089.4 1079.8 2951.1 2593.0 358.1

Șoldănești 198614.8 42978.3 152117.2 127699.8 799.4 5606.3 2388.5 2079.0 682.9 62.4 393.5 1529.8 14835.3 1646.6
Total nivelul II 124412.1 21009.8 102813.3 84546.6 799.4 5543.9 2388.5 2079.0 682.9 393.5 10276.8 1646.6
Total nivelul I 74202.7 21968.5 49303.9 43153.2 62.4 62.4 1529.8 4558.5
1805 Consiliul raional 124412.1 21009.8 102813.3 84546.6 799.4 5543.9 2388.5 2079.0 682.9 393.5 10276.8 1646.6
1806 Alcedar 2783.9 680.4 1817.8 1663.6 154.2
1807 Chipeşca 2511.0 905.1 1605.9 1434.2 171.7
1808 Climăuții de Jos 2832.2 1025.5 1477.0 1325.3 151.7
1809 Cobîlea 3303.5 1293.4 1817.4 1519.1 298.3
1810 Cotiujenii Mari 7014.1 1185.6 5733.2 5341.8 391.4
1811 Cușmirca 3055.2 1219.2 1812.9 1558.1 254.8
1812 Dobrușa 4297.0 1086.2 2950.1 1708.5 1079.8 161.8
1813 Fuzăuca 2147.5 1030.1 956.1 868.4 87.7
1814 Găuzeni 3334.6 1067.9 2266.7 2109.7 157.0
1815 Glinjeni 1204.7 961.0 103.1 103.1
1816 Mihuleni 2409.0 958.3 1245.4 727.2 450.0 68.2
1817 Olișcani 4277.6 1178.8 3098.8 2778.6 320.2
1819 Parcani 2185.3 949.2 1145.9 1054.4 91.5
1820 Pohoarna 2934.6 1011.3 1923.3 1722.1 201.2
1821 Poiana 2134.3 905.9 1060.5 960.8 99.7
1822 Răspopeni 4405.8 1173.4 3092.3 2725.7 62.4 62.4 304.2
1823 Rogojeni 418.2 122.2 84.6 84.6
1824 Salcia 1089.0 876.6 117.5 117.5
1825 Sămășcani 2653.7 1067.4 1586.3 1424.2 162.1
1826 Şestaci 1833.1 609.7 1223.4 1094.2 129.2
1827 Șipca 901.0 758.5 83.7 83.7

25
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1818 Șoldănești 12938.2 748.7 12189.5 11473.3 716.2
1828 Vadul-Raşcov 3539.2 1154.1 1912.5 1664.0 248.5

Ștefan Vodă 294285.3 59184.6 231688.7 197610.1 3831.0 5465.6 1592.7 2780.8 593.7 62.4 436.0 22929.8 1852.2
Total nivelul II 188068.0 35445.7 151560.8 125307.1 3831.0 5403.2 1592.7 2780.8 593.7 436.0 15167.3 1852.2
Total nivelul I 106217.3 23738.9 80127.9 72303.0 62.4 62.4 7762.5
1829 Consiliul raional 188068.0 35445.7 151560.8 125307.1 3831.0 5403.2 1592.7 2780.8 593.7 436.0 15167.3 1852.2
1830 Alava 1992.8 756.2 1096.2 1044.4 51.8
1831 Antonești 3573.1 1198.2 2374.9 2067.4 307.5
1832 Brezoaia 2334.8 848.2 1448.1 1338.8 109.3
1834 Carahasani 4506.3 1197.8 2464.6 2144.9 319.7
1833 Căplani 4648.1 1406.7 3062.2 2665.6 396.6
1835 Cioburciu 6236.2 1093.0 5143.2 4831.2 312.0
1836 Copceac 3963.6 1063.5 2831.9 2552.7 279.2
1837 Crocmaz 4587.7 1083.1 3368.2 3048.4 319.8
1838 Ermoclia 5894.1 1336.9 4174.5 3702.8 471.7
1839 Feștelița 5278.9 1263.6 3735.2 3383.1 352.1
1840 Marianca de Jos 1270.5 460.4 753.2 689.8 63.4
1841 Olănești 6889.9 1311.1 5578.8 4992.8 586.0
1843 Palanca 2721.6 325.1 2396.5 2187.0 209.5
1844 Popeasca 4524.8 694.3 3830.5 3531.9 298.6
1845 Purcari 3489.0 422.5 3066.5 2769.7 296.8
1846 Răscăieţi 4924.0 1201.0 3723.0 3334.7 388.3
1847 Semionovca 1935.8 729.4 1206.4 1123.4 83.0
1848 Slobozia 5078.5 1238.4 3840.1 3411.8 428.3
1842 Ștefan Vodă 12003.1 910.5 11092.6 10219.6 873.0
1849 Ștefănești 3027.2 951.2 1851.8 1718.0 133.8
1850 Talmaza 9201.8 1859.5 7342.3 6459.6 62.4 62.4 820.3
1851 Tudora 3473.9 947.5 2526.4 2294.9 231.5
1852 Volintiri 4661.6 1440.8 3220.8 2790.5 430.3

Taraclia 180071.8 36849.5 139124.7 113612.2 2228.4 3249.3 1329.1 829.8 948.1 64.6 77.7 17816.7 2218.1
Total nivelul II 120618.4 22414.6 95160.9 74348.3 2228.4 3184.7 1329.1 829.8 948.1 77.7 13181.4 2218.1
Total nivelul I 59453.4 14434.9 43963.8 39263.9 64.6 64.6 4635.3
1853 Consiliul raional 120618.4 22414.6 95160.9 74348.3 2228.4 3184.7 1329.1 829.8 948.1 77.7 13181.4 2218.1
1854 Albota de Jos 2853.3 891.9 1882.5 1706.1 176.4
1855 Albota de Sus 3878.4 682.4 3196.0 2952.6 243.4

26
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1856 Aluatu 740.3 651.6 88.7 88.7
1857 Balabanu 2110.9 752.2 1253.6 1145.8 107.8
1858 Budăi 2025.1 951.4 1017.1 912.5 104.6
1859 Cairaclia 2684.5 1027.5 1654.3 1446.0 208.3
1860 Cealîc 2215.9 949.2 1266.7 1158.5 108.2
1861 Corten 3673.1 1144.0 2529.1 2195.1 334.0
1862 Musaitu 1515.7 780.0 100.7 100.7
1863 Novosiolovca 2829.0 955.8 1873.0 1706.5 166.5
1865 Salcia 956.6 745.8 34.6 34.6
1864 Taraclia 18536.2 1881.7 16654.5 15006.4 64.6 64.6 1583.5
1866 Tvardița 7736.0 1411.3 6324.7 5677.6 647.1
1867 Valea Perjei 5023.2 1310.9 3712.3 3181.1 531.2
1868 Vinogradovca 2675.2 299.2 2376.0 2175.7 200.3

Telenești 293963.7 66328.7 222415.6 185869.6 2578.5 6830.7 2302.3 2728.9 1288.5 34.7 476.3 904.0 22936.4 3296.4
Total nivelul II 183670.7 33005.2 149446.4 121590.2 2578.5 6796.0 2302.3 2728.9 1288.5 476.3 15185.3 3296.4
Total nivelul I 110293.0 33323.5 72969.2 64279.4 34.7 34.7 904.0 7751.1
1869 Consiliul raional 183670.7 33005.2 149446.4 121590.2 2578.5 6796.0 2302.3 2728.9 1288.5 476.3 15185.3 3296.4
1870 Bănești 5132.1 1246.2 3846.0 3467.9 378.1
1871 Bogzești 2479.4 799.1 816.3 750.0 66.3
1872 Brînzenii Noi 3828.8 1140.0 2458.2 2134.8 323.4
1873 Budăi 3700.0 723.3 2670.3 2450.6 219.7
1874 Căzănești 4886.3 1037.3 3806.7 3459.9 346.8
1876 Chiștelnița 5383.9 1323.1 3624.1 3245.8 378.3
1877 Chițcanii Vechi 3861.3 1191.2 2217.7 1942.0 275.7
1878 Ciulucani 3329.9 982.2 2272.7 2104.6 168.1
1875 Cîşla 1764.1 828.7 935.4 838.7 96.7
1879 Codrul Nou 2060.4 982.8 1059.5 981.3 78.2
1880 Coropceni 3188.5 911.1 2164.5 2003.3 161.2
1881 Crăsnășeni 2791.0 1000.6 1737.0 1610.0 127.0
1882 Ghiliceni 3408.2 1283.0 2125.2 1801.2 34.7 34.7 289.3
1883 Hirișeni 2670.5 1102.7 1497.3 1319.2 178.1
1884 Inești 3366.8 1182.2 2145.8 1884.4 261.4
1885 Leușeni 2793.7 1112.1 1614.6 1405.9 208.7
1886 Mîndrești 5350.3 1395.8 3954.5 3434.8 519.7
1887 Negureni 4880.1 1239.4 3501.5 3181.3 320.2
1888 Nucăreni 2129.8 974.0 1112.7 1000.5 112.2

27
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1890 Ordășei 1956.8 1007.8 753.6 656.6 97.0
1891 Pistruieni 2135.7 909.4 946.3 823.9 122.4
1892 Ratuş 2941.4 1124.4 1817.0 1601.7 215.3
1893 Sărătenii Vechi 3402.2 1011.3 2255.4 1942.2 313.2
1894 Scorțeni 3592.2 1183.5 2344.1 2068.5 275.6
1895 Suhuluceni 3097.7 1103.2 1787.3 1581.9 205.4
1889 Telenești 12360.3 1128.0 11232.3 9310.0 904.0 1018.3
1897 Tîrșiței 2447.9 1088.0 1262.5 1067.7 194.8
1896 Țînțăreni 3086.4 1120.1 1936.4 1734.7 201.7
1898 Văsieni 2350.1 1054.4 1295.7 1142.6 153.1
1899 Verejeni 4287.2 1245.0 3042.2 2687.0 355.2
1900 Zgărdești 1630.0 893.6 736.4 646.4 90.0

Ungheni 496065.5 88084.4 400946.4 341934.7 4410.3 9310.9 2995.3 4285.5 1605.9 424.2 968.3 36899.0 7423.2
Total nivelul II 317484.1 49061.7 263543.6 220263.0 2323.9 9310.9 2995.3 4285.5 1605.9 424.2 24222.6 7423.2
Total nivelul I 178581.4 39022.7 137402.8 121671.7 2086.4 968.3 12676.4
1901 Consiliul raional 317484.1 49061.7 263543.6 220263.0 2323.9 9310.9 2995.3 4285.5 1605.9 424.2 24222.6 7423.2
1902 Agronomovca 1765.6 952.8 811.9 692.8 119.1
1903 Alexeevca 2119.1 1004.1 1060.2 929.7 130.5
1904 Boghenii Noi 3549.4 996.7 2463.8 2286.3 177.5
1905 Buciumeni 2150.5 1060.0 1085.1 931.5 153.6
1906 Bumbăta 3252.5 1202.3 1860.7 1602.4 258.3
1907 Buşila 3620.8 1069.9 2428.7 2215.2 213.5
1908 Cetireni 3003.2 1041.9 1829.3 1606.5 222.8
1909 Chirileni 3061.5 956.8 1958.7 1746.3 212.4
1910 Cioropcani 3128.6 1186.0 1829.0 1531.8 297.2
1911 Condrăteşti 2172.5 1055.5 1042.9 903.8 139.1
1912 Cornești 3122.1 1092.2 1825.9 1584.2 241.7
1923 Cornești, orașul 3908.7 896.1 3012.6 2659.0 353.6
1913 Cornova 2330.1 942.7 1387.4 1268.5 118.9
1914 Costuleni 5207.0 1299.8 3907.2 2566.1 968.3 372.8
1915 Florițoaia Veche 4239.5 1154.6 3084.9 2834.5 250.4
1916 Hîrcești 2355.8 1154.1 1201.7 980.1 221.6
1917 Măcărești 6729.7 1479.0 5121.6 4593.6 528.0
1918 Măgurele 2321.4 946.3 1352.9 1252.1 100.8
1919 Mănoilești 5983.4 1329.7 4528.2 4143.8 384.4
1920 Morenii Noi 2107.5 901.4 1206.1 1049.9 156.2

28
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Benefi-ciar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de
învățămîntul procurarea sportive Total inclusiv compensa-rea cheltuieli infra- susținere a
general utilajului scutirilor de la capitale structura populației
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii sociale prestații
școlar, plata drumuri- pentru
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de și compensații sociale
mobilie- impozitului lor publice pachetul
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru
rului funciar locale* minim de
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții copiii
școlar și (venituri servicii sociale
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de plasați în
dotarea ratate) ale
dizabilitate severă și învățămînt serviciile
laboratoa- deținători-lor
accentuată, copii cu superior și sociale
relor în de terenuri
dizabilități, postsecundar
cadrul agricole
persoane care pedagogic
proiectu- situate după
însoțesc o persoană
lui traseul
cu dizabilitate
„Reforma Rîbnița-
severă sau un copil
Învățămînt Tiraspol
cu dizabilitate,
ului în
precum și pentru
Moldova”
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7+18+19 3+14+15
1921 Năpădeni 1894.9 932.1 938.5 831.8 106.7
1922 Negurenii Vechi 3828.4 1125.7 2443.3 2220.6 222.7
1925 Petrești 5300.3 1407.3 3892.9 3390.3 502.6
1926 Pîrlița 7821.0 1356.7 6464.3 5789.4 674.9
1927 Rădenii Vechi 2884.0 994.6 1859.2 1657.0 202.2
1928 Sculeni 7021.6 955.5 6042.7 5430.7 612.0
1929 Sinești 2354.2 1063.7 1290.5 1152.8 137.7
1930 Teșcureni 2150.2 929.3 1216.3 1092.5 123.8
1931 Todirești 6670.1 1364.3 5200.5 4700.6 499.9
1924 Ungheni 58855.2 3848.3 55006.9 48960.8 2086.4 3959.7
1932 Unţeşti 2758.6 1013.8 1545.4 1353.7 191.7
1933 Valea Mare 6745.0 1213.5 5430.5 5058.6 371.9
1934 Zagarancea 4169.0 1096.0 3073.0 2654.8 418.2

1210 UTA Găgăuzia 583042.5 583042.5 497965.1 23758.8 16914.7 5367.9 3370.1 5316.1 2647.8 212.8 40293.5 4110.4
* Volumul transferurilor cu destinație specială din Fondul rutier (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați) constituie 563271,2 mii de lei, inclusiv pentru municipiul Bălți - 2386,6 mii de lei, municipiul
Chișinău -83851,6 mii de lei și UTA Găgăuzia - 22459,1 mii de lei, iar volumul transferurilor cu destinație specială în cuantum de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unitățile administrativ-
teritoriale de nivelul I, calculate proporțional numărului populației din teritoriul unității administrativ-teritoriale respectiv) constituie 395000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălți - 14400,3 mii de lei, municipiul Chișinău - 75679,9 mii de lei și UTA Găgăuzia - 17834,4 mii de lei.

29
Anexa nr. 7

- mii lei -
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Total general 241020.5


Total nivelul II 179195.9
Total nivelul I 61824.6

mun. Bălți 8274.6


Total nivelul II 7978.9
Total nivelul I 295.7
Consiliul municipal 7978.9
Elizaveta
Sadovoe 295.7

mun. Chișinău 53109.3


Total nivelul II 51938.4
Total nivelul I 1170.9
Consiliul municipal 51938.4
Băcioi
Bubuieci 571.2
Budești
Ciorescu
Codru
Colonița
Condrița 104.8
Cricova
Cruzești
Durlești
Ghidighici
Grătiești
Sîngera
Stăuceni
Tohatin 494.9
Trușeni

30
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Vadul lui Vodă


Vatra

Anenii Noi 8992.8


Total nivelul II 7309.0
Total nivelul I 1683.8
Consiliul raional 7309.0
Anenii Noi
Botnărești 108.7
Bulboaca
Calfa 485.5
Chetrosu
Chirca
Ciobanovca 361.7
Cobusca Nouă
Cobusca Veche
Delacău
Floreni
Geamăna 103.4
Gura Bîcului 193.7
Hîrbovăț 125.3
Maximovca
Mereni
Merenii Noi
Ochiul Roș
Puhăceni
Roșcani
Speia 142.6
Șerpeni
Telița
Ţînţăreni
Varnița
Zolotievca 162.9

Basarabeasca 2416.7
Total nivelul II 1453.9
Total nivelul I 962.8

31
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Consiliul raional 1453.9


Abaclia
Basarabeasca
Başcalia 551.1
Carabetovca
Iordanovca 234.5
Iserlia 177.2
Sadaclia

Briceni 3647.3
Total nivelul II 1094.3
Total nivelul I 2553.0
Consiliul raional 1094.3
Balasineşti 122.3
Bălcăuți 46.4
Beleavinţi
Berlinţi 91.6
Bogdănești
Briceni
Bulboaca 30.1
Caracuşenii Vechi 179.4
Colicăuți
Corjeuți
Coteala
Cotiujeni
Criva 90.6
Drepcăuți 182.2
Grimăncăuți
Halahora de Sus 93.2
Hlina 329.5
Larga 272.0
Lipcani
Mărcăuți 145.9
Medveja
Mihăileni 242.4
Pererita
Slobozia-Şirăuţi 101.6

32
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Şirăuţi 225.0
Tabani 78.1
Tețcani
Trebisăuți 322.7

Cahul 7531.4
Total nivelul II 3161.7
Total nivelul I 4369.7
Consiliul raional 3161.7
Alexanderfeld 16.0
Alexandru Ioan Cuza
Andrușul de Jos 102.2
Andrușul de Sus 52.7
Badicul Moldovenesc 138.1
Baurci-Moldoveni 49.3
Borceag 356.6
Brînza 17.8
Bucuria 139.5
Burlacu
Burlăceni
Cahul
Chioselia Mare
Cîşliţa-Prut 39.0
Colibași 439.0
Crihana Veche
Cucoara 188.9
Doina 232.4
Găvănoasa
Giurgiulești
Huluboaia 19.7
Iujnoe 44.5
Larga Nouă
Lebedenco
Lopăţica 501.1
Lucești 133.3
Manta 45.2
Moscovei

33
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Pelinei 207.4
Roșu
Slobozia Mare 515.4
Taraclia de Salcie 309.3
Tartaul de Salcie 68.7
Tătărești
Vadul lui Isac 181.2
Văleni 572.4
Zîrnești

Cantemir 2708.3
Total nivelul II 1954.8
Total nivelul I 753.5
Consiliul raional 1954.8
Antonești 297.6
Baimaclia
Cania
Cantemir
Capaclia 64.4
Chioselia
Ciobalaccia
Cîietu
Cîrpești
Cîşla
Cociulia 12.3
Coştangalia 29.8
Enichioi
Gotești 156.1
Haragîş
Lărguța
Lingura 55.2
Pleșeni
Plopi
Porumbești
Sadîc
Stoianovca
Şamalia 102.7

34
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Tartaul
Toceni
Țiganca
Vişniovca 35.4

Călărași 3398.5
Total nivelul II 2262.7
Total nivelul I 1135.8
Consiliul raional 2262.7
Bahmut 4.7
Bravicea 425.6
Buda
Căbăiești
Călărași
Dereneu
Frumoasa
Hirova 230.7
Hîrjauca
Hoginești 60.2
Horodiște
Meleșeni
Nișcani
Onișcani 238.8
Păulești
Peticeni
Pitușca
Pîrjolteni
Răciula
Rădeni 43.1
Sadova
Săseni 43.2
Sipoteni 84.3
Temeleuți
Tuzara 5.2
Ţibirica
Vălcineț
Vărzăreștii Noi

35
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Căușeni 2056.7
Total nivelul II 1740.2
Total nivelul I 316.5
Consiliul raional 1740.2
Baccealia
Baimaclia
Căinari
Căușeni
Chircăiești
Chircăieștii Noi
Ciuflești
Cîrnățeni
Cîrnățenii Noi
Copanca
Coșcalia 33.7
Fîrlădeni
Grădinița
Grigorievca
Hagimus
Opaci
Pervomaisc
Plop-Știubei
Săiți
Sălcuța
Taraclia
Tănătari
Tănătarii Noi
Tocuz
Ucrainca 157.5
Ursoaia
Zaim 125.3

Cimișlia 3649.0
Total nivelul II 1444.0
Total nivelul I 2205.0
Consiliul raional 1444.0

36
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Albina 37.4
Batîr 94.9
Cenac 24.0
Cimișlia
Ciucur-Mingir 22.9
Codreni 63.5
Ecaterinovca 457.9
Gradişte 82.0
Gura Galbenei 164.8
Hîrtop
Ialpujeni 190.4
Ivanovca Nouă
Javgur 24.3
Lipoveni
Mihailovca 10.7
Porumbrei 9.1
Sagaidac 359.9
Satul Nou 92.6
Selemet 528.6
Suric 42.0
Topala
Troiţcoe
Valea Perjei

Criuleni 10036.0
Total nivelul II 8919.5
Total nivelul I 1116.5
Consiliul raional 8919.5
Bălăbănești
Bălțata 106.8
Boşcana
Cimișeni
Corjova
Coșernița 118.3
Criuleni
Cruglic 116.9
Dolinnoe

37
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Drăsliceni 11.4
Dubăsarii Vechi
Hîrtopul Mare
Hrușova
Işnovăţ
Izbiște 37.9
Jevreni 23.9
Maşcăuţi
Măgdăcești
Miclești
Onițcani 17.4
Pașcani
Răculești
Rîșcova 683.9
Slobozia-Dușca
Zăicana

Dondușeni 6523.4
Total nivelul II 5476.2
Total nivelul I 1047.2
Consiliul raional 5476.2
Arionești 132.1
Baraboi
Briceni 96.8
Cernoleuca
Climăuți
Corbu
Crișcăuți 93.8
Dondușeni 148.9
Dondușeni, orașul
Elizavetovca 5.8
Frasin 29.3
Horodiște 113.9
Moşana
Pivniceni 17.7
Plop 30.8
Pocrovca 160.2

38
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Rediul Mare 141.2


Scăieni 54.0
Sudarca 22.7
Teleșeuca
Tîrnova
Ţaul

Drochia 7180.2
Total nivelul II 4952.8
Total nivelul I 2227.4
Consiliul raional 4952.8
Antoneuca 9.0
Baroncea 76.7
Chetrosu
Cotova
Dominteni 21.2
Drochia 104.5
Drochia, orașul
Fîntînița 167.0
Gribova 145.3
Hăsnăşenii Mari 41.7
Hăsnăşenii Noi
Maramonovca
Miciurin 14.2
Mîndîc 57.8
Moara de Piatră 450.6
Nicoreni 230.6
Ochiul Alb 550.3
Palanca 57.6
Pelinia 8.0
Pervomaiscoe 33.1
Petreni 37.3
Popeștii de Jos
Popeștii de Sus
Sofia
Şalvirii Vechi
Şuri

39
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Țarigrad
Zgurița 222.5

Dubăsari 4074.8
Total nivelul II 2882.1
Total nivelul I 1192.7
Consiliul raional 2882.1
Cocieri
Corjova
Coșnița
Doroţcaia 800.6
Holercani 131.1
Marcăuţi
Molovata
Molovata Nouă
Oxentea 261.0
Pîrîta
Ustia

Edineț 7205.6
Total nivelul II 4422.1
Total nivelul I 2783.5
Consiliul raional 4422.1
Alexeevca 127.2
Bădragii Noi
Bădragii Vechi 232.5
Bleșteni 40.9
Brătușeni
Brînzeni 42.1
Burlănești 226.8
Cepeleuți 5.8
Chetroșica Nouă 28.7
Constantinovca 87.1
Corpaci 182.6
Cuconeștii Noi
Cupcini
Edineț

40
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Fetești 371.8
Gaşpar 17.6
Goleni 127.7
Gordinești 91.7
Hancăuţi
Hincăuţi 72.3
Hlinaia 163.0
Lopatnic
Parcova 117.5
Rotunda 4.4
Ruseni
Stolniceni 131.9
Şofrîncani
Terebna 89.2
Tîrnova 224.4
Trinca 191.1
Viișoara 34.9
Zăbriceni 172.3

Fălești 9697.7
Total nivelul II 6999.4
Total nivelul I 2698.3
Consiliul raional 6999.4
Albinețul Vechi 173.7
Bocani
Catranîc
Călinești
Călugăr
Chetriș
Ciolacu Nou 32.2
Egorovca 202.1
Fălești
Făleștii Noi
Glinjeni
Hiliuți
Hîncești
Horești 28.5

41
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Ilenuța 246.5
Işcălău 72.9
Izvoare 227.0
Logofteni 5.2
Mărăndeni 36.3
Musteața
Natalievca 139.6
Năvîrneţ
Obreja Veche 8.8
Pietrosu 330.2
Pînzăreni 192.6
Pîrlița
Pompa 37.3
Pruteni
Răuțel
Risipeni 87.8
Sărata Veche 602.7
Scumpia
Taxobeni 274.9

Florești 9790.7
Total nivelul II 6884.4
Total nivelul I 2906.3
Consiliul raional 6884.4
Alexeevca 66.5
Băhrinești
Caşunca
Cernița 76.2
Ciripcău
Ciutulești
Coșernița 98.1
Cuhureștii de Jos 92.9
Cuhureștii de Sus
Cunicea 133.6
Domulgeni
Florești
Frumușica 146.5

42
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Ghindești 231.9
Ghindești, orașul
Gura Camencii 82.3
Gura Căinarului
Iliciovca 198.3
Izvoare 68.1
Japca 71.7
Lunga
Mărculești 60.0
Mărculești, orașul 109.6
Napadova
Nicolaevca 85.3
Prajila 91.9
Prodănești
Putinești 218.8
Rădulenii Vechi 84.9
Roșietici 216.5
Sănătăuca
Sevirova 178.9
Ștefănești 68.2
Temeleuți 64.5
Tîrgul Vertiujeni 128.3
Trifănești 152.0
Vărvăreuca
Văscăuţi 99.2
Vertiujeni 63.7
Zăluceni 18.4

Glodeni 5272.0
Total nivelul II 3508.5
Total nivelul I 1763.5
Consiliul raional 3508.5
Balatina 804.7
Cajba 133.2
Camenca
Ciuciulea 25.9
Cobani

43
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Cuhnești 118.3
Danu 12.4
Dușmani 32.3
Fundurii Noi 12.7
Fundurii Vechi
Glodeni
Hîjdieni
Iabloana
Limbenii Noi 245.5
Limbenii Vechi 29.6
Petrunea 166.8
Sturzovca
Ustia 182.1
Viișoara

Hîncești 4560.0
Total nivelul II 593.9
Total nivelul I 3966.1
Consiliul raional 593.9
Bălceana 69.9
Bobeica 164.2
Boghiceni
Bozieni 87.1
Bujor 98.7
Buţeni 161.7
Caracui 122.0
Călmățui
Cărpineni
Cățeleni
Cioara
Ciuciuleni 154.6
Cotul Morii
Crasnoarmeiscoe 273.5
Dancu 227.7
Drăgușenii Noi 71.4
Fîrlădeni 84.6
Fundul Galbenei 44.8

44
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Hîncești
Ivanovca 100.0
Lăpușna
Leușeni
Logănești
Mereșeni 38.7
Mingir 595.8
Mirești 75.1
Negrea 277.3
Nemțeni
Obileni 132.4
Onești 3.0
Pașcani 243.3
Pervomaiscoe 99.6
Pogănești
Sărata-Galbenă 417.1
Secăreni
Sofia 82.7
Stolniceni 225.9
Șipoteni 115.0
Voinescu

Ialoveni 9627.3
Total nivelul II 8438.5
Total nivelul I 1188.8
Consiliul raional 8438.5
Bardar
Cărbuna 26.5
Cigîrleni 46.2
Costești
Dănceni 196.8
Gangura
Hansca 24.7
Horești 452.5
Horodca
Ialoveni
Malcoci

45
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Mileștii Mici
Molești 84.1
Nimoreni 98.7
Pojăreni
Puhoi
Răzeni
Ruseștii Noi 122.6
Sociteni
Suruceni 96.7
Ţipala
Ulmu 40.0
Văratic
Văsieni
Zîmbreni

Leova 922.5
Total nivelul II
Total nivelul I 922.5
Consiliul raional
Băiuș
Beştemac 92.5
Borogani 46.3
Cazangic
Ceadîr 57.2
Cneazevca 23.7
Colibabovca 72.5
Covurlui 31.9
Cupcui
Filipeni 6.4
Hănăsenii Noi 138.3
Iargara
Leova
Orac
Romanovca 89.1
Sărata Nouă
Sărata-Răzeși
Sărăteni 50.0

46
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Sărățica Nouă 185.2


Sîrma
Tigheci 84.6
Tochile-Răducani 21.7
Tomai
Tomaiul Nou
Vozneseni 23.1

Nisporeni 2470.6
Total nivelul II 1312.6
Total nivelul I 1158.0
Consiliul raional 1312.6
Bălănești
Bălăureşti 226.3
Bărboieni
Boldurești
Bolțun
Brătuleni 203.0
Bursuc
Călimănești
Ciorești
Ciutești
Cristești
Grozești
Iurceni
Marinici
Milești 365.5
Nisporeni
Seliște
Soltănești 3.1
Șișcani 306.9
Valea-Trestieni
Vărzăreşti 53.2
Vînători
Zberoaia

Ocnița 4356.2

47
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Total nivelul II 3126.6


Total nivelul I 1229.6
Consiliul raional 3126.6
Bîrlădeni
Bîrnova
Calaraşovca
Clocușna 52.4
Corestăuți 182.2
Dîngeni
Frunză
Gîrbova 39.7
Grinăuţi-Moldova 157.0
Hădărăuți 95.7
Lencăuți
Lipnic 275.9
Mereșeuca
Mihălășeni
Naslavcea
Ocnița 289.6
Ocnița, orașul
Otaci
Sauca 48.9
Unguri 49.7
Vălcineț 38.5

Orhei 9428.6
Total nivelul II 7058.2
Total nivelul I 2370.4
Consiliul raional 7058.2
Berezlogi 83.9
Biești
Bolohan
Brăviceni 52.8
Bulăiești 175.4
Chiperceni 2.7
Ciocîlteni 156.8
Clişova

48
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Crihana
Cucuruzeni 183.2
Donici 98.9
Ghetlova
Isacova 118.1
Ivancea
Jora de Mijloc 214.7
Mălăiești 117.8
Mitoc
Mîrzești 41.9
Morozeni
Neculăieuca 20.2
Orhei
Pelivan 120.4
Peresecina
Piatra 90.5
Podgoreni 29.0
Pohorniceni 29.5
Pohrebeni 301.9
Puțintei 52.3
Sămănanca
Seliște
Step-Soci 94.6
Susleni
Teleșeu 174.6
Trebujeni 77.2
Vatici
Vîşcăuţi
Zahoreni 58.5
Zorile 75.5

Rezina 5247.7
Total nivelul II 2990.5
Total nivelul I 2257.2
Consiliul raional 2990.5
Buşăuca
Cinișeuți

49
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Cogîlniceni 71.5
Cuizăuca
Echimăuți 16.7
Ghiduleni
Gordinești 44.5
Horodiște 418.7
Ignăţei 141.3
Lalova 113.2
Lipceni
Mateuți 98.6
Meşeni 183.6
Mincenii de Jos 231.3
Otac
Păpăuți 26.5
Peciște 185.8
Pereni 50.1
Pripiceni-Răzeși 269.2
Rezina
Saharna Nouă
Sîrcova 213.5
Solonceni
Trifești 120.7
Ţareuca 72.0

Rîșcani 6908.8
Total nivelul II 5180.0
Total nivelul I 1728.8
Consiliul raional 5180.0
Alexăndrești
Aluniș 36.7
Borosenii Noi 165.0
Braniște 3.0
Corlăteni
Costești
Duruitoarea Nouă 217.9
Gălășeni 63.2
Grinăuți

50
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Hiliuți
Horodiște 95.9
Malinovscoe
Mihăileni
Nihoreni 305.2
Petrușeni 199.0
Pîrjota 102.7
Pociumbăuți 180.1
Pociumbeni 85.7
Răcăria
Recea
Rîşcani
Singureni
Sturzeni 2.3
Șaptebani
Şumna
Vasileuți 56.9
Văratic
Zăicani 215.2

Sîngerei 3580.8
Total nivelul II 2496.0
Total nivelul I 1084.8
Consiliul raional 2496.0
Alexăndreni
Bălășești 214.4
Bilicenii Noi 188.3
Bilicenii Vechi
Biruința
Bursuceni
Chișcăreni
Ciuciuieni
Copăceni
Coșcodeni 109.5
Cotiujenii Mici
Cubolta
Dobrogea Veche

51
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Drăgănești 11.0
Dumbrăvița 79.5
Grigorăuca
Heciul Nou 53.5
Iezărenii Vechi
Izvoare 192.5
Pepeni 156.5
Prepelița
Rădoaia
Sîngerei
Sîngereii Noi
Tăura Veche 79.6
Ţambula

Soroca 9537.3
Total nivelul II 8605.9
Total nivelul I 931.4
Consiliul raional 8605.9
Bădiceni
Băxani 105.8
Bulboci
Căinarii Vechi 91.8
Cosăuţi 148.4
Cremenciug
Dărcăuți
Dubna
Egoreni
Holoșnița 107.7
Hristici
Iarova 25.3
Nimereuca 92.9
Oclanda
Ocolina 54.0
Parcani 14.7
Pîrliţa 46.1
Racovăț 13.0
Redi-Cereşnovăţ

52
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Regina Maria 30.5


Rublenița
Rudi 9.2
Schineni 34.5
Soroca
Stoicani 33.5
Șeptelici
Şolcani 0.1
Tătărăuca Veche
Trifăuți
Vasilcău 82.5
Vădeni 41.4
Vărăncău
Visoca
Volovița
Zastînca

Strășeni 5532.7
Total nivelul II 4219.5
Total nivelul I 1313.2
Consiliul raional 4219.5
Bucovăț 62.6
Căpriana 143.4
Chirianca
Codreanca 123.5
Cojuşna
Dolna 29.7
Gălești 10.6
Ghelăuza 48.9
Greblești
Lozova
Micăuți
Micleușeni
Negrești
Onești 241.4
Pănășești 149.6
Rădeni

53
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Recea 278.4
Romăneşti 30.7
Roșcani
Scoreni 28.3
Sireţi 12.6
Strășeni
Tătărești
Țigănești 19.6
Voinova 75.4
Vorniceni
Zubrești 58.5

Șoldănești 3519.3
Total nivelul II 589.0
Total nivelul I 2930.3
Consiliul raional 589.0
Alcedar 285.7
Chipeşca
Climăuții de Jos 329.7
Cobîlea 192.7
Cotiujenii Mari 95.3
Cușmirca 23.1
Dobrușa 260.7
Fuzăuca 161.3
Găuzeni
Glinjeni 140.6
Mihuleni 205.3
Olișcani
Parcani 90.2
Pohoarna
Poiana 167.9
Răspopeni 140.1
Rogojeni 211.4
Salcia 94.9
Sămășcani
Şestaci
Șipca 58.8

54
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Șoldănești
Vadul-Raşcov 472.6

Ștefan Vodă 3412.0


Total nivelul II 1061.5
Total nivelul I 2350.5
Consiliul raional 1061.5
Alava 140.4
Antonești
Brezoaia 38.5
Carahasani 843.9
Căplani 179.2
Cioburciu
Copceac 68.2
Crocmaz 136.4
Ermoclia 382.7
Feștelița 280.1
Marianca de Jos 56.9
Olănești
Palanca
Popeasca
Purcari
Răscăieţi
Semionovca
Slobozia
Ștefan Vodă
Ștefănești 224.2
Talmaza
Tudora
Volintiri

Taraclia 4097.6
Total nivelul II 3042.9
Total nivelul I 1054.7
Consiliul raional 3042.9
Albota de Jos 78.9
Albota de Sus

55
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Aluatu
Balabanu 105.1
Budăi 56.6
Cairaclia 2.7
Cealîc
Corten
Musaitu 635.0
Novosiolovca 0.2
Salcia 176.2
Taraclia
Tvardița
Valea Perjei
Vinogradovca

Telenești 5219.4
Total nivelul II 1219.1
Total nivelul I 4000.3
Consiliul raional 1219.1
Bănești 39.9
Bogzești 864.0
Brînzenii Noi 230.6
Budăi 306.4
Căzănești 42.3
Chiștelnița 436.7
Chițcanii Vechi 452.4
Ciulucani 75.0
Cîşla
Codrul Nou 18.1
Coropceni 112.9
Crăsnășeni 53.4
Ghiliceni
Hirișeni 70.5
Inești 38.8
Leușeni 67.0
Mîndrești
Negureni 139.2
Nucăreni 43.1

56
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Ordășei 195.4
Pistruieni 280.0
Ratuş
Sărătenii Vechi 135.5
Scorțeni 64.6
Suhuluceni 207.2
Telenești
Tîrșiței 97.4
Țînțăreni 29.9
Văsieni
Verejeni
Zgărdești

Ungheni 7034.7
Total nivelul II 4878.8
Total nivelul I 2155.9
Consiliul raional 4878.8
Agronomovca 0.9
Alexeevca 54.8
Boghenii Noi 88.9
Buciumeni 5.4
Bumbăta 189.5
Buşila 122.2
Cetireni 132.0
Chirileni 146.0
Cioropcani 113.6
Condrăteşti 74.1
Cornești 204.0
Cornești, orașul
Cornova
Costuleni
Florițoaia Veche
Hîrcești
Măcărești 129.1
Măgurele 22.2
Mănoilești 125.5
Morenii Noi

57
Unitatea
administrativ- pentru
teritorială acoperirea
insuficien-ței
costurilor
salariale
aferente
domeniilor
proprii de
activitate

2 20

Năpădeni 24.3
Negurenii Vechi 259.4
Petrești 0.1
Pîrlița
Rădenii Vechi 30.2
Sculeni 23.4
Sinești
Teșcureni 4.6
Todirești 105.3
Ungheni
Unţeşti 199.4
Valea Mare 101.0
Zagarancea

UTA Găgăuzia
ți - 2386,6 mii
* Volumul
de lei, municipiul
transferurilor cu destina
Chișinău -83851,6
țile administrativ-
mii de lei
teritoriale
ăgăuzia - 17834,4
de nivelulmiiI, de
calculate
lei. propor

58
Anexa nr. 8

LISTA
autorităţilor şi instituţiilor publice la autogestiune,
întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni ce primesc
mijloace financiare de la bugetul public naţional

Cancelaria de Stat
1. Academia de Administrare Publică
2. Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”
3. Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”
4. Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”
5. Instituţia publică „Palatul Republicii”
6. Instituţia publică „Pensiunea din Holercani”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii


7. Instituţia publică „Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii”
8. Instituţia publică „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova”
(MOLDAC)
9. Instituţia publică „Institutul Naţional de Metrologie”
10. Instituţia publică „Institutul Național de Standardizare”
11. Instituţia publică „Serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112”
12. Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, orașul Ungheni
13. Î.S. „Bacul Molovata”, satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari
14. Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, municipiul Chişinău
Agenția Proprietății Publice
15. S.A. „Drumuri Bălţi”, municipiul Bălţi
16. S.A. „Drumuri Cahul”, orașul Cahul
17. S.A. „Drumuri Căuşeni”, orașul Căuşeni
18. S.A. „Drumuri Cimişlia”, oraşul Cimişlia
19. S.A. „Drumuri Criuleni”, oraşul Criuleni
20. S.A. „Drumuri Edineţ”, orașul Edineţ
21. S.A. „Drumuri Ialoveni”, oraşul Ialoveni
22. S.A. „Drumuri Orhei”, orașul Orhei
23. S.A. „Drumuri Râşcani”, oraşul Râşcani
24. S.A. „Drumuri Soroca”, orașul Soroca
25. S.A. „Drumuri Străşeni”, orașul Străşeni
26. Î.S. „Moldelectrica”
27. Î.S. „Calea Ferată din Moldova”,
28. S.A. „Termoelectrica”
29. Î.S „Moldsuinhibrid”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului


30. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord

 
2
Anexa nr. 8 (continuare)
 
31. Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
32. Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
33. Agenţia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
34. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
35. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii
Agricole din Ţaul”
36. Instituţia publică „Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din
Brătuşeni”
37. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi”
38. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”
39. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din
Chişinău”
40. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Râşcani”
41. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial «Gheorghe Răducan»” din satul
Grinăuţi, raionul Ocniţa
42. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Ungheni”
43. Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii
44. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării


45. Fondul special pentru manuale
46. Universitatea de Stat din Moldova
47. Universitatea Tehnică a Moldovei
48. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
49. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
50. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
51. Universitatea de Stat din Tiraspol
52. Universitatea de Stat din Comrat
53. Universitatea de Stat din Taraclia
54. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
55. Academia de Studii Economice a Moldovei
56. Revista „Noi”
57. Revista „Florile dalbe”
58. Revista „Alunelul”
59. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
60. Centrul de Excelenţă în Construcţii
61. Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară
62. Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale
63. Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor
64. Centrul de Excelenţă în Transporturi
65. Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe
66. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică


 
3
Anexa nr. 8 (continuare)
 
67. Colegiul de Ecologie din Chişinău
68. Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
69. Colegiul Politehnic din Bălţi
70. Colegiul Tehnologic din Chişinău
71. Colegiul de Construcţii din Hânceşti
72. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
73. Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău
74. Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani
75. Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
76. Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
77. Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
78. Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul
79. Şcoala Profesională nr. 2, municipiul Chişinău
80. Şcoala Profesională nr. 3, municipiul Chişinău
81. Şcoala Profesională nr. 4, municipiul Chişinău
82. Şcoala Profesională nr. 5, municipiul Chişinău
83. Şcoala Profesională nr. 6, municipiul Chişinău
84. Şcoala Profesională nr. 7, municipiul Chişinău
85. Şcoala Profesională nr. 9, municipiul Chişinău
86. Şcoala Profesională nr. 10, municipiul Chişinău
87. Şcoala Profesională nr. 1, municipiul Bălţi
88. Şcoala Profesională nr. 3, municipiul Bălţi
89. Şcoala Profesională nr. 4, municipiul Bălţi
90. Şcoala Profesională nr. 5, municipiul Bălţi
91. Şcoala Profesională, satul Corbu, raionul Donduşeni
92. Şcoala Profesională, oraşul Drochia
93. Şcoala Profesională, oraşul Râşcani
94. Şcoala Profesională, municipiul Soroca
95. Şcoala Profesională, oraşul Floreşti
96. Şcoala Profesională, comuna Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti
97. Şcoala Profesională, comuna Alexăndreni, raionul Sângerei
98. Şcoala Profesională, oraşul Teleneşti
99. Şcoala Profesională, oraşul Rezina
100. Şcoala Profesională, municipiul Orhei
101. Şcoala Profesională, municipiul Ungheni
102. Şcoala Profesională, oraşul Nisporeni
103. Şcoala Profesională, oraşul Călăraşi
104. Şcoala Profesională, municipiul Hânceşti
105. Şcoala Profesională, oraşul Leova
106. Şcoala Profesională, oraşul Cimişlia
107. Şcoala Profesională, oraşul Căuşeni
108. Şcoala Profesională, oraşul Ştefan Vodă


 
4
Anexa nr. 8 (continuare)
 
109. Şcoala Profesională nr. 1, municipiul Cahul
110. Şcoala Profesională nr. 2, municipiul Cahul
111. Şcoala Profesională, satul Ciumai, raionul Taraclia
112. Şcoala Profesională, municipiul Comrat, UTA Găgăuzia
113. Şcoala Profesională, municipiul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
114. Şcoala Profesională, oraşul Vulcăneşti, UTA Găgăuzia
115. Şcoala Profesională, oraşul Cupcini, municipiul Edineţ
116. Şcoala Profesională, oraşul Criuleni
117. Şcoala Profesională, oraşul Briceni
118. Şcoala Profesională, oraşul Glodeni
119. Şcoala Profesională, comuna Bubuieci, municipiul Chişinău
120. Şcoala Profesională nr. 11, municipiul Chişinău
121. Colegiul tehnic al Universităţii Tehnice a Moldovei
122. Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău
123. Colegiul de Inginerie din Străşeni
124. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi”
125. Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”
126. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
127. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
128. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca
129. Colegiul Naţional de Coregrafie, municipiul Chişinău
130. Instituţia publică „Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova”
131. Instituţia publică „Filarmonica Naţională «Serghei Lunchevici»”
132. Instituţia publică „Sala cu Orgă”
133. Instituţia publică „Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare
«JOC»”
134. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Operă şi Balet «Maria Bieşu»”,
municipiul Chişinău
135. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Mihai Eminescu»”, municipiul
Chişinău
136. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Eugene Ionesco»”, municipiul
Chişinău
137. Instituţia publică „Teatrul Republican «Luceafărul»”, municipiul Chişinău
138. Instituţia publică „Teatrul Republican de Păpuşi «Licurici»”, municipiul
Chişinău
139. Instituţia publică „Teatrul Dramatic Rus de Stat «A.P. Cehov»”, municipiul
Chişinău
140. Instituţia publică „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret «S uliţî Roz»
Iurie Harmelin”, municipiul Chişinău
141. Instituţia publică „Teatrul «Alexei Mateevici»”, municipiul Chişinău
142. Instituţia publică „Centrul de Cultură şi Artă «Ginta Latină»”, municipiul
Chişinău


 
5
Anexa nr. 8 (continuare)
 
143. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Stat «Vasile Alecsandri»”, municipiul
Bălţi
144. Instituţia publică Teatrul Republican Muzical-Dramatic «B.P. Hasdeu»”,
municipiul Cahul
145. Instituţia publică „Mold-Didactica”

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale


146. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
147. Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile
148. Dispensarul Republican de Narcologie
149. Institutul de Medicină Urgentă
150. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”
151. Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
152. Institutul de Cardiologie
153. Institutul Mamei şi Copilului
154. Institutul Oncologic
155. Policlinica Stomatologică Republicană
156. Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
157. Spitalul Clinic de Psihiatrie
158. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
159. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”
160. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale
161. Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
162. Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate
163. Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
164. Clinica Universitară Stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
165. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
166. Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
167. Colegiul de Medicină din municipiul Orhei
168. Colegiul de Medicină din municipiul Bălţi
169. Colegiul de Medicină din municipiul Ungheni
170. Colegiul de Medicină din municipiul Cahul
171. Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare”
172. IMSP „Policlinica de Stat”
173. IMSP „Spitalul de Stat”
174. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
175. IMSP Spitalul de Psihiatrie, municipiul Bălţi
176. IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei


 
6
Anexa nr. 8 (continuare)
 
Ministerul Finanţelor
177. Consiliul de supraveghere publică a auditului

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor


178. Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
179. Instituția publică „Laboratorul Central Fitosanitar”
180. Instituția publică „Laboratorul Central de Testare a Băuturilor
Alcoolice/Nealcoolice și a Produselor Conservate”

Altele
181. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
182. Casa Naţională de Asigurări Sociale
183. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-
Moldova”

Municipiul Bălţi
184. IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi
185. IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălţi

Municipiul Chişinău
186. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
187. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru
188. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Râşcani
189. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani
190. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana
191. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
192. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1
193. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4
194. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii
195. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”
196. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
197. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”
198. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
199. IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
200. IMSP Centrul de Sănătate Coloniţa
201. IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni
202. IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu
203. IMSP Centrul de Sănătate Cricova
204. IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti
205. IMSP Centrul de Sănătate Băcioi
206. IMSP Centrul de Sănătate Budeşti
207. IMSP Centrul de Sănătate Bubuieci


 
7
Anexa nr. 8 (continuare)
 
208. IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă
209. IMSP Centrul de Sănătate Truşeni
210. IMSP Centrul de Sănătate Durleşti
211. IMSP Centrul de Sănătate Vatra
212. IMSP Centrul de Sănătate Sângera
213. IMSP Maternitatea Municipală nr. 2
214. IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici
215. Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic
216. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

RAIOANE
Anenii Noi
217. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi
218. IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
219. IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi
220. IMSP Centrul de Sănătate Bulboaca
221. IMSP Centrul de Sănătate Floreni
222. IMSP Centrul de Sănătate Hârbovăţ
223. IMSP Centrul de Sănătate Mereni
224. IMSP Centrul de Sănătate Roşcani
225. IMSP Centrul de Sănătate Speia
226. IMSP Centrul de Sănătate Ţânţăreni
227. IMSP Centrul de Sănătate Varniţa

Basarabeasca
228. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca
229. IMSP Spitalul Raional Basarabeasca
230. IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca
231. IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia
232. IMSP Centrul de Sănătate Başcalia

Briceni
233. IMSP Spitalul Raional Briceni
234. IMSP Centrul de Sănătate Larga
235. IMSP Centrul de Sănătate Briceni
236. IMSP Centrul de Sănătate Corjeuţi
237. IMSP Centrul de Sănătate Lipcani

Cahul
238. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Cahul
239. IMSP Spitalul Raional Cahul
240. IMSP Centrul de Sănătate Bucuria


 
8
Anexa nr. 8 (continuare)
 
241. IMSP Centrul de Sănătate Cahul
242. IMSP Centrul de Sănătate Colibaşi
243. IMSP Centrul de Sănătate Crihana Veche
244. IMSP Centrul de Sănătate Găvănoasa
245. IMSP Centrul de Sănătate Giurgiuleşti
246. IMSP Centrul de Sănătate Larga Nouă
247. IMSP Centrul de Sănătate Moscovei
248. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Mare
249. IMSP Centrul de Sănătate Zârneşti

Cantemir
250. IMSP Spitalul Raional Cantemir
251. IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia
252. IMSP Centrul de Sănătate Cantemir
253. IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia
254. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia
255. IMSP Centrul de Sănătate Goteşti

Călăraşi
256. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Călăraşi
257. IMSP Spitalul Raional Călăraşi
258. IMSP Centrul de Sănătate Bravicea
259. IMSP Centrul de Sănătate Călăraşi
260. IMSP Centrul de Sănătate Onişcani
261. IMSP Centrul de Sănătate Pârjolteni
262. IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni
263. IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ
264. IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreştii Noi – Pituşca

Căuşeni
265. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Căuşeni
266. IMSP Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”
267. IMSP Centrul de Sănătate Căinari
268. IMSP Centrul de Sănătate Căuşeni
269. IMSP Centrul de Sănătate Copanca
270. IMSP Centrul de Sănătate Fârlădeni
271. IMSP Centrul de Sănătate Sălcuţa
272. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia
273. IMSP Centrul de Sănătate Tănătari
274. IMSP Centrul de Sănătate Tocuz

Cimişlia


 
9
Anexa nr. 8 (continuare)
 
275. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Cimișlia
276. IMSP Spitalul Raional Cimişlia
277. IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
278. IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei
279. IMSP Centrul de Sănătate Javgur

Criuleni
280. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Criuleni
281. IMSP Spitalul Raional Criuleni
282. IMSP Centrul de Sănătate Bălăbăneşti
283. IMSP Centrul de Sănătate Criuleni
284. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi
285. IMSP Centrul de Sănătate Hruşova
286. IMSP Centrul de Sănătate Măgdăceşti

Donduşeni
287. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dondușeni
288. IMSP Spitalul Raional Donduşeni
289. IMSP Centrul de Sănătate Donduşeni
290. IMSP Centrul de Sănătate Ţaul

Drochia
291. IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”
292. IMSP Centrul de Sănătate Chetrosu
293. IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”
294. IMSP Centrul de Sănătate Gribova
295. IMSP Centrul de Sănătate Hăsnăşenii Mari
296. IMSP Centrul de Sănătate Maramonovca
297. IMSP Centrul de Sănătate Mândâc
298. IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb
299. IMSP Centrul de Sănătate Pelinia
300. IMSP Centrul de Sănătate Sofia
301. IMSP Centrul de Sănătate Şuri
302. IMSP Centrul de Sănătate Ţarigrad
303. IMSP Centrul de Sănătate Zguriţa

Dubăsari
304. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari
305. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari

Edineţ
306. IMSP Spitalul Raional Edineţ


 
10
Anexa nr. 8 (continuare)
 
307. IMSP Centrul de Sănătate Cupcini
308. IMSP Centrul de Sănătate Edineţ

Făleşti
309. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Făleşti
310. IMSP Spitalul Raional Făleşti
311. IMSP Centrul de Sănătate Fălești
312. IMSP Centrul de Sănătate Bocşa
313. IMSP Centrul de Sănătate Chetriş
314. IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou
315. IMSP Centrul de Sănătate Făleşti
316. IMSP Centrul de Sănătate Glinjeni
317. IMSP Centrul de Sănătate Işcălău
318. IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni

Floreşti
319. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Floreşti
320. IMSP Spitalul Raional Floreşti
321. IMSP Centrul Medicilor de Familie Floreşti
322. IMSP Centrul de Sănătate Ciutuleşti
323. IMSP Centrul de Sănătate Cuhureştii de Sus
324. IMSP Centrul de Sănătate Ghindeşti
325. IMSP Centrul de Sănătate Mărculeşti
326. IMSP Centrul de Sănătate Prodăneşti
327. IMSP Centrul de Sănătate Sănătăuca

Glodeni
328. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Glodeni
329. IMSP Spitalul Raional Glodeni
330. IMSP Centrul de Sănătate Balatina
331. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea
332. IMSP Centrul de Sănătate Cobani
333. IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi
334. IMSP Centrul de Sănătate Glodeni
335. IMSP Centrul de Sănătate Hâjdieni
336. IMSP Centrul de Sănătate Iabloana
337. IMSP Centrul de Sănătate Limbenii Vechi
338. IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca

Hânceşti
339. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Hânceşti

10 
 
11
Anexa nr. 8 (continuare)
 
340. IMSP Spitalul Raional Hânceşti
341. IMSP Centrul de Sănătate Bobeica
342. IMSP Centrul de Sănătate Bujor
343. IMSP Spitalul Cărpineni
344. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni
345. IMSP Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe
346. IMSP Centrul de Sănătate Hâncești

347. IMSP Centrul de Sănătate Lăpuşna – Paşcani


348. IMSP Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă

Ialoveni
349. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ialoveni
350. IMSP Spitalul Raional Ialoveni
351. IMSP Centrul de Sănătate Bardar
352. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti
353. IMSP Centrul de Sănătate Horeşti
354. IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
355. IMSP Centrul de Sănătate Mileştii Mici
356. IMSP Centrul de Sănătate Puhoi
357. IMSP Centrul de Sănătate Răzeni
358. IMSP Centrul de Sănătate Ruseştii Noi
359. IMSP Centrul de Sănătate Ţipala
360. IMSP Centrul de Sănătate Văsieni

Leova
361. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Leova
362. IMSP Spitalul Raional Leova
363. IMSP Centrul de Sănătate Leova
364. IMSP Centrul de Sănătate Filipeni
365. IMSP Centrul de Sănătate Iargara
366. IMSP Centrul de Sănătate Sărata Nouă
367. IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni
368. IMSP Centrul de Sănătate Borogani

Nisporeni
369. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Nisporeni
370. IMSP Spitalul Raional Nisporeni
371. IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
372. IMSP Centrul de Sănătate Selişte

Ocniţa

11 
 
12
Anexa nr. 8 (continuare)
 
373. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ocniţa
374. IMSP Spitalul Raional Ocniţa
375. IMSP Centrul de Sănătate Frunză
376. IMSP Centrul de Sănătate Ocniţa
377. IMSP Centrul de Sănătate Otaci

Orhei
378. Întreprinderea Medicală de Stat Clinica Stomatologică Orhei
379. IMSP Spitalul Raional Orhei
380. IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei
381. IMSP Centrul de Sănătate nr. 2 Orhei
382. IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni
383. IMSP Centrul de Sănătate Peresecina
384. IMSP Centrul de Sănătate Susleni
385. IMSP Centrul de Sănătate Ciocâlteni
386. IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni
387. IMSP Centrul de Sănătate Ghetlova
388. IMSP Centrul de Sănătate Isacova
389. IMSP Centrul de Sănătate Cucuruzeni
390. IMSP Centrul de Sănătate Ivancea

Rezina
391. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina
392. IMSP Spitalul Raional Rezina
393. IMSP Centrul de Sănătate Rezina
394. IMSP Centrul de Sănătate Mateuţi
395. IMSP Centrul de Sănătate Ignăţei
396. IMSP Centrul de Sănătate Pripiceni-Răzeşi
397. IMSP Centrul de Sănătate Cinişeuţi

Râşcani
398. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Râşcani
399. IMSP Spitalul Raional Râşcani
400. IMSP Centrul de Sănătate Văratic
401. IMSP Centrul de Sănătate Zăicani
402. IMSP Centrul de Sănătate Râşcani
403. IMSP Centrul de Sănătate Mihăileni
404. IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni
405. IMSP Centrul de Sănătate Şaptebani
406. IMSP Centrul de Sănătate Vasileuţi
407. IMSP Centrul de Sănătate Recea
408. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

12 
 
13
Anexa nr. 8 (continuare)
 

Sângerei
409. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Sângerei
410. IMSP Spitalul Raional Sângerei
411. IMSP Centrul de Sănătate Biruinţa
412. IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia
413. IMSP Centrul de Sănătate Chişcăreni
414. IMSP Centrul de Sănătate Sângerei
415. IMSP Centrul de Sănătate Drăgăneşti
416. IMSP Centrul de Sănătate Sângereii Noi
417. IMSP Centrul de Sănătate Copăceni
418. IMSP Centrul de Sănătate Flămânzeni – Coşcodeni
419. IMSP Centrul de Sănătate Pepeni
420. IMSP Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi
421. IMSP Centrul de Sănătate Cubolta
422. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mici

Soroca
423. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Soroca
424. IMSP Spitalul Raional Soroca
425. IMSP Centrul de Sănătate Parcani
426. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene
427. IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău
428. IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni
429. IMSP Centrul de Sănătate Rudi
430. IMSP Centrul de Sănătate Soroca
431. IMSP Centrul de Sănătate Cosăuţi
432. IMSP Centrul de Sănătate Racovăţ
433. IMSP Centrul de Sănătate Visoca
434. IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca
435. IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi
436. IMSP Centrul de Sănătate Vădeni
437. IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă

Străşeni
438. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Străşeni
439. IMSP Spitalul Raional Străşeni
440. IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna
441. IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti
442. IMSP Centrul de Sănătate Lozova
443. IMSP Centrul de Sănătate Sireţi
444. IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

13 
 
14
Anexa nr. 8 (continuare)
 
445. IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi
446. IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti
447. IMSP Centrul de Sănătate Străşeni

Şoldăneşti
448. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Şoldăneşti
449. IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti
450. IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti
451. IMSP Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov
452. IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni
453. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari

Ştefan Vodă
454. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ştefan Vodă
455. IMSP Spitalul Raional Ştefan Vodă
456. IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă
457. IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz
458. IMSP Centrul de Sănătate Olăneşti
459. IMSP Centrul de Sănătate Antoneşti
460. IMSP Centrul de Sănătate Talmaza

Taraclia
461. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Taraclia
462. IMSP Spitalul Raional Taraclia
463. IMSP Centrul de Sănătate Corten
464. IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa
465. IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei
466. IMSP Centrul de Sănătate Vinogradovca
467. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia

Teleneşti
468. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Teleneşti
469. IMSP Spitalul Raional Teleneşti
470. IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti
471. IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti
472. IMSP Centrul de Sănătate Brânzenii Noi
473. IMSP Centrul de Sănătate Mândreşti
474. IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Ungheni
475. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ungheni
476. IMSP Spitalul Raional Ungheni

14 
 
15
Anexa nr. 8 (continuare)
 
477. IMSP Centrul de Sănătate Ungheni
478. IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti – Costuleni
479. IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni
480. IMSP Centrul de Sănătate Sculeni
481. IMSP Centrul de Sănătate Cioropcani
482. IMSP Centrul de Sănătate Petreşti
483. IMSP Centrul de Sănătate Valea Mare
484. IMSP Centrul de Sănătate Pârliţa
485. IMSP Centrul de Sănătate Corneşti
486. IMSP Centrul de Sănătate Mănoileşti
487. IMSP Centrul de Sănătate Năpădeni
488. IMSP Centrul de Sănătate Cetireni
489. IMSP Centrul de Sănătate Rădenii Vechi

UTA Găgăuzia
Comrat
490. Instituţia Publică de Stomatologie din Comrat
491. IMSP Spitalul Raional Comrat
492. IMSP Centrul de Sănătate Comrat
493. IMSP Centrul de Sănătate Congaz
494. IMSP Centrul de Sănătate Avdarma
495. IMSP Centrul de Sănătate Cioc-Maidan
496. IMSP Centrul de Sănătate Chirsova
497. IMSP Centrul de Sănătate Dezghingea

Ceadâr-Lunga
498. Instituţia Publică de Stomatologie din Ceadâr-Lunga
499. IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga
500. IMSP Centrul de Sănătate Ceadâr-Lunga
501. IMSP Centrul de Sănătate Copceac
502. IMSP Centrul de Sănătate Cazaclia
503. IMSP Centrul de Sănătate Tomai

Vulcăneşti
504. Instituţia Publică de Stomatologie din Vulcăneşti
505. IMSP Spitalul Raional Vulcăneşti
506. IMSP Centrul de Sănătate Vulcăneşti

15 
 
Anexa nr. 9

Determinarea cuantumului minim al chiriei


bunurilor proprietate publică
1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor şi suprafeţelor amenajate
se calculează după formula:

Pai = Tb ×(1 + K1 + K2 + K3) × K4 × S ,

în care:
Pai – cuantumul chiriei anuale;
Tb – tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu;
K1 – coeficientul de amplasare a încăperii/suprafeţei amenajate;
K2 – coeficientul de amenajare tehnică;
K3 – coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii/suprafeţei amenajate;
K4 – coeficientul de piaţă;
S – suprafaţa închiriată.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:

a) tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu (Tb):

municipiul Chişinău 373,1 lei


municipiul Bălţi 264,6 lei
celelalte municipii, oraşele-reşedinţă 192,4 lei
oraşele şi localităţile suburbane din componenţa municipiilor 144,4 lei
localităţile săteşti 48,2 lei

b) coeficientul de amplasare a încăperii/suprafeţei amenajate (K1):

clădire separată 0,5


construcţie încorporată sau anexată 0,45
încăpere supraterană, inclusiv parter 0,4
soclu 0,35
demisol 0,3
subsol cu geamuri, etaj tehnic, acoperiş 0,2
alte subsoluri, suprafață amenajată 0,0

c) coeficientul de amenajare tehnică (K2):

apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală 0,5


apeduct, canalizare, încălzire centrală 0,4
apeduct, canalizare, apă caldă 0,3
apeduct, canalizare 0,2


 
(
 
încălzire centrală 0,2
lipseşte amenajarea tehnică 0,0

d) coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii/suprafeţei amenajate (K3):

1) ateliere de creaţie ale pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, meşterilor


populari; spaţii utilizate de chiriaşi în scopuri medicale şi farmaceutice şi de
organizaţiile obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi şi întreprinderile lor;
spaţii utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi
programelor finanţate de la bugetul public naţional 0,05
2) instituţii finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, alte persoane juridice
de drept public; patronate, fundaţii, asociaţii obşteşti, suprafețe amenajate 0,1
3) spaţii pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea de
lucrări de cercetare şi proiectare; spaţii pentru prestarea de servicii poştale,
sportive şi de întremare a sănătăţii 0,2
4) garaje, depozite, spaţii tehnice (cu excepţia celor menţionate la
poziţia 6) şi alte încăperi auxiliare; spaţii pentru prestarea de servicii către
populaţie (ateliere de reparaţie a încălţămintei, a îmbrăcămintei şi a
obiectelor de uz casnic, frizerii, curăţătorii chimice, puncte de închiriere a
obiectelor, băi, birouri de avocaţi) 0,4
5) spaţii folosite pentru comercializarea produselor de panificaţie, a
produselor lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice; unităţi
de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a bucatelor; spaţii de
producţie; sedii (încăperi) folosite de organele mijloacelor de informare în
masă 0,5
6) încăperi pentru reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, a
tehnicii de calcul şi a altor utilaje 0,7
7) spaţii folosite în scopuri de comerţ, altele decât cele prevăzute la
poziţia 5) 0,8
8) încăperi folosite pentru jocuri electronice, jocuri computerizate şi
alte jocuri distractive pentru copii 1,2
9) încăperi utilizate în calitate de oficii 1,5
10) instituţii financiare, burse, companii de asigurare 2,0
11) restaurante, baruri, cafenele cu servire a băuturilor alcoolice 2,5
12) case de schimb valutar, puncte de înregistrare video şi de închiriere
a producţiei video 3,0
13) încăperi folosite pentru jocuri de noroc 4,0
14) încăperi cu altă destinaţie decât cele enumerate la poziţiile 1)–13) 1,0

e) coeficientul de piaţă (K4) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai mic
de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menţionate la lit. d) poziţiile
1)–6), el nu poate fi mai mic de 0,5, excepţie făcând:
– încăperile folosite de organele mijloacelor de informare în masă, pentru care
coeficientul de piaţă se stabileşte în intervalul de la 1,0 la 1,5;


 
(
 
– spaţiile utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi
programelor finanţate de la bugetul public naţional şi spaţiile folosite de către atelierele de
creaţie, organizaţiile obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi şi întreprinderile lor, precum şi
spaţiile din clădirea Parlamentului utilizate de unitatea de alimentaţie publică cu preparare şi
comercializare a bucatelor, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 0,1.
La stabilirea acestui coeficient trebuie să se ţină cont de cererea şi de oferta spaţiilor ce
ar putea fi date în chirie, de posibilitatea utilizării terenului aferent, de caracteristicile
teritorial-economice ale zonei şi de alte criterii calitative, necuprinse în coeficienţii aplicaţi,
ale încăperilor/suprafeţelor amenajate.
În cazul în care se dau în locaţiune mai multe încăperi cu diferite condiţii de amplasare şi de
amenajare tehnică sau încăperi care vor fi utilizate în diverse scopuri, cuantumul total al chiriei se
constituie din suma chiriilor calculate pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi.

Notă. În sensul prezentei legi, suprafaţă amenajată presupune suprafaţa terenului amenajată
(asfaltată, pavată etc.), inclusiv aferentă clădirii, care poate fi dată în chirie.

2. Cuantumul chiriei anuale pentru utilajul, mijloacele de transport, inclusiv bunurile


agricole (cu excepția terenurilor agricole), şi pentru alte mijloace fixe (denumite în continuare
utilaj) date în locaţiune/arendă se calculează după formula:

Pau = Ua × K1 × K2 + Q ,
în care:
Pau – cuantumul chiriei anuale pentru utilajul dat în locaţiune/arendă;
Ua – amortizarea/uzura anuală a utilajului dat în locaţiune/arendă;
K1 – coeficientul de calcul;
K2 – coeficientul de piaţă;
Q – cheltuielile de întreţinere şi de exploatare a utilajului dat în locaţiune/arendă, suportate
de locator/arendator.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) amortizarea/uzura anuală a utilajului (Ua) se calculează pentru fiecare obiect de evidenţă
potrivit prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 338/2003, conform tabelului nr. 1:

Tabelul nr. 1

Nr. crt. Denu- Nr. de Durata de Costul de Amorti- Amorti- Coefi- Coefi- Cheltuie- Cuantu-
mirea inventar utilizare/ intrare/ zarea/ zarea/ cientul de cientul de lile de mul
utilaju- durata de valoarea uzura la uzura calcul (K1) piaţă(K2) întreţi- chiriei
lui funcţiona- iniţială sau data dării anuală nere şi de anuale
re utilă, valoarea în lo- (Ua), exploa- (Pau),
în ani. reevaluată, caţiune, în lei tare (Q), în lei
Distanţa, în lei în lei în lei
km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b) coeficientul de calcul (K1) se va stabili în funcţie de amortizarea/uzura de la data dării în


locaţiune/arendă a utilajului (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2


 
(
 
Mărimea de 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
amortizare/de
uzură Ua (%)
K1 1,88 1,79 1,71 1,62 1,53 1,44 1,35 1,27 1,18 1,09 1,0

c) coeficientul de piaţă (K2) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai mic de
1,0. La stabilirea acestui coeficient se va ţine cont de cerere şi de ofertă, de venitul neobţinut, de
diferenţa dintre valoarea contabilă/valoarea de bilanţ şi preţul de piaţă la utilajul de acelaşi tip sau
cu caracteristici comparabile, precum şi de alţi factori. Excepţie fac autorităţile/instituţiile bugetare
la darea în locaţiune/arendă a utilajului altor autorităţi/instituţii bugetare, pentru care coeficientul
de piaţă se stabileşte în mărime de 1,0, precum şi unitatea de alimentaţie publică cu preparare şi
comercializare a bucatelor în spaţiile din clădirea Parlamentului, pentru care coeficientul de piaţă
se stabileşte în mărime de 0,2.
În cazul în care mărimea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a utilajului (Q) variază,
aceasta se recalculează şi se achită suplimentar.

3. Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante se calculează după formula:

Pac = C × R × K ,
în care:
Pac – cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante;
C – valoarea contabilă/valoarea de bilanţ a activelor circulante la data calculării chiriei;
R – rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de politică
monetară pe termen scurt;
K – coeficientul de piaţă.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) valoarea contabilă/valoarea de bilanţ a activelor circulante se calculează pentru fiecare
obiect de evidenţă conform tabelului nr. 3:

Tabelul nr. 3

Nr. Denumirea Cantitatea Unitatea de Valoarea Valoarea Note


crt. activelor măsură contabilă/ contabilă/
circulante valoarea de valoarea de
bilanţ a unei bilanţ totală
unităţi la data la data
calculării chiriei, calculării
în lei chiriei, în lei
1 2 3 4 5 6 7

b) rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de politică


monetară pe termen scurt se publică periodic în presă. În calcule se foloseşte valoarea ratei în
vigoare la data încheierii contractului de locaţiune;
c) coeficientul de piaţă se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi nu poate fi mai mic de 1,0.
După încetarea efectului contractului de locaţiune, locatarul restituie activele circulante în
volumele fixate la data dării lor în locaţiune. În cazul imposibilităţii de restituire a activelor
circulante, costul lor se recuperează la preţurile de piaţă care sunt în vigoare la data încetării
efectului contractului de locaţiune.


 
(
 
4. Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte fără taxă pe
valoarea adăugată.
Dacă locatorul este înregistrat ca contribuabil al taxei pe valoarea adăugată, chiria va fi
încasată de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, calculată suplimentar la valoarea
serviciilor prestate.

Notă. Prevederile prezentei anexe nu se aplică raporturilor juridice reglementate de Legea


nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor
publice de comunicaţii electronice.


 

S-ar putea să vă placă și