Sunteți pe pagina 1din 69

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului


asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul legii


bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Viorica Dumbrăveanu

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 se aprobă la


venituri în sumă de 25095092,3 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 25095092,3
mii de lei.

Art.2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 se


prezintă în anexa nr.1.
(2) Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2021 se prezintă în anexa nr.2.

Art.3. – (1) Plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat,


inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sunt obligaţi să calculeze şi să
vireze, în mărimea cuvenită şi în termenele stabilite în anexa nr.1 la Legea
nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuţiile de asigurări
sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor
calculate şi altor recompense.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată
de la încasarea acesteia în contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.
(3) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite
parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale
persoanelor asigurate, proporţional cu sumele calculate pentru asigurarea socială
a fiecărei persoane.

Art.4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii


prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct.1.5 din anexa nr.1 la
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, cota de 6% la
fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale
de stat prin transferuri de la bugetul de stat.

Art.5. – (1) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă


anuală (taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct.1.6, 1.7 şi 1.8
din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
se stabileşte în mărime de 11331 de lei.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală
(taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificaţi la pct.1.61 din anexa nr.1 la

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
4

Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabileşte în


mărime de 24255 de lei.
(3) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală
(taxa fixă anuală) calculată, în bază de contract individual încheiat cu Casa
Naţională de Asigurări Sociale, pentru plătitori şi în condiţiile specificate la pct.1.9
din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
se stabileşte în mărime de 2886 de lei.

Art.6. – (1) Categoriile de persoane care nu sunt menţionate în anexa nr.1


la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate
pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale,
plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 11331 de lei pe an, iar în
cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează
terenul în mod individual – în sumă de 2886 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12
din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include
în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului
de deces.
(2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar
persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul
în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual
încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an
contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin.(1), ceea ce le
acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin.(1).

Art.7. – (1) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat


obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din
suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al
sumei datorate. Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către Casa
Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea
majorărilor de întârziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii
calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
(2) Majorări de întârziere (penalităţi) nu se vor calcula plătitorilor în cazul
în care:
a) au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor
plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data
achitării şi până la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;
b) au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor
faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al
accizelor – pentru perioada de la data înregistrării cererii şi până la data
transferului efectiv;
c) sumele obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost
stinse prin scădere şi luate în evidenţă specială în baza deciziei Serviciului Fiscal
de Stat;

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
5

d) au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui


buget (bugetul de stat, bugetul local şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală)
la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data intrării
documentelor la organul respectiv şi până la data transferului efectiv.
(3) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de
forma juridică de organizare, majorarea de întârziere pentru neplata în termenele
stabilite la pct.1.5 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de
asigurări sociale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
pentru anul 2021 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2021.
(4) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu
care a fost diminuat cuantumul.
(5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către
Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date
neveridice, atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal
nr. 1163/1997.
(6) Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se
estimează prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal nr. 1163/1997.
(7) Pe lângă amenda aplicată conform alin.(4) şi (5), de la plătitori se va
percepe suma cu care au fost diminuate contribuţiile de asigurări sociale de stat
obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de
întârziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei
respective.
(8) Măsurile prevăzute la alin.(4)-(7) se aplică de către angajaţii Serviciului
Fiscal de Stat.
(9) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de
angajaţii Serviciului Fiscal de Stat, specificate la alin.(7), se distribuie pe conturile
individuale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor
recalculate se declară de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor
sociale de stat, luând în calcul și contribuțiile declarate anterior pentru perioada la
care se referă recalculul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei, în modul stabilit de Ministerul
Finanţelor.

Art.8. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate


şi neachitate majorări de întârziere (penalităţi) pentru neplata în termen a
contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi nu au datorii la plata
contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi a amenzilor pot beneficia, la solicitare,
de eşalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalităţi) pe

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
6

parcursul anului bugetar în curs cu condiţia că transferă integral şi în termen suma


obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la majorările de întârziere
se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale
şi plătitor.
(3) Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acţiune şi de reziliere a
acordului de eşalonare a stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalităţi)
faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de
Casa Naţională de Asigurări Sociale.
(4) În cazul în care plătitorul de contribuţii nu îndeplineşte condiţiile
acordului, Casa Naţională de Asigurări Sociale are dreptul să rezilieze acordul
până la expirarea termenului.

Art.9. – (1) Mijloacele financiare încasate la bugetul asigurărilor sociale de


stat (inclusiv majorările de întârziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii şi sumele în urma aplicării amenzilor contravenţionale)
se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, se virează
zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale deschis în cadrul contului
unic trezorerial al Ministerului Finanţelor şi se utilizează în conformitate cu
prezenta lege.
(2) Nu se admite dezafectarea mijloacelor de la bugetul asigurărilor sociale
de stat în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie.

Art.10. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor virează mijloacele


financiare prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor
sociale de stat pe conturile de plăţi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
(2) Plata prestaţiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea
sumelor respective de la bugetul de stat pe conturile de plăţi ale Casei Naţionale
de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.

Art.11. – Tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie,


a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei
Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr.3.

Art.12. – (1) Prestaţiile sociale acordate din mijloacele bugetului


asigurărilor sociale de stat pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se
încadrează în condiţiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat se
calculează şi se plătesc de către angajator. Casa Naţională de Asigurări Sociale
transferă angajatorului sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale, conform
prevederilor actelor normative.
(2) Prestaţiile sociale acordate persoanelor deţinute în instituţiile
penitenciare şi îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
7

sistemului public de asigurări sociale se plătesc prin intermediul instituţiilor


penitenciare. Instituţiile penitenciare vor încheia, în acest sens, contract cu Casa
Naţională de Asigurări Sociale.
(3) Prestaţiile sociale, cu excepţia celor indicate la alin.(1) şi (2), acordate
persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul
sistemului public de asigurări sociale se plătesc prin modalitatea de plată selectată
de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi
electronice.
(4) Prestaţiile sociale se distribuie la domiciliul persoanelor în vârstă,
persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu le
pot primi de sine stătător la oficiile prestatorilor de servicii de plată.

Art.13. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea


capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial în instituţii
specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la
bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Organizarea prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă
a salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională
de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi a patronatelor, în conformitate
cu regulamentul aprobat de Guvern.
(3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a
beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale
conform Legii nr.190/2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au
avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobâl conform Legii nr.909/1992
privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei
de la Cernobâl se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
(4) Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează de către
Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor, în conformitate
cu regulamentul aprobat de Guvern.
(5) Achiziţionarea serviciilor prevăzute la alin.(2), (3) şi (4) se efectuează
conform prevederilor Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

Art.14. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a prestaţiilor sociale se


stabilesc la maximum 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de
la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) După închiderea lunii de plată, Casa Naţionala de Asigurări Sociale
achită posesorului serviciului MPay sumele aferente serviciilor de distribuire a
prestaţiilor sociale conform tarifului specificat la alin. (1), la prezentarea de către
posesor a actelor de predare–primire lunare, în conformitate cu condiţiile
contractelor încheiate.
(3) Agenția de Guvernare Electronică va aproba condițiile contractuale
pentru prestarea serviciilor prin intermediul serviciului guvernamental de plăți

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
8

electronice (MPay) de distribuire a prestaţiilor sociale, inclusiv a celor de


distribuire la domiciliu.

Art.15. – (1) Taxa de comision la sumele numerarului eliberat de instituţiile


financiare pentru plata prestaţiilor sociale se stabileşte la maximum 0,25% din
suma eliberată.
(2) După închiderea lunii de plată, Casa Naţionala de Asigurări Sociale
achită posesorului serviciului MPay comisionul de la sumele prestațiilor sociale
achitate beneficiarilor în numerar, în mărimea specificată la alin. (1), la
prezentarea de către posesor a actelor de predare–primire lunare, în conformitate
cu condiţiile contractelor încheiate.

Art.16. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare de la populaţie a


contribuţiilor de asigurări sociale de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat se
achită de la bugetul de stat, pe bază de contract încheiat de Ministerul Finanţelor
cu prestatorii de servicii de plată.
(2) Comisioanele specificate la alin.(1) vor fi restituite bugetului de stat de
la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza contractului încheiat între Ministerul
Finanţelor şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Art.17. – (1) După ce beneficiarilor de pensii care locuiesc în centrele de


plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi (adulte) ale
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale li se plătesc 25% din pensia
lunară stabilită şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor
executorii, suma rămasă din pensie se transferă de către Casa Naţională de
Asigurări Sociale centrelor de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu
dizabilităţi (adulte), în baza listelor prezentate de acestea lunar, până la data de 10
a lunii curente, şi se utilizează pentru întreţinerea pensionarilor în modul stabilit
de Guvern.
(2) Centrele de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu
dizabilităţi (adulte) gestionate de Agenţia Naţională Asistenţă Socială, în care
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale exercită calitatea de fondator,
prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind
utilizarea conform destinaţiei a sumelor rămase din pensiile transferate pentru
aceste persoane.

Art.18. – În conformitate cu Legea nr.123/1998 cu privire la capitalizarea


plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea
datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de pensii de dizabilitate
sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale,
prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de Asigurări Sociale. În
cazul în care întreprinderea nu dispune de mijloace financiare suficiente, aceste

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
9

drepturi sunt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa


acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.

Art.19. – Cuantumul ajutorului de deces acordat în condiţiile Legii


nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte
prestaţii de asigurări sociale este de 1100 de lei.

Preşedintele Parlamentului

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
10

Anexa nr. 1

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021

Cod Eco Suma,


Denumirea
mii lei
I. Venituri, total 1 25095092,3
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19 9757694,3
II. Cheltuieli, total 2+3 25095092,3
inclusiv cheltuieli de personal 21 175632,7
III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0
IV. Sursele de finanţare, total 4+5+9 0,0
Active financiare 4 0,0
Datorii 5 0,0
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 0,0
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 91 0,0
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 93 0,0

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
11

Anexa nr. 2

Subprogramele de cheltuieli ale bugetului


asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Denumirea Codul Suma, mii lei


în total bugetul bugetul
asigurărilor de stat
sociale de
stat
Cheltuieli, total 25095092,3 18601893,2 6493199,1
Protecţia socială 90 25095092,3 18601893,2 6493199,1
Administrarea sistemului public de 9002
asigurări sociale 245136,4 245136,4

Protecţia în caz de incapacitate 9003


temporară de muncă 866284,5 866284,5

Protecţia persoanelor în etate 9004 15615526,5 12934664,9 2680861,6


Protecţia în legătură cu pierderea 9005
întreţinătorului 331603,0 242481,5 89121,5

Protecţia familiei şi copilului 9006 2873575,8 2118983,0 754592,8


Protecţia şomerilor 9008 79960,1 79882,6 77,5
Protecţia socială a persoanelor cu 9010 2970108,8 2084460,3 885648,5
dizabilităţi
Susţinerea suplimentară a unor 9011
categorii de populaţie 512683,2 512683,2
Protecţia socială în cazuri excepţionale 9012
1130118,1 1130118,1
Protecţia socială a unor categorii de 9019
cetăţeni 470095,9 30000,0 440095,9

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
12

Anexa nr.3

Tipuri de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror


finanţare se efectuează de la bugetul de stat
prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.


2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.
3. Alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere acordată persoanelor
care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe
în vârstă de până la 18 ani, persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie,
persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare şi persoanelor cu dizabilităţi severe
imobilizate la pat din rândul persoanelor care au devenit persoane cu dizabilităţi
în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl.
4. Alocaţie lunară de stat pentru unii beneficiari de pensii stabilite în
sistemul public de pensii şi unele categorii de populaţie conform Legii
nr.1591/2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi
a unor categorii de populaţie.
5. Alocaţie de stat pentru merite deosebite faţă de stat.
6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului.
7. Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani,
pentru persoanele neasigurate.
8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale
pentru cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl,
pentru colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala
actinică ori au devenit persoane cu dizabilităţi:
a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există
posibilitatea de acordare a biletului – compensaţie bănească în mărimea costului
mediu al biletului:
- persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la lichidarea consecinţelor
avariei de la C.A.E. Cernobâl în anii 1986–1990;
- colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala
actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;
- copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.
Cernobâl, născuţi după anul 1986;
b) compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu
dizabilităţi din rândul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la
C.A.E. Cernobâl, persoanelor care au suferit în urma experienţelor nucleare,
avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau
militare;
c) compensaţie unică pentru familiile care şi-au pierdut întreţinătorul în
urma catastrofei de la C.A.E. Cernobâl;

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
13

d) ajutor material unic anual pentru însănătoşire destinat cetăţenilor care au


avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobâl, pentru colaboratorii
subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit
persoane cu dizabilităţi:
- persoanelor cu dizabilităţi;
- participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl
în anii 1986–1987;
- participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl
în anii 1988–1990;
e) ajutor material unic anual pentru copiii care şi-au pierdut întreţinătorul în
urma catastrofei de la C.A.E. Cernobâl;
f) compensaţie anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru
cetăţenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, pentru
colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau
au devenit persoane cu dizabilităţi;
g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse
alimentare şi suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor
din organism.
9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească în locul
biletelor, conform Legii nr.190/2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de
drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale.
10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate.
11. Indemnizaţie viageră pentru sportivii de performanţă şi antrenorii
sportivilor de performanţă.
12. Ajutor social.
13. Plăţi periodice capitalizate.
14. Ajutor pentru perioada rece a anului.
15. Suport financiar de stat pentru unii beneficiari de pensii şi de alocaţii
sociale.
16. Bilete de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor.
17. Indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a
copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.
18. Alocaţie de integrare sau reintegrare profesională şomerilor cu statut
special.
19. Suport financiar unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat.
20. Indemnizație urmașilor personalului medical decedat în lupta cu
COVID-19.

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\24897\24897-redactat-ro.docx
Notă informativă
la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2021

Introducere

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este


elaborat conform prevederilor Legii nr.489/1999 privind sistemul public de
asigurări sociale, Legii nr.181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale, altor acte normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.
Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat
sunt reflectaţi în anexa nr.1 la proiectul legii „Sinteza bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2021”.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt incluse în programul
90 „Protecţia socială” şi repartizate pe subprogramele reflectate în anexa nr. 2 la
proiectul legii „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2021”.
Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2021 a fost efectuată în baza actelor normative în vigoare, măsurilor noi de
politici propuse de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Ministerul Finanţelor, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii
precedenţi, prognozei indicatorilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul
Economiei şi Infrastructurii.
Evoluţia indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat în
anii 2018-2020 şi asumările cu privire la estimările de venituri şi cheltuieli pe
anul 2021 (proiect) sunt reflectate în următorul tabel:

Evoluţia indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat în


anii 2018-2021

Unitate
2020 2020 2021
Indicatorii a de 2018 2019
aprobat precizat proiect
măsură
Venituri 19790,3 21748,3 23491,0 24572,1 25095,1
Devieri +/- faţă de anul mil. lei 1971,6 1958,0 1742,7 2823,8 523,0
precedent % 111,1 109,9 108,0 113,0 102,1
Ponderea în PIB % 10,3 10,4 10,4 12,0 11,2
Cheltuieli 19426,5 21602,3 23491,0 24572,1 25095,1
Devieri +/- faţă de anul mil. lei 1812,0 2175,8 1888,7 2969,8 523,0
precedent % 110,3 111,2 108,7 113,7 102,1
Ponderea în PIB % 10,1 10,3 10,4 12,0 11,2
Deficit (-) / Excedent (+) 363.8 -146.0 0,0 0,0 0,0
Devieri +/- faţă de anul
mil. lei
precedent 159,6 -509,8
Digitally signed by Dumbrăveanu Viorica
Date: 2020.11.30 10:46:04 EET
Reason: MoldSign Signature
1 Location: Moldova
Proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri


şi la cheltuieli în sumă de 25095092,3 mii de lei şi este balanţat, ţinând cont de
mijloacele bugetului de stat în sumă de 3191557,4 mii lei, destinate acoperirii
deficitului de mijloace proprii.

VENITURI
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 se
estimează la nivel de 25095092,3 mii lei, cu o creştere în sumă de 1604076,2
mii lei sau cu 6,8 în raport cu veniturile aprobate pe anul 2020.
Față de veniturile totale precizate pe anul 2020, veniturile estimate pentru
anul 2021 sunt în creştere cu 522978,9 mii lei sau cu 2,1 la sută.
Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB, estimate
pentru anul 2021, va constitui 11,2%.
În structura veniturilor totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în
anul 2021, veniturile proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor
constitui 61,1%, iar transferurile de la bugetul de stat – 38,9%.
La estimarea veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2021 s-a ţinut cont de unele particularităţi noi, care urmează a fi
implementate începând cu anul 2021:
 comasarea la nivel de angajator a contribuțiilor de asigurări sociale
datorate de angajator și datorate de angajați, conform modificărilor operate în
Legea nr.489/1998 privind sistemul public de asigurări sociale;
 stabilirea unei taxe fixe anuale în cuantum de 24255 lei pentru
asigurarea liber profesioniștilor din domeniul justiției (avocați, notari, executori
judecătorești, etc., determinată în baza salariului mediu pe economie prognozat
pentru anul 2021 (8422 lei) şi a tarifului general stabilit pentru angajatorul din
sectorul privat de 24%, prevăzută de politica fiscală şi vamală pentru anul 2021,
elaborată de către Ministerul Finanţelor.
Totodată, prognoza contribuţiilor de asigurări sociale de stat pe anul 2021
a fost efectuată, ţinându-se cont de:
- baza de calcul prognozată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii;
- tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat, prevăzute în anexa
nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;
- nivelul executării contribuţiilor şi altor venituri în anii precedenţi;
- aplicarea mecanismului de indexare cu creşterea medie anuală a
salariului prognozată pentru anul precedent, a taxei fixe anuale, datorate de unele
categorii de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind
sistemul public de asigurări sociale, care în anul 2021 va constitui 11331 lei.
Persoanele fizice, care nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, vor plăti taxa fixă anuală de
11331 lei pentru asigurarea pe bază de contract individual încheiat cu Casa

2
Naţională de Asigurări Sociale, iar în cazul persoanelor fizice - proprietari sau
arendaşi de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual, taxa
fixă anuală respectivă va constitui 2886 lei.
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” au fost prognozate în
sumă de 15080098,0 mii lei, fiind în creştere cu 300760,9 mii lei (2,0%) faţă de
suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2020 şi cu 1056260,9 mii lei (7,5%) mai
mult faţă de suma contribuţiilor precizate pentru anul 2020.
Alte venituri au fost prognozate în sumă de 257300,0 mii lei, din care,
veniturile din impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru
tehnologia informaţiei constituie 248700,0 mii lei şi alte venituri (dobînzi,
amenzi şi alte venituri) – 8600,0 mii lei.
Transferurile primite în cadrul bugetului public naţional, prognozate
pentru anul 2021 au fost incluse la compartimentul „Venituri” în volum de
9757694,3 mii lei, cu o creştere de 1197215,3 mii lei (14%) faţa de suma
aprobată pentru anul 2020 şi o descreştere de 566182,0 mii lei sau cu 5,5% mai
puţin faţă de suma precizată pe anul 2020 şi includ:
- transferurile curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale de stat, care au fost estimate pornind de la necesarul
de mijloace financiare pentru asigurarea plăţii unor tipuri de prestaţii sociale (de
asistenţă socială) şi altor plăţi, a căror finanţare, conform legislaţiei, se
efectuează din bugetul de stat, în sumă de 6566136,9 mii lei;
- transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi
bugetul asigurărilor sociale de stat, care reprezintă necesarul de mijloace
financiare pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în
sumă de 3191557,4 mii lei.

CHELTUIELI
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul
2021, incluse în programul 90 „Protecţia socială”, au fost prognozate în sumă
de 25095092,3 mii lei sau cu o creştere cu 1604076,2 mii lei sau cu 6,8 la sută în
raport cu cheltuielile aprobate pentru anul 2020.
Față de cheltuielile totale precizate pe anul 2020, cheltuielile estimate
pentru anul 2021 sunt în creştere cu 522978,9 mii lei sau cu 2,1 la sută.
Ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB,
estimate pentru anul 2021, va constitui 11,2%.
La determinarea volumului cheltuielilor s-a ţinut cont de legislaţia în
vigoare, analiza dinamicii contingentului beneficiarilor de prestaţii sociale şi
mărimii medii lunare a acestora, prognoza indicatorilor macroeconomici,
elaborată de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, indexările prestaţiilor
sociale la 1 aprilie şi 1 octombrie 2021, următoarea etapă de reexaminare a
pensiilor pentru limită de vârstă pentru pensionarii care activează sau au activat
după realizarea dreptului la pensie, de modificările în legislaţie pe parcursul
anului 2020 şi care au continuitate în anul următor.

3
Volumul cheltuielilor a fost determinat şi ținând cont de următoarele
măsuri noi de politică, propuse de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale:
 majorarea, începând cu 01.01.2021, a alocației lunare pentru
persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale
şi independenţei Republicii Moldova și la acţiunile de luptă din Afghanistan,
precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, de la 300 lei la 500 lei;
 majorarea, începând cu 01.01.2021, a alocațiilor lunare de stat
pentru:
- persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din categoriile
specificate mai sus, persoanele cu dizabilități ca urmare a avariei de la CAE
Cernobîl, cu 100 lei;
- persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu
militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial, cu
100 lei;
- acordarea, începând cu 01.01.2021, dreptului la alocație lunară de stat în
cuantum de 700 lei persoanelor antrenate de organele puterii locale la strângerea
muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii
celui de-al Doilea Război Mondial;
 acordarea, începând cu 01.10.2021, dreptului la alocații lunare de
stat, conform Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a
unor categorii de populație:
- participanților la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobîl,
care nu sânt încadrați în grade de dizabilitate;
- persoanelor care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit
cetăţenia Republicii Moldova;
- persoanelor care au participat la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie
ionizantă şi la lichidarea consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau
militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special;
 abrogarea alin. 2 al art. 16 din Legea 1544/1993 asigurării cu pensii
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne, care nu limiteză dreptul de beneficiere concomitentă de
alocaţie lunară de stat şi de majorări la pensii prevăzute de lege;
 majorarea de la 8299,00 lei pînă la 9459,00 lei a cuantumului
indemnizaţiei unice la naşterea copilului;
 majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului
indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, persoane
neasigurate;
 majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2021, cu 50 lei a cuantumului
indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea pînă la vărsta de 3 ani a copiilor
gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină;
 majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului
minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoane
asigurate.
4
Programul 90 „Protecţia socială” include 10 subprograme administrate de
către Casa Naţională de Asigurări Sociale, care prevăd activităţi finanţate atît din
resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît şi din transferuri
de la bugetul de stat.
Cheltuielile destinate activităţilor finanţate din resursele generale ale
bugetului asigurărilor sociale de stat au fost prognozate pentru anul 2021 în sumă
de 18601893,2 mii lei, cu o pondere în cheltuielile totale de 74,1%. Faţă de
cheltuielile precizate pe anul 2020, cheltuielile respective sunt în creştere cu
1305586,2 mii lei sau cu 7,5 la sută.
Cheltuielile destinate activităţilor finanţate din contul transferurilor de la
bugetul de stat au fost prognozate pentru anul 2021 în sumă de 6493199,1 mii
lei, cu ponderea de 25,9%. Aceste cheltuieli sunt cu 782607,3 mii lei sau cu
10,8% mai mici faţă de cheltuielile precizate pe anul 2020.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, repartizate pe
subprograme şi activităţi, sunt reflectate în tabelul nr.2 „Structura bugetului
asigurărilor sociale de stat pe subprograme de cheltuieli” – anexă la prezenta
Notă informativă.
Indicatorii în baza cărora au fost prognozate cheltuielile (numărul
beneficiarilor şi mărimile medii anuale ale pensiilor/ prestaţiilor) sunt reflectaţi
în Tabelul nr.4 „Informaţie privind numărul beneficiarilor de prestaţii sociale de
la bugetul asigurărilor sociale de stat şi mărimea medie” – anexă la prezenta
Notă informativă.

Subprogramul 90.02. „Administrarea sistemului public de asigurări


sociale”
Subprogramul include cheltuielile aferente întreţinerii CNAS şi cele
pentru mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional "Protecţia Socială" şi
a altor componente informaţionale.
Pentru subprogramul respectiv pentru anul 2021 se prognozează cheltuieli
în volum de 245136,4 mii lei, cu 20061,5 mii lei mai mult faţă de suma precizată
pentru anul 2020.
În totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat prognozate
pentru anul 2021, mijloacele financiare destinate Administrării sistemului public
de asigurări sociale constituie 1,0% şi sunt finanţate totalmente din resursele
generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
Pentru activitatea „Managementul autorităţilor administrative
centrale” (devizul de cheltuieli pentru întreţinerea CNAS) se prognozează
cheltuieli în sumă de 221352,7 mii lei. Estimarea acestor cheltuieli s-a bazat pe
analiza executării cheltuielilor planificate pe parcursul anului 2020, cadrul
normativ regulatoriu şi prognoza indicatorilor macroeconomici.
Faţă de suma cheltuielilor precizate pentru anul 2020, cheltuielile estimate
pentru anul 2021 sunt în creştere cu 21182,8 mii lei.
Cheltuielile de personal sunt estimate în sumă totală de 175632,7 mii lei
sau 17025,9 mii lei mai mult comparativ cu cheltuielile precizate pentru anul

5
2020. Cheltuielile respective au fost estimate în baza legislaţiei în vigoare în
domeniul salarizării, cu aplicarea cotei contribuţiei de asigurări sociale de stat.
Bunuri şi servicii sunt estimate în sumă totală de 29453,9 mii lei, în
creştere cu 2401,3 mii lei comparativ cu planul precizat pe anul 2020.
Prestaţii sociale sunt estimate în sumă de 3812,5 mii lei, cu 700,1 mii lei
mai mult faţă de cheltuielile prevăzute pentru anul 2020. Acestea includ
indemnizaţiile unice funcţionarilor publici în caz de demisionare sau pensionare
şi indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din
mijloacele financiare ale angajatorului.
Alte cheltuieli au fost estimate în sumă de 5039,9 mii lei. Cheltuielile
respective sunt destinate pentru plata cotizaţiilor de membru al CNAS în
Asociaţia Internaţională a Fondurilor de Pensii şi Asigurări Sociale şi Asociaţiei
Internaţionale de Asigurări Sociale, conform condiţiilor acestor organizaţii,
precum şi pentru plata contractelor individuale de muncă cu persoanele fizice pe
termen determinat. Creşterea cheltuielilor cu 166,3 mii lei faţă de anul 2020, se
explică prin creşterea mijloacelor financiare destinate articolului „Alte cheltuieli
în bază de contracte cu persoane fizice”, estimate în conformitate cu prevederile
legislative în domeniul salarizării.
Cheltuielile destinate Mijloacelor fixe sunt prognozate în sumă de 3355,1
mii lei sau cu 544,6 mii lei mai mult comparativ cu planul stabilit pentru anul
2020.
Cheltuielile atribuite la poziţia Stocuri de materiale circulante au fost
estimate în sumă de 3029,7 mii lei sau cu 232,2 mii lei mai mult comparativ cu
anul 2020 şi sunt destinate procurării carburanţilor şi lubrifianţilor, materialelor
de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou.
Cheltuielile incluse la poziţia Mărfuri au fost estimate în sumă de 1028,9
mii lei.
Pentru activitatea „Mentenanţa şi dezvoltarea Sistemului Informaţional
„Protecţia Socială” şi altor componente informaţionale” se propune sumă de
23783,7 mii lei, cu 1121,3 mii lei mai puţin faţă de cheltuielile precizate pe anul
2020.
Mijloacele financiare, conform proiectului de buget pe anul 2021, în sumă
de 23783,7 mii lei urmează să acopere cheltuielile destinate pentru: menţinerea
serviciilor informaționale; menţinerea serviciilor de telecomunicaţii; reparaţiile
curente ale utilajului şi inventarului; mijloacele fixe (procurarea maşinilor şi
utilajelor şi activelor nemateriale); stocuri de materiale circulante (procurarea
pieselor de schimb, plata serviciilor de reparaţie a utilajului, etc).
Indicatorii pe anii 2022-2023 pe subprogramul «Administrarea sistemului
public de asigurări sociale» sunt estimaţi în sume de 248303,6 mii lei şi,
respectiv, 251341,2 mii lei.

Subprogramul 90.03. „Protecţie în caz de incapacitate temporară de


muncă”
Subprogramul include plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară
de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă şi
6
indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident
de muncă sau de o boală profesională.
Pentru acest subprogram se prognozează cheltuieli în volum de 866284,5
mii lei, ce constituie 3,5% din total cheltuieli, şi sunt finanţate totalmente din
mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Faţă de cheltuielile precizate pe
anul 2020, cheltuielile prognozate pentru anul 2021 sînt cu 82967,4 mii lei sau cu
10,6 la sută mai mari.
Creşterea cheltuielilor este influenţată de majorarea mărimii medii a
indemnizaţiilor, prognozate cu aplicarea indicatorilor macroeconomici
prognozaţi de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
Pentru „Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate
temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de
muncă”, cheltuielile prognozate pentru anul 2021 constituie 863099,6 mii lei,
care au fost calculate pentru un număr de 272521 beneficiari cu mărimea medie a
indemnizaţiei de 3137,29 lei. Cheltuielile respective sunt cu 82351,7 mii lei sau
10,5% mai mari faţă de suma precizată pentru anul 2020. Creşterea cheltuielilor
este influenţată de mărimea medie a indemnizaţiei, care a fost calculată ţinându-
se cont de creşterea prognozată a salariului mediu pe ţară.
Pentru „Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate
temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală
profesională” se prognozează cheltuieli în sumă de 3184,9 mii lei, ce au fost
calculate pentru 663 beneficiari, cu mărimea medie a indemnizaţiei de 4756,06
lei, care a fost estimată ținându-se cont de creşterea prognozată a salariului
mediu pe ţară. Cheltuielile destinate acestei activităţi sunt cu 615,7 mii lei sau
24,0% mai mari faţă de cheltuielile prevăzute pentru anul 2020.
Cheltuielile pentru subprogramul 90.03. „Protecţie în caz de incapacitate
temporară de muncă” au fost estimate pentru anii 2022-2023 în sume de
932121,1 mii lei şi, respectiv, 1019741,1 mii lei.

Subprogramul 90.04. „Protecţie a persoanelor în etate”


Subprogramul include cheltuieli pentru plata pensiilor pentru limită de
vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor unor angajați din aviația
civilă, pensiilor pentru deputați, pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor
pentru funcționarii publici, pensiilor pentru aleșii locali, pensiilor pentru
colaboratorii vamali, pensiilor persoanelor care se află la întreţinerea deplină a
statului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru judecători, pensiilor unor
categorii de angajati din domeniul culturii, acoperirea cheltuielilor aferente
perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenței
până la pensia minimă, pensiilor anticipate pentru limită de vârstă, pensiilor
pentru vechime în muncă pensionarilor din rândul militarilor şi a persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.
Pentru subprogramul respectiv, se prognozează cheltuieli în volum de
15615526,5 mii lei, cu ponderea cea mai mare de 62,2% din cheltuielile totale şi
care sunt cu 985550,6 mii lei sau 6,7% mai mari faţă de suma precizată pentru
anul 2020.
7
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
prognozează cheltuieli în sumă de 12934664,9 mii lei, iar din transferurile de la
bugetul de stat – 2680861,6 mii lei.
Creşterea cheltuielilor comparativ cu anul 2020 este influenţată de
dinamica numărului de beneficiari, a mărimilor medii a pensiilor, reexaminarea
pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite după 01.01.1999, persoanelor, care au
activat şi au cumulat un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie,
precum şi de indexările pensiilor de la 1 aprilie cu 0,6%, ce reprezintă rata
inflaţiei prognozată pentru ultimul semestru al anului 2020 şi la 1 octombrie
2021 cu 0,2%, ce reprezintă rata inflaţiei prognozată pentru primul semestru al
anului 2021.
Ponderea majoră a cheltuielilor în totalul cheltuielilor pe subprogram o
deţine activitatea „Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă” – 79,9
la sută.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, finanţate din
resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, se prognozează
12482454,9 mii lei, cu 910727,4 mii lei sau 7,9% mai mult faţă de suma
precizată pentru anul 2020. Cheltuielile au fost calculate reieşind din numărul
mediu prognozat de 527000 de beneficiari cu o pensie medie anuală de 2125,28
lei.
Creşterea cheltuielilor comparativ cu anul 2020 este influenţată de
indexările pensiilor la 1 aprilie şi la 1 octombrie 2021, de reexaminarea pensiilor
pentru limită de vîrstă, stabilite după 01.01.1999, persoanelor, care au activat
mai mult de 7 ani şi au acumulat un stagiu de cotizare după realizarea dreptului
la pensie.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă, cu
finanţare din bugetul asigurărilor sociale de stat, se prognozează mijloace
financiare în sumă de 624,8 mii lei.
Pentru asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din
aviaţia civilă, finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale
de stat, se prognozează în sumă de 60382,7 mii lei, reieşind din numărul
beneficiarilor de 518 persoane şi pensia medie anuală de 9654,62 lei. Cheltuielile
prognozate pentru anul 2021 sunt cu 1244,0 mii lei (2,1%) mai mari faţă de suma
cheltuielilor pentru anul 2020, generate de majorarea mărimii medii, urmare a
indexărilor.
În subprogramul 90.04. „Protecţie a persoanelor în etate” sunt incluse
cheltuieli destinate unor activităţi (pensii unor categorii de beneficiari: deputaţi,
membri de Guvern, procurori, funcţionari publici şi aleşi locali)), cu finanţare atît
din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît şi din
transferurile de la bugetul de stat.
La prognozarea numărului beneficiarilor de pensii s-a ţinut cont de
descreşterea numărului beneficiarilor, urmare a modificărilor operate în legislaţia
privind pensiile publice, prin care au fost unificate condiţiile pentru stabilirea
pensiilor unor categorii de cetăţeni. Totodată la estimarea cheltuielilor s-a ţinut

8
cont şi de indexările mărimii integrale a pensiilor unor categorii de beneficiari la
1 aprilie şi 1 octombrie.
Ținând cont de aceşti factori, cheltuielile au fost estimate pentru
următoarele activităţi:
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru deputaţi se prognozează
mijloace financiare în sumă de 19688,3 mii lei, calculate pentru 195 de
beneficiari. Cheltuielile prognozate sunt cu 435,6 mii lei (2,2%) mai mici
comparativ cu cheltuielile precizate pe anul 2020.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
prognozează cheltuieli în sumă de 13301,1 mii lei, iar din mijloacele
transferurilor de la bugetul de stat – 6387,2 mii lei.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului se
prognozează mijloace financiare în sumă de 5437,5 mii lei, calculate pentru 44
beneficiari. Comparativ cu cheltuielile precizate pe anul 2020, cheltuielile
prognozate pentru anul 2021 sunt cu 621,0 mii lei (9,3%) mai mici.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
prognozează cheltuieli în sumă de 3965,1 mii lei, iar din mijloacele transferurilor
de la bugetul de stat – 1472,4 mii lei.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru procurori se prognozează
mijloace financiare în sumă de 45339,2 mii lei, calculate pentru 241 beneficiari.
Cheltuielile prognozate pentru anul 2021 sunt cu 6843,1 mii lei (13,1%) mai
mici faţă de cheltuielile precizate pe anul 2020.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
prognozează cheltuieli în volum de 20504,0 mii lei, iar din mijloacele
transferurilor de la bugetul de stat – 24835,2 mii lei.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionari publici se
prognozează mijloace financiare în sumă de 285228,6 mii lei, care au fost
calculate pentru un număr mediu anual de 5540 beneficiari. Cheltuielile
prognozate sunt cu 16476,3 mii lei (5,5%) mai mici faţă de cele prevăzute pe
anul 2020. Descreşterea se datorează, în cea mai mare parte micşorăriii
numărului de beneficiari, urmare a modificărilor în legislaţie, privind unificarea
condiţiilor de stabilire a pensiilor pentru toate categoriile de beneficiari.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
prognozează cheltuieli în volum de 173358,6 mii lei, care au fost calculate
reieşind din mărimea medie anuală a 2716,08 mii lei.
Din mijloacele transferurilor de la bugetul de stat se prognozează cheltuieli
în sumă de 111870,0 mii lei, care au fost calculate reieşind din mărimea medie
anuală a părţii pensiei achitate din mijloacele bugetului de stat de 1666,93 lei.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali se prognozează
mijloace financiare în sumă de 30005,2 mii lei, calculate pentru 549 beneficiari.
Comparativ cu cheltuielile precizate pe anul 2020, cheltuielile prognozate pentru
anul 2021 sunt cu 1323,3 mii lei (4,2%) mai mici.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
prognozează cheltuieli în volum de 19439,7 mii lei, iar din mijloacele
transferurilor de la bugetul de stat - în sumă de 10565,5 mii lei.
9
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali se
prognozează mijloace financiare în sumă de 322,3 mii lei, calculate pentru 7
beneficiari. Comparativ cu cheltuielile precizate pe anul 2020, cheltuielile
prognozate pentru anul 2021 sunt cu 34,1 mii lei (9,6%) mai mici.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
prognozează cheltuieli în volum de 284,9 mii lei, iar din mijloacele transferurilor
de la bugetul de stat – 37,4 mii lei.
Pentru asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din
domeniul culturii se prognozează mijloace financiare în sumă de 591,8 mii lei,
calculate pentru 32 beneficiari. Din resursele generale ale bugetului asigurărilor
sociale de stat se prognozează cheltuieli în volum de 338,1 mii lei, iar din
mijloacele transferurilor de la bugetul de stat se prognozează cheltuieli în sumă
de 253,7 mii lei.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru judecători se prognozează
mijloace financiare în sumă de 75110,6 mii lei, calculate pentru 294 beneficiari.
Cheltuielile sunt cu 205,6 mii lei (0,3%) mai mari faţă de cele precizate pe anul
2020, cauza fiind majorarea mărimii pensiei, urmare a indexărilor.
Cheltuielile pentru plata acestei categorii de pensii se finanţează a câte
50% din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi din
transferurile de la bugetul de stat.
Pentru asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la
întreținerea deplină a statului pentru anul 2021 se prognozează cheltuieli în
cuantum de 7488,0 mii lei, cu 12,2 mii lei mai puţin faţă de cheltuielile precizate
pentru anul 2020. Aceste cheltuieli se finanţează din bugetul asigurărilor sociale
de stat şi includ suma restantă (75%) după ce pensionarilor care locuiesc în
azilurile pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din subordinea
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale li s-a plătit pensia (25%).
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă pentru beneficiarii
de pensii de asigurări sociale se prognozează în sumă de 836480,8 mii lei - cu
17315,4 mii lei sau 2,1% mai mult faţă de suma precizată pe anul 2020.
Cheltuielile au fost calculate pentru un număr de 190628 persoane cu mărimea
medie lunară a diferenţei de 362,23 lei. Creşterea cheltuielilor este influenţată
preponderent de indexarea pensiei minime la 01.04.2021 şi 01.10.2021.
Cheltuielile respective se finanţează din mijloacele bugetului de stat.
Pentru asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor
necontributive incluse în stagiul de cotizare sunt prognozate mijloace financiare
din contul transferurilor de la bugetul de stat în sumă de 409787,4 mii lei.
Cheltuielile au fost apreciate pentru 133291 beneficiari. Faţă de suma
cheltuielilor precizate pentru anul 2020, cheltuielile prognozate sunt cu 85954,5
mii lei sau cu 26,5% mai mari. Creşterea este cauzată de majorarea numărului de
beneficiari, indexarea pensiilor la 01.04.2021 şi 01.10.2021 şi majorarea
pensiilor urmare a reexaminărilor.
Pentru asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă
sunt prognozate mijloace financiare din resursele generale ale bugetului
asigurărilor sociale de stat în sumă de 114967,7 mii lei. Pentru anul 2021 se
10
prognozează un număr de 3150 beneficiari şi o mărime medie anuală a pensiei de
3117,31 lei, ținând cont de indexarea la 01.04.2021 şi 01.10.2021. Faţă de suma
cheltuielilor precizate pentru anul 2020, cheltuielile prognozate sunt cu 47005,2
mii lei sau cu 29,0% mai mici, cauza fiind micşorarea numărului beneficiarilor.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă
pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne sunt prognozate mijloace financiare din
contul transferurilor de la bugetul de stat în sumă de 1241616,7 mii lei.
Cheltuielile au fost apreciate pentru 19348 beneficiari. Faţă de suma cheltuielilor
precizate pentru anul 2020, cheltuielile prognozate sunt cu 42809,2 mii lei sau cu
3,6% mai mari, cauzate de majorarea numărului de beneficiari, indexarea
pensiilor la 01.04.2021 şi 01.10.2021, cît şi de abrogarea alin. 2, art. 16 din
Legea 1544/1993 asigurării cu pensii militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, care prevede acordarea/
menţinerea dreptului de beneficiere a majorărilor la pensie.
Cheltuielile pentru subprogramul 90.04. „Protecţie a persoanelor în
etate” au fost estimate pentru anii 2022-2023 în sume de 16658925,6 mii lei şi,
respectiv, 18034723,2 mii lei.

Subprogramul 90.05. „Protecţie în legătură cu pierderea


întreţinătorului”
Subprogramul presupune cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor de deces
ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, susținerea în
caz de deces a persoanelor neasigurate, ajutorului de deces a pensionarilor din
sistemul public de asigurări sociale, ajutorului de deces a persoanelor asigurate,
ajutorului de deces a şomerilor, plata pensiilor de urmaș, pensiilor de urmas
pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne, pentru susţinerea financiară în caz de deces
a pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne, indemnizaţia în cazul decesului unuia
dintre soţi, îndemnizaţii urmaşilor personalului medical decedat în lupta cu
COVID-19.
Pentru subprogramul respectiv, pentru anul 2021 se prognozează cheltuieli
în volum de 331603,0 mii lei - cu 55263,9 mii lei sau 20,0% mai mari faţă de
suma precizată pentru anul 2020, şi include atît activităţi finanţate din resursele
generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît şi din transferuri de la
bugetul de stat.
Factorii determinanţi a creşterii sunt:
- acordarea, începând cu 27.07.2020, a unei plăţi noi: indemnizaţie
urmaşilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19;
- indexarea la 01 aprilie 2021 şi la 01 octombrie 2021;
- reexaminarea pensiilor de urmaş pensionarilor din rîndul militarilor
şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.

11
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt
prognozate cheltuieli în sumă de 242481,5 mii lei, cu 17829,2 mii lei (7,9%) mai
mult faţă de cheltuielile precizate pe anul 2020.
Cheltuielile respective sînt destinate pentru următoarele activităţi:
- asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces ca urmare a unui accident
de muncă sau a unei boli profesionale - 706,9 mii lei;
- asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public
de asigurări sociale – 33892,0 mii lei;
- asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanei asigurate – 4084,2 mii
lei;
- asigurarea dreptului la ajutor de deces șomerului - 1,1 mii lei;
- asigurarea dreptului la pensie de urmaş – 181639,7 mii lei, reieşind din
numărul beneficiarilor de 10128 persoane şi pensia medie anuală de 1480,47 lei.
Cheltuielile prognozate pentru asigurarea dreptului la pensie de urmaş sunt
cu 5996,8 mii lei (3,4%) mai mari faţă de suma precizată pentru anul 2020,
generate de indexarea pensiilor la 01.04.2021 şi 01.10.2021.
- acordarea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi – 22157,6
mii lei, estimate pentru 1100 beneficiari şi mărimea medie a indemnizaţiei de
1662,81 lei.
Din mijloacele bugetului de stat sunt prognozate 89121,5 mii lei cu
37434,7 mii lei (72,4%) mai mult faţă de cheltuielile precizate pe anul 2020.
Cheltuielile respective sînt destinate pentru următoarele activităţi:
- susţinerea în caz de deces a persoanelor neasigurate – 4658,3 mii lei.
- asigurarea dreptului la pensie de urmas pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne – 69706,9 mii lei, reieşind din numărul beneficiarilor de 1465
persoane, cu mărimea medie de 4066,60 lei. Cheltuielile prognozate pentru
asigurarea dreptului la pensie de urmaş sunt cu 28688,4 mii lei (69,9%) mai mari
faţă de suma precizată pentru anul 2020, generate de indexarea pensiilor la
01.04. şi 01.10.2021, cît şi de implementarea modificării art. 37 şi art. 46 din
Legea 1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, care prevede majorarea
pensiei de urmaş tuturor benficiarilor de pensii de urmaş de la 30% sau 40%
până la 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului.
- susţinerea financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne – 1598,6 mii lei;
- asigurarea dreptului la indemnizaţii urmaşiolor personalului medical
decedat în lupta cu COVID-19 – 13157,7 mii lei, reieşind din numărul
beneficiarilor de 128 persoane, cu mărimea medie de 8485,61 lei.
Cheltuielile pentru subprogramul 90.05. „Protecţie în legătură cu
pierderea întreţinătorului” au fost estimate pentru anii 2022-2023 în sume de
338256,8 mii lei şi, respectiv, 345563,3 mii lei.

12
Subprogramul 90.06. „Protecţie a familiei şi copilului”
Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor şi
adolescenţilor, pentru susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului, pentru
susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea
vârstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, pentru susţinerea financiară a familiei
pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani/2 ani şi 2 luni, persoanelor
asigurate, asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate, pentru susţinerea
familiei pentru creşterea până la vârsta 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi
copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate,
asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat.
Pentru subprogramul dat se prognozează cheltuieli în volum de 2873575,8
mii lei, cu 383929,0 mii lei sau 15,4% mai mari faţă de suma precizată pentru
anul 2020 şi constituie 11,5% din total cheltuieli pe program. Creşterea
cheltuielilor este influenţată de actualizarea indicatorilor macroeconomici de
către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, de dinamica beneficiarilor şi
mărimilor medii a prestaţiilor, precum şi de următoarele măsuri:
- majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului de
la 8299,00 lei pînă la 9459,00 lei;
- majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2021 cu 100 lei a cuantumului
indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, persoane
neasigurate;
- majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2021, cu 50 lei a cuantumului
indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea pînă la vărsta de 3 ani a copiilor
gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină;
- majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului
minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoane
asigurate.
Subprogramul dat include activităţi finanţate din resursele generale ale
bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 2118983,0 mii lei şi din
transferuri de la bugetul de stat în sumă de 754592,8 mii lei.
Pentru organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor se
prognozează mijloace financiare în sumă de 9000,0 mii lei. Cheltuielile sunt
finanţate din mijloacele bugetului de stat şi sunt destinate pentru acordarea
biletelor de odihnă pentru 4702 beneficiari.
Cheltuielile prognozate din contul transferurilor de la bugetul de stat
pentru susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului pentru anul 2021
constituie 346098,5 mii lei, calculate pentru 36245 beneficiari. Faţă de
cheltuielile precizate pentru anul 2020, cheltuielile prognozate sunt cu 7985,7
mii lei (2,4%) mai mari. Creşterea cheltuielilor este determinată de majorarea
cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului, care în anul 2021 va
constitui 9459,00 lei.
Pentru susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la
împlinirea vârstei de 2 ani, persoanelor neasigurate din contul transferurilor de
la bugetul de stat se planifică mijloace financiare în sumă de 381505,2 mii lei,
calculate pentru 42558 beneficiari cu mărimea prestaţiei de 740,00 lei. Faţă de
13
cheltuielile precizate pentru anul 2020, cheltuielile prognozate sunt cu 69029,5
mii lei (22,1%) mai mari, urmare a majorării cuantumului indemnizaţiei de la
640,00 lei la 740,00 lei.
Pentru susţinerea familiei pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a
copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină,
persoanelor asigurate şi neasigurate din contul transferurilor de la bugetul de
stat se planifică mijloace financiare în sumă de 17989,1 mii lei, calculate pentru
4014 beneficiari cu mărimea prestaţiei de 370 lei. Creşterea cu 6983,8 mii lei a
cheltuielilor faţă de suma cheltuielilor precizate pentru anul 2020 este
determinată de creşterea numărului beneficiarilor cu 1175 persoane, cît şi de
majorarea indemnizaţiei de la 320 lei la 370 lei.
Pentru susţinerea financiară a familiei pentru creşterea copilului pînă la
împlinirea vîrstei de 3 ani, persoanelor asigurate, din mijloacele bugetului
asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2021 sunt prognozate cheltuieli în sumă
de 1469231,7 mii lei, calculate pentru 50446 beneficiari cu mărimea medie de
2404,23 lei. Creşterea cheltuielilor prognozate cu 263010,0 mii lei (21,8%) faţă
de suma cheltuielilor precizate pentru anul 2020 este determinată de creşterea
mărimii medii a indemnizaţiei, estimată ţinîndu-se cont de creşterea prognozată a
salariului mediu pe ţară, precum şi de măsura politică care prevede majorarea
cuantumului minim al indemnizaţiei de la 640 lei la 740 lei, începănd cu 01
ianuarie 2021. Totodată creşterea cheltuielilor a fost determinată şi de numărul
beneficiarilor care aleg opţiunea de beneficiere de indemnizaţie: I an – 60%, II
an – 30%, III an – concediu neplătit.
Pentru asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate în anul 2021
sunt prognozate cheltuieli în sumă de 624216,5 mii lei, calculate pentru un
număr prognozat de 20000 de beneficiari şi mărimea medie de 30917,11 lei.
Cheltuielile estimate pentru această activitate sunt cu 22645,2 mii lei (3,8%) mai
mari faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2020. Majorarea cheltuielilor este
influenţată de creşterea mărimii medii a indemnizaţiei, prognozată ţinîndu-se
cont de creşterea salariului mediu pe ţară.
Pentru asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat,
achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2021 sunt
prognozate cheltuieli în sumă de 25534,8 mii lei, calculate pentru 4500
beneficiari şi mărimea medie de 5621,01 lei. Cheltuielile prognozate sunt cu
5274,8 mii lei (26,0%) mai mari faţă de suma cheltuielilor precizate pentru anul
2020, cauzată de creşterea numărului de beneficiari.
Cheltuielile pentru Subprogramul 90.06. „Protecţie a familiei şi copilului”
au fost estimate pentru anii 2022-2023 în sumă de 3103094,4 mii lei şi,
respectiv, 3391214,1 mii lei.

Subprogramul 90.08. „Protecţie a şomerilor”


Subprogramul dat include cheltuieli pentru acordarea ajutorului de şomaj
şi cheltuieli pentru acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională a
şomerilor cu statut special din localităţile din stânga Nistrului ale raionului
Dubăsari.
14
Pentru subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în
volum de 79960,1 mii lei, ce constituie 0,3% din total pe program. Acest
subprogram include activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului
asigurărilor sociale de stat în sumă de 79882,6 mii lei şi din transferuri de la
bugetul de stat în sumă de 77,5 mii lei.
Cheltuielile prognozate pentru anul 2021 sunt cu 76199,0 mii lei sau cu
48,8% mai mici faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2020. Descreşterea este
cauzată de faptul, că suma de 32048,7 mii lei, aprobată iniţial pe anul 2020, a
fost suplinită cu mijloace financiare din bugetul de stat în sumă de 124110,4 mii
lei destinată măsurilor de susținere a şomerilor, atât asiguraţi cât şi neasiguraţi, în
perioada stării de urgență în ţară, provocată de pandemia de coronavirus
(COVID-19).
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
finanţează cheltuielile prognozate pentru acordarea ajutorului de şomaj în sumă
de 79882,6 mii lei, estimate pentru 5886 de persoane cu mărimea medie a
ajutorului de 2203,92 lei, prognozată, ținând cont de creşterea salariului mediu
pe ţară şi de durata medie a beneficierii de ajutor de 6,1 luni. Cheltuielile
respective sunt cu 7352,4 mii lei sau 10,1% mai mari faţă de suma cheltuielilor
precizate pentru anul 2020, ținând cont de nivelul executării cheltuielilor pe
parcursul anului 2020 şi creşterea numărului persoanelor care întrunesc condiţiile
de a beneficia de ajutor de şomaj.
Pentru acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională a
şomerilor cu statut special din localităţile din stânga Nistrului ale raionului
Dubăsari au fost prognozate cheltuieli finanţate din bugetul de stat în sumă de
77,5 mii lei, estimate pentru 16 persoane cu mărimea medie a alocaţiei de 400
lei.
Cheltuielile pentru Subprogramul 90.08. „Protecţie a şomerilor” au fost
estimate pentru anii 2022-2023 în sumă de 86070,1 mii lei şi, respectiv, 94188,4
mii lei.

Subprogramul 90.10. „Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi”


Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie
de dizabilitate, asigurarea dreptului la indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a
unui accident de muncă sau boală profesională, susţinerea financiară în cazul
îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi, susţinerea financiară a persoanelor în caz de
dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea
plăţilor periodice, pentru susţinerea financiară a persoanelor care nu întrunesc
condiţiile de a primi pensie de asigurări sociale de stat, pentru asigurarea cu
pensii a cetăţenilor care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la
Cernobîl şi familiilor acestora, pentru asigurarea cu pensii militarilor în termen şi
familiilor acestora, pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate
pensionarilor din rândul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne.
Pentru subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în
volum de 2970108,8 mii lei şi constituie 11,8% din total pe program. Activităţile
15
finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat
însumează 2084460,3 mii lei şi din transferuri de la bugetul de stat – 885648,5
mii lei.
Faţă de cheltuielile precizate pe anul 2020, cheltuielile estimate sunt cu
34731,9 mii lei sau cu 1,2% mai mari, creşterea fiind condiţionată de creşterea
numărului de beneficiari şi creşterea mărimii medii urmare a indexărilor la 1
aprilie 2021 cu 0,6% şi la 1 octombrie 2021 cu 0,2%.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru
asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, se prognozează cheltuieli în volum
de 2075075,3 mii lei, cu 25139,5 mii lei sau 1,2% mai mult faţă de suma
cheltuielilor precizate pentru anul 2020. Cheltuielile respective au fost calculate
reieşind din numărul prognozat de 119973 beneficiari şi mărimea medie a
pensiei de 1524,64 lei. Creşterea cheltuielilor prognozate pentru anul 2021 faţă
de cele precizate pentru anul 2020 este influenţată de creşterea mărimii medii
urmare a indexărilor.
Pentru asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a
unui accident de muncă sau boală profesională din contul mijloacelor bugetului
asigurărilor sociale de stat sunt prognozate cheltuieli în sumă de 8520,2 mii lei,
cu 888,3 mii lei (11,6%) mai mult faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2020.
Majorarea a fost influenţată de creşterea numărului de beneficiari şi a mărimii
medii a indemnizaţiei urmare a indexării cuantumului la 01.04. şi 01.10.2021.
Pentru susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi
sunt prognozate mijloace din contul transferurilor bugetului de stat în sumă de
160969,1 mii lei, calculate pentru 14459 beneficiari cu cuantumul prestaţiei de
919,00 lei. Creşterea cheltuielilor faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2020
constituie 2302,3 mii lei (1,5%), influenţată de mărimea medie a prestaţiei
indexată la 01.04. şi 01.10.2021.
Pentru susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces
survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice se
prognozează mijloace financiare în sumă de 1855,8 mii lei, cu 88,5 mii lei sau
4,6% mai puţin faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2020.
Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru
indexarea plăţilor periodice capitalizate se prognozează cheltuieli în volum de
864,8 mii lei.
Din contul transferurilor bugetului de stat se preconizează cheltuieli pentru
plata plăţilor periodice capitalizate în sumă de 991,0 mii lei.
Cheltuielile prognozate pentru susţinerea financiară a persoanelor cînd nu
se îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări
sociale de stat (alocaţiile sociale de stat) din contul mijloacelor bugetului de stat
constituie 583607,3 mii lei, cu 6509,1 mii lei (1,1%) mai mult faţă de suma
precizată pentru anul 2020. Prestaţiile date sunt prognozate pentru 69564 de
persoane, cu mărimea medie anuală a alocaţiei sociale 692,55 lei.
Creşterea cheltuielilor pe această activitate este determinată de creşterea
mărimilor medii ale alocaţiilor, urmare a indexării pensiilor minime la 01.04. şi
01.10.2021.
16
Pentru asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea
urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora din contul
mijloacelor bugetului de stat sunt estimate pentru anul 2021 cheltuieli în sumă de
79740,2 mii lei, cu 532,3 mii lei (0,7%) mai puţin faţă de suma precizată pentru
anul 2020. Cheltuielile respective au fost calculate pentru un contingent de 1641
beneficiari cu pensia medie anuală de 4011,26 lei.
Cheltuielile pentru asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor
acestora se estimează în sumă de 15674,9 mii lei sau cu 41,1 mii lei (0,3%) mai
mult faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2020 şi au fost calculate pentru un
contingent de 733 beneficiari cu pensia medie anuală de 1765,28 lei. Creşterea
cheltuielilor faţă de anul 2020 este determinată de indexarea pensiilor la
01.04.2021 şi 01.10.2021.
Pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din
rândul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne din contul mijloacelor bugetului de stat sunt
estimate pentru anul 2021 cheltuieli în sumă de 44666,0 mii lei, cu 472,4 mii lei
(1,1%) mai mult faţă de suma precizată pentru anul 2020 şi au fost calculate
pentru un contingent de 924 beneficiari cu pensia medie anuală de 3990,41 lei.
Pentru Subprogramul 90.10. „Protecţia socială a persoanelor cu
dizabilităţi” pentru anii 2022-2023 au fost prognozate cheltuieli în sumă de
3126469,5 mii lei şi, respectiv, 3287840,5 mii lei.

Subprogramul 90.11. „Susţinerea suplimentară a unor categorii de


populaţie”
Subprogramul include cheltuieli legate de susținerea financiară unor
beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat, susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă
și din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare şi din cadrul Inspectoratului
General Carabineri, susținerea financiară beneficiarilor de alocații sociale de stat,
susținerea financiară unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea
urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora, susținerea
financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen şi
familiilor acestora.
La subprogramul dat pentru anul 2021 se prognozează mijloace financiare
în volum de 512683,2 mii lei, ce constituie 2,0% din total pe program şi include
activităţi finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat.
Suma cheltuielilor este cu 1081734,5 mii lei sau 67,8% mai mică faţă de
suma precizată pentru anul 2020. Descreşterea cheltuielilor este cauzată
preponderent de acordarea în anul 2020 a suportului unic unor beneficiari de
pensii și alocații sociale în sumă totală precizată de 1017406,9 mii lei, precum și
de descreşterea numărului beneficiarilor, urmare a majorării mărimilor pensiilor
în rezultatul indexărilor şi reexaminărilor.

17
Pentru Subprogramul 90.11. „Susţinerea suplimentară a unor categorii de
populaţie” pentru anii 2022-2023 au fost prognozate cheltuieli în sumă de
497231,7 mii lei şi, respectiv, 481780,5 mii lei.

Subprogramul 90.12. „Protecţie socială în cazuri excepţionale”


Pentru acest subprogram, pentru anul 2021 au fost prognozate cheltuieli în
volum de 1130118,1 mii lei, ce constituie 4,5% din cheltuielile totale ale
programului şi este finanţat totalmente din bugetul de stat.
Faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2020, cheltuielile respective sunt
cu 7874,2 mii lei sau 0,7% mai mici, fapt influențat de majorarea planului de
cheltuieli, aprobat pe anul 2020, cu 131440,0 mii lei sau de la 1006552,3 mii lei
până la 1137992,3 mii lei, în contextul necesităţii implementării măsurilor de
susținere a familiilor defavorizate în perioada stării de urgență precum majorarea
venitului lunar minim garantat pînă la 1300 lei și extinderea dreptului la ajutor
social pentru această perioadă.
Pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea
ajutorului social au fost prognozate mijloace financiare în sumă de 645558,1 mii
lei, calculate pentru circa 50 mii de familii, cu o mărime medie a ajutorului de
1060,00 lei. Faţă de suma precizată pentru anul 2020 cheltuielile sunt mai mici
cu 870,9 mii lei (0,1%).
Cheltuielile pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate prin
acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului în sumă de 484560,0 mii lei,
prognozate reieşind din 192000 de beneficiari, sunt cu 7003,3 mii lei (1,4%) mai
puțin faţă de suma cheltuielilor precizate pentru anul 2020.
Pentru Subprogramul 9012. „Protecţie socială în cazuri excepţionale”
pentru anii 2022-2023 au fost prognozate cheltuieli în sumă de 1140629,2 mii lei
şi, respectiv, 1176641,3 mii lei.

Subprogramul 90.19. „Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni”


Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial
veteranilor, tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, alocaţii lunare de
stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale unor categorii de populaţie din
stînga Nistrului, alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite față de stat,
susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la
Cernobîl şi familiilor lor, alocaţii lunare de stat unor categorii de populaţie din
rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor,
indemnizații viagere sportivilor de performanţă, inclusiv antrenorilor sportivilor
de performanță care s-au retras din activitate.
La subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în volum
de 470095,9 mii lei şi constituie 1,9% din total pe program. Subprogramul
include activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor
sociale de stat în sumă de 30000,0 mii lei şi din transferuri de la bugetul de stat
în sumă de 440095,9 mii lei.

18
Faţă de cheltuielile precizate pe anul 2020, cheltuielile estimate sunt cu
126282,3 mii lei sau cu 36,7% mai mari, creşterea fiind condiţionată de
includerea unor măsuri de politică nouă:
- majorarea, începând cu 01.01.2021, a cuantumului alocaţiei lunare
de stat, stabilite în temeiul Legii nr.121/2001 cu privire la protecţia socială
suplimentară a unor categorii de populaţie, pentru:
1) participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale
și a independenței Republicii Moldova, precum și persoanelor participante la
acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, cu 200 lei sau de la
300 lei până la 500 lei (art. 2, alin. (1), pct. 7 și pct. 8));
2) persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din categoriile
specificate mai sus, persoanele cu dizabilități ca urmare a avariei de la CAE
Cernobîl (art. 2 alin. (1) pct. 11)), cu 100 lei sau de la 700/550/475 lei, conform
severității până la 800/650/575 lei;
3) persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi
serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război
Mondial (art. 2 alin. (1) pct. 6)), cu 100 lei sau de la 175 lei până la 275 lei;
4) acordarea dreptului la alocație lunară de stat persoanelor antrenate de
organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea
teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial în cuantum
de 700 lei (completarea pct. 6) al alin. (1), art. 2).
- acordarea, începând cu 01.10.2021, a dreptului la alocații lunare de
stat unor categorii noi de populaţie în cuantum de 300 lei, următoarelor categorii
de beneficiari:
1) participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl,
care nu sunt încadrați în grade de dizabilitate;
2) persoane care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinătate și au primit
cetățenia R.M.
3) persoane care au participat la experiențele nucleare, avariile cu radiație
ionizată și la lichidarea consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau
militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special.
Pentru asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial (veteranilor),
din mijloacele bugetului de stat au fost prognozate cheltuieli în sumă de 57380,3
mii lei, calculate pentru 8227 beneficiari, cu costul mediu prognozat a biletului
de tratament de 6909,00 lei. Comparativ cu suma precizată pentru anul 2020,
cheltuielile prognozate sunt cu 33702,1 mii lei (142,3%) mai mari. Devierea
semnificativă a cheltuielilor este determinată de sistarea în anul 2020, pe
perioada stării de urgență în sănătate publică, a activităţii instituțiilor
balneosanatoriale, fapt ce a necesitat micşorarea planului de cheltuieli cu
30392,9 mii lei sau de la 54071,1 mii lei până la 23678,2 mii lei.
Cheltuielile prognozate pentru asigurarea dreptului la tratament balneo-
sanatorial a persoanelor asigurate constituie 30000,0 mii lei, calculate pentru
5469 de beneficiari şi reieşind din preţul mediu prognozat al biletului de
tratament de 5485,47 lei. Cheltuielile sunt finanţate din contul mijloacelor
bugetului asigurărilor sociale de stat. Micșorarea cheltuielilor în anul 2020,
19
determinată de sistarea activităţii sanatoriilor, explică creșterea semnificativă (cu
13750,8 mii lei sau 84,6%) a acestora în anul 2021.
Cheltuielile pentru acordarea dreptului la alocaţie lunară integrală de stat
beneficiarilor de pensii și alocații sociale, categorii de populaţie din stînga
Nistrului se prognozează în sumă de 44193,0 mii lei şi sunt calculate pentru 7071
beneficiari, cu mărimea medie a alocaţiei de 515,92 lei. Comparativ cu suma
precizată pentru anul 2020, cheltuielile prognozate sunt cu 1380,0 mii lei (3,2%)
mai mari, cauzate de creşterea numărului beneficiarilor cu 215 persoane.
Cheltuielile respective se finanţează din mijloacele bugetului de stat.
Pentru acordarea dreptului la alocaţii lunare de stat pentru merite
deosebite față de stat, cu finanţare din bugetul de stat s-au prognozat mijloace
financiare în sumă de 15681,7 mii lei, cu 672,7 mii lei (4,1%) mai puţin faţă de
suma prevăzută pentru anul 2020 din cauza micşorării numărului de beneficiari
cu 605 persoane.
Pentru susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor
avariei de la Cernobîl şi familiilor lor sunt prognozate mijloace financiare în
sumă de 69974,0 mii lei pentru 2124 beneficiari, destinate pentru acordarea
biletelor de tratament balneosanatorial sau compensaţii, ajutoare materiale şi
compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi
suplimente alimentare şi alte prestaţii. Activitatea este finanţată din contul
mijloacelor bugetului de stat.
Cheltuielile prognozate pentru anul 2021 sunt cu 362,5 mii lei (0,5%) mai
mari faţă de suma cheltuielilor precizate pentru anul 2020. Creşterea cheltuielilor
este determinată de creşterea mărimilor medii a prestaţiilor sociale, urmare a
aplicării prognozei indicatorilor macroeconomici.
Cheltuielile prognozate pentru acordarea dreptului la alocaţie lunară de
stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de
alocaţii sociale de stat şi familiilor lor în anul 2021 constituie 246526,3 mii lei şi
se finanţează din mijloacele bugetului de stat. Faţă de cheltuielile precizate pe
anul 2020, cheltuielile estimate sunt cu 77161,9 mii lei sau cu 45,6% mai mari,
creşterea fiind condiţionată de majorarea cuantumurilor alocațiilor, conform unor
măsuri noi de majorare a alocațiilor, precum și a majorării contingentului de
beneficiari, specificate mai sus. Calculul cheltuielilor respective a fost efectuat
în baza numărului prognozat de beneficiari de 40011 persoane.
Pentru acordarea dreptului la indemnizaţie viageră sportivilor de
performanţă care s-au retras din activitatea de sportiv (inclusiv antrenori) în
transferurile bugetului de stat sunt estimate cheltuieli anuale în sumă de 6340,6
mii lei, cu 597,7 mii lei (10,4%) mai mari faţă de suma precizată pentru anul
2020. Acestea au fost calculate reieşind din numărul beneficiarilor de 50
persoane şi mărimea medie a îndemnizaţiei de 10468,17 lei. Majorarea
cheltuielilor este determinată preponderent de creşterea numărului de beneficiari,
urmare a modificarilor operate în cadrul normativ ce oferă dreptul la
indemnizație viageră și antrenorilor sportivilor de performanță.

20
Pentru Subprogramul 90.19. „Protecţie socială a unor categorii de
cetăţeni” pentru anii 2022-2023 au fost prognozate cheltuieli în sumă de
473940,8 mii lei şi, respectiv, 477744,8 mii lei.

Anexe la notă: 36 file.

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU

21
Tabelul 1. Structura BASS conform clasificaţiei economice 2018-2023 (% în total, devieri +/-)

2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 Devieri 2021 proiect
/2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumirea
Eco

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din
total

total

total

total

total

total

total

%
I. Venituri, total 1 19790305.4 100.0 21748348.6 100.0 23491016.1 100.0 24572113.4 100.0 25095092.3 100.0 26605042.8 100.0 28560778.4 100.0 522978.9 102.1

inclusiv conform clasificaţiei economice (k4)

Contribuţii şi prime de asigurări


12 13037939.5 65.9 13635757.9 62.7 14779337.1 63.0 14023837.1 57.1 15080098.0 60.1 16435920.0 61.8 17968973.2 62.9 1056260.9 107.5
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
121 13037939.5 99.9 13635757.9 100.0 14779337.1 99.9 14023837.1 100.0 15080098.0 100.0 16435920.0 100.0 17968973.2 100.0 1056260.9 107.5
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1211 10123232.4 77.5 10244609.3 75.0 11121328.0 75.1 10522828.0 75.0 14921484.7 98.9 16264480.9 99.0 17783825.1 99.0 4398656.7 141.8
obligatorii virate de angajatori
Contribuţii individuale de asigurări sociale
1212 2770542.8 21.2 3239094.8 23.8 3512749.9 23.8 3356749.9 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3356749.9 0.0
de stat obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1213 116701.5 0.9 130319.1 1.0 145259.2 1.0 120259.2 0.9 158613.3 1.1 171439.1 1.0 185148.1 1.0 38354.1 131.9
obligatorii virate de pesoanele neangajate
Majorarea de întîrziere (penalitatea)
calculată pentru neachitarea în termen a
1214 27462.8 0.3 21734.7 0.2 0.0 0.0 24000.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -24000.0 0.0
contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii
Alte venituri 14 82138.0 0.4 155599.6 0.7 151200.0 0.6 224400.0 0.9 257300.0 1.0 276201.2 1.0 301355.7 1.1 32900.0 114.7
Venituri din proprietate 141 3210.0 3.9 3220.0 2.1 2000.0 1.3 2000.0 0.9 3000.0 1.2 3000.0 1.1 3000.0 1.0 1000.0 150.0
Dobînzi încasate 1411 3210.0 100.0 3220.0 100.0 2000.0 100.0 2000.0 100.0 3000.0 100.0 3000.0 100.0 3000.0 100.0 1000.0 150.0
Amenzi şi sancţiuni 143 5046.1 6.1 2084.1 1.3 2000.0 1.3 2000.0 0.9 2800.0 1.1 2800.0 1.0 2800.0 0.9 800.0 140.0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 428.8 8.5 297.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 4617.3 91.5 1787.1 85.7 2000.0 100.0 2000.0 100.0 2800.0 100.0 2800.0 100.0 2800.0 100.0 800.0 140.0
Alte venituri şi venituri neidentificate 145 73881.9 89.9 150295.5 96.6 147200.0 97.4 220400.0 98.2 251500.0 97.7 270401.2 97.9 295555.7 98.1 31100.0 114.1
Alte venituri 1451 73881.9 100.0 150295.5 100.0 147200.0 100.0 220400.0 100.0 251500.0 100.0 270401.2 100.0 295555.7 100.0 31100.0 114.1
Venituri neidentificate 1452 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri primite în cadrul bugetului
19 6670227.9 33.7 7956991.1 36.6 8560479.0 36.4 10323876.3 42.0 9757694.3 38.9 9892921.6 37.2 10290449.5 36.0 -566182.0 94.5
public naţional
Transferuri primite în cadrul bugetului
192 6670227.9 33.7 7956991.1 36.6 8560479.0 36.4 10323876.3 42.0 9757694.3 38.9 9892921.6 37.2 10290449.5 36.0 -566182.0 94.5
consolidat central

Transferuri primite între bugetul de stat şi


1921 6670227.9 33.7 7956991.1 36.6 8560479.0 36.4 10323876.3 42.0 9757694.3 38.9 9892921.6 37.2 10290449.5 36.0 -566182.0 94.5
bugetul asigurărilor sociale de stat

inclusiv
Transferuri curente primite cu destinaţie
speciala între bugetul de stat si bugetul 192110 5556367.0 83.3 5969269.2 75.0 6684512.6 78.1 7358728.5 71.3 6566136.9 67.3 6974601.5 70.5 7447753.4 72.4 -792591.6 89.2
asigurarilor sociale de stat
Compensarea diferenţei de tarife de asigurări
62959.8 75845.8 82548.8 82548.8 72427.2 79018.1 86366.7 -10121.6 87.7
sociale de stat obligatorii în sectorul agrar
Compensarea sumelor anulate ale contribuţiilor
144.0 430.0 185.5 373.3 510.6 555.9 607.7 137.3 136.8
de asigurări sociale de stat obligatorii

Transferuri curente primite cu destinaţie


generală între bugetul de stat si bugetul 192130 1113860.9 16.7 1987721.9 25.0 1875966.4 21.9 2965147.8 28.7 3191557.4 32.7 2918320.1 29.5 2842696.1 27.6 226409.6 107.6
asigurarilor sociale de stat

II. Cheltuieli, total 2+3 19426502.8 100.0 21602318.8 100.0 23491016.1 100.0 24572113.4 100.0 25095092.3 100.0 26605042.8 100.0 28560778.4 100.0 522978.9 102.1
inclusiv conform clasificaţiei economice (k2)

Cheltuieli 2 19410792.0 99.9 21589837.4 99.9 23473859.6 99.9 24549851.2 99.9 25071978.3 99.9 26580684.9 99.9 28535227.5 99.9 522127.1 102.1
Cheltuieli de personal 21 113089.1 0.6 142869.4 0.7 158606.8 0.7 158606.8 0.6 175632.7 0.7 175632.7 0.7 175632.7 0.6 17025.9 110.7
Bunuri şi servicii 22 183588.9 0.9 235803.6 1.1 253903.6 1.1 285795.4 1.2 270991.2 1.1 287092.9 1.1 307311.8 1.1 -14804.2 94.8
Prestaţii sociale 27 19110692.4 98.5 21206249.6 98.2 23056775.6 98.2 24100575.4 98.2 24620314.5 98.2 26112919.4 98.2 28047243.1 98.3 519739.1 102.2
Alte cheltuieli, inclusiv 28 3421.6 0.0 4914.8 0.0 4573.6 0.0 4873.6 0.0 5039.9 0.0 5039.9 0.0 5039.9 0.0 166.3 103.4
Active nefinanciare 3 15710.8 0.1 12481.4 0.1 17156.5 0.1 22262.2 0.1 23114.0 0.1 24357.9 0.1 25550.9 0.1 851.8 103.8
Mijloace fixe 31 12722.9 80.9 8904.6 71.3 13431.6 78.2 16291.3 73.2 16779.3 72.5 17674.8 72.5 18533.6 72.5 488.0 103.0
Investiţii capitale în active materiale în curs de
3192 2589.3 788.3 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 100.0
executie
Stocuri de materiale circulante 33 1879.4 12.0 2096.8 16.8 2874.4 16.8 5054.4 22.7 5305.8 23.0 5597.7 23.0 5877.6 23.0 251.4 105.0
Mărfuri 35 1108.5 7.1 1480.0 11.9 850.5 5.0 916.5 4.1 1028.9 4.5 1085.4 4.5 1139.7 4.5 112.4 112.3
III. Sold bugetar 1-(2+3) 363802.6 146029.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IV. Sursele de finanţare, total 4+5+9 -363802.6 -146029.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) 0.0
Active financiare 4 -330475.8 -346788.7 0.0 -163043.7 0.0 0.0 0.0 163043.7
Datorii 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Împrumuturi interne instituţiilor nefinanciare
55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
şi financiare
Împrumuturi interne de la instituţiile
552 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
financiare
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 -33326.8 200758.9 0.0 163043.7 0.0 0.0 0.0 -163043.7
Sold de mijloace băneşti la începutul
91 330475.8 363802.6 0.0 163043.7 0.0 0.0 0.0 -163043.7
perioadei
Sold de mijloace băneşti la începutul
910 330475.8 363802.6 0.0 163043.7 0.0 0.0 0.0 -163043.7
perioadei
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92 0.0
Corectarea soldului de mijloace băneşti 920 0.0
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul
93 363802.6 163043.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perioadei
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul
930 363802.6 163043.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
perioadei
Tabela 2. Structura BASS pe subprograme de cheltuieli pe anii 2018-2023 (% în total, devieri +/-)

2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023


Devieri 2021 proiect/
Cod 2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total

total

total

total

%
Cheltuieli, total 19426502.8 100.0 21602318.8 100.0 23491016.1 100.0 24572113.4 100.0 25095092.3 100.0 26605042.8 100.0 28560778.4 100.0 522978.9 102.1

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 13962494.5 71.9 15686040.1 72.6 16889237.8 71.9 17296307.0 70.4 18601893.2 74.1 19710015.3 74.1 21199999.4 74.2 1305586.2 107.5
Transferuri de la bugetul de stat 5464008.3 28.1 5916278.7 27.4 6601778.3 28.1 7275806.4 29.6 6493199.1 25.9 6895027.5 25.9 7360779.0 25.8 -782607.3 89.2
Protecţia socială 90 19426502.8 100.0 21602318.8 100.0 23491016.1 100.0 24572113.4 100.0 25095092.3 100.0 26605042.8 100.0 28560778.4 100.0 522978.9 102.1
Administrarea sistemului public de
9002 167041.5 0.9 195818.6 0.9 217718.4 0.9 225074.9 0.9 245136.4 1.0 248303.6 0.9 251341.2 0.9 20061.5 108.9
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 167041.5 100.0 195818.6 100.0 217718.4 100.0 225074.9 100.0 245136.4 100.0 248303.6 100.0 251341.2 100.0 20061.5 108.9
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Managementul autorităţolor
10 145404.0 87.0 174904.2 89.3 200169.9 91.9 200169.9 88.9 221352.7 90.3 223211.7 89.9 224994.8 89.5 21182.8 110.6
administrative centrale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 145404.0 100.0 174904.2 100.0 200169.9 100.0 200169.9 100.0 221352.7 100.0 223211.7 100.0 224994.8 100.0 21182.8 110.6
Transferuri de la bugetul de stat
Mentenanța și dezvoltarea sistemului
informațional ”Protecția socială” și a 247 21637.5 13.0 20914.4 10.7 17548.5 8.1 24905.0 11.1 23783.7 9.7 25091.9 10.1 26346.4 10.5 -1121.3 95.5
altor componente informaționale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 21637.5 100.0 20914.4 100.0 17548.5 100.0 24905.0 100.0 23783.7 100.0 25091.9 100.0 26346.4 100.0 -1121.3 95.5
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie în caz de incapacitate
9003 426683.6 2.2 410537.5 1.9 608920.8 2.6 783317.1 3.2 866284.5 3.5 932121.1 3.5 1019741.1 3.6 82967.4 110.6
temporară de muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 426683.6 100.0 410537.5 100.0 608920.8 100.0 783317.1 100.0 866284.5 100.0 932121.1 100.0 1019741.1 100.0 82967.4 110.6
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă 251 424775.7 99.6 408743.9 99.6 606351.6 99.6 780747.9 99.7 863099.6 99.6 928694.2 99.6 1015992.1 99.6 82351.7 110.5
cauzată de boli obişnuite sau accidente
nelegate de muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 424775.7 100.0 408743.9 100.0 606351.6 100.0 780747.9 100.0 863099.6 100.0 928694.2 100.0 1015992.1 100.0 82351.7 110.5
Transferuri de la bugetul de stat
Acordarea dreptului la indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă
252 1907.9 0.4 1793.6 0.4 2569.2 0.4 2569.2 0.3 3184.9 0.4 3426.9 0.4 3749 0.4 615.7 124.0
cauzată de un accident de muncă sau de
o boală profesională
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1907.9 100.0 1793.6 100.0 2569.2 100.0 2569.2 100.0 3184.9 100.0 3426.9 100.0 3749 100.0 615.7 124.0
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie a persoanelor în etate 9004 11100225.9 57.1 13735383.0 63.6 14504979.5 61.8 14629975.9 59.6 15615526.5 62.2 16658925.6 62.5 18034723.2 63.1 985550.6 106.7

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 10094780.9 90.9 11369619.4 82.8 11908224.5 82.1 12087957.1 82.6 12934664.9 82.8 13752806.5 82.6 14869264.8 82.4 846707.8 107.0
Transferuri de la bugetul de stat 1005445.0 9.1 2365763.6 17.2 2596755.0 17.9 2542018.8 17.4 2680861.6 17.2 2906119.1 17.4 3165458.4 17.6 138842.8 105.5
Asigurarea dreptului la pensie pentru
258 9464114.1 85.3 10783036.9 78.5 11370480.9 78.4 11571727.5 79.1 12482454.9 79.9 13344445.9 80.1 14507551.0 80.4 910727.4 107.9
limită de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 9464114.1 100.0 10783036.9 100.0 11370480.9 100.0 11571727.5 100.0 12482454.9 100.0 13344445.9 100.0 14507551.0 100.0 910727.4 107.9
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la pensie pentru
259 570.1 0.0 650.7 0.0 629.1 0.0 629.1 0.0 624.8 0.0 614.5 0.0 605.3 0.0 -4.3 99.3
vechime în muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 570.1 100.0 650.7 100.0 629.1 100.0 629.1 100.0 624.8 100.0 614.5 100.0 605.3 100.0 -4.3 99.3
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la pensie pentru
vechime în muncă pensionarilor din
rîndul militarilor şi a persoanelor din 484 1135203.6 8.3 1196283 8.2 1198807.5 8.2 1241616.7 8.0 1310769.5 7.9 1392039.5 7.7 42809.2 103.6
corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1135203.6 100.0 1196283 100.0 1198807.5 100.0 1241616.7 100.0 1310769.5 100.0 1392039.5 100.0 42809.2 103.6
Asigurarea dreptului la pensie pentru
260 21270.8 0.2 20813.6 0.2 20123.9 0.1 20123.9 0.1 19688.3 0.1 18825.2 0.1 17949.7 0.1 -435.6 97.8
deputați
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 13989.4 65.8 14050.2 67.5 13547.8 67.3 13547.8 67.3 13301.1 67.6 12693.2 67.4 12074.2 67.3 -246.7 98.2
Transferuri de la bugetul de stat 7281.4 34.2 6763.4 32.5 6576.1 32.7 6576.1 32.7 6387.2 32.4 6132 32.6 5875.5 32.7 -188.9 97.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru
261 6658.7 0.1 6109.9 0.0 6058.5 0.0 6058.5 0.0 5437.5 0.0 4898 0.0 4323.7 0.0 -621.0 89.7
membrii Guvernului;
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 4727.3 71.0 4419.5 72.3 4374.1 72.2 4374.1 72.2 3965.1 72.9 3568 72.8 3145.2 72.7 -409.0 90.6
Transferuri de la bugetul de stat 1931.4 29.0 1690.4 27.7 1684.4 27.8 1684.4 27.8 1472.4 27.1 1330 27.2 1178.5 27.3 -212.0 87.4
Asigurarea dreptului la pensie pentru 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
262 47799 70280.2 52182.3 52182.3 45339.2 47321 49688.6 -6843.1 86.9
procurori
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 25250.2 52.8 33807.2 48.1 24807.8 47.5 24807.8 47.5 20504.0 45.2 21130.9 44.7 21904.3 44.1 -4303.8 82.7
Transferuri de la bugetul de stat 22548.8 47.2 36473 51.9 27374.5 52.5 27374.5 52.5 24835.2 54.8 26190.1 55.3 27784.3 55.9 -2539.3 90.7
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 296989.0 2.7 295018.3 2.1 284910.1 2.0 301704.9 2.1 285228.6 1.8 275847.1 1.7 266610.9 1.5 -16476.3 94.5
funcţionari publici
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 182760.8 61.5 184448 62.5 179880 63.1 185639.3 61.5 173358.6 60.8 167060.7 60.6 160789 60.3 -12280.7 93.4
Transferuri de la bugetul de stat 114228.2 38.5 110570.3 37.5 105030.1 36.9 116065.6 38.5 111870.0 39.2 108786.4 39.4 105821.9 39.7 -4195.6 96.4
Asigurarea dreptului la pensie pentru
264 32608.9 0.3 31482.0 0.2 30747.4 0.2 31328.5 0.2 30005.2 0.2 29125.1 0.2 28271.8 0.2 -1323.3 95.8
aleşii locali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 20826.3 63.9 20462.7 65.0 19952.1 64.9 20533.2 65.5 19439.7 64.8 18819.8 64.6 18212 64.4 -1093.5 94.7
Transferuri de la bugetul de stat 11782.6 36.1 11019.3 35.0 10795.3 35.1 10795.3 34.5 10565.5 35.2 10305.3 35.4 10059.8 35.6 -229.8 97.9
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 547.9 0.0 367.6 0.0 356.4 0.0 356.4 0.0 322.3 0.0 337.1 0.0 354.7 0.0 -34.1 90.4
colaboratorii vamali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 481.5 87.9 324.6 88.3 315.3 88.5 315.3 88.5 284.9 88.4 298 88.4 313.6 88.4 -30.4 90.4
Transferuri de la bugetul de stat 66.4 12.1 43 11.7 41.1 11.5 41.1 11.5 37.4 11.6 39.1 11.6 41.1 11.6 -3.7 91.0
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Devieri 2021 proiect/
Cod 2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total

total

total

total

%
Asigurarea dreptului la pensie
266 6671.5 0.1 7213 0.1 7500.2 0.1 7500.2 0.1 7488 0.0 7832.1 0.0 8240.1 0.0 -12.2 99.8
persoanelor care se află la întreținerea
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 6671.5 100.0 7213 100.0 7500.2 100.0 7500.2 100.0 7488 100.0 7832.1 100.0 8240.1 100.0 -12.2 99.8
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Devieri 2021 proiect/
Cod 2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total

total

total

total

%
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 58136.3 0.5 71736.5 0.5 74905.0 0.5 74905.0 0.5 75110.6 0.5 78556.4 0.5 82657.6 0.5 205.6 100.3
judecători
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 29067.7 50.0 35825.9 49.9 37452.5 50.0 37452.5 50.0 37555.3 50.0 39278.2 50.0 41328.8 50.0 102.8 100.3
Transferuri de la bugetul de stat 29068.6 50.0 35910.6 50.1 37452.5 50.0 37452.5 50.0 37555.3 50.0 39278.2 50.0 41328.8 50.0 102.8 100.3
Asigurarea dreptului la pensie unor
298 55165.0 0.5 56162.7 0.4 56544.9 0.4 59138.7 0.4 60382.7 0.4 61053.9 0.4 62032.9 0.3 1244.0 102.1
categorii de angajaţi din aviaţia civilă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 55165.0 100.0 56162.7 100.0 56544.9 100.0 59138.7 100.0 60382.7 100.0 61053.9 100.0 62032.9 100.0 1244.0 102.1
Transferuri de la bugetul de stat* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la
321 639963.6 5.8 768577.3 5.6 887461.6 6.1 819165.4 5.6 836480.8 5.4 934752.2 5.6 1046579.5 5.8 17315.4 102.1
pensia minimă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 639963.6 100.0 768577.3 100.0 887461.6 100.0 819165.4 100.0 836480.8 100.0 934752.2 100.0 1046579.5 100.0 17315.4 102.1

Asigurarea acoperirii cheltuielilor


aferente perioadelor necontributive 323 178394.5 1.6 259314.9 1.9 323832.9 2.2 323832.9 2.2 409787.4 2.6 468262.6 2.8 534452.8 3.0 85954.5 126.5
incluse în stagiul de cotizare
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 178394.5 100.0 259314.9 100.0 323832.9 100.0 323832.9 100.0 409787.4 100.0 468262.6 100.0 534452.8 100.0 85954.5 126.5
Asigurarea dreptului la pensie unor
344 420.5 0.0 480.2 0.0 542.2 0.0 542.2 0.0 591.8 0.0 638.4 0.0 692.1 0.0 49.6 109.1
categorii de angajaţi din domeniul
culturii. din contul:
inclusiv
Resurse generale ale BASS 241 57.3 282.4 58.8 318.7 58.8 318.7 58.8 338.1 57.1 364.7 57.1 395.4 57.1 19.4 106.1
Transferuri de la bugetul de stat 179.5 42.7 197.8 41.2 223.5 41.2 223.5 41.2 253.7 42.9 273.7 42.9 296.7 42.9 30.2 113.5
Asigurarea dreptului la pensie anticipată
459 290916.0 2.6 228935.6 1.7 192421.1 1.3 161972.9 1.1 114967.7 0.7 75646.6 0.5 32673.0 0.2 -47005.2 71.0
pentru limită de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 290916.0 100.0 228935.6 100.0 192421.1 100.0 161972.9 100.0 114967.7 100.0 75646.6 100.0 32673.0 100.0 -47005.2 71.0
Transferuri de la bugetul de stat
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 154515.9 0.8 210956.9 1.0 289053.1 1.2 276339.1 1.1 331603.0 1.3 338256.8 1.3 345563.3 1.2 55263.9 120.0
întreţinătorului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 150005.5 97.1 163510.2 77.5 241869.5 83.7 224652.3 81.3 242481.5 73.1 237693.7 70.3 232004.5 67.1 17829.2 107.9
Transferuri de la bugetul de stat 4510.4 2.9 47446.7 22.5 47183.6 16.3 51686.8 18.7 89121.5 26.9 100563.1 29.7 113558.8 32.9 37434.7 172.4
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
deces ca urmare a unui accident de 270 623.6 0.4 542.5 0.3 613.3 0.2 613.3 0.2 706.9 0.2 779.1 0.2 852.3 0.2 93.6 115.3
muncă sau a unei boli profesionale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 623.6 100.0 542.5 100.0 613.3 100.0 613.3 100.0 706.9 100.0 779.1 100.0 852.3 100.0 93.6 115.3
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinere financiară în caz de deces a
271 4510.4 2.9 4654.6 2.2 4968.1 1.7 4968.1 1.8 4658.3 1.4 4658.3 1.4 4658.3 1.3 -309.8 93.8
persoanelor neasigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 4510.4 100.0 4654.6 100.0 4968.1 100.0 4968.1 100.0 4658.3 100.0 4658.3 100.0 4658.3 100.0 -309.8 93.8
Susţinere financiară în caz de deces a
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
486 1579.5 0.7 2424.6 0.8 2424.6 0.9 1598.6 0.5 1671.9 0.5 1759.2 0.5 -826.0 65.9
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1579.5 100.0 2424.6 100.0 2424.6 100.0 1598.6 100.0 1671.9 100.0 1759.2 100.0 -826.0 65.9
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
pensionarului din sistemul public de 272 31331.2 20.3 31186.4 14.8 36476 12.6 36476 13.2 33892 10.2 33892 10.0 33892 9.8 -2584.0 92.9
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 31331.2 100.0 31186.4 100.0 36476 100.0 36476 100.0 33892 100.0 33892 100.0 33892 100.0 -2584.0 92.9
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
273 3450.7 2.2 4020.8 1.9 4989.3 1.7 4989.3 1.8 4084.2 1.2 4084.2 1.2 4084.2 1.2 -905.1 81.9
persoanelor asigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 3450.7 100.0 4020.8 100.0 4989.3 100.0 4989.3 100.0 4084.2 100.0 4084.2 100.0 4084.2 100.0 -905.1 81.9
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a
274 0 0.0 0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 100.0
șomerului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0 0 1.1 100.0 1.1 100.0 1.1 100.0 1.1 100.0 1.1 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 360 114600 74.2 127760.5 60.6 167950.4 58.1 175642.9 63.6 181639.7 54.8 175772.5 52.0 170010.1 49.2 5996.8 103.4

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 114600 100.0 127760.5 100.0 167950.4 100.0 175642.9 100.0 181639.7 100.0 175772.5 100.0 170010.1 100.0 5996.8 103.4
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
485 41212.6 19.5 39790.9 13.8 41018.5 14.8 69706.9 21.0 73591.1 21.8 78181.8 22.6 28688.4 169.9
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 41212.6 100.0 39790.9 100.0 41018.5 100.0 69706.9 100.0 73591.1 100.0 78181.8 100.0 28688.4 169.9
Asigurarea dreptului la indemnizaţie în
497 0.0 0.0 31839.4 11.0 6929.7 2.5 22157.6 6.7 23164.8 6.8 23164.8 6.7 15227.9 319.7
cazul decesului unuia dintre soţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 #DIV/0! 31839.4 100.0 6929.7 100.0 22157.6 100.0 23164.8 100.0 23164.8 100.0 15227.9 319.7
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la indemnizatii
urmasilor personalului medical decedat 502 3275.6 1.2 13157.7 4.0 20641.8 6.1 28959.5 8.4 9882.1 401.7
in lupta cu COVID-19
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 3275.6 100.0 13157.7 100.0 20641.8 100.0 28959.5 100.0 9882.1 401.7
Protecţie a familiei şi copilului 9006 1777164.9 9.1 2105620.2 9.7 2473412.0 10.5 2489646.8 10.1 2873575.8 11.5 3103094.4 11.7 3391214.1 11.9 383929.0 115.4
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1316072.5 74.1 1504442.2 71.4 1785010.0 72.2 1828053 73.4 2118983.0 73.7 2286539.2 73.7 2501207.7 73.8 290930.0 115.9
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Devieri 2021 proiect/
Cod 2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total

total

total

total

%
Transferuri de la bugetul de stat 461092.4 25.9 601178.0 28.6 688402.0 27.8 661593.8 26.6 754592.8 26.3 816555.2 26.3 890006.4 26.2 92999.0 114.1
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Devieri 2021 proiect/
Cod 2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total

total

total

total

%
Organizarea odihnei de vară a copiilor şi
211 8994.4 0.5 8989.9 0.4 9000.0 0.4 0 0.0 9000.0 0.3 9000.0 0.3 9000.0 0.3 9000.0
adolescenţilor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 8994.4 100.0 8989.9 100.0 9000.0 100.0 0 9000.0 100.0 9000.0 100.0 9000.0 100.0 9000.0
Susținerea financiară a familiei la
276 219445.4 12.3 256939.9 12.2 338112.8 13.7 338112.8 13.6 346098.5 12.0 354075 11.4 373540.5 11.0 7985.7 102.4
nașterea copilului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 219445.4 100.0 256939.9 100.0 338112.8 100.0 338112.8 100.0 346098.5 100.0 354075 100.0 373540.5 100.0 7985.7 102.4

Susţinerea financiară a familiei pentru


îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 2 278 228549.3 12.9 325910.1 15.5 330283.9 13.4 312475.7 12.6 381505.2 13.3 433060 14.0 484614.7 14.3 69029.5 122.1
ani, ca persoană neasigurată
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 228549.3 100.0 325910.1 100.0 330283.9 100.0 312475.7 100.0 381505.2 100.0 433060 100.0 484614.7 100.0 69029.5 122.1
Susţinerea financiară a familiei ca
persoană asigurată pentru îngrijirea
279 849338.1 47.8 970649.3 46.1 1186516.8 48.0 1206221.7 48.4 1469231.7 51.1 1587406.9 51.2 1736357 51.2 263010.0 121.8
copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3
ani
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 849338.1 100.0 970649.3 100.0 1186516.8 100.0 1206221.7 100.0 1469231.7 100.0 1587406.9 100.0 1736357 100.0 263010.0 121.8
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
281 454219.9 25.6 515964.8 24.5 578233.2 23.4 601571.3 24.2 624216.5 21.7 671656.9 21.6 734792.6 21.7 22645.2 103.8
maternitate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 454219.9 100.0 515964.8 100.0 578233.2 100.0 601571.3 100.0 624216.5 100.0 671656.9 100.0 734792.6 100.0 22645.2 103.8
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
457 12514.5 0.7 17828.1 0.8 20260.0 0.8 20260 0.8 25534.8 0.9 27475.4 0.9 30058.1 0.9 5274.8 126.0
paternală tatălui asigurat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 12514.5 100.0 17828.1 100.0 20260.0 100.0 20260 100.0 25534.8 100.0 27475.4 100.0 30058.1 100.0 5274.8 126.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Susţinerea financiară a familiei pentru


creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a
456 4103.3 0.2 9338.1 0.4 11005.3 0.4 11005.3 0.4 17989.1 0.6 20420.2 0.7 22851.2 0.7 6983.8 163.5
copiilor gemeni sau mai mulţi copii
născuţi dintr-o singură sarcină
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 4103.3 100.0 9338.1 100.0 11005.3 100.0 11005.3 100.0 17989.1 100.0 20420.2 100.0 22851.2 100.0 6983.8 163.5

Protecţie a şomerilor 9008 26661.9 0.1 22424.7 0.1 32048.7 0.1 156159.1 0.6 79960.1 0.3 86070.1 0.3 94188.4 0.3 -76199.0 51.2

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 26661.9 100.0 22415.2 100.0 32021.4 99.9 72530.2 46.4 79882.6 99.9 85953.8 99.9 94033.3 99.8 7352.4 110.1
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 9.5 0.0 27.3 0.1 83628.9 53.6 77.5 0.1 116.3 0.1 155.1 0.2 -83551.4 0.1
Asigurarea dreptului la prestaţii de
286 26661.9 100.0 22415.2 100.0 32021.4 99.9 76409.6 48.9 79882.6 99.9 85953.8 99.9 94033.3 99.8 3473.0 104.5
şomaj
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 26661.9 100.0 22415.2 100.0 32021.4 100.0 72530.2 94.9 79882.6 100.0 85953.8 100.0 94033.3 100.0 7352.4 110.1
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 3879.4 5.1 0.0 0.0 0.0 -3879.4 0.0
Sprijin financiar șomerilor neasigurați 501 79722.2 51.1 -79722.2 0.0
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 79722.2 100.0 -79722.2 0.0

Măsuri de protecţie socială a şomerilor 290 9.5 0.0 27.3 0.1 27.3 0.0 77.5 0.1 116.3 0.1 155.1 0.2 50.2 283.9

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 9.5 100.0 27.3 100.0 27.3 100.0 77.5 100.0 116.3 100.0 155.1 100.0 50.2 283.9
Protecţia socială a persoanelor cu
dizabilităţi 9010 2393449.5 12.3 2726929.3 12.6 2941308.9 12.5 2935376.9 11.9 2970108.8 11.8 3126469.5 11.8 3287840.5 11.5 34731.9 101.2

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 1758845.6 73.5 1987883.5 72.9 2058473.2 70.0 2058473.2 70.1 2084460.3 70.2 2136597.4 68.3 2202406.8 67.0 25987.1 101.3
Transferuri de la bugetul de stat 634603.9 26.5 739045.8 27.1 882835.7 30.0 876903.7 29.9 885648.5 29.8 989872.1 31.7 1085433.7 33.0 8744.8 101.0
Asigurarea dreptului la pensie de
253 1751142.2 73.2 1979077 72.6 2049935.8 69.7 2049935.8 69.8 2075075.3 69.9 2126477.3 68.0 2191438 66.7 25139.5 101.2
dizabilitate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1751142.2 100.0 1979077 100.0 2049935.8 100.0 2049935.8 100.0 2075075.3 100.0 2126477.3 100.0 2191438 100.0 25139.5 101.2
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de
dizabilitate pensionarilor din rîndul
482 42244.2 1.5 44193.6 1.5 44193.6 1.5 44666 1.5 46714.9 1.5 49153.8 1.5 472.4 101.1
militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 42244.2 100.0 44193.6 100.0 44193.6 100.0 44666 100.0 46714.9 100.0 49153.8 100.0 472.4 101.1

Asigurarea dreptului la indemnizație de


dizabilitate ca urmare a unui accident de 254 6914.2 0.3 7999.9 0.3 7631.9 0.3 7631.9 0.3 8520.2 0.3 9228.9 0.3 10045.1 0.3 888.3 111.6
muncă sau boală profesională

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 6914.2 100.0 7999.9 100.0 7631.9 100.0 7631.9 100.0 8520.2 100.0 9228.9 100.0 10045.1 100.0 888.3 111.6
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii
255 147838.6 6.2 154102.2 5.7 158666.8 5.4 158666.8 5.4 160969.1 5.4 200327.4 6.4 221393.8 6.7 2302.3 101.5
persoanelor cu dizabilităţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 147838.6 100.0 154102.2 100.0 158666.8 100.0 158666.8 100.0 160969.1 100.0 200327.4 100.0 221393.8 100.0 2302.3 101.5
Susținerea financiară a persoanelor în
caz de dizabilitate sau deces survenită în
256 1673.1 0.1 1741.4 0.1 1944.3 0.1 1944.3 0.1 1855.8 0.1 1927.7 0.1 2014.2 0.1 -88.5 95.4
urma accidentelor de muncă prin
capitalizarea plăţilor periodice
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 789.2 47.2 806.6 46.3 905.5 46.6 905.5 46.6 864.8 46.6 891.2 46.2 923.7 45.9 -40.7 95.5
Transferuri de la bugetul de stat 883.9 52.8 934.8 53.7 1038.8 53.4 1038.8 53.4 991.0 53.4 1036.5 53.8 1090.5 54.1 -47.8 95.4
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Devieri 2021 proiect/
Cod 2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total

total

total

total

%
Susţinerea financiară a persoanelor cănd
nu se îndeplinesc condiţiile pentru 257 402880.7 16.8 448961.8 16.5 583030.2 19.8 577098.2 19.7 583607.3 19.6 645093.0 20.6 715299.6 21.8 6509.1 101.1
obţinerea dreptului la pensie de asigurări
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 402880.7 100.0 448961.8 100.0 583030.2 100.0 577098.2 100.0 583607.3 100.0 645093.0 100.0 715299.6 100.0 6509.1 101.1
Asigurarea la pensii a cetățenilor care au
participat la lichidarea urmărilor avariei 316 68691.5 2.9 77543.3 2.8 80272.5 2.7 80272.5 2.7 79740.2 2.7 80672.2 2.6 82015.8 2.5 -532.3 99.3
de la C.A.E. Cernobîl și familiilor
acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 68691.5 100.0 77543.3 100.0 80272.5 100.0 80272.5 100.0 79740.2 100.0 80672.2 100.0 82015.8 100.0 -532.3 99.3
Asigurarea cu pensii militarilor în
317 14309.2 0.6 15259.5 0.6 15633.8 0.5 15633.8 0.5 15674.9 0.5 16028.1 0.5 16480.2 0.5 41.1 100.3
termen şi familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 14309.2 100.0 15259.5 100.0 15633.8 100.0 15633.8 100.0 15674.9 100.0 16028.1 100.0 16480.2 100.0 41.1 100.3
Susţinerea suplimentară a unor
9011 1179430.2 6.1 1067241.2 4.9 1012373.2 4.3 1594417.7 6.5 512683.2 2.0 497231.7 1.9 481780.5 1.7 -1081734.5 32.2
categorii de populaţie
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1179430.2 100.0 1067241.2 100.0 1012373.2 100.0 1594417.7 100.0 512683.2 100.0 497231.7 100.0 481780.5 100.0 -1081734.5 32.2
Susținerea financiară a unor beneficiari
474 767689.4 65.1 533365.4 50.0 481545.4 47.6 464050.6 29.1 404715.9 78.9 382044.1 76.8 359372.5 74.6 -59334.7 87.2
de pensii de asigurări sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 767689.4 100.0 533365.4 100.0 481545.4 100.0 464050.6 100.0 404715.9 100.0 382044.1 100.0 359372.5 100.0 -59334.7 87.2

Susținerea financiară a beneficiarilor de


475 96896.7 8.2 103704.2 9.7 111644.1 11.0 111644.1 7.0 106854.1 20.8 114115.1 23.0 121376.0 25.2 -4790.0 95.7
alocații sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 96896.7 100.0 103704.2 100.0 111644.1 100.0 111644.1 100.0 106854.1 100.0 114115.1 100.0 121376.0 100.0 -4790.0 95.7

Susținerea financiară a unor beneficiari


de pensii, participanți la lichidarea de la 476 174.8 0.0 94.3 0.0 88.6 0.0 88.6 0.0 63.4 0.0 59.6 0.0 55.9 0.0 -25.2 71.6
C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 174.8 100.0 94.3 100.0 88.6 100.0 88.6 100.0 63.4 100.0 59.6 100.0 55.9 100.0 -25.2 71.6
Susținerea financiară a unor beneficiari
de pensii din rîndul militarilor în termen 477 1079.3 0.1 780.4 0.1 749.3 0.1 749.3 0.0 702.9 0.1 679.0 0.1 655.1 0.1 -46.4 93.8
şi familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1079.3 100.0 780.4 100.0 749.3 100.0 749.3 100.0 702.9 100.0 679.0 100.0 655.1 100.0 -46.4 93.8

Susținerea financiară a unor beneficiari


de pensii din rîndul militarilor si a
478 591.7 0.1 478.2 0.0 478.2 0.0 346.9 0.1 333.9 0.1 321.0 0.1 -131.3 72.5
persoanelor din corpul de comanda si din
trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 591.7 100.0 478.2 100.0 478.2 100.0 346.9 100.0 333.9 100.0 321.0 100.0 -131.3 72.5
Realizarea dreptului la suport financiar
unic unor beneficiari de pensii şi alocatii 491 313590.0 26.6 348677.7 32.7 417867.6 41.3 1017406.9 63.8 0.0 0.0 -1017406.9 0.0
sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 313590.0 100.0 348677.7 100.0 417867.6 100.0 1017406.9 100.0 0.0 -1017406.9 0.0
Acordarea suportului unic unor
493 80027.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beneficiari de alocatii sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS
Transferuri de la bugetul de stat 80027.5 100.0 0.0 0.0 0.0
Protecţie socială în cazuri
9012 790483.9 4.1 816243.6 3.9 1006552.3 4.4 1137992.3 4.7 1130118.1 4.5 1140629.2 4.3 1176641.3 4.1 -7874.2 99.3
excepţionale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 790483.9 100.0 816243.6 100.0 1006552.3 100.0 1137992.3 100.0 1130118.1 100.0 1140629.2 100.0 1176641.3 100.0 -7874.2 99.3
Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului 320 538171.4 68.1 489475.5 60.0 506849.8 50.4 646429 56.8 645558.1 57.1 653545.5 57.3 684510.1 58.2 -870.9 99.9
social
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 538171.4 100.0 489475.5 100.0 506849.8 100.0 646429 100.0 645558.1 100.0 653545.5 100.0 684510.1 100.0 -870.9 99.9
Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului 322 252312.5 31.9 326768.1 40.0 499702.5 49.6 491563.3 43.2 484560 42.9 487083.7 42.7 492131.2 41.8 -7003.3 98.6
pentru perioada rece a anului
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 252312.5 100.0 326768.1 100.0 499702.5 100.0 491563.3 100.0 484560 100.0 487083.7 100.0 492131.2 100.0 -7003.3 98.6
Protecție socială pensionarilor din
9018 1159700.4 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rîndul structurilor de forță
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 1159700.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
183 1701.9 0.1 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
sanatorial
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 1701.9 100.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de
253 40586.8 3.5 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
dizabilitate
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 40586.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Devieri 2021 proiect/
Cod 2020 precizat
Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
P3

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total

total

total

total

%
Asigurarea dreptului la pensie pentru
258 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
limită de vîrstă;
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
259 1060715.4 91.5 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
vechime în muncă
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 1060715.4 100.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
Susţinerea în caz de pierdere a
269 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
întreţinătorului
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinere financiară în caz de deces a
271 2360 0.2 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
persoanelor neasigurate
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 2360 100.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
Acordarea dreptului la alocaţii de stat
305 2387.4 0.2 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
pentru merite deosebite față de stat
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 2387.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de
stat unor categorii de populaţie din 307 10046.8 0.9 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
rîndul beneficiarilor de pensii sau de
alocaţii sociale de stat şi familiilor lor.
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 10046.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Asigurarea dreptului la pensie de urmas 360 41040.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

inclusiv din contul: 0.0


Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 41040.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinerea financiară a unor beneficiari
de pensii din rîndul militarilor şi a 478 861.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

persoanelor
inclusiv din din corpul de comandă şi din
contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 861.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Protecţia socială a unor categorii de
9019 251145.1 1.3 311163.8 1.4 404649.2 1.7 343813.6 1.4 470095.9 1.9 473940.8 1.8 477744.8 1.7 126282.3 136.7
cetăţeni
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 22403.0 8.9 31813.5 10.2 37000.0 9.1 16249.2 4.7 30000.0 6.4 30000.0 6.3 30000.0 6.3 13750.8 184.6
Transferuri de la bugetul de stat 228742.1 91.1 279350.3 89.8 367649.2 90.9 327564.4 95.3 440095.9 93.6 443940.8 93.7 447744.8 93.7 112531.5 134.4
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
183 35324.9 14.1 47439.1 15.2 54071.1 13.4 23678.2 6.9 57380.3 12.2 60536.3 12.8 63559.3 13.3 33702.1 242.3
sanatorial
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 35324.9 100.0 47439.1 100.0 54071.1 100.0 23678.2 100.0 57380.3 100.0 60536.3 100.0 63559.3 100.0 33702.1 242.3

Asigurarea dreptului la tratament balneo-


184 22403.0 8.9 31813.5 10.2 37000.0 9.1 16249.2 4.7 30000.0 6.4 30000.0 6.3 30000.0 6.3 13750.8 184.6
sanatorial a persoanelor asigurate

inclusiv din contul:


Resurse generale ale BASS 22403.0 100.0 31813.5 100.0 37000.0 100.0 16249.2 100.0 30000.0 100.0 30000.0 100.0 30000.0 100.0 13750.8 184.6
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Acordarea dreptului la alocaţie lunară
integrală de stat beneficiarilor de pensii
267 40943.4 16.3 42378.2 13.6 42813 10.6 42813.0 12.5 44193 9.4 45400.1 9.6 46607.3 9.8 1380.0 103.2
și alocații sociale, categorii de populaţie
din stînga Nistrului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 40943.4 100.0 42378.2 100.0 42813 100.0 42813.0 100.0 44193 100.0 45400.1 100.0 46607.3 100.0 1380.0 103.2
Acordarea dreptului la alocaţii de stat
305 16345.5 6.5 18389 5.9 16354.4 4.0 16354.4 4.8 15681.7 3.3 14949.5 3.2 14217.2 3.0 -672.7 95.9
pentru merite deosebite față de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 16345.5 100.0 18389 100.0 16354.4 100.0 16354.4 100.0 15681.7 100.0 14949.5 100.0 14217.2 100.0 -672.7 95.9
Susţinerea financiară a participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la 306 58460.5 23.3 61999.9 19.9 69611.5 17.2 69611.5 20.2 69974 14.9 74716.9 15.8 79570.4 16.7 362.5 100.5
Cernobîl şi familiilor lor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 58460.5 100.0 61999.9 100.0 69611.5 100.0 69611.5 100.0 69974 100.0 74716.9 100.0 79570.4 100.0 362.5 100.5
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de
stat unor categorii de populaţie din
307 73513.1 29.3 104176.6 33.5 179056.3 44.2 169364.4 49.3 246526.3 52.4 241706.4 51.0 236654.9 49.5 77161.9 145.6
rîndul beneficiarilor de pensii sau de
alocaţii sociale de stat şi familiilor lor.
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 73513.1 100.0 104176.6 100.0 179056.3 100.0 169364.4 100.0 246526.3 100.0 241706.4 100.0 236654.9 100.0 77161.9 145.6
Acordarea dreptului la indemnizație
viageră sportivilor de performanţă care s- 318 4154.7 1.7 4967.5 1.6 5742.9 1.4 5742.9 1.7 6340.6 1.3 6631.6 1.4 7135.7 1.5 597.7 110.4
au retras din activitatea de sport
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 4154.7 100.0 4967.5 100.0 5742.9 100.0 5742.9 100.0 6340.6 100.0 6631.6 100.0 7135.7 100.0 597.7 110.4
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Administrare în sistemul public de asigurări sociale 1092
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Administrarea sistemului public de asigurări sociale 9002

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop
Sistem public de asigurări sociale organizat şi gestionat eficient, conform şi transparent
O1. Asigurarea în anii 2021-2023 a gestionării eficiente a sistemului public de asigurări sociale, conform cadrului normativ din domeniu şi în limita
cheltuielilor de administrare de 3% anual din totalul cheltuielilor.
Obiective
O2. Reingineria către anul 2023 a cel puţin 80% din serviciile publice prestate de CNAS
Descriere succintă a Subprogramul include cheltuielile aferente întreţinerii CNAS şi cele pentru mentenenţa şi dezvoltarea sistemului informaţional "protecţia socială" şi a
subprogramului altor componente informaţionale.

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Categoria Cod Denumire
de măsură
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării


%
sistemului în cheltuielile totale ale BASS.
0.9 0.9 3 3 3 3
Ponderea cheltuielilor pentru mentenanţa şi dezvoltarea
De rezultat

sistemului informaţional în totalul cheltuielilor pentru


% X X
administrarea gestionării sistemului public de asigurări
sociale 8.1 9.7 10.1 10.5
Rata serviciilor supuse reingineriii
X X X 40 20 20
Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională % X X
r1 2 2 2 2
Numărul serviciilor automatizate implementate unităţi X 1 X X X X
De produs

Numărul serviciilor automatizate unităţi X X 1 X X X

Numărul angajaţilor instruiţi anual unităţi X X 841 1045 1045 1045


Numărul minim al informaţiilor întocmite şi plasate pe
unităţi X 360 12 12 12 12
o2 pagina oficială www.cnas.md
eficienţă

Fluctuaţia personalului % 29.16 27.30 15.0 15.0 15.0 15.0


e1
De

e2 Salariu mediu pe unitate de personal lei 7540.41 9480.37 7690.25 8416.75 8416.75 8416.75

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Denumire Cod
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 9 9

TOTAL 167 041.5 195 818.6 217 718.4 245 136.4 248 303.6 251 341.2
Managementul autorităților administrative centrale 00010 145404.0 174904.2 200169.9 221352.7 223211.7 224994.8
CHELTUIELI TOTAL 00010 2+3 145404.0 174904.2 200169.9 221352.7 223211.7 224994.8
CHELTUIELI 00010 2 139309.1 169946.1 194211.4 213939.0 215417.7 216836.0
Cheltuieli de personal 00010 21 113089.1 142869.4 158606.8 175632.7 175632.7 175632.7
REMUNERARE MUNCII 00010 211 89761.1 111489.2 124397.5 136149.4 136149.4 136149.4
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 00010 2111 89761.1 111489.2 124397.5 136149.4 136149.4 136149.4
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 00010 21118 89761.1 111489.2 124397.5 136149.4 136149.4 136149.4
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 00010 211180 89761.1 111489.2 124397.5 136149.4 136149.4 136149.4
Remunerarea muncii temporare 00010 2112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Remunerarea muncii temporare 00010 21120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Remunerarea muncii temporare 00010 211200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII 00010 212 23328.0 31380.2 34209.3 39483.3 39483.3 39483.3
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 00010 2121 19313.9 26344.6 28611.4 39483.3 39483.3 39483.3
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 00010 21210 19313.9 26344.6 28611.4 39483.3 39483.3 39483.3
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 00010 212100 19313.9 26344.6 28611.4 39483.3 39483.3 39483.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 00010 2122 4014.1 5035.6 5597.9 0.0 0.0 0.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori
00010 21221 4014.1 5035.6 5597.9 0.0 0.0 0.0
şi angajaţi pe teritoriul ţării
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori
00010 212210 4014.1 5035.6 5597.9 0.0 0.0 0.0
şi angajaţi pe teritoriul ţării
Bunuri şi servicii 00010 22 21236.5 20540.9 29135.9 29453.9 30932.6 32350.9
SERVICII 00010 222 21236.5 20540.9 29135.9 29453.9 30932.6 32350.9
Servicii energetice şi comunale 00010 2221 6453.3 6014.3 8637.5 8291.0 8747.0 9184.3
Energie electrică 00010 22211 3214.2 3072.1 4372.8 4230.7 4463.4 4686.6
Energie electrică 00010 222110 3214.2 3072.1 4372.8 4230.7 4463.4 4686.6
Gaze 00010 22212 1422.1 1226.5 1809.8 1810.8 1910.4 2005.9
Gaze 00010 222120 1422.1 1226.5 1809.8 1810.8 1910.4 2005.9
Energie termică 00010 22213 1245.8 1175.5 1572.6 1382.6 1458.6 1531.5
Energie termică 00010 222130 1245.8 1175.5 1572.6 1382.6 1458.6 1531.5
Apă şi canalizare 00010 22214 428.6 390.3 723.5 710.8 749.9 787.4
Apă şi canalizare 00010 222140 428.6 390.3 723.5 710.8 749.9 787.4
Alte servicii comunale 00010 22219 142.6 149.9 158.8 156.1 164.7 172.9
Alte servicii comunale 00010 222190 142.6 149.9 158.8 156.1 164.7 172.9
Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 00010 2222 2562.6 2267.6 3163.7 3121.4 3293.1 3457.8
Servicii informaţionale 00010 22221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Denumire Cod
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 9 9
Servicii informaţionale 00010 222210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii de telecomunicaţii 00010 22222 2562.6 2267.6 3163.7 3121.4 3293.1 3457.8
Servicii de telecomunicaţii 00010 222220 2562.6 2267.6 3163.7 3121.4 3293.1 3457.8
Servicii de locaţiune 00010 2223 3114.0 2129.0 3020.5 2756.7 2908.3 3053.7
Servicii de locaţiune 00010 22230 3114.0 2129.0 3020.5 2756.7 2908.3 3053.7
Servicii de locaţiune 00010 222300 3114.0 2129.0 3020.5 2756.7 2908.3 3053.7
Servicii de transport 00010 2224 1453.7 1566.0 1975.1 2020.5 2131.6 2238.2
Servicii de transport 00010 22240 1453.7 1566.0 1975.1 2020.5 2131.6 2238.2
Servicii de transport 00010 222400 1453.7 1566.0 1975.1 2020.5 2131.6 2238.2
Servicii de reparaţii curente 00010 2225 958.5 1526.6 1691.2 1997.9 2107.8 2213.2
Servicii de reparaţii curente 00010 22250 958.5 1526.6 1691.2 1997.9 2107.8 2213.2
Servicii de reparaţii curente 00010 222500 958.5 1526.6 1691.2 1997.9 2107.8 2213.2
Formarea profesională 00010 2226 626.1 656.1 2135.0 2566.9 2566.9 2566.9
Formarea profesională 00010 22260 626.1 656.1 2135.0 2566.9 2566.9 2566.9
Formarea profesională 00010 222600 626.1 656.1 2135.0 2566.9 2566.9 2566.9
Deplasări de serviciu 00010 2227 416.7 429.8 839.1 802.2 846.3 888.6
Deplasări de serviciu în interiorul ţării 00010 22271 78.3 85.3 220.7 203.6 214.8 225.5
Deplasări de serviciu în interiorul ţării 00010 222710 78.3 85.3 220.7 203.6 214.8 225.5
Deplasări de serviciu peste hotare 00010 22272 338.4 344.5 618.4 598.6 631.5 663.1
Deplasări de serviciu peste hotare 00010 222720 338.4 344.5 618.4 598.6 631.5 663.1
Alte servicii 00010 2229 5651.6 5951.5 7673.8 7897.3 8331.6 8748.2
Servicii editoriale 00010 22291 557.1 747.4 798.4 864.9 912.5 958.1
Servicii editoriale 00010 222910 557.1 747.4 798.4 864.9 912.5 958.1
Servicii de protocol 00010 22292 145.2 49.7 346.9 333.0 351.3 368.9
Servicii de protocol 00010 222920 145.2 49.7 346.9 333.0 351.3 368.9
Servicii de pază 00010 22294 2820.3 3172.9 3264.0 2969.7 3133.0 3289.7
Servicii de pază 00010 222940 2820.3 3172.9 3264.0 2969.7 3133.0 3289.7
Servicii bancare 00010 22297 246.9 162.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00010 222970 246.9 162.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00010 22298 117.8 41.2 239.0 244.5 257.9 270.8
Servicii poştale 00010 222980 117.8 41.2 239.0 244.5 257.9 270.8
Servicii neatribuite altor aliniate 00010 22299 1764.3 1777.4 3025.5 3485.2 3676.9 3860.7
Servicii neatribuite altor aliniate 00010 222990 1764.3 1777.4 3025.5 3485.2 3676.9 3860.7
PRESTATII SOCIALE 00010 27 1561.9 1621.0 1895.1 3812.5 3812.5 3812.5
Prestații sociale ale angajatorilor 00010 273 1561.9 1621.0 1895.1 3812.5 3812.5 3812.5
Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă 00010 2732 987.1 1002.3 1214.7 3110.6 3110.6 3110.6
Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă 00010 27320 987.1 1002.3 1214.7 3110.6 3110.6 3110.6
Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă 00010 273200 987.1 1002.3 1214.7 3110.6 3110.6 3110.6
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din
00010 2735 574.8 618.7 680.4 701.9 701.9 701.9
mijloacele financiare ale angajatorului
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din
00010 27350 574.8 618.7 680.4 701.9 701.9 701.9
mijloacele financiare ale angajatorului
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din
00010 273500 574.8 618.7 680.4 701.9 701.9 701.9
mijloacele financiare ale angajatorului
ALTE CHELTUIELI 00010 28 3421.6 4914.8 4573.6 5039.9 5039.9 5039.9
Alte cheltuieli curente 00010 281 3421.6 4914.8 4573.6 5039.9 5039.9 5039.9
Cotizaţii 00010 2811 987.2 1024.2 1278.3 1278.3 1278.3 1278.3
Cotizaţii în organizaţiile internationale 00010 28111 987.2 1024.2 1278.3 1278.3 1278.3 1278.3
Cotizaţii în organizaţiile internationale 00010 281110 987.2 1024.2 1278.3 1278.3 1278.3 1278.3
Despagubiri civile 00010 2813 98.0 127.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Plăţi aferente documentrlor executorii de executare binevolă 00010 281361 12.5 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte despăgubiri 00010 281390 85.5 106.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 00010 2816 2336.4 3763.3 3295.3 3761.6 3761.6 3761.6
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 00010 28160 2336.4 3763.3 3295.3 3761.6 3761.6 3761.6
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 00010 281600 2336.4 3763.3 3295.3 3761.6 3761.6 3761.6
ACTIVE NEFINANCIARE 00010 3 6094.9 4958.1 5958.5 7413.7 7794.0 8158.8
MIJLOACE FIXE 00010 31 4024.4 2914.7 3290.5 3355.1 3512.2 3662.9
Clădiri 00010 311 683.5 978.3 1088.7 1113.7 1175.0 1233.8
Majorarea valorii clădirilor 00010 3111 683.5 978.3 1088.7 1113.7 1175.0 1233.8
Procurarea clădirilor 00010 31111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Procurarea clădirilor 00010 311110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reparaţii capitale ale clădirilor 00010 31112 683.5 978.3 1088.7 1113.7 1175.0 1233.8
Reparaţii capitale ale clădirilor 00010 311120 683.5 978.3 1088.7 1113.7 1175.0 1233.8
Maşini şi utilaje 00010 314 751.6 1078.7 1606.1 1643.5 1733.9 1820.6
Majorarea valorii maşinilor şi utilajelor 00010 3141 751.6 1078.7 1606.1 1643.5 1733.9 1820.6
Procurarea maşinilor şi utilajelor 00010 31411 751.6 1078.7 1606.1 1643.5 1733.9 1820.6
Procurarea maşinilor şi utilajelor 00010 314110 751.6 1078.7 1606.1 1643.5 1733.9 1820.6
Mijloace de transport 00010 315 0.0 69.4 95.7 97.9 103.3 108.5
Majorarea valorii mijloacelor de transport 00010 3151 0.0 69.4 95.7 97.9 103.3 108.5
Reparaţii capitale ale mijloacelor de transport 00010 31512 0.0 69.4 95.7 97.9 103.3 108.5
Reparaţii capitale ale mijloacelor de transport 00010 315120 0.0 69.4 95.7 97.9 103.3 108.5
Investiţii capitale în active în curs de execuţie 00010 319 2589.3 788.3 500.0 500.0 500.0 500.0
Investiţii capitale în active materiale în curs de executie 00010 3192 2589.3 788.3 500.0 500.0 500.0 500.0
Clădiri în curs de execuţie 00010 31921 2589.3 788.3 500.0 500.0 500.0 500.0
Clădiri în curs de execuţie 00010 319210 2589.3 788.3 500.0 500.0 500.0 500.0
Pregătirea proiectelor 00010 31924 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pregătirea proiectelor 00010 319240 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 00010 33 1399.3 1287.5 1817.5 3029.7 3196.4 3356.2
Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 00010 331 0.0 0.0 31.7 32.4 34.2 35.9
Majorarea valorii combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 00010 3311 0.0 0.0 31.7 32.4 34.2 35.9
Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 00010 33111 0.0 0.0 31.7 32.4 34.2 35.9
Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 00010 331110 0.0 0.0 31.7 32.4 34.2 35.9
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 00010 336 1399.3 1287.5 1785.8 2997.3 3162.2 3320.3
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 00010 3361 1399.3 1287.5 1785.8 2997.3 3162.2 3320.3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou 00010 33611 1399.3 1287.5 1785.8 2997.3 3162.2 3320.3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou 00010 336110 1399.3 1287.5 1785.8 2997.3 3162.2 3320.3
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Denumire Cod
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 9 9

MĂRFURI 00010 35 671.2 755.9 850.5 1028.9 1085.4 1139.7


Mărfuri 00010 351 671.2 755.9 850.5 1028.9 1085.4 1139.7
Majorarea valorii mărfurilor 00010 3511 671.2 755.9 850.5 1028.9 1085.4 1139.7
Procurarea mărfurilor 00010 35111 671.2 755.9 850.5 1028.9 1085.4 1139.7
Procurarea mărfurilor 00010 351110 671.2 755.9 850.5 1028.9 1085.4 1139.7
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional ”Protecția
00247 21637.5 20914.4 17548.5 23783.7 25091.9 26346.4
socială” și a altor componente informaționale
CHELTUIELI TOTAL 00247 2+3 26836.8 20914.4 17548.5 23783.7 25091.9 26346.4
CHELTUIELI 00247 2 10087.1 13391.1 6350.5 8083.4 8528.0 8954.3
Bunuri şi servicii 00247 22 10087.1 13391.1 6350.5 8083.4 8528.0 8954.3
SERVICII 00247 222 10087.1 13391.1 6350.5 8083.4 8528.0 8954.3
Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 00247 2222 9440.8 13000.8 5432.2 7366.0 7771.1 8159.6
Servicii informaţionale 00247 22221 8412.5 12379.0 4989.5 6960.0 7342.8 7709.9
Servicii informaţionale 00247 222210 8412.5 12379.0 4989.5 6960.0 7342.8 7709.9
Servicii de telecomunicaţii 00247 22222 1028.3 621.8 442.7 406.0 428.3 449.7
Servicii de telecomunicaţii 00247 222220 1028.3 621.8 442.7 406.0 428.3 449.7
Servicii de reparaţii curente 00247 2225 581.1 386.1 786.3 717.4 756.9 794.7
Servicii de reparaţii curente 00247 22250 581.1 386.1 786.3 717.4 756.9 794.7
Servicii de reparaţii curente 00247 222500 581.1 386.1 786.3 717.4 756.9 794.7
Alte servicii 00247 2229 65.2 4.2 132.0 0.0 0.0 0.0
Servicii neatribuite altor aliniate 00247 22299 65.2 4.2 132.0 0.0 0.0 0.0
Servicii neatribuite altor aliniate 00247 222990 65.2 4.2 132.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVE NEFINANCIARE 00247 3 16749.7 7523.3 11198.0 15700.3 16563.9 17392.1
MIJLOACE FIXE 00247 31 14835.7 5989.9 10141.1 13424.2 14162.6 14870.7
Maşini şi utilaje 00247 314 7926.8 840.2 4594.5 5634.2 5944.1 6241.3
Majorarea valorii maşinilor şi utilajelor 00247 3141 7926.8 840.2 4594.5 5634.2 5944.1 6241.3
Procurarea maşinilor şi utilajelor 00247 31411 7926.8 840.2 4594.5 5634.2 5944.1 6241.3
Procurarea maşinilor şi utilajelor 00247 314110 7926.8 840.2 4594.5 5634.2 5944.1 6241.3
Active nemateriale 00247 317 6908.9 5149.7 5546.6 7790.0 8218.5 8629.4
Majorarea valorii activelor nemateriale 00247 3171 6908.9 5149.7 5546.6 7790.0 8218.5 8629.4
Procurarea activelor nemateriale 00247 31711 6908.9 5149.7 5546.6 7790.0 8218.5 8629.4
Procurarea activelor nemateriale 00247 317110 6908.9 5149.7 5546.6 7790.0 8218.5 8629.4
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 00247 33 1475.9 809.3 1056.9 2276.1 2401.3 2521.4
Piese de schimb 00247 332 510.1 228.1 141.6 1363.0 1438.0 1509.9
Majorarea valorii pieselor de schimb 00247 3321 510.1 228.1 141.6 1363.0 1438.0 1509.9
Procurarea pieselor de schimb 00247 33211 510.1 228.1 141.6 1363.0 1438.0 1509.9
Procurarea pieselor de schimb 00247 332110 510.1 228.1 141.6 1363.0 1438.0 1509.9
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 00247 336 965.8 581.2 915.3 913.1 963.3 1011.5
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 00247 3361 965.8 581.2 915.3 913.1 963.3 1011.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou 00247 33611 965.8 581.2 915.3 913.1 963.3 1011.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou 00247 336110 965.8 581.2 915.3 913.1 963.3 1011.5
MĂRFURI 00247 35 438.1 724.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Mărfuri 00247 351 438.1 724.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Majorarea valorii mărfurilor 00247 3511 438.1 724.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Procurarea mărfurilor 00247 35111 438.1 724.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Procurarea mărfurilor 00247 351110 438.1 724.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Protecţie în caz de boală 1011
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Protecţie în caz de incapacitate temporară de muncă 9003

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială a persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă.

Acoperirea anuală, la nivel de 100 % a persoanelor eligibile pentru protecție socială în cazul pierderii venitului ca urmare a incapacităţii
Obiective
temporare de muncă, a accidentelor de muncă, a bolilor profesionale.

Descriere succintă a Subprogramul include plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de
subprogramului muncă, indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ


Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Categoria Cod Denumire de
măsură 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ponderea beneficiarilor de indemnizație de incapacitate
De rezultat

temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de


%
accidente nelegate de muncă din numărul mediu
r1 scriptic al salariaţilor. 31.6 26.9 34.3 33.7 33.7 33.7
Acoperirea persoanelor îndreptăţite cu îndemnizaţii % X
r2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Numărul beneficiarilor de indemnizație de incapacitate
produs
De

o1 temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de persoane 257297 217590 279285 272521 272521 272521
accidente nelegate de muncă.

Costul mediu al unei zile de incapacitate temporară de


e0 muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente lei 119.76 X X X X X
De eficienţă

nelegate de muncă.

Cheltuielile medii anuale pentru un beneficiar de


indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă
e1 lei X 1907.90 2150.65 3137.29 3375.72 3693.04
cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de
muncă.

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2021 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 8 10 10

TOTAL 426 683.6 410 537.5 608 920.8 866 284.5 932 121.1 1 019 741.1

Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru incaoacitate temporară


00251 424775.7 408743.9 606351.6 863099.6 928694.2 1015992.1
de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă

prestaţii sociale 00251 27 424775.7 408373.9 600645.5 854977.4 919954.6 1006431.0


prestaţii de asigurări sociale 00251 271 424775.7 408373.9 600645.5 854977.4 919954.6 1006431.0
indemnizaţii de asigurări sociale 00251 2712 424775.7 408373.9 600645.5 854977.4 919954.6 1006431.0
indemnizaţii de asigurări sociale 00251 27120 424775.7 408373.9 600645.5 854977.4 919954.6 1006431.0
indemnizaţii de asigurări sociale 00251 271200 424775.7 408373.9 600645.5 854977.4 919954.6 1006431.0
bunuri şi servicii 00251 22 370.0 5706.1 8122.2 8739.6 9561.1
SERVICII 00251 222 370.0 5706.1 8122.2 8739.6 9561.1
Alte servicii 00251 2229 370.0 5706.1 8122.2 8739.6 9561.1
Servicii bancare 00251 22297 0.0 1501.6 2137.4 2299.9 2516.1
Servicii bancare 00251 222970 0.0 1501.6 2137.4 2299.9 2516.1
Servicii poştale 00251 22298 370.0 4204.5 5984.8 6439.7 7045.0
Servicii poştale 00251 222980 370.0 4204.5 5984.8 6439.7 7045.0
Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară
de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală 00252 1907.9 1793.6 2569.2 3184.9 3426.9 3749.0
profesională
prestaţii sociale 00252 27 1907.9 1793.6 2569.2 3154.9 3394.6 3713.7
prestaţii de asigurări sociale 00252 271 1907.9 1793.6 2569.2 3154.9 3394.6 3713.7
indemnizaţii de asigurări sociale 00252 2712 1907.9 1793.6 2569.2 3154.9 3394.6 3713.7
indemnizaţii de asigurări sociale 00252 27120 1907.9 1793.6 2569.2 3154.9 3394.6 3713.7
indemnizaţii de asigurări sociale 00252 271200 1907.9 1793.6 2569.2 3154.9 3394.6 3713.7
SERVICII 00281 222 0.0 0.0 0.0 30.0 32.3 35.3
Alte servicii 00281 2229 0.0 0.0 0.0 30.0 32.3 35.3
Servicii bancare 00281 22297 0.0 0.0 0.0 7.9 8.5 9.3
Servicii bancare 00281 222970 0.0 0.0 0.0 7.9 8.5 9.3
Servicii poştale 00281 22298 0.0 0.0 0.0 22.1 23.8 26.0
Servicii poştale 00281 222980 0.0 0.0 0.0 22.1 23.8 26.0
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Protecţie persoanelor în etate 1020
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Protecţie a persoanelor în etate 9004

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială a persoanelor în etate.

Obiective Sporirea gradului de protecție a persoanelor în etate prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependență de coeficientul de indexare.

Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor anticipate pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru deputați,
pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru funcţionari publici, pensiilor pentru aleşii locali, pensiilor pentru colaboratorii vamali,
pensiilor pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne,
Descriere succintă a precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, pensiilor persoanelor care se
subprogramului află la întreținerea deplină a statului, pensiilor pentru judecători, pensiilor unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, precum şi cheltuielilor aferente perioadelor
necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă, pensiilor unor categorii de angajaţi din domeniul culturii.
Subprogramul include atît activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din transferuri de la bugetul de stat.

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ


Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Categoria Cod Denumire de
măsură 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu
% X 24.3 24.4 25.2 25.2 25.1
r0 pensie medie pentru limită de vîrstă

Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu


pensie medie pentru vechime în muncă a militarilor
care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor
din corpul de comandă şi din trupele organelor % X 66.4 64.6 62.9 61.1 58.8
afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penetinciare
şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, .
De rezultat

r1

Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu


% X 25.1 X X X X
pensie medie pentru limită de vîrstă după indexare
r2

Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu


pensie medie pentru vechime în muncă militarilor
care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor
din corpul de comandă şi din trupele organelor
% X 67.8 X X X X
afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penetinciare
şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri,
după indexare.
r3
Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de
o1 persoane 531494 526309 528000 527000 527000 527000
vîrstă.
De produs

Numărul beneficiarilor de pensie pentru vechime în


muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin
contract, persoanelor din corpul de comandă şi din
o2 trupele organelor afacerilor interne precum şi persoane X 19046 19214 19348 19530 19712
funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penetinciare şi din cadrul
Inspectoratului General de Carabinieri, .

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă după


lei X 1835.39 X X X X
indexarea de la 1 aprilie anual.

Mărimea medie anuala a pensiei pentru limită de


lei X X 1942.10 2125.28 2283.14 2491.22
vîrstă

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă după


lei 1594.33 X X X X X
indexarea și valorizarea de la 1 aprilie anual.

Mărimea medie a pensiei pentru vechime în muncă a


De eficienţă

militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract,


persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii lei X 4963.45 X X X X
publici cu statut special din sistemul administraţiei
penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de
Carabinieri, după indexarea de la 1 aprilie anual.

Mărimea medie anuala a pensiei pentru vechime în


muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin
contract, persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne, precum şi lei X X 5139.60 5297.41 5540.34 5829.53
funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penetinciare şi din cadrul
Inspectoratului General de Carabinieri
e0

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Cod
Denumire
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9
TOTAL 11 100 225.9 13 735 383.0 14 504 979.5 15 615 526.5 16 658 925.6 18 034 723.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 00258 9464114.1 10783036.9 11370480.9 12482454.9 13344445.9 14507551.0
prestaţii sociale 00258 27 9383803.4 10675730.5 11263477.9 12364987.5 13218866.6 14371026.2
prestaţii de asigurări sociale 00258 271 9383803.4 10675730.5 11263477.9 12364987.5 13218866.6 14371026.2
pensii de asigurări sociale 00258 2711 9383803.4 10675730.5 11263477.9 12364987.5 13218866.6 14371026.2
pensii de asigurări sociale 00258 27110 9383803.4 10675730.5 11263477.9 12364987.5 13218866.6 14371026.2
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumire
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9
pensii de asigurări sociale 00258 271100 9383803.4 10675730.5 11263477.9 12364987.5 13218866.6 14371026.2
bunuri şi servicii 00258 22 80310.7 107306.4 107003.0 117467.4 125579.3 136524.8
SERVICII 00258 222 80310.7 107306.4 107003.0 117467.4 125579.3 136524.8
Alte servicii 00258 2229 80310.7 107306.4 107003.0 117467.4 125579.3 136524.8
Servicii bancare 00258 22297 15063.9 15707.4 28158.7 30912.5 33047.2 35927.6
Servicii bancare 00258 222970 15063.9 15707.4 28158.7 30912.5 33047.2 35927.6
Servicii poştale 00258 22298 65246.8 91599.0 78844.3 86554.9 92532.1 100597.2
Servicii poştale 00258 222980 65246.8 91599.0 78844.3 86554.9 92532.1 100597.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă 00259 570.1 650.7 629.1 624.8 614.5 605.3
prestaţii sociale 00259 27 565.5 644.7 623.2 619.1 608.7 599.6
prestaţii de asigurări sociale 00259 271 565.5 644.7 623.2 619.1 608.7 599.6
pensii de asigurări sociale 00259 2711 565.5 644.7 623.2 619.1 608.7 599.6
pensii de asigurări sociale 00259 27110 565.5 644.7 623.2 619.1 608.7 599.6
pensii de asigurări sociale 00259 271100 565.5 644.7 623.2 619.1 608.7 599.6
bunuri şi servicii 00259 22 4.6 6.0 5.9 5.7 5.8 5.7
SERVICII 00259 222 4.6 6.0 5.9 5.7 5.8 5.7
Alte servicii 00259 2229 4.6 6.0 5.9 5.7 5.8 5.7
Servicii bancare 00259 22297 0.6 0.7 1.5 1.4 1.5 1.5
Servicii bancare 00259 222970 0.6 0.7 1.5 1.4 1.5 1.5
Servicii poştale 00259 22298 4.0 5.3 4.4 4.3 4.3 4.2
Servicii poştale 00259 222980 4.0 5.3 4.4 4.3 4.3 4.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă
pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne 00484 1135203.6 1196283.0 1241616.7 1310769.5 1392039.5
prestaţii sociale 00484 27 1127337.4 1185025.2 1229932.4 1298434.4 1378939.6
prestatii de asistenţă socială 00484 272 1127337.4 1185025.2 1229932.4 1298434.4 1378939.6
pensii de asistenţă socială 00484 2721 1127337.4 1185025.2 1229932.4 1298434.4 1378939.6
pensii de asistenţă socială 00484 27210 1127337.4 1185025.2 1229932.4 1298434.4 1378939.6
pensii de asistenţă socială 00484 272100 1127337.4 1185025.2 1229932.4 1298434.4 1378939.6
bunuri şi servicii 00484 22 7866.2 11257.8 11684.3 12335.1 13099.9
SERVICII 00484 222 7866.2 11257.8 11684.3 12335.1 13099.9
Alte servicii 00484 2229 7866.2 11257.8 11684.3 12335.1 13099.9
Servicii bancare 00484 22297 13.6 2962.6 3074.8 3246.1 3447.3
Servicii bancare 00484 222970 13.6 2962.6 3074.8 3246.1 3447.3
Servicii poştale 00484 22298 7852.6 8295.2 8609.5 9089.0 9652.6
Servicii poştale 00484 222980 7852.6 8295.2 8609.5 9089.0 9652.6
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputați 00260 21270.8 20813.6 20123.9 19688.3 18825.2 17949.7
prestaţii sociale 00260 27 21106.1 20637.4 19934.5 19503.1 18648.1 17780.8
prestaţii de asigurări sociale 00260 271 13881.1 13931.0 13420.3 13176.0 12573.8 11960.6
pensii de asigurări sociale 00260 2711 13881.1 13931.0 13420.3 13176.0 12573.8 11960.6
pensii de asigurări sociale 00260 27110 13881.1 13931.0 13420.3 13176.0 12573.8 11960.6
pensii de asigurări sociale 00260 271100 13881.1 13931.0 13420.3 13176.0 12573.8 11960.6
bunuri şi servicii 00260 22 108.3 119.2 127.5 125.1 119.4 113.6
SERVICII 00260 222 108.3 119.2 127.5 125.1 119.4 113.6
Alte servicii 00260 2229 108.3 119.2 127.5 125.1 119.4 113.6
Servicii bancare 00260 22297 10.5 10.2 33.6 32.9 31.4 29.9
Servicii bancare 00260 222970 10.5 10.2 33.6 32.9 31.4 29.9
Servicii poştale 00260 22298 97.8 109.0 93.9 92.2 88.0 83.7
Servicii poştale 00260 222980 97.8 109.0 93.9 92.2 88.0 83.7
prestatii de asistenţă socială 00260 272 7225.0 6706.4 6514.2 6327.1 6074.3 5820.2
pensii de asistenţă socială 00260 2721 7225.0 6706.4 6514.2 6327.1 6074.3 5820.2
pensii de asistenţă socială 00260 27210 7225.0 6706.4 6514.2 6327.1 6074.3 5820.2
pensii de asistenţă socială 00260 272100 7225.0 6706.4 6514.2 6327.1 6074.3 5820.2
bunuri şi servicii 00260 22 56.4 57.0 61.9 60.1 57.7 55.3
SERVICII 00260 222 56.4 57.0 61.9 60.1 57.7 55.3
Alte servicii 00260 2229 56.4 57.0 61.9 60.1 57.7 55.3
Servicii bancare 00260 22297 5.2 4.6 16.3 15.8 15.2 14.6
Servicii bancare 00260 222970 5.2 4.6 16.3 15.8 15.2 14.6
Servicii poştale 00260 22298 51.2 52.4 45.6 44.3 42.5 40.7
Servicii poştale 00260 222980 51.2 52.4 45.6 44.3 42.5 40.7
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului; 00261 6658.7 6109.9 6058.5 5437.5 4898.0 4323.7
prestaţii sociale 00261 27 6604.4 6051.9 6001.6 5386.4 4852.0 4283.0
prestaţii de asigurări sociale 00261 271 4688.9 4377.6 4333.0 3927.8 3534.5 3115.6
pensii de asigurări sociale 00261 2711 4688.9 4377.6 4333.0 3927.8 3534.5 3115.6
pensii de asigurări sociale 00261 27110 4688.9 4377.6 4333.0 3927.8 3534.5 3115.6
pensii de asigurări sociale 00261 271100 4688.9 4377.6 4333.0 3927.8 3534.5 3115.6
bunuri şi servicii 00261 22 38.4 41.9 41.1 37.3 33.5 29.6
SERVICII 00261 222 38.4 41.9 41.1 37.3 33.5 29.6
Alte servicii 00261 2229 38.4 41.9 41.1 37.3 33.5 29.6
Servicii bancare 00261 22297 5.7 5.5 10.8 9.8 8.8 7.8
Servicii bancare 00261 222970 5.7 5.5 10.8 9.8 8.8 7.8
Servicii poştale 00261 22298 32.7 36.4 30.3 27.5 24.7 21.8
Servicii poştale 00261 222980 32.7 36.4 30.3 27.5 24.7 21.8
prestatii de asistenţă socială 00261 272 1915.5 1674.3 1668.6 1458.6 1317.5 1167.4
pensii de asistenţă socială 00261 2721 1915.5 1674.3 1668.6 1458.6 1317.5 1167.4
pensii de asistenţă socială 00261 27210 1915.5 1674.3 1668.6 1458.6 1317.5 1167.4
pensii de asistenţă socială 00261 272100 1915.5 1674.3 1668.6 1458.6 1317.5 1167.4
bunuri şi servicii 00261 22 15.9 16.1 15.8 13.8 12.5 11.1
SERVICII 00261 222 15.9 16.1 15.8 13.8 12.5 11.1
Alte servicii 00261 2229 15.9 16.1 15.8 13.8 12.5 11.1
Servicii bancare 00261 22297 2.2 2.0 4.1 3.6 3.3 2.9
Servicii bancare 00261 222970 2.2 2.0 4.1 3.6 3.3 2.9
Servicii poştale 00261 22298 13.7 14.1 11.7 10.2 9.2 8.2
Servicii poştale 00261 222980 13.7 14.1 11.7 10.2 9.2 8.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori 00262 47799.0 70280.2 52182.3 45339.2 47321.0 49688.6
prestaţii sociale 00262 27 47495.1 69772.6 51691.3 44912.5 46875.7 49221.0
prestaţii de asigurări sociale 00262 271 25087.1 33561.4 24574.4 20311.0 20932.1 21698.2
pensii de asigurări sociale 00262 2711 25087.1 33561.4 24574.4 20311.0 20932.1 21698.2
pensii de asigurări sociale 00262 27110 25087.1 33561.4 24574.4 20311.0 20932.1 21698.2
pensii de asigurări sociale 00262 271100 25087.1 33561.4 24574.4 20311.0 20932.1 21698.2
bunuri şi servicii 00262 22 163.1 245.8 233.4 193.0 198.8 206.1
SERVICII 00262 222 163.1 245.8 233.4 193.0 198.8 206.1
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumire
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9
Alte servicii 00262 2229 163.1 245.8 233.4 193.0 198.8 206.1
Servicii bancare 00262 22297 5.6 5.8 61.4 50.8 52.3 54.2
Servicii bancare 00262 222970 5.6 5.8 61.4 50.8 52.3 54.2
Servicii poştale 00262 22298 157.5 240.0 172.0 142.2 146.5 151.9
Servicii poştale 00262 222980 157.5 240.0 172.0 142.2 146.5 151.9
prestatii de asistenţă socială 00262 272 22408.0 36211.2 27116.9 24601.5 25943.6 27522.8
pensii de asistenţă socială 00262 2721 22408.0 36211.2 27116.9 24601.5 25943.6 27522.8
pensii de asistenţă socială 00262 27210 22408.0 36211.2 27116.9 24601.5 25943.6 27522.8
pensii de asistenţă socială 00262 272100 22408.0 36211.2 27116.9 24601.5 25943.6 27522.8
bunuri şi servicii 00262 22 140.8 261.8 257.6 233.7 246.5 261.5
SERVICII 00262 222 140.8 261.8 257.6 233.7 246.5 261.5
Alte servicii 00262 2229 140.8 261.8 257.6 233.7 246.5 261.5
Servicii bancare 00262 22297 4.2 5.5 67.8 61.5 64.9 68.8
Servicii bancare 00262 222970 4.2 5.5 67.8 61.5 64.9 68.8
Servicii poştale 00262 22298 136.6 256.3 189.8 172.2 181.6 192.7
Servicii poştale 00262 222980 136.6 256.3 189.8 172.2 181.6 192.7
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionari publici 00263 296989.0 295018.3 284910.1 285228.6 275847.1 266610.9
prestaţii sociale 00263 27 294680.2 292523.6 282228.8 282544.5 273251.3 264101.9
prestaţii de asigurări sociale 00263 271 181330.3 182866.8 178187.2 171727.2 165488.6 159275.9
pensii de asigurări sociale 00263 2711 181330.3 182866.8 178187.2 171727.2 165488.6 159275.9
pensii de asigurări sociale 00263 27110 181330.3 182866.8 178187.2 171727.2 165488.6 159275.9
pensii de asigurări sociale 00263 271100 181330.3 182866.8 178187.2 171727.2 165488.6 159275.9
bunuri şi servicii 00263 22 1430.5 1581.2 1692.8 1631.4 1572.1 1513.1
SERVICII 00263 222 1430.5 1581.2 1692.8 1631.4 1572.1 1513.1
Alte servicii 00263 2229 1430.5 1581.2 1692.8 1631.4 1572.1 1513.1
Servicii bancare 00263 22297 160.0 143.0 445.5 429.3 413.8 398.2
Servicii bancare 00263 222970 160.0 143.0 445.5 429.3 413.8 398.2
Servicii poştale 00263 22298 1270.5 1438.2 1247.3 1202.1 1158.3 1114.9
Servicii poştale 00263 222980 1270.5 1438.2 1247.3 1202.1 1158.3 1114.9
prestatii de asistenţă socială 00263 272 113349.9 109656.8 104041.6 110817.3 107762.7 104826.0
pensii de asistenţă socială 00263 2721 113349.9 109656.8 104041.6 110817.3 107762.7 104826.0
pensii de asistenţă socială 00263 27210 113349.9 109656.8 104041.6 110817.3 107762.7 104826.0
pensii de asistenţă socială 00263 272100 113349.9 109656.8 104041.6 110817.3 107762.7 104826.0
bunuri şi servicii 00263 22 878.3 913.5 988.5 1052.7 1023.7 995.9
SERVICII 00263 222 878.3 913.5 988.5 1052.7 1023.7 995.9
Alte servicii 00263 2229 878.3 913.5 988.5 1052.7 1023.7 995.9
Servicii bancare 00263 22297 82.2 68.9 260.1 277.0 269.4 262.1
Servicii bancare 00263 222970 82.2 68.9 260.1 277.0 269.4 262.1
Servicii poştale 00263 22298 796.1 844.6 728.4 775.7 754.3 733.8
Servicii poştale 00263 222980 796.1 844.6 728.4 775.7 754.3 733.8
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali 00264 32608.9 31482.0 30747.4 30005.2 29125.1 28271.8
prestaţii sociale 00264 27 32338.5 31180.8 30458.0 29722.8 28851.1 28005.7
prestaţii de asigurări sociale 00264 271 20652.8 20264.7 19764.3 19256.8 18642.8 18040.6
pensii de asigurări sociale 00264 2711 20652.8 20264.7 19764.3 19256.8 18642.8 18040.6
pensii de asigurări sociale 00264 27110 20652.8 20264.7 19764.3 19256.8 18642.8 18040.6
pensii de asigurări sociale 00264 271100 20652.8 20264.7 19764.3 19256.8 18642.8 18040.6
bunuri şi servicii 00264 22 173.5 198.0 187.8 182.9 177.0 171.4
SERVICII 00264 222 173.5 198.0 187.8 182.9 177.0 171.4
Alte servicii 00264 2229 173.5 198.0 187.8 182.9 177.0 171.4
Servicii bancare 00264 22297 28.5 26.6 49.4 48.1 46.6 45.1
Servicii bancare 00264 222970 28.5 26.6 49.4 48.1 46.6 45.1
Servicii poştale 00264 22298 145.0 171.4 138.4 134.8 130.4 126.3
Servicii poştale 00264 222980 145.0 171.4 138.4 134.8 130.4 126.3
prestatii de asistenţă socială 00264 272 11685.7 10916.1 10693.7 10466.0 10208.3 9965.1
pensii de asistenţă socială 00264 2721 11685.7 10916.1 10693.7 10466.0 10208.3 9965.1
pensii de asistenţă socială 00264 27210 11685.7 10916.1 10693.7 10466.0 10208.3 9965.1
pensii de asistenţă socială 00264 272100 11685.7 10916.1 10693.7 10466.0 10208.3 9965.1
bunuri şi servicii 00264 22 96.9 103.2 101.6 99.5 97.0 94.7
SERVICII 00264 222 96.9 103.2 101.6 99.5 97.0 94.7
Alte servicii 00264 2229 96.9 103.2 101.6 99.5 97.0 94.7
Servicii bancare 00264 22297 14.4 12.6 26.8 26.2 25.5 24.9
Servicii bancare 00264 222970 14.4 12.6 26.8 26.2 25.5 24.9
Servicii poştale 00264 22298 82.5 90.6 74.8 73.3 71.5 69.8
Servicii poştale 00264 222980 82.5 90.6 74.8 73.3 71.5 69.8
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali 00265 547.9 367.6 356.4 322.3 337.1 354.7
prestaţii sociale 00265 27 543.0 363.5 353.0 319.2 333.9 351.3
prestaţii de asigurări sociale 00265 271 477.2 321.0 312.3 282.2 295.2 310.6
pensii de asigurări sociale 00265 2711 477.2 321.0 312.3 282.2 295.2 310.6
pensii de asigurări sociale 00265 27110 477.2 321.0 312.3 282.2 295.2 310.6
pensii de asigurări sociale 00265 271100 477.2 321.0 312.3 282.2 295.2 310.6
bunuri şi servicii 00265 22 4.3 3.6 3.0 2.7 2.8 3.0
SERVICII 00265 222 4.3 3.6 3.0 2.7 2.8 3.0
Alte servicii 00265 2229 4.3 3.6 3.0 2.7 2.8 3.0
Servicii bancare 00265 22297 0.9 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8
Servicii bancare 00265 222970 0.9 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8
Servicii poştale 00265 22298 3.4 3.0 2.2 2.0 2.1 2.2
Servicii poştale 00265 222980 3.4 3.0 2.2 2.0 2.1 2.2
prestatii de asistenţă socială 00265 272 65.8 42.5 40.7 37.0 38.7 40.7
pensii de asistenţă socială 00265 2721 65.8 42.5 40.7 37.0 38.7 40.7
pensii de asistenţă socială 00265 27210 65.8 42.5 40.7 37.0 38.7 40.7
pensii de asistenţă socială 00265 272100 65.8 42.5 40.7 37.0 38.7 40.7
bunuri şi servicii 00265 22 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
SERVICII 00265 222 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Alte servicii 00265 2229 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Servicii bancare 00265 22297 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Servicii bancare 00265 222970 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Servicii poştale 00265 22298 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Servicii poştale 00265 222980 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la
întreținerea deplină a statului 00266 6671.5 7213.0 7500.2 7488.0 7832.1 8240.1
prestaţii sociale 00266 27 6671.5 7213.0 7500.2 7488.0 7832.1 8240.1
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumire
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9
prestaţii de asigurări sociale 00266 271 6671.5 7213.0 7500.2 7488.0 7832.1 8240.1
pensii de asigurări sociale 00266 2711 6671.5 7213.0 7500.2 7488.0 7832.1 8240.1
pensii de asigurări sociale 00266 27110 6671.5 7213.0 7500.2 7488.0 7832.1 8240.1
pensii de asigurări sociale 00266 271100 6671.5 7213.0 7500.2 7488.0 7832.1 8240.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători; 00277 58136.3 71736.5 74905.0 75110.6 78556.4 82657.6
prestaţii sociale 00277 27 57725.9 71220.8 74200.0 74403.8 77817.0 81879.8
prestaţii de asigurări sociale 00277 271 28862.5 35568.3 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
pensii de asigurări sociale 00277 2711 28862.5 35568.3 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
pensii de asigurări sociale 00277 27110 28862.5 35568.3 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
pensii de asigurări sociale 00277 271100 28862.5 35568.3 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
bunuri şi servicii 00277 22 205.2 257.6 352.5 353.4 369.7 388.9
SERVICII 00277 222 205.2 257.6 352.5 353.4 369.7 388.9
Alte servicii 00277 2229 205.2 257.6 352.5 353.4 369.7 388.9
Servicii bancare 00277 22297 5.2 5.6 92.8 93.0 97.3 102.3
Servicii bancare 00277 222970 5.2 5.6 92.8 93.0 97.3 102.3
Servicii poştale 00277 22298 200.0 252.0 259.7 260.4 272.4 286.6
Servicii poştale 00277 222980 200.0 252.0 259.7 260.4 272.4 286.6
prestatii de asistenţă socială 00277 272 28863.4 35652.5 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
pensii de asistenţă socială 00277 2721 28863.4 35652.5 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
pensii de asistenţă socială 00277 27210 28863.4 35652.5 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
pensii de asistenţă socială 00277 272100 28863.4 35652.5 37100.0 37201.9 38908.5 40939.9
bunuri şi servicii 00277 22 205.2 258.1 352.5 353.4 369.7 388.9
SERVICII 00277 222 205.2 258.1 352.5 353.4 369.7 388.9
Alte servicii 00277 2229 205.2 258.1 352.5 353.4 369.7 388.9
Servicii bancare 00277 22297 5.2 5.6 92.8 93.0 97.3 102.3
Servicii bancare 00277 222970 5.2 5.6 92.8 93.0 97.3 102.3
Servicii poştale 00277 22298 200.0 252.5 259.7 260.4 272.4 286.6
Servicii poştale 00277 222980 200.0 252.5 259.7 260.4 272.4 286.6
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din
aviaţia civilă 00298 55165.0 56162.7 56544.9 60382.7 61053.9 62032.9
prestaţii sociale 00298 27 54730.1 55675.5 56012.8 59814.5 60479.3 61449.2
prestaţii de asigurări sociale 00298 271 54730.1 55675.5 56012.8 59814.5 60479.3 61449.2
pensii de asigurări sociale 00298 2711 54730.1 55675.5 56012.8 59814.5 60479.3 61449.2
pensii de asigurări sociale 00298 27110 54730.1 55675.5 56012.8 59814.5 60479.3 61449.2
pensii de asigurări sociale 00298 271100 54730.1 55675.5 56012.8 59814.5 60479.3 61449.2
bunuri şi servicii 00298 22 434.9 487.2 532.1 568.2 574.6 583.7
SERVICII 00298 222 434.9 487.2 532.1 568.2 574.6 583.7
Alte servicii 00298 2229 434.9 487.2 532.1 568.2 574.6 583.7
Servicii bancare 00298 22297 51.7 46.0 140.0 149.5 151.2 153.6
Servicii bancare 00298 222970 51.7 46.0 140.0 149.5 151.2 153.6
Servicii poştale 00298 22298 383.2 441.2 392.1 418.7 423.4 430.1
Servicii poştale 00298 222980 383.2 441.2 392.1 418.7 423.4 430.1
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă 00321 639963.6 768577.3 887461.6 836480.8 934752.2 1046579.5
prestaţii sociale 00321 27 634393.6 760526.7 879110.1 828609.0 925955.6 1036730.6
prestatii de asistenţă socială 00321 272 634393.6 760526.7 879110.1 828609.0 925955.6 1036730.6
Alte prestaţii de asistenţă socială 00321 2729 634393.6 760526.7 879110.1 828609.0 925955.6 1036730.6
Alte prestaţii de asistenţă socială 00321 27290 634393.6 760526.7 879110.1 828609.0 925955.6 1036730.6
Alte prestaţii de asistenţă socială 00321 272900 634393.6 760526.7 879110.1 828609.0 925955.6 1036730.6
bunuri şi servicii 00321 22 5570.0 8050.6 8351.5 7871.8 8796.6 9848.9
SERVICII 00321 222 5570.0 8050.6 8351.5 7871.8 8796.6 9848.9
Alte servicii 00321 2229 5570.0 8050.6 8351.5 7871.8 8796.6 9848.9
Servicii bancare 00321 22297 1162.7 1322.5 2197.7 2071.5 2314.9 2591.8
Servicii bancare 00321 222970 1162.7 1322.5 2197.7 2071.5 2314.9 2591.8
Servicii poştale 00321 22298 4407.3 6728.1 6153.8 5800.3 6481.7 7257.1
Servicii poştale 00321 222980 4407.3 6728.1 6153.8 5800.3 6481.7 7257.1
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor
necontributive incluse în stagiul de cotizare 00323 178394.5 259314.9 323832.9 409787.4 468262.6 534452.8
prestaţii sociale 00323 27 177009.8 257109.0 320785.4 405931.1 463856.0 529423.2
prestatii de asistenţă socială 00323 272 177009.8 257109.0 320785.4 405931.1 463856.0 529423.2
Alte prestaţii de asistenţă socială 00323 2729 177009.8 257109.0 320785.4 405931.1 463856.0 529423.2
Alte prestaţii de asistenţă socială 00323 27290 177009.8 257109.0 320785.4 405931.1 463856.0 529423.2
Alte prestaţii de asistenţă socială 00323 272900 177009.8 257109.0 320785.4 405931.1 463856.0 529423.2
bunuri şi servicii 00323 22 1384.7 2205.9 3047.5 3856.3 4406.6 5029.6
SERVICII 00323 222 1384.7 2205.9 3047.5 3856.3 4406.6 5029.6
Alte servicii 00323 2229 1384.7 2205.9 3047.5 3856.3 4406.6 5029.6
Servicii bancare 00323 22297 170.4 216.1 802.0 1014.8 1159.6 1323.6
Servicii bancare 00323 222970 170.4 216.1 802.0 1014.8 1159.6 1323.6
Servicii poştale 00323 22298 1214.3 1989.8 2245.5 2841.5 3247.0 3706.0
Servicii poştale 00323 222980 1214.3 1989.8 2245.5 2841.5 3247.0 3706.0
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din 00344 420.5 480.2 542.2 591.8 638.4 692.1
prestaţii sociale 00344 27 417.4 476.4 537.0 586.3 632.4 685.6
prestaţii de asigurări sociale 00344 271 239.2 280.1 315.7 335.0 361.3 391.7
pensii de asigurări sociale 00344 2711 239.2 280.1 315.7 335.0 361.3 391.7
pensii de asigurări sociale 00344 27110 239.2 280.1 315.7 335.0 361.3 391.7
pensii de asigurări sociale 00344 271100 239.2 280.1 315.7 335.0 361.3 391.7
bunuri şi servicii 00344 22 1.8 2.3 3.0 3.1 3.4 3.7
SERVICII 00344 222 1.8 2.3 3.0 3.1 3.4 3.7
Alte servicii 00344 2229 1.8 2.3 3.0 3.1 3.4 3.7
Servicii bancare 00344 22297 0.2 0.2 0.8 0.8 0.9 1.0
Servicii bancare 00344 222970 0.2 0.2 0.8 0.8 0.9 1.0
Servicii poştale 00344 22298 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7
Servicii poştale 00344 222980 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7
prestatii de asistenţă socială 00344 272 178.2 196.3 221.3 251.3 271.1 293.9
pensii de asistenţă socială 00344 2721 178.2 196.3 221.3 251.3 271.1 293.9
pensii de asistenţă socială 00344 27210 178.2 196.3 221.3 251.3 271.1 293.9
pensii de asistenţă socială 00344 272100 178.2 196.3 221.3 251.3 271.1 293.9
bunuri şi servicii 00344 22 1.3 1.5 2.2 2.4 2.6 2.8
SERVICII 00344 222 1.3 1.5 2.2 2.4 2.6 2.8
Alte servicii 00344 2229 1.3 1.5 2.2 2.4 2.6 2.8
Servicii bancare 00344 22297 0.1 0.1 0.6 0.6 0.7 0.7
Servicii bancare 00344 222970 0.1 0.1 0.6 0.6 0.7 0.7
Servicii poştale 00344 22298 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumire
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9
Servicii poştale 00344 222980 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1

Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă


00459 290916.0 228935.6 192421.1 114967.7 75646.6 32673.0
prestaţii sociale 00459 27 288811.0 226918.9 190610.2 113885.7 74934.8 32365.5
prestaţii de asigurări sociale 00459 271 288811.0 226918.9 190610.2 113885.7 74934.8 32365.5
pensii de asigurări sociale 00459 2711 288811.0 226918.9 190610.2 113885.7 74934.8 32365.5
pensii de asigurări sociale 00459 27110 288811.0 226918.9 190610.2 113885.7 74934.8 32365.5
pensii de asigurări sociale 00459 271100 288811.0 226918.9 190610.2 113885.7 74934.8 32365.5
bunuri şi servicii 00459 22 2105.0 2016.7 1810.9 1082.0 711.8 307.5
SERVICII 00459 222 2105.0 2016.7 1810.9 1082.0 711.8 307.5
Alte servicii 00459 2229 2105.0 2016.7 1810.9 1082.0 711.8 307.5
Servicii bancare 00459 22297 240.0 185.0 476.6 284.8 187.3 80.9
Servicii bancare 00459 222970 240.0 185.0 476.6 284.8 187.3 80.9
Servicii poştale 00459 22298 1865.0 1831.7 1334.3 797.2 524.5 226.6
Servicii poştale 00459 222980 1865.0 1831.7 1334.3 797.2 524.5 226.6
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Protecţie în legatură cu pierderea întreţinătorului 1030
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul
Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului 9005

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială a persoanelor în legătură cu pierderea întreținătorului.

Obiective Acoperirea cu prestaţii a persoanelor eligibile, la nivel de 100 % anual.


Subprogramul include cheltuieli pentru plata indemnizațiilor de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale,
susținerea în caz de deces a persoanelor neasigurate, ajutorului de deces a pensionarilor din sistemul public de asigurări sociale,
ajutorului de deces a persoanelor asigurate, ajutorului de deces a șomerilor, pensiilor de urmaș, asigurarea cu pensie în cazul pierderii
întreţinătorului pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi ale
Descriere succintă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi
subprogramului susţinerea financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne, acordarea indemnizatiei în cazul decesului unuia dintre soti, acordarea indemnizatiei urmasilor personalului medical
decedat ca urmare a desfaşurării activităţii medicale in lupta cu COVID-19
Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din transferuri de la bugetul
de stat.

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ


Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Categoria Cod Denumire de
măsură 2018 2019 2020 2021 2022 2023
produs rezultat

Acoperirea persoanelor îndreptățite cu prestații


De

%
corespunzătoare
r1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
De

o1 Numărul total al beneficarilor de pensie de urmaș. persoane 12195 11203 10604 10128 9371 8614

Mărimea medie a pensiei de urmaș după indexarea de


De eficienţă

la 1 aprilie anual.
lei 831.97 985.11 X X X X
e1

Mărimea medie anuală a pensiei de urmaș lei X X 1307.45 1480.47 1548.38 1629.23

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Denumire Cod
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9 10
TOTAL 154515.9 210956.9 289053.1 331603.0 338256.8 345563.3
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces ca urmare a unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale 00270 623.6 542.5 613.3 706.9 779.1 852.3
prestaţii sociale 00270 27 618.8 537.1 607.5 700.2 771.8 844.3
prestaţii de asigurări sociale 00270 271 618.8 537.1 607.5 700.2 771.8 844.3
Indemnizaţii de asigurări sociale 00270 2712 618.8 537.1 607.5 700.2 771.8 844.3
Indemnizaţii de asigurări sociale 00270 27120 618.8 537.1 607.5 700.2 771.8 844.3
Indemnizaţii de asigurări sociale 00270 271200 618.8 537.1 607.5 700.2 771.8 844.3
bunuri şi servicii 00270 22 4.8 5.4 5.8 6.7 7.3 8.0
SERVICII 00270 222 4.8 5.4 5.8 6.7 7.3 8.0
Alte servicii 00270 2229 4.8 5.4 5.8 6.7 7.3 8.0
Servicii bancare 00270 22297 0.9 0.8 1.5 1.8 1.9 2.1
Servicii bancare 00270 222970 0.9 0.8 1.5 1.8 1.9 2.1
Servicii poştale 00270 22298 3.9 4.6 4.3 4.9 5.4 5.9
Servicii poştale 00270 222980 3.9 4.6 4.3 4.9 5.4 5.9

Susţinere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate


00271 4510.4 4654.6 4968.1 4658.3 4658.3 4658.3
prestaţii sociale 00271 27 4474.8 4604.6 4921.4 4614.5 4614.5 4614.5
prestatii de asistenţă socială 00271 272 4474.8 4604.6 4921.4 4614.5 4614.5 4614.5
Ajutoare băneşti 00271 2726 4474.8 4604.6 4921.4 4614.5 4614.5 4614.5
Ajutoare băneşti 00271 27260 4474.8 4604.6 4921.4 4614.5 4614.5 4614.5
Ajutoare băneşti 00271 272600 4474.8 4604.6 4921.4 4614.5 4614.5 4614.5
bunuri şi servicii 00271 22 35.6 50.0 46.7 43.8 43.8 43.8
SERVICII 00271 222 35.6 50.0 46.7 43.8 43.8 43.8
Alte servicii 00271 2229 35.6 50.0 46.7 43.8 43.8 43.8
Servicii bancare 00271 22297 4.5 4.3 12.3 11.5 11.5 11.5
Servicii bancare 00271 222970 4.5 4.3 12.3 11.5 11.5 11.5
Servicii poştale 00271 22298 31.1 45.7 34.4 32.3 32.3 32.3
Servicii poştale 00271 222980 31.1 45.7 34.4 32.3 32.3 32.3
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Denumire Cod
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9 10

Susţinere financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul


militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne 00486 1579.5 2424.6 1598.6 1671.9 1759.2
prestaţii sociale 00486 27 1565.0 2401.8 1583.5 1656.2 1742.6
prestatii de asistenţă socială 00486 272 1565.0 2401.8 1583.5 1656.2 1742.6
Indemnizaţii de asistenţă socială 00486 2723 1565.0 2401.8 1583.5 1656.2 1742.6
Indemnizaţii de asistenţă socială 00486 27230 1565.0 2401.8 1583.5 1656.2 1742.6
Indemnizaţii de asistenţă socială 00486 272300 1565.0 2401.8 1583.5 1656.2 1742.6
bunuri şi servicii 00486 22 14.5 22.8 15.1 15.7 16.6
SERVICII 00486 222 14.5 22.8 15.1 15.7 16.6
Alte servicii 00486 2229 14.5 22.8 15.1 15.7 16.6
Servicii bancare 00486 22297 11.1 6.0 4.0 4.1 4.4
Servicii bancare 00486 222970 11.1 6.0 4.0 4.1 4.4
Servicii poştale 00486 22298 3.4 16.8 11.1 11.6 12.2
Servicii poştale 00486 222980 3.4 16.8 11.1 11.6 12.2
Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul
public de asigurări sociale 00272 31331.2 31186.4 36476.0 33892.0 33892.0 33892.0
prestaţii sociale 00272 27 31061.8 30855.0 36132.8 33573.1 33573.1 33573.1
prestaţii de asigurări sociale 00272 271 31061.8 30855.0 36132.8 33573.1 33573.1 33573.1
Indemnizaţii de asigurări sociale 00272 2712 31061.8 30855.0 36132.8 33573.1 33573.1 33573.1
Indemnizaţii de asigurări sociale 00272 27120 31061.8 30855.0 36132.8 33573.1 33573.1 33573.1
Indemnizaţii de asigurări sociale 00272 271200 31061.8 30855.0 36132.8 33573.1 33573.1 33573.1
bunuri şi servicii 00272 22 269.4 331.4 343.2 318.9 318.9 318.9
SERVICII 00272 222 269.4 331.4 343.2 318.9 318.9 318.9
Alte servicii 00272 2229 269.4 331.4 343.2 318.9 318.9 318.9
Servicii bancare 00272 22297 32.0 28.3 90.3 83.9 83.9 83.9
Servicii bancare 00272 222970 32.0 28.3 90.3 83.9 83.9 83.9
Servicii poştale 00272 22298 237.4 303.1 252.9 235.0 235.0 235.0
Servicii poştale 00272 222980 237.4 303.1 252.9 235.0 235.0 235.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate 00273 3450.7 4020.8 4989.3 4084.2 4084.2 4084.2
prestaţii sociale 00273 27 3422.1 3978.7 4942.3 4045.8 4045.8 4045.8
prestaţii de asigurări sociale 00273 271 3422.1 3978.7 4942.3 4045.8 4045.8 4045.8
Indemnizaţii de asigurări sociale 00273 2712 3422.1 3978.7 4942.3 4045.8 4045.8 4045.8
Indemnizaţii de asigurări sociale 00273 27120 3422.1 3978.7 4942.3 4045.8 4045.8 4045.8
Indemnizaţii de asigurări sociale 00273 271200 3422.1 3978.7 4942.3 4045.8 4045.8 4045.8
bunuri şi servicii 00273 22 28.6 42.1 47.0 38.4 38.4 38.4
SERVICII 00273 222 28.6 42.1 47.0 38.4 38.4 38.4
Alte servicii 00273 2229 28.6 42.1 47.0 38.4 38.4 38.4
Servicii bancare 00273 22297 3.2 3.6 12.4 10.1 10.1 10.1
Servicii bancare 00273 222970 3.2 3.6 12.4 10.1 10.1 10.1
Servicii poştale 00273 22298 25.4 38.5 34.6 28.3 28.3 28.3
Servicii poştale 00273 222980 25.4 38.5 34.6 28.3 28.3 28.3
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a șomerului 00274 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
prestaţii sociale 00274 27 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
prestaţii de asigurări sociale 00274 271 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
Indemnizaţii de asigurări sociale 00274 2712 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
Indemnizaţii de asigurări sociale 00274 27120 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
Indemnizaţii de asigurări sociale 00274 271200 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
bunuri şi servicii 00274 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SERVICII 00274 222 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte servicii 00274 2229 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00274 22297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00274 222970 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00274 22298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00274 222980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 00360 114600.0 127760.5 167950.4 181639.7 175772.5 170010.1
prestaţii sociale 00360 27 113626.5 126502.0 166370.0 179930.4 174118.4 168410.2
prestaţii de asigurări sociale 00360 271 113626.5 126502.0 166370.0 179930.4 174118.4 168410.2
pensii de asigurări sociale 00360 2711 113626.5 126502.0 166370.0 179930.4 174118.4 168410.2
pensii de asigurări sociale 00360 27110 113626.5 126502.0 166370.0 179930.4 174118.4 168410.2
pensii de asigurări sociale 00360 271100 113626.5 126502.0 166370.0 179930.4 174118.4 168410.2
bunuri şi servicii 00360 22 973.5 1258.5 1580.4 1709.3 1654.1 1599.9
SERVICII 00360 222 973.5 1258.5 1580.4 1709.3 1654.1 1599.9
Alte servicii 00360 2229 973.5 1258.5 1580.4 1709.3 1654.1 1599.9
Servicii bancare 00360 22297 180.3 181.0 415.8 449.8 435.3 421.0
Servicii bancare 00360 222970 180.3 181.0 415.8 449.8 435.3 421.0
Servicii poştale 00360 22298 793.2 1077.5 1164.6 1259.5 1218.8 1178.9
Servicii poştale 00360 222980 793.2 1077.5 1164.6 1259.5 1218.8 1178.9
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne 00485 41212.6 39790.9 69706.9 73591.1 78181.8
prestaţii sociale 00485 27 40916.7 39416.5 69050.9 72898.6 77446.1
prestatii de asistenţă socială 00485 272 40916.7 39416.5 69050.9 72898.6 77446.1
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Denumire Cod
Eco
2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9 10
pensii de asistenţă socială 00485 2721 40916.7 39416.5 69050.9 72898.6 77446.1
pensii de asistenţă socială 00485 27210 40916.7 39416.5 69050.9 72898.6 77446.1
pensii de asistenţă socială 00485 272100 40916.7 39416.5 69050.9 72898.6 77446.1
bunuri şi servicii 00485 22 295.9 374.4 656.0 692.5 735.7
SERVICII 00485 222 295.9 374.4 656.0 692.5 735.7
Alte servicii 00485 2229 295.9 374.4 656.0 692.5 735.7
Servicii bancare 00485 22297 4.0 98.5 172.6 182.2 193.6
Servicii bancare 00485 222970 4.0 98.5 172.6 182.2 193.6
Servicii poştale 00485 22298 291.9 275.9 483.4 510.3 542.1
Servicii poştale 00485 222980 291.9 275.9 483.4 510.3 542.1
Asigurarea dreptului la indemnizaţie în cazul decesului unuia
dintre soţi 00497 0.0 31839.4 22157.6 23164.8 23164.8
prestaţii sociale 00497 27 0.0 31539.8 21949.1 22946.8 22946.8
prestaţii de asigurări sociale 00497 271 0.0 31539.8 21949.1 22946.8 22946.8
Indemnizaţii de asigurări sociale 00497 2712 0.0 31539.8 21949.1 22946.8 22946.8
Indemnizaţii de asigurări sociale 00497 27120 0.0 31539.8 21949.1 22946.8 22946.8
Indemnizaţii de asigurări sociale 00497 271200 0.0 31539.8 21949.1 22946.8 22946.8
bunuri şi servicii 00497 22 0.0 299.6 208.5 218.0 218.0
SERVICII 00497 222 0.0 299.6 208.5 218.0 218.0
Alte servicii 00497 2229 0.0 78.8 54.9 57.4 57.4
Servicii bancare 00497 22297 0.0 78.8 54.9 57.4 57.4
Servicii bancare 00497 222970 0.0 220.8 153.6 160.6 160.6
Servicii poştale 00497 22298 0.0 220.8 153.6 160.6 160.6
Servicii poştale 00497 222980 0.0 0.0 153.6 160.6 160.6
Asigurarea dreptului la indemnizatii urmasilor personalului
medical decedat in lupta cu COVID-19 00502 0.0 0.0 13157.7 20641.8 28959.5
prestatii de asistenţă socială 00502 272 0.0 0.0 13033.9 20447.6 28687.0
Indemnizaţii de asistenţă socială 00502 2723 0.0 0.0 13033.9 20447.6 28687.0
Indemnizaţii de asistenţă socială 00502 27230 0.0 0.0 13033.9 20447.6 28687.0
Indemnizaţii de asistenţă socială 00502 272300 0.0 0.0 13033.9 20447.6 28687.0
bunuri şi servicii 00502 22 0.0 0.0 123.8 194.2 272.5
SERVICII 00502 222 0.0 0.0 123.8 194.2 272.5
Alte servicii 00502 2229 0.0 0.0 123.8 194.2 272.5
Servicii bancare 00502 22297 0.0 0.0 32.6 51.1 71.7
Servicii bancare 00502 222970 0.0 0.0 32.6 51.1 71.7
Servicii poştale 00502 22298 0.0 0.0 91.2 143.1 200.8
Servicii poştale 00502 222980 0.0 0.0 91.2 143.1 200.8
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Protecţie a familiei şi a copiilor 1040
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Protecţie a familiei şi copilului 9006

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială pentru familiile cu copii.

Obiective Acoperirea cu indemnizaţii a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual.

Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor şi adolescenţilor, pentru susținerea financiară a familiei la nașterea copilului, pentru susținerea
financiară a familiei pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, pentru susținerea financiară a familiei pentru creşterea
Descriere succintă a
copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani/ 2 ani şi 2 luni, persoanelor asigurate, asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate, pentru susţinerea familiei
subprogramului
pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate, asigurarea
dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat .

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Categoria Cod Denumire
de măsură
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații. %


r1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
eficienţă produs

Numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru


De

o1 persoane 80783 87697 91101 93004 93004 93004


creșterea copilului.

Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea


De

e1 lei 1071.92 1218.09 1374.41 1642.69 1793.34 1971.31


copilului.

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 6 9 9

TOTAL 1 777 164.9 2 105 620.2 2 473 412.0 2 873 575.8 3 103 094.4 3 391 214.1
Organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor 00211 8994.4 8989.9 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
prestaţii sociale 00211 27 8994.4 8989.9 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
prestatii de asistenţă socială 00211 272 8994.4 8989.9 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00211 2729 8994.4 8989.9 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00211 27290 8994.4 8989.9 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00211 272900 8994.4 8989.9 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului 00276 219445.4 256939.9 338112.8 346098.5 354075.0 373540.5
prestaţii sociale 00276 27 217925.8 254941.3 334931 342841.5 350742.9 370025.2
prestatii de asistenţă socială 00276 272 217925.8 254941.3 334931 342841.5 350742.9 370025.2
Indemnizaţii de asistenţă socială 00276 2723 217925.8 254941.3 334931 342841.5 350742.9 370025.2
Indemnizaţii de asistenţă socială 00276 27230 217925.8 254941.3 334931 342841.5 350742.9 370025.2
Indemnizaţii de asistenţă socială 00276 272300 217925.8 254941.3 334931 342841.5 350742.9 370025.2
bunuri şi servicii 00276 22 1519.6 1998.6 3181.8 3257 3332.1 3515.3
SERVICII 00276 222 1519.6 1998.6 3181.8 3257 3332.1 3515.3
Alte servicii 00276 2229 1519.6 1998.6 3181.8 3257 3332.1 3515.3
Servicii bancare 00276 22297 0 0 837.3 857.1 876.9 925.1
Servicii bancare 00276 222970 0 0 837.3 857.1 876.9 925.1
Servicii poştale 00276 22298 1519.6 1998.6 2344.5 2399.9 2455.2 2590.2
Servicii poştale 00276 222980 1519.6 1998.6 2344.5 2399.9 2455.2 2590.2
Susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului pînă la
00278 228549.3 325910.1 330283.9 381505.2 433060.0 484614.7
împlinirea vîrstei de 2 ani, ca persoană neasigurată
prestaţii sociale 00278 27 226797 323107 327175.7 377915 428984.6 480054.2
prestatii de asistenţă socială 00278 272 226797 323107 327175.7 377915 428984.6 480054.2
Indemnizaţii de asistenţă socială 00278 2723 226797 323107 327175.7 377915 428984.6 480054.2
Indemnizaţii de asistenţă socială 00278 27230 226797 323107 327175.7 377915 428984.6 480054.2
Indemnizaţii de asistenţă socială 00278 272300 226797 323107 327175.7 377915 428984.6 480054.2
bunuri şi servicii 00278 22 1752.3 2803.1 3108.2 3590.2 4075.4 4560.5
SERVICII 00278 222 1752.3 2803.1 3108.2 3590.2 4075.4 4560.5
Alte servicii 00278 2229 1752.3 2803.1 3108.2 3590.2 4075.4 4560.5
Servicii bancare 00278 22297 186.7 207 817.9 944.8 1072.5 1200.1
Servicii bancare 00278 222970 186.7 207 817.9 944.8 1072.5 1200.1
Servicii poştale 00278 22298 1565.6 2596.1 2290.3 2645.4 3002.9 3360.4
Servicii poştale 00278 222980 1565.6 2596.1 2290.3 2645.4 3002.9 3360.4
Susţinerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru
00279 849338.1 970649.3 1186516.8 1469231.7 1587406.9 1736357.0
îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani
prestaţii sociale 00279 27 843379.7 963607 1175350.9 1455405.4 1572468.4 1720016.9
prestaţii de asigurări sociale 00279 271 843379.7 963607 1175350.9 1455405.4 1572468.4 1720016.9
Indemnizaţii de asigurări sociale 00279 2712 843379.7 963607 1175350.9 1455405.4 1572468.4 1720016.9
Indemnizaţii de asigurări sociale 00279 27120 843379.7 963607 1175350.9 1455405.4 1572468.4 1720016.9
Indemnizaţii de asigurări sociale 00279 271200 843379.7 963607 1175350.9 1455405.4 1572468.4 1720016.9
bunuri şi servicii 00279 22 5958.4 7042.3 11165.9 13826.3 14938.5 16340.1
SERVICII 00279 222 5958.4 7042.3 11165.9 13826.3 14938.5 16340.1
Alte servicii 00279 2229 5958.4 7042.3 11165.9 13826.3 14938.5 16340.1
Servicii bancare 00279 22297 107.2 136.8 2938.4 3638.5 3931.2 4300.0
Servicii bancare 00279 222970 107.2 136.8 2938.4 3638.5 3931.2 4300.0
Servicii poştale 00279 22298 5851.2 6905.5 8227.5 10187.8 11007.3 12040.1
Servicii poştale 00279 222980 5851.2 6905.5 8227.5 10187.8 11007.3 12040.1
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate 00281 454219.9 515964.8 578233.2 624216.5 671656.9 734792.6
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 6 9 9
prestaţii sociale 00281 27 450972.4 511823.2 572791.7 618342.2 665336.2 727877.8
prestaţii de asigurări sociale 00281 271 450972.4 511823.2 572791.7 618342.2 665336.2 727877.8
indemnizaţii de asigurări sociale 00281 2712 450972.4 511823.2 572791.7 618342.2 665336.2 727877.8
indemnizaţii de asigurări sociale 00281 27120 450972.4 511823.2 572791.7 618342.2 665336.2 727877.8
indemnizaţii de asigurări sociale 00281 271200 450972.4 511823.2 572791.7 618342.2 665336.2 727877.8
bunuri şi servicii 00281 22 3247.5 4141.6 5441.5 5874.3 6320.7 6914.8
SERVICII 00281 222 3247.5 4141.6 5441.5 5874.3 6320.7 6914.8
Alte servicii 00281 2229 3247.5 4141.6 5441.5 5874.3 6320.7 6914.8
Servicii bancare 00281 22297 127.9 163.2 1432 1545.9 1663.3 1819.7
Servicii bancare 00281 222970 127.9 163.2 1432 1545.9 1663.3 1819.7
Servicii poştale 00281 22298 3119.6 3978.4 4009.5 4328.4 4657.4 5095.1
Servicii poştale 00281 222980 3119.6 3978.4 4009.5 4328.4 4657.4 5095.1

Asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat 00457 12514.5 17828.1 20260.0 25534.8 27475.4 30058.1

prestaţii sociale 00457 27 12428.3 17671.1 20069.3 25294.5 27216.9 29775.3


prestaţii de asigurări sociale 00457 271 12428.3 17671.1 20069.3 25294.5 27216.9 29775.3
Indemnizaţii de asigurări sociale 00457 2712 12428.3 17671.1 20069.3 25294.5 27216.9 29775.3
Indemnizaţii de asigurări sociale 00457 27120 12428.3 17671.1 20069.3 25294.5 27216.9 29775.3
Indemnizaţii de asigurări sociale 00457 271200 12428.3 17671.1 20069.3 25294.5 27216.9 29775.3
bunuri şi servicii 00457 22 86.2 157 190.7 240.3 258.5 282.8
SERVICII 00457 222 86.2 157 190.7 240.3 258.5 282.8
Alte servicii 00457 2229 86.2 157 190.7 240.3 258.5 282.8
Servicii bancare 00457 22297 0 0 50.2 63.2 68 74.4
Servicii bancare 00457 222970 0 0 50.2 63.2 68 74.4
Servicii poştale 00457 22298 86.2 157 140.5 177.1 190.5 208.4
Servicii poştale 00457 222980 86.2 157 140.5 177.1 190.5 208.4
Susţinerea familiei pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor
gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, 00456 4103.31 9338.1 11005.3 17989.1 20420.2 22851.2
persoanelor asigurate şi neasigurate prestaţii sociale 00456 27 4072.3 9265.2 10901.8 17819.9 20228 22636.1
prestatii de asistenţă socială 00456 272 4072.3 9265.2 10901.8 17819.9 20228 22636.1
Indemnizaţii de asistenţă socială 00456 2723 4072.3 9265.2 10901.8 17819.9 20228 22636.1
Indemnizaţii de asistenţă socială 00456 27230 4072.3 9265.2 10901.8 17819.9 20228 22636.1
Indemnizaţii de asistenţă socială 00456 272300 4072.3 9265.2 10901.8 17819.9 20228 22636.1
bunuri şi servicii 00456 22 31.01 72.9 103.5 169.2 192.2 215.1
SERVICII 00456 222 31.01 72.9 103.5 169.2 192.2 215.1
Alte servicii 00456 2229 31.01 72.9 103.5 169.2 192.2 215.1
Servicii bancare 00456 22297 0 0 27.2 44.5 50.6 56.6
Servicii bancare 00456 222970 0 0 27.2 44.5 50.6 56.6
Servicii poştale 00456 22298 31.01 72.9 76.3 124.7 141.6 158.5
Servicii poştale 00456 222980 31.01 72.9 76.3 124.7 141.6 158.5
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Protecţie în caz de şomaj 1050
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Protecţie a şomerilor 9008

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială a șomerilor

Acordarea ajutorului de şomaj şomerilor care în trunesc condiţiile stabilite de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea forţei de muncă şi
Obiective
asigurare de şomaj

Acest subprogram include cheltuieli pentru plata ajutorului de şomaj şomerilor, în temeiul Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea forţei de
,
muncă şi asigurare de şomaj

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Categoria Cod Denumire
de măsură
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ponderea persoanelor plasate din rîndul beneficiarilor
% X X X X
r1 de ajutor de şomaj. 29.7 37.9
Numarul persoanelor plasate în cîmpul muncii, din
persoane X X X X
De rezultat

r2 rîndul beneficiarilor de ajutor de şomaj. 974 1336


Durata medie de plata a ajutorului de şomaj*. luni 5.2 6.9 X X X X
r3
Durata medie de plata a ajutorului de şomaj.** luni 2.5 X X X X

Acoperirea şomerilor îndreptăţiţi cu ajutor de şomaj % X X 100.0 100.0 100.0 100.0


prod
De

us

o1 Numarul persoanelor beneficiare de ajutor de şomaj. persoane 3283 3527 3283 5886 5886 5886

Marimea medie a ajutorului de şomaj*. lei 1557.89 763.23 X X X X


eficienţ
De

e1 Marimea medie a ajutorului de şomaj**. lei X 1897.22 1932.38 2203.92 2371.42 2594.33
ă

*Stabilite se ANOFM
**Stabilite se CNAS

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 8 9

TOTAL 26 661.9 22 424.7 32 048.7 79 960.1 86 070.1 94 188.4


Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj 00286 26661.9 22415.2 32021.4 79882.6 85953.8 94033.3
prestaţii sociale 00286 27 26553.9 22264.7 31720.1 79130.9 85144.9 93148.4
prestaţii de asigurări sociale 00286 271 26553.9 22264.7 31720.1 79130.9 85144.9 93148.4
Indemnizaţii de asigurări sociale 00286 2712 26553.9 22264.7 31720.1 79130.9 85144.9 93148.4
Indemnizaţii de asigurări sociale 00286 27120 26553.9 22264.7 31720.1 79130.9 85144.9 93148.4
Indemnizaţii de asigurări sociale 00286 271200 26553.9 22264.7 31720.1 79130.9 85144.9 93148.4
bunuri şi servicii 00286 22 108.0 150.5 301.3 751.7 808.9 884.9
SERVICII 00286 222 108.0 150.5 301.3 751.7 808.9 884.9
Alte servicii 00286 2229 108.0 150.5 301.3 751.7 808.9 884.9
Servicii bancare 00286 22297 0.0 79.3 197.8 212.9 232.9
Servicii bancare 00286 222970 0.0 79.3 197.8 212.9 232.9
Servicii poştale 00286 22298 108.0 150.5 222.0 553.9 596.0 652.0
Servicii poştale 00286 222980 108.0 150.5 222.0 553.9 596.0 652.0
Măsuri de protecţie socială a şomerilor 00290 9.5 27.3 77.5 116.3 155.1
prestaţii sociale 00290 27 9.4 27.0 76.8 115.2 153.6
prestatii de asistenţă socială 00290 272 9.4 27.0 76.8 115.2 153.6
Alocaţii 00290 2724 9.4 27.0 76.8 115.2 153.6
Alocaţii 00290 27240 9.4 27.0 76.8 115.2 153.6
Alocaţii 00290 272400 9.4 27.0 76.8 115.2 153.6
bunuri şi servicii 00290 22 0.1 0.3 0.7 1.1 1.5
SERVICII 00290 222 0.1 0.3 0.7 1.1 1.5
Alte servicii 00290 2229 0.1 0.3 0.7 1.1 1.5
Servicii bancare 00290 22297 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Servicii bancare 00290 222970 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Servicii poştale 00290 22298 0.1 0.2 0.5 0.8 1.1
Servicii poştale 00290 222980 0.1 0.2 0.5 0.8 1.1
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Protecţie în caz de incapacitate de muncă 1012
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 9010

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială a persoanelor cu dizabilități.

Sporirea gradului de protecţie și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin acordarea prestațiilor sociale acordate din sistemul public de
Obiective
asigurări sociale și bugetul de stat.
Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asiguraea dreptului la cu pensie de dizabilitate a militarilor care
au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate
ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi, susținerea financiară a
Descriere succintă a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice, susţinerea financiară a
subprogramului persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, asigurarea cu pensii a cetățenilor care au
participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora, asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora.
Subprogramul dat include activități finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din contul transferurilor de la bugetul
de stat. ubprogramul dat include activități finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din contul transferurilor de la
bugetul de stat.

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Unitatea Executat Executat Estimat Proiect Estimat Estimat


Categoria Cod Denumire de
măsură 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Acoperirea cu pensie de dizabilitate a persoanelor


%
îndreptăţite
r1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
De rezultat

Acoperirea cu alocație socială de stat a persoanelor cu


dizabilități, care nu întrunesc condiţiile pentru a %
beneficia de pensie de dizabilitate
r2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Acoperirea cu alocație pentru îngrijire, însoţire şi
%
supraveghere a persoanelor îndreptăţite
r3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

o0 Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate; persoane


126853 123812 121057 119973 117753 115533
Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate a
militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract,
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
De produs

o1 organelor afacerilor interne precum şi funcţionarii persoane


publici cu statut special din sistemul administraţiei
penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de
Carabinieri,.
923 923 924 924 924

o2 Numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat; persoane


60444 63253 71883 69564 74291 79018
Numărul beneficiarilor de alocații de îngrijire, însoțire
o3 persoane 14846 14456 14472 14459 14459 14459
și supraveghere.

e0 Mărimea medie a pensiei de dizabilitate; lei 1227.45 1386.13 1494.28 1524.64 1594.57 1677.82

Mărimea medie a pensiei de dizabilitate a militarilor


care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor
din corpul de comandă şi din trupele organelor
e1 lei 3725.08 3952.49 3990.41 4173.46 4391.35
afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penetinciare
şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri,

Mărimea alocațiiilor sociale pe categorii de


beneficiari - persoane cu dizabilități:
pensionari de dizabilitate 248.00 270.28 X X X
e2 lei
persoane cu dizabilităţi din copilărie 650.16 705.56 X X X

copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani 671.39 729.00 X X X

Mărimea alocației de îngrijire, însoțire și


supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilități:

persoane cu dizabilităţi severe din copilărie 808.16 852.89 X X X


De eficienţă

persoane cu dizabilităţi severe din rîndul


e3 participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de lei 500.00 500.00 X X X
la Cernobîl
persoane cu dizabilităţi severe nevăzătoare 809.90 854.41 X X X
persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează
la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de 808.75 853.11 X X X
pînă la 18 ani

Mărimea alocațiiilor sociale pe categorii de


lei 849.88 716.12 740.38 770.98
beneficiari - persoane cu dizabilități:

Mărimea alocației de îngrijire, însoțire și


lei 905.04 919.00 1143.71 1263.98
supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilități:
Mărimea medie a pensiei de dizabilitate după
e4 lei 1246.97 1430.38 X X X
indexarea de 1 aprilie anual.
Mărimea medie a pensiei de dizabilitate a
militarilor care au îndeplinit serviciul prin
contract, persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne, precum şi
e5 lei 3797.43 X X X
funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penetinciare şi din cadrul
Inspectoratului General de Carabinieri, după
indexarea de la 1 aprilie anual.

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 6 9 9 10

TOTAL 2 393 449.5 2 726 929.3 2 941 308.9 2 970 108.8 3 126 469.5 3 287 840.5

Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate


00253 1751142.2 1979077.0 2049935.8 2075075.3 2126477.3 2191438.0
prestaţii sociale 00253 27 1736163.8 1958997.7 2030644.7 2055547.6 2106465.8 2170815.3
prestaţii de asigurări sociale 00253 271 1736163.8 1958997.7 2030644.7 2055547.6 2106465.8 2170815.3
pensii de asigurări sociale 00253 2711 1736163.8 1958997.7 2030644.7 2055547.6 2106465.8 2170815.3
pensii de asigurări sociale 00253 27110 1736163.8 1958997.7 2030644.7 2055547.6 2106465.8 2170815.3
pensii de asigurări sociale 00253 271100 1736163.8 1958997.7 2030644.7 2055547.6 2106465.8 2170815.3
bunuri şi servicii 00253 22 14978.4 20079.3 19291.1 19527.7 20011.5 20622.7
SERVICII 00253 222 14978.4 20079.3 19291.1 19527.7 20011.5 20622.7
Alte servicii 00253 2229 14978.4 20079.3 19291.1 19527.7 20011.5 20622.7
Servicii bancare 00253 22297 2920.8 3060.7 5076.6 5138.9 5266.2 5427.0
Servicii bancare 00253 222970 2920.8 3060.7 5076.6 5138.9 5266.2 5427.0
Servicii poştale 00253 22298 12057.6 17018.6 14214.5 14388.8 14745.3 15195.7
Servicii poştale 00253 222980 12057.6 17018.6 14214.5 14388.8 14745.3 15195.7
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din
rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne 00482 42244.2 44193.6 44666.0 46714.9 49153.8
prestaţii sociale 00482 27 41948.7 43777.8 44245.7 46275.3 48691.3
prestatii de asistenţă socială 00482 272 41948.7 43777.8 44245.7 46275.3 48691.3
pensii de asistenţă socială 00482 2721 41948.7 43777.8 44245.7 46275.3 48691.3
pensii de asistenţă socială 00482 27210 41948.7 43777.8 44245.7 46275.3 48691.3
pensii de asistenţă socială 00482 272100 41948.7 43777.8 44245.7 46275.3 48691.3
bunuri şi servicii 00482 22 295.5 415.8 420.3 439.6 462.5
SERVICII 00482 222 295.5 415.8 420.3 439.6 462.5
Alte servicii 00482 2229 295.5 415.8 420.3 439.6 462.5
Servicii bancare 00482 22297 1.1 109.4 110.6 115.7 121.7
Servicii bancare 00482 222970 1.1 109.4 110.6 115.7 121.7
Servicii poştale 00482 22298 294.4 306.4 309.7 323.9 340.8
Servicii poştale 00482 222980 294.4 306.4 309.7 323.9 340.8
Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a
unui accident de muncă sau boală profesională 00254 6914.2 7999.9 7631.9 8520.2 9228.9 10045.1
prestaţii sociale 00254 27 6858.2 7926.1 7560.1 8440.0 9142.0 9950.5
prestaţii de asigurări sociale 00254 271 6858.2 7926.1 7560.1 8440.0 9142.0 9950.5
indemnizaţii de asigurări sociale 00254 2712 6858.2 7926.1 7560.1 8440.0 9142.0 9950.5
indemnizaţii de asigurări sociale 00254 27120 6858.2 7926.1 7560.1 8440.0 9142.0 9950.5
indemnizaţii de asigurări sociale 00254 271200 6858.2 7926.1 7560.1 8440.0 9142.0 9950.5
bunuri şi servicii 00254 22 56.0 73.8 71.8 80.2 86.9 94.6
SERVICII 00254 222 56.0 73.8 71.8 80.2 86.9 94.6
Alte servicii 00254 2229 56.0 73.8 71.8 80.2 86.9 94.6
Servicii bancare 00254 22297 8.3 8.8 18.9 21.1 22.9 24.9
Servicii bancare 00254 222970 8.3 8.8 18.9 21.1 22.9 24.9
Servicii poştale 00254 22298 47.7 65.0 52.9 59.1 64.0 69.7
Servicii poştale 00254 222980 47.7 65.0 52.9 59.1 64.0 69.7
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi
00255 147838.6 154102.2 158666.8 160969.1 200327.4 221393.8
prestaţii sociale 00255 27 146561.6 152518.5 157173.6 159454.3 198442.3 219310.3
prestatii de asistenţă socială 00255 272 146561.6 152518.5 157173.6 159454.3 198442.3 219310.3
Alocaţii 00255 2724 146561.6 152518.5 157173.6 159454.3 198442.3 219310.3
Alocaţii 00255 27240 146561.6 152518.5 157173.6 159454.3 198442.3 219310.3
Alocaţii 00255 272400 146561.6 152518.5 157173.6 159454.3 198442.3 219310.3
bunuri şi servicii 00255 22 1277.0 1583.7 1493.2 1514.8 1885.1 2083.5
SERVICII 00255 222 1277.0 1583.7 1493.2 1514.8 1885.1 2083.5
Alte servicii 00255 2229 1277.0 1583.7 1493.2 1514.8 1885.1 2083.5
Servicii bancare 00255 22297 253.9 245.8 392.9 398.6 496.1 548.3
Servicii bancare 00255 222970 253.9 245.8 392.9 398.6 496.1 548.3
Servicii poştale 00255 22298 1023.1 1337.9 1100.3 1116.2 1389.0 1535.2
Servicii poştale 00255 222980 1023.1 1337.9 1100.3 1116.2 1389.0 1535.2
Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces
survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor
periodice 00256 1673.1 1741.4 1944.3 1855.8 1927.7 2014.2
prestaţii sociale 00256 27 1620.7 1688.5 1884.0 1799.2 1868.9 1952.8
prestaţii de asigurări sociale 00256 271 763.8 781.5 877.4 838.0 863.6 895.1
Alte prestaţii de asigurări sociale 00256 2719 763.8 781.5 877.4 838.0 863.6 895.1
Alte prestaţii de asigurări sociale 00256 27190 763.8 781.5 877.4 838.0 863.6 895.1
Alte prestaţii de asigurări sociale 00256 271900 763.8 781.5 877.4 838.0 863.6 895.1
bunuri şi servicii 00256 22 25.4 25.1 28.1 26.8 27.6 28.6
SERVICII 00256 222 25.4 25.1 28.1 26.8 27.6 28.6
Alte servicii 00256 2229 25.4 25.1 28.1 26.8 27.6 28.6
Servicii bancare 00256 22297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00256 222970 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 6 9 9 10
Servicii poştale 00256 22298 25.4 25.1 28.1 26.8 27.6 28.6
Servicii poştale 00256 222980 25.4 25.1 28.1 26.8 27.6 28.6
prestatii de asistenţă socială 00256 272 856.9 907.0 1006.6 961.2 1005.3 1057.7
Compensaţii 00256 2725 856.9 907.0 1006.6 961.2 1005.3 1057.7
Compensaţii 00256 27250 856.9 907.0 1006.6 961.2 1005.3 1057.7
Compensaţii 00256 272500 856.9 907.0 1006.6 961.2 1005.3 1057.7
bunuri şi servicii 00256 22 27.0 27.8 32.2 29.8 31.2 32.8
SERVICII 00256 222 27.0 27.8 32.2 29.8 31.2 32.8
Alte servicii 00256 2229 27.0 27.8 32.2 29.8 31.2 32.8
Servicii bancare 00256 22297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00256 222970 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00256 22298 27.0 27.8 32.2 29.8 31.2 32.8
Servicii poştale 00256 222980 27.0 27.8 32.2 29.8 31.2 32.8
Susţinerea financiară a persoanelor cind nu se îndeplinesc
condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale
de stat 00257 402880.7 448961.8 583030.2 583607.3 645093.0 715299.6
prestaţii sociale 00257 27 399477.8 444401.5 577543.6 578115.2 639022.2 708568.2
prestatii de asistenţă socială 00257 272 399477.8 444401.5 577543.6 578115.2 639022.2 708568.2
Alocaţii 00257 2724 399477.8 444401.5 577543.6 578115.2 639022.2 708568.2
Alocaţii 00257 27240 399477.8 444401.5 577543.6 578115.2 639022.2 708568.2
Alocaţii 00257 272400 399477.8 444401.5 577543.6 578115.2 639022.2 708568.2
bunuri şi servicii 00257 22 3402.9 4560.3 5486.6 5492.1 6070.8 6731.4
SERVICII 00257 222 3402.9 4560.3 5486.6 5492.1 6070.8 6731.4
Alte servicii 00257 2229 3402.9 4560.3 5486.6 5492.1 6070.8 6731.4
Servicii bancare 00257 22297 662.2 694.6 1443.8 1445.3 1597.6 1771.4
Servicii bancare 00257 222970 662.2 694.6 1443.8 1445.3 1597.6 1771.4
Servicii poştale 00257 22298 2740.7 3865.7 4042.8 4046.8 4473.2 4960.0
Servicii poştale 00257 222980 2740.7 3865.7 4042.8 4046.8 4473.2 4960.0

Asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea


urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora
00316 68691.5 77543.3 80272.5 79740.2 80672.2 82015.8
prestaţii sociale 00316 27 68120.8 76798.8 79517.0 78989.8 79913.0 81244.0
prestatii de asistenţă socială 00316 272 68120.8 76798.8 79517.0 78989.8 79913.0 81244.0
pensii de asistenţă socială 00316 2721 68120.8 76798.8 79517.0 78989.8 79913.0 81244.0
pensii de asistenţă socială 00316 27210 68120.8 76798.8 79517.0 78989.8 79913.0 81244.0
pensii de asistenţă socială 00316 272100 68120.8 76798.8 79517.0 78989.8 79913.0 81244.0
bunuri şi servicii 00316 22 570.7 744.5 755.5 750.4 759.2 771.8
SERVICII 00316 222 570.7 744.5 755.5 750.4 759.2 771.8
Alte servicii 00316 2229 570.7 744.5 755.5 750.4 759.2 771.8
Servicii bancare 00316 22297 96.0 100.2 198.9 197.5 199.8 203.1
Servicii bancare 00316 222970 96.0 100.2 198.9 197.5 199.8 203.1
Servicii poştale 00316 22298 474.7 644.3 556.6 552.9 559.4 568.7
Servicii poştale 00316 222980 474.7 644.3 556.6 552.9 559.4 568.7

Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora


00317 14309.2 15259.5 15633.8 15674.9 16028.1 16480.2
prestaţii sociale 00317 27 14189.0 15111.4 15486.7 15527.4 15877.3 16325.1
prestatii de asistenţă socială 00317 272 14189.0 15111.4 15486.7 15527.4 15877.3 16325.1
pensii de asistenţă socială 00317 2721 14189.0 15111.4 15486.7 15527.4 15877.3 16325.1
pensii de asistenţă socială 00317 27210 14189.0 15111.4 15486.7 15527.4 15877.3 16325.1
pensii de asistenţă socială 00317 272100 14189.0 15111.4 15486.7 15527.4 15877.3 16325.1
bunuri şi servicii 00317 22 120.2 148.1 147.1 147.5 150.8 155.1
SERVICII 00317 222 120.2 148.1 147.1 147.5 150.8 155.1
Alte servicii 00317 2229 120.2 148.1 147.1 147.5 150.8 155.1
Servicii bancare 00317 22297 21.5 20.4 38.7 38.8 39.7 40.8
Servicii bancare 00317 222970 21.5 20.4 38.7 38.8 39.7 40.8
Servicii poştale 00317 22298 98.7 127.7 108.4 108.7 111.1 114.3
Servicii poştale 00317 222980 98.7 127.7 108.4 108.7 111.1 114.3
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Alte servicii de protecţie socială 1099
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie 9011

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.

Obiective Acoperirea anuală a persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat, la nivel de 100%.

Subprogramul include cheltuieli legate de susținerea financiară unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat, susținerea financiară a unor
beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii
Descriere succintă a
publici cu statut special din sistemul administraţiei penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, susținerea financiară
subprogramului
beneficiarilor de alocații sociale de stat, susținerea financiară unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E.
Cernobîl și familiilor acestora, susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen şi familiilor acestora

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Categoria Cod Denumire de
măsură 2018 2019 2020 2021 2022 2023
rezultat

Acoperirea persoanelor îndreptățite cu suport financiar


De

%
de stat.
r1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

X X X X X
De produs

Numărul beneficiarilor de suport financiar de stat în


o1 cazul pensiilor pentru limită de vîrstă. persoane 352420

Numărul total al beneficiarilor de suport financiar de X


o2 stat persoane 405728 373736 340234 329809 319384
eficienţă
De

e1 Mărimea medie totală a suportului financiar de stat. lei 138.25 132.91 131.31 124.39 124.45 124.52

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Proiect Estimat


Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 6 8 9 10 10

TOTAL 1179430.2 1067241.2 1012373.2 512683.2 497231.7 481780.5


Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări
00474 767689.4 533365.4 481545.4 404715.9 382044.1 359372.5
sociale de stat
prestaţii sociale 00474 27 761470.4 527680.5 477013.7 400907.2 378448.9 355990.6
prestatii de asistenţă socială 00474 272 761470.4 527680.5 477013.7 400907.2 378448.9 355990.6
Alte prestaţii de asistenţă socială 00474 2729 761470.4 527680.5 477013.7 400907.2 378448.9 355990.6
Alte prestaţii de asistenţă socială 00474 27290 761470.4 527680.5 477013.7 400907.2 378448.9 355990.6
Alte prestaţii de asistenţă socială 00474 272900 761470.4 527680.5 477013.7 400907.2 378448.9 355990.6
bunuri şi servicii 00474 22 6219.0 5684.9 4531.7 3808.7 3595.2 3381.9
SERVICII 00474 222 6219.0 5684.9 4531.7 3808.7 3595.2 3381.9
Alte servicii 00474 2229 6219.0 5684.9 4531.7 3808.7 3595.2 3381.9
Servicii bancare 00474 22297 805.6 786.1 1192.6 1002.3 946.1 890.0
Servicii bancare 00474 222970 805.6 786.1 1192.6 1002.3 946.1 890.0
Servicii poştale 00474 22298 5413.4 4898.8 3339.1 2806.4 2649.1 2491.9
Servicii poştale 00474 222980 5413.4 4898.8 3339.1 2806.4 2649.1 2491.9
Susținerea financiară beneficiarilor de alocații sociale de stat 00475 96896.7 103704.2 111644.1 106854.1 114115.1 121376.0
prestaţii sociale 00475 27 96087.6 102676.8 110593.4 105848.6 113041.2 120233.8
prestatii de asistenţă socială 00475 272 96087.6 102676.8 110593.4 105848.6 113041.2 120233.8
Alte prestaţii de asistenţă socială 00475 2729 96087.6 102676.8 110593.4 105848.6 113041.2 120233.8
Alte prestaţii de asistenţă socială 00475 27290 96087.6 102676.8 110593.4 105848.6 113041.2 120233.8
Alte prestaţii de asistenţă socială 00475 272900 96087.6 102676.8 110593.4 105848.6 113041.2 120233.8
bunuri şi servicii 00475 22 809.1 1027.4 1050.7 1005.5 1073.9 1142.2
SERVICII 00475 222 809.1 1027.4 1050.7 1005.5 1073.9 1142.2
Alte servicii 00475 2229 809.1 1027.4 1050.7 1005.5 1073.9 1142.2
Servicii bancare 00475 22297 139.1 127.6 276.5 264.6 282.6 300.6
Servicii bancare 00475 222970 139.1 127.6 276.5 264.6 282.6 300.6
Servicii poştale 00475 22298 670.0 899.8 774.2 740.9 791.3 841.6
Servicii poştale 00475 222980 670.0 899.8 774.2 740.9 791.3 841.6

Susținerea financiară unor beneficiari de pensii, participanți la


174.8 94.3 88.6 63.4 59.6 55.9
lichidarea de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora
00476
prestaţii sociale 00476 27 173.3 93.4 87.8 62.8 59.1 55.4
prestatii de asistenţă socială 00476 272 173.3 93.4 87.8 62.8 59.1 55.4
Alte prestaţii de asistenţă socială 00476 2729 173.3 93.4 87.8 62.8 59.1 55.4
Alte prestaţii de asistenţă socială 00476 27290 173.3 93.4 87.8 62.8 59.1 55.4
Alte prestaţii de asistenţă socială 00476 272900 173.3 93.4 87.8 62.8 59.1 55.4
bunuri şi servicii 00476 22 1.5 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Executat Executat Aprobat Proiect Proiect Estimat
Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 6 8 9 10 10
SERVICII 00476 222 1.5 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Alte servicii 00476 2229 1.5 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
Servicii bancare 00476 22297 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
Servicii bancare 00476 222970 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
Servicii poştale 00476 22298 1.2 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4
Servicii poştale 00476 222980 1.2 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4
Susținerea financiară unor beneficiari de pensii din rîndul
1079.3 780.4 749.3 702.9 679.0 655.1
militarilor în termen şi familiilor acestora 00477
prestaţii sociale 00477 27 1070.0 772.2 742.2 696.3 672.6 649.0
prestatii de asistenţă socială 00477 272 1070.0 772.2 742.2 696.3 672.6 649.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00477 2729 1070.0 772.2 742.2 696.3 672.6 649.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00477 27290 1070.0 772.2 742.2 696.3 672.6 649.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00477 272900 1070.0 772.2 742.2 696.3 672.6 649.0
bunuri şi servicii 00477 22 9.3 8.2 7.1 6.6 6.4 6.1
SERVICII 00477 222 9.3 8.2 7.1 6.6 6.4 6.1
Alte servicii 00477 2229 9.3 8.2 7.1 6.6 6.4 6.1
Servicii bancare 00477 22297 1.8 1.1 1.9 1.7 1.7 1.6
Servicii bancare 00477 222970 1.8 1.1 1.9 1.7 1.7 1.6
Servicii poştale 00477 22298 7.5 7.1 5.2 4.9 4.7 4.5
Servicii poştale 00477 222980 7.5 7.1 5.2 4.9 4.7 4.5

Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul


militarilor si a persoanelor din corpul de comanda si din trupele 0.0 591.7 478.2 346.9 333.9 321.0
organelor afacerilor interne 00478
prestaţii sociale 00478 27 0.0 586.9 473.7 343.6 330.8 318.0
prestatii de asistenţă socială 00478 272 0.0 586.9 473.7 343.6 330.8 318.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00478 2729 0.0 586.9 473.7 343.6 330.8 318.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00478 27290 0.0 586.9 473.7 343.6 330.8 318.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00478 272900 0.0 586.9 473.7 343.6 330.8 318.0
bunuri şi servicii 00478 22 0.0 4.8 4.5 3.3 3.1 3.0
SERVICII 00478 222 0.0 4.8 4.5 3.3 3.1 3.0
Alte servicii 00478 2229 0.0 4.8 4.5 3.3 3.1 3.0
Servicii bancare 00478 22297 0.0 0.1 1.2 0.9 0.8 0.8
Servicii bancare 00478 222970 0.0 0.1 1.2 0.9 0.8 0.8
Servicii poştale 00478 22298 0.0 4.7 3.3 2.4 2.3 2.2
Servicii poştale 00478 222980 0.0 4.7 3.3 2.4 2.3 2.2

Realizarea drepttului la suport financiar unic unor beneficiari de


313590.0 348677.7 417867.6 0.0 0.0 0.0
pensii şi alocatii sociale
00491
prestaţii sociale 00491 27 313590.0 342570.1 413935.2 0.0 0.0 0.0
prestatii de asistenţă socială 00491 272 313590.0 342570.1 413935.2 0.0 0.0 0.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00491 2729 313590.0 342570.1 413935.2 0.0 0.0 0.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00491 27290 313590.0 342570.1 413935.2 0.0 0.0 0.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00491 272900 313590.0 342570.1 413935.2 0.0 0.0 0.0
bunuri şi servicii 00491 22 0.0 6107.6 3932.4 0.0 0.0 0.0
SERVICII 00491 222 0.0 6107.6 3932.4 0.0 0.0 0.0
Alte servicii 00491 2229 0.0 6107.6 3932.4 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00491 22297 0.0 754.5 1034.9 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00491 222970 0.0 754.5 1034.9 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00491 22298 0.0 5353.1 2897.5 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00491 222980 0.0 5353.1 2897.5 0.0 0.0 0.0

Acordarea suportului unic beneficiarilor de alocaţii sociale de stat 0.0 80027.5 0.0 0.0 0.0 0.0
00493
prestaţii sociale 00493 27 0.0 79272.0 0.0 0.0 0.0 0.0
prestatii de asistenţă socială 00493 272 0.0 79272.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00493 2729 0.0 79272.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00493 27290 0.0 79272.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte prestaţii de asistenţă socială 00493 272900 0.0 79272.0 0.0 0.0 0.0 0.0
bunuri şi servicii 00493 22 0.0 755.5 0.0 0.0 0.0 0.0
SERVICII 00493 222 0.0 755.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte servicii 00493 2229 0.0 755.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00493 22297 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00493 222970 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00493 22298 0.0 705.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00493 222980 0.0 705.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Protecţie împotriva excluziunii sociale 1070
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială a familiilor defavorizate.

Obiective Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului.

Descriere succintă a Acest subprogram include cheltuielile legate de susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social, susținerea
subprogramului financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.

II. INDICATORII
DE Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Categoria Cod Denumire de
măsură 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rata de direcţionare a mijloacelor financiare acordate
% prima
familiilor defvorizate beneficiare de ajutor social este X X X X
quintilă
mai mare de: 80.7 79.7
Rata de direcţionare a mijloacelor financiare acordate
% prima
De rezultat

familiilor defvorizate beneficiare de ajutor pentru X X X X


quintilă
perioada rece a anului este mai mare de: 54.5 55.3
Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual
(precizat) pentru acordarea ajutorului social
% X X
97.0 98.0 98.0 99.0
Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual
(precizat) pentru acordarea ajutorului pentru perioada % X X
r1 rece a anului 97.0 98.0 98.0 99.0
50000/ 51500/
De produs

Numărul beneficiarilor de ajutor social familii


51816 46000 52300 50500 50800 51800
o1
Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a
familii
anului 154000 169000 198000 192000 193000 195000
1060.00/ 1090,00/
De eficienţă

e1 Mărimea medie a ajutorului social lei


869.00 887.00 800.00 1061,00 1062.00 1098.00
Mărimea medie a ajutorului pentru perioada rece a
lei
anului
350.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 9 9 10 10

TOTAL 790483.9 816243.6 1006552.3 1130118.1 1140629.2 1176641.3


Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea
ajutorului social 00320 538171.4 489475.5 506849.8 645558.1 653545.5 684510.1
prestaţii sociale 00320 27 533935.4 484499.5 502080.0 639483.0 647395.2 678068.4
prestatii de asistenţă socială 00320 272 533935.4 484499.5 502080.0 639483.0 647395.2 678068.4
Ajutoare băneşti 00320 2726 533935.4 484499.5 502080.0 639483.0 647395.2 678068.4
Ajutoare băneşti 00320 27260.0 533935.4 484499.5 502080.0 639483.0 647395.2 678068.4
Ajutoare băneşti 00320 272600 533935.4 484499.5 502080.0 639483.0 647395.2 678068.4
bunuri şi servicii 00320 22.0 4236.0 4976.0 4769.8 6075.1 6150.3 6441.7
SERVICII 00320 222 4236.0 4976.0 4769.8 6075.1 6150.3 6441.7
Alte servicii 00320 2229.0 4236.0 4976.0 4769.8 6075.1 6150.3 6441.7
Servicii bancare 00320 22297 478.4 478.5 1255.2 1598.7 1618.5 1695.2
Servicii bancare 00320 222970.0 478.4 478.5 1255.2 1598.7 1618.5 1695.2
Servicii poştale 00320 22298 3757.6 4497.5 3514.6 4476.4 4531.8 4746.5
Servicii poştale 00320 222980.0 3757.6 4497.5 3514.6 4476.4 4531.8 4746.5
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea
ajutorului pentru perioada rece a anului 00322 252312.5 326768.1 499702.5 484560.0 487083.7 492131.2
prestaţii sociale 00322 27.0 250479.7 323788.9 495000.0 480000.0 482500.0 487500.0
prestatii de asistenţă socială 00322 272 250479.7 323788.9 495000.0 480000.0 482500.0 487500.0
Ajutoare băneşti 00322 2726.0 250479.7 323788.9 495000.0 480000.0 482500.0 487500.0
Ajutoare băneşti 00322 27260 250479.7 323788.9 495000.0 480000.0 482500.0 487500.0
Ajutoare băneşti 00322 272600.0 250479.7 323788.9 495000.0 480000.0 482500.0 487500.0
bunuri şi servicii 00322 22 1832.8 2979.2 4702.5 4560.0 4583.7 4631.2
SERVICII 00322 222.0 1832.8 2979.2 4702.5 4560.0 4583.7 4631.2
Alte servicii 00322 2229 1832.8 2979.2 4702.5 4560.0 4583.7 4631.2
Servicii bancare 00322 22297.0 114.6 265.0 1237.5 1200.0 1206.2 1218.7
Servicii bancare 00322 222970 114.6 265.0 1237.5 1200.0 1206.2 1218.7
Servicii poştale 00322 22298.0 1718.2 2714.2 3465.0 3360.0 3377.5 3412.5
Servicii poştale 00322 222980 1718.2 2714.2 3465.0 3360.0 3377.5 3412.5
Sinteza subprogramelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2018-2023
Cod
Subgrupa Alte servicii de protecţie socială 1099
Programul Protecţia socială 90
Subprogramul Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop Protecția socială unor categorii de cetățeni îndreptățiți.

Obiective Executarea la nivel de 100% a sumei mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial a veteranilor.

Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial (veteranilor, inclusiv militarilor) , pentru tratament balneo-sanatorial a
persoanelor asigurate, pentru alocaţii lunare de stat beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale unor categorii de populaţie din stînga Nistrului, pentru
alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat, pentru susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la
Descriere succintă a
Cernobîl și familiilor lor, pentru alocaţii lunare de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi
subprogramului
familiilor lor, pentru indemnizaţii viagere sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea de sportiv.
Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît și din contul transferurilor de la bugetul
de stat.

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Unitatea Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Categoria Cod Denumire
de măsură
2018 2019 2020 2021 2022 2023
eficienţă produs rezultat

Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual


De

pentu acoperirea cu bilete de tratament balneo- %


r1 sanatorial / compensație a veteranilor 91.4 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0
Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament
De

o1 persoane 5952 7599 7264 8227 8227 8227


balneo-sanatorial / compensaţie.

Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-


De

e1 lei 6544.44 6570.04 7373.66 6909.00 7289.00 7653.00


sanatorial / compensaţie.

III. Cheltuieli, mii lei

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 9 9 10

TOTAL 251145.1 311163.8 404649.2 470095.9 473940.8 477744.8


Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial 00183 35324.9 47439.1 54071.1 57380.3 60536.3 63559.3
prestaţii sociale 00183 27 35318.3 47421.6 53562.3 56840.3 59966.6 62961.2
prestatii de asistenţă socială 00183 272 35318.3 47421.6 53562.3 56840.3 59966.6 62961.2
Alte prestaţii de asistenţă socială 00183 2729 35318.3 47421.6 53562.3 56840.3 59966.6 62961.2
Alte prestaţii de asistenţă socială 00183 27290 35318.3 47421.6 53562.3 56840.3 59966.6 62961.2
Alte prestaţii de asistenţă socială 00183 272900 35318.3 47421.6 53562.3 56840.3 59966.6 62961.2
bunuri şi servicii 00183 22 6.6 17.5 508.8 540.0 569.7 598.1
SERVICII 00183 222 6.6 17.5 508.8 540.0 569.7 598.1
Alte servicii 00183 2229 6.6 17.5 508.8 540.0 569.7 598.1
Servicii bancare 00183 22297 0.0 0.0 133.9 142.1 149.9 157.4
Servicii bancare 00183 222970 0.0 0.0 133.9 142.1 149.9 157.4
Servicii poştale 00183 22298 6.6 17.5 374.9 397.9 419.8 440.7
Servicii poştale 00183 222980 6.6 17.5 374.9 397.9 419.8 440.7
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor
asigurate
00184 22403.0 31813.5 37000.0 30000.0 30000.0 30000.0
prestaţii sociale 00184 27 22403.0 31813.5 37000.0 30000.0 30000.0 30000.0
prestaţii de asigurări sociale 00184 271 22403.0 31813.5 37000.0 30000.0 30000.0 30000.0
Alte prestaţii de asigurări sociale 00184 2719 22403.0 31813.5 37000.0 30000.0 30000.0 30000.0
Alte prestaţii de asigurări sociale 00184 27190 22403.0 31813.5 37000.0 30000.0 30000.0 30000.0
Alte prestaţii de asigurări sociale 00184 271900 22403.0 31813.5 37000.0 30000.0 30000.0 30000.0
bunuri şi servicii 00184 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SERVICII 00184 222 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte servicii 00184 2229 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00184 22297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii bancare 00184 222970 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00184 22298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicii poştale 00184 222980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Acordarea dreptului la alocaţie lunară integrala de stat beneficiarilor


de pensii și alocații sociale, categorii de populaţie din stînga Nistrului
00267 40943.4 42378.2 42813.0 44193.0 45400.1 46607.3
prestaţii sociale 00267 27 40582.3 41929.0 42410.1 43777.2 44972.9 46168.7
prestatii de asistenţă socială 00267 272 40582.3 41929.0 42410.1 43777.2 44972.9 46168.7
Alocaţii 00267 2724 40582.3 41929.0 42410.1 43777.2 44972.9 46168.7
Alocaţii 00267 27240 40582.3 41929.0 42410.1 43777.2 44972.9 46168.7
Alocaţii 00267 272400 40582.3 41929.0 42410.1 43777.2 44972.9 46168.7
bunuri şi servicii 00267 22 361.1 449.2 402.9 415.8 427.2 438.6
SERVICII 00267 222 361.1 449.2 402.9 415.8 427.2 438.6
Alte servicii 00267 2229 361.1 449.2 402.9 415.8 427.2 438.6
Servicii bancare 00267 22297 76.5 74.0 106.0 109.4 112.4 115.4
Servicii bancare 00267 222970 76.5 74.0 106.0 109.4 112.4 115.4
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Cod
Denumire
Eco 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P3 k6
1 2 3 9 9 10
Servicii poştale 00267 22298 284.6 375.2 296.9 306.4 314.8 323.2
Servicii poştale 00267 222980 284.6 375.2 296.9 306.4 314.8 323.2
Acordarea dreptului la alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite
față de stat 00305 16345.5 18389.0 16354.4 15681.7 14949.5 14217.2
prestaţii sociale 00305 27 16231.4 18234.8 16200.5 15534.2 14808.8 14083.4
prestatii de asistenţă socială 00305 272 16231.4 18234.8 16200.5 15534.2 14808.8 14083.4
Alocaţii 00305 2724 16231.4 18234.8 16200.5 15534.2 14808.8 14083.4
Alocaţii 00305 27240 16231.4 18234.8 16200.5 15534.2 14808.8 14083.4
Alocaţii 00305 272400 16231.4 18234.8 16200.5 15534.2 14808.8 14083.4
bunuri şi servicii 00305 22 114.1 154.2 153.9 147.5 140.7 133.8
SERVICII 00305 222 114.1 154.2 153.9 147.5 140.7 133.8
Alte servicii 00305 2229 114.1 154.2 153.9 147.5 140.7 133.8
Servicii bancare 00305 22297 0.1 0.0 40.5 38.8 37.0 35.2
Servicii bancare 00305 222970 0.1 0.0 40.5 38.8 37.0 35.2
Servicii poştale 00305 22298 114.0 154.2 113.4 108.7 103.7 98.6
Servicii poştale 00305 222980 114.0 154.2 113.4 108.7 103.7 98.6
Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor
avariei de la Cernobîl şi familiilor lor 00306 58460.5 61999.9 69611.5 69974.0 74716.9 79570.4
prestaţii sociale 00306 27 58068.4 61493.1 68956.4 69315.5 74013.8 78821.5
prestatii de asistenţă socială 00306 272 58068.4 61493.1 68956.4 69315.5 74013.8 78821.5
Compensaţii 00306 2725 58068.4 61493.1 68956.4 69315.5 74013.8 78821.5
Compensaţii 00306 27250 58068.4 61493.1 68956.4 69315.5 74013.8 78821.5
Compensaţii 00306 272500 58068.4 61493.1 68956.4 69315.5 74013.8 78821.5
bunuri şi servicii 00306 22 392.1 506.8 655.1 658.5 703.1 748.9
SERVICII 00306 222 392.1 506.8 655.1 658.5 703.1 748.9
Alte servicii 00306 2229 392.1 506.8 655.1 658.5 703.1 748.9
Servicii bancare 00306 22297 0.1 0.0 172.4 173.3 185.0 197.1
Servicii bancare 00306 222970 0.1 0.0 172.4 173.3 185.0 197.1
Servicii poştale 00306 22298 392.0 506.8 482.7 485.2 518.1 551.8
Servicii poştale 00306 222980 392.0 506.8 482.7 485.2 518.1 551.8
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de
populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de
stat şi familiilor lor. 00307 73513.1 104176.6 179056.3 246526.3 241706.4 236654.9
prestaţii sociale 00307 27 73018.4 103286.5 177484.2 244206.3 239431.8 234427.8
prestatii de asistenţă socială 00307 272 73018.4 103286.5 177484.2 244206.3 239431.8 234427.8
Alocaţii 00307 2724 73018.4 103286.5 177484.2 244206.3 239431.8 234427.8
Alocaţii 00307 27240 73018.4 103286.5 177484.2 244206.3 239431.8 234427.8
Alocaţii 00307 272400 73018.4 103286.5 177484.2 244206.3 239431.8 234427.8
bunuri şi servicii 00307 22 494.7 890.1 1572.1 2320.0 2274.6 2227.1
SERVICII 00307 222 494.7 890.1 1572.1 2320.0 2274.6 2227.1
Alte servicii 00307 2229 494.7 890.1 1572.1 2320.0 2274.6 2227.1
Servicii bancare 00307 22297 2.6 0.2 413.7 610.5 598.5 586.1
Servicii bancare 00307 222970 2.6 0.2 413.7 610.5 598.5 586.1
Servicii poştale 00307 22298 492.1 889.9 1158.4 1709.5 1676.1 1641.0
Servicii poştale 00307 222980 492.1 889.9 1158.4 1709.5 1676.1 1641.0
Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de
performanţă care s-au retras din activitatea de sportiv 00318 4154.7 4967.5 5742.9 6340.6 6631.6 7135.7
prestaţii sociale 00318 27 4127.0 4930.5 5688.9 6280.9 6569.2 7068.5
prestatii de asistenţă socială 00318 272 4127.0 4930.5 5688.9 6280.9 6569.2 7068.5
Indemnizaţii de asistenţă socială 00318 2723 4127.0 4930.5 5688.9 6280.9 6569.2 7068.5
Indemnizaţii de asistenţă socială 00318 27230 4127.0 4930.5 5688.9 6280.9 6569.2 7068.5
Indemnizaţii de asistenţă socială 00318 272300 4127.0 4930.5 5688.9 6280.9 6569.2 7068.5
bunuri şi servicii 00318 22 27.7 37.0 54.0 59.7 62.4 67.2
SERVICII 00318 222 27.7 37.0 54.0 59.7 62.4 67.2
Alte servicii 00318 2229 27.7 37.0 54.0 59.7 62.4 67.2
Servicii bancare 00318 22297 0.0 0.0 14.2 15.7 16.4 17.7
Servicii bancare 00318 222970 0.0 0.0 14.2 15.7 16.4 17.7
Servicii poştale 00318 22298 27.7 37.0 39.8 44.0 46.0 49.5
Servicii poştale 00318 222980 27.7 37.0 39.8 44.0 46.0 49.5
Tabelul 4. Informaţie privind numărul beneficiarilor de prestaţii sociale de la BASS şi mărimea medie

la 01.01.2019 la 01.01.2020 2020 2021 2022 2023


Cod Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea
P3 Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a 2020 beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a
anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei
persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei

Protecţia socială 90 23491016,1 24572113,4 25095092,3 26605042,8 28560778,4


A. Prestaţii finanţate din resursele generale
16889237,8 17296307,0 18601893,2 19710015,3 21199999,4
ale BASS
Administrarea sistemului public de asigurări
9002 217718,4 225074,9 245136,4 248303,6 251341,2
sociale
Managementul autorităţilor administrative
010 200169,9 200169,9 221352,7 223211,7 224994,8
centrale
Mentenanța și dezvoltarea sistemului
informațional ”Protecția socială” și a altor 247 17548,5 24905,0 23783,7 25091,9 26346,4
componente informaționale
Protecţie în caz de incapacitate temporară
9003 608920,8 783317,1 866284,5 932121,1 1019741,1
de muncă
Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată de
251 257297 1711,19 217590 1907,90 279285 2150,65 606351,6 780747,9 272521 3137,29 863099,6 272521 3375,72 928694,2 272521 3693,04 1015992,1
boli obişnuite sau de accidente nelegate de
muncă
Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată de
252 507 3781,20 407 4154,94 792 3246,04 2569,2 2569,2 663 4756,06 3184,9 663 5117,52 3426,9 663 5598,57 3749,0
un accident de muncă sau de o boală
profesională
Protecţie a persoanelor în etate 9004 11908224,5 12087957,1 12934664,9 13752806,5 14869264,8
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de
258 526651 1643,72 524451 1842,99 528000 1942,10 11370480,9 11571727,5 527000 2125,28 12482454,9 527000 2283,14 13344445,9 527000 2491,22 14507551,0
vîrstă
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime
259 59 839,37 56 967,05 51 1018,26 629,1 629,1 50 1031,84 624,8 47 1079,17 614,5 44 1135,52 605,3
în muncă
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputați 260 227 5172,65 211 5476,61 205 5663,52 13547,8 13547,8 195 5808,46 13301,1 179 6074,90 12693,2 163 6392,08 12074,2
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii
261 56 6735,33 50 7010,64 50 7318,53 4374,1 4374,1 44 7544,92 3965,1 38 7891,01 3568,0 32 8303,01 3145,2
Guvernului
Asigurarea dreptului la pensie pentru
262 235 5936,91 237 8422,48 243 9573,90 24807,8 24807,8 241 8933,08 20504,0 243 9342,85 21130,9 245 9830,65 21904,3
procurori
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 6512 2354,35 6123 2517,44 5905 2641,74 179880,0 185639,3 5540 2716,08 173358,6 5151 2840,67 167060,7 4762 2988,98 160789,0
funcţionari publici
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii
264 641 2714,45 604 2858,25 583 2962,92 19952,1 20533,2 549 3050,02 19439,7 512 3180,93 18819,8 475 3356,48 18212,0
locali
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 11 3216,37 8 3140,55 8 3253,61 315,3 315,3 7 3360,04 284,9 7 3514,18 298,0 7 3697,65 313,6
colaboratorii vamali
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care
266 7500,2 7500,2 7488,0 7832,1 8240,1
se află la întreținere deplină a statului
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 282 8752,68 286 10000,93 294 10515,86 37452,5 37452,5 294 10544,77 37555,3 294 11028,48 39278,2 294 11604,28 41328,8
judecători
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de
298 560 8251,49 543 8694,45 522 8973,07 56544,9 59138,7 518 9654,62 60382,7 501 10097,50 61053,9 484 10624,69 62032,9
angajaţi din aviaţia civilă
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de
344 29 707,42 30 821,60 32 822,01 318,7 318,7 32 872,43 338,1 33 912,45 364,7 34 960,09 395,4
angajaţi din domeniul culturii
Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru
459 7565 2972,37 5364 3076,92 4949 3249,26 192421,1 161972,9 3150 3117,31 114967,7 2050 3260,31 75646,6 949 3430,53 32673,0
limită de vârstă
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 241869,5 224652,3 242481,5 237693,7 232004,5
întreţinătorului
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces
ca urmare a unui accident de muncă sau a unei 270 15 37399,21 12 44757,88 14 43391,52 613,3 613,3 14 51233,23 706,9 14 55126,96 779,1 14 60308,89 852,3
boli profesionale
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
pensionarului din sistemul public de asigurări 272 28239 1100,00 28177 1100,00 32848 1100,00 36476,0 36476,0 30521 1100,00 33892,0 30521 1100,00 33892,0 30521 1100,00 33892,0
sociale
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
273 3111 1100,00 3639 1100,00 4493 1100,00 4989,3 4989,3 3678 1100,00 4084,2 3678 1100,00 4084,2 3678 1100,00 4084,2
persoanelor asigurate
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a
274 0 0,00 0 0,00 1 1100,00 1,1 1,1 1 1100,00 1,1 1 1100,00 1,1 1 1100,00 1,1
șomerului
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 360 12020 850,05 11263 1005,87 10604 1307,45 167950,4 175642,9 10128 1480,47 181639,7 9371 1548,38 175772,5 8614 1629,23 170010,1
la 01.01.2019 la 01.01.2020 2020 2021 2022 2023
Cod Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea
P3 Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a 2020 beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a
anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei
persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei
Asigurarea dreptului la indemnizaţie în cazul
497 1428 1840,56 31839,4 6929,7 1100 1662,81 22157,6 1150 1662,81 23164,8 1150 1662,81 23164,8
decesului unuia dintre soţi
Protecţie a familiei şi copilului 9006 1785010,0 1828053,0 2118983,0 2286539,2 2501207,7
Susţinerea financiară a familiei ca persoana
asigurată pentru îngrijirea copilului pînă la 279 47721 1561,53 49294 1761,09 48500 2019,51 1186516,8 1206221,7 50446 2404,23 1469231,7 50446 2597,61 1587406,9 50446 2841,35 1736357,0
împlinirea vârstei de 3 ani
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
281 20054 22627,42 19616 26176,11 20500 27941,06 578233,2 601571,3 20000 30917,11 624216,5 20000 33266,81 671656,9 20000 36393,89 734792,6
maternitate
Asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală
457 2887 4392,61 3946 4509,68 3700 5424,14 20260,0 20260,0 4500 5621,01 25534,8 4500 6048,21 27475,4 4500 6616,74 30058,1
tatălui asigurat
Protecţie a şomerilor 9008 32021,4 72530,2 79882,6 85953,8 94033,3
3283 1557.89
Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj,
286 3283 889.27 3283 1932,38 32021,4 72530,2 5886 2203,92 79882,6 5886 2371,42 85953,8 5886 2594,33 94033,3
inclusiv:
70 4349.73
Prestaţii de şomaj conform Legii nr. 102 din
13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă
221
şi protecţia socială a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă 763,23
Prestaţii de şomaj conform Legii nr. 105 din
14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării 2405 3283 1932,38 32021,4 72530,2 5886 2203,92 79882,6 5886 2371,42 85953,8 5886 2594,33 94033,3
forţei de muncă şi asigurarea de şomaj
1897,22
Protecţia socială a persoanelor cu
9010 2058473,2 2058473,2 2084460,3 2136597,4 2202406,8
dizabilităţi
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate 253 125116 1278,04 122896 1430,45 121057 1494,28 2049935,8 2049935,8 119973 1524,64 2075075,3 117753 1594,57 2126477,3 115533 1677,82 2191438,0
Asigurarea dreptului la indemnizație de
dizabilitate ca urmare a unui accident de 254 302 1858,48 311 2023,78 295 2135,62 7631,9 7631,9 320 2197,92 8520,2 329 2315,60 9228,9 338 2453,28 10045,1
muncă sau boală profesională
Susținerea financiară a persoanelor în caz de
dizabilitate sau deces survenită în urma
256 71 910,65 69 964,45 70 1044,56 905,5 905,5 68 1026,96 864,8 67 1074,07 891,2 66 1130,15 923,7
accidentelor de muncă prin capitalizarea
plăţilor periodice
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 37000,0 16249,2 30000,0 30000,0 30000,0
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
184 5623 5334,48 7092 5216,51 6255 5915,27 37000,0 16249,2 5469 5485,47 30000,0 5184 5787,04 30000,0 4937 6076,56 30000,0
sanatorial a persoanelor asigurate
B. Prestaţii finanţate din contul
6601778,3 7275806,4 6493199,1 6895027,5 7360779,0
transferurilor de la bugetul de stat
Protecţie a persoanelor în etate 9004 2596755,0 2542018,8 2680861,6 2906119,1 3165458,4
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputați 260 227 2550,03 211 2558,41 205 2648,05 6576,1 6576,1 195 2703,89 6387,2 179 2827,89 6132,0 163 2975,56 5875,5
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii
261 56 2680,73 50 2669,31 50 2781,00 1684,4 1684,4 44 2762,50 1472,4 38 2889,25 1330,0 32 3040,10 1178,5
Guvernului
Asigurarea dreptului la pensie pentru
262 235 5190,70 237 8017,07 243 9299,35 27374,5 27374,5 241 8506,74 24835,2 243 8896,98 26190,1 245 9361,50 27784,3
procurori
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 6512 1417,44 6123 1490,26 5905 1468,27 105030,1 116065,6 5540 1666,93 111870,0 5151 1743,39 108786,4 4762 1834,42 105821,9
funcţionari publici
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii
264 641 1463,33 604 1472,87 583 1528,54 10795,3 10795,3 549 1588,65 10565,5 512 1661,51 10305,3 475 1748,26 10059,8
locali
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 11 439,56 8 409,43 8 423,96 41,1 41,1 7 440,48 37,4 7 460,71 39,1 7 484,52 41,1
colaboratorii vamali
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 282 8752,68 286 10000,93 294 10515,86 37452,5 37452,5 294 10544,76 37555,3 294 11028,49 39278,2 294 11604,28 41328,8
judecători
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia
321 163360 278,85 177485 336,86 208630 351,14 887461,6 819165,4 190628 362,23 836480,8 203418 379,33 934752,2 216208 399,59 1046579,5
minimă
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente
perioadelor necontributive incluse în stagiul de 323 84643 208,99 96981 231,00 112135 238,39 323832,9 323832,9 133291 253,79 409787,4 145629 265,43 468262,6 157967 279,29 534452,8
cotizare
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de
344 29 521,95 30 603,32 32 576,30 223,5 223,5 32 654,43 253,7 33 684,60 273,7 34 720,34 296,7
angajaţi din domeniul culturii
la 01.01.2019 la 01.01.2020 2020 2021 2022 2023
Cod Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea
P3 Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a 2020 beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a
anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei
persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei

Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime


în muncă pensionarilor din rîndul militarilor şi
484 19075 4967,77 19214 5139,59 1196283,0 1198807,5 19348 5297,41 1241616,7 19530 5540,34 1310769,5 19712 5829,53 1392039,5
a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 47183,6 51686,8 89121,5 100563,1 113558,8
întreţinătorului
Susţinere financiară în caz de deces a
271 4068 1100,00 4195 1100,00 4474 1100,00 4968,1 4968,1 4195 1100,00 4658,3 4195 1100,00 4658,3 4195 1100,00 4658,3
persoanelor neasigurate
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
485 1444 2330,05 1346 2440,35 39790,9 41018,5 1465 4066,60 69706,9 1515 4293,20 73591,1 1565 4561,02 78181,8
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
Susţinere financiară în caz de deces a
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
486 171 9480,72 154 15596,07 2424,6 2424,6 172 9206,52 1598,6 172 9628,84 1671,9 172 10131,56 1759,2
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
Asigurarea dreptului la indemnizaţii urmaşilor
personalului medical decedat în lupta cu 502 3275,6 128 8485,61 13157,7 192 8874,83 20641,8 256 9338,22 28959,5
COVID-19

Protecţie a familiei şi copilului 9006 688402,0 661593,8 754592,8 816555,2 890006,4


Organizarea odihnei de vară a copiilor şi
211 5650 1592,80 4945 1819,96 4678 1923,70 9000,0 0,0 4702 1913,95 9000,0 4457 2019,22 9000,0 4245 2120,18 9000,0
adolescenţilor
Susținerea financiară a familiei la nașterea
276 36401 5645,00 36089 7911,00 40358 8299,00 338112,8 338112,8 36245 9459,00 346098,5 36245 9677,00 354075,0 36245 10209,00 373540,5
copilului
Susţinerea financiară a familiei pentru
îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, 278 37715 540,00 39315 640,00 42601 640,00 330283,9 312475,7 42558 740,00 381505,2 42558 840,00 433060,0 42558 940,00 484614,7
ca persoană neasigurată

Susţinerea financiară a familiei pentru creşterea


până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a 456 1780 270,00 2916 320,00 2839 320,00 11005,3 11005,3 4014 370,00 17989,1 4014 420,00 20420,2 4014 470,00 22851,2
mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină

Protecţie a şomerilor 9008 27,3 83628,9 77,5 116,3 155,1


Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj 286 3879,4
Măsuri de protecţie socială a şomerilor 290 8 400,00 27,3 27,3 16 400,00 77,5 24 400,00 116,3 32 400,00 155,1
Sprijin financiar şomerilor neasiguraţi 501 79722,2
Protecţia socială a persoanelor cu
9010 882835,7 876903,7 885648,5 989872,1 1085433,7
dizabilităţi
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii
255 14469 818,25 14459 861,72 14472 905,04 158666,8 158666,8 14459 919,00 160969,1 14459 1143,71 200327,4 14459 1263,98 221393,8
persoanelor cu dizabilităţi
Susținerea financiară a persoanelor în caz de
dizabilitate sau deces survenită în urma
256 90 820,15 89 881,33 88 953,22 1038,8 1038,8 89 900,00 991,0 89 941,29 1036,5 89 990,36 1090,5
accidentelor de muncă prin capitalizarea
plăţilor periodice
Susţinerea financiară a persoanelor când nu se
îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea 257 60474 541,89 65201 553,39 71883 669,54 583030,2 577098,2 69564 692,55 583607,3 74291 716,80 645093,0 79018 747,26 715299,6
dreptului la pensie de asigurări sociale de stat
Asigurarea la pensii a cetățenilor care au
participat la lichidarea urmărilor avariei de la 316 1749 3272,96 1695 3766,09 1693 3914,01 80272,5 80272,5 1641 4011,26 79740,2 1587 4196,23 80672,2 1533 4416,39 82015,8
C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora
Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi
317 788 1499,68 753 1646,98 754 1711,62 15633,8 15633,8 733 1765,28 15674,9 713 1855,69 16028,1 693 1963,10 16480,2
familiilor acestora
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
482 922 3769,07 923 3952,49 44193,6 44193,6 924 3990,41 44666,0 924 4173,46 46714,9 924 4391,35 49153,8
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
Susţinerea suplimentară a unor categorii
9011 1012373,2 1594417,7 512683,2 497231,7 481780,5
de populaţie
Susținerea financiară a unor beneficiari de
474 423081 138,19 315520 132,22 301229 132,10 481545,4 464050,6 270124 123,68 404715,9 254992 123,68 382044,1 239860 123,68 359372,5
pensii de asigurări sociale de stat
la 01.01.2019 la 01.01.2020 2020 2021 2022 2023
Cod Executat Executat Aprobat Precizat Proiect Estimat Estimat
Denumirea P1 -
Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea Numărul Mărimea
P3 Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a 2020 beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a beneficiarilor, medie a
anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei anuale, mii lei
persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei persoane prestaţiei, lei
Susținerea financiară a beneficiarilor de
475 60160 128,89 64736 127,95 71883 128,21 111644,1 111644,1 69564 126,80 106854,1 74291 126,80 114115,1 79018 126,80 121376,0
alocații sociale de stat
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. 476 90 178,58 46 169,94 43 170,16 88,6 88,6 34 153,99 63,4 32 153,99 59,6 30 153,99 55,9
Cernobîl și familiilor acestora
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii din rîndul militarilor în termen şi 477 498 171,65 342 178,73 346 178,76 749,3 749,3 324 179,06 702,9 313 179,08 679,0 302 179,08 655,1
familiilor acestora
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din
478 259 169,84 235 167,98 478,2 478,2 188 152,29 346,9 181 152,29 333,9 174 152,29 321,0
corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne
Realizarea dreptului la suportul financiar unic
beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de 491 544314 600,00 600,00 591336 700,00 417867,6 1017406,9
stat
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1006552,3 1137992,3 1130118,1 1140629,2 1176641,3
Susținerea financiară a familiilor defavorizate 50000/ 1060.00/ 51500/ 1090,00/
320 48478 823,85 46414 855,23 52300 800,00 506849,8 646429,0 645558,1 50800 1062,00 653545,5 684510,1
prin acordarea ajutorului social 50500 1061,00 51800 1098.00
Susținerea financiară a familiilor defavorizate
prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a 322 145825 350,00 181472 500,00 198000 500,00 499702,5 491563,3 192000 500,00 484560,0 193000 500,00 487083,7 195000 500,00 492131,2
anului
Protecţie socială pensionarilor din rîndul
9018
structurilor de forţă
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
183 1312 6339,71
sanatorial
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate 253 925 3634,10
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime
259 18965 4713,70
în muncă
Susţinere financiară în caz de deces a
271 340 7003,05
persoanelor neasigurate
Acordarea dreptului la alocaţii de stat pentru
305 1562 118,63
merite deosebite față de stat
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat
unor categorii de populaţie din rîndul
307 6057 135,96
beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale
de stat şi familiilor lor
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 360 1508 2227,52
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii din rândul militarilor și a persoanelor
478 390 163,75
din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 367649,2 327564,4 440095,9 443940,8 447744,8

Asigurarea dreptului la tratament balneo-


183 5952 6544,44 7599 6570,04 7264 7373,66 54071,1 23678,2 8227 6909,00 57380,3 8227 7289,00 60536,3 8227 7653,00 63559,3
sanatorial
Acordarea dreptului la alocaţie lunară integrală
de stat beneficiarilor de pensii și alocații
6553 515,23 6743 515,48 6856 515,49 42813,0 42813,0 7071 515,92 44193,0 7263 516,00 45400,1 7455 516,08 46607,3
sociale, categorii de populaţie din stânga
Nistrului 267
Acordarea dreptului la alocaţii de stat pentru
16413 92,75 15584 91,76 15473 87,25 16354,4 16354,4 14868 87,07 15681,7 14152 87,20 14949,5 13436 87,35 14217,2
merite deosebite față de stat 305
Susţinerea financiară a participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl 2224 26150,22 2124 28972,08 2224 31005,58 69611,5 69611,5 2124 32634,42 69974,0 2124 34846,42 74716,9 2124 37109,93 79570,4
şi familiilor lor 306
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat
unor categorii de populaţie din rîndul
39229 228,39 38441 224,49 40257 367,40 179056,3 169364,4 40011 508,62 246526,3 39227 508,65 241706,4 38470 507,82 236654,9
beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale
de stat şi familiilor lor 307
Acordarea dreptului la indemnizație viageră
sportivilor de performanţă care s-au retras din 33 10388,22 34 12063,71 35 13545,00 5742,9 5742,9 50 10468,17 6340,6 47 11647,52 6631,6 47 12532,80 7135,7
activitatea de sport 318
Tabelul 5. Informație privind cheltuielile administrative și efectivul de personal pe BASS
mii lei
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Denumirea Cod
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Administrarea sistemului public de asigurări sociale
1.Cheltuieli total, mii lei 2+3 145,404.0 174,904.2 200,169.9 221,352.7 223,211.7 224,994.8
Inclusiv conform clasificaţiei economice (k4)
CHELTUIELI 2 139,309.1 169,946.1 194,211.4 213,939.0 215,417.7 216,836.0
Cheltuieli de personal 21 113,089.1 142,869.4 158,606.8 175,632.7 175,632.7 175,632.7
REMUNERARE MUNCII 211 89,761.1 111,489.2 124,397.5 136,149.4 136,149.4 136,149.4
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 2111 89,761.1 111,489.2 124,397.5 136,149.4 136,149.4 136,149.4
Remunerarea muncii temporare 2112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CONTRIBUŢII ŞI PRIME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII 212 23,328.0 31,380.2 34,209.3 39,483.3 39,483.3 39,483.3
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2121 19,313.9 26,344.6 28,611.4 39,483.3 39,483.3 39,483.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 2122 4,014.1 5,035.6 5,597.9 0.0 0.0 0.0
Bunuri şi servicii 22 21,236.5 20,540.9 29,135.9 29,453.9 30,932.6 32,350.9
SERVICII 222 21,236.5 20,540.9 29,135.9 29,453.9 30,932.6 32,350.9
Servicii energetice şi comunale 2221 6,453.3 6,014.3 8,637.5 8,291.0 8,747.0 9,184.3
Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 2222 2,562.6 2,267.6 3,163.7 3,121.4 3,293.1 3,457.8
Servicii de locaţiune 2223 3,114.0 2,129.0 3,020.5 2,756.7 2,908.3 3,053.7
Servicii de transport 2224 1,453.7 1,566.0 1,975.1 2,020.5 2,131.6 2,238.2
Servicii de reparaţii curente 2225 958.5 1,526.6 1,691.2 1,997.9 2,107.8 2,213.2
Formarea profesională 2226 626.1 656.1 2,135.0 2,566.9 2,566.9 2,566.9
Deplasări de serviciu 2227 416.7 429.8 839.1 802.2 846.3 888.6
Alte servicii 2229 5,651.6 5,951.5 7,673.8 7,897.3 8,331.6 8,748.2
PRESTATII SOCIALE 27 1,561.9 1,621.0 1,895.1 3,812.5 3,812.5 3,812.5
Prestații sociale ale angajatorilor 273 1,561.9 1,621.0 1,895.1 3,812.5 3,812.5 3,812.5
Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă 2732 987.1 1,002.3 1,214.7 3,110.6 3,110.6 3,110.6
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă
2735 574.8 618.7 680.4 701.9 701.9 701.9
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului
ALTE CHELTUIELI 28 3,421.6 4,914.8 4,573.6 5,039.9 5,039.9 5,039.9
Alte cheltuieli curente 281 3,323.6 4,787.5 4,573.6 5,039.9 5,039.9 5,039.9
Cotizaţii 2811 987.2 1,024.2 1,278.3 1,278.3 1,278.3 1,278.3
Despagubiri civile 2813 98.0 127.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 2816 2,336.4 3,763.3 3,295.3 3,761.6 3,761.6 3,761.6
ACTIVE NEFINANCIARE 3 6,094.9 4,958.1 5,958.5 7,413.7 7,794.0 8,158.8
MIJLOACE FIXE 31 4,024.4 2,914.7 3,290.5 3,355.1 3,512.2 3,662.9
Clădiri 311 683.5 978.3 1,088.7 1,113.7 1,175.0 1,233.8
Majorarea valorii clădirilor 3111 683.5 978.3 1,088.7 1,113.7 1,175.0 1,233.8
Maşini şi utilaje 314 751.6 1,078.7 1,606.1 1,643.5 1,733.9 1,820.6
Majorarea valorii maşinilor şi utilajelor 3141 751.6 1,078.7 1,606.1 1,643.5 1,733.9 1,820.6
Mijloace de transport 315 0.0 69.4 95.7 97.9 103.3 108.5
Majorarea valorii mijloacelor de transport 3151 0.0 69.4 95.7 97.9 103.3 108.5
Investiţii capitale în active în curs de execuţie 319 2,589.3 788.3 500.0 500.0 500.0 500.0
Investiţii capitale în active materiale în curs de executie 3192 2,589.3 788.3 500.0 500.0 500.0 500.0
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE 33 1,399.3 1,287.5 1,817.5 3,029.7 3,196.4 3,356.2
Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 331 0.0 0.0 31.7 32.4 34.2 35.9
Majorarea valorii combustibilului, carburanţilor şi 3311 0.0 0.0 31.7 32.4 34.2 35.9
lubrifianţilor
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 336 1,399.3 1,287.5 1,785.8 2,997.3 3,162.2 3,320.3
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc şi
3361 1,399.3 1,287.5 1,785.8 2,997.3 3,162.2 3,320.3
rechizitelor de birou
MĂRFURI 35 671.2 755.9 850.5 1,028.9 1,085.4 1,139.7
Mărfuri 351 671.2 755.9 850.5 1,028.9 1,085.4 1,139.7
Majorarea valorii mărfurilor 3511 671.2 755.9 850.5 1,028.9 1,085.4 1,139.7
2.Efectivul de personal, unități 992 980 1,348 1,348 1,348 1,348
personal conform statelor 992 980 1,348 1,348 1,348 1,348
personal cu remunerarea muncii temporare 0 0 0 0 0
3.Salariul mediu lunar, lei 7540.41 9480.37 7690.25 8416.75 8416.75 8416.75
personal conform statelor* 7540.41 9480.37 7690.25 8416.75 8416.75 8416.75
personal cu remunerarea muncii temporare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Salariul mediu lunar este determinat inclusiv cu ajutorul material