Sunteți pe pagina 1din 13

Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA

Cuprins

Planuirea tematică pentru clasa a-V-a.................................................................................................................2

Planuirea tematică pentru clasa a-VI-a................................................................................................................6

Planuirea tematică pentru clasa a-VII-a..............................................................................................................9

Profesor :Dimitras Tatiana 1


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp

Clasa Temele Nr. de ore

V 5 34
VI 5 34
VII 5 34

Planuirea tematică pentru clasa a-V-a

Nr. cr.

Data
Nr. ore
Indicatorii competentelor
specifice si subcompetentelor Conţinuturi, tema plastică, subiectul Activităţi de învăţare şi
evaluare
CS SC
I. Materiale, instrumente şi tehnici de artă
1. Să utilizeze materiale, tehnici 1 T.pl. Materiale şi intrumente Ativităţi individuale, în grup, 1
şi intrumentele de lucru adecvate S-ul “Pictura în guaş cu hîrtie mototolică” obsrvarea, analiza, demunstrare,
contextului plastic. compararea, exerciţii de utilizare a
T.pl. Tehnici de lucru – grafica, pictura, arta intrumentelor, exersare, explicarea 2
2. Să exprime plastic propriile decorativa ăi sculptura noţiunilor de artă, compararea şi
idei şi sentimente în materiale şi S-ul “Coş cu fructe sau legume”(alla prima) deosebirea lor.
tehnici specifice graficii, picturi “Ghiveci cu flori”(pastel)
şi sculpturii. S-ul “Prietenii mei- animalele”(grafica)
“La managerie”(lut, plastelină)
3. Să identifice ramurile şi
genurile artei plastice. T.pl. Ramurile şi genurile artelor plastice.
Notiune de artă. Galerii de artă şi ateliere de 1
4. Să explice deosebirea dintre creaţie. Model de analiză a unei picturi.
muzeu, galerie de arta şi atelier S-ul “Galerie de artă”(clasificarea reproducerilor
de creaţie . după ramurio şi genuri)

Profesor :Dimitras Tatiana 2


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
Evaluare 1
II. Mijloace artistico-plastice.
1. Să identifice elementele de 2 T.pl. Punctul Recunoaşterea elementelor de
limbaj plastic în natură şi în S-ul “Ornament pentru catrinţă”(aplicarea limbaj plastic în diverse contexte în 1
diverse contexte plastice(grafică, punctului baza lucrărilor originale şi a
pictură, sculptură, artă decorativ). reproducerilor, observarea
decorativă). elementelor de limbaj plastic în 1
T.pl. Linia mediu înconjurător, exerciţtii-joc de
2. Să obţină expresivităţi S-ul “Pizaj în duct continuu”(exerciţiu-joc). culor, puncte, linii.
plastice, utilizînd creativ 1
elementele de limbaj plastic T.pl. Culoarea. Culori primare, binare,
(punctul, linia, pata, forma şi complementare, clade şi reci.
culoarea ). S-ul “Frunze de toamnă”(în culori binare şi
complementare).
3. Să utilizeze culoarea ca mijloc 1
de redare a stărilor sufleteşti, T.pl. Culori acromatice.
emoţiilor şi atitudinilor. S-ul “Flori colorate”(pe fundal acromatic)
1
T.pl. Forme plane.
S-ul “Monotip”(aplicarea sforii colorate).
“Suflarea dirijată a vopselei”(aplicarea
tubului
de plastic)
2
T.pl. Forme spaţiale.
S-ul “Hulub, lalea, vaporbroscuţă…”(Crearea
diverselor obiecte spaţiale-orgami)
“Ornarea diferitor vase”(plastic, sticlă..)

T.pl. Model de analiză a operei de artă. Arta 1


originală, reproducere şi copiere. Maeştri şi
capodopere- A. Sîrbu, A. Plămadeală, L.

Profesor :Dimitras Tatiana 3


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
Dubinovschi.
S-ul “Analiza unei opera de artă a artiştilor
plasticieni autohtoni”
Evaluare 1
III. Structuri şi fenomene ale naturii.
1. Să reprezinte structuri din 3 T.pl. Natura- mijloc de inspiraţie 1
natură, evidenţiind unele S-ul “Excursie. “Contemplarea Structurilor şi Analiza diverselor structuri şi forme
perticularităţi de formă şi fenomenelor naturii” în natură şi în creaţiile artiştilor
textură. pplastici, discuţii despre rolul şi
T.pl. Lumea vegetală. importanţa faunei şi florei în viaţa 1
2. Să utilizeze cretiv elementele S-ul “Copac”,”Ghiveci cu floare de omului, excursii în natură, redarea
de limaj plastic în redarea cameră”(tehnica de lucru la dorinţă) diverselor fenomene şi stricturi în
diferitor stări şi fenomene ale creaţia proprie, analiza şi observarea
naturii. T.pl. Lumea animală. operelor de artă, studiu de caz. 1
S-ul “Pasăre fantastică”(pastel), “Pasăre”(grafică).
3. Să manifeste atitudine
individual-creativă în T.pl. Natură statică. Etape de lucru- paginarea, 2
reprezentarea plastică a lumii construirea formelor, prelucrarea formelor
animale şi vegetale. cu
materiale grafice sau culoare.
4. Să demonstreze interes pentru S-ul “Burluieş şi mar”
studierea şi reprezentarea 1
plastică a fenomenelor naturii. T.pl. Peizaj. Noţiuni generale. Etape de realizare
a
5. Să utilizeze în comunicare peizajului.
termeni specifici ertelor plastice. S-ul “Iarna in pădure”, “Plaiul meu”(colaj) 2

6. Să manifeste atitudini şi T.pl. Omul. Portretul.


emoţtii în procesul perceperii S-ul “Ilustrarea ooperei literare, Amintiri din
operelor de artă plastică. copilărie”, de I. Creangă, “Mama
mea”(prtret- bust) 1

Profesor :Dimitras Tatiana 4


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
T.pl. Maeştri şi capodopere-Valentina Rusu-
Ciobanu, I. Vieru, M. Grecu, M. Grati, G.
Sainciuc (Lumea vegetală, animală,
naturastatică şi omul în lucrările artiştilor
naţionali.)
S-ul “Mască”(papie msche) Completarea
pertofoliului cu informaţtii suplimentare
despre artişti sus numiţi 1

Evaluare
IV. Compoziţia.
1. Să realizeze compoziţii 4 T.pl. Compunerea. Explicarea concepţiilor, 1
plastice racordarea la cerinţele S-ul “Primăvara”, “Copacîn floare- florar” demonstrări, exersări, aplicarea
artei realiste şi abstracte. proceselor artistice, identificarea
T.pl. Contruirea. acestora în natură şi în artele 1
2. Să aplice procedee artistice în S-ul “Lucrări de primăvară” plastice, studiu de caz
realizarea unor idei proprii.
T.pl. Proporţia.
3. Să manifeste atitudine S-ul Crearea unei proporţtii inversate.“Albina şi 1
individual-creativă în tratarea floarea”, “Buburuza şi frunza”, “Copacul şi
subiectelor compoziţionale fructul”
plastice.
T.pl. Compoziţia. Compoziţia realistă şi 1
4. Să manifeste atitudini şi abstractă
emoţii în procesul perceperii S-ul “Sărbători pascale”, “Copilărie dulce
operelor de arta plastică. păpădie”, “Ornament”
1
5. Să aplice ritmul plastic în T.pl. Ritmul.
organizarea suprafeţelor plastice. S-ul ”Plouă” , “Pe cărarea din pădure”,
“Ornament
vegetal pe registri orizontali” 3

Profesor :Dimitras Tatiana 5


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
T.pl. Arta populară. Maeştri populari. Trecerea
în
revistă a meşterilor populari din raion,
oraş(activitate de parteneriat cu muyeul
orăşenesc)
S-ul “Covor naţional”(tehnica executării la 1
dorinţa elevului)

T.pl. Arta plastică universală.


S-ul Analiza unei opere universale din orice gen 1
şi
ramură a artei plastice.

Evaluare

Planuirea tematică pentru clasa a-VI-a


Nr. cr.

Data
Nr. ore
Indicatorii competentelor
specifice si subcompetentelor Conţinuturi, tema plastică, subiectul Activităţi de învăţare şi
evaluare
CS SC
I. Materiale, instrumente şi tehnici de artă.
1. Săselecteze materiale şi 1 T.pl. Recapitularea materialului studiat în clasa Discuţii, analiza materialelor de 1
tehnicileadecvate subiectului V. artă, tehnici de utilizare, exersări şi
propriu sau ideii de creaţie Materiale, intrumente, tehnici. experimentări în diversetehnici,
selectate. S-ul “Chipul mamaei” în opera lui G. Vieru selectarea materialelor în
dependenţă de subiecte, discuţii 1
2.Săcreeze compoziţii cu acelaşi T.pl. Subiectul lucrării plastice. despre arta antică, demontrarea şi
subiect în deverse tehnici şi S-ul “Vara la bunici”(tehnica dorită) analiza celor 7 minuni ale lumii.

Profesor :Dimitras Tatiana 6


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
1
T.pl. Relaţia subiect- materiel- Tehnică.
materiale de artă
S-ul “Mioriţa”
3. Sădistingă particularităţtile
T.pl. Iniţiere în arta antică greacă, egipteană şi 2
ale artei plastice din antichitate.
romantică. Cele 7 minuni ale lumii.
S-ul “Zei şi faraoni”, “Ilustrarea unui mit
4. Să cunoască monumentele
grecesc”(acuarelă, guaş, grafică), “Călătorie
culturii antice.
imaginară în Rma şi Grecia antică”(cele mai
importante monumente de arta)
II. Mijloace artistico-plastice.
T.pl. Nuanţarea culorilor. 2
S-ul “Amurg”, “Frunză tomnatică”
1. Să organizeze suprafeţe
plastice, utilizînd creativ
T.pl. Semnificaţii cromatice. 1
mijloacele de expresie spcifice
S-ul “Comentarea emoţtiilor generate de culor în
graficii, picturii, sculpturii şi
operele de artă ale artiştilor plastici
artei decorative.
naţtional” Discuţii, exersăr, demonstrări,
explicaţii, dialog, comparare şi 1
2. Să peceapă culorile ca
T.pl. Gama cromatică. Gama cladă şi rece. analiză, modalităţi de aplicare,
mijloace de transmitere a unor
S-ul “Toamna”, “Flori”(în gamă caldă şi rece) completarea portofoliului cu date şi
diverse mesaje. 2
materiale respective conform
T.pl. Gama acromatică. temelor si subiectelor, selectarea şi
3. Să exprime stări affective prin
S-ul “La strînsul roadei” prezentarea informaţiei
gama cromatică şi acromatică.
suplimentare. 1
T.pl. Arta preistorică universală şi cea din
4. Să exprime atitudine, opinii,
ariallul
emoţii vizavi de operele de artă
carpato-dunăreano-pontic
miedievală din spaţiu carpato-
S-ul “Vitraliul”(Ornament medieval pe sticlă) 1
dunăreano-pontic.
Evaluare

Profesor :Dimitras Tatiana 7


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
III. Structuri şi fenomene ale naturii.
1. Să explice clarobscurul în T.pl. Clarobscurul în artele plastice 2
redarea volumului obiectelor. S-ul “Sferă şi piamidă” (grafică –creion simplu)

2. Să perceapă perspectiva T.pl. Perspectiva. Perspectiva liniară. 3


liniară şi cea aerianaă ca S-ul “Odaia mea sau ungheraşul unde îmi
modalităţi de sugerare a pregătesc lecţiile”, “Casa mare”,
spaţiului în operele de artă. “Păiangeniş”
Explicarea conceptelor, 1
3. Să reprezinte creativ stricturi T.pl. Perspectiva aeriană. demonstrări, comparare, analiza, joc
şi fenomene ale naturii în S-ul “Peizajulrural”, “Zi însorită”(acuarelă) de rol şi didactic, exersări,
3
compoziţii grafice, picturale, experimentări, contemplarea 3
decorative şi sculpturale. T.pl. Peizajul. Din istoria peizajului. Tipuri de obiectelor, structurilor şi
peizaje. Etape de realizare a peizajuilui. fenomenelor.
4. Să manifeste atitudin S-ul ”Peizaj decorative de iarnă” 2
individual-creative în
reprezentarea peizajelor. T.pl. Particularităţi ale artei medievale(arta
bizntină, veche rusă)
5. Să exprime atitudini, emoţii şi S-ul “Figurine canonizate”(colaj)
trăiri sufleteşti vizavi de operele 1
din arta medievală. Evaluare
IV. Compoziţia.
1. Să aplice legea proporţiei în 4 T.pl. Proporţia şi proporţionarea formelor. Explicarea conceptelor, 2
crearea unor obiecte artistice. S-ul “Frunte secţionate”(pictură) creareaformelor din diverse
materiale, analiza lucrărilor de artă
2. Să creeze compoziţii T.pl. Modularea. Tipuri de modulare. create în baza modulului, realizarea 2
modulare pe suprafaţa plană şi S-ul Compoziţie ”Păsări măiestre” (de schimbat compoziţiilor modulare, crearea
în volum în diverse tehnici şi modulul după mărime şi culare) lucrărilor specifice anumitor culturi.
materiale.
T.pl. Modelarea. 2
3. Să exprime sentimente şi S-ul “Fructe şi legume”

Profesor :Dimitras Tatiana 8


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
atitudini ăn compoziţii plastice.
T.pl. Activizarea plastică a formelor. 1
4. Să reproducă opera de artă S-ul “Joc de forme şi culori”
specifice unei anumite culture.
T.pl. Opere de artă ale diferitor culture. 2
S-ul “Măşti de faraon”(papie masche)

Evaluare 1

Planuirea tematică pentru clasa a-VII-a

Nr. cr.

Nr. ore
Data
Indicatorii competentelor
specifice si subcompetentelor Conţinuturi, tema plastică, subiectul Activităţi de învăţare şi
evaluare
CS SC
I. Materiale, instrumente şi tehnici de artă.
1. Să experimenteze materiale şi 1 T.pl. Arta plastică ca domeniu de activitate Observarea particularităţilor 1
tehnici netradiţionale în artistică. Ramuri şi genuri ale artei plastice. materialelor netradiţionaleîn diverse
exprimarea individual-creativă. S-ul Compoziţie fantastică “Eu şi visele mele” contexte plastice, demontrarea
reproducerilor, clipurilor, materiale
2. Să realizeze proiecte artistice T.pl. Materiale, instrumente şi tehnici. Materiale de reciclaj, exersari şi 1
în diverse materiale şi tehnici de netradiţionale. Tehnici artistice mixte. experimentări, modelarea si
artă. S-ul “Plai moldav”(colaj din textile), “Oraşul construirea formelor din diverse
meu- materiale, analiza lucrărilor
3. Săcreeze forme plastice din mindria mea”(poster sau plian) efectuate şi exprimarea atitudinilor, 1
diverse materiale naturale şi realizarea lucrărilor plastice
artificiale T.pl. Caracteristicile artei plastice contemporane şi inspirate di creaţia artiştilor din
moderne. diferite perioade de timp-modern şi
4. Să observe trăsăturile S-ul Crearea unei caligrame sau a unei lucrări contemporan, discuţii-Designul ca
caracteristice stilurilor artistice artistice din şerveţele, scobitri, mosorele, activitate umană bazată pe legităţii
din epoca modernă şi panglici colorate, scoci. artistice.

Profesor :Dimitras Tatiana 9


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
contemporană. 1
T.pl. Limbajul disignului.
5. Să descrie domenii de S-ul “Bomboana preferată”
aplicare a designului.

6. Să dea exemple de maieştri şi


capodopere ale artei
contemporane şi moderne.

II. Mijloace artistico-plastice.


1. Să identifice contrastul în 2 T.pl. Contrastul natural în imajinea plastică. Explicarea noţiunilor respective, 1
mediul inconjurător şi în diverse Contrast cald-rece. identificarea lor în natură şi în
contexte plastice. S-ul “Copac tomnatic”, “Răsărit” diverse contexte plastice, modalităţi
de obţinere, exersări, demonstrări,
2. Să redee anumite stări ale T.pl. Contrastul chromatic-acromatic. modalităţi de aplicareîn practică, 1
naturii folosind game de S-ul “Crăiasa Toamnă”, “În codru” analiza creaţiei renascentiste,
contrast. analiza lucrărilor bazate pe un
T.pl. Contrastu de forme. algoritm prpus. 1
3. Să perceapă stilizarea ca un S-ul Compoziţie dechisă de frme calde şi reci,
procedeu de simplificare a figurative şi nonfigurative(pictură în guaş)
formelor
T.pl. Stilizarea. 1
4. Să creeze motive decorative S-ul “Rozetă orientală”(grafică, creion simplu)
din structure geometrice şi
naturale. T.pl. Obiecte de artizanat. Ornamentul. Motive de 1
ornament.
5. Să aplice ornamentul în S-ul “Farfurii de lut”(pictură în guaş)
decorul obiectelor utilitare.
T.pl. Epoca Renaşterei. Maeştri şi capodopere a 2
6. Să evidenţieze principalele epocii Renaşterei. Curente artistice.
trasaturi ale Renaşterei. S-ul Identificarea tematicii operelor renascentiste.
Documentarea şi determinarea contextului

Profesor :Dimitras Tatiana 10


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
istoric, geografic, ştiinţific al periioadei
renaşterei. Eseu în baya operei
renascentistealese la dorinţă.

T.pl. Analiza şi algoritmul de analiză a operei de 1


Artă.
S-ul “Plajă” Ona

T.pl. Artişti plastici şi stiluri. 1


S-ul “Artistul meu preferat”(creareaunei replici
inspirată din opera plasticianului îndrăgit)

Evaluare 1
III. Structuri şi fenomene ale naturii.
1. Să exprime preferinţe în 3 T.pl. Structuri naturale şi plastice. Analiza portretelor în creaţia 1
alegerea procedeelor de S-ul “Racii”(structură naturală modificată plastic) artisticilor plastici din diferite
reprezentare plastică a perioade istorice, examinarea
portretului. T.pl. Omul în creaţia artiştilor. Proporţiile tehnicilor de realizare, observarea 1
corpului Uman. caracteristicilor principale ale
2. Să reprezinte omul în S-ul “Copilul cu baloane” corpului uman, exerciţtii grafice şi
compoziţii grafice, picturale, în color.
decorative şi sculpturale. T.pl. Figura umana în stare statică şi dinamică. 2
S-ul “La carnaval”, “Tradiţii şi obiceiuri de
3. Să manifeste atitudini iarnă”,
individual-creative în “La plimbare”
reprezentarea plastică a omului. 2
T.pl. Portretul.
4. Să manifeste interes pentru S-ul Portret ciudat (tehnica la dorinţă)
cunoasterea artei plastice 2
naţionale. T.pl. Imajinea omului în artele plastice.
S-ul “Extratereştri”, “Boxeri”, “Ciclişti”,
“Jongori”, “Acrobaţi”, “Ateleţi”(figurine-

Profesor :Dimitras Tatiana 11


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
pictigrame stilizate)
1
T.pl. Arta Basarabieiîn secolul XIX-XX.Arta
Naţională.
S-ul “Concert" de M.Ţăruş(g. cromatică), “Lună
roşie” de S. Zamşa
1
Evaluare

IV. Compoziţia.
1. Să creeze obiecte artistice în 4 T.pl. Compoziţia şi tipuri de compoziţie. Centru de Descoperirea simetriei şi asimetriei 1
baza simetriei şi asimetriei. interes. în natură şi în lucrările
S-ul “Sărbătorile de primăvaraă”, “Copilărie cu plasticienilor, discuţii, analiza
2. Să selecteze subiecte pentru numele Guguţă”(de evidenţiat 2 centre de procedeelor artistice de evidenţiere
realizarea compoziţiilor statice interes) a centrelor conpoziţionale,
şi dinamice. explicarea conceptelor, exersări şi 2
T.pl. Compoziţie dinamică şi statică. experimentări, exerciţii de joc,
3. Să evidenşieze centrele de S-ul “Roi de albini”, “Fluturi si libelule în ybor” discuţii- Ktsch-ul ca activitate care
interes alecompoziţieifolosind emită arta şi profanează gustul
creative mijloace de expresii. T.pl. Simetria şi asimetria. estetic. 2
S-ul “FArfuria mea îndrăgită”(ornamental în
4.Să aplice principiul cerc),
echilibrului în organizarea “Fome simetrice şi asimetrice”(prin pliere,
spaţtiului plastic decupare şi aplicare-colaj)
2
5. Să promoveze valorile T.pl. Echilibru în compoziţia plastică.
general-umane în lucrările S-ul “Clonarea –fiinţa artificială şi viitorul uman”,
effectuate. “Flori şi culori”
1
6. Să identifice Kitsch-ul în T.pl. Dominanţa compoziţiei.
diverse domenii ale activitaţii S-ul “Armonie”
umane. 1

Profesor :Dimitras Tatiana 12


Planuirea tematica la EDUCATIA PLASTICA
T.pl. Opera de valoare şi kitsch-ul. Mesajul
imajinei plastice. Muyee şi galerii de artă.
S-ul “Frică”, “Bucurie”, “Tristeţe”, “Fericire”
1
Test la finele ciclului de studiu, lucrarea artistică
realizată la orce gen al artei plastice în tehnica
la dorinţa şi pposibilitatea elevului

Profesor :Dimitras Tatiana 13

S-ar putea să vă placă și