Sunteți pe pagina 1din 11

Structura forței de muncă.

Venituri și cheltuieli cu
salariile în cadrul societății SC LEMLAND SRL

1.1. Veniturile și Cheltuielile privind salariile în cadrul firmei.


Administrarea întreprinderii este realizată de către unicul asociat al societății, ce deține
funcția de director general, având ca și atribuție luarea tuturor deciziilor cu privire la conducerea
și organizarea activității, supravegherea operațiunilor ce se desfășoară în cadrul fiecărui
compartiment organizatoric și funcțional, cât și luarea deciziilor cu privire la elaborarea și
prezentarea situațiilor financiare anuale.
O importanță deosebită în evoluția activității întreprinderii o au angajații, însă este
necesar ca aceștia să cunoască îndeaproape toate sarcinile și responsabilitățile pentru a duce
societatea la un succes continuu.
Prin urmare desfășurarea activității și modul în care sunt realizate sarcinile, vor fi
verificate conform criteriilor din fișa postului, în care se menționează sarcinile, responsabilitățile,
drepturile și obligațiile fiecărui salariat încă din momentul angajării, aceste componente ale fișei
postului sunt stabilite și verificate de către responsabilii compartimentului de resurse umane, ce
aprobă îndeplinirea sau neîndeplinirea sarcinilor de către aceștia.
Pentru o bună realizare a serviciilor și a lucrărilor privind modul de desfășurare a
activității este necesară existența unui număr suficient de mare de salariați, care să poată efectua
tot ceea ce este necesar.
Societatea S.C. LEMLAND S.R.L. figurează în prezent cu un număr efectiv de 55 de
salariați ce își dezvoltă activitatea pe diferite niveluri ierarhice. Ținând cont de domeniul de
activitate al societății, funcțiile ocupate în număr foarte mare sunt cele de: tâmplar, lăcătuș,
sortator, șofer cât și de muncitori necalificați, însă pentru ca activitatea să realizeze un beneficiu
major societății, există și funcții care coordonează și supraveghează derularea activității, precum
maiștri, economiști și ingineri.

1
Figura nr. 2.1. Organigrama societății S.C. LEMLAND S.R.L.

Ingineri

Tâmplari

Lăcătuși
Personal
calificat
Sudori

Director Strungari
Producție
Maiștri

Personal Muncitori
necalificat necalificați

Personal
aprovizionare
Director General Director
Comercial
Personal
desfacere

Director
Economist
Economic

Director Resurse
Inspector SSM
Umane

Angajații dețin experiență în ceea ce privește domeniul de activitate al firmei, acest lucru
fiind datorat calificărilor pe care salariații le dețin dar și experienței acestora dobândite în
decursul vieții, acest lucru se explică prin faptul că majoritatea angajaților au o vârstă mai
înaintată, dobândind astfel mult mai multe abilități și aptitudini.
În carul societății, salariații pot fi grupați pe 5 categorii de vârste raportate la numărul
total de salariați, și anume:
 Personal cu vârsta cuprinsă între 20-30 ani - 1 salariat;
 Personal cu vârsta între 30-40 ani - 10 salariați;
 Personal cu vârsta între 40-50 ani - 18 salariați;
 Personal cu vârsta între 50-60 ani - 20 salariați;

2
 Personal cu vârsta cuprinsă peste 60 ani - 6 salariați.

Figura nr. 2.2. Structura pe grupe de vârstă


Structură personal pe grupe20de vârstă a personalului
20 18
18
16
14
Cu privire la clasificarea
12 10 personalului în funcție de gen,
10
8 6 raportat la anul 2018, în cadrul
6
4 societății salariații sunt clasificați în
1
2
0
82% bărbați și 18% femei, această
20-30 30-40 40-50 50-60 peste 60
diferență numerică se datorează
domeniului de activitate al
întreprinderii, astfel o mare parte a funcțiilor sunt destinate personalului de sex masculin,
personalul de sex feminim aflându-se în minoritate.

Figura nr. 2.3. Structura personalului în funcție de gen

Structura personalului în funcție de gen


Bărbați Femei
18%

82%

O dată cu trecerea timpului, activitatea dezvoltată de către societățile comerciale dă


naștere rezultatelor financiare, de unde rezultă că valorile acestor rezultate se remarcă prin modul
în care au fost concretizate deciziile din cadrul departamentului de conducere. Aceste decizii fac
referire în mod special la modul în care se desfășoară activitatea în cadrul firmei.
Evoluția rezultatelor pe tipuri de activități în decursul ultimilor ani în cadrul societății
este reprezentată în tabelul nr. 2.3.

Tabelul nr.2.3. Evoluția rezultatelor pe ultimii ani

3
Rezultat Rezultat din Rezultat Rezultat Impozit pe Rezultatul
/ani exploatare financiar brut profit net
exercițiu
2016 27.091 -26.961 130 40 90
2017 88.599 -19.580 69.019 19.275 49.744
2018 74.353 -10.456 63.897 6.389 57.506
Sursa: Date culese din contabilitatea societății

Conform datelor obținute în decursul celor trei ani putem observa următoarele:
 Ca și rezultat al activității din exploatare, observăm că în decursul anul 2017 i-a amploare
o creștere semnificativă față de primul an analizat, chiar dacă în ultimul an valoarea profitului
realizat suferă o scădere, întreprinderea își crește gradul de eficientizare a activității de
desfășurare.
 Valoarea rezultatului financiar în toți cei trei ani este una negativă, însă privind în același
timp perioada analizată și pierderea valorii din activitatea financiară care rezultă o scădere,
rezultă că societatea ar putea să obțină profit din această activitate în anii următori.
 Cel mai evident aspect al rezultatului brut obținut este reprezentat prin creșterea valorii în
perioada analizată.
 Valoarea impozitului pe profit și a rezultatului (profitului) net crește odată cu creșterea
rezultatului brut.
Ceea ce a adus la rezultatele prezente a fost restructurarea de activitate care a avut loc în
anul 2016, iar de la un număr redus de 25 de angajați și de la un singur punct de lucru societatea
și-a dublat până la momentul actual activitatea, ajungând la un număr de 55 de angajați, cu două
spații de producție și un atelier de tâmplărie.
Evoluția indicatorilor principali dobândiți în desfășurarea activității sunt reprezentați
conform rezultatelor din tabelul 2.4.

4
Tabelul nr. 2.4. Evoluția principalilor indicatori
An analizat/Indicatori 2016 2017 2018
Cifra de afaceri 1.138.224 1.578.350 1.872.058
Numărul mediu de salariați 25 38 49
Profitul 90 49.744 57.506
Rata de rentabilitate 0,79% 315,16% 307,18%
Sursa: Date culese din contabilitatea societății

Cifra de afaceri rezultă din totalitatea veniturilor obținute de către societate ca urmare a
vânzărilor de produse finite obținute în producție și din rezultatele obținute prestărilor de servicii.
Rezultatele valorilor analizate în aceste perioade de timp sunt într-o continuă creștere iar faptul
că societatea reușește să vândă și să presteze servicii unui număr mult mai mare de clienți rezultă
că societatea este în curs de dezvoltare.
Numărul mediu al angajaților rezultă din calculul unei medii anuale a numărului existent
de angajați. Conform perioadei analizate numărul mediu al angajaților s-a înregistrat printr-o
creștere remarcabilă, acest lucru face ca societatea să dețină forța necesară de muncă, care ajută
la îndeplinirea comenzilor existente și cele potențiale, dar și o creștere a cheltuielilor cu salariile,
fapt ce duce implicit la scăderea rezultatului.
Profitul net realizat este calculat prin diferența veniturilor totale și cheltuielilor totale
aferente fiecărui an fiscal analizat din care se scade și impozitul pe profit aferent. În perioada
analizată valorile profitului s-au aflat de asemenea într-o deplină creștere, fapt care duce la
dezvoltarea continuă a întreprinderii și care în același timp scoate în evidență rezultatul activității
desfășurate în așa fel încât reușește să acopere într-un mod eficient valoarea cheltuielilor cu
salariile și a altor cheltuieli din cadrul firmei.
Rata rentabilității comerciale nete se face prezentă prin raportarea profitului net la cifra
de afaceri. Valorile rezultate conform acestui mod de calcul ne ajută să observăm dacă activitatea
desfășurată este una eficientă. Astfel observăm că în anul 2016 valorile dobândite nu permit mari
șanse de evoluție ceea ce rezultă că valoarea înregistrată se afla sub pragul minim al rentabilității,
însă în următorii 2 ani valorile acestei rate au crescut foarte mult.
1.2. Programul informatic de evidență cu privire la salarii

Programul Smart bill are ca principale obiective:

5
- Înregistrarea
Program pontajelor

SALARII
 Evidența datelor despre personalul angajat, inclusiv un istoric al tuturor operațiunilor
realizate cu angajații, de la începerea lucrului cu acest program;
 Calculul drepturilor salariale ale angajaților, calculul taxelor de plătit de către angajat și
2. flutur
angajator (plecând de la pontaj și sporuri sau invers, de la venitul net); ași
 Redactarea fișelor fiscale ale angajaților din cadrul unității, în conformitate cu Ordonanța
privind Impozitul pe venit din M.O. nr.170/31.08.2016
 Redactarea declarațiilor pentru C.A.S. conform legii nr.227/2015.
Având în vedere desele modificări din legislație privind salarizarea angajaților, principala
și cea mai importantă calitate a programului Smart bill este adaptabilitatea la modificările
legislației și la modurile de lucru specifice fiecărei unități. Alături de această calitate se înscrie și
ușurința în exploatare, prin lucrul sub Windows, cu un număr redus de comenzi care sunt de
folosit în cadrul lunii.
Automatizarea completării datelor este un alt mijloc prin care programul permite
utilizatorului să lucreze rapid și eficient în cursul lunii, degrevând-ul de o serie de acțiuni care îi
consumă timpul.
Un alt avantaj incontestabil al programului Smart bill este tipărirea rapoartelor, în forma
în care dorim (prin alegerea formatului foii, numărului de coloane pe pagină și a coloanelor care
apar în raport) la orice imprimantă recunoscută de Windows.
În programul ”Salarii” sunt înregistrați toți angajații unei societăți. Prin introducerea
pontajelor și a altor drepturi salariale suplimentare, programul calculează automat și generează
toate documentele necesare salarizării și calculului taxelor ce trebuie a fi plătite pentru salarii.
Nota contabilă aferentă salariilor nu va mai trebui introdusă în programul ”Registre”.
Aceste informații pot fi preluate automat din programul ”Salarii”.
Descrierea generală a modului de lucru.
Există două seturi de date care trebuie introduse în acest program:
A. Datele de inițializare, de începere a utilizării programului:
 structura unității, reprezentată de statele de plată, activitățile, funcțiile;
 sporurile (adăugirile), reținerile, taxele plătite de angajat și angajator;
 coeficienții CAS și procentul din CAS plătit de angajat;
 impozitele lunare și anuale;
 nomenclatorul și coeficienții deducerilor personale;

6
 norme de lucru, tranșele de vechime;
 angajații unității, cu toate datele lor;
 deducerile personale în funcție de persoanele întreținute, etc.
B. Datele care se introduc lunar:
 caracteristicile lunii curente (norma lunară medie, norma lunară, salariul minim pe
economie, salariul mediu pe economie, diurna deductibilă, deducerea personală de
bază, etc.);
 valorile avansului;
 lichidarea, cu valorile din pontaj, sporurile, reținerile;
Rapoarte:
Pe baza datelor introduse în program se pot lista pe monitor sau la imprimantă:
- date despre personalul angajat;
- state de plată pentru avans și lichidare;
- fluturași avans și lichidare;
- centralizator avans și lichidare;
- taxe societate;
- fișe fiscale;
- declarații privind evidența nominală a asiguraților;
- media veniturilor pe ultimele luni;
- balanța datoriilor;
- lista reținerilor.
În afara acestor rapoarte care sunt predefinite în codul programului, există posibilitatea de
a interoga baza de date prin comenzi SQL, în așa fel încât să putem obține aproape orice
informație care a fost furnizată cândva programului. Aceste interogări se pot adăuga în meniul
Rapoarte, ce apar sub forma unui raport obișnuit.

1.3. Documentația primară aferentă salariilor

Documentele primare pot fi grupate în următoarele categorii:


a) Documente de angajare prin care se stabilesc drepturile și obligațiile persoanelor angajate
și ale angajatorului:

7
 contractul individual de muncă.
b) Documente privind prezența la lucru:
 condica de prezență;
 fișa de pontaj;
 fișa de ceas.
c) Documente privind timpul de muncă prestat:
 foaia colectivă de prezenţă;
 carnetul de pontaj;
 situaţia prezenţei la muncă şi a absenţelor.
d) Documente privind producţia obţinută sau alte rezultate ale muncii:
 bonul de lucru;
 raportul de producţie;
 pontajul lucrărilor executate.
e) Documente privind calculul şi evidenţa salariilor:
 lista de avans chenzinal;
 statul de plată a salariilor;
 lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă;
 centralizatorul statelor de plată a salariilor.
Contractul individual de muncă este un act juridic încheiat în formă scrisă între angajat -
care reprezintă o persoană fizică și angajator - care reprezintă de fapt o persoană juridică. Este
stabilit în Codul Muncii, cu privire la modul în care se efectuează controlul aplicării
reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și juridicția muncii.
Acest contract este înregistrat la registrul de evidență a salariaților și inspectoratul de
muncă cu o zi înainte de începerea activă a muncii. Are două forme principale, și anume:
1. Contractul de muncă individual (este cel care prevede clauze ce țin de relațiile dintre un
singur salariat și angajator. El conține clauze cât mai detaliate și individualizate pe fiecare post);
2. Contractul de muncă colectiv (prevede acorduri generale încheiate între angajator și
reprezentanții salariaților, acorduri ce nu pot fi sub nivelul clauzelor CCM superioare sau
legislației aplicabile în România).
Condica de prezență.

8
Toți angajatorii sunt obligați să țină evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat
la locul de muncă, ținând cont de ora de începere al programului de lucru și ora de sfârșit al
programului de lucru.
Condica de prezență a salariaților a devenit obligatorie începând cu 7 august 2017. Acest
document stă la baza întocmirii statului de plată iar scopul lui este de a creea posibilitatea
verificării modului în care angajatorul respectă prevederile legale privind timpul de muncă și de
odihnă.
În cadrul societății S.C. LEMLAND S.R.L acest document este foarte util și de o maximă
ușurință, deoarece poate urmări mai în amănunt și într-un timp mult mai scurt, (având un număr
mare de salariați) dacă angajații își respectă orele de muncă și de pauze menționate în contractul
individual de muncă.
Acest document figurează în cadrul societății sub formă electronică.
Foaia de pontaj.
Servește ca:
 Document pentru evidența timpului lucrat efectiv și a timpului nelucrat;
 Document pentru stabilirea drepturilor privind salariile, indemnizațiile de conducere,
indemnizațiile pentru concediul de odihnă, sporurile și premiile;
 Document în care se stabilesc diminuările din salarii și referințele efective ca urmare a
nerealizării indicatorilor care condiționează plata salariilor;
 Document în care se consemnează sumele restituite ca urmare a recuperării nerealizării
indicatorilor care condiționează plata salariilor;
 Document de evidență a sumelor care se rețin din salarii potrivit dispozițiilor legale (rate,
chirii, popriri etc.)
 Document care stă la baza completării statului de salarii.
Se întocmește într-un exemplar, lunar, de compartimentul care are atribuții de calcul și
stabilire a drepturilor de salarii pe baza documentelor de evidență a muncii și a timpului lucrat
efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale etc.
Coloanele de rețineri ale formularului se completează cu sumele a căror reținere urmează
a se face eșalonat pe luni pe baza contractelor sau altor documente legale.

9
În cazul în care suma efectiv reținută nu corespunde cu cea înscrisă în formular, suma
efectiv reținută se înscrie în aceiași rubrică, alături sau sub suma trecută pe baza contractului sau
altui document legal.
Se arhivează la compartimentul unde se întocmește.
Statul de plată.
Servește ca:
 Document pentru calculul drepturilor bănești cuvenite salariaților, precum și al
contribuțiilor și al altor sume datorate;
 Document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Se intocmește în două exemplare, lunar, pe secții, ateliere, servicii etc., pe baza
documentelor de evidență a muncii și a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a
salariilor individuale pentru muncitorii salariați în acord etc., a evidenței și a documentelor
privind reținerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor
medicale (în cazul statului de salarii cod 14-5-1/b și cod 14-5-1/c) și se semnează pentru
confirmarea exactității calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit și întocmește
statul de salarii.
Coloanele libere din partea de rețineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte
feluri de rețineri legale decât cele nominalizate în formular.
Plățile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizațiile de
concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor
calculate și toate reținerile legale din perioada de deconectare respectivă.
Circulă:
 la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv și să aprobe plata;
 la casieria unității pentru efectuarea plății sumelor cuvenite după caz;
 la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate;
 la compartimentul care a întocmit statele de salarii, care va servi la acordarea vizei atunci
când se solicită plata salariilor neridicate.
Se arhivează:
 la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plăți;
 la compartimentul care a întocmit statele de salarii.
Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este următorul:

10
 denumirea unității, secției, serviciului etc.;
 denumirea formularului întormit lunar și anual;
 numele și prenumele; venitul brut; contribuția individuală de asigurări sociale; contribuția
individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj; contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;
cheltuieli profesionale, venitul net; deducere personală de bază; deduceri suplimentare; venitul
bază de calcul; impozitul calculat și reținut; salariul net.
Semnături: conducătorul unității, conducătorul compartimentului financiar-contabil,
persoana care îl întocmește.

11

S-ar putea să vă placă și