Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială “SPIRU HARET” ÎNSURĂȚEI


PROFESOR: ȘERBĂNESCU MARIANA
CLASA: a VII - a
DATA: S8 29.10 - 2.11.2018
Disciplina : Religie
Subiectul lecţiei: Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam. Redința în Dumnezeul cel adevărat.
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Nr. de ore: 1

Competenţe generale:
 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
 Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase.

Competenţe specifice:
- lecturarea unor texte biblice referitoare la credința în Dumnezeu, manifestată de persoane din Vechiul Testament;
- realizarea de organizatoare grafice de diferite tipuri (de exemplu, tabele cronologice, scheme) pentru sistematizarea informațiilor referitoare la viața
persoanelor biblice din Vechiul Testament;
- povestirea unor evenimente biblice „pas cu pas” pornind de la un cuvânt, simbol, pretext, utilizând tehnici interactive (de exemplu, „Pânza de
păianjen”, „Răspunde, Aruncă, Întreabă”);
- exerciții de definire a unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme (de exemplu: legământ), utilizând dicționare sau alte surse de informare;
- analizarea unor texte sau expresii figurativ-plastice cu relevanță pentru valori religioase, precum unicitatea fiecărei persoane, prietenie;
- povestirea unor fapte săvârşite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul,
prietenia, respectul, ajutorul;

Competenţe derivate:
 Construirea unor propoziţii cu ajutorul cuvântului idol şi al sintagmei „Pământul Făgăduinţei";
 Identificarea virtuţilor (calităţile) lui Avraam și lui Noe;

1
 Numirea unei virtuti (calitate) pe care ar dori să o dobândească;
 Enumerarea unor modalităţi de cinstire ale Sfintei Treimi;
 Formularea unor învăţături moral-religioase pornind de la modelele prezentate.

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : exerciţiul, povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia cu substitute, audiţia, expunerea.
2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Compendium introductiv pentru gimnaziu, Monitorul Oficial, București, 2017.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Com.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei Gen.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;
- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea
1. Momentul activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; exerciţiul Activitate
organizatori 2' - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru frontală
c începerea activităţii didactice;
Profesorul confecționează din hârtie o bărcuță în același timp cu elevii.

2
- Elevii rezolvă sarcinile de lucru.
Pregătirea Observaţie: Exerciţiu Activitate Activitate Aprecieri
elevilor Se valorifică cunoştinţele dobândite de elevi în clasele primare. l practică individual verbale
2. pentru Profesorul va adresa elevilor următoarele întrebări: ă
receptarea 10' „- De ce a hotărât Dumnezeu în vremurile acelea să trimită potopul pe Aprecieri
noilor pământ?" Povestire Activitate verbale
cunoştinţe „ - ... pentru că oamenii au uitat de Dumnezeu, erau foarte răi". . a frontală

„- Pe cine a salvat Dumnezeu de la potop?"
„ -... pe Noe împreună cu familia sa". „
„- De ce l-a salvat Dumnezeu pe Noe?"
„ - ... pentru că era un om drept şi plăcut lui Dumnezeu".
„- Ce a făcut Noe după ce a scăpat de potop?"
„ -... a mulţumit lui Dumnezeu" Conversa Activitate
„- Ce trebuie să facem noi după ce primim ajutorul lui Dumnezeu?" -ţia frontală
„ -... să-i mulţumim lui Dumnezeu".
Concluzie: Explicaţi
Dumnezeu ajută celor buni şi credincioşi. a
Elevii ascultă cu atenţie.
Profesorul va anunţa titlul şi obiectivele operaţionale.
Dumnezeu vrea să fie prieten cu toți oamenii. Depind în schimb și de Explicaţi Activitate
fiecare om în parte. a frontală
Precizarea Lecţia se numeşte: „Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam.
3. titlului şi a 1' Redința în Dumnezeul cel adevărat." Activitate
obiectivelor - Elevii ascultă cu atenţie. frontală
Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei. Explicaţi
- Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete. a

Profesorul prezintă aspectele semnificative din viaţa patriarhilor


Noe și Avraam. Povestire Activitate
01 - Lumea până la Noe a frontală Aprecieri
- Starea oamenilor din timpul patriarhului Noe verbale

3
4. Comunicare 17' - Pregătirea construirii corabiei Explicați
a - Potopul a
noilor - O lume nouă
cunoştinţe - Curcubeul și legământul. Problema
02 - Lumea de la Noe până la Avram tizarea
- Călătoria lui Avram
- Arătarea Sfintei Treimi la stejarul din Mamvri Demon- Activitate Aprecieri
- Făgăduința lui Dumnezeu pentru Avram și schimbarea numelui straţia cu frontală verbale
în Avraam substitute
- Isaac , rodul credinței
- Elevii ascultă cu atenţie.
Se explică elevilor cuvântele, idol, legământ, arcă şi expresia Exerciţiu
„Pământul Făgăduinţei" şi se cere acestora să alcătuiască, oral, l
propoziţii cu acestea.
- Elevii ascultă cu atenţie, apoi alcătuiesc, oral, propoziţii cu
acestea.
Elevii vor efectua fișa de lucrcuprinsă în Anexa 1. Activitate
01 Explicaţi Fișă de frontală Aprecieri
Fixarea şi 10' a lucru verbale
5. sistemati- Activitate
zarea 02 Exercițiu individual
cunoştinţelo l ă
r
Asocierea, 5' Se face cu ajutorul Anexei nr. 2. Explicați
Generalizar Se cere elevilor să desprindă învăţături folositoare din comportamentul a
6. ea și lui Avraam şi al Sarrei, soţiei sale. Orgnizatou Aprecieri
Aplicarea „ - Să-L iubim pe Dumnezeu!" l grafic Activitate verbale
„ - Să fim credincioşi!" Exercițil frontală
„ - Să fim ascultători!" Tabla
„ -.Să credem că Dumnezeu împlineşte toate promisiunile!"
Precizare: Orgnizat
Avraam a avut încredere în Dumnezeu şi L-a ascultat. Noi îl ascultăm oul grafic

4
pe Dumnezeu, ascultându-i pe părinţii noştri!
- Elevii ascultă cu atenţie.
Observaţie:
În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul poate interveni cu
întrebări pentru a-i ajuta pe elevi să formuleze învăţăturile.

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor


activităţii 2' pentru lecţie cât şi implicarea, participarea directă în predarea noilor explicaţia Aprecieri
7. elevilor cunoştinţe. verbale
- Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.
Se notează elevii care au participat la lecţie.

8. Precizarea Profesorul anunţă, explică şi apoi scrie pe tablă tema: Alcătuiţi câte o Activitate
şi 2' propoziţie cu ajutorul cuvintelor care denumesc calități ale celor doi expunere frontală
explicarea patriarhi a
temei pentru - Elevii notează tema în caiete.
acasă

Încheierea 1' Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; exerciţiul Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

5
ANEXA 1 – FIȘĂ DE LUCRU
1. Colorează litera B şi citeşte îndemnul.

B S Ă B A I B C R E D I N Ţ Ă
B B P U T E R N I C Ă B B B B
B P R E C U M B N O E B Ș I B
B A V R A A M B ! B B B B B B
......................................................................................................................................................
.................

2. Adevărat sau fals?


A/F a. Urmaşii lui Noe erau oameni foarte credincioşi.
A/F b. Dumnezeu l-a ales pe Avraam pentru credinţa sa.
A/F c. Avraam a primit poruncă de la Dumnezeu să plece din ţara sa în „pământul
făgăduinţei”.
A/F d. Avraam şi soţia sa Sarra aveau mulţi copii.
A/F e. Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram în Avraam (tată a mulţime de popoare).
A/F f. La stejarul Mamvri i s-a arătat lui Avraam un înger trimis din cer.
A/F g. Urmaşii lui Avraam au fost foarte mulţi.

2. Păsările s-au amestecat în zbor. Refă mesajul!

pe

şi credincioşi întotdeauna

oamenii

Dumnezeu
răsplăteşte ascultători îi

......................................................................................................................................................
................

6
ANEXA 1 – FIȘĂ DE LUCRU
3. Colorează litera B şi citeşte îndemnul.

B S Ă B A I B C R E D I N Ţ Ă
B B P U T E R N I C Ă B B B B
B P R E C U M B N O E B Ș I B
B A V R A A M B ! B B B B B B
......................................................................................................................................................
.................

2. Adevărat sau fals?


A/F a. Urmaşii lui Noe erau oameni foarte credincioşi.
A/F b. Dumnezeu l-a ales pe Avraam pentru credinţa sa.
A/F c. Avraam a primit poruncă de la Dumnezeu să plece din ţara sa în „pământul
făgăduinţei”.
A/F d. Avraam şi soţia sa Sarra aveau mulţi copii.
A/F e. Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram în Avraam (tată a mulţime de popoare).
A/F f. La stejarul Mamvri i s-a arătat lui Avraam un înger trimis din cer.
A/F g. Urmaşii lui Avraam au fost foarte mulţi.

4. Păsările s-au amestecat în zbor. Refă mesajul!

pe

şi credincioşi întotdeauna

oamenii

Dumnezeu
răsplăteşte ascultători îi

7
ANEXA 2

Dumnezeu

Prieteni Prieteni

Atent la ce i se spunea
Voios
Nădejde în Dumnezeu ASCULTARE Răbdător
Omenie CREDINȚĂ Ambițios
Evlavie IUBIRE Abil
Modest

S-ar putea să vă placă și