Sunteți pe pagina 1din 4

Tema : Certificatul de Urbanism (CU)

Aplicarea documentațiilor de amenajare teritorială și urbanism aprobate se asigură prin


eliberarea CU. Acesta este documentul premergător obținerii autorizației de construire (sau a
autorizației de schimbare a destinației), prin care se informează solicitantul cu privire la
principalele caracteristici ale construcțiilor care se pot executa pe un anumit teren. In CU se va
menționa obligatoriu scopul eliberării acestuia.
Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea
administratiei publice raională sau locale face cunoscut solicitantului elementele privind regimul
juridic, economic și tehnic al imobilelor, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul
(amplasamentul) cerințele urbanistice care urmează să fie indeplinite, precum și lista avizelor si
acordurilor necesare in vederea autorizării executării lucrărilor de constructie. Solicitantul
certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască
informații cu privire la un imobil - teren şi/sau construcții. Pentru emiterea certificatului de
urbanism nu este necesar ca solicitantul să dețină un titlu asupra imobilului, actul fiind cu
caracter de informare, cu excepția unor cazuri speciale. Certificatul de urbanism se întocmeşte în
conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (Planului urbanistic general PUG,
Planul urbanistic zonalPUZ, Planul urbanistic de detaliuPUD ) ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului (PATN- Planul de amenajare a teritoriului național , are caracter director şi cuprinde
o viziune globală a dezvoltării în perspectivă a țării; fundamentează programele strategice
sectoriale pe termen mediu și lung și determină dimensiunile, sensul și prioritățile dezvoltării în
cadrul teritoriului ; PATZ- Planul de amenajare a teritoriului zonal are caracter director și
cuprinde o viziune globală asupra dezvoltării tuturor activităților sectoriale de pe teritoriul ce
face obiectul PATZ. Principalul scop al acestei categorii de documentații este cooperarea între
teritorii cu administratori diferiți, dar cu interese comune în amenajarea teritoriului,) aprobate
potrivit legii, pentru teritoriul pe care se află imobilul, precum și ale altor reglementări din
domeniu.
Depunerea documentelor pentru obținerea certificatului de urbanism pentru
proiectare (1) 1.Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr.1) se elaborează și se
emite în baza cererii, la care se anexează, în original și în copii, următoarele documente:
a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial,
însoțit de planul cadastral şi/sau planul imobilului;
b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanā
juridică);
c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a
imobilului existent, elaborat de către experți tehnici atestați; acordul autentificat notarial al
coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit in procesul executării
lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit,
e) schița de proiect avizată de arhitectul-şef, in cazul amplasării construcției în zonā cu regim
special stabilit prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului.
2.Solicitarea altor documente decit cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.
3. In cazul in care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza
primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.
4.După verificarea copiilor de pe documentele prevāzute la alin. (1), originalele se restituie
solicitantului (beneficiarului).
5. Dovada privind achitarea pläții se prezintă in momentul eliberării certificatului de urbanism
pentru proiectare Art. 4.
Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare (1)
1.Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaboreazā în baza documentației de urbanism si
de amenajare a teritoriului de către organcle locale de arhitectură și urbanism din cadrul
administrației publice locale.
2. În lipsa documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului, emitentul este obligat să
elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitatea, schemei de amplasare a
imobilului/terenului și a rețelelor edilitare, care, fiind avizată de către arhitectul-şef, organele
supravegherii de stat (centrul de medicină preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul de
pompieri și salvatori), INCP „Urbanproiect" (pentru toate localitățile, cu excepția municipiului
Chişinău), IMP „Chişinăuproiect" (pentru municipiul Chişinău), va servi drept temei pentru
elaborarea și emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare.
3. Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare către organele supravegherii de stat şi
instituțiile menționate la alin. (2) se pune in seama emitentului.
4.Organele supravegherii de stat și instituțiile menționate la alin. (2) vor examina. schemele de
amplasare și vor elibera avizele respective în cel mult 5 zile lucrătoare.
5. Organele supravegherii de stat și instituțiile menționate la alin. (2) vor elibera avizele gratuit.
6. In cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile
amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentația de urbanism şi de amenajare a
teritoriului un regim special, emitentul va obține avizele prevăzute de legislație.
7. Avizele solicitate de către emitent conform alin. (6) se vor elibera gratuit în cel mult 10 zile
lucrătoare. În caz de depăşire a termenului stabilit, avizul va fi considerat ca fiind pozitiv.
8. Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se
eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.
Art. 5. Termenul de claborare și eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare și
valabilitatea acestuia
1. Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează și se cliberează solicitantului
(beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
2. In cazul elaborarii certificatului de urbanism pentru proiectare in condițiile art. 4 alin. (2) şi
(6), termenul de emitere nu va depăși 30 de zile lucrătoare.
3. Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata
elaborării documentației de proiect, care nu poate depăși 24 de luni de la data emiterii
certificatului.
4.La cererea a cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru
proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pină la 12 luni.
Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat
după avizarea de către arhitectul-şef a documentației de proiect in volum de: plan general (plan
de situație, plan trasare), fațade, soluții cromatice, proiect de organizare a exccutării lucrărilor de
construcție, rețele edilitare exterioare.
Art. 6. Conținutul certificatului de urbanism pentru proiectare
(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripții și elemente de valabilitate a
certificatului de urbanism pentru proiectare se considera privind:
a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:
-situarea terenului în intravilan sau în extravilan;
-dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului și servituțile care il grevează;
- extrasele din documentația de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele
aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdieții
temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de
arhitectură etc.);
b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:
-folosința actuală;
- reglementările fiscale specifice ločalității sau zonci respective;
c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:
- echiparea cu rețele edilitare;
- caracteristica geotehnică a terenului;
- lucrările conexe de interes public necesare funeționării obiectului;
-construcțiile sau rețelele edilitare supuse demolări sau strămutării din zona periculoasă a
şantierului;
d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:
-destinația imobilului/terenului, stabilită prin documentația de urbanism şi de amenajare a
teritoriului;
- capacitatea construcției preconizate; dimensiunile și suprafețele parcelelor;
- alinierea terenului și a construcțiilor față de străzile adiacente și distanțele dintre construcții și
proprietățile vecine; înālțimea construcției; aspectul construcției (expresivitate arhitecturală,
echilibru compozițional, finisaje etc.);
- circulația pietonilor și a autovchiculelor, accesele și parcajele necesare; procentul de ocupare a
terenului (P.O.T.);
- coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);
- necesitatea prezentării spre aprobare a schiței de proiect.
(2) La certifieatul de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa:
a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia,
b) avizul sanitar,
c) avizul ecologic,
d) avizul serviciului pompieri și salvatori.
(3) Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare,
avizele prevăzute la alin. (2).
Certificatul de urbanism informativ
Depunerea documentelor pentru obținerea certificatului de urbanism informativ
(1) Certificatul de urbanism informativ (anexa nr.2) se elaborează și se eliberează în baza - ---
cererii, la care se anexează, in original și în copie,
- buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană
juridică). (2) În caz de litigii patrimoniale, pot fi solicitate documente specifice cazului dat.
(3) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie
solicitantului (beneficiarului).
(4) Dovada privind achitarea plății se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism
informativ.
Art. 8. Termenul de elaborare și eliberare a certificatului de urbanism informativ și valabilitatea
acestuia (1) Certificatul de urbanism informativ se elaborează și se eliberează în cel mult 20 de
zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și este valabil 6 luni.
(2) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în baza documentației de urbanism şi de
amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură și urbanism din cadrul
administrației publice locale. (3) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în 2
exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în
arhiva emitentului.
Art. 9. Conținutul certificatului de urbanism informativ Certificatul de urbanism informativ va
cuprinde elemente privind:
a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:
- situarea imobilului/terenului in intravilan sau în extravilan;
- dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului și servituțile care îl grevează;
- extrase din documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului sau din regulamentele
aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicții
temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de
arhitectură etc.);
b) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la rețelele edilitare;
c) regimul arhiteetural-urbanistic, cu referire la:
- destinația imobilului/terenului, stabilită prin documentația de urbanism şi de amenajare a
teritoriului;
-procentul de ocupare a terenului (P.O.T.):
- coeficientul de utilizare a terenului (CUT.).

Avizarea, verificarea şi aprobarea documentaţiei de proiect


Avize și studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect
(1) În temeiul certificatului de urbanism pentru proiectare, solicitantul (beneficiarul) va obține
următoarele avize și studii:
a) avizele de racordare la rețelele edilitare;
b) planul de trasare a rețelelor:
c) studiul topografic;
d) prospecțiunile geotehnice.
(2) Avizele de racordare la rețelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentației de proicct,
vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furnizori (deținātorii de utilități) în
cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.
(3) Planul de trasare a rețelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către
organul local de arhitectură și urbanism in cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
(4) Solicitarea altor avize și studii decît cele prevăzute la alin. (1), necesare pentru elaborarea
documentației de proiect, nu se admite.
Art. 11. Modul de verificare și aprobare a documentației de proiect
(1) Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se
supune în mod obligatoriu:
a) avizării de către arhitectul-şef in volum de: plan general (plan de situație, plan trasare), fațade,
soluții cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție, rețele edilitare
exterioare:
b) verificārii de către verificatorii de proiecte atestați sau instituțiile autorizate în verificarea
proicetelor.
(2) Documentația de proiect elaborată in corespundere cu normativele și standardele naționale,
avizată și verificată în modul stabilit la alin. (1) nu necesită avizare suplimentară în organele
supravegherii de stat.
(3) Documentația de proiect pentru rețelele edilitare elaborată în baza avizelor de racordare la
utilitați, a planului de trasare a acestora și în conformitate cu documentele normative nu se
avizează suplimentar de către furnizori (deținători de utilități).
(4) La verificarea și aprobarea documentației de proiect, solicitarea altor avize decit cele
prevăzute la alin. (1) nu se admite.
(5) Funcția de aprobare a documentației de proiect revine solicitantului (beneficiarului).

S-ar putea să vă placă și