Sunteți pe pagina 1din 15

Drept civil.

Drepturi reale

Conf.univ.dr. Andy Corneliu Pușcă


Asist.univ.drd. Varvara Licuța Coman
OBIECTUL DREPTULUI DE
PROPRIETATE
Obiectul dreptului de proprietate poate fi
constituit din:

bunurile imobile

totuşi acesta poate purta şi asupra unui


drept, cu condiţia ca el să facă din
element activ al unui patrimoniu şi să
fie în principiu transmisibil.
Condiții generale care privesc obiectul dreptului de
proprietate

- Dreptul de proprietate nu poate exista în principiu


decât asupra unor bunuri corporale. Cu toate acestea,
proprietatea poate să fie exercitată bunăoară şi
asupra unui document constatator al unei creanţe,
cum sunt titlurile de credit.
- O altă cerinţă generală cu privire la obiectul dreptului
de proprietate este aceea ca bunul să existe. Existenţa
bunului, implică însă delimitarea sa materială în raport
cu coordonatele înconjurătoare dar şi în raport cu alte
bunuri similare.
Delimitarea proprietăţilor

Delimitarea proprietăţilor, este operaţiunea


care implică fie grăniţuirea a două proprietăţi
lipite între ele, fie îngrădirea proprietăţii ca
atribut al proprietarului de a se folosi liber de
fondul său.
a) Îngrădirea, constituie cel mai frecvent
mijloc pentru împiedicarea violării
proprietăţii, realizându-se prin împrejmuiri
cu garduri, ziduri, şanţuri etc.

Potrivit art. 561 Cod civil „Orice proprietar


poate să își îngrădească proprietatea, suportând,
în condițiile legii, cheltuielile ocazionate.”
b) Grăniţuirea proprietăţilor învecinate
Obligația de grănițuire Art. 560 Cod civil
„Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați
să contribuie la grănițuire prin reconstituirea
hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare,
suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate
de aceasta.”
În practică se pot ivi însă situaţii când
grăniţuirea nu se poate face prin bună
înţelegere, fiind necesară intervenţia instanţei.
Acţiunea în justiţie prin care unul dintre
proprietari cere în contradictoriu cu vecinii
săi delimitarea proprietăţilor se numeşte
acţiune în grăniţuire.
Grăniţuirea poate să presupună stabilirea
hotărniciei în cazul în care ea a fost modificată,
dar în subsidiar poate avea ca obiect şi
revendicarea unei suprafeţe de teren cotropite
printr-o falsă hotărnicie. În această ultimă
situaţie, reclamantul trebuie să facă dovadă în
primul rând că este titularul dreptului de
proprietate.
Regimul juridic al imobilelor
A) Proprietatea solului implică:

a) Proprietatea suprafeţei b) Proprietatea subsolului

art. 559 alin.2 Cod civil


„Proprietarul poate face, deasupra și în subsolul terenului, toate
construcțiile, plantațiile și lucrările pe care le găsește de cuviință,
în afară de excepțiile stabilite de lege, și poate trage din ele toate
foloasele pe care acestea le-ar produce.
B) Regimul juridic al terenurilor

Legea 18/1991, stabileşte cadrul juridic al


dobândirii şi circulaţiei terenurilor în România.
Potrivit acestei legi, terenurile de orice fel,
constituie fondul funciar al României.
Regimul juridic al apelor
Constituţia reglementează în articolul 135 alineat
4 împrejurarea că apele cu potenţial energetic
valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în
interesul public şi marea teritorială, fac
obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Potrivit
articolului 5 din Legea 17/7 august 1990, apele
maritime interioare, marea teritorială, solul şi
subsolul acestora precum şi spaţiu aerian de
deasupra lor fac parte din teritoriul României.
Dreptul de proprietate poate fi exercitat asupra:
1) Apele pluviale fac parte din categoria de bunuri numită res
comunis”, astfel încât ele devin proprietatea titularului fondului
pe care au căzut.

2) Apele de izvor. Potrivit Codului civil, cel care este


proprietarul terenului este şi proprietarul izvorului, deoarece
acesta face parte din fond. Legea prevede „in terminis” că „Cel
ce are un izvor pe proprietatea sa poate face orice
întrebuinţare cu dânsul fără însă a vătăma dreptul ca
proprietarul fondului inferior este dobândit sau prin vreun
titlu sau prin prescripţie asupra acestui izvor”.
3) Apele curgătoare

• Apa curgătoare care mărgineşte o proprietate


• Apa curgătoare care trece prin interiorul unei proprietăţi